فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال نوزدهم شماره 203 (پیاپی 238، هفته دوم مرداد 1395)
 • سال نوزدهم شماره 203 (پیاپی 238، هفته دوم مرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/10
 • تعداد عناوین: 3
|
 • اصیل پژوهشی
 • روناک شاهوی*، فرزانه ظاهری، لیلا هاشمی نسب، دائم روشنی، کژال حسامی صفحات 1-8
  مقدمه
  اینداکشن یا القاء زایمان، شایع ترین پروسیجر در مامایی مدرن است. بر اساس نتایج مطالعات سن مادر، شاخص توده بدنی، تعداد حاملگی، سن بارداری، میزان اتساع سرویکس، نرم شدن سرویکس قبل از القاء زایمان و طول سرویکس از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت القاء زایمان هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاپ انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال های 92-1391 بر روی 539 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج که جهت القاء زایمان بستری شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مشخصات فردی، سابقه مامایی، اطلاعات مربوط به نمره بیشاب، القاء زایمان، نحوه زایمان، وزن نوزاد و آپگار دقیقه اول و پنجم بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون کای اسکوئر، تی و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعه، ارتباط بین نمره بیشاب و موفقیت القاء زایمان معنی دار نبود (286/0=p). بین موفقیت القاء زایمان با اتساع سرویکس (001/0>p)، افاسمان (004/0=p)، وزن هنگام تولد، روش القاء (000/0=p) و تعداد حاملگی (002/0=p) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، اما با نزول (433/0=p)، سن مادر (433/0=p)، و تعداد زایمان (286/0=p) ارتباط آماری معنی داری نشان نداد. حدود 218 نفر (8/70%) از زنان نخست زا و 83 نفر (99/35%) از زنان چندزا و در مجموع 412 نفر (43/76%) به صورت واژینال زایمان کردند و بقیه به دنبال عدم موفقیت القاء زایمان، مورد سزارین قرار گرفتند. بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک، بین افاسمان، اتساع سرویکس، تعداد حاملگی، روش القاء (000/0=p) و وزن هنگام تولد (001/0=p) با موفقیت القاء زایمان ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  بررسی اتساع سرویکس، افاسمان و وزن هنگام تولد از ارزش پیشگویی کننده بالاتری نسبت به سن، تعداد حاملگی و نزول جنین برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: القاء زایمان، زایمان واژینال، نمره بیشاپ
 • سمیه شیخی ده چناری، جمشید بنایی بروجنی* صفحات 9-16
  مقدمه
  با توجه به اثرات مفید تایید شده فعالیت بدنی در دوران بارداری، مطالعه حاضر با هدف بررسی زندگی فعال و غیرفعال بر سطوح مقاومت به انسولین و آنزیم های AST و ALT کبدی زنان باردار سه ماهه دوم بارداری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی80 زن باردار سه ماهه دوم شهرستان اصفهان انجام شد. افراد پس از تکمیل فرم رضایت نامه و پرسشنامه فعالیت بدنی دوران بارداری PPAQ بر اساس سبک زندگی و انجام و عدم انجام پیاده روی روزانه به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم و از نظر سطوح سرمی آنزیمهای AST و ALT کبدی و میزان مقاومت به انسولین مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که سطح سرمی آنزیم AST کبدی در زنان باردار فعال که پیاده روی روزانه داشتند به طور معنی داری کمتر از زنان غیرفعال بود (018/0=p). ولی در میزان سطح ALT (079/0=p) و مقاومت به انسولین (146/0=p) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  فعالیت بدنی در دوران بارداری بر سطح سرمی آنزیم AST کبدی تاثیر دارد، ولی دلیل عدم معناداری سطوح آنزیم ALT کبدی و مقاومت به انسولین را با توجه به بررسی متغیرهای کنترل می توان پیاده روی با سرعت آهسته، ساعات بی تحرکی طولانی مدت (5/2±8/11) و خواب طولانی تر از استاندارد (00/2±9/9) بیان نمود.
  کلیدواژگان: بارداری، مقاومت به انسولین، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز
 • مروری
 • شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
  میلاد اعظمی، مرضیه خطایی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، فاطمه عباسعلی زاده، شوبو رحمتی، شمسی عباسعلی زاده *، یوسف ویسانی، علی دلپیشه، یعقوب مدملی صفحات 17-30
  مقدمه
  انتقال پری ناتال یکی از رایج ترین مسیرهای انتقال هپاتیت B(HBV ) در سراسر جهان است. در ایران بیش از 50% حاملین HBV، عفونت را از این طریق دریافت کرده اند. لذا این مطالعه مروری با هدف بررسی شیوع و عوامل خطر HBV در زنان باردار ایران انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر بر اساس چک لیست PRISMA برای مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد. جهت دستیابی به مستندات فارسی و انگلیسی مرتبط، پایگاه های الکترونیکی Scopus، PubMed، Science-Direct، Cochrane، Web of Science (ISI)، Springer، Online Library Wiley،Magiran ، Iranmedex، SID، Medlib، IranDoc و موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلیدواژه های استاندارد شامل: شیوع، هپاتیت B، زنان باردار، بارداری، عوامل خطر، HBsAg و ایران بدون محدودیت زمانی تا بهمن ماه 1394 توسط دو پژوهشگر جستجو شدند. داده های شیوع HBV با استفاده از مدل اثرات تصادفی و عوامل خطر HBV براساس مدل اثرات ثابت توسط نرم افزار STATA (نسخه 2/11) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بررسی 36 مطالعه واجد شرایط با حجم نمونه 64195 زن باردار در ایران،شیوع HBV 5/0%(CI 95%: 6/0-5/0) محاسبه شد. کمترین و بیشترین شیوع HBV مرتبط با شمال (4/0%) و شرق ایران (6/1%) بود. شیوع HBV در زنان باردار شهری و روستایی به ترتیب 1/1 و 2/1% برآورد شد. شیوع HBV در زنان باردار خانه دار 7/1% و در زنان باردار شاغل 1/0% بدست آمد. فراوانی HBsAb(AntiHBS>10 mIU/ml) در زنان باردار ایرانی 40% محاسبه شد. از میان عوامل خطر، بی سوادی، شغل، سقط جنین، سابقه تزریق خون و اعتیاد همسر با ابتلاء به HBV از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p)، اما این ارتباط با شهرنشینی، سابقه جراحی و خالکوبی معنی دار نبود (05/0
  نتیجه گیری
  کمترین شیوع هپاتیت B در ایران، در گروه زنان باردار می باشد و کمتر از جمعیت عمومی ایران است. تزریق خون، شغل، اعتیاد همسر، بی سوادی و سقط جنین با ابتلاء به HBV در زنان باردار ایران در ارتباط است.
  کلیدواژگان: زنان باردار، شیوع، عوامل خطر، متاآنالیز، هپاتیت B
|
 • Roonak Shahoei *, Farzaneh Zaheri, Lila Hashemi Nasab, Daem Roshani, Kajal Hesami Pages 1-8
  Introduction
  Induction of labor is a common procedure in modern obstetrics. Studies showed that success of induction is related to maternal age, body mass index, parity, gestational age, cervical dilatation, cervical ripening before induction, and cervical length. This study was performed with aim to investigate the relationship between induction success and Bishop score.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 539 pregnant women referred to Beasat hospital in Sanandaj and were hospitalized for labor induction between 2012- 2013. Data collection tools included a questionnaire containing the questions about demographic characteristics, obstetric history, information about Bishop score, induction of labor, mode of delivery, birth weight and first and fifth minutes Apgar score. Das was analyzed by SPSS software (version 20) and Chi-square test, t-test and logistic regression. P
  Results
  There was no significant difference between induction success and Bishop score (P=0.286). There was significant difference between induction success and cervical dilatation (P
  Conclusion
  Cervical dilatation, effacement and birth weight have higher predictive value than age, gravidity and fetal decent.
  Keywords: Bishop Score, Induction of labor, Vaginal delivery
 • Somayeh Sheikhi Dehchenari, Jamshid Banaee Boroujeni* Pages 9-16
  Introduction
  According to confirmed beneficial effects of physical activity during pregnancy, this study was performed with aim to investigate active and passive lifestyle on insulin resistance and the levels of AST and ALT liver enzymes in pregnant women at second trimester of pregnancy.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 80 pregnant women at second trimester in Isfahan at 2015. After completing the consent form and Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) based on lifestyle and doing and not doing daily walking were divided to two groups of active and passive lifestyle and were compared in terms of insulin resistance and the levels of AST and ALT liver enzymes. Data was analyzed using SPSS software (version 18) and Kolmogorov-Smirnov test and t-test. P
  Results
  Serum levels of AST liver enzymes in active pregnant women who had daily walk were significantly lower than inactive women (P=0.018), but there was no significant difference between two groups in terms of ALT levels (P=0.079) and insulin resistance (P=0.146).
  Conclusion
  Physical activity during pregnancy is effective on serum levels of AST liver enzymes, but according to the evaluation of control variables, ALT liver enzyme levels and insulin resistance were not significantly different due to walking with slow speed, long hours of immobility (11.8 ± 2.5) and sleep longer than the standard (9.9 ± 2.00).
  Keywords: Alanine Transaminase, Aspartate Aminotransferase, Insulin resistance, pregnancy
 • Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis
  Milad Azami, Marzieh Khataee, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo, Fatemeh Abbasalizadeh, Shoboo Rahmati, Shamsi Abbasalizadeh*, Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Yaeghoob Madmoli Pages 17-30
  Introduction
  Perinatal transmission is one of the most common routes of hepatitis B virus (HBV) transmission in the worldwide. In Iran, more than 50% of HBV carriers have received the infection in this route. Therefore, this review study was performed with aim to determine the prevalence and risk factors of HBV infection in pregnant women of Iran.
  Methods
  Current study was conducted based on PRISMA checklist for systematic review and meta-analysis studies. To access to the English and Persian documents, two independent authors searched Scopus, PubMed, ScienceDirect, Cochrane, Web of Science (ISI), Springer, Online Library Wiley, Magiran, Iranmedex, SID, Medlib, IranDoc and Google Scholar search engine up to January 2016 by using Mesh keywords including: Prevalence, Hepatitis B, Pregnant women, Pregnancy, Risk Factors, HBsAg and Iran. Data was analyzed using the random-effects model for HBV prevalence and fixed-effects model for risk factors of HBV via Stata software (Version 11.2).
  Results
  A total of 36 eligible studies with sample size of 64,195 pregnant women in Iran, HBV prevalence was estimated 0.5%. Minimum and maximum of this range were related to the North (0.4%) and East (1.6%) of the Iran. HBV prevalence in urban and rural pregnant women was estimated 1.1 and 1.2%, respectively. HBV prevalence among housewife pregnant women was 1.7% and employee pregnant women was 0.1%. The frequency of HBsAb>10 mIU/ml in Iranian pregnant women were calculated 40%. Among the risk factors, illiteracy, occupation, blood transfusion, abortion and husband addiction were significant related with prevalence of HBV (P0.05).
  Conclusion
  The lowest prevalence of HBV in Iran was related to pregnant women and less than the general population. History of blood transfusions, husband addiction, illiteracy, occupation and abortion are associated with HBV in Iranian pregnant women.
  Keywords: Hepatitis B, Meta, Analysis, Pregnant women, Prevalence, Risk factors