فهرست مطالب

ادبیات تطبیقی - پیاپی 14 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 14 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/29
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدرضا احمدخانی، فاطمه یوسفی راد، اکرم دهقان زاده* صفحات 1-22
  در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا با بکارگیری بخشی از آموزه های زبانشناسی نقشگرا، زبان ارزیابی در دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی شود. در نظریه نقشگرای هلیدی یکی از عواملی که سبب پیوند جمله های متن می شود مقایسه است. در این مقاله به بررسی تعیین هویت الگوهای دستوری و واژگانی استفاده شده در ارجاع مقایسه ای در دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته و با هم تطبیق داده شده است. تعیین این الگوها که نقش کلامی ارزیابی و مقایسه را در فرایند درک دارند و به خواننده این امکان را می دهند تا مفهوم ارزیابی در متن را شناسایی کند و چهارچوبی از مقایسه و ارزیابی از متن را در ذهن خود تشکیل دهند. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است. داده های تحقیق از مجلات هنری و ادبی گردآوری شده اند و چارچوب نظری تحقیق دستور نقشگرایی هلیدی است. در این پژوهش مشخص گردید که هر دو زبان در کاربرد الگوهای ساختاری صفت برتر و برترین، شباهت، جمله واره قیدی مقدار ، جمله واره تصحیح و تجمع صفتی و واژگانی برای اهداف ارزیابی مشترک هستند.
  کلیدواژگان: زبان ارزیابی، انسجام، ارجاع مقایسه ای، هلیدی، نقشگرایی
 • ابراهیم استاجی، علی صادقی منش* صفحات 23-46
  جدال بر سر تصاحب زنان یکی از موضوعاتی است که در برخی حماسه های مطرح جهان به عنوان موضوعی محوری بازتاب یافته است؛ در حماسه های ملی پارسی اما، به ندرت و در صورت وجود، با رویکردی متفاوت شاهد چنین جدال هایی هستیم؛ در حقیقت شاعران حماسه سرای پارسی، از خلق حماسه هایی که در آن زنان به عنوان موضوعی محوری مطرح گردند و جدال هایی بر سر تصاحب آنان رخ دهد، گریزان بودند و آن را خلاف اهداف والای حماسه سرایی می دانستند. تنها اثر حماسی ملی پارسی که در آن به چنین موضوعی به گونه ای محوری پرداخته شده است، بانوگشسپ نامه است که در این مقاله خواهیم کوشید طی بررسی همسنج آن با ایلیاد هومر، به عنوان برجسته ترین حماسه ی جهان با موضوع جدال بر سر تصاحب زن، به درک دقیقی از شباهت ها و تفاوت های این دو اثر دست یابیم. بررسی ها مخاطبان مقاله ی پیش روی را مجاب خواهد نمود که جدال بر سر تصاحب زن در بانوگشسپ نامه، علی رغم شباهت هایی که با ایلیاد دارد، در نهایت اهداف متفاوتی را دنبال می نماید؛
  جدال بر سر تصاحب زن در ایلیاد، عرصه ای است که به اثبات توانمندی مردان و ضعف زنان می انجامد، اما جدال بر سر تصاحب زن در بانوگشسپ نامه عرصه ای است که به اثبات بی نیازی و آزادگی زنان و توان آنان در هم گامی با مردان می انجامد.
  کلیدواژگان: زن، بانوگشسپ نامه، ایلیاد، هومر، بررسی تطبیقی، متون حماسی
 • جهانگیر امیری، عبدالصاحب طهماسبی* صفحات 47-69
  بهشت و دوزخ زهاوی و بهار
  در این مقاله دیدگاه ملک الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی درباره بهشت و دوزخ مورد بررسی قرار گرفته است. بهار از یک سو وارث اندیشه های سنتی مرتجعانه جامعه خود است. وبه نحوی خاص با آنها مبارزه می کند، زهاوی نیز همان شرایط را در جامعه خود حاکم می بیند. هردو با مبارزه با خرافات و ارتجاع به شکلی طنزآمیز جامعه خویش را به منظور بیداری مخاطب قرار می دهند. قدر مسلم این پژوهش نشان می دهد که بهار از زهاوی به شدت متاثر است. زهاوی خود با تاثیر از «رساله الغفران» ابوالعلاء معری وکمدی الهی دانته، «انقلابی در دوزخ » را مطرح می کند، سپس بهار تعداد قابل توجهی از ابیات این قصیده را ترجمه می کند! و سروده ای مختصر با هدف مشترک قصیده «انقلابی در دوزخ » زهاوی بیان می کند. وجوه مشترک و اختلاف را در این دو قصیده در این نوشتار عرضه می گردد.
  کلیدواژگان: ملک الشعرا بهار، جمیل صدقی زهاوی، طنز، بهشت و دوزخ، خرافه ستیزی
 • محمدصادق بصیری، سمیه حسینی بی بی حیاتی* صفحات 71-91
  روش های بیان مقاصد گوناگون است. برخی از افراد روش مستقیم را بر می گزینند؛ یعنی زبان رسمی و غیر ادبی را ترجیح می دهندکه در این حالت جملات به صورت خبری و یا انشایی خواهد بود. اما گروهی دیگر از زبان غیرمستقیم استفاده می کنند، زیرا آنها این نوع بیان را تاثیرگذارتر می دانند.
  از جمله مباحث مهم و قابل توجه، بحث جرایم وآفات زبان است. زیرا بیش از آن اندازه که نعمت بیان و زبان مفید و ارزشمند است، جرایم وآفات آن زیانبار و ناپسند می باشد. درتعالیم آسمانی وکلمات حکیمان درباره آفات زبان، مطالب بسیار ارزنده وجالبی دیده می شودکه بررسی تمام آنها از حوصله بحث ما خارج است ولی در حد توان به قسمتی از آن آفات، از زبان امام محمد غزالی در کتاب ارزشمند خود؛ یعنی احیاءعلوم الدین و از زبان مولانا جلال الدین محمد بلخی در دیوان مثنوی معنوی که به این مساله توجه داشته اند، پرداخته خواهد شد. این مقاله در پی آن است که روشن سازد امام محمد غزالی و جلال الدین محمد مولوی پیام خود را چگونه به خوانندگان منتقل ساخته اند و کدام روش(مستقیم یا غیرمستقیم) را برای بیان مقاصد خود برگزیده اند. نحوه بیان و سبک بیان این دو بزرگوار از نظر لفظ و معنی چگونه است؟
  کلیدواژگان: آفات زبان، لفظ، معنا، مولوی، امام محمد غزالی
 • کبری بهمنی *، نسرین فقیه ملک مرزبان صفحات 93-117
  چامسکی و جرجانی در تعریف زبان بر لزوم اسناد و انطباق مجموعه واژگان بر قواعدنحوی تاکید می کنند. از سویی زبان در نظر هردو نه نظام صوری دستور زبان؛ بلکه قواعد تولید و درک گفتار در ذهن اهل زبان است؛ بنابراین توقع وجود رابطه میان خصوصیات ذاتی ذهن و مشخصه های زبانی بسیار طبیعی می نماید. این ارتباط در نظرات جرجانی به نحوه تولید و ادراک گفتار در ذهن محدود می شود؛ اما چامسکی به دنبال شناخت ماهیت ذهن به عنوان استعدادی ذاتی و منحصر به نوع از طریق نیروی نظم دهنده در زبان است. با وجود توجه جرجانی به نظام معنایی ذهنی و قواعد درونی شده نحو، وی قواعد گشتاری یا دستور ذهنی را مشخصا از دستور صوری زبان جدا نمی کند؛ اما در بررسی فرایند ادراک و تحلیل جمله قائل به برخی عناصر گشتاری است و معتقد است قواعد گشتاری را ذهن سخنگو یا شنونده اهل زبان به آسانی درمی یابد. چامسکی برای تبیین نظریه زبان شناسی خود، زبان را در سه ساحت لفظ، معنا و قواعد نحوی بررسی می کند. جرجانی همین تفکیک را در جهت اثبات نظریه بلاغی خود و به منظور تبیین علل مزیت کلام در می آورد. جرجانی برخلاف چامسکی که تنها به ذهن از منظر زبان ارجاعی می نگرد؛ زبان را در سطح کلام برتر و تعاملش با ذهن نیز بررسی می کند. درک زیبایی حرکتی ذهنی است؛ زیرا در محیط معانی صورت می گیرد و حرکت از معنی به معنی شمرده می شود. حرکت ذهن در مواجه با مجاز حرکتی باواسطه یا بامانع است.
  کلیدواژگان: جرجانی، نوآم چامسکی، ذهن، زبان، ساختارگرای، دستورگشتاری
 • علی اصغر حبیبی*، فاطمه مالکی جبلی، امیر بهارلو صفحات 119-138
  قرآن کریم به عنوان یکی از منابع الهام گیری شاعران و هنرمندان مسلمان، از دیرباز موردتوجه ایشان بوده است. یکی از جلوه های تاثیرگذاری این کتاب آسمانی بر آثار ایشان، داستان های قرآنی و درون مایه ای آن هاست. شاهنامه از جمله آثاری است که فردوسی در داستان های آن از قرآن کریم الگو گرفته است. یکی از این داستان ها، داستان فریدون و ضحاک است که به تاثیر از داستان موسی و فرعون پرداخته شده است. در مقایسه این دو داستان، در کنار شباهت ها، اختلافاتی نیز وجود دارد. در نوشتار پیش رو، نگارندگان با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی، کوشیده اتد تا با رویکردی روایت شناسانه به بازخوانی تطبیقی این دو داستان بپردازند و این تطبیق را به اجزا و بخش های هر دو متن در دو سطح ساخت مایه های روایی و ابعاد مفهومی و موضوعی گسترش دهند تا از این رهگذر، وجوه اشتراک و افتراق هر دو داستان را بازکاوی نمایند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم شباهت بسیار دو داستان، با توجه به تفاوت ماهیت و اهداف (پند و اندرز در قرآن و داستان-سرایی و سرگرم نمودن در شاهنامه) سطح توجه به عناصر روایی میان آن دو تاحدی متفاوت است.
  کلیدواژگان: عناصر داستانی، شکل شناسی، فریدون وضحاک، موسی وفرعون
 • محمدرضا ساعدی رودی *، محمدرضا صرفی، عنایت الله شریف پور صفحات 139-164
  عرفان اسلامی در پرتو کتاب آسمانی قرآن، روایات و احادیث معصومان(علیهم السلام)، در مباحث هستی شناسی و توحید، سرشار از غنای فکری و ژرف اندیشی است که هر بار با دقت و تامل در این معارف، افق های جدید و فضاهای گسترده تری، مکشوف و مفتوح می گردد. برخی از این مفاهیم، در نتیجه جذبه و الهام است و برخی جنبه استدلالی و توصیفی دارد که در ساحت آموزه های قرآنی و دینی حاصل می شود.عرفان، در مباحث هستی شناسی و توحید، سرشار از غنای فکری و ژرف اندیشی است که هر بار با دقت و تامل در این معارف، افق های جدید و فضاهای گسترده تری، مکشوف و مفتوح می گردد. این مقاله به منظور تطبیق نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا، نوشته شده و در این خصوص، به توصیف و تحلیل پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تجلی، نور، ابن عربی، مولانا
 • مهدی ستودیان، مسلم رجبی* صفحات 165-186
  شیخ بهایی یکی از شاعران عارف و ادیب و حکیم و عاشق اهل بیت علیهم السلام قرن دهم و یازدهم هجری قمری است که اشعارش از دیدگاه ادبیات تعلیمی بسیار ارزنده و در خور اهتمام است.دیوان اشعارش مشحون است از نکات اخلاقی و مفاهیم ارزشمند تربیتی که حال و هوای تعلیمی حاکم بر اشعارش احساسات پاک و عواطف باصفای خوانندگان را برانگیخته است.ارادت و عشق وی به همه ی اهل بیت علیهم السلام ،علی الخصوص وجود مقدس امام رضا علیه السلام زبانزد خاص و عام است.شیخ بهایی در سرودن اشعارش از آیات و روایات و نیز اشعار شاعران پیشین بهره های فراوانی برده است .یکی از کسانی که این احتمال می رود شیخ بهایی برای ادای مقصود و ضرورت کلام خویش به سروده ها و سخنان ایشان نظر داشته باشد،وجود مقدس امام رضا علیه السلام است چرا که قرابت مضامین اخلاقی و تربیتی اشعار شیخ بهایی در پاره ای از اوقات،نشان دهنده تاثیر مفاهیم والای اخلاقی و حکمی سروده های امام رضا علیه السلام است.این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیوان شیخ بهایی و اشعار امام رضا علیه السلام از دیدگاه ادبیات تعلیمی انجام گرفته است تا بتوان از وجوه تشابه و تقارن مفاهیم تعلیمی و حکمی اشعار شیخ بهایی با سروده های امام رضا علیه السلام بیش ازپیش آگاه شد.
  کلیدواژگان: امام رضا علیه السلام، شیخ بهایی، دیوان اشعار، ادبیات تعلیمی، قناعت، صبر
 • مژده سلاجقه، سجاد محمدیان صفحات 187-201
  هدف از پژوهش توصیفی حاضر تعیین 40پژوهشگر برتر جهان اسلام و بررسی وضعیت آنها در بازه زمانی 2000-2011 به لحاظ مدارک تولیدشده در پایگاه وب آو ساینس است. در این پژوهش با استفاده ازتحلیل استنادی میزان مدارک تولید شده، میزان استناد به مدارک، میانگی ناستناد به هر مدرک، شاخص هرش، نوع و زبان مدارک تعیین شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ کمی فان هک از مالزی با 1887 مدرک و به لحاظ کیفیت منابع تولید شده گنجعلی از ایران با 9554 استناد برترین پژوهشگران جهان اسلام می باشند. فرمت بیشتر مدارک مقاله و زبان آنها انگلیسی معلوم شد. در چند سال اخیر ایران از نظر تولید علم رشد بسیار خوبی داشته است. کشور ایران توانسته میزان تولیدات علمی خود را در چهار سال گذشته بیش از دو برابر نماید. از نتایج جانبی این پژوهش می توان به مشخص شدن ضعف شاخص هرش در نادیده گرفتن خود استنادی ها اشاره کرد
  کلیدواژگان: تولیدات علمی جهان اسلام، شاخص هرش، پایگاه وب آو ساینس، تحلیل استنادی، علم سنجی
 • زینب شیخ حسینی*، محمدعلی محمودی صفحات 203-221
  رئالیسم جادویی شیوه ای است که در آن نویسنده، خیال و واقعیت را چنان با هم در می آمیزد که مرز مشخصی میان آن دو نباشد. اگرچه گابریل گارسیا مارکز به عنوان پیشرو این شیوه و برخی دیگر از نویسندگان مطرح آن، در آمریکای جنوبی می زیسته اند؛ اما این نوع ادبی درکشورهای جهان سوم نیز رواج یافت. در ایران منیرو روانی پور و غلامحسین ساعدی به عنوان پیشگامان این حوزه ادبی شناخته می شوند؛ اما نکته قابل توجه این است که اغلب نویسندگان این شیوه مربوط به منطقه جنوب ایران هستند. تلاش ما در مقاله حاضر این است که ضمن بررسی شرایط اقلیمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دو منطقه جنوب ایران و جنوب آمریکا، زمینه های مشترک و علل گرایش نویسندگان دو منطقه به رئالیسم جادویی را روشن کنیم. به نظر می رسد شرایط خاص اقلیمی، دور بودن از مراکز شهری، فقر اقتصادی و بی سوادی باعث گرایش مردم این مناطق به اسطوره ها، خرافات و جادو شده عرصه مناسبی برای تخیل فراهم نموده است؛ به گونه ای که عنصر خیال، بخشی از واقعیت زندگی شان شده است. این زمینه ها با مولفه هایی همچون: موقعیت استراتژیک این دو منطقه و برخورداری از ذخایر ارزشمند، حضور استعمارگران، اختناق در حکومت های مرکزی، به خطر افتادن فرهنگ بومی همراه شده است و نویسنده روشنفکر را به سمت استفاده از عناصر جادویی برای روشنگری، گریز از اختناق و تلاش برای احیای فرهنگ بومی سوق داده است.
  کلیدواژگان: رئالیسم جادویی، آمریکای لاتین، جنوب ایران، تخیل، واقعیت
 • نرگس گبانچی *، نسرین گبانچی صفحات 223-244
  متنبی(303-354ه) و ناصر خسرو(394-481ه) از جمله شاعرانی هستند که حکمت را در مضامین شعری خود جای داده و مفاهیم آن را به شکل والایی پرورانده اند. این دو شاعر بزرگ که مفاهیم متعالی حکمی را در قصاید خود بیان داشته اند جزء سردمداران این عرصه به حساب می آیند، با وجود شباهت ها، تفاوت هایی در میان آن ها در بیان مضامین حکمی دیده می شود که این پژوهش با بررسی بسامد این مضامین، سعی بر توضیح شباهت ها و تفاوت های موجود در آن دارد. هر دو شاعر در پی تجلی دادن مفاهیم حکمی و فلسفی در شعرشان بوده اند؛ اما ناصر خسرو با تکیه بر اصول اخلاقی، اعتقادی و عملی از این مفاهیم، بهره برده است. به نظر می رسد که او به حکم رواج اشعار عربی در آن زمان در میان ایرانیان و بنابر شیوه های تعلیمی رایج در عصرخود، با اشعار متنبی آشنا بوده است و - به گونه ای- می توان گفت که به مضمون و حکمت های متنبی نظر داشته است.
  کلیدواژگان: حکمت، ادبیات تطبیقی، قصیده، متنبی، ناصر خسرو
 • حامد نوروزی *، کلثوم قربانی جویباری صفحات 245-266
  زبان عبرانیان مهاجر و تبعید شده به ایران در دو مرحله تغییر کرده است: اول در دوره هخامنشی از عبری به آرامی و سپس در دوره اسلامی از آرامی به فارسی. بدین ترتیب زبان ادبیات دینی عبرانیان نیز به موازات این تغییر، متحول شده است. در تحول اول، متون دینی، بویژه تورات از عبری به آرامی و در تحول دوم از آرامی به فارسی ترجمه شد. در هرکدام از این تحولات، زبان قبلی بر ادبیات بعدی تاثیر گذاشت. در این مقاله تاثیر ترجمه های آرامی عهد عتیق که به ترگوم مشهور است بر ترجمه های فارسی عهد عتیق و متون دینی دیگر بررسی خواهد شد. خواهیم دید که این تاثیر در حد قرض گیری تعدادی واژه است. از آنجا که عبری و آرامی از یک خانواده زبانی هستند، در مرحله بعد با این سوال اصلی روبه رو هستیم که آیا این لغات آرامی ارتباطی با معادل های عبری خود دارند؟ از آنجا که پاسخ این سوال مثبت است، مشخص می شود که جایگاه زبان عبری همچنان برای عبرانیان جایگاهی تاثیرگذار است. به علاوه در این مقاله بررسی می شود که این لغات بیشتر در چه حوزه هایی قرار دارند. خواهیم دید که اغلب این لغات در حوزه امور دینی، بویژه فقه و الهیات هستند. البته تعدادی لغت نیز از حوزه های عمومی وارد ادبیات دینی فارسی عبرانی شده است.
  کلیدواژگان: زبان آرامی، عبرانیان ایران، عهد عتیق، فارسی، عبری، لوتری
 • سید مهدی نوری کیذقانی* صفحات 267-291
  «ملحمه کربلاء» منظومه ای بلند و حماسی است که سعید العسیلی ( 1929-1994م.) شاعر معاصر لبنان در آن زندگی امام حسین (ع) را از ولادت تا لحظه شهادت به تصویر کشیده است. در این منظومه که به شیوه شعر داستانی و سلسله وار سروده شده، شاعر سعی نموده علاوه بر اهداف والا و فضایل اخلاقی قهرمانان کربلا ، رشادت ها و دلاوری های آنها در میدان نبرد را نیز به تصویر بکشد و به اثر خود بعد حماسی بدهد، لذا عنوان ملحمه (معادل حماسه در زبان فارسی و epic در زبان انگلیسی) را بر اثر خود نهاده است. هرچند تفاوت های بارزی میان حماسه های اسلامی و حماسه های جهانی وجود دارد اما در حماسه های نوظهور اسلامی نیز می توان برخی ویژگی های فنی حماسه را مشاهده کرد.
  در این مقاله سعی شده برخی از مهمترین عناصر مطرح در حماسه مانند: آغاز و پایان ، وصف میدان نبرد، تغزل ، پند و اندرز و پیشگویی، در حماسه کربلاء بررسی و تبیین گردد.
  کلیدواژگان: سعید العسیلی، حماسه کربلاء، ویژگی های حماسی، شاهنامه
 • حمید ولی زاده، حافظ تقی لو* صفحات 293-314
  بدون تردید واقعه عاشورا حماسه ای بزرگ و بی بدیل در تاریخ بشر است؛ و بدین سبب است که همواره شاعرانی از ملت ها و اقوام مختلف به تبیین جنبه های گوناگون آن پرداخته و احساسات درونی خود را بیان کرده اند؛ از زمره این شاعران در ادبیات عربی می توان شریف رضی را نام برد؛ از بین شاعران فارسی زبان نیز می توان به ادیب الممالک فراهانی اشاره کرد که با ترجیع بند غرای عاشورایی خود به هنرنمایی پرداخته است؛ و از جمله شاعران ترک زبانی که به سرودن اشعار عاشورایی همت گماشته اند، فضولی بغدادی است که با تحریر کتاب حدیقه السعداء همواره کانون بیشترین توجهات در بین شاعران ترک زبان بوده است. مقاله حاضر می کوشد نکات مشترک نهفته در مراثی حسینی شریف رضی، ادیب الممالک و فضولی را با روشی توصیفی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار دهد. شاعران مورد نظر با توجه به موقعیت و زندگی شان در فرهنگ ها و دوره های مجزا از هم، هر کدام با انگیزه های متفاوت به بیان مظلومیت آن امام بزرگوار در واقعه عاشورا پرداخته اند؛ بدین سان با وجود انگیزه های متفاوت برای بیان این سوز، وجود تشابهاتی هم در مضامین شان ملموس است؛ مضامین مشترکی چون: پرداختن هر سه شاعر به قضیه کربلا، ذکر شهادت امام حسن(ع) در کنار پرداختن به واقعه عاشورا، تشنگی، گریه، شهادت و آزردگی خاطر پیامبر(ص) به خاطر واقعه کربلا از جمله این موارد است.
  کلیدواژگان: سوگواره سرایی، امام حسین(ع)، شریف رضی، ادیب الممالک فراهانی، محمد فضولی
|
 • Mohamadreza Ahmadkhani, Fateme Yusefirad, Akram Dehghanzade* Pages 1-22
  In this research, the goal is using principles of functional linguistics to investigate evaluative language in Persian and English according to Halliday’s functional theory. Comparison is one of the factors which is causing cohesion in sentences of texts. In this article art reviews are studied to identify grammatical and lexical pattern used in comparative reference and usage of evaluative language in all kind of linguistic structure in Persian and English. Also evaluative language in two languages is compared. The discursive function of evaluative language help readers recognize concept of evaluation in text and form a frame work of comparison evaluation in their mind. The research is analytical – descriptive. The related data were collected from literary and art magazines and theoretical framework of this article is according to Halliday’s functional theory. In this research we conclude that both languages in use of structural pattern comparative/ superlative attribute, similarity, degree adverb clause, correct clause and Lexical and adjectival accumulation for evaluation are the same.
  Keywords: evaluative language, cohesion, comparative reference, Halliday, functional theory
 • Ebrahim Estaji, Ali Sadeghimanesh* Pages 23-46
  Conflict for having a lady is a topic which is focused by some famous epical works in the world. But in Persian epical works, it is not so much examined or at least considered from different point of view. In fact, Persian epical poets, were not interested in using such topics in their works as a main topic and they believe such issues are not in line with the epical principles. The only Persian epical work which considered such topic is Banoo Goshasp Nameh. In present study, the authors try to compare this unique work with Iliad, written by Homer, as the greatest epical work in the world which focuses on the mentioned topic. Then, they will express the similarities and differences between these two great works. At the end, it will be clear that, also there are many similarities between the above said works but there are many obvious differences in the purpose of war for having a woman. War in Iliad is a platform for showing men’s power and women’s weakness. In contrast, in Banoo Goshasp Nameh, war is a platform for improving the power of women and their same capabilities like men.
  Keywords: Woman, Banoo Goshasp Nameh, Iliad, Homer, comparative study, epical stories
 • Jahangir Amiri, Abdolsaheb Tahmasebi* Pages 47-69
  In this study, Malek al-Shoara Bahar and Jamil sedqi zahavi's view about the heaven and the hell was examined. On the one hand, His heir traditional notions of reactionary society, and fight against the certain extent. Zahavi found the same situation and ruling in his community. Both Zahavi and Bahr have been awakening the audience to react the community with humorous way to combat superstition. In this paper, it is certain that the Bahar is affected by Zahavy. Zahavi presented a "revolution in Hell" after impact from Dante's Divine Comedy and the "dissertations Al-qofran" by Abol Ala Moarri. Then, Bahar translated the considerable number of verses of this ode! and it is also presented a short poem ode with the common goal in "revolutionizing the hell" of Zahavi. The commonalities and differences in the two ode is presented in this paper.
  Keywords: Zahavi, Bahar, Hummorous, Heaven, Hell, Counter, reaction
 • Mohammad Sadegh Basiri, Somayeh Hoseyni* Pages 71-91
  Different ways exist to express purposes. Some select the direct way, which means they prefer formal and non-literary language, in this way sentences would be predicative. But some others select in direct language because they believe it is more effective.
  Of importance and noticeable subjects are pests and sins of tongue. The reason is more than benefits and value of tongue and express its sins and pests are Harmful and undesirable, and same as there is no devoutness better than rightful speak, there is no sin worse than Speaking unjustly to god. There are lots of valuable subjects and words in divine teachings and wises words about tongue pests which we cannot speak about all but will consider some of them from religious knowledge regeneration by Ghazali and from Manavi Manavi by Molana. In this article we are about to clarify that how Imam Mohammad Ghazali and Molavi sent their message to the readers and which way they have chosen (direct or indirect). And how is their way of express from the aspect of word and meaning.
  Keywords: tongue pests, Molavi, imam mohammad Ghazali, word, meaning
 • Kobra Bahmani*, Nasrin Faghih Malak Marzban Pages 93-117
  The relationship between mind and language regarding Abdolqaher georgani and Noam Chomsky views
  Chomsky and Georgani emphasize on the necessity of documanents and adaptation of vocabulary on grammatical ryles regarding the definition of language. Based on Chimsky and Georgani is not only grammer but also the rules for language projuction in the mind the speaker, therefore, the expectation of the existence of the relationship between the instinctive properties of mind and language features seen really natural. This relationship regarding Georgani is limited to the product and comprehention of speech in the mind, but Chomsky seeks the identification of the neture of mind as the instinctive tablent and unique one through the ordering force in language . regarding the gramnatical rules, he doesn t separate the grammar, but in invatigting the comprehehension process and the analysis of sentence , he believes that the grammatical viwies for the speaker and litrer exist.
  Keywords: mind, language, chamsky, georjani, structure
 • Aliasghar Habibi*, Fateme Malekijebeli, Amir Baharloo Pages 119-138
  Holy Karim Quran is considered as one of the inspiring sources for Muslim poets and artists. One of the inspiring aspects of this holy book on their works is Quranic anecdotes and their themes. Shahname is one of the books which Abol qaseme Ferdosi has used Quran anecdotes for his stories in it. One of these anecdotes is the Feraydoon and Zihak which is produced by inspiring Moses and Pharaoh Story. In comparing these stories there are similarities along with differences. In this article author tries to comparatively review these two stories using anecdote approach in a descriptive-analytical method and extends this comparison to components and segments of both texts in anecdote and conceptual constructs to illustrate differences and similarities. Results of this study show that in spite of close similarity, regarding different purposes, the level of attention to anecdote elements is different.
  Keywords: anecdote elements, form, Feraydon, Zihak, Moses, Pharaoh
 • Mohammadreza Saedi Roodi *, Mohammadreza Sarfi, Enayatollah Sharifpour Pages 139-164
  The Islamic mysticism expressed, under the protection of the holy Quran and also under the category of the innocent believers, is enriched in the debates of the theology. With close attention in these findings new horizons and broadening situations are explored.
  Some of these concepts are the result of heart absorptions and some are considered from the point of reasoning and explaining, which are acquired in the atmosphere of Qurnic instructions.
  mysticism through ontological and unity subjects is full of intellectual richness and deep thinking so that new horizons and wider scopes are opened and uncovered in any new consideration and contemplation.
  This article is written to accommodate the light (Nour) in Ibne Arabi and Molana approaches.
  By scrutinizing the works of these two great mystics in this field, the subject is analyzed and described.
  Keywords: Emanation, Light (Nour), Ibne Arabi, Molana
 • Mehdi Sotodiyan, Moslem Rajabi * Pages 165-186
  bahaei Mystic poet and scholar and sage and love that lived in the tenth and eleventh centuries .his poems from the perspective of didactic literature is very valuable and important. his poetry is full of hints moral and educational valuable concepts that show Educational atmosphere of the poems feel clean and pleasing his emotions .his Devotion and his love to Ahl al-Bayt Especially Imam Reza (PBUH) is recognized. BahaI uses in composing his poems,of verses and traditions as well as poets former . It is likely that purpose, and necessity to him for his word that he is used Sayings and Poems of Imam Reza . Moral and educational themes lyrics Sheikh Bahai in some cases, show that he is used Sayings and Poems of Imam Reza . This study examined the cost and lyrics of Imam Reza Sheikh adaptive Court took the view didactic literature. To be at the end of training concepts and legal poems with poems of Imam Reza Sheikh Bahai well be seen as an analogy could be studied
  Keywords: Imam Reza, Bahai, poetry, literature, education, contentment
 • Mozhdeh Salajegheh*, Sajjad Mohammadiyan Pages 187-201
  The purpose of this descriptive study is determining forty Islamic world dominant researchers and studying their status from scientific productions point of view during 2000-2011 in web of science database.the methodology is quantitative and scientomtric type. In present study, variables like number of produced documents, cited documents, the average of citations to each documents, h-Index, document format and language by citation analysis method has been determined. Results show that from quantitative point of view Fan Hack from Malaya with 1887 documents and from qualitative point of view Ganjali from Iran with 9554 citations, are the dominant researchers in Islamic world. The documents format according to results is article and their language is English. Results also show that Iran scientific production in recent years has remarkable growth, so that in last three years Iran production has been duplicated. The lateral result of this study is determining h-index infirmity in disregarding self- citations
  Keywords: Islamic world scientific productions, H, index, Web of science databases, Citation analysis, scientometric
 • Zeinab Sheikhhosseini *, Mohammad Ali Mahmoudi Pages 203-221
  Magical Realism is the way in which fantasy and reality in there so blend together that there isn’t a clear boundary between them. . Although Gabriel Garcia Marquez as leading the way and some of the writers that have lived in the South American but this genre found in the Third World countries . . Gholam Hossein Saedi and Monyru Ravanipoor as a pioneer in this literary field are known In Iran.But the note point to is that the most of this authors are from south of Iran. Our efforts in this paper is while review the political, social, economic and cultural condition regions of south Iran and South America, we investigate the common fields and reasons that writers tend to magical realism in this areas. . It seems certain climatic conditions, distance from urban centers, economic poverty and illiteracy, has caused the tendency of people‘s this region to myths, superstitions and magic and it provided an appropriate arena to imagination such that the element of imagination has part of the reality of their lives. These fields have accompanied with factors such as: strategic location’s these regions and benefit from valuable resources, presence of colonists, strangulation in the central government and the risk of native culture And it has led to the intellectual author to use of the magical elements to enlightenment, escape of repression and trying to revival of native culture.
  Keywords: Magical realism, Latin american, South of Iran, Iimagination, Reality
 • Narges Gobanchi *, Nasrin Gobanchi Pages 223-244
  Naser Khosrow and Motanabbi are among the Iranian and Arabic poets who incorporated wisdom in their poems’ themes and nobly developed these concepts. Despite the similarities and differences between them in expressing philosophical concepts, these two great poets who expressed transcendental philosophical concepts in their odes, are considered as the leaders of this field. In this study we try to explain these similarities and differences mentioning some of these frequencies. Motanabbi, like Naser Khosrow, intended to manifest philosophical concepts in his poems; but, relying on moral principles, Naser Khosrow used these concepts in another way. Since Arabic poems were widespread among Iranians back then and according to the educational methods which were customary in his era, Naser Khosrow, a poem of 5 AH, was familiar with the Motanabbi’s poems, and it can be said that he had an opinion of Motanabbi’s contents and wisdoms.
  Keywords: wisdom, comparative literature, frequency, Motanabbi, Naser Khosrow
 • Hamed Noruzi *, Kolsoom Ghorbani Jooybari Pages 245-266
  The language of emigrant and deportee Hebrew to Iran is changed in two processes: First in a Chaemenian era from Hebrew to Aramaic and then in Islamic era from Aramaic to Persian .Thus , the language of Hebrew̓ s religious literature has also changed parallel to this evolution.
  In first evolution, religious texts, especially Torah was translated from Hebrew to Aramaic and in second evolution was translated from Aramaic to Persian. In both evolutions the previous language influenced on next language .In this paper the effect of Aramaic translations of old testament named Targum on the Persian translations of old testament and other religious texts will be studied. We will observe that this effect is restricted to borrowing some words.
  Then we deal with this main question whether these Aramaic words have any relation to their Hebrew equivalents. Since the answer is positive, it is founded that the position (station) of Hebrew language is a impressive position for Hebrews. Also in this paper it has studied that in what modules these words are placed. We will observe that most of the words are placed in religious modules, especially jurisprudence and theology. Of course some words have entered religious literature of Persian – Hebrew from public modules.
  Keywords: Aramaic language, Iran? s Hebrews, the Old Testament, Persian, Hebrew, Loter?'i
 • Seyyed Madi Nori Keyzegani* Pages 267-291
  "Karbla" is a long epic poem that composed, in 222 odes and more than 6000 verses, by "Said Alosayly"(1929 - 1994) the contemporary Lebanese poet and Accounting the life of Imam Hussain (AS) from birth to death in Karbala. this epic enjoys, tender affection, fluent words and phrases and appropriate rhythm.
  In this epic that is written like storied poetry, the poet in addition to the high goals of heroes of Karbala and their behavior, describe their prowess and courage in battlefield and give his work epic features so he called it "ãáÍãÉ " (Equivalent to the ÍãÇÓå"" in Persian and "epic" in English). Thought there are many differences between Islamic epics and World Epics but We can see some technical features epic in recent Islamic epics.
  This paper is seeking to study the main elements of the epic such as: beginning and end, describe the battlefield, lyricism, prediction, in the Karbala’ s epic.
  Keywords: Saeid Alosyly, Karbala s epic, epic elements, Shahnameh
 • Hamid Valizadeh, Hafez Taghilou* Pages 293-314
  No doubt of Ashura event is the great epic and unmatched in human history. This is because of the poets of all different nations and peoples have explain that different aspects and have expressed them emotions in different formats. Among the poets in Arabic Literature is Sharif Radi who is Himself a descendant of Imam Hussein (AS). Among the poets of the Persian language can be named Adibolmamalek Farahani who with his brilliant Ashura Refrain mechanic has showed his art, and Among the poets in Turk poets is Fuzuli baghdadi who Is written Ashura poems and with Hadikatus-suada and is the focus of most attention among the Turkic-speaking poets. This paper wish discussed common underlying Hosseini Lamentations of Odes of Sharif Radi, Return-tie of Adibolmamalek Farahani and Hadikatus-suada of Muhammad Fuzuli with Analytic method. The poets According to their position in the cultures and separate courses each of them with different motives have expressed Imam innocence in the event of Ashura. Thus, despite different motivations for the burning of expression overlap in their contents is visible, Common themes, such as Attention of the three poets to issue of Karbala and Mention of Imam Hassan (AS) martyrdom in dealing with the event of Ashura, thirst, tears, and hurt the testimony of the Prophet (PBUH) because of event of Karbala is from these cases.
  Keywords: Threnody, Imam Hussein (AS), Sharif Radi, Adibolmamalek Farahani, Muhammad Fuzuli