فهرست مطالب

پژوهش های اطلاعاتی و جنایی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1395)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی نایب پور*، سید محمدرضا موسوی صفحات 9-36
  فضای سایبری به عنوان عنصری جدایی ناپذیر در زندگی مدرن امروز و زمینه ای برای دستیابی به اطلاعات در هر نقطه از جهان است. این شرایط می تواند به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود؛ اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، آسیب هایی را نیز برای جامعه به همراه خواهد داشت. در پیوند با آسیب های موجود در فضای سایبری با دو چالش اساسی روبرو هستیم. نخست آنکه، راهکارهای پیشگیرانه کدام است؛ دوم اینکه، راهکار باید مبتنی بر چه اصولی باشد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. لذا، هدف این مقاله تبیین نقش آموزش در پیشگیری آسیب های فردی- روانی فضای سایبر است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان و اساتید گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی کرج به تعداد 150 نفر است. با توجه به اینکه پیشگیری از آسیب های موجود در فضای سایبری، امری بسیار حیاتی است؛ در این مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی- کتابخانه ای و بررسی منابع، آموزش به عنوان راهکار پیشنهادی برای پیشگیری از آسیب های فضای سایبری معرفی شد. اما برای اینکه آموزش دارای بیشترین اثرگذاری باشد، باید بر اساس اصول و قواعد تعلیم و تربیت ارائه شود. چنین به نظر می رسد به سامان رساندن آموزش با استفاده از اصول اساسی تعلیم و تربیت اسلامی می تواند موجب ورود علاقه مندان به حوزه فناوری بر پایه اندیشه های اسلامی و پیشگیری بهتر از آسیب پذیری شود که بهترین شکل این فرآیند در همکاری بین حوزه علمیه، والدین و رسانه های تبلیغاتی با آموزش و پرورش صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: پیشگیری، فضای سایبری، آموزش، آسیب های فردی، روانی، تعلیم و تربیت اسلامی
 • محمد فرجیها، عبدالله هندیانی، رحیم فخرز، نجف حمید زاده اربابی* صفحات 37-58
  مدیریت صحنه جرم اولین و حساس ترین مرحله در تحقیقات جنایی است. با توجه به نقش دلایل مادی موجود در صحنه برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم یا بی گناهی کسانی که بی جهت در مظان اتهامی قرارگرفته اند، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش، به دنبال شناسایی مولفه ها و شاخص های مدیریت بهینه صحنه جرم است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و به روش توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسونیک نمونه ای و برای رتبه بندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری موردنظر، قضات و کارشناسان بررسی صحنه جرم شهر تهران به تعداد 50 نفر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مولفه ها و شاخص های مدیریت بهینه صحنه جرم با استفاده از نظرات کارشناسان و منابع تحقیق شناسایی شده و یافته های تحقیق، تاثیر این مولفه ها با اولویت «شناسایی»، «سایر عوامل مهم»، «بازسازی»، «اختصاصی سازی» و «تعیین نمونه ها» در مدیریت بهینه صحنه های جرم را به تایید رسانید. بنابراین، نتایج تحقیق، میزان تاثیر هر کدام از مولفه ها و شاخص های مهم برای مدیریت بهینه صحنه های جرم را نشان داد. مهم ترین پیشنهاد کاربردی تحقیق، ضرورت ایجاد هماهنگی موثر کنشگران حاضر در بررسی صحنه جرم است.
  کلیدواژگان: صحنه جرم، تحقیقات جنایی، تشخیص، بازسازی، شناسایی
 • احمد بخارایی*، لیلا کریمی صفحات 59-78
  در دهه های اخیر، جهان شاهد تحولات و پیشرفت های عظیمی در فناوری های الکترونیکی بوده است. رایانه و اینترنت به ابزارهایی ضروری بدل گشته اند که تمامی جوانب فردی و اجتماعی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. با افزایش نفوذ اینترنت در زندگی افراد و جوامع در سراسر جهان، انحرافات و جرائم مرتبط با اینترنت نیز رو به افزایش است. ماهیت و ویژگی های خاص جرائم سایبری از جمله داشتن ابعاد جهانی و فراملی، فقدان توافق جهانی پیرامون تعریف قانونی واحد از جرائم سایبری، بالا بودن سرعت ارتکاب این جرائم، فقدان رویه های مشخص پیرامون همکاری های متقابل و بالا بودن هزینه های کشف این جرائم، مراجع قضایی و انتظامی را با چالش های جدیدی مواجه کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونه جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد. مطالعات انجام شده در حوزه های مختلف علوم انسانی می توانند در این زمینه، راهگشا باشند. مقاله حاضر، با روش اسنادی گردآوری شده و درآمدی است بر جرائم سایبری که با هدف واکاوی بیشتر این مسئله به تعریف این گونه جرائم و ارائه آمارهای موجود می پردازد و مروری بر نظریه های جامعه شناختی ارائه شده در تبیین این گونه جرائم خواهد داشت. نظریه های بررسی شده در قالب سه دسته کلی ساختار اجتماعی، فرآیند اجتماعی و واکنش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: جرائم سایبری، نظریه ها، ساختار اجتماعی، فرآیند اجتماعی، واکنش اجتماعی
 • حسین طالبیان*، مریم پسنده صفحات 79-104
  مصرف مشروبات الکلی می تواند منشا بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقت های مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزه قاطعانه با این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده که اغلب اهمیتی بیشتر از کلیت موضوع داشته اند. اقدامات سازمان یافته قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکلی ازجمله چالش های موجود در این راستاست، که ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آن ها، زمینه مهار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. از این روی، در مقاله حاضر، راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان یافته قاچاقچیان مشروبات الکلی شناسایی و بررسی شده است. این پژوهش ازنظر نوع و هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. بر این اساس، ابتدا به تبیین و تحلیل فرآیند قاچاق مشروبات الکلی پرداخته شده و سپس مولفه های دخیل در آن و نقش متغیرهای موجود بررسی و نهایتا با توصیف و تشریح وضع موجود، مدل مفهومی موردنظر ترسیم شده است. پرسشنامه پژوهش در دو بعد، پنج مولفه و 29 سوال و با استفاده از طیف لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری ، از دو طیف کارشناسان پلیس و قضایی تشکیل و حجم آن به تعداد 40 نفر تعین و برای آزمون پایائی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب اعتبار آن 876 درصد به دست آمده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که تمامی مولفه های وابسته به هر دو بعد پیشگیری اجتماعی و وضعی از ضروریات و راهکارهای مقابله با اقدامات سازمان یافته در قاچاق مشروبات الکلی می باشند و باید از آن ها بهره برد؛ لیکن آموزش همگانی در جهت ارتقای سطح آگاهی عموم، فرهنگ سازی و اصلاح زمینه های اقتصادی در جامعه خصوصا برای جوانان همگام با اجرای کامل قوانین و مقررات موضوعه، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند. نتیجه نهایی پژوهش، حکایت از رجحان پیشگیری اجتماعی بر پیشگیری وضعی دارد. البته، برای پیشبرد کار و پیمودن سیر صعودی در دستیابی به اهداف تعین شده، لازم است استفاده هم زمان از همه اهرم های موثر را مدنظر داشت.
  کلیدواژگان: مشروبات الکلی، قاچاق، پیشگیری، قانون، اقدامات سازمان یافته
 • حسن رضا رفیعی، رضا پارسای* صفحات 105-124
  جنگ نرم، جدیدترین راهکار طراحی شده دشمنان زخم خورده است که قصد دارند از طریق آن در مختصات فکری اقشار مختلف نفوذ کرده و در داخل کشور برای رسیدن به اهداف شوم خود نیرو سازی کنند. پلیس به عنوان یکی از موثرترین نهادهای پاسدار نظم و امنیت در زمینه مهار بحران های مختلف، در صف اول مبارزه با دشمن قرار دارد؛ بنابراین لازم است کلیه کارکنان نیروی انتظامی برای آگاهی از اهداف دشمن و مولفه های جنگ نرم تحت آموزش قرار گیرند. مقاله حاضر که نتیجه انجام تحقیق علمی در این زمینه است سعی کرده است با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و شیوه های آمار توصیفی و استنباطی، به دنبال اثبات یا رد میزان تاثیر آموزش و آگاهی پلیس از اهداف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی و اقتصادی دشمن در جنگ نرم برای مقابله و مهار آن باشد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 102 نفر از کارکنان پایور فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان (فا. ویژه غرب تهران) است که از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرارگرفته اند. یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که هر پنج فرضیه تحقیق به اثبات رسید و نشان داد که آموزش و آگاهی پلیس در زمینه مقابله با پنج مولفه ای که دشمنان در جنگ نرم دنبال می کنند، موثر است. در این میان، مولفه اجتماعی با کسب 96/18 درصد امتیاز و سیاسی با کسب 58/17 درصد امتیاز اهمیت بیشتری نسبت به سه مولفه دیگر داشتند. از سوی دیگر، نتایج به دست آمده نشان داد که هدف یا مولفه اقتصادی، کمترین میزان تاثیر را در جنگ نرم دشمن برعلیه کشور و مردم ایران دارد.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، پلیس، قدرت نرم، تهدید نرم، جنگ سخت
 • اکبر وروایی، مصطفی عزیزی ارشد*، یوسف الماسی صفحات 125-144
  مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر کرمانشاه، سرقت به عنوان مهم ترین جرم از نظر میزان وقوع در بین جرائم علیه اموال و مالکیت است. بنابراین ضرورت دارد به منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث ویژگی های اموال مسروقه، مرتکبان و بزه دیدگان مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش بررسی سیمای جنایی شهر کرمانشاه (بررسی سرقت بر اساس ویژگی های اموال مسروقه از سال 1387 تا 1391) به منظور اعمال اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این جرم انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر شیوه اجرا، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مجموع جرائم سرقت؛ شامل سرقت هایی است که طی دوره زمانی 5 ساله در شهرستان کرمانشاه واقع شده است. اطلاعات موردنیاز تحقیق از مجموعه آمارهای موجود در مراجع انتظامی و قضایی به صورت تمام شمار به دست آمده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین ساعات، موقعیت مکانی و جغرافیایی سرقت و نوع سرقت در کرمانشاه وجود دارد. طبق این یافته ها، مشخص شد که بیشترین آمار سرقت های خودرو در شمال شهر، سرقت از اماکن خصوصی در مرکز شهر و در نیمه دوم شبانه روز (ساعات 14-24) و سرقت های وسایل خودرو در شمال شهر و موتورسیکلت در جنوب شهر، سرقت های منزل در شمال شهر، مغازه در مرکز شهر و اماکن دولتی در جنوب شهر و در ساعات اولیه شبانه روز (1-12) به وقوع پیوسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترسیم سیمای جنایی کرمانشاه ضمن مشخص کردن وضعیت سرقت در بازه زمانی تعیین شده، شناخت راهکارهای پیشگیرانه از ارتکاب این جرم را آسان تر می کند.
  کلیدواژگان: سیمای جنایی، سرقت، ظرفیت جنایی، آمارهای جنایی
 • عبدالرضا امیری، روح الله سالار *، تقی افرند صفحات 145-162
  یکی از رسالت های پلیس محله، اقدام به همکاری گسترده با نهادهای محلی و شهروندان به منظور حفظ بیشتر امنیت محلات است. پژوهش حاضر باهدف «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایشی (ابزار پرسشنامه) است. جامعه آماری تحقیق در منطقه شانزده تهران دارای سه کلانتری خزانه بخارایی، نازی آباد و جوادیه است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر از شهروندان این منطقه در نظر گرفته شد. نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها، با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و امنیت رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه سرمایه اجتماعی در محلات پایین باشد، میزان امنیت محلات نیز پایین است و بالعکس، هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد، میزان امنیت محلات نیز بالاتر می رود و مشخص شد که مشارکت عمومی ازجمله سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و هر چه مردم با نیروهای پلیس در برقراری امنیت محلات خود همکاری کنند، امنیت محله شان بالاتر می رود و شهروندان با همسایگان و مسئولان محلی خود همکاری لازم را در جهت برقراری امنیت ایفا می کردند. همچنین، اطلاع رسانی همگانی و آموزش های لازم از قوانین و مقررات محلی از سوی نیروهای پلیس به آحاد جامعه نقش موثری نیز در برقراری امنیت محلات داشته است و شهروندان نسبت به عملکرد نیروی های انتظامی در برقراری امنیت اعتماد اجتماعی کامل داشتند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، امنیت، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 • نوذر امین صارمی*، جواد خواجه پور صفحات 163-180
  در سال های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی یا صنفی، محیط های کارگری اغلب دستخوش نارضایتی، تنش و اعتراضات جمعی در قالب تجمع، تحصن و غیره بوده است. این موضوع در استان کرمان که دارای بیشترین معادن، از جمله معادن زغال سنگ است، هر از چند گاهی شکل می گیرد. هدف این تحقیق بررسی عوامل صنفی تاثیرگذار بر نارضایتی های کارگری معادن زغال سنگ استان کرمان بوده و موثرترین آن ها را احصا کرده است. مسئله اصلی و آغازین این پژوهش عبارت است از: عوامل صنفی تاثیرگذار بر نارضایتی های کارگری معادن زغال سنگ کارگری کرمان در سال های 1392-1388 کدم اند و راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از نارضایتی ها چیست. روش تحقیق؛ توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 120 نفر شامل 60 نفر از خبرگان و کارشناسان کارگری معادن زغال سنگ و 60 نفر از مسئولان حوزه کارگری استان بوده اند که به صورت تمام شمار انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت گردآوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های تی، تحلیل واریانس فریدمن و آزمون میانگین یک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نهایی نشان داد در اولویت بندی متغیرهای صنفی موثر بر نارضایتی، روابط کار در اولویت اول قرار داشته و پس از آن، عوامل نهادی کار، نیروی کار و عوامل اقتصاد کار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: اعتراض، نارضایتی های کارگری، عوامل صنفی، عوامل اقتصاد کار، عوامل نهادی کار، روابط کار
|
 • Ali Nayebpur*, Seyed Mohammad Reza Moosavi Pages 9-36
  Cyberspace is an inseparable element of the modern life and a platform for gaining information anywhere across the world. These conditions can be considered as an opportunity; however, in case necessary measures are not adopted, the society will face ills. In respect of ills existing in the cyberspace, we face two fundamental challenges. First, what the preventive measures are; second, on what principles the guidelines need to be based so that they are most influential. Thus, the main goal of this paper was to explain the role of education in preventing cyberspace including individual and mental ills. The method for this article was a descriptive and a correlative one. The statistical population of this research consisted of students and professors in the Computer Department, Islamic Azad University, Karaj, for as many as 150 people. As prevention from ills existing in the cyberspace is a critical issue, this paper, based on a library-descriptive method and upon examination of sources, was introduced to be a recommended guideline for preventing cyberspace ills.
  For education to be most influential, it must be offered based on didactic principles. Seemingly, organizing education by using Islamic Education Principles can attract the interested people to enter the area of technology based on Islamic Thinking and better prevention from vulnerabilities, where the best form of this process occurs with the co-op between the Seminary, parents and mass media advertisement and Education bodies (i.e. the education organizations).
  Keywords: Prevention, Cyberspace, Education, Individual-Mental Ills, Islamic Education
 • Mohammad Farajiha, Abdulla Hendiani, Rahim Fakharz, Najaf Hamidzade Arbabi* Pages 37-58
  Crime scene management is the first and most sensitive stage in criminal investigations. Given the role of material evidence existing at the scene for substantiating the occurrence of crime and identifying the criminal or establishing the innocence of people charged, it is highly important to maintain and investigate crime scene and to gather crime evidence existing at it. This research seeks to identify components and indices of optimal crime scene management. This research is an applied one in a descriptive- analytical form. To analyze data, single sample Wilcoxon's Test and to rate, Friedman Test were used. The intended statistical population consisted of judges and experts of crime scene investigation in the city of Tehran for the as many as 50 people. Research findings showed that optimal crime scene management components and indices were determined by using the views of experts and investigation sources, and research findings confirmed the effects of these components with the priority of "identification", "other major factors", "reconstruction", "specificity", and "sample determination" in optimally managing a crime scene. Therefore, research results showed the extent to which each of the components and major indices affected the optimal crime scene management. The most important applied recommendation of the research was concerned with the establishment of an effective coordination among actors engaged in investigating the crime scene.
  Keywords: Crime Scene, Criminal Investigations, Identification, Reconstruction, Recognition
 • Ahmad Bokhaaraea*, Leila Karimi Pages 59-78
  In recent decades, the world witnessed immense developments and progresses in electronic technologies. Computers and the internet have become necessary tools which are affecting all individual and social dimensions of people's lives. With the increased influence of the internet in people's lives and in societies across the world, internet and computer crimes have also risen. The peculiar nature and characteristics of cybercrimes as including trans-national and global dimensions, an absence of global agreement around a unified legal definition of cybercrimes, rapid pace of such crimes being committed, lack of certain procedures on mutual cooperation and high prices incurred by the discovery of such crimes have caused judicial and police authorities to face serious challenges. Hence, determination of the nature and the growth rate of such crimes as well as its outcomes seem necessary. The studies done in various human science areas could be promising in this field. The current article, using gathered documents methods, is an introduction to cybercrimes and aims to explore this issue as well as related statistics. It will also review sociological theories provided in this regard and explain these crimes as well. The theories examined will be discussed in form of three general categories of social structure, social process and social reaction.
  Keywords: Cybercrimes, Theories, Social Structure, Social Process, Social Reaction
 • Hussein Talebian*, Maryam Pasandide Pages 79-104
  The consumption of liquor can be an origin of most violent crimes such as murder, rapes, armed robberies, etc., and consequently, causing considerable social abnormalities in the community; however, decisive fight against this sinister crisis has been always followed by serious challenges and obstacles which has assumed importance. Organized actions by smugglers in trafficking liquor are among the challenges in this regard, necessitating providing preventive guidelines and strategies to contain the smuggling of liquor. Hence, in the current article prevention strategies against organized actions by liquor smuggling have been identified and explored. This research fell in applied categories in terms of kind and goal and it was descriptive-analytical in terms of nature and method. Accordingly, at first, the vey process of liquor smuggling has been explained and then, the components involved in it and the role of variables under study have been discussed, and finally, the status quo will be described and a conceptual model intended is going to be outlined. The research questionnaire has been developed as it contains two dimensions, five components and twenty nine questions on a Likert scale. The statistical population consisted of two groups of police experts and judicial experts and its volume included 40 people. To test the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha estimation method was applied, where the reliability coefficient was obtained 876%. Analysis results indicated that all components dependent on both dimensions of social and situational preventing were among the necessities and guidelines to cope with organized measures in smuggling of liquor, and they need to be applied. However, universal education to promote people's awareness-raising, culture-building and reforming of economic problems in the community, especially for people along with full implementation of laws, assume importance. The final result of the research suggests that social prevention is preferred over situational prevention. Of course, to further the goals and to go through an ascending trend to achieve the objectives determined, it is necessary to simultaneous use all effective leverages.
  Keywords: Liquor, Smuggling, Prevention Laws, Organized Actions
 • Hasan Reza Rafiea, Reza Parsai* Pages 105-124
  Soft war is the newest strategy designed by the defeated enemies who intend, through it, to penetrate into the thinking coordinates of various people and to mobilize forces inside of the country to meet their goals. Of most effective bodies that guard order and security in containing various crises is police standing in the forefront of fight against the enemy. Therefore, it is essential to train all police forces and staffs so that they are made aware of enemy's goals and components of soft war. The present article which is the result of a scientific investigation in this regard has sought to substantiate or disprove the effects of training of police about social, cultural, political, religious, and economic goals of the enemy in the soft war and to deal with it as it has used descriptive-survey methods as well as descriptive and inferential statistics. The statistical population of the research consisted of 102 Police Command Staffs in the city of Baharestan (West of Tehran Police Command) who were investigated through a researcher made questionnaire. The findings obtained suggest that all five hypotheses were confirmed and it was shown that training of police is effective in the area of dealing with five components the enemies are seeking via the soft war. In this regard, the social component, scoring 18.96% and political component, scoring 17.58% assume more significance compared to other components. On the other hand, the results obtained indicated that the economic component or goal had the lowest effect rates in the soft war waged by the enemy against our country.
  Keywords: Soft War, Police, Soft Power, Soft Threat, Hard War
 • Akbar Varvaei, Mostafa Azizi Arshad*, Yousef Almasi Pages 125-144
  According to statistical data across the country and data of Kermanshah city, theft has been found to be the most important crime in terms of level of occurrence among crimes such as crimes against property or ownership. Therefore, to control the said crime, it is imperative to examine the criminal profile of this crime in terms of stolen properties characteristics, perpetrators and the victims. This research is aimed at exploring the criminal profile in the city of Kermanshah in order to exercise preventive measures for reducing this crime (Examination of theft based on stolen properties characteristics from 2007 to 2012). The current article falls under applied categories in terms of goal. In terms of administration, it is a descriptive-analytical study with a survey format. The statistical population of this research consists of theft crimes such as thefts which were committed during a five year old period in the city of Kermanshah. The data needed for the research was obtained from a set of existing statistics in police and judicial centers in a full tally form. The findings suggested that there was a significant relationship between hours, spatial and geographic location with the kind of theft in the said city. According to these findings, it became clear that the highest rate of carjacking occurred in the north of the city, robbery from private places in the central city and in the second half of the day ( 2-12p.m.), theft of car parts in the north of the city, motorcycle theft in the south of the city, burglary in the north of the city, shoplifting in the central city and state place thefts in the south of the city and in the early hours of the day (12-1 a.m.). Research results showed that outlining of the criminal profile of Kermanshah city will facilitate guidelines for preventing the commission of this crime while defining the situation of thefts within the determined time interval.
  Keywords: Criminal Profile, Theft, Criminal Capacity, Criminal Statistics
 • Abdulreza Amiri, Rouholla Salar*, Taghi Afrand Pages 145-162
  One of the missions of the neighborhood police is to largely cooperate with local bodies and citizens to maintain security in neighborhoods. The current research was aimed to "explore the social capital of security of Tehran's neighborhoods with a Neighborhood Security Approach". The methodology employed involved two documentary and survey (inventory) forms. The statistical population of this research consisted of District 16, Tehran with three police stations of Khazane Bokharaea, Naziabad and Javadye, and the sample volume included 400 citizens. The sampling procedure was performed via convenience random method. In the end, using Lisrel and SPSS software, data were analyzed and the inventory was described. Research results indicated that there was a direct relationship between social capital and security. The more social capital decreases in neighborhoods, the less security will be displayed, and vice versa; the more social capital, the more security in such neighborhoods. It was found out that public participation, was considered a kind of social capital and the more people cooperate with police forces in establishing security of their own neighborhoods, the more they will see their neighborhood security rising. It was also shown that citizens or local officials were doing all their best to cooperate with police forces to maintain peace and security. Also, public awareness and necessary education about local laws and regulations by the police force were found to have positive effects on establishing security in neighborhoods, and the citizens had full social trust in police force's performance to establish security.
  Keywords: Social Capital, Security, Social Participation, Social Trust
 • Nozar Amin Saremi*, Javad Khaje Pur Pages 163-180
  In recent years, due to economic, social or trade conditions, labor environments have been subjected to discontent, tension and collective protest in form of gatherings, sit-in and so forth. This problem almost sometimes arises in Kerman, home to the highest number of mines including coal mines. This research was aimed to explore the trade factors affecting labor discontent in coal mines in the province of Kerman and has named most effective of which. The research starts with a main issue: what are the trade factors affecting labor discontent in coal mines in the years 2010-2013? and what are the appropriate guidelines for preventing from discontent? The methodology is descriptive-survey. The statistical population of this research consisted of 120 people, including 60 elites and labor experts in coal mines and 60 officials of labor unions in the province of Kerman, who were selected via full tally. Data were gathered through inventories on a Likert scale, and they were analyzed by using descriptive statistics and T test, Friedman variance analysis and single sample mean test. The final results indicated that in prioritizing trade variables affecting discontent, labor relations assume priority and after that, labor institutional factors, workforce and labor economics factors come next.
  Keywords: Protects, Labor Discontent, Trade Factors, Labor Economics Factors Labor Institutional Factors, Labor Relations