فهرست مطالب

مدیریت بیابان - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • میثم آرامش، حمید سودائی زاده*، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، اصغر مصلح آرانی صفحات 1-12
  یکی از روش های کاهش مصرف علف کش ها، بهره گیری از ویژگی علف کشی برخی گونه های گیاهی است. گیاهان خودرو و دارویی موجود در مناطق خشک در مقایسه با دیگر گیاهان دارای ترکیب های شیمیایی بیشتری هستند و امکان وجود ویژگی علف کشی در آن ها محتمل تر است. بنابراین برای برای بررسی ویژگی علف کشی گونه ی کور (Capparis spinosa L.) بر روی علف هرز پنیرک (Malva parviflora L.) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل های مورد بررسی شامل نوع اندام گیاهی مورد استفاده با دو سطح (ریشه و اندام های هوایی) و مقدار ماده گیاهی در چهار سطح (عصاره آبی با غلظت 0، 6/0، 9/0، 25/1 برای محیط آزمایشگاه و مقدار 0، 4، 8، 12 گرم پودر گیاه در هزار گرم خاک برای محیط گلخانه) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در شرایط آزمایشگاه با افزایش غلظت عصاره ریشه و اندام هوایی کور از 0 به 25/1 درصد، میانگین زمان لازم برای جوانه زنی به ترتیب از 1 روز به 4/1 و 2/2 روز افزایش یافت. در غلظت 25/1 درصد عصاره درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و همچنین وزن خشک ریشه چه و ساقه چه نسبت به شاهد به ترتیب 87، 90، 91، 83 و 73 درصد کاهش یافتند. همچنین در محیط گلخانه تاثیر مقدار پودر اضافه شده به خاک روی صفت های اندازه گیری شده معنی دار بود. در خاک تیمار شده با 12 گرم پودر، طول گیاهچه پنیرک در هفته دوم رشد نسبت به شاهد 47 درصد کاهش یافت. به طور کلی نتایج این پژوهش بیان گر این است که این امکان وجود دارد که از ویژگی علف کشی گیاه گور برای مبارزه با علف های هرز بهره گیری کرد و مقدار مصرف سم را کاهش داد.
  کلیدواژگان: دگر آسیبی (آللوپاتی)، کور، پنیرک، عصاره، اندام های هوایی
 • حمیدرضا قره چایی، علی سلاجقه، مرجان نورالهی، حسن خسروی* صفحات 13-24
  یکی از تحلیل روند و شناخت نوسانات تاریخی در سامانه اقلیمی یکی از مهمترین نیازمندی ها در تحقیقات پیرامون تغییرات اقلیمی می باشد. جهت بررسی روند روش های مختلف پارامتریک و ناپارمتریک وجود دارد. در این میان روش ناپارمتریک من کندال کاربرد گسترده در بررسی روند سری های هیدرولوژیکی دارد. اما وجود خودهمبستگی در سری های هیدرولوژیکی باعث می شود تا احتمال وقوع خطای نوع اول افزایش پیدا کند. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر حذف اثر خود همبستگی ابتدا روند سری های زمانی بدون رفع اثر خودهمبستگی و سپس با اعمال روش پیش سفید کردن بدون روند (TFPW) و حذف اثر خودهمبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با حذف کردن اثر خودهمبستگی از تعداد ایستگاه هایی که دارای روند منفی معنی دار بودند کاسته شد. به طوری که در مقیاس سالیانه و ماهیانه هیچ کدام از داده های بارش موجود در 22 ایستگاه باران سنجی در سطح اطمینان 95% معنی دار نشدند. بنابراین آنچه آشکار گردید جهت بررسی روند داده های هیدروکلیماتولوژی بایستی اثر خود همبستگی از سری های زمانی حذف گردد تا منجر به ارائه نتایج صحیح و قابل اعتماد گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل روند، آزمون من، کندال، خودهمبستگی، روش TFPW، استان فارس
 • سید علی وصالی*، غلامرضا زهتابیان، حسین آذرنیوند صفحات 25-38
  یکی از معیارهای مهم در پدیده بیابان زایی معیار آب و آبیاری است که تحت تاثیر شاخص های مختلفی می باشد و همگی تحت تاثیر فعالیت های انسانی هستند. در این پژوهش به منظور تعیین مهمترین شاخص آب و آبیاری در بیابان زایی دشت کاشان و آران بیدگل و نشان دادن اهمیت مسئله فعالیت های انسانی در پدیده بیابان زایی پس از عملیات میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم، به بررسی 13 شاخص آب و آبیاری با استفاده از مدل IMDPA پرداخته شد. در پایان نقشه بیابان زایی حاصل از شاخص ها در سطح منطقه مورد مطالعه بر پایه واحدهای کاری در محیط GIS تهیه شد. نتایج پژوهش نشان داد که 58/84% از مساحت منطقه مورد مطالعه در طبقه شدید و 42/15% در طبقه متوسط بیابان زایی قرار دارد که بیشترین ارزش عددی به ترتیب مربوط به واحدهای کاری دشت ریگی واقع در دشت سر اپانداژ، اراضی مسکونی و صنعتی، اراضی کشاورزی دشت سر پوشیده و اپانداژ با طبقه شدید می باشد. تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی میانگین وزنی ارزش های کمی شاخص های موثر بر معیار آب و آبیاری در منطقه نشان می دهد شاخص مقدار ساعت پمپاژ آب تاثیر گذارترین شاخص در افزایش بیابان زایی منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: آب و آبیاری، بیابان زایی، کاشان، آران بیدگل، مدل IMDPA
 • علی اکبر نظری سامانی*، امیر هوشنگ احسانی، احمد گلیوری، مهسا عبدالشاه نژاد صفحات 39-53
  فرسایش خاک توسط باد زمانی رخ می دهد که سرعت باد از آستانه فرسایش خاک بیشتر باشد و سطح خاک با گیاهان، باقیمانده آنها، زبری های سطح (ناهمواری های سطح) خاک یا موانع دیگر حفاظت نشده باشد. با توجه به لزوم برآورد مقدار فرسایش برای برنامه ریزی حفاظت خاک تا کنون روش ها و مدل های مختلفی برای برآورد آن ارائه شده است. در این پژوهش مقدار فرسایش و رسوبدهی واحدکاری مختلف (اراضی شوره زار و پف کرده، کشاورزی، تاغ زار، فرسایش یافته مارنی) با بهره گیری از دو مدل RWEQ و IRIFR مورد بررسی قرار گرفت. بررسی خروجی های دو مدل نشان داد که روند کلی فرسایش های اندازه گیری شده در رخساره های مورد بررسی به طور تقریبی یکسان است (در رخساره اراضی شوره زار بیشترین و اراضی کشاورزی (گندم) کمترین)، اما مقادیر عددی فرسایش خاک در مدل RWEQ در بعضی رخساره ها از مدل IRIFR کمتر و در برخی دیگر بیشتر بود. این امر به علت تفاوت های موجود در فن آوری براورد فرسایش بادی در مدل می باشد. همچنین مقدار فرسایش میانگین در سطح کل منطقه بر پایه مدل RWEQ مقدار ton/ha/Y7/15 و طبقه ((III-II برآورد شد. بررسی های انجام شده در رخساره های مختلف با مدل IRIFR نشان داد که به غیر از رخساره های تاغ زار عدم وجود پوشش گیاهی بیشترین عامل تاثیرگذار فرسایش در سایر رخساره ها می باشد. نتایج نشان دهنده این است که استفاده از مدل RWEQ می تواند با توجه به شرایط کمبود داده ها، به ویژه داده های بادسنجی موجود در ایران، برای برآورد کمی فرسایش و پایش سالانه و ماهانه و پیش بینی نقش تغییر پوشش و مدیریت اراضی بر فرسایش بادی مناسبتر از IRIFR باشد.
  کلیدواژگان: مدلRWEQ، مدیریت اراضی، فرسایش بادی، مکرش، اریفر
 • بهزاد رایگانی* صفحات 54-76
  در این تحقیق سعی شده است با بهره گیری از دو مدل میدانی، توانایی داده های سنجش از دوری در مدل سازی تخریب خاک مورد آزمون قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در بررسی سنجش از دوری کیفیت خاک، نوع پیش پردازش انجام شده بر روی داده ها، اثر قابل ملاحظه ای در مدل سازی ها نشان نخواهد داد. بر عکس نوع مدل میدانی مورد استفاده و شاخص ها و معیارهای آن، تاثیر زیادی بر روی دقت مدل سازی دارد. همچنین در مورد برخی شاخص های میدانی بررسی وضعیت خاک، استفاده از شاخص های سنجش از دوری مانند شاخص اکسید آهن و شاخص موادمعدنی، به افزایش دقت مدل سازی کمک قابل توجه ای می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از سری زمانی داده های سنجش از دوری نسبت به داده های تک زمانه به طور چشمگیری توان مدل سازی پارامترها مرتبط با خاک را افزایش می دهد. همچنین استفاده از مدل سازی های شبکه های عصبی مصنوعی بجای استفاده از رگرسیون خطی با غیر خطی نمودن روابط، باعث افزایش توان مدل سازی های سنجش از دوری در حالت تک زمانه خواهد شد، اما دقت مدل سازی شبکه های عصبی سری های زمانی داده های سنجش از دوری با دقت مدل سازی های رگرسیونی تفاوت چندانی ندارد. در نهایت مشخص شد بر خلاف آنچه تصور می گردد، افزایش بعد یا تعداد ورودی ها به مدل سازی شبکه عصبی در عمل باعث کاهش دقت واقعی مدل سازی خواهد شد نه افزایش آن.
  کلیدواژگان: ارزیابی پتانسیل بیابان زایی در ایران، متدولوژی بررسی تخریب زمین لادا، سری زمانی داده های سنجش از دور، رگرسیون چندمتغیره خطی، شبکه های عصبی مصنوعی
 • زهرا اسلامیان، مهدی قربانی*، طیبه مصباح زاده، حامد رفیعی صفحات 77-88
  بوم نظام ها (اکوسیستم) به واسطه کارکردهایی که در سامانه حمایت از حیات در زمین دارند از اهمیت زیادی بر خوردارند.در سال های اخیر اقتصاد دانان منابع طبیعی به ارزش گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداختند و پیشرفت قابل توجهی در ارزش گذاری خدمات محیط طبیعی و بوم شناختی (اکولوژیک) بوم نظام ها به دست آوردند. این بررسی مقدار تمایل به پرداخت افراد برای مشارکت در حفظ و احیاء منطقه بیابانی نوش آباد با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی را برآورد می کند. برای اندازه گیری مقدار تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لوجیتاستفاده شده و برپایه روش حداکثر درست نمایی، اجزای مدل برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است متغیرهایی مانند جنسیت، کمبود منابع آبی (بهره برداری بیش از حد از منابع آبی)، درآمد ماهیانه خانواده تاثیر مثبت و معنی دار بر ممقدار تمایل به پرداخت مردم داشته اند و عواملی از قبیل: فعالیت زراعتی، فعالیت دامداری، مدیریت ضعیف مسئولین، تعداد اعضای خانواده و مبلغ پیشنهادی تاثیر منفی و معنی داری بر روی مقدار تمایل به پرداخت مردم داشته اند. هم چنین عواملی مانند سن، تحصیلات تاثیر مثبت و چرای دام تاثیر منفی بر مقدار تمایل به پرداخت مردم داشته اند؛ ولی این متغیرها در سطح مناسبی معنی دار نشده اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد اخلاق گرا و پیامدگرا برای مشاکت در حفظ و احیاء منطقه بیابانی نوش آباد به ترتیب100000 و 99720 ریال برآورد شده است.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، اخلاق گرا، پیامدگرا، تمایل به پرداخت، لوجیت، نوش آباد
 • راحله صادق زاده پوده، محمد زارع*، محمد حسین مختاری، محمد اخوان قالیباف صفحات 89-106
  یکی از مولفه های کلیدی در مطالعه انرژی و فرآیندهای هیدرولوژیکی رطوبت خاک است که به دلیل سختی اندازه گیری مستقیم آن، به روش غیر مستقیم اندازه گیری می شود. بسیاری از روش های موجود مانند اینرسی حرارتی، شاخص های پوشش گیاهی، دما و شاخص طیفی نرمال شده آب (NDWI) دارای محدودیت های ویژه ای از قبیل عدم تصویربرداری در شب و روز و تفاوت در روش محاسبه برای ساعات مختلف شبانه روزی هستند. بنابراین، پیدا کردن روشی جدید برای محاسبه رطوبت خاک که مبتنی بردمای خاک یا تغییرات طیفی آب و خاک باشد، بسیار ضروری است. اگرچه رطوبت خاک به طور مستقیم در خوارزمیک (الگوریتم) توازن انرژی محاسبه نمی شود، ولی به دلیل این که از تمامی متغیرهای اثر گذار بر تغییرات رطوبت خاک برای محاسبه تبخیر تعرق در مدل توازن انرژی استفاده می شود، می توان از این مدل برای محاسبه رطوبت خاک استفاده کرد. منطقه خشک جرقویه سفلی به عنوان منطقه مورد مطالعه در مجاورت پلایای گاوخونی در استان اصفهان قرار دارد. این منطقه با نوسانات اقلیمی و همچنین خشک شدن تالاب درسال های اخیر با کاهش رطوبت خاک روبرو بوده است. هدف از این پژوهش بررسی قابلیت مدل های توازن انرژی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای و ارزیابی متغیرهای بیوفیزیک حاصل از تصاویر ماهواره ای در تخمین رطوبت خاک است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل تصاویر سنجنده مودیس در روزهای تقویم میلادی 320 و 321 سال 2014 و نتایج اندازه گیری زمینی 33 نمونه خاک برداشت شده از عمق 30-0 سانتیمتر است. با اندازه گیری رطوبت خاک به صورت نقطه ای و محاسبه آن به روش رطوبت حجمی، تبخیر و تعرق با استفاده از خوارزمیک توازن انرژی (سبال) برآورد شد. بر اساس نتایج این پژوهش، همبستگی بین متغیرهای بهره گیری شده در خوارزمیک سبال و اندازه گیری زمینی رطوبت خاک بالا است. از میان متغیرهای سبال؛ بیشترین همبستگی بین رطوبت خاک و تبخیر تعرق روازنه خوارزمیک سبال به مقدار 51/0 و 68/0 برای روزهای 16و 17/11/2014 مشاهده شد. با وجود همبستگی معنی دار به دست آمده بین متغیرهای مختلف الگوریتم سبال شامل آلبیدوی سطح، شار گرمایی خاک، شار گرمایی محسوس تابش خالص و دمای سطحی با رطوبت خاک، تبخیر و تعرق حاصل از خوارزمیک سبال متغیر مناسب تری در برآورد رطوبت سطح خاک تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: رطوبت خاک، سنجنده مودیس، سبال، مناطق خشک، پلایای گاوخونی
|
 • Meysam Aramesh, Hamid Sodaeizadeh*, Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi Maibody, Asghar Mosleh Arany Pages 1-12
  The herbicidal properties of some plants species can be exploited successfully as a tool to reduce the herbicide application. Wild plant species, including medicinal herbs, usually contain much higher levels of chemicals compounds than the cultivated crops; therefore it can be used to control the weed species. The current study was conducted inorder to evaluate the herbicidal properties of Capparis spinosa on Malva parviflora in both laboratory and greenhouse conditions. A factorial experiment was used with three replications. Evaluated factors including used parts of plant (foliage, root) as well as plant material amount (four concentrations of aqueous extract; 0, 0.6, 0.9, 1.25 g dry weight per 100 milliliter water; in laboratory condition and four amount of plant powder; 0¡ 4¡ 8¡ 12 g dry weight per 1000 g soil; in greenhouse condition). The results indicated that, in laboratory condition, with increasing concentration of Capparis spinosa aqueous extract from 0 to 12%, mean time to germination of M. paryiflora increased progressively from 1 to 1.4 and 2.2 days, respectively. At 1.25% aqueous extract concentration, the germination percentage, root and soot length as well as root and shoot dry weight diminished 87, 90, 91, 83 and 73%, respectively, when compared to the control. Also in greenhouse condition, the effects of Capparis spinosa powder added to the soil on measured parameter were significant. In the soil treated with 12g powder, seedling length of Malva parviflora in the second week of growth reduced about 47% when compared to the control. Overall, the results revealed the possibility use of herbicidal properties of Capparis spinosa for biological weed control and therefore reduce application of chemical herbicides.
  Keywords: Allopathy, Capparis spinosa, Malva parviflora L, Extract, Aerial organs
 • Hamid Reza Ghareh Chayi, Ali Salajegheh, Marjan Noorolahi, Hassan Khosravi* Pages 13-24
  Trend analysis and understanding of the historical volatility in the climate system, is one of the most important requirements in research on climate change. In order to study the trend, there are different methods covering parametric and non-parametric approaches. The non-parametric Mann - Kendall methods are widely used to study the hydrological series. But the autocorrelation in the hydrological series increases probability occurrence of type I error. In this study in order to evaluate the effects of autocorrelation, the time series trend without excluding the effect of autocorrelation and then by applying TFPW method and excluding the effect of autocorrelation were analyzed. The results showed that by removing the effect of autocorrelation, number of stations with significant negative trend was decreased. Therefore, in annual and monthly scales, none of rainfall data series in 22 rain gauge stations were significant at the 95 percentage confidence level. Therefore, it revealed that in evaluating the hydro-climatological data, the effects of autocorrelation must be removed from time series to provide accurate and reliable results.
  Keywords: Trend analysis, Mann, Kendall test, Autocorrelation, TFPW method, Fars Province
 • Seyed Ali Vesali*, Gholam Reza Zehtabian, Hossein Azarnivand Pages 25-38
  One of the important criteria of desertification is water and irrigation which is influenced by various indices, all of which are affected by human activities. In this research, in order to determine the most effective water and irrigation index in the desertification of Kashan and Aran Bidgol plains, and to show the importance of human activities in desertification, 13 water and irrigation indices of IMDPA model were investigated after on the field operations and collecting the necessary data. The GIS map of water and irrigation index based on work unit was extracted. The results showed that 84.58 percent of the study area is located in the intense class, and 15.42 percent in the medium class of desertification. The highest numerical value is related to the work units of the sandy plains located on Epandage plains, residential and industrial land, and agricultural land of covered plains and Epandage plain with intense class, respectively. Analyses performed on the numerical values of weight average indices affecting water and irrigation criteria in the area indicate that the index of water pumping hours is the most influential index on accelerating rate of desertification in the region.
  Keywords: Water, irrigation index, Desertification, Kashan, Aran Bidgol, IMDPA model
 • Ali Akbar Nazari Samani*, Amir Hooshang Ehsani, Ahmad Golivari, Mahsa Abdolshahnejad Pages 39-53
  If the wind speed got faster than soil erosion threshold and soil surface with plants, residuals and surface roughness are protected, then the process will lead to wind erosion. The necessity of estimation of erosion in soil protection planning is important issue and there are different methods for estimation of erosion which have presented in current study. The rate of erosion and sedimentation of different work units (salty pan land, puffy land, arable and reforested saxual and eroded marls) were analyzed via IRIFR and RWEQ. Comparing of the results of two models showed that the general trend of erosion on studied faces was nearly the same (i.e. it was maximum in salty pan land faces while minimum in wheat farm lands) but numeral values of wind erosion in RWED model in some faces were less than the results of IRIFR and in others were higher. This different is mainly due to the technological variation in wind erosion calculation by the models. Based on RWEQ model, the average range of wind erosion in whole area was 15.7ton/ha/Y (class II-III). Assessments of different landscapes via IRIFR model showed that except saxual faces, lack of vegetation was the most effective reason on wind erosion of the landscapes. Also, the results showed that in case of shortage of data, especially for wind data in Iran, using of RWED model in order to assess the quantity of wind erosion and annual and monthly monitoring will be suitable.
  Keywords: RWEQ model, Land management, Wind erosion, IRIFR
 • Behzad Rayegani * Pages 54-76
  This research has tried to take advantage of the two-field models in order to assess the remote sensing data capacities for modeling soil degradation. Based on the findings, pre-processing analysis types have not shown significant effect on accuracy of the model. Conversely type of field model used and its indicators and indices have a large impact on the accuracy of modeling. Also using some remote sensed indices such as Iron Oxide index and Ferrous Minerals index can help to improve the modeling accuracy of some field indices of soil condition assessment. According to the results, using time-series remote sensed data compared to the use of single date data can improve the model capacities significantly. Alse, if artificial neural networks used on single date remote sensed data instead of multivariate linear regression, accuracy of the model can be increased dramatically because it helps the model to take the form of nonlinear. However, if time series of remote sensed data used, the accuracy of the artificial neural network modeling is not much different than the accuracy of regression model. It turned out to be contrary to what is thought but according to the results, increasing the number of inputs to artificial neural network modeling in practice reduces the actual accuracy of the model.
  Keywords: Soil Degradation, Iranian Model of Desertification Potential Assessment, LADA methodology of land degradation, Remote sensed time series, Multivariate linear regression, Artificial neural networks
 • Zahra Eslamian, Mehdi Ghorbani *, Tayebeh Mesbahzadeh, Hamed Rafiee Pages 77-88
  Due to the functioning of the ecosystems to support life on Earth, they play an important role. In recent years, natural resources economists have been engaged in valuation and measuring the role of natural resources in providing human welfare. They had made considerable progress in valuation of natural environment and ecological services of ecosystems. This research studies people's willingness to participate in protecting and reviving Noush Abad desert area, using the conditional valuation and tow-dimensional, dual choice questionnaire. To estimate the willingness to pay, logit regression model was used based on the maximum likelihood method and the parameters of the model were estimated. The results suggest that age, shortage of water resources (tapping too much water), family income have significant positive effects whileagricultural activity, animal husbandry, poor management and number of family members have a significant negative effect on the people's willingness to pay. Also, the factors such as age, education had positive impact while grazing has a negative impact on people's willingness to pay, but these variables were not significant at the appropriate level.The average willingness to pay of the deontologist and consequentialist people in this study to participate in protecting and reviving the deserts of Noush Abad is estimated to be 100000 and 99720 Rials, respectively.
  Keywords: Conditional valuation, Deontologist, Consequentialist, Willingness to pay, Logit, Noush Abad
 • Raheleh Sasadeghzade Poode, Mohammad Zare *, Mohammad Hossein Mokhtari, Mohammad Akhavan Ghalibaf Pages 89-106
  One of the key components of energy and hydrological processes is soil moisture, which is measured indirectly, because of exiting some problems in measuring directly. Some existing methods such as thermal inertia, vegetation indices, temperature and water indices (e.g. NDWI) has certain limitations such as difficulties in capturing images of day and night times, and differences in method of calculating of thermal inertia for different hours in a day. Therefore, finding a new method for calculating of soil moisture based soil temperature or water and soil spectral changes is very necessary. Although soil moisture is not calculated directly in the Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL), since all parameters that have effect on soil moisture changes, consider for calculating evapotranspiration in SEBAL, this model can be used to calculate soil moisture. Jarghoye-Sofla, as the study area, is located adjacent to the Gavkhoni playa, Isfahan province. The study area, has faced with declining in soil moisture, as a result of climatic fluctuations, and drying of the wetlands in recent years. The purpose of this research is assessing of the remote sensed based surface energy balance model, and evaluation of biophysical parameters derived from satellite imagery to estimate soil moisture. Data used in this research, consisted of MODIS satellite images and measurements of 33 soil samples taken at depth of 0-30 cm. By measuring point soil moisture, and calculating volumetric soil moisture, the rate of evapotranspiration was estimated using the SEBAL model. Then, correlation between the parameters used in the SEBAL and ground measurements of soil moisture was evaluated. Results show high correlation between parameters of the SEBAL and soil moisture. The highest correlation was determined between the SEBAL algorithm daily evapotranspiration and soil moisture for days of 16 and 17 November, 2014 with values of 0.51 and 0.68, respectively.
  Keywords: Soil moisture, MODIS, SEBAL, Playa, Arid lands