فهرست مطالب

مطالعات زن و خانواده - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حسن حسینی، مینا عزیزی* صفحات 7-34
  جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصله سال های 1357 تا 1391 با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبه رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتا باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تامل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزه حقوقی از حوزه اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجه ارتباط مستمر حیطه حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، حمایت از خانواده، نهاد خانواده، تحولات حقوق خانواده
 • علی اکبر ایزدی فرد، رزاق ادبی فیروزجایی، احمد مرتاضی *، محمدمهدی زارعی صفحات 35-62
  حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سوال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقی هان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تاکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند.
  نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مویدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تاکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافا این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبود مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
  کلیدواژگان: اجرت، حضانت، حق، تکلیف، فقه
 • حاتم حسینی*، عباس عسکری ندوشن، ناهید مرادی صفحات 63-84
  تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی در زمینه باروری، متکی به ارتقای شناخت و آگاهی از عواملی است که تمایلات فرزندآوری زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله، بررسی و تبیین تمایلات فرزندآوری زنان کرد همسردار شیعه و سنی واقع در دامنه سنی تولید مثل ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران است. داده ها از طریق پیمایشی که در مرداد 1393 در میان 500 خانوار نمونه مناطق روستایی شهرستان کامیاران صورت گرفت، گردآوری شد. نتایج نشان داد که تمایل به فرزندآوری بیش تر در هر دو گروه مذهبی مورد بررسی؛ پایین است. بااین وجود، تمایلات فرزندآوری زنان اهل سنت کمی بیش تر از زنان شیعه است. در میان زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، نسبت قابل توجهی از آن ها در هر دو گروه مذهبی اظهار داشته اند که می خواهند یک فرزند دیگر به دنیا بیاورند. این نسبت در میان زنان اهل سنت (4/66 درصد) بیش تر از نسبت متناظر (62 درصد) در میان زنان شیعه است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که ترکیبی از مشخصه های فرهنگی، اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی نقش تعیین کننده و معناداری در پیش بینی احتمال تمایل به فرزندآوری در میان زنان هر دو گروه مذهبی دارند. بر اساس این نتایج، و برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری یا ارتقای آن به بالاتر از سطح جایگزینی؛ سیاست های دولت باید همسو با خواسته ها و منافع زنان و خانواده ها باشد. در غیر این صورت، سیاست ها با مقاومت روبرو می شوند و در نهایت احتمالا شکست می خورند.
  کلیدواژگان: تمایلات فرزندآوری، شیعه، سنی، زنان کرد، شمار فرزندان ایده آل، کامیاران
 • مریم احمدیه*، محمد اسحاقی صفحات 85-111
  تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقی هان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تاثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تاثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.
  کلیدواژگان: نشوز مرد، نشوز زن، تمکین، ادوار فقه شیعه
 • محمود گنج بخش*، رضا موسی زاده، حسین آل کجباف صفحات 113-138
  در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سوال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟
  در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تامین حقوق زنان که در ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.
  کلیدواژگان: زنان، حقوق بنیادین، ترور، نظم بین المللی، نظم اجتماعی
 • شراره مهدی زاده*، سمیه آذر براءگزاز صفحات 139-169
  آگهی های بازرگانی به عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی در نمایش و بازتولید جایگاه زنان در جامعه و تداوم کلیشه های جنسیتی موثرند.
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه کلیشه های جنسیتی موجود در آگهی های بازرگانی است. برای نیل به این مقصود از نظریه نمایش جنسیت گافمن و فنای نمادین تاچمن استفاده نموده ایم. در این پژوهش آگهی ها ابتدا با توجه به موضوع، تفکیک شده اند، سپس به بررسی کلیشه های جنسیتی پرداخته شده است تا مشخص شود آیا در آگهی های بازرگانی ایران به ویژه با توجه به محتوا، از این حیث تفاوتی در کلیشه سازی وجود دارد.
  روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کمی است. جامعه آماری مورد نظر عبارت است از آگهی های پخش شده در ساعات پربیننده 23-20 از سه شبکه سراسری پرمخاطب سیما (اول، دوم و سوم) از نیمه فروردین تا پایان خرداد 1392، روش گردآوری داده ها نیز پرسش نامه معکوس می باشد.
  نتایج پژوهش حاکی است در آگهی ها میان جنسیت بازیگر نقش با حضور در آگهی، شخصیت اصلی آگهی، شیوه تماس با اشیاء، مناسکی شدن فرمان بری، نوع شغل، عقب نشینی روانی، حضور در موقعیت خانواده و صدای راوی رابطه معنادار وجود دارد و موضوع آگهی در شیوه نمایش تفاوتی ایجاد نمی کند. علت این امر، تداوم، ثبات و حضور پررنگ کلیشه های جنسیتی به شکل قوی در انواع آگهی، ورای موضوع آن است، که، در همه انواع آن، بازتولید می شود.
  کلیدواژگان: عقب نشینی روانی، کلیشه های جنسیتی، لمس اشیاء، مناسکی شدن، تبلیغات تلویزیون
 • سعیدرضا عاملی رنانی*، زهره نصرت خوارزمی صفحات 171-203
  «تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان» [1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش موثری در تعریف «جایگاه زنان» از بعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده است.
  مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده ای از تاریخ آمریکا می داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. در این مطالعه، مفهوم «تاثیر هیلاری» به عنوان عاملی تعیین کننده در سیاست مداخله جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. نکته مورد تاکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل کرده مسلمان به عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می کند.
  دو پروژه تک ویمن[2] و نکست اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به کارگیری استراتژی هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف) تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه ریزی براساس انگیزه های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی.
  کلیدواژگان: زن مسلمان، قدرت نرم آمریکا، دیپلماسی آکادمیک، خاورمیانه
 • حسین سبحانی *، امین امیرحسینی، محمد روشن صفحات 205-234
  قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
  کلیدواژگان: شهادت زن، طریقیت شهادت، موضوعیت شهادت
|
 • Seyyed Hasan Hosseini, Mina Azizi* Pages 7-34
  Islamic republic of Iran as a religious, yet modern, pattern of state has always advocated “family” as the holiest and the most fundamental social institution. Based upon the tenth article of Iranian constitution, all the legal measures are to facilitate both formation and protection of “Family”; a policy which is supposed to shelter the holiness and solidarity of “Family” in accordance with the Islamic sharia. Admittedly, after the 1979 revolution, the number of laws and policies related, directly or indirectly, to “family institution” have always been on the rise.
  This qualitative research has studied those polices and laws (1979 to 2012) which have represented the aim of advocating “Family”. Different types of critical “Content Analysis” have been manipulated to thematically explore, interpret and compare the previously mentioned laws and policies. According to the results of the analysis, while “Governmental” reactions to “Family” issues have been mostly of economic essence and conservative approach, “Judicial” reactions have remained more responsible in case of addressing the contemporary problems of the “Family” institution. In summary, the emergence of social and legal problems which are threatening the ideals of “Family” institution, have resulted in a “realistic” judicial approach which cannot ignore the weaknesses of “traditional” formulations and prefers to be adjusted to the new social facts.
  Keywords: policy making, family support, family institution, family law development
 • Ali Akbar Izadi Fard, Razagh Adabi Firuzjayi, Ahmad Mortazi *, Mohammad Mahdi Zarei Pages 35-62
  custody and guardianship of child amongst sensitive and important issues that is considered in Family Institution regionthat doing it in certain section of The age of the child, the mother Is responsible. It is clear that curated and upbringing of the child, demands effort andabundance inconvenience and hence an important question that respond to it required is that, is the mother for Maintenance and guardianship of child, the competency of the receive wage for it? permissibility or nonexistence of permission of taking wages for guardianship is one of the origins of the Jurisprudential disagreement. so that, many of special jurisprudents and the public by providing several evidences and with emphasis on the custodianship obligatory and the nature of its command, and lack of license of taking wages for obligatory acts, has ruled into the lack of license of taking wages for guardianship and in contrast, some of them have been believed a license wages on guardianship.the authors in this research, with descriptive-analytic method, meanwhile, explore Promise to to permissibility and the lack of permissibility, through the the prove of the customary truth to the notion of guardianship and also based on the presumption of innocence in Neccessity judgment doubts of and the other evidence and confirms has proven righting of guardianship into child mother and with emphasis on not opposed between the necessity of an action and receive wages for it, this such a results that receiving wages for guardianship is permissible.even in the premise of its necessity. moreover Since other evidence of the believers in the permissibility accomplisher to the purpose and was not enough to prove his claims and the other hand despite the benefit in guardianship and respect of the inalienable act and with the absence of an obstacle, principle due permissibility of the obtaining of wages is based on guardianship.
  Keywords: wages, guardianship, Right, Obligation, Jurisprudence
 • Hatam Hosseini *, Abbas Askari Nodoushan, Nahid Moradi Pages 63-84
  Any successful development and implementation of population policy in the field of fertility, is based on promotion of understanding and knowledge of the factors that affect women's fertility desires. The aim of this paper is to study and explain the childbearing desires of Sunni and Shia married Kurdish women in the range of reproductive age, living in rural areas of Kamyaran.Data were taken from the Kamyaran Fertility Survey (KFS) conducted on a sample of over 500 households in August 2014. Results showed that more childbearing desire is low among both religious groups. However, childbearing desires of Sunni women is a little more than Shia women. Among women who wished to have more children, a large proportion of them in both religious groups have stated that want to have one child more. This proportion among Sunni women (66.4%) is more than Shia counterparts (62%). The multivariate analysis showed that a combination of cultural, socio-economic and demographic characteristics have determinant and significant role in predicting the risk of women’s childbearing of both religious groups. Based on these results, government’s programs and policies to prevent the continuing of fertility decline or promoting it to replacement level should be in line with the demands and interests of women and families. Otherwise, the policies will face resistance and ultimately likely to fail.
  Keywords: childbearing desire, Shia, Sunni, Kurdish women, Kamyaran
 • Maryam Ahmadieh*, Mohammad Eshaghi Pages 85-111
  This research aimed at the development of the concept of arrogance in various periods of Shia jurisprudence based on a descriptive–analytical method and tried to investigate the problems aroused regarding couple’s arrogance based on the Islamic jurisprudents’ viewpoints. It was found that developments of the Shia jurisprudence had no negative impacts on the concept of arrogance in the various periods of time. None the less, Shia jurisprudence has had positive impacts on the definition of concept of arrogance in men, and a majority of Islamic jurisprudents have considered the concept of arrogance for both women and men. There was no significant change in the definition of arrogance throughout the history of Shia jurisprudence and there was only a little change in its definition based on the conditions of different times. Generally speaking, the definition and causes of arrogance in men has become more and more clear and obvious compared to the previous periods of time. Conducting a good and fair behavior by the men towards women has been emphasized in different periods of time and its dimensions have become clearer compared to the last periods of time.
  Keywords: man arrogance, woman arrogance, obedience, Shia jurisprudence periods
 • Mahmood Ganjbakhsh*, Reza Mousazade, Hossein Alekajbaf Pages 113-138
  In reviewing terrorist incidents and considering women victim’s rights, we are facing massive and increasing violations of their fundamental and established rights. While solving their problems is the most important part of counter-terrorist measures, however this problem not only is this problem resolved, but rather women victims are also suffering great oppression. Accordingly, the main research question is that, why in today’s world in spite of some legal actions at international level, the necessary steps to fix the direct and indirect complications of terrorism on women and their fundamental rights are not taken? Why are we facing dramatic growth of such violence every year?
  In answer to the above question, this article by using library method (descriptive - analytical) while investigating the substantive rules, tries to discover the strengths and weaknesses of international laws. Based on the results from this research, the suitable legal order to support and ensure the rights of women, which is emphasized in Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights is not provided. So strengthening the basic entity of human community i.e. the family is the first priority of the women's rights. At the same time domestic and international structures need to be transformed. In this paper, after explaining the ignored rights of women victims of terror at international law, the pivotal role of social and international order necessary for its realization have been mentioned.
  Keywords: women, Fundamental Rights, Terrorism, International Order, Social Order
 • Sharareh Mehdizadeh*, Somayeh Azarbera Gozaz Pages 139-169
  Commercial advertisements as one of television’s programs are effective in presentation and reproduction of women’s position in society and continuity of gender stereotypes. The main purpose of this research is the study of gender stereotypes. In this regard, theory of gender representation of Goffman and symbolic annihilation of Tuchman were used. In this study firstly, the advertisements were segregated according to their subjects and then were studied regarding their gender stereotypes to specify if there is in Iran, differentiation in stereotyping. The method used was quantitative content analysis with reverse questionnaire. Population was commercial advertisements from 20:00 to 23:00 among three channels (channel 1, 2 and 3). The results showed that there is significant relation between gender of performer and presence in advertisements, main character of advertisements, touching of objects, ritual subordination, and voice of narrator and the subject of the advertisements do not affect their method of presentation. This is due to the outstanding stability of gender stereotypes in commercial advertisements behind the subject of advertisements. According to these results, gender stereotypes are re-produced and depicted regardless of what the subject of advertisements is.
  Keywords: mental retreat, gender stereotypes, touching of objects, ritual subordination, television advertisement
 • Saeid Reza Ameli Ranani *, Zohreh Nosrat Kharazmi Pages 171-203
  “Gender Regime change” is a global and inevitable process. Today, “Women’s status” has unprecedentedly become the standard of development. The present gender regime is constructed based on modern norms and values and there are historical evidences that support that United States has an efficient role both in defining its norms and mechanisms. The present paper, then, investigates Hillary Clinton’s tenure at the Department of State as a historical episode when women’s issues became the most significant axis of American foreign policy. The present study concentrates on the concept of “Hillary Effect” as a significant element in Americans’ interventions in women’s affairs in Islamic countries in MENA. It focuses on this fact that the US uses the academic projects and exchanges to manipulate some young scholarly Muslim women as the source of “change” and “democratization” in the region. Two projects of “TechWomen” and “NeXXt Scholars” are case studied here as typical examples of these programs. The results of the study indicate the these main strategies have been implemented: a) encouraging the sense of “leadership” and “democratization” in these women, b) taking English as the major language for communications, c) stimulating mutual motivations, d) encouraging the sense of empowerment, participation, and belonging to American culture and political thought.
  Keywords: Muslim woman, American soft power, academic diplomacy, Middle East
 • Hossain Sobhani *, Amin Amirhoseiny, Mohammad Roshan Pages 205-234
  Shiite jurists sayings about the validity of woman's testimony is based on two promises.a groupare considersubjectivism for the womantestimony ,
  therefore considering the women testimony is limited to jurisprudence texts, in some cases, in this respect have accepted, only the testimony of the woman , in some cases, are not recognized a value for testimony of the womanand is considered limited to men it and in some cases, in the case of have considered valid the woman's testimony which is annexation to of theoathand are distinguished in its validity in terms of number with men.
  some other of jurists have been considered Esoteric to testify of woman therefore, ensuring to judge of courtabsolutely isconsidered basis of the Credibility of the testimony. jurists also, comply with the Shiite jurisprudence to a description that passed, on the testimony of the woman have expressed their opinion. of course, inthinking deeply inentered evidences can be express that can be respect of detail in Esoteric and Subjectivism of the testimony, in this respect, thatfor the testimony in the divine termini, that should be respect Subjectivism,in an absolute form and the non-divine Termini, in an absolute form is based Esoteric. therefore,sexuality is not a place for the credibility of his testimony in non-divine Termini and what is Subjectivism is ensuring the court judge in sentencing. it is necessary to mention thatresearch method isanalytic and is used in study of the sources, of the library method.
  Keywords: the woman testimony, the testimony Esoteric, the testimony subjectivism