فهرست مطالب

پژوهش های علوم دامی - سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله پژوهشی
 • همایون فرهنگ فر*، محدثه سالاری، محمدرضا اصغری صفحات 1-11
  زمینه مطالعاتی: برای طرح ریزی یک برنامه اصلاح نژادی موفق، آگاهی از پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
  هدف
  این تحقیق با هدف برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین استان تهران انجام شد.
  روش کار
  رکوردها توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور طی سال های 1376 تا 1388 گردآوری شده بود. ویرایش داده های خام، توسط نرم افزارهای بانک اطلاعاتی اکسل و فاکس پرو انجام شد که در آن تعداد روزهای شیردهی در دامنه 305-5 روز و سن نخستین زایش به 36-18 ماه محدود گردید. داده های نهایی شامل 122850 رکورد روز آزمون شیر مربوط به 12285 راس گاو هلشتاین زایش اول (هر گاو با 10 رکورد) در 147 گله بود. تجزیه و تحلیل عوامل محیطی توسط یک مدل مختلط خطی انجام شد. مدل مزبور شامل گروه تولید، سال زایش، فصل تولید، نوع اسپرم، اثرات متقابل دوطرفه، و متغیرهای کمکی مربوط به تابع ویلمینک، سن گاو هنگام رکوردگیری، درصد ژن هلشتاین و اثر تصادفی پدر حیوان بود. تجزیه و تحلیل ژنتیکی داده ها با استفاده از یک مدل تابع کواریانس بر پایه چندجمله ای های متعامد لژاندر انجام شد.
  نتایج
  همه ی اثرات گنجانده شده در مدل مختلط، بر رکوردهای روز آزمون شیر اثر معنی دار آماری داشتند (001/0P<). کمترین و بیشترین واریانس ژنتیکی افزایشی به ترتیب مربوط به ابتدا (678/3 توان دوم کیلوگرم) و انتهای (305/8 توان دوم کیلوگرم) دوره ی شیردهی بود. بیشترین واریانس محیط دائمی و باقی مانده به ترتیب در انتها (71/17 توان دوم کیلوگرم) و ابتدای (25/19 توان دوم کیلوگرم) دوره ی شیردهی حاصل شد. کمترین وراثت پذیری شیر روز آزمون در ماه اول شیردهی (099/0) و بزرگترین آن مربوط به ماه شیردهی هفتم (251/0) بود. همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی رکوردهای روز آزمون با افزایش فاصله بین آن ها کاهش یافت.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این تحقیق نشان می دهد که رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای شیری ایران در ماه های مختلف شیردهی، تظاهری از یک صفت واحد نیستند؛ و لذا برای ارزیابی ژنتیکی باید از مدل های روز آزمون با تابعیت تصادفی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: وراثت پذیری، مدل تابع کواریانس، شیر روز آزمون، گاو هلشتاین
 • پویا زمانی *، سیده عطیه طهایی، علی قاضی خانی شاد صفحات 13-21
  زمینه مطالعاتی: برآورد اجزای واریانس برای طرح ریزی دقیق برنامه های اصلاح نژادی ضروری است.
  هدف
  پژوهش حاضر برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی زایش نخست در گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد.
  روش کار
  از رکوردهای زایش نخست 4027 گاو شیرده از 148 گله که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جمع آوری شده بود، استفاده شد. اجزای (کو)واریانس صفات تولید شیر با تجزیه های دو صفتی مدل های مختلط دامی و با الگوریتم میانگین اطلاعات بیشترین درست نمائی محدود شده (AI-REML) برآورد شدند. در این مدل ها اثرات ثابت شامل گله – سال – فصل زایش و درصد هلشتاین (برای همه صفات) و سن زایش (برای صفات تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده براساس چربی و تولید چربی 305 روز) بودند. اثر ژنتیکی افزایشی دام به عنوان اثر تصادفی در مدل درنظر گرفته شد.
  نتایج
  وراثت پذیری صفات تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده براساس چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین 305 روز شیردهی در زایش نخست، به ترتیب 16/0، 17/0، 25/0، 18/0، 20/0 و 14/0 و روندهای ژنتیکی آن ها به ترتیب، 510/2 و 010/2 کیلوگرم در سال، 001/0- و 000/0- درصد در سال و 068/0 و 022/0 کیلوگرم در سال برآورد شدند. مقادیر برآورد شده همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات شیر تصحیح شده براساس چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب، 86/0، 27/0- ، 25/0- ، 60/0 و 90/0 بودند. همبستگی ژنتیکی تولید شیر تصحیح شده با صفات درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب 25/0، 25/ ، 94/0 و 94/0 برآورد شدند.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به وراثت پذیری بالاتر تولید شیر تصحیح برای چربی نسبت به تولید شیر و همچنین همبستگی های ژنتیکی بالا و مثبت آن با ترکیبات شیر، به نظر می رسد که انتخاب بر اساس تولید شیر تصحیح شده برای چربی بهتر از تولید شیر باشد.
  کلیدواژگان: گاوهای هلشتاین، استان همدان، اجزای(کو)واریانس، صفات تولید شیر
 • سمیرا اورنگی، محسن اکتفایی، هادی آتشی*، محمد جواد ضمیری، محمد دادپسند، عبدالله درخشنده صفحات 23-33
  زمینه مطالعاتی: هدف پژوهش های ژنومیک در گاوهای شیری، شناسایی ژن های کنترل کننده ی صفات اقتصادی است که در برنامه های اصلاح نژادی کاربرد دارند.
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی همراهی چندریختی در اگزون 8 ژن DGAT1 و اگزون 4 ژن IGF-I با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در یک نمونه از گاو های هلشتاین بود.
  روش کار
  در این پژوهش از 133 گاو خونگیری شد و پس از استخراج DNA ژنومیک آنها، ژن های مورد مطالعه با استفاده از آغازگر های اختصاصی و با واکنش های زنجیره ای پلی مراز، تکثیر شدند. برای تعیین ژنوتیپ حیوانات، قطعات تکثیر شده از ژن های DGAT1 و IGF-I به ترتیب با آنزیم های محدود کننده ی CfrI و MboI هضم شدند و سپس نمونه ها روی ژل آگارز 5/2 درصد الکتروفورز شدند. واکاوی همراهی چندریختی ژن های مورد مطالعه با صفات تولید ی و تولیدمثلی با استفاده از رویه ها ی MIXED (صفات پیوسته) و GENMOD (صفات گسسته) در نرم افزار SAS انجام شد و میانگین های حداقل مربعات در سطح معنی داری پنج درصد مقایسه شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که چندریختی K232A در اگزون 8 ژن DGAT1 با دوقلوزایی و تولید شیر همراهی معنی دار داشت (P<0.05)، اما چندریختی MboI در اگزون 4 ژن IGF-I با هیچ کدام از صفات همراهی نداشت.
  نتیجه گیری نهایی: اگرچه این پژوهش نشان داد که آلل A از اگزون 8 ژن DGAT1، تولید شیر را افزایش و دوقلوزایی را کاهش داد، با این حال، برای نتیجه گیری بهتر به پژوهش های بیشتر با اندازه ی جمعیت بزرگ تر نیاز است.
  کلیدواژگان: آنزیم محدود کننده، DGAT1، IGF، I، گاوهای هلشتاین
 • آصف احمدفاضل *، حسین دقیق کیا، حمید محمدزاده، علی حسین خانی صفحات 35-45
  زمینه مطالعاتی: استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام و طیور نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید دارد.
  هدف
  این تحقیق جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی تازه و جایگزینی آن با سبوس گندم بر ماده خشک مصرفی، افزایش وزن و سطح فراسنجه های خونی گوساله های پرواری هلشتاین اجرا شد.
  روش کار
  آزمایش در 3 تیمار 4 راسی در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی 12 راس گوساله نر نژاد هلشتاین انجام گردید. گروه های آزمایشی شامل جیره های حاوی 1) 8 درصد تفاله گوجه فرنگی 2) 16 درصد تفاله گوجه فرنگی و 3) تیمار شاهد (جیره بدون تفاله گوجه فرنگی) بودند.
  نتایج
  استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی تازه تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در گوساله ها دارد (05/0P<). استفاده از 8 درصد تفاله گوجه فرنگی اثر معنی داری بر مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه دام ها نداشت. با افزایش مقدار تفاله گوجه فرنگی به 16 درصد کاهش معنی داری در افزایش وزن روزانه و افزایش معنی داری در مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی رخ داد (05/0P<). فعالیت نشخوار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مقدار پروتئین تام، تری گلیسیرید و کلسترول سرم در حیوانات دریافت کننده جیره های مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری باهم نداشتند. جیره حاوی 16 درصد تفاله با میزان گلوکز 81/57 گرم در دسی لیتر و نیتروژن اوره ای خون 88/17 گرم در دسی لیتر، به ترتیب کمترین و بیشترین میزان گلوکز و نیتروژن اوره ای خون را نسبت به تیمار شاهد و 8 درصد تفاله داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری نهایی: این آزمایش نشان داد که تفاله گوجه فرنگی تازه تا 8 درصد از ماده خشک در جیره گوساله های پرواری بدون تاثیر منفی بر عملکرد آنها می تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: افزایش وزن، فعالیت نشخوار، ضریب تبدیل غذایی، مصرف خوراک
 • بهروز نجف نژاد، حسن علی عربی*، محمد مهدی طباطبایی، اکبر تقی زاده، داریوش علیپور، خلیل زابلی صفحات 47-59
  زمینه مطالعاتی: سلنیوم جایگاه ویژه ای در بین آنتی اکسیدان های طبیعی دارد و از اکسیداسیون ساختار های سلولی جلوگیری می کند.
  هدف
  این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های خون و پاسخ آنتی اکسیدانی در گاو های شیری هلشتاین تغذیه شده با جیره های غنی از چربی انجام شد.
  روش کار
  12 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید 4±40 کیلوگرم شیر در روز در قالب طرح مربع لاتین ادغام شده ناقص با 4 تیمار و3 تکرار به ازای هر تیمار، مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش در 3 دوره 28 روزه با 4 تیمار شامل: 1) جیره پایه محتوی 20% پنبه دانه بدون مکمل سلنیوم؛ 2) جیره پایه + 3/0 قسمت در میلیون سلنیوم معدنی، سلنیت سدیم؛ 3) جیره پایه +3/0 قسمت در میلیون سلنیوم آلی، مخمر غنی از سلنیوم و 4) جیره پایه +3/0 قسمت در میلیون نانو سلنیوم) اجرا شد. میزان تولید شیر ثبت شد و در روز های صفر و پایانی هر دوره، نمونه گیری از خون انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که افزودن سلنیوم اگرچه تغییری در مصرف ماده خشک ایجاد نکرد اما باعث افزایش تولید شیر و شیر تصحیح شده برای 4 درصد چربی شد (05/0P<)، افزودن سلنیوم به جیره تاثیری بر غلظت گلوکز، ازت اوره ای، کراتنین، پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین خون گاو های شیری نداشت. استفاده از سلنیوم بویژه نوع آلی و نانو آن موجب کاهش غلظت متابولیت های چربی و فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی خون گاو های شیری شد (05/0P<).
  نتیجه گیری نهایی :بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 3/0 قسمت در میلیون سلنیوم به جیره های حاوی سطوح بالایی از منابع چربی غیر اشباع باعث کاهش معنی دار غلظت چربی های مضر سرم و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی آن می شود، که بازتاب آن در بهبود توان تولیدی گاو ها مشاهده میشود.
  کلیدواژگان: سلنیوم آلی، سلنیوم معدنی، نانو سلنیوم، فراسنجه های خونی، گاو شیری
 • غلامرضا عبدالله پور، علی قلی رامین*، داود ثناجو صفحات 61-70
  زمینه مطالعاتی: لپتوسپیروز یکی از بیماری های مشترک و قابل انتقال از دام به انسان بوده که با علایم بالینی تب، زردی، سقط و ادرار خونی شناخته می شود. بیماری در مناطق شمالی و جنوب غربی ایران بواسطه وجود گاومیش های آذربایجان و خوزستان شیوع بیشتری دارد.
  هدف
  1- تعیین درصد سرمی ابتلاء گاومیش های ارومیه به لپتوسپیراها، 2- تعیین ارتباط جنس و سن در ابتلا به لپتوسپیروز، 3- تعیین عیار سرمی و آنتی ژن های غالب لپتوسپیرا در گاومیش های ارومیه.
  روش کار
  تعداد 130 نمونه خون در سال 1390جمع آوری و با آزمایش استاندارد آگلوتیناسیون میکروسکپی و با استفاده از پنج سروتیپ زنده لپتوسپیرا پومونا، گریپوتیفوزا، هارجو، کانیکولا، ایکترهموراژیه و بالوم بررسی گردید.
  نتایج
  تعداد 4/25% گاومیش ها (9/26% نرها و 8/23% ماده ها) به یکی از آنتی ژن های لپتوسپیرا با عیار حداقل 1:100 مثبت نشان دادند. سروتیپ پومونا بیشترین (2/16%) و ایکتروهموراژیه کمترین (52/1%) واکنش را داشتند. شایع ترین عیار سرمی 1:100 با 20% (26 نمونه) و بالاترین عیار سرمی 1:200 با 10% (13 نمونه) بودند. فراوانی نمونه های مثبت در گروه سنی زیر 5/1 سال کمترین (5/1%) و 3 تا 4 سال بیشترین میزان (16%) را نشان دادند. نتایج نشان می دهد که از نظر شیوع سرولوژیک بیماری، اختلاف معنی داری بین دو جنس ماده و نر وجود ندارد.
  نتیجه گیری نهایی: لپتوسپیروز در بین جمعیت گاومیش های ارومیه یک بیماری مطرح و قابل توجه است و از آنجایی که این دام اغلب در شرایط مرطوب و باتلاقی نگهداری می شود احتمال انتقال بیماری به دام های اهلی و انسان زیاد است. لذا با توجه به عدم واکسیناسیون دام ها در منطقه لازم است توصیه های بهداشتی در خصوص جایگاه دام، زهکشی باتلاق ها، مبارزه با جوندگان و اقدامات مراقبتی توسط دامداران و مسئولین دامپزشکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، سرولوژی، گاومیش، ارومیه، آگلوتیناسیون میکروسکوپی
 • کیان پهلوان افشاری*، جابر داودی صفحات 71-81
  زمینه مطالعاتی: مدل سازی برنامه های اصلاح نژادی برای پیش بینی و مقایسه نتایج، قبل از اینکه یک راهبرد در عمل اجرا شود، مفید می باشد.
  هدف
  به منظور مقایسه روند تغییرات ژنتیکی صفات رشد و هم خونی گوسفند زندی با شرایط واقعی، برنامه شبیه سازی تحلیل ژنتیکی طراحی شد.
  روش کار
  برای شبیه سازی از نرم افزار R نسخه 0/13/2 استفاده شد. از پارامتر های مدیریتی و میانگین صفات گله های مورد پرورش در روش روستایی گوسفند نژاد زندی به عنوان ورودی های مدل و از ضرایب اقتصادی همان نژاد در ارزیابی ژنتیکی در معادلات شاخص انتخاب استفاده شد.
  نتایج
  نتایج حاصل ازپانزده سال انتخاب به روش شبیه سازی نشان داد که در روش پرورش روستایی گوسفند زندی، پیشرفت ژنتیکی برای صفات مورد مطالعه مثبت می باشد. میزان پیشرفت ژنتیکی تجمعی پس از پانزده سال برای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن زنده در شش ماهگی و وزن زنده در نه ماهگی به ترتیب 4/504 گرم، 008/3 کیلو گرم، 433/4 کیلوگرم و 509/5 کیلوگرم محاسبه شد. روند ژنتیکی صفات وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی و نه ماهگی درروش پرورش روستایی گوسفند زندی به ترتیب 0007/0± 08/34، 0057/0± 12/218، 0086/0± 03/326 و0097/0± 20/395 گرم در سال و معنی دار (01/0>P) برآورد شد. میانگین ضریب هم خونی پس از پانزده سال 411/1 درصد و ارزش ژنوتیپی کل پس از پانزده سال انتخاب براساس شاخص چند صفتی7 /249883 ریال برآورد شد.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج شبیه سازی ژنتیکی نشان داد با تعریف اهداف اصلاحی و ارزیابی صفات با مدل های مناسب و شدت انتخاب مناسب می توان انتظارداشت که در اثر پیشرفت ژنتیکی، میانگین عملکرد در نژاد های ایرانی بیشتر از گزارش های فعلی منتشر شده باشد.
  کلیدواژگان: روند ژنتیکی، شبیه سازی کامپیوتری، گوسفند زندی
 • مرضیه ابراهیمی*، احمد زارع شحنه، محمود شیوازاد، زربخت انصاری پیرسرایی، مرضیه غفاری بالسینی صفحات 83-96
  زمینه مطالعاتی: بهبود کمی و کیفی تولید گوشت همراه با تقویت سیستم ایمنی برای مصرف کننده و تولید کننده از اهمیت بالایی برخوردار است.
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مکمل غذایی ال-آرژنین بر کیفیت گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی طراحی شد.
  روش کار
  در این پژوهش تعداد 192 جوجه گوشتی سویه راس 308 ماده یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی در 4 تکرار تغذیه شدند. جیره های غذایی دارای 100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بودند و از 1 تا 46 روزگی تغذیه شدند. در روز 46 آزمایش، تعداد سه جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شدند تا کیفیت گوشت، وزن اندام های مربوط به سیستم ایمنی و شاخص های وزنی، طولی و بافت شناسی روده کوچک تعیین شود.
  نتایج
  نتایج نشان دادند که مکمل آرژنین اثر معنی دار افزایش دهنده (05/0P<) بر شاخص قرمزی گوشت، وزن نسبی تیموس و طحال و واکنش پوست به فیتوهماگلوتینین P، وزن نسبی و طول روده کوچک و ارتفاع پرز ها و عمق کریپت های بافت روده کوچک داشت، در حالی که نیروی برش و pH گوشت و همچنین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت، تعداد سلول های گابلت و ضخامت اپیتلیوم کاهش (05/0P<) یافت.
  نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مصرف سطح 168 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس توانست بهبود همزمان شاخصه های کیفی گوشت، ویژگی های طولی و وزنی و بافت شناسی بافت روده کوچک و ایمنی را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: آرژنین، ایمنی، بافت روده کوچک، جوجه گوشتی، کیفیت گوشت
 • حسین یادآور*، افشین ورمزیار، قادر دشتی، سیدعلی میر قلنج صفحات 97-107
  زمینه مطالعاتی: کشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات حرکت کرده است. بکارگیری فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم در پیشرفت و افزایش بهره وری واحدهای مرغداری است.
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات در واحدهای مرغداری های شهرستان خوی در سال 1393 صورت گرفت.
  روش کار
  این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را مدیران 107 واحد مرغداری تشکیل می دادند. از این تعداد به ترتیب 87 واحد گوشتی، 12 واحد تخم گذار و 8 واحد مرغ مادر بودند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 واحد مرغداری گوشتی انتخاب شدند. واحدهای مرغ مادر و تخمگذار نیز تمام شماری شدند. میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 81/0 به دست آمد.
  نتایج
  آنالیز داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر وابسته «بکارگیری فناوری اطلاعات در واحدهای مرغداری» با متغیرهای مستقل نظیر؛ تحصیلات، نگرش نسبت به اتوماسیون، ریسک پذیری، بازدید از نمایشگاه ها، استفاده از تسهیلات بانکی، دانش کامپیوتر و اینترنت، مساحت سالن مرغداری و میزان گله وجود داشت.
  نتیجه گیری نهایی: همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که ریسک پذیری، میزان گله و بازدید از نمایشگاه 1/61 درصد از واریانس میزان به کارگیری اتوماسیون در واحدهای مرغداری را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: اتوماسیون، شهرستان خوی، فناوری اطلاعات، واحدهای مرغداری
 • علی کیانی، سید داود شریفی*، شکوفه غضنفری صفحات 109-121
  زمینه مطالعاتی: اسید های چرب امگا-3 و نسبت آنها با اسیدهای چرب امگا6 تاثیر مهمی بر سلامتی جامعه و کاهش بیماری های قلبی- عروقی، ورم مفاصل و دیابت دارند.
  هدف
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح روغن کانولا و اسید آمینه لایزین برعملکرد، ترکیب اسید های چرب گوشت و فراسنجه های لپیدی سرم جوجه های گوشتی انجام شد.
  روش کار
  از 240 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 با سه سطح روغن کانولا (یک، سه و پنج درصد) و دو سطح لایزین (سطح پیشنهادی و 25درصد بالاتر از سطح پیشنهادی) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار، استفاده شد. در 42 روزگی، 2پرنده از هر تکرار کشتار و پروفایل اسید های چرب در نمونه های گوشت سینه تعیین شد.
  نتایج
  جوجه هایی که جیره های دارای 5 درصد روغن کانولا دریافت کردند رشد بیشتری داشتند (05/0>P). افزایش وزن روزانه پرندگانی که جیره های دارای 5 درصد روغن و سطح پیشنهادی لایزین دریافت کردند بیشتر از پرندگانی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح دیگر چربی و دو سطح لیزین بود(05/0P<). مقدار اسید میرستیک(C14:0) و اسید اولئیک(C18 n-9) در گوشت سینه پرندگانی که باجیره حاوی 5 درصد روغن تغذیه شدند، بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). تغذیه جوجه ها با جیره ها ی 3 و 5 درصد روغن کانولا، محتوای اسید لینولنیک را افزایش داد، ولی موجب کاهش اسید آراشیدونیک گوشت سینه شد (05/0P<). پرندگانی که جیره حاوی 5 درصد روغن کانولا و سطح بالاتر لایزین را دریافت کردند، بیشترین مقدار اسید میرستیک (C14) را در گوشت داشتند (05/0P<). پرندگانی که جیره های حاوی 5 درصد روغن و سطح پیشنهادی لایزین را دریافت کرده بودند مقدار تری گلیسرید بالاتری را نسبت به سایر تیمارها در سرم خود داشتند.
  نتیجه گیری نهائی: بر اساس نتایج این آزمایش، جیره دارای 5 درصد روغن کانولا و سطح پیشنهادی لیزین، موجب بهبود افزایش وزن می شود ولی تاثیری بر میزان اسید های چرب غیر اشباع در گوشت سینه جوجه های گوشتی ندارد.
  کلیدواژگان: روغن کانولا، جوجه گوشتی، لایزین، عملکرد، اسیدهای چرب
 • اثر پرتوتابی مایکروویو بر ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و کیسه های نایلونی متحرک
  حمید پایا، اکبر تقی زاده، حسین جانمحمدی، غلامعلی مقدم، علی حسین خانی صفحات 123-132
  زمینه مطالعاتی: بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به بومی بودن گیاه گلرنگ در ایران و میزان بالای اسید لینولئیک در مقایسه با سایر دانه های روغنی، این دانه روغنی می تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد.
  هدف
  به منظور بررسی تاثیر فرآوری مایکروویو (800 وات و به مدت 3 دقیقه) بر ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ از دو روش کیسه های نایلونی و کیسه های نایلونی متحرک استفاده شد.
  روش کار
  برای روش کیسه های نایلونی دو راس گوسفند نر فیستوله گذاری شده مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین میزان ناپدید شدن خوراک در روده از روش کیسه های نایلونی متحرک استفاده شد. در این روش از یک راس گوساله نر هلشتاین دارای کانولای T شکل روده ای استفاده شد.
  نتایج
  مایکروویو کردن دانه گلرنگ سبب کاهش معنی دار ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک (05/0P<) و کاهش عددی در ناپدید شدن پروتئین خام (05/0P>) شده است. میزان ناپدید شدن روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ خام و فرآوری شده با مایکروویو به ترتیب 4/31 و 2/32 برای ماده خشک و 2/28 و 1/31 درصد برای پروتئین خام بود و با توجه به نتایج حاصل ناپدید شدن روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ فرآوری شده با مایکروویو بطور معنی داری بیشتر از دانه خام بود (05/0>P).
  نتیجه گیری نهایی: در کل نتایج نشان داد که اعمال فرآوری مایکروویو در دانه گلرنگ نسبت ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام را در شکمبه و روده به ترتیب کاهش و افزایش داده است و این بدان معنی است که مایکروویو کردن دانه گلرنگ مکان هضم ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ را از شکمبه به روده منتقل کرده است. که این امر در تغذیه نشخوارکنندگان پر تولید حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: پرتوتابی مایکروویو، دانه گلرنگ، کیسه های نایلونی متحرک، ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای
 • هانیه رنگرز توکلی، غلامعلی مقدم *، حسین دقیق کیا، سید عباس رافت صفحات 133-141
  زمینه ی مطالعاتی: دستگاه تولیدمثل دام ها تحت تاثیر هورمون ها میباشد پس میتوان با استفاده از هورمون های سنتتیک فرایند تولید مثل دام ها را کنترل کرده و از ظرفیت تولید مثل آنها حداکثر استفاده را نمود.
  هدف
  از انجام این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون hCG بر روی هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسمای قوچ قزل بود.
  روش کار
  در این تحقیق از 6 راس قوچ نژاد قزل خالص 4-3 ساله استفاده شد. به گروه تیمار هورمون hCG 500 واحد بین المللی در فصل تولید مثلی تزریق شد و تزریق هورمونhCG هر هفت روز یکبار به مدت 9 هفته تکرار گردید. نمونه های خون از گروه شاهد قبل از تزریق هورمون و از گروه تیمار در زمان های 30،60و90 دقیقه بعد از تزریق عضلانی هورمون از ورید گردنی گرفته شدند. برای تهیه سمینال پلاسما، اسپرم گیری قبل از تزریق از گروه شاهد و 1و 7 روز بعد از تزریق hCG از گروه تیمارانجام شد و هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسما با استفاده از کیت مربوط و دستگاه الیزا تعیین شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند ترزیق hCG سبب افزایش سطح تستوسترون سمینال پلاسما و سرم خون گردید که سطح تستوسترون سرم خون در زمان 90 دقیقه بعد از تزریق هورمون hCG به پیک رسید ولی بین 30 و 60 دقیقه بعد از تزریق بیشترین شیب افزایش را داشت. میزان تستوسترون سمینال پلاسما در روز 1 بعد از ترزیق به پیک مقدار خود رسید و در روز 7 بعد از ترزیق کاهش یافته و نزدیک به مقدار پایه رسید. احتمالا تزریق hCG ازطریق افزایش تستوسترون خون منجربه بهبود ویژگی های تولیدمثلی می گردد.
  کلیدواژگان: hCG، تستوسترون، سرم خون، سمینال پلاسما، قوچ، قزل
 • کاوه کسرایی_سید عباس رافت*_جلیل شجاع غیاث_آرش ج وانمرد صفحات 143-152
  زمینه مطالعاتی: صحت شجره و اطمینان از درستی روابط بین افراد، ازجمله عوامل مهم تاثیرگذار در ارزیابی صحیح ژنتیکی گوسفند می باشد.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر، انجام آزمون انساب در 32راس گوسفند گوسفندهای آمیخته به کمک پنج نشانگرهای ریزماهواره با استفاده ازروش تکثیر مولتیپلکس پی سی ار می باشد.
  روش کار
  روابط شجره در بره های آمیخته پرورش داده شده در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز بررسی شد که در آن تعداد چهار قوچ به همراه 28 نتاج مربوطه تعیین ژنوتیپ شدند. آماره های توصیفی داده های خام مولکولی با استفاده از نرم افزار POPGENE و شاخص قدرت تشخیص ترکیبی با استفاده از نرم افزار CERVUSمحاسبه گردید.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داده که جایگاه های ریزماهواره کاندید مورد استفاده سطح بالایی از تنوع ژنتیکی و چندشکلی را بروز دادند. در واقع حصول چنین مشاهده ای پیش شرط ادامه تجزیه و تحلیل های بعدی در آزمونهای انساب می باشد. همچنین از مجموع این نشانگرها، شاخص قدرت تشخیص ترکیبی در آنالیز انساب 99/0 برآورد گردید که بر کارایی این مجموعه در آنالیز انساب و تشخیص هویت در این جمعیت اشاره داشت.
  نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج مشاهده شده، به نظر می رسد نشانگر ریزماهواره می تواند بعنوان یکی از ابزارهای قدرتمند برای ردیابی آلل مندلی از پدر و مادر به فرزندان برای بررسی دقت شجره در جمعیت های دو رگ مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون انساب، اشتباهات شجرهای، نشانگر ریزماهواره، دورگ گیری
 • گلزار فرهادی *، هدایت الله روشنفکر صفحات 153-163
  زمینه مطالعاتی: برای ارزیابی برنامه های اصلاح نژادی ومدیریتی گذشته و طرح ریزی برنامه های آینده لازم است که پارامترهای ژنتیکی صفات مهم در سال های گذشته برآورد گردند.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی با در نظر گرفتن اثرات مادری بر صفات رشد بره های نژاد لری بختیاری استان خوزستان بود. در پژوهش حاضر از اطلاعات شجره ای و رکوردهای وزن بدن که طی سال های 1385 تا 1390 در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان جمع آوری شده بود استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تولد، وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی، به ترتیب دارای 7238، 6941 و 6663 رکورد برای صفات مذکور بود.
  روش کار
  ویرایش داده ها با استفاده از نرم افزار FOXPRO صورت گرفته و برای تصحیح اثر عوامل محیطی از رویه GLMنرم افزار SAS9.1استفاده گردید.
  نتایج
  عوامل محیطی سال تولد، تیپ تولد، جنس بره و سن مادر هنگام زایش بر تمام صفات معنی دار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه گیری گیبس، با وجود و بدون در نظر گرفتن اثرات مادری و نرم افزار MTGSAM انجام شد و در نهایت بهترین مدل با استفاده از معیار اطلاعات آکائیک (AIC) محاسبه گردید. براساس برازش مناسب ترین مدل، برای وزن تولد مدل دارای اثر ژنتیکی مستقیم و اثر محیطی دائمی مادری (مدل 2) و برای صفت وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی مدل حاوی اثر ژنتیکی مستقیم، ژنتیک مادری و محیطی دائمی مادری (مدل 6 و 5) مناسب بود. وراثت پذیری مستقیم وزن تولد، وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی به ترتیب 32/0، 18/0 و 25/0برآورد شد.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتیجه پژوهش حاضر اثرات مادری بخشی از تنوع موجود در صفات رشد بدن بره های لری بختیاری را به خود اختصاص می دهد و سبب برآورد دقیق تر مولفه های واریانس و وراثت پذیری می شود.
  کلیدواژگان: اثرات مادری، نمونه گیری گیبس، وزن از شیرگیری، وراثت پذیری
 • سعید حسین زاده، رامین نجفی*، محسن دانشیار، خسرو پارسایی مهر صفحات 163-171
  زمینه مطالعاتی: فلفل تند به دلیل وجود ماده موثر کپسایسین دارای خواص دارویی بوده و در حیوانات به عنوان محرک رشد استفاده می شود.
  هدف
  در این تحقیق اثرات سه سطح پودر فلفل قرمز تند (کپسایکوم آنوم) (5/0، 1 و5/1 درصد) در مقایسه با 15 میلی گرم در کیلوگرم آویلامایسین بر عملکرد و برخی فرا سنجه های خونی جوجه های گوشتی موردبررسی قرار گرفت.
  روش کار
  برای این منظور از 300 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس (308) در پنج تیمار و پنج تکرار به ازای هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص پیدا کرد. تیمارهای آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با سطح 1 درصد فلفل به طور معنی داری بالاتر از جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد و 5/1 درصد فلفل بود (05/0>P). ضریب تبدیل خوراک جوجه های تغذیه شده با سطح 1درصد فلفل پایین تر از مقدار آن در جیره شاهد بود (05/0>P). اما در میزان مصرف خوراک بین جیره های آزمایشی وجیره ی شاهد اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که، افزودن 5/1 درصد فلفل قرمز در جیره باعث افزایش وزن بورس و طحال و کاهش کلسترول خون در جوجه ها می شود (05/0P<).
  نتیجه گیری نهایی: به طور کلی مصرف 1 درصد فلفل تند در جوجه های گوشتی بهترین رشد و بهره وری را باعث شد. همچنین سطح بالاتر فلفل تند (5/1 درصد) باعث افزایش وزن بورس و طحال، و کاهش سطح کلسترول پلاسما گردید.
  کلیدواژگان: فلفل قرمز، آویلامایسین، عملکرد، خصوصیات لاشه، پروفایل چربی خون، جوجه های گوشتی
 • محمدعلی بهروزلک*، احمد حسن آبادی، مرتضی بهروزلک، سارا بهشتی مقدم صفحات 173-183
  زمینه مطالعاتی:پوست درخت دارچین (Cinnamomum zeylanicum)به دلیل داشتن ماده موثر سینامالدهید دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی است که می تواند در تغذیه جوجه های گوشتی مفید باشد.
  هدف
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف پودر دارچین به جیره غذایی با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد و خصوصیات ریخت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی انجام شد.
  روش کار
  آزمایش با 384 قطعه جوجه نر یکروزه در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار (شامل: 1- جیره پایه 2- جیره پایه + 1/0درصد پودر دارچین 3- جیره پایه + 2/0درصد پودر دارچین 4- جیره پایه + 3/0درصد پودر دارچین 5- جیره پایه + پریمالاک 6- جیره پایه + پریمالاک + 2/0درصد پودر دارچین 7- جیره پایه + ویرجینیامایسین 8- جیره پایه + ویرجینیامایسین + 2/0درصد پودر دارچین) ، چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایشی تاثیری بر صفات عملکرد جوجه های گوشتی در طی 1 تا 21 روزگی و 1 تا 42 روزگی نداشتند (05/0 > P). همچنین تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر وزن و طول روده باریک نشان ندادند (05/0 > P). نتایج مربوط به شاخص های ریخت شناسی ژژنوم نشان داد که شاخص ضخامت لایه اپیتلیوم در تیمار 3 اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها و تیمار شاهد داشت(05/0 < P).
  نتیجه گیری نهایی: می توان چنین استنباط کرد که استفاده از پودر دارچین بر عملکرد پرنده تاثیرگذار نبود ولی باعث کاهش ضخامت اپیتلیوم بافت ژژنوم جوجه های گوشتی گردید که می تواند منجر به افزایش سطح جذب مواد مغذی در روده باریک گردد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پودر دارچین، جوجه گوشتی، ریخت شناسی ژژنوم
|
 • H. Farhangfar*, M. Salari, Mr Asghari Pages 1-11
  Background
  Knowledge of genetic parameters for economic traits is of great importance as a successful breeding programme is to be planned.
  Objectives
  The main objective of this study was to estimate genetic parameters of testday milk records for Holstein cows of Tehran province.
  Methods
  The records were collected by the Animal Breeding Center during 1997-2009. Edition of the initial data set was carried out by Excel and Foxpro software. Days in milk and age at first calving were restricted to be 5-305 d and 18-36 months, respectively. The final data consisted of 122,850 testday milk records from 12,285 Holstein cows (with 10 records each) in 147 herds. Analysis of environmental factors was carried out using a linear mixed model. Production group, calving year, production season, sperm type, two-way interactions, covariables of the Wilmink's function, age of cow at recording, Hosltein gene percentage, and random effect of sire were included in the model. Genetic analysis of the data was carried out using the covariance function model based on orthogonal Legendre polynomials.
  Results
  All factors included in the mixed linear model had significant effects on testday milk records (P
  Conclusions
  The findings of the present research indicate that testday milk records over the lactation period are not an expression of a single trait and as a result genetic evaluation should be undertaken using random regression testday models.
  Keywords: Heritability, Covariance function model, Testday milk, Holstein cow
 • P. Zamani*_S. A Tahaee_A. Ghazikhani Shad Pages 13-21
  Background
  Estimation of variance components is necessary for precise planning of animal breeding programs.
  Objectives
  The present study was conducted to estimate genetic parameters of milk yield traits in the first parity of Holstein cattle in Hamedan province.
  Methods
  First parity records of 4027 lactating cows from 148 herds, collected by Agricultural Jahad Institute of Hamedan province, were used for this study. (Co)variance components of milk yield traits were estimated by bivariate analyses of mixed animal models based on Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood (AI-REML). In these models the fixed effects were herd-year-season of calving and Holstein percentage (for all traits) and calving age (for 305 d milk yield, fat corrected milk and fat yield traits). The animal additive genetic effect was considered as the random effect in the model.
  Results
  Heritabilities of 305 d milk yield (MY), fat corrected milk yield (FCM), fat percentage (F), protein percentage (P), fat yield (FY) and protein yield (PY) at the first parity were estimated 0.16, 0.17, 0.25, 0.18, 0.20 and 0.14, and their genetic trends were 2.510 and 2.010 kg/yr, -0.001 and -0.000 %/yr and 0.068 and 0.022 kg/yr, respectively. The estimated genetic correlations between MY and FCM, F, P, FY and PY traits were 0.86, -0.27, -0.25, 0.60 and 0.90, respectively. Genetic correlations of FCM with F, P, FY and PY were estimated 0.25, 0.25, 0.94 and 0.94, respectively.
  Conclusion
  Regarding the higher heritability of FCM than MY and also its high and positive genetic correlations with milk contents, it seems that selection based on FCM is better than the MY.
  Keywords: Holstein cattle, Hamedan province, (Co)variance components, Milk yield traits
 • S. Orangi, M. Ektefaie, H. Atashi*, Mj Zamiri, M. Dadpasand, A. Derakhshande Pages 23-33
  Background
  The aim of genomic research in dairy cattle is to identify genes which affect the economic traits of importance in animal breeding.
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the polymorphism in the exon 8 of the bovine diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) and exon 4 of the bovine insulin-like growth factor-1 (IGF-I) genes and their association with productive and reproductive traits in Holstein cows.
  Methods
  Blood samples from 133 Holstein cows were collected and genomic DNA was extracted using the Sinaclon DNA extraction kit. A fragment of 411 base-pair of exon 8 of DGAT1 gene and a fragment of 312 base-pair of the exon 4 of IGF-I gene were amplified using the polymerase chain reaction (PCR) method. The genes were amplified with specific primers using PCR. The PCR products of DGAT1 and IGF-I were digested by CfrI and MboI restriction enzyme, respectively and their digestion products were electrophoresed on 2.5% agarose gel. Continuous and categorical data were analyzed by the SAS software, using the Proc MIXED and Proc GENMOD, respectively.
  Results
  There was a significant association between CfrI polymorphism in DGAT1 with milk production and twinning rate. However, there was no association between MboI polymorphism with either productive or reproductive traits.
  Conclusions
  Although, this study showed an assosiation between polymorphism in DGAT1 gene with milk yield and twinning rate, more research is needed before a firm conclusion can be made.
  Keywords: Restriction enzyme, DGAT1, IGF, I, Holstein cows
 • A. Ahmad Fazel*, H. Daghighkia, H. Mohammadzadeh, A. Hosseinkhani Pages 35-45
  Background
  The use of agricultural residues for feeding of livestock and poultry play an important role in reducing production cost.
  Objectives
  This experiment was conducted for evaluation the effects of different levels of tomato pomace (TP) on dry matter intake, body weight gain and blood metabolites of male Holstein calves.
  Methods
  This research was conducted using 12 Holstein male calves in a Completely Randomized Design with 3 treatments and 4 calves in each group. Experimental diets were 1) control (no TP), 2) diet with 8% TP on dietary dry matter (DM) basis and 3) diet with 16% TP on dietary DM basis.
  Results
  Using TP had significant effects on body weight gain and feed intake and feed conversion (FC) ratio (p
  Conclusions
  It can be concluded that up to 8% of TP successfully can be used in beef cattle diet without any undesirable effects on animal production.
  Keywords: Body weight gain, chewing activity, Feed conversion ratio, Dry matter intake
 • B. Najafnejad_H. Aliarabi*_M. M Tabatabaei_A. Taghizadeh_D. Alipour_Kh Zaboli Pages 47-59
  Background
  Selenium has a special place in the natural antioxidants and prevents the oxidation of cell structures.
  Objectives
  This experiment was conducted in order to investigate the effects of different sources of selenium on blood parameters and antioxidant response in Holstein dairy cows fed fat rich diets.
  Methods
  Twelve Holstein cows with average milk production of 40±4kg were used in merged incomplete Latin squares design with 4 treatments and 3 repeats in each treatment. The experiment was designed and conducted in 3 periods of 28 days and 4 treatments including; group 1 (basal diet containing 20% cottonseed meal, without selenium supplement), group 2 (basal diet 0.3 ppm inorganic selenium, as sodium selenite), group 3 (basal diet.3 ppm organic selenium, as selenised yeast) and group 4 (basal diet.3 ppm selenium, as nano selenium). At the first and last days of each period, blood samples were collected and milk production was also recorded.
  Results
  The results showed that however adding different selenium sources to the diets had no effect on dry mater intake; it increased milk and 4% FCM production. Selenium supplementation did not affect blood glucose concentration, urinary nitrogen, ceratenin, total protein, albumin and globulin concentrations of dairy cows. Selenium supplementaition, specialy organic and nano selenium, significantly decreased concentration of serum fat metabolites and activity of Alkaline phosphatase and Aspartate Amino Transferase activity (p
  Conclusions
  Overall results of the present study showed that supplementation of 0.3 ppm selenium to the diet containing high level of unsaturated fat decreased concentration of serum harmful fats and increased antioxidant capacity of serum which is reflected in improved milk production of the cows.
  Keywords: Organic, Inorganic, Nano Selenium, Blood Parameters, Dairy cow
 • Gh Abdollahpour, A. Ramin*, D. Sanajou Pages 61-70
  Background
  Leptospirosis is one of the bacterial zoonotic diseases among human and animals which determines by fever, jaundice and haemoglobinuria. Disease is common in north and southwest of Iran where buffaloes breeding widely called as Khozestan and Azarbyjan buffaloes.
  Objectives
  Determination of the percentage of seropositive to leptospira infection in buffaloes. Age and gender relationships in leptospirosis. 3- Determination of serum titer and predominant leptospira antigens in Urmia buffaloes.
  Methods
  130 blood samples were collected in Urmia abattoir in 2011. Sera were separated and serological reaction to leptospira spp was assessed by microscopic agglutination test using live antigens representing leptospira interrogans serogroups: pomona, grippotyphosa, canicola, hardjo, icterrohaemoragia, and ballum. Overall, 25.4% including 26.9% males and 23.8% females with titer of 1:100 had positive reaction to one of the leptospira serovars. Among positive serovars the greatest was pomona (16.2%) and the lowest was icterohaemorrhagiae (1.52%). The most prevalent titer of leptospira was 1:100 included 20% (26 samples) and the highest was 1:200 included 10% (13 samples) of buffaloes. The age distribution in seropositive buffaloes with
  Conclusions
  The seropositive to leptospira in Urmia buffaloes must be considered as an important disease and special attention is necessary due to the probable transmission of disease to other buffaloes and human. Thus, in the lack of vaccination programs for animals, the administration of hygienic methods, rodenticides and preventive procedures must be applied by farmers and veterinary organization.
  Keywords: Leptospirosis, Serology, Buffaloes, Urmia, MAT
 • Kp Afshari*, J. Davoudi Pages 71-81
  Background
  Modeling of breeding programs is useful to predict and compare the results before a strategy is implemented.
  Objectives
  In order to compare of the genetic trend of growth traits and inbreeding in Zandi sheep with real condition, a simulation program was designed.
  Methods
  To design the simulating program, the R software of 2.13.0 version was used. Management parameters and average of traits in rural sheep production system for Zandi breed were used as input of the model. Economic values estimated for Zandi breed were used in selection index equations.
  Results
  The results of a 15-year selection by the simulation method indicated that in the Zandi rural sheep production system, genetic improvement was positive for the traits under study. The accumulative genetic gain after 15 years for BW0, BW3, BW6 and BW9 were estimated to be 0.504, 3.008, 4.433 and 5.509 Kg respectively. The genetic trend of BW0, BW3, BW6 and BW9 were estimated to be 34.08 ±0.0007, 218.12±0.0057, 326.03 ±0.0086 and 395.20 ±0.0097 g per year respectively. The inbreeding coefficient average after 15 years was 1.411% and the aggregate genotype after 15 years of selection based on multi-traits index was 249883.7 Rls.
  Conclusions
  The genetic simulation results showed that with genetic evaluation by the convenient methods and selection intensity, it can be expected that the performance average due to genetic improvement in Iranian breeds is more changed compared with the current report is published.
  Keywords: Computer simulation, Genetic trend, Zandi sheep
 • M. Ebrahimi*, A. Zare Shahneh, M. Shivazad, Z. Ansari Pirsaraei, M. Ghafari Balesini Pages 83-96
  Background
  Improving in quantity and quality of meat production concomitant with augmenting in immune system are of great importance for both consumers and producers.
  Objectives
  The present study was designed to investigate the effects of dietary L-arginine supplementation on meat quality, intestine histology and immune system of female Ross 307 broiler chickens.
  Methods
  A total of 192 day old chicks were fed with 4 dietary treatments and 4 replicates by employing a completely randomized design. Dietary treatments included 100%, 153%, 168% and 183% of digestible arginine, based on the Ross catalogue recommendation, and were fed from day 1 to 46 of age. At day 46 of experiment, three chickens per replicate were randomly selected and euthanized in order to determine meat quality, immune system tissues’ weight and weight, length and histology of small intestine.
  Results
  The results showed that increasing arginine content of the diet had a significant increasing effect (P
  Conclusions
  According to the results, consumption of 168% digestible arginine, based on the Ross catalogue recommendation, can improve meat quality, digestive capacity of small intestine, and immunity.
  Keywords: Arginine, Broiler chick, Histology of small intestine, Immunity, Meat quality
 • H. Yadavar*_A. Varmazyar_G. Dashti_S. A Mir Ghelenj Pages 97-107
  Background
  Iran along with many countries of the world moves to using of information technology. Applying the information technology is one of the most important factors in the development and increase of efficiency of aviculture units.
  Objectives
  The aim of the present study is an examination and analysis of applying information technology in the aviculture units in the Khoy County in 2014.
  METHIDS: Type of research is descriptive-correlational and statistical population is all (107) the aviculture unit managers in the Khoy County. From these units, respectively, there are 87 meat chicken unit, 12 laying hens unit and 8 breeder unit. For determining sample size of meat chicken units, random sampling method with Cochrane formula was used and then 30 units selected. Also we used census method for laying hens and breeder. The rate of alpha coefficient for reliability of questionnaire was calculated equals 0.81.
  Results
  According to results, there are positive and significant correlation between depended variable (using information technology in the management of aviculture units) and independent variables such as; education level, attitudes towards automation, risk adoption, visit of exhibitions, use of banking facilities, computer and internet knowledge’s, poultry hall area and size of the herd.
  Conclusions
  Also the result of regression analysis showed that the risk adoption, size of the herd and visit of exhibitions is determining 61.1% of the use of information technology variance.
  Keywords: Automation, Aviculture units, Information technology, Khoy county
 • A. Kiani, Sd Sharifi*, S. Ghazanfari Pages 109-121
  Background
  Omega-3 fatty acids and their ratio to omega-6 fatty acids have a significant impact on community health and reduction of cardiovascular diseases, arthritis and diabetes.
  Objectives
  This study was conducted to evaluate the effects of canola oil and lysine on performance, meat fatty acid composition and blood lipid parameters in broiler chicks.
  Methods
  A total of 240 day old Ross broiler chicks were used in a 3×2 factorial arrangement with canola oil (1, 3 and 5%) and lysine (recommended, and 25% more than recommended by Ross manual) in a completely randomized design with 4 replicates and 10 birds per each. At 42 d, two birds were randomly selected and slaughtered. Then, fatty acid profile of breast meat was determined.
  Results
  The weight gain of chickens fed diets containing 5% canola oil were greater than those birds fed on other diets (P
  Conclusion
  It can be concluded that diet containing 5% canola oil and recommended lysine level, improves weight gain, but have no any effects on unsaturated fatty acids of breast meat in broilers.
  Keywords: Canola oil, Broiler, Lysine, Performance, Fatty acids
 • Effect of microwave irradiation on ruminal-intestinal disappearance of dry matter and crude protein of safflower seed by in situ and mobile nylon bag techniques
  H. Paya, A. Tagi Zadeh, H. Jan Mohamadi, G. Moghadam, A. Hosein Khani Pages 123-132
  Background
  Based on studies, safflower seeds contain highest levels of linoleic acid among other oilseeds and are produced in certain regions of Iran, it can be used in ruminant nutrition.
  Objectives
  In this study the effect of microwave irradiation (800 W for 3 min) of safflower seeds on ruminal and intestinal disappearance of dry matter (DM) and crude protein (CP) were determined using in situ and mobile nylon bag techniques.
  Methods
  For in situ technique two wethers fitted with ruminal cannulas were used. For determination of intestinal disappearance of DM and CP mobile nylon bag technique was used. For this technique one intestinally cannulated Holstein steer was used.
  Results
  Microwave irradiation reduced ruminal disappearance of DM (P
 • H. Ranghraz Tavakoli, Gh Moghaddam*, H. Daghighkia, Sa Rafat Pages 133-141
  Background
  Reproductive system is affected by hormones so we can control livestock reproduction process by using synthetic hormones and use maximum of their reproductive capacity.
  Objectives
  The aim of this study was to evaluate the effect of hCG injection on serum and seminal plasma testosterone.
  Methods
  In this study, six 3-4 years old Ghezel rams were used. Rams was studied with an injection of 500 IU hCG hormone in reproductive season and hCG injection were repeated every seven days for 9 weeks. Blood samples were taken before injections and 30, 60 and 90 minutes after intramuscular injection of hCG from jugular vein. Ejaculate samples were collected at a distance of zero, 1 and 7 days after injection of hCG and serum and seminal plasma testosterone were determined by using ELISA kits.
  Results
  The results showed that hCG injections increased testosterone levels in seminal plasma and serum that serum testosterone levels at 90 minutes after injection of hCG reached to peak, but between 30 and 60 minutes after injection had the greatest increase. Seminal plasma testosterone levels reached the peak value 1 day after injection but 7 days after injection was reduced and close to the base.
  Conclusions
  As a result, hCG injections can improve reproductive traits by increasing serum testosterone.
  Keywords: hCG, testosterone, serum, seminal plasma, Ghezel ram
 • K. Kasraei_S. A Rafat*_J. Shoja_A. Javanmard Pages 143-152
  Background
  Pedigree information and phenotypic records are the key features in animal genetics and breeding.
  Objectives
  This study was aimed to investigate and verify pedigree relations among 32 crossbred individuals who were genotyped for five microsatellite as one multiplex PCR set.
  Methods
  Pedigree relationships in a crossbred population of lambs reared in Tabriz University, Khalatpoushan research station was studied in which four rams were genotyped with 28 progenies. Four sires and 28 offspring were analyzed. Descriptive statistics of molecular raw data using a combination of software POPGENE and power indicator diagnosis was calculated using the software CERVUS.
  Results
  The results show that the candidate used microsatellite loci showed high levels of genetic diversity and polymorphism. In fact make such an observation precondition for the continuation of the analysis that follows is based on parentage tests. Also, the combined probability of exclusion values obtained per all loci in both parentage and identification, analysis was 0.99 that indicate the high efficiency of study marker set for parentage and identification test in this population. As results this study showed incorrect pedigree in one individual of 28 ones with known parental relations.
  Conclusions
  In conclusion, based on observed outputs, microsatellite markers seems could be powerful tools for tracing Mendelian allele from parents to offspring for evaluation of pedigrees accuracy.
  Keywords: Paternity test, Pedigree errors, Microsatellite, Crossbreeding
 • G. Farhadi*, H. Roshanfekr Pages 153-163
  Background
  Estimation of animal breeding and management in past time is taken to measure the genetic parameters and management programs and design of programs for the future.
  Objectives
  The object of the present study was to estimate of genetic parameters with considering the maternal effects on growth traits in Lori-Bakhtiari lambs of Khuzestan province. The present study using pedigree information and record of body weight during the years 2006 to 2011 were collected by Jahad Agriculture Khuzestan using was conducted. The studied traits were body weight at birth (BW), weaning weight (WW) and six-month weight (6MW) and 7238, 6941 and 6663 record for these traits, respectively.
  Methods
  The data editing is done using the software FOXPRO 16 and the estimate the effect of environmental factors of procedure GLM Software SAS 9.1. Environmental factors like birth year, sex, type of birth and age of mother on lambing time had significant effect on traits. The variances and genetic parameters were estimated by Bayesian via Gibbs, with and without maternal effects and done software MTGSAM and finally best model was determined using the Akaike information criterion for each trait.
  Results
  Based on the best model, for birth weight was model has a direct genetic effect and maternal permanent environmental effect (model 2) and for weaning weight and six-month weight traits the model contains a direct genetic effect, maternal genetic and maternal permanent environmental (model 6 and 5). Estimated direct heritability BW, WW and 6 MW 0.32, 0.18 and 0.25, respectively.
  Conclusions
  Considering results of present study maternal effects gives accounted of variation in body growth Lori-Bakhtiari sheep, and lead to more accurate estimates of the variance components and heritability.
  Keywords: Maternal effects, Gibbs sampling, Weaning weight, Heritability
 • S. Hoseinzadeh, R. Najafi*, M. Daneshyar, Kh Parsaeimehr Pages 163-171
  Background
  Because of the effective substance capsaicin in the chili peppers have medicinal properties and are used as growth promoters in animal
  Objectives
  This study was conducted to investigate on the effects of different levels of hot red pepper powder (HRPP) (0, 0.5, 1 and 1.5 percent) with 15 mg/ kg avilamycin on performance and some blood parameters of broiler chickens.
  Methods
  Three hundred one-day-old male broiler chicks (Ross- 308) in 5 treatments and 5 replicates and 12 birds in each repetition were allocated. The experimental treatments were analyzed in completely randomized design.
  Results
  Body weight gain of chicks fed 1% HRPP was greater than control and 1.5% fed ones (P 0.05). Weights of spleen and bursa of birds fed 1.5% HRPP was higher than other birds (P
  Conclusion
  It was concluded that feeding 1% HRPP caused the highest growth and efficiency in broiler chickens. Also, consumption of the fed 1.5%HRPP weight gain Bursa of Fabricius and spleen and decreased blood cholesterol.
  Keywords: Red pepper, Avilamysine, Performance, Carcass characteristics, Blood parameters, Broilers chickens
 • M. A Behroozlak*_A. Hasanabadi_M. Behroozlak_S. Beheshti Moghadam Pages 173-183
  Background
  Cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum) due to the its active compound cinnamaldehyde, has antioxidant and antimicrobial effects which can be useful in broilers nutrition.
  Objectives
  This study was conducted to evaluate the effects of supplementation different levels of Cinnamon powder (CNP), antibiotic (Virginiamycin) and probiotic (Primalac) on performance and jejunum morphology in broiler chicks.
  Methods
  A total of 384 day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned in completely randomized design to 8 treatments, 4 replicates and 12 chicks per replicate for 42 days. Treatments were: Basal diet (BD based on corn – soybean meal), BD 0.1% CNP, BD 0.2% CNP, BD 0.3% CNP, BD Primalac, BD 0.2% CNP Primalac, BD Virginiamycin and BD 0.2% CNP Virginiamycin.
  Results
  Results showed that dietary treatments had no significant effects on growth performance of broiler chicks during 1-21 and 1-42 days of age (P>0.05). No significant effects of treatments were observed for small intestine’s weight and length using the experimental treatments (P>0.05). Inclusion of CNP in BD 0.2% CNP treatment significantly improved epithelium thickness (P
  Conclusions
  These results showed that the use of CNP had no effect on performance but reduced epithelium thickness which can lead to increase the rate of absorption of nutrients in broiler chicks.
  Keywords: Antibiotic, Broiler chicks, Cinnamon powder, Jejunum morphology, Probiotic