فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین دهقانزاده، خدیجه علی آبادی، بهروز مینایی، محمدرضا نیلی، علی دلاور صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای برای یادگیری انواع موضوعات شناختی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول بود. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای بدست آوردن چهارچوب از تحلیل استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسشنامه ای و همچنین برای ارزیابی اعتبار بیرونی از روش آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با تحلیل داده های مربوط به مکانیک های بازی های رایانه ای، 32 مکانیک مهم بازی های رایانه ای استخراج شد و با آموزش انواع موضوعات شناختی مطابقت داده شد. مکانیک های پیشنهادشده جهت اعتباریابی درونی به 25 متخصص آموزش و بازی سازی ارسال شد و نتایج تحلیل حاصل از ارزیابی اعتبار درونی چهارچوب نشان داد که چهارچوب پیشنهادی برای آموزش موضوعات شناختی ، از اعتبار مناسب و خوبی برخوردار است. همچنین جهت بدست آوردن اعتبار بیرونی چهارچوب پیشنهادی در یادگیری اصول، بر روی 40 دانش آموز در گروه های کنترل و گواه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی میزان اثربخشی و اعتباریابی بیرونی نیز نشان داد که بین بازی طراحی شده بر اساس چهارچوب پیشنهادی و بازی موجود تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، بازی های آموزشی، بازی های دیجیتال آموزشی، حیطه شناختی
 • فاطمه کریمی اصفهانی، فاطمه قائمی صفحه 33
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و سالم بود. این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تعداد 53 نفر از نوجوان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و 48 نوجوان غیر بزهکار شاغل به تحصیل در دبیرستآن های شهر تهران که با استفاده از روش تصادفی انتخاب شدند، تشکیل داد. از فرم کوتاه پرسشنامه مهارت های حل مسئله اجتماعی و ابزار بررسی حافظه کاذب (الگوی DMR) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده در نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در نوجوانان بزهکار، جهت گیری مثبت حل مسئله و سبک منطقی حل مسئله با حافظه کاذب همبستگی مثبت و معناداری دارد. در نوجوانان سالم، جهت گیری منفی حل مسئله و سبک تکانشی-بی دقتی حل مسئله با حافظه کاذب همبستگی منفی و معناداری دارد. همچنین یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که حافظه کاذب، ابعاد سازگارانه حل مسئله را به صورت مثبت (352/0=β) و ابعاد ناسازگارانه حل مسئله را به صورت منفی (368/0-=β) پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: توانایی حل مسئله اجتماعی، حافظه ی کاذب، نوجوانان بزهکار
 • محمد نریمانی، زهرا رستم اوغلی، توکل موسی زاده صفحه 51
  هدف پژوهش حاضر نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فرا شناختی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می دهند. آزمودنی های پژوهش شامل 120 نفر از دانش آموزان دختر شهر مشکین شهر بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از بین مدارس این شهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تعلل ورزی دانش آموزان (PASS)، مقیاس خود تنظیم گری، مقیاس باورهای فراشناختی و مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده شد. یافته ها به روش آماری ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیری و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین باورهای فراشناختی، تعلل ورزی با فرسودگی تحصیلی وجود دارد (001/0>P). همچنین بین خودتنظیمی با فرسودگی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد (001/0>P). نتایج تحلیل مسیر نشان دادند که تعلل ورزی و باورهای فراشناختی به واسطه خود تنظیم گری بر فرسودگی تحصیلی تاثیر می گذارند. دانش آموزانی که با خود تنظیم گری بیشتر از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می کردند. تعلل ورزی پایین تری داشتند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها بیشتر بود.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی، خود تنظیم گری، باورهای فرا شناختی، فرسودگی تحصیلی
 • نورعلی فرخی صفحه 73
  پژوهش حاضر باهدف نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع علی - مقایسه ای و به لحاظ رویکرد از نوع کلی است. بر اساس متغیر های شیوه ی گزینش (آموزش و پژوهش محور) و کارشناسی مورد پژوهش (مرتبط و غیر مرتبط) دو گروهی و براساس دوره های تحصیلی (روزانه، شبانه و نیمه حضوری) و ترم تحصیلی (اول، دوم و سوم) سه گروهی است. جمعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های روزانه، شبانه و نیمه حضوری رشته های روان شناسی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی بودند که در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشتند. برای توصیف از شاخص های توصیفی، میانگین، انحراف معیار و خط استاندارد برآورد مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد t میانگین و برای استنباط آماری با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی استفاده شد. نتایج نشان داد اگر چه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره روزانه، شبانه و نیمه حضوری تفاوت معنی دار به دست نیامده است، اما میانگین عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه در مقایسه با دانشجویان شبانه و نیمه حضوری بالاتر و عملکرد تحصیلی نیمه حضوری بالاتر از شبانه بود.
  کلیدواژگان: متغیرهای آموزشی، پیشرفت تحصیلی، آموزش عالی
 • شیرین خوش ضمیر، مرتضی بینش صفحه 85
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مراغه بود که به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001)، خلاقیت هیجانی آوریل و بهداشت روانی25-SCLپاسخ دادند.برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی خودسرزنش گری، نشخوارگری، فاجعه نمایی و سرزنشگری با بهداشت روانی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد و بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی کم اهمیت شماری، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، تنظیم شناختی هیجانی و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجانی، خلاقیت هیجانی، بهداشت روانی
 • محمود محمدیان، زهره دهدشتی شاهرخ، وحید خاشعی، محمد علی داداشی صفحه 101
  کشاورزی ارگانیک نقش اساسی در توسعه پایدار دارد و عامل اصلی ایجاد و توسعه محصولات ارگانیک، تقاضای مصرف کنندگان و خصوصا بازار داخلی محصول بود. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل آموزشی ، محیطی موثر بر عملکرد شرکت های تولید محصول ارگانیک می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی، روش آن همبستگی بود. جهت روایی ابزار سنجش از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد و جهت پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ که برای کل ابزارسنجش به میزان 0.836 محاسبه گردید. جامعه آماری شامل 180 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید محصول با برند ارگانیک در سطح کشور ایران بود که به روش تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 140 پرسش نامه بین افراد جامعه آماری تحقیق توزیع و 119 پرسشنامه برگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار Spss و PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی، محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاه های تولید کننده محصولات ارگانیک دارد .
  کلیدواژگان: عوامل آموزشی، محیطی، محصولات ارگانیک، عملکرد، بازارگرایی
 • عبدالرضا بزرگ نژاد، فاتح شریف زاده صفحه 119
  هدف این پژوهش مطالعه و بررسی خط مشی های احراز شده در برنامه های سوم تا پنجم توسعه در زمینه آموزش عالی با تاکید بر تاثیر این خط مشی ها بر عملکرد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف برنامه ها،عملکرد وزارت علوم و میزان تحقیق هر یک از خط مشی ها و اهداف مرتبط باهر یک از سه برنامه و در نهایت ارائه الگویی با توجه به تجربیات پیشین برای فرایند تحقق اجرای خط مشی برنامه های توسعه علم و فناوری برنامه ششم توسعه می باشد.روش این پژوهش «کیفی» با رویکرد «گراندد تئوری» است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با10 نفر از متخصصان و متولیان و برنامه ریزان فعال در زمینه آموزش عالی و ساختار دولتی تصمیم گیرنده در باب خط مشی های آموزش عالی و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با اتخاذ «روش تحلیل تفسیری اشتراوس و کوربین» و انجام فرایند کدگذاری باز و محوری صورت گرفته و در نتایج تحقیق بر این نکات تاکید می شود که «کیفیت مداری در آموزش عالی »به عنوان مقوله محوری اجرای خط مشی برنامه های توسعه علم و فناوری بر مبنای شرایط علی « مدیریت راهبردی آموزش عالی» در جامعه محقق می شوند. « توسعه متوازن دروندادها و بروندادهای نظام علم و فناوری » شامل پیامدهای تلاش برای اجرای خط مشی برنامه های توسعه علم و فناوری با در نظر گرفتن «زیرساخت های مالی و انسانی» (به عنوان زمینه الگو) طراحی و تبیین شده و منجر به تحقق پیامدها یا «تحقق خط مشی های علم و فناوری» می شوند.
  کلیدواژگان: خط مشی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، آموزش عالی ایران، اهداف آموزش عالی در برنامه های توسعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • فاطمه صفری کربلایی، غلامعلی افروز، مهوش رقیبی صفحه 189
  بزهکاری یکی از مشکلات دوره نوجوانی است که می تواند مشکلات جدی برای نوجوانان، خانواده و اجتماع ایجاد نماید که عوامل متعددی در بروز آن دخالت داند. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت ویژگی های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. در این پژوهش 86 نفر از نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان سیستان و بلوچستان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و چک لیست ویژگی های زیستی، پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان، مقیاس هوشی وکسلر کودکان و بزرگسالان در مورد آنان اجرا و تکمیل شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیلی می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، نوجوانان بزهکار از نظر ویژگی های معلولیت های بدنی، بیماری ها در حدطبیعی جامعه بودند، در مورد ویژگی های شخصیتی، از نظر برونگرایی، روان رنجوری و روان پریشی تعدادی نیازمند توجه و درمان بودند. همچنین میانگین ضرایب هوشی نوجوانان بزهکار 79 می باشد. با شناسایی علمی این ویژگی ها، مشخص می شود که برنامه ریزی های مناسب جهت پیشگیری از بزهکاری و بازپروری نوجوانان بزهکار در زمینه تدوین برنامه های آموزشی و هدایت شغلی و تحصیلی آنان از موارد قابل توجه است.
  کلیدواژگان: ویژگی های زیستی، ویژگی های شخصیتی، بهره هوشی، نوجوانان بزهکار، سیستان و بلوچستان
 • فریبا درتاج، مریم رجبیان ده زیره، رضا اسدی نژاد صفحه 209
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 205 نفر از دانش آموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان می باشد که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند و بر اساس جدول مورگان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شده است. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در سطح آلفای 01/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. (01/0P<). همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با مولفه های کیفیت تجارب یادگیری (کیفیت منابع، کیفیت محتوا، انعطاف پذیری و رابطه استاد-دانشجو) در سطح آلفای 01/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. (01/0P<).
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، کیفیت تجارب یادگیری، دانش آموزان اول متوسطه
|
 • Hossein Dehghanzadeh, Khadijah Ali Abadi, Behrouz Minayee, Mohammad Reza Nilly, Ali Delavar Page 7
  The purpose of the present study was to develop a computer game design framework for learning a variety of cognitive topics and assessing its effectiveness in learning the principles. To achieve this goal, a combination research method was used. In the qualitative section, the inductive analysis was used to obtain the framework and in the quantitative section for internal accreditation, a survey questionnaire was used by experts and a pre-test and post-test with control group were used to evaluate external validity. By analyzing data on computer game mechanics, 32 important computer game engineers were extracted and matched with a variety of topics. The mechanics proposed for internal accreditation were sent to 25 education and training specialists and the results of the analysis of the internal validity of the framework assessment showed that the proposed framework for teaching cognitive subjects had a good reputation. Also, to obtain the external validity of the proposed framework for learning principles, 40 students were enrolled in control groups. The results of covariance analysis to examine the effectiveness of external validation also showed that there is a significant difference between the game design based on the proposed framework and the existing game.
  Keywords: computer games, educational games, digital educational games, cognitive domain
 • Fatemeh Karimi Esfahani, Fatemeh Ghaemi Page 33
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the ability to solve social problem and false memory in delinquent and healthy adolescents. This study was a correlation research. A sample of this study was conducted on 53 adolescent offenders from Tehran's correctional center and 48 non-delinquent adolescents working in high schools in Tehran who were selected by random method. A short form of social problem solving skills questionnaire and a false memory check tool (DMR pattern) were used for data collection. In order to analyze the data, in addition to descriptive statistics, Pearson correlation and simple regression analysis were used in SPSS software. The results of this study showed that there is a positive and significant correlation between problem solving problem solving and problem solving in delinquent adolescents. In healthy teens, negative orientation of problem solving and impulsivity-carelessness style, there is a negative and significant correlation between problem solving and false memory. Also, the findings of this study showed that false memory predicts the compatibility dimensions of problem solving positively (β = 0.342) and maladaptive dimensions of problem solving negatively (β = -368.3).
  Keywords: social problem solving, false memory, delinquent adolescents
 • Mohammad Narimani, Zahra Rostam Oghly, Tavakol Mousa Zadeh Page 51
  The purpose of this study was to determine the role of procrastination, self-regulating and meta-cognitive beliefs in predicting academic burnout among high school female students. This descriptive study is of correlational type. The statistical population of this study is all female high school students of Meshkinshahr in the academic year of 92-91. The subjects consisted of 120 female students of Meshkinshahr city who were selected through multistage cluster sampling from schools of this city. Data from procrastination Students (PASS), its scale regulation, beliefs and academic burnout scale was used. The findings were analyzed using correlation coefficient, multivariate regression and path analysis. The results of correlation coefficient indicated that there was a positive and significant relationship between metacognitive beliefs and procrastination with academic burnout (P P). The results of path analysis showed that procrastination and metacognitive beliefs by selfregulating influence on academic burnout. Students who used selfregulation more than cognitive and meta-cognitive strategies. Procrastination were lower, resulting in higher academic achievement.
  Keywords: procrastination, self-regulating, meta-cognitive beliefs, academic burnout
 • Noorali Farokhi Page 73
  This research was conducted with the aim of educational variables in academic achievement of postgraduate students of faculty of psychology and educational sciences. This research is applied in terms of its purpose and in terms of the causal-comparative method and in terms of the general approach. Based on the variables of the selection method (teaching and research-based) and the research bachelor (related and non-related), there are two groups based on the periods of study (daily, night and half-day) and the academic term (first, second and third). The statistical statistic of this research was all students of postgraduate, post-nursing and seminary courses in the fields of psychology and counseling of Allameh Tabataba’i University who were studying in the academic year of 90-89. To describe the descriptive, mean, standard deviation and standard line of independent estimation and one way analysis of variance, t-mean was used for descriptive indexes. According to research hypotheses, the role of educational variables in the academic achievement of postgraduate students of faculty of psychology and education used. The results showed that although there was no significant difference in academic achievement of students in day, night and semi-day courses, the average of academic performance of masters students was higher than that of nursing students and nursing students, and semantic academic performance was higher than nocturnal.
  Keywords: educational variables, academic achievement, higher education
 • Mahmoud Mohammadian, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Vahid Khashei, Mohammad Ali Dadashi Page 101
  Organic farming plays an essential role in sustainable development, and the main factor behind the creation and development of organic products was the demand of consumers and especially the domestic market of the product. Therefore, the purpose of this study is to identify educational factors, environmental factors affecting the performance of organic production companies. This research was a type of developmental-practical, method of correlation. For validity of the instrument, content validity and construct validity were used. For reliability, the Cronbach's alpha coefficient was calculated as 0.836 for the whole instrument. The statistical population consisted of 180 managers and experts in the field of marketing and sales of organic products branded companies in Iran. 140 randomly categorized questionnaires were distributed among the population of the statistical population and 119 returned questionnaires were analyzed. And analyzed. Factor analysis and structural equation modeling were used to analyze the data and SPSS and PLS software were used. The results of the study showed that educational, environmental factors have a positive and significant effect on the performance of enterprises producing organic products.
  Keywords: Educational-environmental factors, organic products, performance, market orientation
 • Afsanh Ozaie, Ali Sanayee, Sayyid Akbar Nilipour Tabatabai Page 171
  The purpose of this study was to investigate the factors affecting the sluggishness of banking services implementation from the viewpoint of Bank employees (Case Study of the Bank of Commerce). The present research is fundamental in terms of purpose and in terms of method is descriptive survey (seeking identification of the factors for the implementation of products and services). In this research, for collecting information about theoretical foundations and literature, the subject of the research was used through library studies and through reviewing books, scientific journals, internet sites, articles and student dissertations. The sampling method of this section was stratifiedrandom And specialist and related specialists in the field of product development. Sampling was carried out by experts and authorities responsible for product development in the above mentioned sectors of 116 people. After analyzing and analyzing the findings, Moore's components were extracted from the slowdown in the implementation of banking services.
  Keywords: Implementation, Banking services, Employees
 • Fatemeh Soghra Karbalaei, Gholamali Afrooz, Mahvish Raghibi Page 189
  Delinquency is one of the problems of adolescence, which can cause serious problems for adolescents, the family and the community that many factors interfere with. The present study was conducted to investigate the status of biological characteristics, personality and IQ in delinquent adolescents in Sistan and Baluchestan province. In this study, 86 delinquent adolescents from the Sistan and Baluchestan Provincial Education and Training Center were selected by available sampling method and a checklist of biological characteristics, the Eysenck Personality Questionnaire for Adolescents, and the Wechsler IQ Scale for Children and Adults on their implementation and completion Became The method of this research is descriptive analytic. Based on the results, juvenile delinquents in terms of physical disabilities were diseases in the society's abnormalities. Several people needed attention and treatment in terms of personality traits, extraversion, neuroticism and psychosis. Also, the average IQ of juvenile delinquent is 79. With the scientific identification of these characteristics, it is clear that proper planning for the prevention of delinquency and rehabilitation of delinquent adolescents in the formulation of educational programs and their career and academic guidance is significant.
  Keywords: Biological Characteristics, Personality Characteristics, IQ, Delinquent Adolescents, Sistan, Baluchestan
 • Fariba Dortaj, Maryam Rajabiyan, Reza Asadi Page 209
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of virtual social networks and the quality of learning experiences in high school students in Kashan. This research is applied in terms of purpose and in terms of research method, it is a descriptive correlation type. The statistical population consisted of 205 first grade high school students (girls) in Kashan who were studying in the academic year of 1995-94. According to Morgan table, 100 subjects were selected as sample. A cluster sampling method has been used to select the samples. The research instrument is the Newman Learning Experience Quality Questionnaire. Pearson correlation coefficient was used for data analysis using SPSS computer program. Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between the use of virtual social networks and the quality of learning experiences at alpha level of 0.01. (01 / 0P
  Keywords: virtual social networks, quality of learning experiences, high school students