فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 88، مرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان * صفحات 387-388
  برای نخستین بار در سخن سردبیری مهرماه سال 1387، روز دهم سپتامبر یعنی «روز جهانی پیشگیری از خودکشی» را به خوانندگان فرهیخته مجله دانشگاه معرفی نمودیم. در همان سخن سردبیری اشاره گردید که روز دهم سپتامبر، در انتهای دهه دوم شهریور ماه هر سال، از طرف سازمان جهانی بهداشتWorld Health Organization (WHO) و مجمع بین المللی پیشگیری از خودکشی International Association for Suicide Prevention (IASP)، به طور مشترک، به عنوان «روز جهانی پیشگیری از خودکشی» عنوان شده است [1].
  بزرگداشت این روز از سال 2003 میلادی تا به امروز، سالانه با درنظر گرفتن یک شعار مرتبط صورت می پذیرد. شعار امسال «روز جهانی پیشگیری از خودکشی» دربرگیرنده سه واژه پرمعناست: پیوستن، گفتگو، مراقبت(Connect، Communicate، Care). این سه واژه در واقع، مرکز فعالیت های پیشگیری از خودکشی را تشکیل می دهند. برآورد می گردد که سالانه 000/800 نفر خودکشی می نمایند و تا 25 برابر آن اقدام ناموفق برای خودکشی دارند [2]. همچنین، برآوردها نشان می دهد که به ازای یک مورد خودکشی و یا اقدام ناموفق خودکشی، بیشتر از 5 نفر از اعضای خانواده و دوستان و نزدیکان فرد دچار صدمه و بحران های روحی ناشی از خودکشی وی می گردند. بنابراین، خودکشی بیشتر از آنچه که فکر کنیم موجبات ابتلا و ناراحتی افراد در جوامع مختلف را فراهم می آورد [3]. از همین رو، پیشگیری از آن ضرورتی انکارناپذیر است.
  برای پیشگیری موفق از این پدیده، ابتدا باید با کسانی که اقدام به خودکشی ناموفق کرده اند و یا اعضای خانواده و دوستان افرادی که خود را کشته اند، پیوستگی و ارتباط برقرار نمود. از آنجایی که این پیوستگی بدون گفتگو ره به جایی نخواهد برد، باید حاصل این پیوستگی و ارتباط، برقراری گفتگوهای صمیمی و فارغ از هرگونه ترس و ناراحتی باشد. این پیوستگی و ارتباط نشان خواهد داد که چرا افراد برای حل مشکلات خود، بدترین راه یعنی خودکشی را انتخاب می نمایند و اینکه بازماندگان فردی که خود را کشته است، چقدر دچار صدمه و بحران های روحی و اجتماعی می گردند. ماحصل این پیوستگی و ارتباط، اتخاذ راهکارهای صحیح مراقبت و پیشگیری از خودکشی می باشد. با وجود این، راهکارهای مراقبت و پیشگیری از خودکشی زمانی به نتیجه می رسند که همه افراد از جمله سیاستمداران، برنامه ریزان، کارکنان بهداشتی درمانی و سایر آحاد جامعه، پیشگیری از خودکشی را جزء اولویت اقدامات خود در نظر بگیرند [2].
 • ضیاءالدین بنیادی *، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان صفحات 389-398
  زمینه و هدف
  ذرات معلق هوا یکی از آلاینده های اصلی هوا در مناطق شهری است که معمولا از منابع مختلفی مانند اگزوز خودروها، فرایند احتراق صنعتی و یا از تبدیل ثانویه آلاینده های گازی تولید می شوند و باعث بیماری های تنفسی، قلبی-عروقی و مرگ ومیر می شوند. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از PM2.5 در هوای شهر مشهد در سال 1392 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی اثر غلظت PM2.5 بر سلامت شهروندان مشهدی با استفاده از 3-2-3- Air Qتعیین گردید. ایستگاه های انتخاب شده جهت سنجش آلودگی هوا در این مطالعه شامل 4 ایستگاه صدف، سجاد، دانشگاه و خیام بودند. در مجموع تعداد داده های جمع آوری شده از این ایستگاه ها 6995 بود. درنهایت با استفاده از این مدل تعداد کل مرگ ومیرها، بیماری های قلبی-عروقی و بیماری های تنفسی منتسب بهPM2.5 برآورد شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فصل سرد بالاترین میزان آلودگی را داشت و در بعضی موارد میزان PM2.5 از میزان استاندارد بیشتر شده بود. همچنین نتایج نشان داد که تعداد موارد کل مرگ ومیر، مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی و مرگ ناشی از بیماری تنفسی به ترتیب 331، 263 و 32 بوده است.
  نتیجه گیری
  جهت برآورد دقیق میزان خطر نسبی، بروز پایه و جزء منتسب باید مطالعات اپیدمیولوژیک جامع تری در سطح کشور انجام شود تا مقادیر دقیق تری از این شاخص ها به دست آمده و میزان مرگ ومیر با صحت بیشتری محاسبه گردد.
  کلیدواژگان: PM2.5، آلاینده هوا، استاندارد اولیه، مشهد
 • علی دینی، هدی فرخی *، ناصر صداقت، مژده باقری، نگین محمدخانی صفحات 399-412
  زمینه و هدف
  رنسیمت تکنیکی برای تعیین سریع مقاومت به اکسیداسیون در چربی ها و روغن ها است که نتایج خوبی در خصوص پیش بینی انبارمانی و پایداری حرارتی روغن ها در اختیارمان قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رنسیمت، مقاومت روغن پسته 5 واریته اهلی و وحشی به اکسایش و تاثیر خصوصیات شیمیایی بر پایداری حرارتی تعیین گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر نوعی مطالعه آزمایشگاهی است. روغن پنج گونه پسته شامل بنه، احمدآقایی، کله قوچی، اکبری و فندقی با حلال استخراج شد و با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی ترکیب اسیدهای چرب و با استفاده از روش های شیمیایی میزان آنتی اکسیدان ها و کیفیت روغن تعیین شد. همچنین مقاومت به اکسایش با دستگاه رنسیمت تعیین گردید. میانگین ها با نرم افزار MStatC 2،10 و بر اساس آزمون دانکن در سطح 5% مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  اسید اولئیک و اسید پالمتیک به ترتیب از بیشترین ترکیبات اسید چرب کل و اسید چرب اشباع در پسته بود. بیشترین مقدار اسید اولئیک در واریته احمدآقایی و بیشترین و کمترین اسیدهای چرب با یک باند دوگانه و چند باند دوگانه در روغن پوست بنه (65-9/7%) و کمترین و بیشترین اسیدهای چرب با یک باند دوگانه و چند باند دوگانه در روغن مغز بنه (53، 8/32%) مشاهده شد. بیشترین اندیس مقاومت به اکسیداسیون به ترتیب در روغن پوست بنه، روغن مغز بنه و روغن واریته احمدآقایی مشاهده شد. انرژی فعال سازی واکنش اکسیداسیون در محدوده kJ/mol 2/98-92 محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که زمان انبارمانی در دمای 25 درجه سانتی گراد در روغن پوست بنه، روغن مغز بنه و واریته احمدآقایی به ترتیب 786، 386 و 280 روز است. در انواع اهلی (تجاری) پسته، انبارمانی واریته احمد آقایی بیش از 5/1 برابر واریته های دیگر ارزیابی گردید.
  نتیجه گیری
  ترکیب اسید چرب و مقدار بالای آنتی اکسیدان ها مهم ترین فاکتورهای مقاومت بالای روغن پوست و مغز گونه وحشی پسته و دلیل ماندگاری بیشتر آن نسبت به واریته های تجاری است. در بین گونه های تجاری پسته، واریته احمدآقایی گونه مناسبی جهت روغن کشی و فرایندهای حرارت بالا مانند برشته کردن می باشد.
  کلیدواژگان: روغن پسته، رنسیمت، انبارمانی، اندیس مقاومت به اکسیژن، اسیدهای چرب
 • زینت سالم *، فریبا امین زاده، زهرا اسدالهی صفحات 413-424
  زمینه و هدف
  افزایش فریتین سرم به عنوان عامل خطر دیابت بارداری گزارش شده است. این مطالعه با هدف بررسی مقدار فریتین سرم مادران دیابتی و غیردیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 40 نفر زن با GDM و 40 نفر زن باردار غیردیابتی به روش غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی آنها و نتیجه آزمایش قند ناشتا، هموگلوبین، شاخص توده بدن قبل از بارداری و تعداد قرص آهن مصرفی از پرونده بهداشتی آنان استخراج و یادداشت گردید. قبل از عمل سزارین، وزن اندازه گیری شده و نمونه خون ناشتا برای اندازه گیری قند، فریتین و هموگلوبین جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین شاخص توده بدن قبل از بارداری و سن حاملگی بین زنان با GDM و غیردیابتی ازنظر آماری معنی دار بود )05/0>p). اگرچه اختلاف مقدار فریتین سرم در زنان با GDM نسبت به زنان غیردیابتی ازنظر آماری معنی دار نبود )729/0=p)، اما 95% زنان غیردیابتی و فقط 75% زنان با GDM مقدار فریتین آنها در حد طبیعی، یعنی ng/dl 10-60، بود (043/0=p). 6/70 % زنان چاق و 4/29% افراد غیرچاق مبتلا به GDM شدند (025/0=p).
  نتیجه گیری
  در این بررسی، مقدار فریتین سرم در زنان با GDM نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و زنان چاق بیشتر مبتلا به GDM شدند. به نظر می رسد افزایش فریتین سرم در زنان با GDM نشانه افزایش ذخیره آهن نیست و احتمالا نشانه التهاب بیشتر است، زیرا مصرف قرص آهن در دو گروه یکسان بوده است.
  کلیدواژگان: فریتین سرم، دیابت بارداری، التهاب
 • الهام قریروند اسکندری، منیر دودی * صفحات 425-438
  زمینه و هدف
  لیشمانیوز، مشکلات بهداشتی جهانی با اندمیسیته بالا در کشورهای درحال توسعه مانند ایران به وجود آورده است. عوارض جانبی داروها، مقاومت دارویی و نبود واکسن موثر و مطمئن سبب توجه به ترکیبات جدید موثر ازجمله گیاهان دارویی مانند گیاه خرفه شده است. بنابراین، هدف از این مطالعه معرفی یک گیاه طبی سنتی به نام خرفه است که می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند از عوامل دارویی جدید علیه لیشمانیوز جلدی مورد توجه قرار بگیرد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه که از نوع آزمایشگاهی است، در بهار سال 1394 و در شهر اصفهان انجام گرفت. ابتدا عصاره متانولی به روش خیساندن آماده و به روش گازکروماتوگرافی جرمی، تعیین ترکیب شد. پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور ابتدا در محیط کشت اشنایدر و سپس در فاز ثابت در محیط کشتRPMI-1640 کشت داده شدند. سپس با استفاده از روش رنگ سنجیMTT (متیل تیازولیل تترازولیوم)، فعالیت بیولوژیکی عصاره الکلی گیاه خرفه در مقایسه با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور مورد ارزیابی قرار گرفت و داده ها به وسیله نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون آماری Tukey و آزمون t تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مطالعه میکروسکوپی نیز به صورت عکس و جدول ارائه گردید.
  یافته ها
  IC50 برای عصاره الکلی گیاه خرفه علیه پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور استاندارد بعد از 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 690، 270 و 140 میکروگرم بر میلی لیتر و علیه پروماستیگوت های ایزوله بالینی 1160، 385 و 140 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. IC50 برای گلوکانتیم نیز برابر با 27، 12 و 8 میکروگرم بر میلی لیتر و 26، 19 و 11 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. بین IC50 عصاره و داروی گلوکانتیم بعد از 24، 48 و 72 ساعت اختلاف معناداری وجود داشت (05/0p<). چروکیدگی سلولی، گرد شدن، متراکم شدن سیتوپلاسم و کوچک تر شدن در سلول های تیمار شده مشاهده گردید. وجود آلکالوئیدها و فلاوونوئیدها در عصاره الکلی تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که عصاره الکلی گیاه مورد آزمون دارای اثرات ضدلیشمانیایی قابل توجهی در شرایط آزمایشگاهی بود، لزوم انجام آزمایش های بیشتر برای ارزیابی اثر آن روی این انگل در مدل حیوانی نیز احساس می شود.
  کلیدواژگان: ترکیبات ضدلیشمانیایی، لیشمانیوز جلدی، متیل تیازولیل تترازولیوم
 • محمد اسدپور، محمود شیخ فتح الهی، مرضیه باختر، علیرضا نوق، جمیله صمدی، محسن رضاییان* صفحات 439-452
  زمینه و هدف
  ارزیابی مستمر مقاطع تحصیلی به خصوص در دانشگاه های علوم پزشکی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین آزمون ها که می تواند نشان دهنده پیشرفت تحصیلی دانشجویان باشد، آزمون جامع علوم پایه پزشکی است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در سال 1393 انجام گردید. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان پزشکی ورودی سال های 1383 لغایت 1388 شرکت کننده در آزمون های جامع علوم پایه بود. اطلاعات مورد نیاز به روش سرشماری و با استفاده از پرونده های الکترونیکی و یا پوشه های مربوط به نتایج آزمون جامع و چک لیست جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 15 مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. سطح معنی داری در آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در طول 6 سال مورد بررسی، 199 دانشجوی پزشکی در آزمون های جامعه علوم پایه شرکت کرده بودند. بیشترین میانگین نمره امتحان جامع مربوط به ورودی سال 1383 (63/20±71/129) بوده است و دانشجویان کم سن (کمتر یا مساوی 20 سال)، دختر، با طول دوره علوم پایه 5/2 سال و دانشجویان با تعداد ورودی کمتر از 40 نفر به ترتیب با مقادیر 029/0=p، 036/0=p، 017/0=p و 001/0=p در امتحان جامع عملکرد مطلوب تری داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میانگین نمره کسب شده توسط دانشجویان پزشکی و مقایسه آن با سایر دانشگاه ها بر لزوم تقویت هر چه بیشتر بنیه علمی دانشجویان در این زمینه تاکید می گردد.
  کلیدواژگان: علوم پایه، امتحان جامع، دانشجویان پزشکی
 • زهرا طاهری *، محبوبه خورسندی، زهره طاهری، مهین غفاری، مسعود امیری صفحات 453-468
  زمینه و هدف
  دیابت بیماری مزمن و پیش رونده ای است که به دلیل شروع تدریجی و بهبودی غیرقابل پیش بینی، مشارکت بیمار در امر مراقبت از خود را می طلبد. این بیماری با صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی روند رو به رشدی پیدا کرده است. در روش های نوین آموزش به بیمار، موضوع توانمندسازی مطرح شده است. توانمندسازی بیمار به عنوان یک برنامه موثر در راستای بهبود عملکرد بیماران دیابتی محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات مبتنی بر توانمندسازی در بیماران مبتلا به دیابت است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مروری ساده بود و جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی ایرانی و بین المللی Science Direct، PubMed، Cochrane library، Scopus، Iranmedex و Google Scholar با کلیدواژه های توانمندسازی، رویکرد توانمندسازی، برنامه توانمندسازی، توانمندسازی بیماران، توانمندسازی و دیابت و بیماران دیابتی و در محدوده زمانی سال های 2000 تا 2014 میلادی انجام گردید. پس از جستجو 16 مقاله بر اساس معیارهای پژوهش انتخاب شدند.
  یافته ها
  بررسی مطالعات نشان دهنده عدم استفاده از چارچوب نظری خاص توانمندسازی، فقدان توجه به همه ابعاد توانمندسازی، بی توجهی به تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر توانمندسازی بیماران و عدم پیگیری برنامه می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های تعیین شده در مداخلات توانمندسازی، پیشنهاد می شود که در اجرای مداخلات توانمندسازی بیماران دیابتی به همه ابعاد توانمندسازی توجه گردد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، دیابت، مطالعه مروری، بیمار
 • عباس ایمانی باران * صفحات 469-490
  زمینه و هدف
  حلزون های آب شیرین به عنوان میزبان های واسط مهم در چرخه زندگی ترماتودها و برخی نماتودها نقش دارند. ازاین رو، این موجودات دارای اهمیت پزشکی و دامپزشکی هستند. در ایران مطالعات زیادی در خصوص حلزون های آب شیرین و آلودگی های انگلی آنها انجام شده است، ولی یک مرجع معتبر و مدون دراین ارتباط وجود ندارد. بنابراین ضروری به نظر رسید تا مروری بر مطالعات موجود در زمینه حلزون های آب شیرین، به ویژه آلودگی های انگلی آنها، صورت بگیرد.
  مواد و روش ها
  بر اساس قواعد مطالعات مروری سیستماتیک، برای این مطالعه تمام اسناد مرتبط با مطالعات حلزون شناسی ازجمله مقالات چاپ شده در مجلات، مقالات ارائه شده در همایش ها، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی انجام گرفته در ایران صرفا از پایگاه های اطلاعاتی همچون Scopus، Science Direct، PubMed، Google Scholar، SID، Iran Doc و Magiran با کلیدواژه های اختصاصی جمع آوری شدند. اسناد غیرمرتبط حذف شده و اسناد مرتبط با مطالعه حاضر انتخاب شده و اطلاعات موردنیاز از آنها استخراج شد.
  یافته ها
  در گام اول این مطالعه، در مجموع 220 سند مرتبط با اهداف مطالعاتی مختلف در زمینه حلزون شناسی به دست آمد. پس از غربالگری این اسناد، نهایتا 31 مقاله و 3 پایان نامه که به لحاظ محتوایی در چارچوب مطالعه حاضر قرار گرفتند، برای بررسی نهایی به منظور استخراج اطلاعات موردنظر انتخاب شدند. یافته های این مطالعه نشان دادند مطالعات حلزون شناسی صرفا در 10 استان انجام گرفته اند. از نظر تنوع گونه ای، تابه حال 41 گونه متعلق به 22 جنس از حلزون های آب شیرین در ایران شناسایی شده اند که بیشترین گونه شناسایی شده مربوط به جنس لیمنه آبا 7 گونه و در مراتب بعدی مربوط به جنس های ملانوپسیس و بی تینیا هرکدام با 4 گونه و جنس پلانوربیس با 3 گونه بودند. بیشتر مطالعات، هم در تعیین تنوع گونه ای حلزون های آب شیرین ایران و هم در شناسایی عوامل و نیز تعیین شیوع آلودگی های انگلی آنها، بر اساس روش میکروسکوپی انجام شده اند. دامنه میزان شیوع آلودگی در بین حلزون های آب شیرین از 33/0% تا 56/74% مشاهده شد. بیشترین میزان شیوع آلودگی مربوط به آلودگی گونه لیمنه آاوریکولاریا با اکینوستوم سرکر و فورکوسرکر در استان آذربایجان غربی و کمترین میزان شیوع آلودگی مربوط به آلودگی گونه های لیمنه آ، پالوستریس و فایزا با عوامل درماتیت سرکری در استان مازندران بود.
  نتیجه گیری
  از نظر تنوع، گونه های حلزون های آب شیرین در ایران بیشتر است و تصور می شود گونه های ناشناخته زیادی همچنان وجود دارند. بیشتر مناطق ایران از نظر بررسی حلزون شناسی دست نخورده است و باید در این مناطق بررسی های بیشتری صورت گیرد. آلودگی های انگلی عمدتا تا سطح خانواده و جنس گزارش شده اند و بایستی با به کارگیری روش های دقیق تر، این تشخیص تا سطح گونه پیشرفت کند.
  کلیدواژگان: حلزون آب شیرین، تنوع گونه ای، آلودگی انگلی
 • پروین مولی زاده *، نرگس خانجانی، محمدرضا رحیمی، علیرضا مولی زاده، آرمیتا رحیمی صفحات 491-500
  زمینه و هدف
  از دیدگاه بهداشتی آباستخرها باید دارای ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در حد مطلوب حفظ گردد. در این تحقیق به بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی، آلودگی میکروبی و قارچیاستخرهای شنا کرمان پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع مقطعی است که در سال 1393 انجام شد. تعداد 1500 نمونه در چهار فصل سال برداشت شد. آلودگی میکروبی، قارچی و پارامترهای دما، کلر آزاد باقیمانده، کدورت، اکسیداسیون و احیا اندازه گیری شد. از نرم افزار TAB MINI جهت تجزیه وتحلیل آماری استفاده شد. پس از آنالیز توصیفی داده ها، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون آماری مربع کای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ANOVA استفاده گردید.
  یافته ها
  از 1500 نمونه موردبررسی، 13/14% آلودگی به قارچ های ساپروفیت و 87/6% آلودگی به قارچ های بیماری زا، 40/13% آلوده به باکتری کلی فرم و 66/4% آلودگی به کلی فرم مدفوعی و 07/2% آلودگی به باکتری های هتروتروف و 20/1% آلودگی به سایر باکتری ها دیده شد. بین آلودگی و فصول سال رابطه معنی دار آماری دیده شد. ازنظر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، 90% نمونه ها فاقد استاندارد لازم دما و 45% از نمونه ها فاقد استاندارد کلر آزاد باقیمانده بود. کدورت آب 90% بیش از استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی آباستخرهای کرمان در سال 1393 به مراتب کمتر از قبل شده است. گندزدایی مستمر محیط اطرافاستخرها ازجمله سکوها توصیه می شود. استفاده از کلر بیش از حد استاندارد تاثیر منفی بر سایر پارامترها خواهد گذاشت.
  کلیدواژگان: آلودگی، میکروبی، کیفیت فیزیکوشیمیایی آب، استخر شنا
|
 • Z. Bonyadi *, M.H. Ehrampoush, M.T. Ghaneian Pages 389-398
  Background And Objectives
  Particulate Matter of air is one of the main sources of air pollution in urban areas that is generated usually from various sources such as vehicle exhaust, industrial combustion processes or secondary conversion of gaseous pollutants. It may cause respiratory, cardiovascular, and mortality diseases. The aim of this study was health impact assessment of PM2.5 concentration in air of Mashhad city, Iran, in 2013.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the effect of PM2.5 concentration on the health of the citizens of Mashhad was determined using AirQ 2-3-3. In this study, selected stations for measuring air pollution included Sadaf, Sajjad, Daneshgah and Khayam. The total number of data collected from the stations was 6995. Finally, using this model, the total number of deaths and cardiovascular and respiratory diseases attributable to PM2.5 were estimated.
  Findings: The results showed that the cold season had the highest rate of pollution and in some cases the amount of PM2.5 has been more than the standard level.The results also showed that the total number of deaths, death from cardiovascular disease and death from respiratory disease were 331, 263, and 32, respectively.
  Conclusion
  It was concluded that for an accurate estimate of the relative risk, baseline incidence and attributable proportion, more comprehensive epidemiological studies should be done at the national level. In this case, more accurate values of theseindicators are obtained and mortality rate is calculated with a greater accuracy.
  Keywords: PM2.5, Air pollutant, The primary standard, Mashhad
 • A. Dini, H. Farrokhi *, N. Sedaghat, M. Bagheri, N. Mohammadkhani Pages 399-412
  Background And Objectives
  Rancimat is an automated technique to rapidly determine oxidative stability of fats and oils, which can also provide relatively good results regarding shelf-life prediction of the lipid system. In this research, the oxidative stability of different types of pistachio oil (wild and domesticated species) by using rancimat and the influences of chemical properties of pistachio oil on oxidative stability were determined.
  Materials And Methods
  The present study is a laboratory study. Oils of five pistachio varieties (including Bane, Ahmadaghaie, Kalleghouchi, Akbari, and Fandoghi) were extracted by solvent. The fatty acid profile of the pistachio oil was determined by gas chromatography, and chemical methods were used to measure the amount of antioxidants and oil quality indicators. Oxidative stability was determined by Rancimat. The mean values were compared using MStatC 2.10 software and based on the Duncan’s test at the level of 5%.
  Results
  Oleic Acid and Palmitic Acid were the most representatives of total fatty acid and saturated fatty acids (SFAs) in pistachio oil, respectively. The highest percentage of oleic acid was observed in Ahmadaghaie variety and the highest and lowest percentage of mono unsaturated fatty acids (MUFA) and poly unsaturated fatty acids (PUFA) were observed in Bane Hull Oil (65%, 7.9%) and the lowest and highest percentage of MUFA and PUFA were observed in Bane Kernel Oil (53%, 32.8%). The highest Oxidative Stability Index was found in Bane Hull Oil (BHO), Bane Kernel Oil (BKO) and Ahmadaghaie oil, respectively. Activation energy was evaluated in the range of 92 to 98.2 kj/mol. The results showed that shelf-life of BHO, BKO and Ahmadaghaieoil were 786, 386 and 280 days at 25 ⁰C, respectively. Ahmadaghaie shelf-life was over 1.5 times more than those of the other commercial varieties.
  Conclusion
  Fatty acid composition and amount of antioxidants were the most important factors on oxidative stability of the pistachio oil and the cause of higher shelf-life of oil of wild pistachio types rather than the other commercial varieties. Among the domesticated species of pistachio, Ahmadaghaie variety is suitable for oil extraction and high thermal processes such as roasting.
  Keywords: Pistachio oil, Rancimat, Shelf, life, Oxigen stability index, Fatty acids
 • Z. Salem *, F. Aminzadeh, Z. Asadollahi Pages 413-424
  Background And Objectives
  It seems that increased serum ferritin is a potential risk factor for Gestational Diabetes Mellitus (GDM). This study aimed to study serum ferritin levels among GDM and non-GDM women referred to the Niknafs hospital in Rafsanjan, in 2015.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 40 GDM and 40 non-GDM women were selected using simple non-probability sampling. Their demographic and clinical data including pre-pregnancy BMI, hemoglobin, fasting blood sugar and iron supplementation intake were recorded from their health dossier. Pre-operation weight was measured and weight gain during pregnancy was calculated. Fasting blood samples were collected and examined for the measurement of glucose, serum ferritin and haemoglobin. All data were analyzed using t-test and chi-square.
  Results
  Findings showed that there was a statistical significant difference between the means of pre-pregnancy BMI and gestational age at delivery between the two groups (p
  Conclusion
  This study showed that the serum ferritin level in the GDM women was haigher than their non-GDM counterparts, and obese pregnant women were affected more with GDM. It seems that an increase in serum ferritin in GDM women is more a sign of inflammation rather than an increase in the iron storage, since the iron intake in two groups has been equal.
  Keywords: Serum Ferritin, Gestational Diabetes Mellitus, Rafsanjan
 • E. Gharirvand Eskandari, M. Doudi * Pages 425-438
  Background And Objectives
  Leishmaniasis has created global health problems in the developing countries with high endemicity such as Iran. Drug side effects and resistance and the lack of effective and safe vaccine have caused the new effective compounds from medicinal plants such as purslane to be attended. Therefore, the aim of this study was to introduce purslane as a traditional medicinal plant, which can be taken into consideration as a valuable source of new pharmaceutical agents against cutaneous leishmaniasis.
  Material and
  Methods
  This is a laboratory study conducted in Isfahan in the spring of 2015. In the first place, the methanol extract was prepared by soaking method and its combination was determined by mass chromatography gas method. L. major promastigotes were cultured in Schneider culture media and in the stationary phase in RPMI-1640 medium, respectively. Then, using colorimetric MTT (methyl thiazolyl tetrazolium), the biological activity of alcoholic extract of purslane against L. major promastigotes was assessed in comparison to meglumine. The data were analyzed by the Tukey test and t-test using software SPSS16. Microscopic study results were presented as images and tables.
  Resalts: IC50 for alcoholic extract of purslane against standard L. major promastigotes after 24, 48 and 72 hours were 690, 270 and 140 micrograms per mililiter and against clinical isolates of promastigotes of 1160, 385 and 140 micrograms per milliliter, respectively. IC50 for Glucantime equaled to 27, 12 and 8 micrograms per ml and 26, 19 and 11 micrograms per milliliter, respectively. There was a significant difference between the IC50 extract and glucantime drug after 24, 48 and 72 hours (p
  Conclusion
  In regard to alcoholic extract of purslane had considerable anti-leishmanial effect in vitro, conducting more experiments to investigate its effect on the parasite in animal model also seems to be necessary.
  Keywords: Antileishmanial compounds, Cutaneous Leishmaniasis, Methyl Tiasolyl Tetrasolium
 • M. Asadpoor, M. Sheikh Fathollahi, M. Bakhtar, A.R. Noogh, J. Samadi, M. Rezaeian* Pages 439-452
  Background And Objectives
  Continuous assessment of grade levels, particularly in medical universities is of great importance. One of the most important tests that could indicate students’ progress is medical comprehensive examination of basic sciences. This study aimed to evaluate the results of the comprehensive basic sciences examination in the medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS).
  Methodology
  This cross-sectional study was conducted in 2014. The study population included all medical students from 2004 until 2009 participated in the comprehensive examination of basic sciences. The required information was collected through census and using electronic records or folders related to the comprehensive exam results and checklists. Collected data were then analyzed using SPSS version 15.0. Pearson’s correlation coefficient, independent two-sample t test, one-way ANOVA, and multiple linear regression model were utilized for data analysis. The significance level was set to 0.05 in statistical tests.
  Result
  During the 6 years of study, 199 medical students participated in the comprehensive examination of basic sciences. The highest average score was related to the students entered to the university in 2004 (129.17±20.63). Younger students (≤ 20 years), girls, basic sciences period of 2.5 years, and students with entrance number of less than 40 people were more successful in the exam (P=0.029, P=0.036, P=0.017, and P=0.001, respectively).
  Discussion
  According to the average score achieved by the medical students of RUMS and by comparing it to the other universities, the need to enhance the level of students’ knowledge in this field should be emphasized.
  Keywords: Basic sciences, Comprehensive exam, Medical students, Rafsanjan
 • Z. Taheri *, M. Khorsandi, Z. Taheri, M. Ghafari, M. Amiri Pages 453-468
  Background And Objectives
  Diabetes is a chronic and progressive disease that due to its nature, it needs the cooperation of patient in the treatment process. This disease has been developed with industrialization and urbanization. Patient empowerment program is an effective program to improve the function of patients with diabetes. The purpose of this study, was the evaluation of empowerment-based interventions in patients with diabetes.
  Materials And Methods
  We conducted a comprehensive overview in internatioanl and Iranian databases including Science Direct, PubMed, Cochrane library, Scopus, Iranmedex,and Google Scholar with the keywords of “empowerment”, “empowerment approach”, “empowerment program”, “patient empowerment”, “empowerment and diabetes” and “diabetic patients” from 2000 to 2014. After considering inclusion and exclusion criteria, 16 articles were selected.
  Results
  The results indicated that there was a lack of existence of a theoretical framework of empowerment, lack of attention to all dimensions of empowerment and the impact of demographic variables on empowerment of patients, and lack of programme follow- up.
  Conclusion
  Due to the limitations specified in empowerment interventions, it is suggested that interventions in diabetic patients should pay attention to all dimensions of empowerment.
  Keywords: Empowerment, Diabetes, Review, Patient
 • A. Imani Baran* Pages 469-490
  Background And Objectives
  Freshwater snails play the role of the main intermediate host in the life cycles of trematodes and some nematodes. Therefore, they are of medical and veterinary importance. In Iran, a lot of studies have been conducted on freshwater snails and their parasitic infections. Furthermore, there is no reliable and compiled reference associated with malacology studies. So, it seemed necessary for a review work on the basis of available documents pertaining to Iranian freshwater snails and their parasitic infections to be carried out.
  Materials And Methods
  For this purpose, based on the systematic review studies, all studied documents on malacology fields including journal published articles, congress articles, theses, and conducted research projects in Iran were collected from the trusty databases such as Scopus, Science Direct, PubMed, Google Scholar, SID, Iran Doc, and Magiran by using specific key words. Afterward, the unrelated documents were removed, whereas the respective ones were selected and the required information was extracted from them.
  Findings: At the first stage of the study, a total of 220 documents with various study fields on malacology were collected. After screening the collected documents, overall, 31 published articles and 3 theses considered to be parallel to our work, were selected in order to analyze. The results indicated that the malacology studies have been only implemented in 10 provinces of Iran. In view of the diversity specification, so far, 41 species belonging to 22 genera of freshwater snails have been identified in Iran. The most identified species pertained to Lymana (7 species), Bithinia (4 species), Melanopsis (4 species), and Planorbis (3 species), respectively. The most studies, whether for determining the Iranian freshwater snail species diversity or identifying the parasitic agents as well as deterimining the prevalence rate of parasitic infections, were on microscopic basis. The prevalence rate of parasitic infections between the snails varied in the range from 0.33% to 74.56%. The highest infection rate was related to Lymnaea auricularia snails with Ecinostomcercaria and Furcocercaria from West Azerbaijan province, whereas the lowest infection rate was related to the species of Lymnaea, Planorbis and Physa with the Cercarial Dermatitis agents from Mazandaran province.
  Conclusion
  In terms of diversity, the species of freshwater snails are rich in Iran and it is supposed that there are yet numerous unknown species. Most parts of Iran are intact due to no malacology studies. So, more studies must be implemented over there. Mainly, parasitic infections have been reported on family and genus levels. It is essential to identify the parasites on species levels by using more exact methods.
  Keywords: Freshwater Snail, Species Diversity, Parasitic Infection, Iran
 • P. Molazadeh *, N. Khanjani, M.R. Rahimi, A.R. Molazadeh, A. Rahimi Pages 491-500
  Background And Objectives
  From health perspective, swimming pools must have appropriate physical, chemical, and microbial properties and must be desirably maintained. In this research, physicochemical parameters, microbial, and fungal contamination of swimming pools have been examined in Kerman.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2014-2015. Fifteen hundred samples were collected in four seasons. Microbial, and fungal contamination and temperature, free residual chlorine, turbidity, oxidation and revival parameters were measured. MINI TAB software was used for statistical analysis. After performing descriptive analysis of data, chi-square test, Pearson correlation and ANOVA were used to determine the relationship between the variables.
  Results
  Of 1500 samples, 14.13% were contaminated with fungi saprophytes, 6.87% with pathogenic fungi, 13.40% with coliform bacteria, 4.66% with fecal coliform, 2.07% with heterotrophic bacteria, and 1.20% were infected with other bacteria. A significant correlation was found between the contamination and the seasons. From the physiochemical parameters perspective, 90% of samples lacked the required temperature standards and 45% lacked the standard of free residual chlorine. Water turbidity was 90% more than the standard.
  Conclusions
  The prevalence of contamination in Kerman pools in 2014-2015 was far less than before. It is recommended to continuously disinfect the surrounding environment including the pools platforms. The overuse of chlorine will had a negative impact on the other parameters.
  Keywords: Pollution, Microbial, Fungal, Physicochemical Parameters, Swimming Pool