فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال هجدهم شماره 8 (پیاپی 107، مرداد 1395)
 • سال هجدهم شماره 8 (پیاپی 107، مرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید مهدی بانان خجسته، غلامرضا علیایی، محسن میر، قدمعلی طالبی* صفحات 7-13
  سابقه و هدف
  سندروم درد پاتلوفمورال شایعترین منشاء درد قدامی زانو می باشد که معمولا طی بالا و پایین رفتن از پله ها، چمپاتمه زدن، نشستن طولانی مدت و زانو زدن یات دویدن اتفاق می افتد. این مطالعه به منظور مقایسه «فیزیوتراپی سنتی به تنهایی» و «فیزیوتراپی سنتی توام با تمرین درمانی مبتنی بر رویکرد Sahrmann» بر بهبود سندورم پاتلوفمورال انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای بر روی 30 بیمار مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال با سن 50-20 سال انجام شد. افراد به دو «گروه فیزیوتراپی سنتی» و «گروه درمانی Sahrmann» تقسیم شدند. در گروه فیزیوتراپی سنتی، از روش های تحریک الکتریکی سطحی، کیسه گرم، اولتراسوند و تمرینات تقویتی و کششی زانو استفاده شد. در گروه درمانی Sahrmann، علاوه بر فیزیوتراپی سنتی، از نواربندی خلفی ضربدری ران، تقویت و تمرینات عملکردی هیپ نیز استفاده شد. مداخلات در هر دو گروه به مدت 6 هفته اعمال شد. قبل و بلافاصله بعد از درمان، پرسشنامه کیفیت سطح زندگی (KOOS)، شدت درد زانو و حس مفصل زانو اندازه گیری و مقایسه شدند.
  یافته ها
  در هر دو گروه، متغیرهای شدت درد، مقیاس KOOS و حس وضعیت زانو در پایان هفته ششم به طور معنی داری بهبود یافتند(0/05p<). در گروه فیزیوتراپی سنتی میانگین شدت درد از 7/23±54/53 میلی متر به 5/11±37/80 میلی متر، میانکین نمره پرسشنامه KOOS از 6/12±95/93 به 6/23±73/26و میانگین خطای بازسازی وضعیت زانو از 1/57±4/98 درجه به 1/15±2/82 درجه کاهش یافتند همچنین در گروه درمانی Sahrmann و در پایان هفته ششم میانگین شدت درد از 7/75±59/93میلی متر به 5/36±40/2 میلی متر، میانگین نمره پرسشنامه KOOS از 10/94±95/73 به 7/87±71/4 و میانگین خطای بازسازی وضعیت زانو 9/1±6/18 درجه به 1/11±2/99 درجه کاهش یافتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از رویکرد درمان Sahrmann، نسبت به فیزیوتراپی سنتی، اثرات بیشتری در بهبود درد، حس وضعیت زانو و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم درد پاتلوفمورال ندارد.
  کلیدواژگان: سندروم درد پاتلوفمورال، فیزیوتراپی، رویکرد Sahrmann، یافته های بالینی
 • مهرانگیز بالغی، ابراهیم محمدیان*، یدالله زاهد پاشا صفحات 14-19
  سابقه و هدف
  زایمان پدیده ای طبیعی و فرآیندی فیزیولوژیک، مبارک و پرمخاطره است که به دو طریق طبیعی و سزارین انجام میشود. از آنجائیکه دلیل اکثر سزارین ها به درخواست زنان باردار و ترس از درد زایمان طبیعی می باشد. این مطالعه به منظور تاثیر تن آرامی بر کاهش ترس از زایمان و افزایش زایمان طبیعی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 112 نفر از خانمهای باردار37-20 هفته نخست زا، بدون مشکل خاصی که در دو گروه آموزش دیده تن آرامی و آموزش ندیده قرار گرفتند، انجام شد. یک گروه تحت مراقبت روتین قرار گرفتند و گروه دیگر که به دلخواه در کلاسهای تن آرامی شرکت می کردند، 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تن آرامی دریافت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد ترس از زایمان و اطلاعات دموگرافیک و پیامد بارداری، جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره ترس از زایمان در گروه آموزش دیده از 13/9±48/5 به 12/4±40/5 (0/000p=) و در گروه آموزش ندیده از 14/2±58/5 به 14/9±58/7 رسید. تفاوت میانگین ترس از زایمان در مرحله اول با دوم در گروه آموزش دیده 1/8±7/9 و در گروه آموزش ندیده 0/9±0/2 بود(0/000=p). در گروه تن آرامی 28 نفر(49/1 %) و در گروه آموزش ندیده 18 نفر (32/7 %) زایمان طبیعی داشتند (0/033=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که تن آرامی با کاهش ترس از زایمان موجب افزایش زایمان طبیعی می گردد.
  کلیدواژگان: تن آرامی، ترس از زایمان، سزارین، زایمان طبیعی
 • سید رضاحسینی، علیجان احمدی آهنگر *، نیما قنبری، علی بیژنی صفحات 20-28
  سابقه و هدف
  کمبود ویتامین D با کاهش قدرت عضلات، محدودیت عملکردی و ناتوانی ارتباط دارد و می تواند موجب سقوط در سالمندان شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، قسمتی از طرح جامع بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر امیرکلا می باشد. فراوانی سقوط در طی دو مرحله بررسی شد. در مرحله اول در خصوص وقوع سقوط در طی 12 ماه گذشته پرسش گردید و مرحله دوم در طی 6 ماه پیگیری سالمندان انجام گرفت. جهت سنجش ویتامین D، سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین در نمونه خون صبحگاهی سالمندان اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  1616 فرد سالمند وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد، 7/42±69/37 سال بود. شیوع سقوط در 12 ماه گذشته برای کل سالمندان، مردان و زنان به ترتیب 17%، 14% و % 22/4 بوده است. با افزایش سن در مردان شیوع سقوط بیشتر گردید (0/001>p) ولی این ارتباط در زنان دیده نشد. میانگین تعداد سقوط در پیگیری شش ماهه در زنان (98/25±17/43) بیشتر از مردان (36/49±7/63) بوده است (0/012=p). میانگین سطح سرمی ویتامین D در سالمندان بدون سابقه سقوط در 12 ماه گذشته 30/79±33/33 ng/mL و در سالمندان با سابقه سقوط 35/68±36/81 ng/mL بوده است.
  نتیجه گیری
  شیوع سقوط در زنان سالمند بیشتر از مردان بوده است. بین سقوط و سطح سرمی ویتامین D در زنان و مردان ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سقوط، سالمندان، ویتامین D
 • میزان بقا و میانگین سنی بیماران درگیر سرطان پستان در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
  محمدحسین یکتای کوشالی، محمد اسماعیل پور بندبنی*، سیده هاجر شارمی، زهرا علی پور صفحات 29-40
  سابقه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین و نگران کننده ترین مشکلات بهداشتی زنان دنیا است. در پیشگویی میزان بقا مبتلایان به سرطان پستان عواملی نظیر، سن، نژاد و گسترش بیماری، مرحله تشخیص و درگیری غدد لنفاوی دخالت دارند. در این مطالعه، میزان بقای سرطان پستان و میانگین سنی بیماران درگیر ایران مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز میزان بقا و میانگین سنی بیماران درگیر سرطان پستان بر اساس جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر داخلی SID، Magiran، Irandoc، Noormag، IranMedex و Medlib و بانک های جهانی Ebsco، Cochrane، CEBM، Google-Scholar، Scopus، Web of Sciences، Jama و Bandolier از سال 1990 لغایت 2016، با کلیدواژه های سرطان پستان، سن، میزان بقا و ایران و ترکیبی از آن ها انجام، نتایج بر اساس چک لیست مناسب با استفاده از مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند.
  یافته ها
  در 52 مطالعه، تعداد 332991 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. میزان بقای 5 سال و میانگین سنی بیماران با سرطان پستان در ایران به ترتیب 68/84 درصد (CI-95%: از 64/95 تا 72/72) و 48/59 سال(CI-95%: از 46/47 تا 50/72) برآورد شد. کمترین و بیشترین میزان بقای 5 سال سرطان پستان ایران به ترتیب مربوط به شمال 60/65 درصد(CI-95% از 53/58 تا 67/72) و تهران73/99 درصد(CI-95% از 64/76 تا 83/22) بود. کمترین و بیشترین میانگین سنی بیماران با سرطان پستان در ایران به ترتیب از شمال 45/46 سال(CI-95% از35/10 تا 55/83) و غرب کشور49/83 سال(CI-95% از 32/71 تا 66/95) بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، میانگین سنی و میزان بقای بیماران دچار سرطان پستان در شمال کشور نسبت به سایر مناطق ایران پایین تر است. لذا توجه به عوامل و انجام غربالگری، جهت تشخیص در مراحل اولیه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ایران، سرطان پستان، میزان بقا، میانگین سنی، متاآنالیز، مرور سیستماتیک
 • کیانا شاهزمانی، هادی زارع مرزونی، فاضل ترخان، حامد اسمعیل لشگریان* صفحات 41-47
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از نانو ذرات طلا در درمان سرطان، توجه بسیاری از محققین را به خود اختصاص داده است. ورود این نانو ذرات به داخل سلول یکی از مشکلاتی است اثر بخشی درمان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی میزان و مکانیسم تخریب نانو ذره طلا پوشیده شده با اسید آمینه لیزین روی سلول های سرطانی رده PC12 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تولید نانو ذرات طلا به روش هیدروترمال دمای پایین بود. پس از تهیه رده سلولی PC12 از انیستیتو پاستور تهران و کشت آن، به 7گروه تحت تیمار با غلظت های 5/0، 5/2، 5 میکرومولار نانو ذره طلا با و بدون پوشش لیزین و یک گروه کنترل قرار گرفتند. اثر سایتوتوکسیسیتی نانو ذره ها با استفاده از تستMTT و رها شدن LDHاز سلول ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مورفولوژی سلولی و میزان ROS در درون سلول بررسی شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل، افزایش مرگ سلولی به میزان 40%، در اثر مواجهه با غلظت 25 میکرومولار نانو ذره طلا پوشیده شده با آمینواسید لیزین رخ داد که نسبت به گروه تیمار شده با نانو ذره طلا بدون پوشش (18%مرگ سلولی) دارای اختلاف آماری معنی داری بود(0/001p≤). همچنین انکوباسیون سلول ها با نانو ذرات بدون پوشش و پوشش دار، باعث افزایش ROS شده و مکانیسم مرگ سلولی نیز از طریق آپوپتوز می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که نانو ذره طلا پوشیده شده با لیزین اثرات موثری در تخریب سلول های سرطانی رده PC12 داشته و مرگ سلولی را بسمت آپوپتوز هدایت می کند.
  کلیدواژگان: سرطان، نانو ذره، لیزین، آپوپتوز
 • سحر فدایی پور، زینب بابایی، هادی پارسیان *، علی متولی زاده اردکانی، نوین نیک بخش صفحات 48-53
  سابقه و هدف
  سرطان پستان از جمله شایع ترین سرطان ها در زنان سراسر دنیا و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در بین زنان در آمریکا می باشد. بنابراین شناسایی عوامل خطرساز سرطان پستان از اهمیت بالایی برخوردار است. کلسترول با تاثیر بر سلولهای توموری، بعنوان یکی از عوامل خطر در بروز سرطان پستان مدنظر میباشد. یکی از مکانیسمهای اصلی دفع کلسترول از بدن، تبدیل آن به اسیدهای صفراوی است. لذا این مطالعه به منظور سطوح اسیدهای صفراوی توتال و کلسترول سرم در مبتلایان به سرطان پستان با گروه شاهد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد-شاهدی، 109 بیمار که سرطان پستان در آنها با بررسی آسیب شناختی تایید شده بود و 109 فرد سالم که معاینه فیزیکی طبیعی و ماموگرافی منفی جهت رد سرطان پستان داشتند، مورد تحقیق قرار گرفتند. غلظت اسیدهای صفراوی توتال و کلسترول سرم در حالت ناشتا به روش آنزیمی اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین اسیدهای صفراوی توتال در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 0/92±11/67 و 0/81± 13/36 میکرومول بر لیتر بود (0/05p<). میانگین غلظت کلسترول در گروه مورد mg/dl 15/35±316/98 و در گروه شاهد mg/dl 5/79±212/08 بود (0/001p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقدار کمتری از کلسترول در بدن، به اسیدهای صفراوی تبدیل میشود
  کلیدواژگان: سرطان پستان، اسیدهای صفراوی توتال، کلسترول
 • فرزانه جعفرنژاد، زهرا محبی دهنوی*، مرتضی مجاهدی، محمدتقی شاکری، محمدعلی سردار صفحات 54-60
  سابقه و هدف
  سندرم پیش از قاعدگی از شایعترین اختلالات سنین باروری است که با تغییرات دوره ای در وضعیت جسمی، روانی و رفتاری همراه است. ورزش یک درمان پیشنهادی جهت کاهش علائم این سندرم می باشد. طبق مبانی طب سنتی ایران نوع و شدت علائم این سندرم و تاثیر پذیری آن از ورزش بر اساس مزاج افراد متفاوت است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه ورزشی هوازی در مزاج گرم و سرد بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 65 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. دانشجویان به روش تخصیص تصادفی در دو زیر گروه مزاج گرم و سرد قرار گرفتند. درگروه مداخله (مزاج گرم و سرد) به مدت 8 هفته، هفته ای 3 مرتبه به مدت 20 دقیقه تمرینات هوازی انجام دادند، درگروه شاهد هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تعیین مزاج، تعیین موقت سندرم پیش از قاعدگی، افسردگی بک، ثبت روزانه علائم سندرم پیش از قاعدگی و مقیاس بورگ جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. (1N2015021721116IRCT:)
  یافته ها
  دوگروه از نظر میانگین علائم جسمی و روانی، سن، رژیم غذایی، مقطع تحصیلی، ویژگی های مربوط به سیکل قاعدگی همگن بودند. نتایج نشان داد بعد از8 هفته ورزش هوازی علائم جسمی سندرم پیش از قاعدگی گروه مداخله انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه در مزاج گرم از2/5±21/8 به 3/1±10/4(0/001p=) و مزاج سرد از 3/8±20/8 به 1/7±9/5(0/001p=) و علائم روانی در مزاج گرم از 1/2±12/4 به 1/5±5/8(0/001p=) و مزاج سرد از 1/9±11/9 به 1/2±5/3(0/001p=) کاهش معنی داری یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که انجام ورزش هوازی سبب کاهش علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی درمزاج گرم وسرد می شود وبیشترین کاهش علائم در مزاج سرد دیده می شود.
  کلیدواژگان: ورزش هوازی، سندرم پیش از قاعدگی، مزاج
 • فریبرز شریعتی شریفی، آنتونیو مورو آلوارز* صفحات 61-66
  سابقه و هدف
  شیستوزومیازیس یک بیماری خطرناک در انسان و حیوانات می باشد که توسط انواع شیستوزوما در مناطق گرمسیری ایجاد می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش آنتی ژن کرم بالغ شیستوزوما بوویس در بیان فاکتورهای آنژیوژنزیس مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و فاکتور رشد فیبروبلاست درماکروفاژهای آلوئولار رت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، از کشت سلولی ماکروفاژهای آلوئولار رت برای بررسی آثار آنتی ژن کرم بالغ شیستوزوما بوویس در بیان ژن های کد کننده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و فاکتور رشد فیبروبلاست استفاده شده است. سلول های ماکروفاژ آلوئولار رت از طریق شستشوی برونکوآلوئولار بدست آمد که با غلظت های مختلف (1/0، 1، 10 و 50 میکروگرم) آنتی ژن کرم بالغ شیستوزوما بوویس تیمار شد. علاوه بر این ارتباط بین تولید اکسید نیتریک و بیان ژن های کد کننده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و فاکتور رشد فیبروبلاست در سلول های ماکروفاژهای آلوئولار رت بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که آنتی ژن کرم بالغ شیستوزوما بوویس در غلظت های 10 و 50 میکروگرم در میلی لیتر باعث افزایش بیان ژن های کد کننده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (به ترتیب 12 و 17 برابر نسبت به کنترل منفی) و فاکتور رشد فیبروبلاست در سلول های ماکروفاژ رت (به ترتیب 6 و 12 برابر نسبت به کنترل منفی) شده است. علاوه بر آن، رابطه بین تولید اکسید نیتریک و میزان بیان ژن های فوق وجود داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ارتباط بین افزایش بیان ژن کد کننده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و فاکتور رشد فیبروبلاست و شیستوزومیازیس وجود دارد که می توان در آینده از آن برای پیشگیری و کنترل بیماری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شیستوزوما بویس، فاکتورهای آنژیوژنزیس، ماکروفاژهای آلوئولار رت
 • زینب حاجی تبار، امیر اشکان نصیری پور *، محمدعلی جهانی صفحات 67-72
  سابقه و هدف
  ماهیت بیمه مشارکت در خسارت و جایگزین نمودن اطمینان به جای عدم اطمینان است، بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پر مخاطره است. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر بیمه درمان تکمیلی بر میزان کیفیت زندگی خانوار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 380خانوار 1393 در شهرستان بابل در دو گروه تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی و عدم پوشش بیمه تکمیلی انجام شد. کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه WHOQOL-BRE در دو گروه بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. دامنه امتیاز از 120-24 می باشد. نمره 60 و کمتر از آن کیفیت زندگی پایین و بالاتر از 60 برای کیفیت زندگی بالا در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه دارای بیمه تکمیلی 10/77±86/75 و در افراد بدون بیمه تکمیلی برابر 13/43±68/07 بوده است (0/001>p). از بین 254 خانواده ای که سطح بالایی از کیفیت زندگی را تجربه می کردند، 242 نفر آن ها بیمه تکمیلی داشتند. در حالی که از 126 خانواری که کیفیت زندگی پایینی داشته اند، 64 نفر آنها بیمه تکمیلی نداشته اند (0/001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که دارا بودن بیمه تکمیلی در افزایش سطح کیفیت زندگی خانوار موثر است.
  کلیدواژگان: بیمه درمان تکمیلی، کیفیت زندگی، شاخص سلامت
 • امید رضا فراهی، سیدعلی مظفر پور، روشنک ثاقبی، مرتضی مجاهدی* صفحات 73-79
  سابقه و هدف
  در بسیاری از مکاتب طب سنتی، زبان منعکس کننده حالات درونی بدن انسان دانسته می شود. هدف این مطالعه جمع بندی نظرات منابع طب سنتی ایران در مورد اهمیت کاربردهای تشخیصی زبان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، منابع مکتوب طب سنتی ایران بررسی و دیدگاه نویسندگان آنها در مورد شاخصهای تشخیصی زبان جمع بندی گردید. سپس با استفاده از واژه هایTongue، Traditional Persian Medicine و معادل فارسی آنها پایگاه های معتبر علمی از جملهGoogle Scholar، PubMed، Scopus، Magiran، SID مورد جستجو قرار گرفت.
  یافته ها
  در بررسی اولیه 208 مقاله که به گونه ای با موضوع زبان در طب سنتی مرتبط بودند بدست آمد که 66 مقاله مربوط به شاخص های تشخیصی زبان در طب سنتی چین بود. پژوهشی که به طور مستقل به جایگاه زبان از منظر طب سنتی ایران پرداخته باشد، یافت نشد بر این اساس خصوصیاتی مانند رنگ، اندازه، شکل، ثقل (احساس سنگینی)، خشکی یا رطوبت زبان مورد توجه قرار می گیرد تا به حالات سلامت و بیماری، خصوصا در معده، مغز و کبد پی برد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش تا به حال هیچ الگو و دسته بندی مشخصی در مورد شاخصهای تشخیصی زبان ارائه نشده است. لذا طراحی ابزارهای استاندارد تعیین خصوصیات زبان، از ضروریات پژوهش های طب سنتی در این زمینه می باشد
  کلیدواژگان: زبان، طب سنتی ایران، پزشکی ایرانی، مزاج
|
 • Sm Banan, Gr Oliyaie, M. Mir, Ga Talebi* Pages 7-13
  Background And Objective
  Rotational impairment of the knee (excessive adduction and internal rotation of the hip during weight-bearing activities) and hip muscles weakness have been proposed as one of the risk factors of PFPS. The effects of correction of these impairments, which are not related directly to patella-femoral joint, have not been studied up to now. The aim of this study was to compare the effects of “conventional physiotherapy alone” and “combined conventional physiotherapy with exercise therapy based on Sahrmann approach” in patients with PFPS.
  Methods
  In this randomized controlled clinical trial, 30 patients with PFPS (aged 20-50) were participated. The participants were divided into two groups: "traditional physiotherapy group" and “Sahrmann treatment group”. In both groups, interventions were applied for 6 weeks. Patients in traditional physiotherapy group only received TENS, hot packs, ultrasound, and knee exercise therapy. But in Sahrmann treatment group, in addition to traditional physiotherapy, posterior X taping, hip muscle strengthening and functional training was used. Before and immediately after the end of 6th week, quality of life variables (using questionnaires KOOS), pain (using the Visual Analogue Scale), and position sense of the knee were measured.
  FINDINGS: All of the variables including pain, KOOS scale and position sense of the knee were significantly improved in both groups (p0.05).
  Conclusion
  Essentially, using of Sahrmann approach including “posterior X taping on thigh, strengthening of hip abductor, extensor and lateral rotators muscles”, compared to conventional physiotherapy, was not result in more effective improvement in patients with PFPS.
  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Physiotherapy, Sahrmann Approach, Clinical Findings
 • M. Baleghi, E. Mohamadian *, Y. Zahedpasha Pages 14-19
  Background And Objective
  Childbirth is a natural phenomenon and physiological and risky process done in two ways: natural and caesarean. Since the majority of cesarean section reasons are the request of pregnant women and fear of labor pain of natural delivery, this study aimed to investigate the effect of relaxation on reducing the fear of childbirth and increasing natural delivery.
  Methods
  This quasi-experimental study was done on 112 nulliparous pregnant women 37-20 weeks, with no particular problems in the two trained relaxation and untrained groups. One group received routine care and another group that participate optionally in relaxation classes received 8 sessions of 90-minute relaxation training. Data were collected and analyzed by using a standard questionnaire of childbirth fear, demographic information and pregnancy outcome.
  FINDINGS: In the trained group the average of fear score decreased from 48.5±13.9 to 40.5±12.4 (p=0.000) and in the untrained group rose from 58.5±14.2 to 58.7±14.9. The mean difference of childbirth fear in first and second stages between trained group was 7.9±1.8 and untrained group was 0.9±0.2 (p=0.000). In relaxation group 28 cases (49.1%) and in untrained group 18 cases (32.7%) had natural delivery (p=0.033).
  Conclusion
  The results showed that the relaxation by reducing the fear of childbirth increases natural childbirth
  Keywords: Relaxation, Fear of Childbirth, Cesarean Section, Vaginal Delivery
 • Sr Hosseini, A. Ahmadi Ahangar *, N. Ghanbari, A. Bijani Pages 20-28
  Background And Objective
  Vitamin D deficiency is associated with reduced muscle strength, functional limitations and disability and can sometimes lead to falls in the elderly. This study was carried out to specify the prevalence of falls and its association with serum vitamin D levels in the elderly population of Amirkola city.
  Methods
  This cross-sectional study is a part of Amirkola Health and Ageing Project (AHAP). Frequency of falls was studied in two stages. In the first stage, questions were asked about occurrence of falls over the last 12 months and in the second stage, a 6-month follow-up was carried out for the elderly. To obtain vitamin D levels, serum levels of 25-hydroxy vitamin D in morning blood samples of the elderly were measured.
  FINDINGS: 1616 elderly people entered the study. The mean age was 69.37±7.42. Prevalence of falls for all elderly people, men and women was 17%, 14% and 22.4%, respectively over the last 12 months. With increasing age, the prevalence of falls increased in men (p
  Conclusion
  Prevalence of falls in older women was higher than men. There is no relationship between falls and serum vitamin D levels in men and women
  Keywords: Falls, The elderly, Vitamin D
 • Survival Rate and Average Age of the Patients with Breast Cancer in Iran: Systematic Review and Meta-Analysis
  M.H. Yektakooshali, M. Esmaeilpour, Bandboni *, Sh Sharemi, Z. Alipour Pages 29-40
 • K. Shahzamani, H. Zare Marzouni, F. Tarkhan, He Lashgarian* Pages 41-47
  Background And Objective
  Using gold nanoparticles for cancer treatment has attracted the attention of many researchers in recent years. Entry of these nanoparticles into cells is one the problems that influences the effectiveness of the treatment. The purpose of this study is to identify the destructive effects of amino acid lysine-coated gold nanoparticles on PC12 cancer cells.
  Methods
  In this empirical study, gold nanoparticles were prepared using low temperature hydrothermal technique. After obtaining PC12 cells from Pasteur Institute of Iran and culturing them, we divided them into 7 treatment groups with concentrations of 0.5, 2.5 and 5 μM gold nanoparticles, with and without lysine coating; plus one control group. The cytotoxic effect of nanoparticles was assessed using MTT assay and LDH release from cells. In addition, cell morphology and amount of ROS (reactive oxygen species) within cells were examined.
  FINDINGS: According to the results of this study, a 40% increase in cell death occurred as a result of exposure to 25 μM amino acid lysine-coated gold nanoparticles, which was significantly higher than the group treated by uncoated gold nanoparticles (18% cell death) (p≤0.001). In addition, incubating cells with coated and uncoated nanoparticles increased the amount of ROS and mechanism of cell death through apoptosis.
  Conclusion
  Results of the study revealed that lysine-coated gold nanoparticles have promising effects on destruction of PC12 cancer cells and they direct cell death towards apoptosis.
  Keywords: Cancer, Nanoparticle, Lysine, Apoptosis
 • S. Fadaeipuor, Z. Babaei, H. Parsian*, A. Motevalizadeh Ardekani, N. Nikbakhsh Pages 48-53
  Background And Objective
  Identification of breast cancer risk factors is very important. Cholesterol by acting on tumor cells is considered as one of the risk factors for breast cancer. The conversion of cholesterol to bile acids is one of the major mechanisms of cholesterol excretion from body. In this study, total bile acids and cholesterol concentrations were evaluated in breast cancer patients.
  Methods
  In this case-control study, 109 of patients who breast cancer was confirmed by pathological examination and 109 healthy subjects who had normal physical exam and negative mammograms to rule out breast cancer were studied. Fasting serum total bile acids and cholesterol levels were measured enzymatically and then the data were analyzed.
  FINDINGS: The mean of total bile acids in breast cancer patients and control group were 11.67±0.92 and 13.36±0.81 µmol/l, respectively (p
  Conclusion
  According to the results, it appears that lower amounts of body cholesterol are converted to bile acids in breast cancer patients.
  Keywords: Breast Cancer, Total Bile Acids, Cholesterol
 • F. Jafarnejad, Z. Mohebbi Dehnavi *, M. Mojahedi, Mt Shakeri, Ma Sardar Pages 54-60
  Background And Objective
  Premenstrual syndrome is one of the most common disorders in women of childbearing age, which is accompanied by periodic changes in physical, mental and behavioral condition. Exercise is one of the proposed therapies to reduce the symptoms of this syndrome. Based on principles of Traditional Persian medicine (PM), type and intensity of symptoms and effectiveness of exercise depend on patient's "temperament" (called “Mizaj” in Persian medicine). This study was carried out to determine the effect of aerobic exercise program on premenstrual syndrome in women of hot and cold temperaments.
  Methods
  This randomized controlled trial (RCT) was carried out on 65 students living in dormitory of Mashhad University of Medical Sciences. Students were divided into two subgroups of hot and cold temperaments using random allocation method. Participants of intervention group (of hot and cold temperaments) did 20-minute aerobic exercise 3 times per week for 8 weeks; no intervention was attempted in control group. The required information was gathered and analyzed using standard questionnaires on determination of temperament, temporary determination of premenstrual syndrome, Beck depression, daily record of premenstrual syndrome symptoms and Borg scale (IRCT: 2015021721116N1).
  FINDINGS: The two groups were homogenous in terms of physical and mental symptoms, age, diet, grade and menstrual cycle characteristics. The results have demonstrated that after 8 weeks of aerobic exercise, physical symptoms of premenstrual syndrome among participants of hot temperament decreased from 21.8±2.5 to 10.4±3.1 (p=0.001) and decreased from 20.8±3.8 to 9.5±1.7 (p=0.001) among participants of cold temperament. Similarly, mental symptoms among participants of hot temperament decreased from 12.4±1.2 to 5.8±1.5 (p=0.001) and decreased from 11.9±1.9 to 5.3±1.2 (p=0.001) among participants of cold temperament and these changes were considered significant.
  Conclusion
  Results of the study revealed that doing aerobic exercise reduces the physical and mental symptoms of premenstrual syndrome among people of cold and hot temperament and highest level of symptom reduction was observed in participants of cold temperament.
  Keywords: Aerobic exercise, Premenstrual syndrome, Temperament (Mizaj)
 • F. Shariati Sharifi, A. Muro Alvarez* Pages 61-66
  Background And Objective
  Schistosomiasis is a severe disease in humans and animals caused by various Schistosoma in tropical areas. This study aimed to evaluate the effect of Schistosoma bovis adult worm antigens on the expression of angiogenesis factors, such as vascular endothelial growth factor (VEGF) and fibroblast growth factor (FGF2), in rat alveolar macrophages.
  Methods
  In this study, rat alveolar macrophage cell cultures were used to determine the effect of Schistosoma bovis adult worm antigens on the expression of genes encoding VEGF and FGF2. Rat alveolar macrophage cells were obtained through bronchoalveolar lavage and treated with different concentrations of Schistosoma bovis adult worm antigen (0.1, 1, 10 and 50 μg). Moreover, we determined the association between nitric oxide (NO) production and expression of the genes encoding VEGF and FGF2 in rat alveolar macrophage cells.
  FINDINGS: Schistosoma bovis adult worm antigen at concentrations of 10 and 50 micrograms per milliliter increased the expression of the genes encoding VEGF (12 and 17 times greater than the negative control, respectively) and FGF2 in rat macrophage cells (6 and 12 times greater than the negative control, respectively). In addition, an association was observed between NO production and expression level of the aforementioned genes.
  Conclusion
  According to the results of this study, increased expression of the encoding genes of VEGF and FGF was correlated with Schistosomiasis, which could contribute to future studies regarding the control and prevention of this disease.
  Keywords: Schistosoma bovis, Angiogenesis factors, Rat alveolar macrophages
 • Z. Hajitabar, Aa Nasiripour *, Ma Jahani Pages 67-72
  Background And Objective
  The essence of insurance is compensating damages and replacing uncertainty with peace of mind; and insurance, as a way of dealing with risk, is a response to insecure and risky situations. This study was carried out to investigate the effect of supplemental health insurance on family quality of life.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2014-2015 (Hijri year 1393) using 380 families of Babol city (Mazandaran Province, Iran) in two groups; those benefiting from supplemental health insurance and those without supplemental health insurance. Quality of life (QOL) was studied and compared between the two groups using WHOQOL-BREF questionnaire. The score range was between 24 and 120. Scores lower than 60 were considered as low quality of life and scores higher than 60 were considered as high quality of life.
  FINDINGS: Mean quality of life score for the group with supplemental health insurance was 86.75±10.77 while it was 68.07±13.43 for the people without supplemental health insurance (p
  Conclusion
  Results of the study demonstrated that having supplemental health insurance enhances the quality of life.
  Keywords: Supplemental health insurance, Quality of life (QOL), Health index
 • Or Farahi, Sa Mozaffarpur, R. Saghebi, M. Mojahedi* Pages 73-79
  Background And Objective
  From the viewpoint of traditional medicine, tongue reflects internal body states. The purpose of this study is to summarize the viewpoints of Persian Medicine (PM) references regarding importance of diagnostic uses of tongue.
  Methods
  Authentic PM manuscripts and perspectives of their writers were investigated in this descriptive study. We also searched online scientific databases such as PubMed, Scopus, Google Scholar, Magiran and SID for keywords such as "Tongue" and "Traditional Persian Medicine" and their Persian equivalent.
  Results
  In our initial survey, we obtained 208 articles that were somehow related to significance of tongue in traditional medicine; among them, 66 articles were related to diagnostic indices of tongue in Traditional Chinese medicine (TCM). No research was found to be independently dedicated to status of tongue in PM. From the viewpoint of PM manuscripts, features such as color, size, form, heaviness, dryness and wetness of tongue play a key role in diagnosing the condition of internal organs, particularly stomach, brain and liver.
  Conclusion
  According to the results of this study, although PM references emphasize on using features of tongue as diagnostic criteria, no specific pattern or category has been presented regarding diagnostic criteria of tongue so far. Therefore, designing standard tools for determining tongue features is essential in PM researches
  Keywords: Tongue, Traditional Persian medicine, Persian medicine, Mizaj (Temperament)