فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1395)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کاوه اسلامی، لیلا کوتی*، امین نوری صفحه 128
  رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی همچنین محدودیت های موجود در آموزش سنتی باعث شده است که از آموزش الکترونیک به عنوان روشی جایگزین و یا مکمل در زمینه آموزش علوم پزشکی نام برده شود.
  به منظور استفاده از روش های آموزش الکترونیک در علوم پزشکی، بومی سازی و انجام مطالعات پژوهشی برای بررسی اثربخشی آن ها ضروری است. به این منظور این مطالعه مروری به بررسی مطالعات انجام شده مرتبط با آموزش مجازی در علوم پزشکی در ایران می پردازد. برای جستجو با استفاده از لغات کلیدی مانند آموزش مجازی، آموزش الکترونیک و آموزش به کمک کامپیوتر، از پایگاه اطلاعاتی Google scholar به منظور یافتن مقالات فارسی و به منظور یافتن مقالات لاتین از PUBMED و Scopus استفاده گردید. درنتیجه جستجو تعداد محدودی (35 مقاله) درزمینه های نرم افزارهای آموزشی، ابزار چندرسانه ای، مطالعات مبتنی بر آموزش تحت وب با استفاده از سامانه های آموزشی الکترونیک، استفاده از پست الکترونیک و تلفن همراه، آزمون های الکترونیک و آموزش مداوم به روش الکترونیک، بیمار مجازی یافت شد و از بین آن ها 27 مقاله انتخاب شد. اغلب مطالعات نشان دادند آموزش مجازی اثربخشی برابر و یا بیشتر نسبت به آموزش سنتی دارد همچنین نگرش مثبت و رضایت بالایی نزد دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص استفاده از آموزش مجازی در اغلب مطالعات ذکرشده است. اما با توجه به اینکه اثر آموزش مجازی بر یادگیری و رضایت فراگیرندگان و مدرسین می تواند بسته به روش استفاده شده و رشته های مختلف در علوم پزشکی متفاوت باشد در کشور ما نیاز به انجام مطالعات گسترده تری در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک، آموزش ترکیبی، آموزش با کمک کامپیوتر
 • زینب صادقی*، محمدرضا بهرنگی، رضا محتشمی صفحه 138
  شواهد مبتنی بر پژوهش های نیمه آزمایشی اخیر بیان می دارد که استراتژی مدیریت آموزش علوم می تواند شناسه های ارزشمند نظریات مختلف را در بهبود یادگیری فراگیران به کار گیرد. بنابراین در این تحقیق، شناسه های نظریه خودراهبر در استراتژی مدیریت آموزش مبحث گزارش صبحگاهی به کار گرفته شد و تاثیر آن بر یادگیری خودراهبر دانشجویان پزشکی دانشگاه بقیه الله بررسی گردید. مطالعه از نوع طرح های آزمایشی با 30 دانشجوی پزشکی بود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه «آمادگی یادگیری خود راهبر فیشر» بود. از آزمون تی مستقل و وابسته برای تحلیل داده ها و از فرمول اندازه اثر و منحنی آن برای نشان دادن تفاوت اندازه اثر استراتژی مدیریت آموزش از آموزش به شیوه سنتی استفاده شد. علاوه بر افزایش میانگین نمرات پس آزمون در هر دو گروه، تفاوت میانگین پس آزمون استراتژی مدیریت آموزش نسبت به میانگین نمرات پیش آزمون بیش از این تفاوت در شیوه ی آموزش سنتی بود. از آنجا که میانگین نمرات استراتژی مدیریت آموزش در پس آزمون بیش از بالاترین نمره پس آزمون دانشجویان گروه سنتی بود. بنابراین، با وجود تاثیر هر یک از دو شیوه ی آموزش در میزان یادگیری، میزان تاثیر استراتژی مدیریت آموزش بسیار قوی تر از روش سنتی آموزش در مبحث گزارش صبحگاهی بود.
  کلیدواژگان: مدیریت آموزش، یادگیری خودراهبر، گزارش صبحگاهی دانشجویان پزشکی
 • منصور غفوری فرد*، هادی حسنخانی صفحه 146
  خشونت و آسیب های مرتبط با آن یکی از معضلات بهداشتی جهانی است که هر روز بر میزان آن افزوده می شود و این قربانیان نیازمند دریافت خدمات پزشکی و قانونی هستند. یکی از رشته های جدید در این زمینه پرستاری قانونی است. هدف از مطالعه ی حاضر، مروری بر پرستاری قانونی، کاربرد آن و معرفی آن به عنوان یکی از شاخه های علم پرستاری است. این مقاله نوعی مطالعه ی مروری روایتی (Narrative review) است، که از طریق جستجوی کلمات کلیدی (پرستاری قانونی، پرستاری) در پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی PubMed، Ovid، Scopus، EMBASE، Medline، Elsevier و کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی ایران انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که پرستاری قانونی خدمات مستقیمی را به افراد بیمار، شناسایی سوء رفتارهای کودکان و سالمندان، مراقبت از بیماران زندانی، بررسی صحنه ی مرگ، مشورت با آژانس های ارائه دهنده ی خدمات در زمینه ی پرستاری، پزشکی و قانون و هم چنین شواهد به دادگاه ارائه می دهد. این رشته دارای چندین زیر شاخه تخصصی است. ارائه ی خدمات بهداشتی مناسب از سوی پرستاران قانونی می تواند نقش حیاتی در مراقبت از افراد آسیب دیده داشته باشد و علاوه بر اینکه آسیب های جسمی و روانی طولانی مدت سوء رفتار را کاهش می دهد؛ بلکه از احتمال قربانی شدن برای این گونه خشونت ها نیز جلوگیری می کند. بنابراین باید زیرساخت های لازم را برای طراحی و اجرای پرستاری قانونی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: پرستاری قانونی، پرستار، آموزش پرستاری
 • محمدعلی زمانی*، علی حسین قاسمی صفحه 155
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده ای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از لحاظ نیروی انسانی متخصص و کمک متخصص، فضای مخزن کتاب و نشریات، فضای سالن مطالعه، فضای کار کارمندان، تعداد نشریات و تعداد جلد کتاب و مقایسه ی آن ها با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که از لحاظ نیروی انسانی متخصص و کمک متخصص کتابخانه ی دانشکده ی پزشکی با کمبود 4 نیرو (یک نیروی متخصص و سه نیروی کمک متخصص) بیش از دیگر کتابخانه ها دچار کمبود است و کتابخانه ی دانشکده ی توانبخشی بهتر از دیگر کتابخانه ها و در سطح مطلوب می باشند. از لحاظ تعداد جلد کتاب، کتابخانه ی دانشکده ی پزشکی با کمبود 216502 جلد بیش از سایر کتابخانه ها در سطح نامطلوب می باشد. از لحاظ تعداد عنوان نشریه، کتابخانه ی دانشکده ی پیراپزشکی با کمبود150 عنوان بیش از دیگر کتابخانه ها دچار کمبود است. از لحاظ فضای کار کارمندان کتابخانه ی دانشکده ی پزشکی با کمبود 235 متر بیش از دیگر کتابخانه ها دچار کمبود می باشد. از لحاظ فضای مخزن کتاب و نشریات کتابخانه ی دانشکده ی پیراپزشکی با کمبود 38 متر بیش از دیگر کتابخانه ها دچار کمبود می باشد و از لحاظ فضای سالن مطالعه، کتابخانه ی دانشکده ی پزشکی با کمبود 836 متر بیش از دیگر کتابخانه ها دچار کمبود می باشد. اکثر کتابخانه های مورد مطالعه دچار ضعف و کاستی می باشند و جهت رفع این کمبودها باید تصمیمات جدی اتخاذ نمود.
  کلیدواژگان: کتابخانه های دانشکده ای، استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • مهری غفوریان بروجردنیا*، عبدالحسین شکورنیا، فاطمه سادات امینی، حسین الهام پور صفحه 162
  ارزشیابی برنامه ی درسی توسط دانشجویان می تواند به عنوان یک روش ارزیابی مناسب در اثر بخشی و بهبود آموزش موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه های دانشجویان پزشکی در ارتباط با جنبه های مختلف درس ایمونولوژی طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ی مقطعی نظرات 225 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مشتمل بر 30 سوال درباره ی جنبه های مختلف درس ایمنی-شناسی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و روش های آماری تجزیه و تحلیل شد. تعداد 100 نفر (4/44%) در مقطع علوم پایه، 49 نفر (8/21%) در مقطع فیزیوپات و 76 نفر (8/33%) را کارورزان تشکیل می دادند که در مجموع 8/25% پسر 3/63% دختر بود. در این بررسی به طور معناداری اهداف و مقاصد، محتوا، مواد و منابع درس ایمنی شناسی بالاتر از حد متوسط مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است P≤0.05)). به نظر می رسد که دانشجویان در این مطالعه انتظار دارند که شرایط مناسب تری برای تدریس این درس فراهم شود که نیاز به بازنگری و اصلاحات در حجم، محتوای و شیوه ی ارائه ی آن و زمان مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: درس ایمنی شناسی، اهداف، محتوا، دانشجویان پزشکی
 • پگاه پناهی، مهدیه بیاتی، وحید بیاتی*، فاطمه تیرکش صفحه 170
  توسعه ی دانش پزشکی بدون تکیه بر دانش آناتومی امکان پذیر نیست، چرا که علم تشریح در این زمینه دارای نقش محوری است. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه های دانشجویان پزشکی در مورد عوامل موثر بر آموزش درس آناتومی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی مقطعی توصیفی-تحلیلی در دانشجویان مقطع دکتری رشته ی پزشکی ورودی سال های 1390-91 دانشگاه جندی شاپور اهواز به روش سرشماری انجام گرفت. 202 دانشجو به پرسش نامه پاسخ دادند و وارد مطالعه شدند. پرسش نامه ی مورد استفاده برای جمع آوری داده ها توسط محقق ساخته شد و روایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ (807/0) تایید شد. پرسش نامه دارای 27 سوال در زمینه ی اطلاعات جمعیت شناختی و عوامل تاثیرگذار بر آموزش درس آناتومی و روش تدریس بود. داده ها با استفاده از آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس و نسخه ی 20 نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل گردید. اخلاق و شخصیت استاد، کیفیت و تعداد اجساد و مولاژ، ارائه جمع بندی در پایان تدریس، بیان نکات بالینی مرتبط با موضوع، رسم شکل به ترتیب بیشترین تاثیر را بر یادگیری درس آناتومی داشتند. اختلاف معناداری بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در استفاده از پاورپوینت، رسم شکل، خلاصه نویسی استاد بر روی تابلو، ارائه ی جمع بندی در پایان تدریس و سایر متغیرهای مورد مطالعه وجود داشت، به طوری که دانشجویان دختر اعتقاد بیشتری به تاثیر عوامل ذکر شده بر آموزش آناتومی داشتند. اساتید علوم تشریح می توانند با لحاظ کردن تمام عواملی که بر آموزش بهتر تاثیر م گذارند، گامی موثر در جهت افزایش سطح یادگیری دانشجویان بردارند.
  کلیدواژگان: آموزش آناتومی، دانشجویان پزشکی، یادگیری
 • رجبعلی حکم ابادی، احمد صادقی* صفحه 180
  طرح درس یکی از عوامل موثر و کلیدی در فرایند یاددهی- یادگیری است. در حقیقت طرح درس زیربنای اصلی ساختار آموزشی و قلب آموزش است. این مطالعه با هدف ارزیابی طرح درس های اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در آن 72 طرح درس ارائه شده توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نیم سال دوم سال تحصیلی 1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار از چک لیستی محقق ساخته که شامل 12 حیطه ی موثر بر طرح درس بود، استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS16 و با آزمون های آماری توصیفی تحلیل شد. از بین طرح درس های سه دانشکده ی مورد بررسی، طرح درس-های دانشکده ی بهداشت (81%) از لحاظ رعایت قواعد و مولفه های مورد بررسی وضعیت مطلوب تری داشتند. در مجموع، از بین مولفه های مورد بررسی، مشخص بودن اطلاعات عمومی (98%) و مشخص بودن اهداف (90%) دارای بهترین وضعیت و مولفه های زمان بندی کلاس بر اساس سرفصل ها و نگارش در قالب طرح درس مصوب، دارای پایین ترین نمره بودند که به ترتیب فقط در 35% و 44% طرح درس ها رعایت شده بود. با توجه به نتایج پژوهش، کیفیت محتوا و نگارش طرح درس های ارائه شده اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حد قابل قبول ارزیابی گردید، ولی در عین حال نقاط ضعف و کاستی هایی نیز در آنها مشاهده شد؛ در این راستا پیشنهاد می شود که مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی، تدوین و اجرای یک برنامه ریزی هدفمند در مورد بازبینی و ارزشیابی طرح درس مدرسان را به صورت سالانه در اولویت قرار دهد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، برنامه ی درسی، طرح درس، محتوای آموزشی
 • حسنعلی میرزابیگی* صفحه 187
  به منظور اثر بخشی مدل غنای خانواده مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر سبک تربیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع گروه های نامعادل انجام شد. گروه نمونه شامل سی زوج با میانگین سنی 40 سال دارای فرزندان شاعل به تحصیل در مقطع راهنمایی و داوطلب شرکت در پژوهش بودند که به دو گروه 15 زوج آزمایش و 15 زوج کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون دو گروه پرسشنامه شیوه های تربیتی (PSI) را تکمیل نمودند و معدل آخرین کارنامه دانش آموز خود را گزارش دادند. سپس گروه آزمایش تحت ده جلسه دو ساعته برنامه آموزش مدل غنای خانواده مبتنی بر فرهنگ ایرانی قرار گرفت که نتایج حاصل از مقایسه میانگین پس آزمون گروه ها با تحلیل کوواریانس نشان داد: تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه کنترل و آزمایش وجود دارد و از آنجا که نمره پس آزمون گروه آزمایش افزایش را نشان می دهد، بنابراین می توان چنین عنوان نمود که آموزش مدل غنای خانواده مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر سبک تربیتی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایرانی، سبک های تربیتی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • آرزو فرج پور، محمد سرافراز یزدی، مهران همام، محمد علی رئیس سادات*، سمانه سروقد مقدم صفحه 194
  یکی از عوامل تاثیرگذار در فرآیند یاددهی و یادگیری، محیط یادگیری است که عامل تعیین کننده در انگیزه ی دانشجویان در یادگیری است و رفتارهای منتج به یادگیری بهتر را تقویت می کند. در این پژوهش توصیفی مقطعی ادراک 136 دانشجوی پرستاری از محیط آموزشی خود در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد DREEM اندازه گیری شد. داده های پرسش نامه با استفاده از نرم افزار SPSS (20) و آمار توصیفی و آزمون T-TEST تجزیه و تحلیل شد. میانگین نمره ی کلی محیط آموزشی پرستاری 23.39±107.05 از حداکثر نمره 200 بود که به معنی وجود جنبه های مثبت بیش از جنبه های منفی در محیط است. کمترین میانگین نمره ی مربوط به حیطه ی ادراک دانشجویان از یادگیری (8/7±23.85از 48 نمره) و ادراک از اساتید (4/6±6/22 از 44 نمره) می باشد. میانگین نمره ی کلی در دانشجویان دختر و پسر و نیز در مرحله ی پیش بالینی و آموزش بالینی تفاوت معناداری داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی در حد متوسط است و زمینه های زیادی برای بهبود و ارتقای سیستم آموزشی و به کارگیری استراتژی های نوین آموزشی و دانشجو محوری وجود دارد که بایستی در بازنگری برنامه های آموزشی لحاظ شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی محیط آموزشی، یادگیری، پرسش نامه ی DREEM، پرستاری، ادراک
 • یوسف خنیا*، نسرین کریمی، محمد باقر رئوفی، آرش محققی صفحه 204
  مشکلات مرتبط با خواب به عنوان یک موضوع سلامت عمومی به خصوص در بین دانشجویان دانشگاه ناشناخته می ماند. هدف این تحقیق بررسی وضعیت کیفیت خواب و مقایسه ی آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی است که به روش علی مقایسه ای انجام شده است. آزمودنی های پژوهش شامل 168 دانشجو (71 نفر با وضعیت تحصیلی خوب، 81 نفر با وضعیت تحصیلی متوسط و 16 نفر با وضعیت تحصیلی مشروط) شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفه ای عمومی دوره ی روزانه در نیم سال تحصیلی دوم 90- 89 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ی 18 آیتمی کیفیت خواب پتزبورگ (1989) و فرم اطلاعات جمعیت شناختی بود. داده ها توسط آزمون های کروسکال-والیس و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند. شیوع کیفیت خواب ضعیف 1/57 درصد در مقایسه با 9/42 درصد نمونه که کیفیت خواب خوب داشتند. میانگین کل نمرات دانشجویان در شاخص کیفیت خواب (11/3±15/6) که بالاتر از دامنه به هنجار می باشد. در مقایسه ی گروه ها در «شاخص کیفیت خواب» و خرده مقیاس «خواب مفید» تفاوت ها معنادار ولی در «تاخیر در به خواب رفتن و طول مدت خواب» تفاوت ها معنادار نبود. بیش از نیمی از دانشجویان کیفیت خواب ضعیفی داشتند و رابطه ی کیفیت خواب با عملکرد تحصیلی معناداری بود. می تواند در کنار مهارت های زندگی اهمیت کیفیت و کمیت خواب در فرایند یادگیری و تحصیل را نیز به دانشجویان آموزش داد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مهارت های زندگی
 • حمید فرامرزی*، علیرضا حاجی یخچالی، منیجه شهنی ییلاق صفحه 214
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سرزندگی تحصیلی، هدف های پیشرفت و جهت گیری های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز بود. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جامعه ی آماری شامل 1699 نفر از دانشجویان در سال تحصیلی 1393-1394 بودند که 200 نفر از آنها بر اساس جدول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های خودکار آمدی خلاق (CSEQ)، پرسش نامه ی سرزندگی تحصیلی، مقیاس هدف های پیشرفت (AGOS) و مقیاس جهت گیری انگیزشی بودند. در پژوهش حاضر پایایی پرسش نامه های مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب: 66/0، 79/0، 72/0 و 67/. می باشد. جهت بررسی آزمون روابط بین متغیرها ازSpss-16 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و سرزندگی تحصیلی با خودکارآمدی خلاق رابطه ای معنادار وجود دارد. در ضمن نتایج نشان داد که هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و سرزندگی تحصیلی می تواند به عنوان یک عامل در تعیین خودکارآمدی خلاق در نظر گرفته شود. هم چنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود هم زمان نشان داد که متغیرهای پیش بین 41 درصد از خودکارآمدی خلاق را تبیین می کند. در نتیجه می توان گفت که سرزندگی تحصیلی، هدف های پیشرفت و جهت گیری های انگیزشی تا حدودی پیش بینی کننده ی خودکارآمدی خلاق هستند.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، هدف های پیشرفت، جهت گیری های انگیزشی، خودکارآمدی خلاق
 • علی بناگذار محمدی*، مریم زارع نهندی صفحه 222
  از منظر اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی «رضایت آگاهانه» به عنوان یک حق ضروری برای بیمار شناخته شده است و کادر پزشکی ملزم به رعایت اصول آن می باشند (گردی، 2015؛ سوسیلو، 2014).
  کلیدواژگان: رضایت، دانشجو، آموزش
|
 • Leila Kouti *, Kaveh Eslami, Amin Noori Page 128
  The growing IT and electronic devices as well as limitations in traditional education have led to the use of virtual education as an alternative. In order to use e-learning methods in medical science, localization and research studies to evaluate its effectiveness is essential. The purpose of this study was to review the studies related to virtual education in Medical Sciences in Iran.Key words such as virtual education, e-learning, computerized education issued by Google scholar databases were used to find articles in Persian and for Latin articles, PUBMED and Scopus databases were used. As the result, a limited number of 35 articles in the areas of educational software, multimedia tools, web-based training, studies using e-learning system, using email and mobile phones, electronic testing and continuing education via electronic methods were found and 27 of them were selected. The majority of the studies suggested that the effectiveness of virtual education is equal to or more than that of traditional education. Moreover, students and faculty members have a positive outlook on using virtual education in most of the mentioned studies and are highly satisfied by them. However, since the effect of virtual education on learning and the satisfaction of the learners can differ depending on the method employed, the different majors of the medical sciences require more extensive studies in Iran.
  Keywords: Virtual Education, Distance Learning, E, learning, Blended Education, Computerized Education
 • Zeinab Sadeghi *, Mohammad Reza Behrangi, Reza Mohtashami Page 138
  The recent evidence based experimental research has indicated that Education Management Strategy of sciences (EMS) can apply valuable attributes of different theories to learning improvement. Hence, the attributes of self-directed learning theory were implemented in the course of Morning Report Subject at Baqiyatallah University of Medical Sciences. In the type of semi-experimental research with pretest and post-test design, 30 selected medical students were randomly divided into two experimental and control group. The research data gathering tool was “Fischer’s Self-directed Learning Readiness” questionnaire. Afterwards, data was analyzed using both T-independent and dependent tests and Effect Size (ES) measurement. The research findings indicated the significant statistical difference between the pre and post-test results of the two groups; in addition, a significant difference between the mean of experimental class was observed to the extent that the mean of education management strategy through using the key factors of self-directed learning theory was higher than the highest grade of students in the control group. According to the results of present evidence-based research, it is suggested that education management strategy embedding key factors of self-directed learning in the Morning Report subject has advantage over traditional class to improve students’ learning
  Keywords: Education Management, Self, directed Learning, Medical Students
 • Mansoor Ghafourifard*, Hadi Hssankhani Page 146
  Violence and its associated trauma are an increasing worldwide critical health problem, and the victims of violence necessitate the medical and forensic services. Forensic nursing is one of the new disciplines in this field, hence the aim of this study was to review the forensic nursing, its application and introduction of forensic nursing as new branches of nursing discipline. This study was a narrative review research by searching the key words like forensic nursing and nursing in PubMed, Ovid, Scopus, EMBASE, Medline and Elsevier and Iranian INLM databases without time limitation. The result showed that forensic nursing provided direct services to individual, consultation services to nursing, medical and law-related agencies, as well as providing expert court testimony in areas dealing with trauma and/or questioned death investigative processes, addressing the children and elderly abuse, care of prisoner patients and assessing death scenes. This field also had some branches; providing an appropriate health services by forensic nurses can have a pivotal role in care of individuals who were the victims of violence; not only decreases the long term effect of abuses on physical and psychological aspect, but also prevent from being a victim of the violence. Therefore, the educational authorities should consider the necessity of designation the infrastructure required to provide forensic nursing and implementation of forensic nursing in health care systems.
  Keywords: Forensic Nursing, Nursing, Nursing Education
 • Mohammadali Zamani *, Ali Hosein Ghasemi Page 155
  The present analytical-descriptive study aimed to investigate the status of the academic libraries of the Faculties in Ahvaz Jundishapur University of medical sciences including the different Faculties’ libraries such as school of Nursing of Abadan, Shushtar, Bostan, Behbahan, Ahvaz Nursing and Midwifery , Rehabilitation sciences, Pharmacy, and Dentistry in terms of expert and assistant, space for books and publications, study space, working space for employees, number of publications books. Hence, a standard questionnaire was used to collect information provided for comparison with the standard of Iranian academic libraries. According to research results in terms of human resources including expert and expert assistant, the library of Medicine Faculty showed a staff shortage of 4 human resources more than other libraries. In comparison, the library of Rehabilitation sciences faculty would rather well than other libraries and was desirable. In addition, in terms of number of book volume, there was a deep deficiency in the Library of Medicine faculty with shortage of 216,502 volumes; and in terms of the staff working space, there was also the shortage of 235 meters more by comparison with other libraries. However, the deficiency of the number of journal title was observed at Paramedical School’ library with a shortage of 150 titles more than other libraries; Although it demonstrated lack of storage space for library books and journals in comparison with other libraries with shortage about 38 meters, Medical School’ library with a relative lack of 836 meters was more than other libraries in deficit in terms of reading room space. ,. All the data led to conclude that most surveyed libraries indicated weaknesses and deficiencies; therefore, the harsh conditions should be taken into serious consideration and the remedial decisions, too.
  Keywords: Academic Libraries, Academic Libraries Standards, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 • Mehri Ghafourian Boroujerdnia*, Abdollhussein Shakurnia, Fatemeh Sadat Amini, Hussein Elhampour Page 162
  Evaluation of educational program by students not only can be considered as an appropriate valuation method also can improve the effective training. Hence, this study was carried out to appraise the opinions of medical students towards various aspects of immunology course. The present cross-sectional study evaluated the opinions of 225 medical students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; the data collection tool was a questionnaire consisted of 30 questions about various aspects of the immunology course; and, database was extracted from the questionnaires and then analyzed by SPSS-18vr. with the addition of statistical methods. Moreover, the statistical population consisted of 100 students (44.4%) in Basic Sciences section; other 49 students (21.8%) in Physiopath section; and 76 students the Interns (33.8%) of overall 25.8% male and 63.3% female. The result of the study revealed purposes, content, and material resources of immunology course were significantly considered more moderate (P ≤ 0.05). It seems that the participants anticipated providing better conditions of teaching; therefore, it likely requires to revise, and to reform the size, content and manner of its presentation and the time duration of class in immunology course.
  Keywords: Immunology Course, Objectives, Contents, Medical Students
 • Pegah Panahi, Mahdieh Bayati, Vahid Bayati *, Fatemeh Tirkesh Page 170
  Progress in medicine is inevitably dependent on Anatomy as it plays a pivotal role in this regard. Therefore, the aim of this study was to examine the effects of factors promoting the instruction of anatomy course in Ahvaz Jundishapur University of medical sciences. A researcher-made questionnaire contains 17 items including the biological sciences, items impacting on learning anatomy lessons and teaching method. Afterwards, among doctrine medicine students at 1390-91 year of study only 202 students as statistical population answered the distributed questionnaire and then formally took part in this study. The validity of the questionnaire was confirmed by reviewing the papers and considering the comments of anatomy professors; and its reliability was also verified by calculating Cronbach's alpha (0.807). Then, data were analyzed by SPSS (Version 20) and Mann-Whithney test. Lecturer personality, quality and quantity of cadavers and maquettes, summarizing the lesson at the end, expressing clinical notes, drawing the schematic figures had significant effects on learning anatomy course among these students (P
  Keywords: Instruction of Anatomy, Medical Students, Learning
 • Ahmad Sadeghi *, Rajabali Hokmabadi Page 180
  Lesson plan is one of the key factors in teaching – learning process. In fact, lesson plan is the main fundamental of education and the central to the teaching. Hence, a content analysis of the lesson plans was conducted by faculty members of North Khorasan University of Medical Sciences (NKUMS). In this cross - sectional study, 72 lesson plans developed by NKUMS faculty members at the second semester in 2011-2012 were analyzed, and the data were collected by the researcher-made checklist included 12 effective items of lesson plan; afterwards, data were analyzed through descriptive test using SPSS software, version 16. Among three schools studied, health school’ lesson plans (81%) were more favorable situation. In total, general information defined (98%) and goals defined gained the highest scores among the components evaluated, whereas Scheduling classes based on curriculum (35%) and writing in format of lesson plan approved (44%) gained the lowest score. Based on the research findings, the quality of content and writing lesson plans presented by NKUMS faculty members was acceptable. As we observed weaknesses and defects, therefore, it can be recommended that the Education Development Center (EDC) prioritize the developing and implementation of the purposeful planning about evaluating of lesson plans annually.
  Keywords: Assessment, Curriculum, Lesson Plan, Educational Content
 • Hasanali Mirzabighi* Page 187
  In order to improve the academic achievement of children and parenting style according to family evaporated model (FEM) based on Iranian culture, a quasi-experimental study of nonequivalent groups was performed, the sample consisted of thirty couples with an average age of 40 years, how has school age children participated voluntarily and were placed in either an experimental or a control group. The experimental group received education program in 10 sessions (each two hours). All participants answered the Parenting Style Inventory (PSI) in pre and post test. Finally, questionnaires data, Demographic information and the averages of one semester past have been used for analysis and Hypothesises were tested by ANCOVA analysis. Also, the results indicated that the experimental group had significantly higher scores in the posttest than in the pretest phase. As a result, both experimental and qualitative findings suggest that parenting education based on Iranian culture can be used to improve children's academic achievement and parenting styles.
  Keywords: Family Evaporated Model, Iranian Culture, Parenting Style, Academic achievement, Children
 • Arezou Faraj Pour, Mohammad Sarafraz Yazdi, Mehran Homam, Mohammad Ali Raisolsadat*, Samaneh Sarvghad Moghadam Page 194
  One of the effective factors in process of learning is education environment that is determinant in student’s motivation toward learning and leads to boosting deep learning treatments. This cross-sectional descriptive study involved collecting data on students’ perceptions of 136 randomized nursing students at Azad University of Mashhad that were measured by standard DREEM questionnaire. Afterwards, data were analyzed by using SPSS (V.20) software through descriptive statistics and T-test exam. The mean of total score obtained from nursing education environment was 107±23 from 200 (MAX) that signified positive aspects to be more than negative. However, the least mean score related to perception of learning was 23.85±7/8 from 48, and to perception of teachers’ subscales was calculated as 22.6±6/4 from 44. In addition, there was a significant difference between the mean of total score among male and female students and also preclinical and clinical education phases. The Results of this study indicated that nursing student’s perceptions of education environment were moderate, moreover, there are lots of opportunities for improvements in all domains of educational environment. Furthermore, the modern educational strategies and student centered approach should be applied in revising the educational programs.
  Keywords: Learning, Education Environment, DREEM Questionnaire, Nursing, Student's Perception of Education Environment
 • Yousef Khonya *, Nasrin Karimi, Mohammad Bagher, Arash Mohagheghi Page 204
  Sleep-related problems remain largely an unidentified public health issue, especially among university students. The aim of this study was to appraise sleep quality among students at Tabriz University of Medical Sciences. Also it was to compare the sleep quality index and subscales sleep quality with the different level of academic performance of students. This descriptive study was done through causal –cluster comparative method. The research population was all students from different fields of medical sciences from 2007 to 2010; they were studying at Bachelor degree and professional doctorate level and at second semester in 2010-2011.. Accordingly, 168 students were selected through Randomized Stratified Sampling method. Data collection tools included (PSQI) and demographic questionnaires; afterwards, data were analyzed by Kruskal-Wallis and ANOVAs methods. Prevalence of poor sleep quality was calculated %57/1 in comparison to normal sleep quality (%42/9). Student's average scores were 6/15 (PSQI), and it was more than normal range. In addition, there was a significant difference between sleep quality index and subscale “sleep efficacy"; while there was not observed any difference between “sleep latency and sleep duration”. The results showed the majority of students at Tabriz University of medical sciences were at poor sleep quality and there also observed a considerable relationship between sleep quality index and students’ academic performance. The present investigation provided an applicable suggestion that the importance of sleep quality and quantity effectiveness on education should be considered and mainly be taught as well as life skills (as a component of life styles) to students.
  Keywords: Sleep Quality, Student, Tabriz Univ.of Med. Sci, life skills
 • Hamid Faramarzi *, Ali Reza Hajiyakhchali, Manijeh Shehni Yailagh Page 214
  The aim of this research was to determine the relationship between academic buoyancy, goals achievement and motivational orientations with Creative self-efficacy. Subjects were selected through simple random sampling; the research statistical population included 1699 students of Ahvaz university of Medical sciences, but only those 200 individuals were selected by using Cochran table. And also data were collected by using questionnaire of academic buoyancy; goals achievement scales (AGOS), motivational orientations scales and Creative self-efficacy (CSEQ) using regression analysis. In this study, the reliability of that questionnaire was calculated by Cronbach's alpha as 0/66, 0/79, 0/72 and 0/67%, respectively; moreover, SPSS version 16 was used to investigate the relationship between variables. After data analysis, the results showed that there was a significant relationship between mastery approach goals, performance approach goals, intrinsic motivation, extrinsic motivation and academic buoyancy with Creative self-efficacy. Meanwhile the result also indicated that motivational orientations can be identified as a factor to be considered at academic buoyancy. Moreover, the results of regression analysis with simultaneously entry method showed predicting variables have the ability to explain 41from Creative self-efficacy.
  Keywords: Academic Buoyancy, Goals Achievement, Motivational Orientations, Creative Self, Efficacy