فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هشتم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال بیست و هشتم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • طیبه احمدی*، فرانسواز برنارد، سیما زنگنه، فرهاد رجالی صفحات 674-683
  قارچهای میکوریزی از اجزای ضروری سیستم های کشاورزی بوده و نقش مهمی در بهبود رشد گیاهان دارند. در این بررسی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر آویشن دنائی در مناطق ایوان و تهران که از رویشگاه های طبیعی این گونه ی گیاهی ارزشمند و بومی ایران می باشند، شناسائی گردیدند. درکل 9 گونه قارچ میکوریز که متعلق به جنس های Glomus و Scutellospora بودند در اطراف ریزوسفر این گونه ی گیاهی مشاهده شد. از طرفی به منظور بررسی اثر کلونیزاسیون قارچ G. intraradices بر روی ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک اندام هوائی، میزان ازت و پلی آمین ها، ماده تلقیحی حاوی اسپورها و ریشه های کلونیزه شده با این قارچ میکوریزی در شرایط گلخانه ایی به گیاهان رشد کرده در این شرایط اضافه شد. کلونیزاسیون با قارچ مورد نظر تفاوتی از نظر ارتفاع ساقه، وزن خشک اندام هوائی و میزان پوترسین باند شده ایجاد نکرد ولی سبب کاهش وزن تر اندام هوائی، میزان ازت و پوترسین کونژوگه در گیاهان تیمار نسبت به کنترل ها شده بود.
  کلیدواژگان: آویشن دنائی، قارچ میکوریز، میزان ازت، میزان پلی آمین ها
 • الهام اسدی کرم*، زهرا اسرار، بتول کرامت صفحات 684-694
  متیل جاسمونات یک هورمون گیاهی است که به طور وسیع در گیاهان انتشار یافته و نقش مهمی در فعالیت فیزیولوژیکی در گیاهان ایفا می کند. مس عنصری ضروری برای گیاه می باشد. مقدار زیاد آن باعث ایجاد سمیت در گیاه از طریق ایجاد گونه های فعال اکسیژن می شود. در این تحقیق اثر احتمالی تیمارهای مختلف متیل جاسمونات بر کاهش تنش اکسیداتیو در گیاه شاهی(Lepidium sativum)، تحت سطوح مختلف تنش مس(50، 100 و 200 میکرومولار (CuSo4، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پراکسیداسیون لیپیدها، میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش مس به تنهایی باعث افزایش میزان مالون دآلدئید، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز((CAT، آسکوربات پراکسیداز((APX و گایاکول-پراکسیداز((GPX گردید. اما تیمارهای5 و10 میکرومولار متیل جاسمونات سبب بهبود پارامترهای مذکور تحت تنش مس گردید، که نشان دهنده کاهش خسارت اکسیداتیو و تاثیر متیل جاسمونات در افزایش تحمل گیاه شاهی در شرایط تنش مس می باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، گیاه شاهی، متیل جاسمونات، مس
 • سکینه اسمعیلی کناری، منیر حسین زاده نمین*، خدیجه کیارستمی، الهیار فلاح صفحات 695-711
  برنج (Oryza sativa L.)و سوروف (Echinochola cruss- galli L.) گیاهانی یکساله و متعلق به تیره غلات می باشند. سوروف یکی از مهم ترین علف های هرز شالیزار های برنج در ایران و جهان است. در این مطالعه اثرات دگرآسیبی سوروف بر صفات تشریحی گیاه برنج طارم محلی در مراحل گلدهی و رسیدن دانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی با استفاده از عصاره های آبی 50 و 100% ریشه و اندام هوایی گیاه سوروف به منظور بررسی اثر آن ها بر روی صفات تشریحی برنج طراحی شد. نتایج نشان داد در برنج های تیمار شده با عصاره های آبی 100% ریشه سوروف در مرحله گلدهی و رسیدن دانه، تعداد و اندازه دانه های سیلیسی در سلول های روپوست پشتی برگ و روپوست ساقه و تعداد و اندازه دستجات روزنه ای برگ افزایش یافتند. در برش عرضی ساقه تعداد و اندازه برآمدگی های ناشی از دانه های سیلیسی در سطح ساقه و نیز اندازه دستجات آوندی افزایش نشان داد. در برنج های تیمار دیده با عصاره های آبی ریشه سوروف با افزایش سیلیس در برگ و ساقه گیاه برنج، طول ساقه، مقدار محصول، مقاومت در مقابل کرم ساقه خوار و استحکام ساقه در مقابل ورس (خوابیدگی ناشی از باد و باران) افزایش یافتند. نتایج نشان داد که عصاره های آبی ریشه سوروف بر تعداد و اندازه دانه های سیلیسی و بر آمدگی های ناشی از آن ها در برگ و ساقه اثر مثبت داشت و باعث افزایش مقاومت و استحکام ساقه ها شد که به افزایش برداشت محصول برنج منجر شد.
  کلیدواژگان: برنج (Oryza sativa L.)، دگرآسیبی، سوروف (Echinochola cruss، galli L.)، سیلیس
 • ایوب امیری، علیرضا سیروس مهر، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی* صفحات 712-725
  در این پژوهش تاثیر محلول پاشی اسید سالسیلیک و کیتوزان در شرایط کم آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (.Carthamus thinctorius L) (رقم گلدشت)، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تنش خشکی شامل: (A1) آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه (شاهد)، (A2) آبیاری 50 درصد ظرفیت مزرعه (تنش متوسط)، (A3) آبیاری 25 درصد ظرفیت مزرعه (تنش شدید) به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی اسید سالسیلیک و کیتوزان به عنوان عامل فرعی بودند.. تنش خشکی موجب کاهش ارتفاع، شاخه فرعی، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، پروتئین دانه، کربوهیدرات های محلول، میزان کلروفیل گردید. اسید سالیسیلیک و کیتوزان در شرایط غیر تنش به طور معنی داری موجب افزایش تمامی شاخص ها به جز کلروفیل و شاخص سطح برگ شد. نتایج نشان داد در شرایط تنش، محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کیتوزان بر عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اسید سالیسیلیک و کیتوزان در رفع آسیب اکسیداتیو ناشی از این تنش نقش دارد و قادر است به طور موثری باعث افزایش عملکرد گلرنگ شود.
  کلیدواژگان: تنش کم آبیاری، کیتوزان، اسید سالسیلیک، گلرنگ
 • سایه جعفری *، سید محمد مهدی حمدی، محبوبه تقی مومنی صفحات 726-736
  گیاه خارشتر با نام علمی AlhagiازتیرهFabaceae با میوه های غیرخوراکی است که خواص دارویی بسیاری برای آن شمرده شده است. خارشتر بومی جنوب اروپا بوده ودر بسیاری از مناطق ایران نیز یافت می شود.. با توجه به کمبود اطلاعات علمی در زمینه وی‍ژگی های ریخت شناسی این گیاه، بررسی ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی Alhagi persarum مورد توجه قرار گرفت. بررسی ساختار تشریحی مریستم رویشی، مریستم زایشی و گل، با استفاده از تثبیت نمونه ها در فیکساتور F.A.A، گذراندن مراحل آماده سازی برای قالب گیری در پارافین، برش گیری با دستگاه میکروتوم به ضخامت 10-7میکرومتر، رنگ آمیزی برش ها با هماتوکسیلین- ائوزین، برش ها با میکروسکوپ نوری انجام مشاهدهشر و از نمونه های مناسب با فتومیکروسکوپ عکسبرداری شد. مریستم رویشی از دو لایه تونیکا ، کورپوس تشکیل شده است. گل در این گیاه کامل است .از نوع زیگومورف(نامنظم ) می باشد و پرچم ها به صورت دیادلف می باشند. تاپی از نوع ترشحی می باشد. تخمک از نوع واژگون است و دارای پو دو لایه است.
  کلیدواژگان: مریستم رویشی، مریستم زایشی، پرچم، تخمک، رویان
 • ندا جوادیان، قاسم کریم زاده*، محسن شریفی، احمد معینی صفحات 737-745
  کتان سفید Linum album یکی از گیاهان دارویی بومی ایران حاوی ماده موثره پودوفیلوتوکسین (PTOX) می باشد. این ماده ارزشمند دارویی به عنوان پیش ماده، برای سنتز داروهای ضدتوموری مهم مانندEtoposide ، Teniposide وEtopophos استفاده می شود. کشت بافت گیاهی روشی مناسب برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی می باشد. در این تحقیق، القا کالوس به منظور باززایی در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. جدا کشت نوساقه در محیط کشت MS حاوی ترکیب هورمون های KIN با غلظت های (4/0- 2/0- 0) میلی گرم در لیتر وNAA با غلظت های (5/2- 2- 5/1- 1- 8/0- 4/0- 0) میلی گرم در لیتر در تاریکی قرار گرفت. بیشترین وزن کالوس در محیط کشت MS حاوی ترکیب هورمونی 2 میلی گرم در لیتر NAA و 4/0 میلی گرم در لیتر KIN به دست آمد. کالوس ها به محیط کشت MS حاوی غلظت های 1 تا 5/2 میلی گرم در لیتر BAP تنها یا در ترکیب با 2/0 میلی گرم در لیتر NAA برای باززایی نوساقه انتقال یافتند که بهترین تیمار برای باززایی نوساقه، تیمار هورمونی 2 میلی گرم در لیتر BAP بود. بیشترین درصد ریشه زایی نوساقه در محیط کشت MS2/1 حاوی 1 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده گردید
  کلیدواژگان: کتان سفید، گیاه دارویی، کشت درون شیشه ای، القا کالوس، باززایی
 • عاطفه دژبان، انوشیروان شیروانی، پدرام عطارد*، مجتبی دلشاد، محمد متینی زاده صفحات 746-758
  کادمیوم که بوسیله فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی تولید می شود در گیاهان تنش ایجاد می نماید و فعالیت فیزیولوژیکشان را متاثر می سازد. در این تحقیق تاثیر کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm، Fo و Fm)، محتوی رنگدانه های کلروفیل (a و b) و پرولین داغداغان و اقاقیا بصورت محلول پاشی کادمیوم روی برگها، بررسی شد. نهال ها دو بار در فواصل پنج روزه با غلظت های (صفر، 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. فلورسانس کلروفیل بعد از اولین محلول پاشی ده روز بصورت یک روز در میان اندازه گیری شد. در پایان ده روز نمونه برداری از برگ نهال ها جهت اندازه گیری کلروفیل و پرولین انجام شد. نتایج نشان داد که فلورسانس کلروفیل دو گونه در غلظت های بالای کادمیوم (1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر) به میزان کمی تحت تاثیر قرار گرفت و Fv/Fm هر دو گونه کاهش یافت. کلروفیل a در اقاقیا در غلظت-های 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر کادمیوم افزایش یافت و در داغداغان تفاوت معنی داری دیده نشد. کلروفیل b تحت تاثیر کادمیوم در هیچ یک از گونه ها تفاوت معنی داری را نشان نداد. پرولین داغداغان در غلظت های 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت و در اقاقیا تغییری دیده نشد. این نتایج نشان می دهد که کادمیوم، فتوسنتز این دو گونه را به میزان کمی تحت تاثیر قرار داد بطوریکه فتوسیستم II و رنگدانه های کلروفیل آسیب جدی ندیدند. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده سایر ابزارهای فیزیولوژیک برای نشان دادن تنش فلزات سنگین در گیاهان و انتخاب آنها برای کاشت در مناطق آلوده شهری مدنظر قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: کادمیوم، فلورسانس کلروفیل، داغداغان، اقاقیا
 • زهرا رنجبر، حمید اجتهادی، جمیل واعظی *، فرشید معماریانی صفحات 759-770
  سس(Cusucta) متعلق به تیره پیچک (Convolvulaceae)، از گیاهان تمام انگل گلدار است و علف هرز گیاهان زراعی، باغی، وحشی و زینتی می باشد و پراکندگی وسیعی در جهان دارد. در این مطالعه ریز ریخت شناسی سطح دانه های گرده هفت تاکسون و بذر پنج تاکسون از نه تاکسون موجود در استان های خراسان با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی نگاره جهت مطالعه اهمیت تاکسونومیکی ریزساختار گرده و بذر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه دانه گرده این تاکسون ها نشان داد که در جنس سس گرده ها oblate و zonocolpate هستند و اغلب سه شیاره (tricolpate) می-باشند. C. epithymumبزرگترین دانه گرده (طول محور قطبی082/44 و طول محور استوایی 18/48 میکرومتر) را دارد. کوچکترین دانه گرده در C. campestris (طول محور قطبی 97/26 و طول محور استوایی 95/30 میکرومتر) مشاهده گردید. فراساختار سطح دانه گرده (ektexine) در گونه های این جنس به صورت خاردار( (echinate، شبکه ای ریز(finely reticulate) و شبکه ای خشن (coarsely reticulate) مشاهده شد. بررسی بذر تاکسون های مورد مطالعه نیز نشان داد که صفات شکل بذر، شکل دیواره های آنتی کلینالی و پری کلینالی از مهمترین صفات در جدایی این تاکسون ها هستند. نتایج نشان داد که صفات ریز ریخت شناسی سطح گرده و بذر در تفکیک گونه های این جنس مفید می باشند.
  کلیدواژگان: ریز ریخت شناسی، سس، تاکسونومی، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • معصومه سلمانی نژاد* صفحات 771-783
  تحقیق فوق اختصاص یافته به تاثیر محیط کشت و شدت نور بر میزان رشد و کاروتنوئیدهای جلبک Dunaliella salina . دریاچه ارومیه است. در این مطالعه ابتدا گونه دونالیلا از دریاچه ارومیه جمع آوری گردید و سپس به روش پلیت آگار خالص سازی شد. جهت مطالعه تاثیر محیط کشت های مختلف بر میزان رشد و کاروتنوئیدهای این گونه، شش تیمار هر کدام با سه تکرار از محیط های کشت با شوری 03/1، 99/2 و 96/4 مولار در شدت نور 40 ، 120 و 200 میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه ،در اتاقکهای مخصوص کشت قرار داده شدند. شمارش سلولی در سه تکرار با استفاده از لام هموسیتومتر و به صورت روزانه انجام شد و منحنی رشد با استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم گردید. منحنی مقدار کاروتنوئیدهای سنتز شده جلبک با استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم گردید و توسط آزمون آنالیز واریانس دو طرفه بین تیمار ها مقایسه شد.
  کلیدواژگان: Dunaliella salina، شدت نور، شوری، کاروتنوئید، نرخ رشد
 • سیده زیبا صید*، محمد هادی معیری، جهانگیر محمدی صفحات 784-793
  به منظور مقایسه تنوع گونه های درختی در توده های جنگلی مدیریت شده و مدیریت نشده راش جنگل شصت-کلاته، 12 قطعه نمونه یک هکتاری به ابعاد 100×100 متر پیاده و پس از ثبت نام گونه، قطر برابر سینه تمام درختان اندازه گیری شد. سپس میانگین شاخص های تنوع گونه ای بر اساس سطح مقطع در هر قطعه نمونه محاسبه و از آزمون آماری t غیر جفتی برای مقایسه تفاوت میانگین ها استفاده شد. در این مطالعه شاخص های غنا (مارگالف و منهینیک)، ناهمگنی (سیمپسون، شانون- وینر) و یکنواختی (سیمپسون، اسمیت- ویلسون، اصلاح یافته نی و کامارگو) محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص های غنای گونه ای به طور معنی داری در توده مدیریت شده بیشتر بودند. میانگین شاخص های ناهمگنی در توده مدیریت شده و یکنواختی در توده مدیریت نشده بیشتر بود ولی تفاوت آماری معنی داری در سطح 05/0 مشاهده نشد. در مجموع غنا و ناهمگنی در توده مدیریت شده نسبت به توده مدیریت نشده بیشتر و یکنواختی کمتر است. شاخص های سیمپسون، اسمیت- ویلسون و مارگالف، به ترتیب به عنوان شاخص های مناسب برای بررسی ناهمگنی، یکنواختی و غنا در منطقه مورد مطالعه، بدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق، شیوه تک گزینی به دلیل الگوبرداری از شرایط تخریب طبیعی در مقیاس کوچک، به عنوان روشی مناسب برای حفظ و حتی افزایش تنوع گونه ای توده های طبیعی جنگل های شمال کشور پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: شاخص های تنوع زیستی، توده مدیریت شده، توده مدیریت نشده، راش، شصت کلاته
 • محمد فیاض، حسین عامری، حبیب یزدان شناس*، حسن یگانه صفحات 794-802
  سطح وسیعی از هر استان را مراتع با پوشش گیاهی مخصوص به خود پوشش داده و هر منطقه نوع دام سازگار به شرایط ویژه خود را داراست. دام های چرا کننده در مراتع رفتار چرایی و تغذیه ای خاصی را از خود نشان می دهند. با توجه به سطح وسیع مراتع و هزینه بر بودن پروژه های اصلاحی، باید قبل انجام چنین طرح هایی، نیاز دام ها و ارجحیت انتخاب گونه های مورد تغذیه آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. مراتع ییلاقی و قشلاقی شهرستان گرمسار عمدتا برای تغذیه دام های شتر، گوسفند و بز مورد استفاده قرار می گیرند. این تحقیق با استفاده از روش زمانی به مدت سه سال متوالی (86 تا 88) با هدف بررسی ارزش رجحانی گونه های مورد تغذیه دام چرا کننده شتر در دو منطقه ییلاق و قشلاق در مراتع منطقه انجام شد. نتایج بررسی گونه های انتخابی شتر نشان داد که این حیوان هم در ییلاق و هم در قشلاق گیاهان بوته ای خاردار و پهن برگ خاردار مانند خارشتر(Alhagi psedoalhagi)، لور(Halocnenum strobilaceum) و گونه های درختچه مانند گز (Tamarix leptopetata) را نسبت به سایر گیاهان ترجیح داده و استفاده می کند و سایر فرم های رویشی را بسیار کمتر مصرف و از گندمیان مانند کاله (psathyrostachys fragilis) در حد بسیار ناچیز تعلیف می کند.
  کلیدواژگان: ارزش رجحانی، شتر، بوته خاردار، پهن برگ خاردار، سمنان
 • عباس قلی پور *، فاطمه رحیمی پاشاکلایی، فرشید معماریانی صفحات 803-813
  Silene Sect. Auriculatae با 36 گونه شامل 22 گونه انحصاری مهم ترین بخش Silene در ایران است. پژوهش حاضر به منظور توصیف خصوصیات تشریحی ساقه و برگ و ارزیابی اهمیت تاکسونومیکی آن در گونه های انحصاری S. renzii، S. microphylla، S. parjumanensis، S. persica، S. rhynchocarpa، S. nizvana، S. gertraudiae و S. sojakii در سطح جمعیت در ایران انجام شد. 19 صفت کمی و کیفی ساقه و 25 صفت برگ از 5 اسلاید برای هر جمعیت اندازه گیری و تغییر پذیری آنها بین گونه ها بررسی شدند. تاکسون های مطالعه شده به واسطه صفات تشریحی؛ ضخامت کوتیکول، ابعاد سلول اپیدرمی، ضخامت پارانشیم پوست، موقعیت کریستال، قطر کریستال، ضخامت لایه اسکلرانشیم، تعداد دستجات آوندی، نحوه آرایش آوند چوب آبکش نسبت به هم، ضخامت لایه آوند چوب، ضخامت لایه آوند آبکش، قطر مغز و ضخامت مزوفیل از یکدیگر قابل تفکیک می باشند. نتایج این پژوهش، یافته های حاصل از مطالعات ریخت شناسی مبنی بر عدم حضور S. rhynchocarpa در ایران، ابهام در نامگذاری تاکسونهای فروگونه ای S. renzii و تفکیک جمعیت یزد از جمعیت سمنان S. microphylla را تایید نمود.
  کلیدواژگان: Silene، خصوصیات تشریحی، کریستال، ایران
 • سمیه قیصری، فاطمه سعید نعمت پور*، اکبر صفی پور افشار صفحات 814-825
  آلودگی فلزات سنگین یک مشکل عمده برای مناطق وسیعی از جهان است. سرب یکی از فلزات سنگین با سمیت بالاست که توسط گیاهان عمدتا از طریق ریشه و در مقادیر کم از طریق برگ ها جذب می شود و پس از ورود به سلول مانع فعالیت بسیاری از آنزیم ها و تاثیر بر ساختار و نفوذپذیری غشاء می شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (SA) و آسکوربیک اسید (AsA) بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه ریحان تحت تنش سرب (Pb) است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها ترکیبی از کاربرد سه غلظت سرب (ppm 700 و 350 ، 0) و دو غلظت SA ( mM1/0و 0) و سه غلظت AsA ( ppm 200 و 100 ، 0) بود. نتایج نشان داد که افزایش غلظت سرب باعث کاهش محتوای کلروفیل و کارتنوئیدها و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (CAT و SOD) شد. از سوی دیگر، استفاده از SA و AsA به تنهایی و تواما، به میزان قابل توجهی محتوای کلروفیل را افزایش داد و باعث کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد. به طور کلی، نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که کاربرد SA و AsA پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه ریحان را بهبود می بخشید.
  کلیدواژگان: آسکوربیک اسید، آنزیم های آنتی اکسیدان، سالیسیلیک اسید، سرب، گیاه ریحان
 • مریم کشاورزی *، سمیه دیرکوندی، نفیسه خشنود صفحات 826-834
  چکیده
  Bromus جنسی بزرگ از خانواده غلات با اهمیت علوفه ای و غیر علوفه ای است. این جنس با 44 گونه در زیستگاههای مختلف ایران یافت می شود. در این پژوهش 44 واحد جمعیتی متعلق به 13 گونه از جنس Bromus در استانهای خراسان و لرستان مورد بررسی و شمارش کروموزومی قرار گرفتند. عدد کروموزومی گونه ها از 2n=2x=14 تا 2n=6x=42 متغیر بود. گونه های B. danthoniae، B. briziformis، B. madritensis، B. sterilis، B. scoparius، B. pseudodanthoniae، B. sericeus، B. tectorum و B. rubens var. rubens دیپلوئید (2n=2x=14) بودند. در تمامی جمعیت های گونه B. japonicus حالت تریپلوئیدی(2n=3x=21) مشاهده شد. در گونه B. oxyodon عدد کروموزومی 2n=4x=28 تشخیص داده شد. در گونه B. kopetdagensis یک جمعیت دیپلوئید (2n=2x=14) و دو جمعیت هگزاپلوئید (2n=6x=42) برای اولین بار گزارش شدند. گونه B. tomentellus پنتاپلوئید (2n=5x=35) تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: عدد کروموزومی، Bromus، پلی پلوئیدی، ایران
 • خدیجه کیارستمی*، نسیم مصفا صفحات 835-843
  گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) به خانواده نعناعیان تعلق دارد. این گیاه بومی منطقه مدیترانه است و در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان گیاه دارویی و زینتی کشت می شود.این گیاه حاوی ترکیباتی با فعالیت آنتی اکسیدانی است..این پژوهش با هدف بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخودوس در شرایط کشت درون شیشه ای انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدها و رزمارینیک اسید در کالوس های حاصل از برگ در محیط پایه MS در حضور غلظت های مختلف NAA( 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و BAP ( 1،2،3 و 4 میلی گرم در لیتر) اندازه گیری شدند. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی(μg/ml 467/0±506/9Ic50: ( وبیشترین میزان فلاونوئید (mg/gDW 009/0±0948/0) و رزمارینیک اسید (μg/gDW 086/0±867/27) درمحیط حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP و 4 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. کالوس های حاصل در این محیط از وزن بیشتری هم برخوردار بودند. از نظر میزان ترکیبات فنلی تفاوت چندانی بین محیط های مختلف مشاهده نشد. بنابراین کشت بافت گیاه اسطوخودوس می تواند منبعی با پتانسیل بالا از آنتی اکسیدان های طبییعی باشد.
  کلیدواژگان: اسطوخودوس، کشت در شیشه، آنتی اکسیدان، رزمارینیک اسید
 • ندا محمدی *، امین باقی زاده، پیمان رجایی صفحات 844-860
  طیف وسیعی از اثرات حفاظتی اسید آمینه غیرپروتیئنی بتا آمینوبوتیریک اسید در برابر تنش های گیاهی در گزارشهای مختلف ذکر شده است. در این تحقیق تاثیر برهمکنش بین بتا آمینو بوتیریک اسید (0،300μM) و تنش خشکی (شاهد، تنش ملایم و شدید) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد وقتی گیاه کلزا تحت تنش خشکی قرارگرفت، ثابت پایداری غشاء (MSI) و محتوای آب نسبی (RWC) و محصولات پراکسیداسیون لیپیدی افزایش یافت، پیش تیمار گیاهان با بتا آمینو بوتیریک اسید باعث افزایش درصد MSI و RWC و کاهش مقدار آلدهیدها در برگ گیاهان تحت تنش گردید. تنش خشکی باعث افزایش معنی دار مقدار پراکسید هیدروژن در گیاه کلزا شد. مقدار پراکسید هیدروژن در برگ گیاهان تیمار شده با BABA کاهش معنی داری یافت. در شرایط تنش خشکی، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و پراکسیداز نسبت به شاهد، افزایش اما فعالیت آنزیم کاتالاز کاهش نشان داد، در گیاهانی که با بتا آمینو بوتیریک اسید پیش تیمار شده و سپس تحت تنش خشکی قرار گرفته بودند، فعالیت کلیه آنزیمهای ذکر شده افزایش یافت.
  کلیدواژگان: بتاآمینوبوتیریک اسید، تنش خشکی، آنزیم های آنتی اکسیدان، کلزا
 • مریم محمودی، الیاس رمضانی*، جواد اسحاقی راد، مهناز حیدری ریکان صفحات 861-876
  جنگل کران رودی دره خان به مساحت تقریبی 80 هکتار، در بخش جنوبی شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار دارد. در این پژوهش، فلور، طیف زیستی و کوروتیپ گونه های گیاهی منطقه در 50 قطعه نمونه، به روش خط نمونه (ترانسکت)، بررسی شد. قطعات نمونه کنار (امتداد) رودخانه بافاصله 200 متر از یکدیگر و بقیه قطعات نمونه بر روی خط نمونه هایی در دو طرف رودخانه و عمود بر محور اصلی آن در فواصل 20، 50، 100 و 200 متر از مرکز قطعات نمونه کنار رودخانه ای پیاده شد. گیاهان چوبی (درختان، درختچه ها و بالارونده ها)، در قطعات نمونه 400 مترمربعی و گیاهان علفی در قطعات نمونه 100 مترمربعی به مرکز قطعات نمونه اصلی بررسی شد. در این پژوهش، 252 گونه، متعلق به 43 تیره و 169 جنس شناسایی شد که خانواده های کاسنی (Asteraceae)، شب بو (Brassicaceae)، نعناعیان (Lamiaceae)، نیام داران (Fabaceae)، گندمیان (Poaceae) و چتریان (Apiaceae) از بیشترین فراوانی برخوردارند. بیشتر گیاهان منطقه، ازنظر طیف زیستی رانکایر، به تروفیت ها (%09/38) و همی کریپتوفیت ها (%92/34) و ازنظر جغرافیای گیاهی به طور مشترک به ناحیه های رویشی ایرانی- تورانی و اروپا- سیبری (%47/40) تعلق دارند.
  کلیدواژگان: ترانسکت، جنگل کران رودی، شکل زیستی، فلور، کوروتیپ
 • شادی میرزاوندیانی*، وحیده پیام نور صفحات 877-884
  جهت انجام هرگونه کار اصلاحی بر روی بذر، تعیین میزان قابلیت حیات آن از طریق انجام آزمون-های جوانه زنی دارای اهمیت فراوانی است. آزمون های بیوشیمیایی به صورت کلی روش های سریع-تری برای ارزیابی زنده بودن نمونه های بذری و به طور اختصاصی برای ارزیابی بذرهای غیرقابل جوانه زنی که به نظر می رسد خواب باشند، از طریق سنجش بافت های ضعیف یا مرده ارائه می کنند. آزمون تترازولیوم از معمول ترین آزمون های یاد شده است. تحقیق حاضر با هدف بهینه سازی شرایط آزمون تترازولیوم شامل غلظت محلول، دما و مدت زمان نگهداری بذور در محلول برای گونه راش شرقی انجام پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار، انجام گرفت. نتایج نشان داد فاکتورهای مورد بررسی باعث ایجاد تغییرات معناداری در درصد رنگ پذیری بذور می شوند. برای تعیین بهترین شرایط آزمون تترازولیوم نتایج این آزمون با نتایج حاصل از آزمون کشت جنین (در محیط کشتMS) مقایسه شد. تیمار خیساندن بذور به مدت 18 ساعت و دمای 30 درجه سانتی گراد در محلول 5/0 درصد تترازولیوم با بیشترین شباهت به نتایج آزمون کشت جنین، تیمار مناسب جهت آزمون جوانه زنی با استفاده از محلول تترازولیوم انتخاب شد.
  کلیدواژگان: تترازولیوم، راش شرقی، زنده مانی
 • سیده مریم میرعباسی، بتول حسین پور *، سید علی قائم مقامی صفحات 885-894
  نارون ملج (Ulmus glabra) گونه ای جنگلی است که از لحاظ اقتصادی ارزش بالائی دارد اما به دلیل حساسیت به بیماری مرگ هلندی نارون در معرض نابودی قرار گرفته است. به همین دلیل تکثیر درون شیشه این گیاه جهت اصلاح ژنتیکی آن حائز اهمیت است. در این تحقیق برای اولین بار جنین های سوماتیک کروی شکل بطور مستقیم از جداکشت برگ گیاهان درون شیشه ای به دست آمد. در آزمایش اول ریزنمونه های دو ژنوتیپ مختلف بر روی محیط MS حاوی BA یا Kin و یا TDZ در شرایط نوری کشت شدند. آزمایش دوم شامل محیط MS حاوی 200 میلی گرم در لیتر کازئین هیدرولیزات به همراه غلظت های متفاوتی از 2،4-D و Kin در شرایط تاریکی بود. در آزمایش سوم محیط MS 1⁄2 همراه با 200 میلی گرم در لیتر کازئین هیدرولیزات و سطوح پایین 2،4-D به همراه سطوح مختلف Kin در شرایط نور یا تاریکی آزمون گردید. جنین های سوماتیک کروی شکل به صورت مستقیم در تیمارهای آزمایش سوم و در ژنوتیپ شماره دو تولید شد. درصد جنین زایی در اکثر تیمارهای آزمایش سوم صد در صد بود اما بالاترین میانگین تعداد جنین به ازای هر جداکشت مربوط به تیمار 2/0 میلی گرم در لیتر 2،4-D (48/60) و تیمار 4/0 میلی گرم در لیتر 2،4-D همراه با 2/0 میلی گرم در لیتر Kin (76/47) می باشد. نتایج نشان داد که درصد جنین زایی و میانگین تعداد جنین به ازای هر جداکشت در شرایط تاریکی در مقایسه با شرایط نوری بسیار بالاتر بود.
  کلیدواژگان: برگ، جنین زایی سوماتیکی، ملج
 • فاطمه نکونام، محمد رضا فتاحی مقدم *، ذبیح الله زمانی، مهدی مریدی فریمانی صفحات 895-906
  مورفوژنز گل در دو رقم زردآلوی تجاری نوری (رقم زودگل) و شاهرودی (رقم دیرگل) در شرایط آب و هوایی شهرستان کرج و تحت تیمار با جیبرلین به غلظت 250 پی پی ام (در هفته اول مهر، هفته سوم مهر، هفته دوم آبان) مطالعه شد. به این ترتیب که بعد از نمونه گیری و آماده سازی نمونه ها، عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در هر دو رقم، مراحل اولیه مورفوژنز گل کاملا یکسان بود. تا زمان شروع رکود در هفته اول آذر، اجزای گل با سرعت رشد نمودند، بساک ها بزرگتر شدند اما هنوز دانه های گرده تشکیل نشده بودند. مادگی نیز رشد نمود و حفره تخمدانی در اواسط آبان قابل مشاهده بود اما اثری از تخمک نبود. در دو رقم مرحله دوم (هفته اول آذر تا هفته آخر دی) و سوم نمو جوانه گل (هفته آخر دی تا اواخر بهمن) با هم تفاوت داشتند به طوری که رقم نوری که رقمی زودگل است مراحل نهایی نمو خود را یک هفته زودتر از رقم شاهرودی به اتمام رسانید. طی بررسی اثر کاربرد پاییزه جیبرلین، مشاهده شد که هر سه زمان کاربرد جیبرلین باعث تاخیر در نمو نهایی گل گردید. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد کاربرد پاییزه جیبرلین سطح هورمون جیبرلین را در طول دوره رکود بالا برده و به این ترتیب باعث تاخیر گلدهی و در نتیجه اجتناب از برخورد با یخبندان دیرهنگام بهاره می شود. بنابراین می توان گفت که اختلاف بین ارقام دیرگل و زودگل می تواند مربوط به محتوی جیبرلین جوانه ها در طول دوره رکود باشد.
  کلیدواژگان: مورفوژنز جوانه گل، دوره رکود، جیبرلین، مادگی، بساک
|
 • Tayebeh Ahmadi * Pages 674-683
  Mycorrhizal fungi are essential element of farming systems and play an important role in improving the growth of plants. In this research, first, fungi were recognized mycorrhizal fungi in rhizosphere of Thymus daenensis in Tehran and Eyvan areas. In total, was seen nine species of this fungi that were belong to Glomus and Scutellospora genuses. In second, for the studing the effect of Gloums intraradices on shoot height, fresh and dry weight, nitrogen and polyamines content, inoculum containing spores and colonized roots with this fungi was introduces to plants that were grown in green house conditions. The percent of root length colonization was 47.71. No significant difference between control and treatment shoot dry weight and stem height were detected. But in terms of shoot fresh weight and nitrogen levels, this difference was significant and conjugated putrecine in treamtments was decresed.
  Keywords: Thymus daenensis, Mycorrhizal Fungi, Nitrogen Content, Polyamine Content
 • Elham Asadikaram* Pages 684-694
  Methyl jasmonate is a phytohormone widely distributed and plays an important role in some physiology activities in plant. Copper is an essential element for plants. On the other hand, excess copper is present in certain regions and environments, and can be potentially toxic to plants causing phytotoxicity by the formation of reactive oxygen species that damage cells. In this study, we examined impact of various concentrations of methyl jasmonate (0, 5, 10, and 20 µM) on reducing of oxidative stress in Garden cress (Lepidium sativum L.) under different levels of Cu (50, 100, and 200 µM CuSO4) copper stress.The results showed that copper stress treatment alone increased MDA, H2O2 and antioxidative enzyme activity like catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX), ascorbate peroxidase (APX) and plant survival under copper stress. It is indicating that methyl jasmonate treatment caused decrease in oxidative damge and increase copper tolerance of plants significantly.
  Keywords: antioxidative enzymes, Cu stress, Lepidium sativum, methyl jasmonate
 • Sakineh Smaeily Kanari, Monir Hosseinzadeh Namin*, Khadijeh Kiarostami, Allahyr Fallah Pages 695-711
  Rice (Oryza sativa L.) and Barnyardgrass (Echinochloa crus- galli L.) are annual plants and belong to Gramineae. Barnyardgrass is the most important weeds of rice paddies in Iran and the world. In this study, the effects of barnyardgrass allelopathy on anatomical characteristics of rice (Tarommahalli) at flowering and grain-ripening stages were investigated. Experiment were conducted to evaluate the effects of aqueous extracts obtained from root and shoot of barnyardgrass at 50% and 100% concentrations on anatomy traits of rice. The results of treatments with aqueous extracts of root of barnyardgrass at 100% concentration at both flowering and grain ripening stages showed an increase in number and size of silica grains on epidermal cells of stem and lower layer of leaf and well as increased size of stomata files. The cross-section of the rice stem showed that the number and size of silica knobs on its surface and also size of vascular bundles have increased. Rice treated with aqueous extracts of root from barnyardgrass indicated that as silica on the leaf and stem of rice increased, stem elongation was augmented and production yield also increased. Moreover, the treatment caused resistance to stem borer (Chilo suppressalis) and stem strength against lodging (stem stooping by wind and rain) occurred. The results revealed that the aqueous root extracts from barnyardgrass had positive effects on number and size of silica grains and silica knobs of leaf and stem which resulted in higher resistance and strength of rice stems leading to higher production yields of rice.
  Keywords: allelopathy, Barnyardgrass (Echinochola cruss, galli L.), Rice (Oryza sativa L.), Silica
 • A. Amiri, Alireza Sirormehr, Sedighe Esmaeeili* Pages 712-725
  In this study effect of foliar application of salicylic acid and chitosan in low irrigation condition on quantitative and qualitative characteristics of Safflower (Carthamus tinctorius L.) (Goldasht) as a split plot experiment based on a complete block design with three replications was conducted. The main plot was irrigation at three levels on the basis of (A1) 75 % field capacity (control), (A2) watering 50 % of field capacity (mild stress), (A3) 25 % field capacity (high stress) and acid salicylic acid and chitosan as sub plots. Water stress significantly decreased plant height , number of branches, seed yield , seed weight, biological yield and harvest index , protein, carbohydrates and seed oil. Salicilic acid and chitosan increased all parameters instead of chlorophyll and leaf area index in control condition. The results showed that the biological yield in stress condition significantly was increased by chitosan and salicilic acid. In conclusion, Salicilic acid and chitosan are effective to reduce oxidative damages and increase the Safflower yield.
  Keywords: water stress, chitosan, Salicylic Acid, safflower
 • Sayeh Jafari *, Seeyed Mohammad Mahdi Hamdi, Mahboobeh Taghimomeni Pages 726-736
  Camel, s thorn plant with scientific name Alhagi from Fabaceae family with non-edible fruit with medicinal properties is considered. Camel's thorn was a native of southern Europe and is found in many regions of Iran. Due to the lack of scientific information, regarding the characteristics of plant morphology, anatomical structure of vegetative and generative organs of the plant species Alhagi persarum was considered. Study of anatomical structure of vegetative meristem and flower with the fixator to stabilize the samples and passing the stages in preparation for embedding paraffin and slices at 7-10µm with microtome. Staining was carried out with Hematoxylin-Eozine. The sections were observed with light microscope and were taken picture from sample by photomicroscope .Vegetative meristem is composed of two layers Tunica and corpus. Flowers on this plant are complete, zygomorphic(irregular) and stamens are diadelphus.The tapetum is secretorial type. Ovule is anatropous and is covered with two layers of teguments.
  Keywords: Vegetative meristem, reproductive meristem, Stamen, ovule, embryo
 • Neda Javadian, Mohsen Sharifi, Ahmad Moieni, Ghasem Karimzade* Pages 737-745
  Linum album of the member Linaceae is a herbaceous Iranian endemic medicinal plant, having podophyllotoxin (PTOX) metabolite. This important pharmaceutical compound used as a precursor for the synthesis of important antitumor drugs like Etoposide, Teniposide and Etopophos. Plant tissues culture is a appropriate method of increasimg secondary metabolits production. In this research, callus induction were investigated to regeneration under in vitro condition. Calli were initiated from shoot segment of young plant on Murashige and Skoog (MS) culture medium supplemented with (0- 0.4- 0.8- 1- 1.5- 2- 2.5 mg l-1) naphthalene acetic acid (NAA) and (0- 0.2- 0.4 mg l-1 ) kinetin (KIN) in the dark. The heaviest callus were obtained in 2 mg l-1 NAA with 0.4 mg l-1 KIN. Then, calli were transferred to MS medium supplemented with 6-benzyladenine (1-2.5 mg l-1 BA) either alone or in combination with 0.2 mg l-1 NAA for shoot regeneration. The 2.0 mg l-1 BA was identified more effective on shoot regeneration. For induction root from shoots, the optimal result obtained from half-strength MS medium supplemented with 1 mg l-1 NAA.
  Keywords: Linum album, medicinal plant, in vitro culture, callus induction, regeneration
 • Atefe Dejban, Pedram Atarod* Pages 746-758
  Heavy metals such as cadmium generating by urban activities, industrial and agricultural create abiotic stress in the plants which is one of the most important stress affecting physiological activities of plants. In this study, the effects of Cd was investigated on chlorophyll fluorescence (Fv/Fm, Fo, and Fm), photosynthetic pigments (a and b), and proline in one-year-old seedlings of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia. Saline solution containing Cd was sprayed on the leaves. The seedlings were treated during ten days, two times, with different concentrations of Cd (0 (control), 250, 500, 1000 and 2000 mg/L). Chlorophyll fluorescence was measured every other day during ten days. Chlorophyll and proline contents were measured ten days after Cd treatments. The results indicated that chlorophyll fluorescence of C. caucasica and R. pseudoacaci were affected slightly by high concentrations (1000 and 2000 mg/L) of Cd, so that Fv/Fm in both species decreased. The chlorophyll a of Robinia at 1000 and 2000 mg/L of Cd increased and in Celtis showed no significant difference in all treatments of Cd. The chlorophyll b showed no significant difference in all treatments of cadmium in C. caucasica and R. pseudoacaci. Proline content in the C. caucasica increased at 250, 500, 1000 and 2000 mg/L of Cd. C. caucasica and R. pseudoacaci were affected slightly by Cd. Photosystem II, chlorophyll pigments didn’t damage by Cd stress. Other physiological characteristics should be considered in future studies in order to selecting of tree species for afforestation projects in urban polluted areas.
  Keywords: Cadmium, chlorophyll fluorescence, Celtis caucasica, Robinia pseudoacacia
 • Jamil Vaezi*, Zahra Ranjbar Pages 759-770
  Cuscuta L. (Convolvulaceae) species, as holoparasitic flowering plants, are weeds of the wild, horticultural and agricultural crop plants and have a vast distribution in the world. Pollen morphology of six species and seed morphology of five species out of nine taxa distributed in Khorassan provinces was investigated by using the light and scanning electron microscopy, in order to determine the significance of pollen and seed features as taxonomic characters. Results revealed that the pollen grains of Cuscuta are mostly oblate, zonocolpate and tricolpate. The largest pollen grain belongs to C. epithymum with 48.18 µm diameter in equatorial view and 44.82 µm in polar view. The smallest pollen grain belongs to Cuscuta campestris, with 30.95 µm diameter in equatorial view and 26.97 µm in polar view. Also, three distinct ektexine types are recognized including echinate, finely reticulate, and coarsely reticulate. Seed morphological study showed that seed shape, anticlinal and periclinal cell walls are the most important characters to separate the taxa. The results indicate that ultra-structural characters of pollen grains and seeds are useful for delimitation of Cuscuta species.
  Keywords: ultrastructure, Cuscuta, taxonomy, Scanning Electron Microscopy
 • Masoome Salmaninejad* Pages 771-783
  In the present research project effect of three culture medium and light intensity on carotenoides of algae, Dunaliella salina.In this study, Dunaliella species were collected from the lake and then was purified agar plate method. To study the effect of culture medium on the carotenoides of this species six treatments in triplicateof each culture medium by salinity 1.03, 2.99, 4.96 M in light intensity of 40, 120 and 200 micromol photon. m-2.s-1special culture module. Algae cells were counted regularly using Hemocitometry counting chamber in 3 replicates on daily basis. The growth curve was plotted out in Microsoft Excel software.
  The carotenoides synthesized curve was plotted out in Microsoft Excel software and compared within treatments by means of two ways ANOVA Analysis.
  Specific growth rate showed significant differences in various treatments (P
  Keywords: carotenoide, Dunaliella salina, light intensity, salty
 • Ziba Seyd*, Jahangir Mohamadi Pages 784-793
  In order to comparison of tree species diversity were located 12 sample plots in 1 ha and 100×100 meters, and diameter at the breast height all of trees measured after registering species in the beech managed and unmanaged forest stands of Shastkalateh forest. Then, species diversity indices average based on basal area was calculated in sample plots and was used independent T-Test for comparison of average difference. In this study, richness indices (Margalef and Menhinick), heterogeneity indices (Simpson, Shannon- wiener) and evenness indices (Simpson, Smith-Wilson, modified Nee, Camargo) were calculated. The results showed that richness indices were significantly greater in managed stands. Average of heterogeneity indices were greater in managed stands and average of evenness indices were greater in unmanaged stands. But there are not significant differences in the 0.05 confidence interval. In general, richness and heterogeneity are more and eveness is less in manaed stands. Simpson, Smith- Wilson and Margalef indices calculated as appropriate indices for evaluate of heterogeneity, evenness and richness indices in the study area. According to the results of this research, single tree cutting is suggested as a appropriate approach for maintain and even increase of species diversity natural stands of north forests because it is follow of natural degradation condition in small scale.
  Keywords: Biodiversity indices, Managed stands, unmanaged stands, beech, Shastkalateh
 • Habib Yazdanshenas*, Mohamad Fayz, Hoseiin Ameri Pages 794-802
  The widely area of each state consist of rangeland with special vegetation and livestock in which are compatible to existing conditions. Livestock has special grazing and feeding behavior in pasture. Due to the large scale of rangelands area and high costs of improvement projects, this is essential to identifying the animal requirements and preference value of plant species for them before any practices. Winter and summer pastures in GarmSar city are mainly used to feeding livestock such as camel, sheep and goat. This research was conducted by using timing method to evaluate the preference value of the plant species for camel in summer and winter pastures for three consecutive years (86 -88). The results showed that camel feeds on thorny forb and thorny shrub such as Alhagi psedoalhagi, Halocnenum strobilaceum and Tamarix leptopetata in summer and winter rangelands. Other life form plant was consumed less than thorny plants and grasses such as psathyrostachys fragilis and does not used generally.
  Keywords: Preference value, Camel, Thorny shrub, Thorny forb, Semnan Province
 • Abbas Gholipoor*, Fateme Rahimi Pages 803-813
  Silene sect. Auriculatae is represented by 36 species including 22 endemic species, is the most important section of the genus in Iran. A comparative anatomical study of stem and leaf of S. renzii, S. microphylla, S. parjumanensis, S. persica, S. rhynchocarpa, S. nizvana, S. gertraudiae and S. sojakii was performed at the population level from Iran. 19 quantitative and qualitative anatomical features of stem and 25 characters of leaf were measured on the 5 well prepared photographs. The taxa studied are distinguished by some anatomical features such as; cuticle thickness, dimension of epidermal cells, the location and dimension of crystal, the thickness of cortex parenchyma, the thickness of sclerenchyma layer, the number of vascular bundle in stem, the arrangement of phloem and xylem, the thickness of xylem and phloem tissue, the thickness of pith and mesophyll thickness. The results of the present research in accordance with the morphological study are confirmed the absent of S. rhynchocarpa in Iran, the ambiguity in nomenclature of S. renzii at intraspecific level and the distinction of Yazd population of S. microphylla from Semnan population.
  Keywords: Silene, anatomical features, Crystal, Iran
 • Somaye Gheysari, Fatemeh Saeid Nematpour*, Akbar Safipour Afshar Pages 814-825
  Heavy metals pollution is a major problem for the large parts of the world. Lead is a heavy metal with high toxicity that absorbed by plants mainly through the root system and in minor amounts through the leaves. After entering the cells, lead inhibits activities of many enzymes, and affects membrane structure and permeability. The objective of this research was to evaluate the effect of different concentrations of Salicylic Acid (SA) and Ascorbic Acid (AsA) on the content of photosynthetic pigments and antioxidant enzyme activities of Ocimum basilicum L. under Pb stress. Factorial experiment in a completely randomized design with three replications was conducted. Treatments were combination of 3 levels application of Pb (0, 350 & 700 mg.l-1) and 2 concentrations of SA (0, 0.1 mM) and AsA (0, 100 & 200 ppm). The results revealed that increasing lead concentration reduced chlorophyll and carotenoid content and increased activity of antioxidant enzymes (SOD, CAT). On the other hand, application SA and AsA alone and/or together, significantly increased chlorophyll content and reduced activity of antioxidant enzymes. Generally, the results of this study indicate that SA and AsA applications improved plant physiological parameters of Ocimum basilicum L.
  Keywords: Antioxidant Enzymes, Ascorbic acid, lead, Ocimum basilicum L, Salicylic Acid
 • Maryam Keshavarzi *, Somayaeh Direkvandi, Nafiseh Khoshnood Pages 826-834
  Bromus is a large genus of Poaceae. Some species are important as forages while some are famous weeds. This genus is distributed in different habitats of Iran by 44 species. In this project, 44 accessions of 13 species of Bromus have been studied for chromosome counting. Chromosome number of species were from 2n=2x=14 to 2n=6x=42. B. scoparius, B. sterilis, B. madritensis, B. briziformis, B. danthoniae, B. sericeus, B. pseudodanthoniae, B. tectorum, B. rubens var. rubens were diploid (2n=2x=14). In B. japonicus all accessions were triploid (2n=3x=21). B. oxyodon has 2n=4x=28 chromosome number. B. kopetdaghensis one diploid accessions with 2n=2x=14 and two hexaploid accessions 2n=6x=42 were observed for the first time. B. tomentellus was found to be pentaploid (2n=5x=35).
  Keywords: Bromus, Chromosome number, Iran, Polyploidy
 • Nasim Mosafa, Khadije Kiyarostami* Pages 835-843
  Lavaner (Lavandula angustifolia ) related to the lamiaceae family of plants .Lavander is a native of Mediterranean region of Europe and cultivated in many regions as medicinal and ornamental plant. This plant has antioxidant properties and this study was designed to evaluated antioxidant activity of Lavandula angustifolia leaf calli in MS medium supplemented with various concentration of NAA(1 and 2 mg/l ) and BAP(1,2,3 and 4 mg/l). The antioxidant activity and phenolics , flavonoids and rosmarinic acid content were determined. As a result the highest antioxidant capacity( Ic50:9.506±0.467 µg/ml) and the highest values of total flavonoid (0.0948±0.009 mg/gDW) and rosmarinic acid(27.867±0.086 µg/gDW) were obtained from the medium supplemented with 2mg/L BAP and 4 mg/L NAA . The biomass yield was significantly improved on mentioned medium. There was no significant difference between various media considering phenolic compounds. As a result tissue culture of lavender plant may be potent source of natural antioxidants.
  Keywords: lavender, in vitro culture, antioxidant, rosemarinic acid
 • Neda Mohamadi *, Amin Baghizadeh Pages 844-860
  The broad spectrum protective effect of the non-protein amino acid β-aminobutyric acid (BABA) against numerous plant stresses has been well-documented in the literature. This research shows a possibility to increase plant tolerance for drought stress through effective priming of the preexisting defense pathways in rapeseed plant. Results showed that rapeseed plants which were under drought stress had lower percentage of membrane stability index (MSI) and relative water content (RWC), higher lipid peroxidation products when compared with control plants. Pretreatment of plants with BABA increased the MSI and RWC and decreased the amount of aldehydes in water stress plants. H2O2 content was increased under drought stress. Pretreatment of plants with BABA decreased the amount of hydrogen peroxide. In drought stress condition, activity of SOD, APX, GR and POD were elevated over the controls while CAT activity decreased. In plants which pretreated with BABA and then exposed to drought stress the activity of mentioned enzymes increased.
  Keywords: ? aminobutyric acid, Drought Stress, Antioxidant Enzymes, Brassica napus
 • Maryam Mahmoodi, Elias Ramezani *, Javad Eshaghi, Rad, Mahnaz Heidari Rikan Pages 861-876
  The Khan Valley gallery forest with an area of ca. 80 ha is situated south of Urmia in west Azerbaijan province, NW Iran. Using transect method, this study examines flora, life form, and chorotypes of the plant species growing in the area. Woody plants were studied within fifty 400 m2 (20 x 20 meter) sample plots centered at 0, 20, 50, 100, and 200 m along transects perpendicular to the river axis on both sides at 200 m intervals. Herbaceous plants were examined within 100 m2 (10 x 10 meter) sample plots inside the main plots. In this study, 252 species belonging to 43 families and 169 genera were identified, of which Asteraceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Fabaceae (Faboidae), Poaceae, and Apiaceae are most abundant in the study area. Our floristic study reveals that the most common plant taxa in the study site are therophytes (38.09%) and hemicryptophytes (34.92%), based on Raunkiær system, and phytogeographically belong jointly to Irano-Turanian and Euro-Siberian regions.
  Keywords: chorotype, Flora, gallery forest, life form, transect
 • Shadi Mirzavandiani *, Vahideh Payam Noor Pages 877-884
  To perform any breeding work on seed, determination of its life ability amount via germination test is very important. In general, biotechnical tests present rapid methods for evaluating viability of seed samples and specificalty to assess non-germinable seeds which seems to be dormant through the measurement of weak or dead tissue. Tetrazolium test is the most common of these tests. This study aims to optimize Tetrazolium test conditions including concentration, temperature and storage time on seeds in Fagus orientalis. Factorial experiment was conducted in completely randomized design in three replications. the results of this experiment was compared with the obtained results from embryo culture test (in MS medium) for evaluating the best condition of tetrazolium. Soaking treatment of seeds for 18 h at 30°C in a solution of 0/5% Tetrazolium test results with the greatest similarity to embryos cultured was selected as suitable treatment for germination test using tetrazolium protocol in Fagus orientalis.
  Keywords: Tetrazolium, Fagus orientalis, Viability, seed
 • Batol Hoseiinpoor*, Maryam Mirabbasi Pages 885-894
  Ulmus glabra is a economical important tree species found in forests. However it is endangered due to high susceptibility to Dutch Elm Disease. Therefore, an efficient micropropagation method is important for breeding and genetic improvement of elm. This is the first report on induction of direct somatic embryogenesis from in vitro leaf explants in elm. The first experiment conducted with MS medium supplemented with different concentrations of BA or Kin or TDZ under light condition. Second experiment, carried out with MS basal media supplemented with 200 mg l–1 casein hydrolysed and different levels of 2,4-D and Kinetin in darkness. In third experiment 1/2 MS media supplemented with 200 mg l–1 casein hydrolysed and low levels of 2,4-D in combination with Kin were used, and the effects of light and darkness were investigated. Globular somatic embryos were achieved directly just on small leaves of genotype 2 in experiment 3. Non-embryogenic calli were induced in other experiments. The frequency of embryogenesis in most of the treatments of experiment 3 was 100%. However high number of embryos per explants was achieved in presence of 0.2 mgl-1 2,4-D without Kin (60.48) and 0.4 mgl-1 2,4-D combined with 0.2 mgl-1 Kin (47.76). Additionally, the percentage of embryogenesis and the average number of embryos per explants were higher in dark compared to the light condition.
  Keywords: leaf, somatic embryogenesis, Ulmus glabra
 • Fatemeh Nekounam, Mohamad Reza Fattahi Moghadam*, Zabihollah Zamani, Mahid Moridi Farimani Pages 895-906
  Morphogenesis of flower buds of two commercial apricot cvs. ‘Noori’ (early blooming) and ‘Shahroodi’ (late blooming) were studied in Karaj climatic condition. The effect of foliar application of gibberellin (GA3, 250 mgL-1) on flower bud development of two cultivars was also studied. GA3 was applied at three times during autumn (first week of October, third week of October and second week of November). Scanning electron microscope was used to study flower bud development. Based on results, the first stage of flower bud development in both cultivars showed the same growth pattern. Growth of floral parts was continued until the beginning of dormancy period. Stamens were developed, but no pollen grains were formed during the autumn. At this stage, pistil developed and ovarian cavity was observed in both cultivars in mid-November but no ovules were observed. Both cultivars were different in second and third stages of flower bud development. Final stage of flower bud development was earlier in ‘Noori’ in compare to ‘Shahroodi’. The results showed that all three times of foliar applications of GA3, were delayed final stage of flower bud development and the longest delay was with exogenous application of GA3 in mid-November. The results suggested that the application of GA3 at autumn increased GA3 levels at dormancy stage, thus the flowering was delayed that is a way to avoid to exposure to late spring frosts. So, the differences between both early and late blooming cultivars can relate to the content of gibberellin within flower buds during dormancy stage.
  Keywords: Flower Bud Morphogenesis, Dormancy, Gibberellin, Pistil, Stamen