فهرست مطالب

پژوهش های پنبه ایران - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آیدین حمیدی*، کمال قاسمی بزدی، عبادلله بانیانی، محمد حسن حکمت، عمران عالیشاه، مرتضی عرب سلمانی، موسی الرضا وفایی تبار، علی اصغر میری، فردین خزایی صفحات 1-26
  برای ارزیابی تمایز،یکنواختی و پایداریخصوصیات ریخت شناختیپنبه، پژوهشیبرپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.39 خصوصیت ریخت شناختی ارقام ورامین، ساحل، بختگان، مهر، اولتان، دکتر عمومی، سپید، پاک، خرداد، سیلند، ارمغان، گلستان و ژنوتیپ No.200 اندازه گیری شدند. رنگ گلبرگ و شدت رنگ لکه پای گلبرگ ارقام و ژنوتیپ را به دو گروه تقسیم کردند، رقم دکتر عمومی در یک گروه و بقیه در گروه دیگر قرار گرفتند. براساس رنگ گرده ارقام بختگان و ساحل در یک گروه و بقیه در گروه دیگر قرار گرفتند. کرکداربودن ساقه و شکل گیاهاین ارقام را در گروه های مجزا قرار دادند. ارقام اولتان، ورامین، مهر، پاک، سیلند، خرداد، سپید، ارمغان و گلستان، براساس تیپ گلدهی گیاه به3 گروه مجزا تقسیم شدند. شکل برش طولی قوزه ارقام مهر، پاک، سیلند، ارمغان و گلستان را به3 گروه تقسیم کرد و ارقام پاک، سیلند و گلستان در یک گروه و ارقام مهر و ارمغان هر کدام در یک گروه مجزا قرار گرفتند. براساس موقعیت کلاله نسبت به پرچمها ارقام پاک و سیلند در یک گروه و رقم گلستان نیز در گروه دیگر قرار گرفت. براساس مشخصه های دندانه دار بودن براکته و حفره های سطحی قوزه ارقام پاک و سیلند از یکدیگر تفکیک شدند. شکل برگ ارقام ورامین، خرداد و سپید را به 2 گروه تفکیک نمود و ارقام ورامین و خرداد در یک گروه و رقم سپید نیز در گروه دیگر قرار گرفت. در نهایت با موقعیت کلاله نسبت به پرچمها ارقام ورامین و خرداد از یکدیگر جدا و تمام ارقام از یکدیگر تفکیک شدند. بنابراین ارقام و ژنوتیپ مورد ارزیابی پنبه با9 خصوصیت ریخت شناختی کیفی متمایز قابل شناسایی از یکدیگر میباشد.
  کلیدواژگان: پنبه، تمایز، یکنواختی و پایداری، شناسایی ریخت شناختی
 • نور محمد آبیار*، معصومه عسگری صفحات 27-40
  در سال های اخیر سطح کشت و تولید محصول پنبه در مناطق مختلف کشور، به ویژه در استان گلستان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح کشت این محصول در استان گلستان انجام شده است. برای این منظور از الگوهای خودتوضیح با وقفه های توزیعی و تصحیح خطا و نیز داده های سری زمانی سطح کشت و قیمت پنبه، برنج و کلزا که از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردیدند،استفاده شده است. بر پایه نتایج، اگرچه تاثیر قیمت نسبی پنبه بر تغییرات سطح کشت آن در افق های زمانی کوتاه و بلندمدت مثبت، معنی دار و نسبتا قابل توجه است. اما ترغیب زارعین به کشت پنبه نیازمند افزایش قابل توجه قیمت آن در مقایسه با قیمت گندم است که با توجه به بار هزینه ای، اتخاذ آن در عمل برای دولت میسر نخواهد بود.بنابرایناتکا به سیاست حمایت قیمتی به شکل فعلی چاره ساز نبوده و حمایت های غیرقیمتی برای افزایش کشت و تولید پنبه اجتناب ناپذیراست.دیگر یافته های تحقیق،بیانگر تاثیر معنی دار سطح کشت پنبه هر سال زراعی در میزان سطح کشت پنبه در سال آتی است. هم چنینتاثیر کشت برنج بر تغییرات سطح کشت پنبه در این استان، منفی و مطابق انتظار می باشد،هر چند این تاثیر قابل توجه نیست.افزون بر اینتوسعه کشت کلزا در این استان از اواسط دهه هفتاد، سطح کشت پنبه را تحت الشعاع قرار نداده است و از این رو محصول رقیب پنبه محسوب نمی شود.با توجه به مقدار ضریب تعدیل(64/0-) الگوی تصحیح خطا، می توان امیدوار بود که با اتخاذ راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی مناسب و کارآمد در کوتاه مدت سطح کشت پنبه به مقدار تعادلی آنبرگشت نماید.
  کلیدواژگان: توسعه سطح، کشت، الگوی تصحیح خطا، پنبه، رابطه بلندمدت، استان گلستان
 • سامان صدیق *، محمد ضابط، محمدقادر قادری، علی رضا صمدزاده صفحات 41-52
  به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1392 اجرا شد. دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 14 ژنوتیپ پنبه به اجرا در آمد. ژنوتیپ های پنبه شامل ارقام: ارمغان، اولتان، بختگان، ساحل، ساری اکرا، شیرپان 603، خرداد، دلتاپاین 25، مهر، ورامین و لاین های: N-200، SB35، SP731، 84-39-T3 بودند. آبیاری در شرایط مطلوب و تنش به ترتیب پس از 100 و 200 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A اعمال شد. نتایج حاصل از بررسی و محاسبه شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد که شاخص های تحمل به خشکی (STI)، میانگین حسابی بهره وری (MP) و میانگین هندسی بهره وری مناسب (GMP)، شاخص اصلاح شده STI برای شرایط بدون تنش (K1STI) و شاخص اصلاح شده STI برای شرایط تنش (K2STI) به عنوان بهترین شاخص ها در انتخاب ژنوتیپ های پرمحصول و مقاوم به تنش شناساسایی شدند. مناسب ترین ژنوتیپ ها بر اساس شاخص های فوق به ترتیب ژنوتیپ های دلتاپاین 25، بختگان و SP731 بود. گروه بندی ژنوتیپ ها با روش تجزیه خوشه ای نشان داد که ژنوتیپ های دلتاپاین 25، بختگان و SP731 پرمحصول و متحمل به تنش آبی بوده و ژنوتیپ های SB35، N-200 و سای اکرا به عنوان حساس ترین ارقام نسبت به تنش خشکی بودند. بای پلات چند متغیره ژنوتیپ ها نتایج تجزیه خوشه ای را تایید کرد.
  کلیدواژگان: بای پلات، پنبه، تجزیه خوشه ای، تحمل به خشکی
 • صبا بهرامی*، مسعود توحیدفر، محمد علی ابراهیمی، حامداسمعیل لشگریان صفحات 55-64
  آنزیم کلسترول اکسیداز به عنوان نسل جدیدی از آفت کش های بیولوژیک اثر آفت کشی قوی بر روی آفت غوزه پنبه (Heliothis armigera) دارد. مکانیسم اثر کشندگی کلسترول اکسیداز مربوط به اکسیداسیون کلسترول در غشای اپیتیلیوم روده میانی حشرات می باشد که منجر به تخریب فیزیکی و ساختاری غشاء و در نتیجه ایجاد اختلالاتی در عملکرد غشاء و در نهایت سبب مرگ آفت می شود. تولید گیاهان مهندسی ژنتیک شده با ژن کدکننده آنزیم کلسترول اکسیداز در جهت مقاوم سازی آن ها به آفات، مستلزم انتخاب مناسب ترین سوش از نظر میزان بیان و فعالیت زیاد این آنزیم است. لذا این تحقیق با هدف همسانه سازی ژن آنزیم کلسترول اکسیداز در یک سیستم بیانی pET مناسب، جهت امکان هدایت پروتئین نوترکیب تولیدشده به فضای پری پلاسمی باکتری طراحی و اجرا شد. بدین منظور از سویه باکتری (Rhodococcus sp. 502) بومی ایران، که دارای فعالیت کلسترول اکسیدازی بالا بود، جهت جداسازی ژن با PCR استفاده شد. محصول PCR ابتدا در پلاسمید خطی pJET و در نهایت در پلاسمید pET23a کلون و داخل میزبان (E.coli DH5α) ترانسفورم شد. پس از همسانه سازی و استخراج پلاسمید نوترکیب pET23a+cho و به منظور تایید حضور ژن از آنزیم های HindIII و XhoI و تعیین توالی استفاده شده است. حضور باند 1600 جفت بازی در هضم آنزیمی حضور ژن را تایید کرد. نتایج حاصل از آنالیز تعیین توالی حاکی از آن است که توالی به دست آمده شباهت زیادی با کلسترول اکسیداز سویه های دیگر باکتری Rhodococcusموجود در NCBI دارد، که از آن می توان در راستای تولید آفت کش بیولوژیکی در پنبه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کلسترول اکسیداز، pET23a، همسانه سازی، آفت کش بیولوژیکی پنبه
 • محمد رضی نتاج*، غلام خداکرمیان صفحات 65-72
  بیماری بلایت باکتریایی پنبه با عامل Xanthomonas citri subsp. malvacearumاز بیماری های مهم و قرنطینه ای پنبه در ایران است که در سال 1384 در مزارع پنبه استان گلستان بروز کرد. نمونه هائی از برگ های آلوده در این سال جمع آوری و در دمای اتاق نگهداری شد. در سال 1393 قسمت هائی از برگ های آلوده پس از شستشو با آب لوله شهری، در چند قطره آب مقطر استریل قرار داده و به مدت چند ساعت در شرایط اتاق نگهداری شد. سوسپانسیون فوق در روی محیط آگار غذائی مخطط گردید. پس از 48-72 ساعت کلنی باکتری های زرد رنگ، مدور و 1 میلی متر جداسازی گردید که در آزمون های گرم، اکسیداز و رشد در محیط بی هوازی منفی بودند. کلیه جدایه ها هوازی اجباری و قادر به هیدرولیز نشاسته بودند. جدایه ها از گلوکز، اینولین، اورات، مالونات، لاکتات و تریپتون استفاده کرده ولی قادر به استفاده از ترهالوز، ال-رامنوز، دی-رافینوز، فوکوز، مالتوز، ال-تارتارات، دی-گالاکتورونات، استات، نیکوتینات، گلایسین، کازئین، دالسیتول، ال- ترئونین و آدونیتول نبودند. در استفاده از آرابینوز، دی-فروکتوز، دی-زایلوز، ملزیتوز، ملی بیوز، گوانین، ال- سیستئین، ال- تریپتوفان، ال- هیستیدین، بتائین، بتا-آلانین، ال-والین، دی- سوربیتول، سیترات و ال-مالئات متغیر بودند. با تزریق باکتری به اپیدرم برگ رقم گلستان پس از 3 روز علائم آبسوختگی مشاهده شد که در ادامه گسترش یافته و بلایت رگبرگ های اصلی و فرعی نیز مشاهده گردید. بنابراین لزوم توجه به نقش بقایای گیاهی آلوده در بروز و گسترش این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: پنبه، بلایت باکتریایی، بقا
 • سلیمان خرمالی*، تقی درویش مجنی صفحات 73-86
  به منظور انتخاب مناسب ترینحشره کش علیه سنک قوزه پنبه (Creontiades pallidus) تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار در مزرعه پنبه، در سال های1382 و 1383 در استان گلستان اجرا گردید. ابعاد هر کرت آزمایش 2/7×8 مترمربع(9 ردیف 80 سانتی متری) بوده و در هر نمونه برداری 10 بوته تصادفی انتخاب و به روش تکان دادن بوته در تور حشره گیری نمونه برداری انجام گردید. در زمان اوج فعالیت سن در مزارع پنبه، آزمایش انجام ویک روزقبل و 2، 5، 7 ، 10 و14روز بعد از سم پاشی تعداد آفت شمارش و یادداشت شد. در تجزیه مرکب دوساله آزمایش، علیرغم اینکه اثر متقابل مکان× تیمار معنی دار شده اما تیمارهای مورد آزمایش، ازنظر مکانی هیچ گونه اختلاف معنی داری نداشتند. ازنظر سال آزمایش نیزتیمارها، فقط در نمونه برداری های روز پنجم و هفتم دارای اختلاف معنی داری بودند. میانگین دوسالانه درصد کاهش جمیعت آفت نشان داد که در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، دانیتول با 69/67 درصد، در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آبادآفت کش چس با 92/75 درصد دارای بیشترین درصد تاثیر بودند. نتایج مقایسه میانگین مرکب آزمایش نشانگر آن است که چس با 60/67 درصد، دانیتول با 21/63 درصد، متاسیستوکس با 51/57 درصد، آدمیرال با 13/54 درصد وکنفیدر با 51/34 درصد تاثیر در رده های اول تا پنجم قرار داشتند.
  کلیدواژگان: حشره کش، چس، سنک قوزه پنبه، جمیعت آفت
 • فاطمه آزاد دیسفانی *، هادی خسروی، مهدی جهانی، عباس محمدی صفحات 87-98
  بیماری لکه برگی پنبه ناشی از Alternaria alternata یکی از عمومی ترین و شایع ترین بیماری های مهم در مناطق پنبه خیز می باشد. کاشت ارقام متحمل به این بیماری یکی از اقتصادی ترین روش های کنترل بیماری به شمار می رود. این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش ارقام پنبه در مقابل قارچ عامل بیماری انجام شد. در این تحقیق ابتدا قارچ عامل بیماری در مرحله گیاهچه از مزارع پنبه استان گلستان جداسازی و خالص گردید و سپس با استفاده از داده های مرفولوژیکی شناسایی شد. تائید گونه جنس آلترناریا با استفاده از داده های توالی نوکلئوتیدی ناحیه ITS-rDNA و توالی یابی بخشی از ژن Endo pg انجام شد. بر این اساس جدایه 2 Kbبا قارچ A. alternata در یک گروه قرار گرفت. سپس مقاومت نسبی هفت رقم پنبه شامل: سپید،گلستان، ارمغان، ب- 557، ساحل، بختگان، ترموس- 14 در شرایط گلخانه و مرحله گیاهچه نسبت به جدایه 2Kb A. alternata در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار سنجیده شد. نتایج بررسی نشان داد با اینکه ارقام مختلف واکنش های متفاوتی در مقابل بیماری دارند، اما بطور کلی تمام ارقام در مقابل عامل بیماری زا آسیب پذیر بودند. از نظر شدت بیماری لکه برگی آلترناریایی رقم ترموس14 بیشترین شدت بیماری و ارقام ب- 557 و بختگان دارای کم ترین شدت بیماری بودند بعبارتی این دو رقم، ارقام متحمل به این بیماری در مرحله گیاهچه معرفی گردیدند.
  کلیدواژگان: آلترناریا، گیاهچه، لکه برگی، مقاومت نسبی
|
 • Aidin Hamidi *, Kamal Ghasemi Bezdi, Ebadolah Baniani, Mohamad Hassan Hekmat, Omran Alishah, Morteza Arabsalmani, Mosareza Vafaie, Tabar, Aliasghar Miri, Fardin Khazai Pages 1-26
  For distinctness, morphological characteristics uniformity and stability evaluation of cotton, a research based on completely randomized blocks design conducted by four replications. Varamin, Sahel, Bakhtegan, Mehr, Oltan, Dr. Omoomi, Sepid, Pak, Khordad, Sealand, Armaghan, Golestan cultivars and No.200 genotype thirty nine morphological characteristics of their measured. Petal colour and base colour spot intensity qualitative morphological characteristics divided cultivars into two groups, Dr. Omoomi grouped in one group and others grouped in other group. Based on pollen colour Bakhtegan and Sahel cultivars in one group and others in other group settled. Pubescences of stem and plant form separate those cultivars into distinct groups. Oltan,Varamin, Mehr, Pak, Sealand, Khordad, Sepid, Armaghan and Golestan cultivars based on flowering type divided into three distinct. Boll longitude cut form distinct Mehr, Pak, Sealand, Armaghan and Golestan cultivars into three groups and Pak, Sealand and Golestan cultivars in one group and Mehr and Armaghan each in one group. Based on stigma position to anthers Pak and Sealand cultivars in one group and Golestan in other group settled Also on the basis of toothed bracts and boll shallow holes Pak and Sealand distinct each another. Leaf shape separated Varamin, Khordad and Sepid cultivars into two groups and Varamin and Khordad cultivars in one group and Sepid cultivar settled in other group. Finally by stigma position to anthers characteristic separated Varamin and Khordad cultivars and all cultivars separate from each other.Therefore, studied cultivars and genotype by9 qualitative distinct morphological characteristics identifiable from each others.
  Keywords: Cotton, Distinctness, Uniformity, Stability (DUS) testing, Morphological identification
 • Nour Mohamad Abyar*, Maasume Asgari Pages 27-40
  This study has conducted in order to investigate the impact of supportive price policy on the development of cotton acreage in Golestan province. For this purpose, time series data, ARDL and ECM models were used. Based on the results, although the impact of the increase of cotton relative price on its acreage in the short and long-term time horizons was significantly positive, but it is not substantial. So motivating farmers to increase cotton acreage requires a significant increase in its price compared with the price of wheat due to the cost load, making it will not be possible for the government practically. Therefore, relying solely on price policy supports in current form is not remedial and non-price supports for the realization of increasing cotton acreage and production is necessary. Based on the results, the impact of rice acreage on changes in cotton acreage in this province is negative as expected but this impact was not significant. The results also indicate that the prevalence of Canola acreage in Golestan province from the mid-seventy decade, did not affect the cotton acreage and it was not a competitor product. According to the adjustment coefficient (-0.64) in error correction model, if appropiative support price and non-price policies to be adopted, cotton acreage will return to its equilibrium amount in the short term.
  Keywords: Acreage Development, Error Correction Model, Cotton, Long, Term Relationship, Golestan province
 • Saman Sedigh *, Mohamad Zabet, Mohamadghader Ghaderi, Alireza Samadzade Pages 41-52
  To identify the drought tolerant genotypes an experiment was conducted in research farm of Faculty of Agriculture of Birjand University in 2014. Two separate experiments were conducted in a randomized complete blocks design with three replicates14 treatments. Cotton genotypes were: Armaghan, Oltan, Bakhtegan, Sahel, Si ecra, Shirpan 603, Khordad, Deltapine 25, Mehr, Varamin, N-200, SB35, SP371, 84-39-T3, respectively. Irrigations in normal and drought stress conditions were applied after 100 and 200 mm evaporation from class a tank. Comparison of different water stress indices showed that Stress Tolerance Index (STI), Mean Productivity (MP), Geometric Mean Productivity (GMP), Modified stress tolerance index for normal condition (K1STI) and Modified stress tolerance index for stress condition(K2STI) were the best indices that can be used to determine resistant genotypes. The most desirable genotypes at normal and stress conditions based on the above indices were Deltapine 25, Bakhtegan and SP731 respectively. Grouping of genotypes using cluster analysis method showed that Deltapine25, Bakhtegan and SP731 were water deficit tolerant genotypes with high yield and the SB35, N-200 and Si ocra genotypes were sensitive varieties to water deficit stress. Multivariate Biplot of genotypes confirmed the results of Classification of genotypes for identifying tolerant genotypes.
  Keywords: Biplot, Cotton, Cluster analysis, Drought Tolerance
 • Saba Bahrami *, Masoud Tohidfar, Mohamad Ali Ebrahimi, Hames Esmail Lashgarian Pages 55-64
  Cholesterol oxidase enzyme, as a new generation of biological pesticides, has pesticides strong effect on the pest to cotton Heliothis armigera. The mechanism of action of cholesterol oxidase fatality related to the oxidation of cholesterol in the membranes of insect midgut epithelial which leads to physical destruction and the resulting disturbances in membrane structure and function and eventually death of the insect. In order to retrofitting genetically engineered plants against pests, production of them with the gene coding for cholesterol oxidase enzyme, require the best method for expression level and activity of this enzyme. Therefore, this study aimed to clone cholesterol oxidase enzyme in plasmid pET23a for possible guidance recombinant protein produced in bacterial periplasmic space. Rhodococcus sp. strain 502 that produce high level of cholesterol oxidase, was used for gene isolation by PCR. The PCR product was sub cloned in plasmid pJET, subsequently for expression was cloned in pET23a, eventually was transformed into the host E.coli DH5α. Recombinant plasmid pET23a CHO was confirmed by restriction enzyme digestion and sequencing. The results of sequencing showed high similarity between our isolated gene sequence and the other cholesterol oxidase gene sequences in NCBI that can be used for production of biological pesticide.
  Keywords: Cholesterol oxidase, Cloning, pET23a, Cotton biological pesticides
 • Mohamad Razinataj *, Gholam Khodakaramian Pages 65-72
  Cotton bacterial blight is a important and quarantine diseases of cotton in Iran that appeared in cotton fields of Golestan province in 2005. Samples of infected leaves collected and served in room temperature. In 2014, sections from infected leaves washed with tap water, then were placed in a few drop sterile distilled water in room temperature for five hours. The suspension streaked on NA medium. After 48-72 hours isolated bacteria colonies yellow, circle and 1 mm diameter. The bacteria were negative in gram, oxidase and fermentative growth tests. All of isolates were positive oxidative growth and starch hydrolysis. The isolates used from glucose, inulin, urate, malonate, lactate and tripton but did not used from trehalose, L-rhamnose, D-raffinose, fucose, maltose, L.tartrate, D-galacturonate, acetate, nicotinate, glycine, casein, dulcitol, L-threonine, and adonitol. Isolates were variable in utilization of arabinose, D-fructose, D-xylose, melezitose, melibiose, guanine, L-cysteine, L-tryptophan, L-histidine, betaine, β-alanine, L-valine, D-sorbitol, citrate and L-maleate. In Pathogenicity test, bacterial suspension injected with sterile syringe into epidermis leaf of Golestan cotton cultivar. The water-soaked spots observed after 3 days that extended and revealed vein blight. The importance oftherole ofinfectedplant debrisin theincidence andspread of the diseaseisofparticular importance.
  Keywords: Xanthomonas citri subsp. malvacearum
 • Soleiman Khormali *, Taghi Darwishmojeni Pages 73-86
  In order to choose the most suitable pesticide against,Creontidades pallidus, an experiment was carried out in a Randomized Complete Block Design with three replications and six treatments inGolestan province in 2003 and 2004. Plot size was 8 by 7.2 meter (nine 80 meter long rows spaced 80 centimeters apart). At each sampling, 10 randomly-selected plants were shaken into the net.. At the peak of bug activity in cotton fields, the experiment was done, and one day before and 2,5,7,10 and 14 days after pesticides aplication, number of pests were counted.In two-year combined analysis, although,the effect of location by treatment interaction was significant for the traits, there were not any significant differences between locations. There was not any significant difference between pesticide for pest reduction rate at 2nd and 5th day after pesticides application, but treatment means for raw data was singinificantly different from the check.Based on two-year results, Danitol and Chess at Agricultural Research Station of Gonbad and Cotton Research Station of Hashem –Abad, respectivly had the highest effect on pest reduction(67.69 and 75.92 percent reduction, respectively). According to the conbined analysis of the data, Chess, Danitol, Metasystox, Admiral, Confidor were ranked first to five with 67.60, 63.21, 57.51, 54.13 and 34.51 percent reduction, respectively.
  Keywords: Insecticide, Chess, Creontiades pallidus, pest population
 • Fateme Azad, Disfani *, Hadi Khosravi, Mehdi Jahani, Abbas Mohamadi Pages 87-98
  Cotton leaf spot disease caused by Alternaria alternata is one of the most common and important diseases in the cotton growth areas. The use of tolerant cultivars is one of the most economic means for the disease control. This study was conducted to evaluate the response of cotton cultivars against the fungus.In this research the fungus were isolated in seedling stage and purified in seedling stage from the cotton fields of Golestan province. and then fungus was detected using morphological data. Confirmed Alternaria species was performed using nucleotide sequence data of ITS – rDNA region and sequencing of the part of endo poly galacturonase gene. Accordingly, isolated Kb2 isolate with fungus
  A. alternata were in one group phylogeneticlly. The relative resistance of seven cotton cultivars consist of Sepid, Golestan, B - 557, Sahel, Thermus-14, Bakhtegan and Armaqan to A.alternata Kb2were evaluated in greenhouse conditions and seedling stage with completely randomized design in three replications.The results revealed that the reaction of cultivars to disease were different, however, none of the cultivars showed high levels of resistance. Termus- 14 cultivar had the highest of leaf spot severity and B-557 and bakhtegan cultivars had the lowest of leaf spot severity. In other words, these two cultivars were introduced as the tolerant cultivars to leaf spot disease at seedling stage.
  Keywords: Alternaria, Seedling, Leaf spot, Relative resistance