فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 111 (تابستان 1395)
 • پیاپی 111 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/05
 • تعداد عناوین: 17
|
 • عاطفه کاوسی*، هدایت الله روشنفکر، مرتضی ممویی، جمال فیاضی، داود کیانزاد صفحات 3-14
  در این تحقیق از رکوردهای 305 روز صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیردهی 13601 راس گاو هلشتاین استان فارس به منظور برآورد پارامتر های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم های وارداتی استفاده شد. این داده ها طی سال های 1392-1379 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از 218 گله جمع آوری شده اند. برای بررسی اثرات ثابت ( اثر گله، نوع اسپرم، سال، ماه زایش ) و سن زایش به عنوان متغییر کمکی از روش GLM نرم افزار SAS، 9.1 استفاده شد. اجزای واریانس و کوریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین با استفاده از روش درستنمایی محدود شده و مدل حیوانی تک صفتی ودو صفتی با نرم افزار Wombat برآورد شدند. وراثت پذیری تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین به ترتیب (007/0±23/0، 01/0±46/0 و 021/0±52/0 ) برآورد شدند. همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر- درصد چربی شیر، تولید شیر- درصد پروتئین و درصد چربی- درصد پروتئین به ترتیب (021/0±30/0-، 017/0±42/0- و 001/0±16/0) برآورد شد. در مقایسه روند ژنتیکی (کیلوگرم در سال) صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین بین دختران حاصل از اسپرم های آمریکایی، ایرانی و کانادایی اختلاف معنی داری ملاحظه شد (05/0>p). بیشترین میانگین ارزش اصلاحی برای صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین اسپرم های وارداتی به ترتیب مربوط به اسپرم های آمریکایی، کانادایی و کمترین میانگین ارزش اصلاحی برای صفات ذکر شده مربوط به اسپرم های ایرانی برآورد شدند. اسپرم های آمریکایی توانسته اند با شرایط اقلیمی استان فارس سازگار شده و عملکرد خوبی داشته باشند.
  کلیدواژگان: اسپرم های وارداتی، روند ژنتیکی، ارزش اصلاحی، گاوهای هلشتاین
 • وحید داستانیان *، سعید خلج زاده، محمد باقر صیادنژاد صفحات 15-24
  در این تحقیق، به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی شیر تولیدی گاوهای هلشتاین در تمام استان های کشور از اطلاعات مربوط به اولین دوره شیردهی 276767 گاو که از 583 گله طی سال های 1370 تا 1387 توسط مرکز اصلاح نژاد ایران جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. صفت شیر تولیدی برای 305 روز شیردهی، دو بار دوشش در روز و سن معادل بلوغ توسط مرکزاصلاح نژاد کشور مورد تصحیح قرار گرفته بود. اطلاعات مربوط به حیواناتی که رکورد شیر تولیدی آن ها کمتر از 2500 و بیشتر از 13000 کیلوگرم بود حذف شدند. به منظور تعیین اثرات عوامل محیطی موثر بر صفت مورد بررسی از رویه مدل خطی عمومی (GLM) استفاده شد و اثر سال زایش - فصل زایش - گله به عنوان اثر ثابت و اثر سن اولین زایش به عنوان یک عامل همبسته در مدل در نظرگرفته شدند. پیش بینی ارزش اصلاحی و فنوتیپی توسط یک مدل حیوانی تک متغیره با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (REML) انجام شد. میانگین و انحراف معیار تولید شیر در کل کشور 1743±7944 کیلوگرم و وراثت پذیری آن 28/0 برآورد گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی شیر به ترتیب برابر4/2±4/46 و 7/5±27/147 کیلوگرم در سال به دست آمد (01/0> P). گروه بندی ارزش اصلاحی گاوهای ماده بر اساس منشا پدر (ایرانی، اروپایی، کانادایی و آمریکایی) نشان داد که کمترین و بیشترین ارزش اصلاحی به ترتیب مربوط به گاوهایی با منشا اسپرم ایرانی و آمریکایی می باشند (256 در مقابل 739 کیلوگرم). در این پژوهش، بیشترین میانگین ارزش اصلاحی و فنوتیپی شیر تولیدی مربوط به استان قزوین با میانگین ژنتیکی 577 و 9066 کیلوگرم به دست آمد. کمترین میانگین ارزش اصلاحی مربوط به استان قم با میانگین 27 کیلوگرم و کمترین میانگین فنوتیپی در استان خوزستان به میزان 5211 کیلوگرم مشاهده گردید. روند ژنتیکی در استان قزوین 7/50 و در استان خوزستان برابر 2/18 کیلوگرم در سال برآورد گردید. همچنین بهترین سن اولین زایش برابر 23 ماهگی به دست آمد.
  کلیدواژگان: روند ژنتیکی، تولید شیر، استان، منشا پدر و سن اولین زایش
 • هوشنگ لطف الهیان*، سید عبدالله حسینی صفحات 25-34
  به منظور بررسی عملکرد و خصوصیات لاشه سه آمیخته تجاری جوجه گوشتی (A، B، C) با چهار برنامه تغذیه ای مختلف آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. چهار برنامه تغذیه ای مختلف در چهار مرحله مجزا، به عنوان بلوک در نظر گرفته شد. برنامه تغذیه ای اول استفاده از جیره در چهار دوره، دوم استفاده از جیره با انرژی و پروتئین بالا، سوم استفاده از جیره به صورت پلت و چهارم استفاده از جیره با انرژی و پروتئین پایین بود. در هر مرحله سه آمیخته تجاری (تیمار) در چهار تکرار در سالنهای مجزا بر روی 2000 قطعه جوجه گوشتی به مدت 42 روز مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مرحله مدیریت پرورش نیز برای هر سه سویه مشابه بود. در تمامی مراحل در طول آزمایش، افزایش وزن، خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات، میانگین وزن بدن، شاخص تولید و خصوصیات لاشه (درصد لاشه، سینه، ران و چربی محوطه بطنی) مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج نشان داد در کل، سویه B بالاترین و سویه C پایین ترین میانگین افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی را داشت (05/0>P). استفاده از برنامه تغذیه ای جیره ها به صورت پلت بیشترین و جیره چهار دوره کمترین میانگین های افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی را به خوداختصاص دادند، جیره های با انرژی و پروتئین پایین و پلت بیشترین و جیره با انرژی و پروتئین بالا کمترین میانگین وزن بدن را نشان دادند (05/0>P). جیره با انرژی و پروتئین بالا بیشترین و جیره چهار مرحله ای کمترین درصد ماندگاری را داشتند (05/0>P). سویه B بیشترین و سویه C کمترین مقدار شاخص تولید را به خود اختصاص دادند (05/0>P). همچنین در مورد اثر برنامه تغذیه ای، جیره با انرژی و پروتئین بالا و جیره پلت بیشترین و جیره چهار مرحله ای و جیره با انرژی و پروتئین پایین کمترین مقدار این شاخص را داشتند (05/0>P). اثر سویه بر درصد لاشه، سینه و چربی حفره بطنی معنی دار بود و سویه B بالاترین و سویه C کمترین درصد لاشه و سینه را به خود اختصاص دادند (05/0>P). اثر برنامه تغذیه ای بر درصد لاشه معنی دار بود. جیره با انرژی و پروتئین بالا، بیشترین و جیره با انرژی و پروتئین پایین، کمترین درصد لاشه را موجب شدند (05/0 >P).
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، سویه تجارتی، عملکرد، مدیریت تغذیه، خصوصیات لاشه
 • یدااله چاشنی دل *، محمد هادی آقاجانی، عیسی دیرنده صفحات 35-44
  به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف دانه های روغنی حاوی اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 بر متابولیت های خونی، نسبت جنسی و شاخص های تولیدمثلی، از 102 راس میش نژاد زل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1- تیمار شاهد، حاوی جیره پایه، 2- تیمار امگا-3، حاوی دانه کلزا و 3- تیمار امگا-6 که حاوی دانه سویا بود. میش ها به مدت 56 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد استفاده از اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 تاثیر معنی داری بر غلظت گلوکز، تری گلیسریدها و لیپوپروتئین های با دانسیته پایین نداشت ، ولی غلظت کلسترول و لیپوپروتیین های با دانسیته بالادر گوسفندانی که اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 مصرف کردند، به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. درصد بره زایی در میش هایی که اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 مصرف کردند در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش نشان داد. تیمارهای آزمایشی نسبت جنسی بره های متولد شده را تحت تاثیر قرار داد (05/0˂P) به طوری که درصد ماده زایی در دام هایی که اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 مصرف کردند در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کمتر بود. به طور کلی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر منابع اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 می تواند به عنوان راهکاری برای افزایش درصد فحلی و بره زایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانه های روغنی، میش، شاخص های تولید مثلی، نسبت جنسی
 • علیرضا صفامهر *، مظفر باقری، علی نوبخت صفحات 45-54
  این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات پودر سه گیاه داروئی (آویشن، کاسنی و پونه کوهی)، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس-308 (مخلوط نر و ماده) در شش گروه آزمایشی با سه تکرار (20 قطعه در هر تکرار) شامل جیره پایه (شاهد) و جیره پایه بعلاوه ppm 20 ویرجینامایسین، ppm 50 پروبیوتیک (پروتکسین)، 5/1 درصد آویشن، 5/1 درصد کاسنی و 5/1 درصد پونه انجام شد. میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره در جیره حاوی آنتی بیوتیک افزایش و در جیره حاوی پونه کاهش معنی داری داشتند (05/0>P). افزایش وزن گروه تغذیه شده با جیره حاوی کاسنی در کل دوره تفاوت معنی داری با شاهد، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک نداشت. تغذیه جیره های حاوی آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، کاسنی و آویشن بر مصرف خوراک تاثیر معنی داری نداشت، در حالی که خوراک مصرفی با تغذیه جیره حاوی پونه کاهش یافت (05/0>P). تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک، وزن نسبی چربی داخل بطنی، کبد و درصد ران نداشتند. در حالی که با افزودن پونه درصد لاشه کاهش معنی داری داشت (05/0>P). سطح گلوکز سرم خون، تری گلیسرید، هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به طور معنی داری تحت تاثیر هیچ یک از جیره های آزمایشی قرار نگرفت. نتایج نشان داد که گیاهان دارویی کاسنی و آویشن اثرات مثبتی در مقایسه با جیره های حاوی آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و متابولیت های خونی در جوجه گوشتی نداشت.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، گیاه دارویی، جوجه گوشتی
 • رامین حبیبی *، قاسم جلیلوند، محمدرضا مرادقلی، آیدین عزیزپور صفحات 55-64
  این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف پودر دانه ی گیاه دارویی زنیان بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی انجام گرفت. 288 قطعه بلدرچین ژاپنی مخلوط دو جنس به طورتصادفی به 24 واحد آزمایشی (6 تیمار در 4 تکرار) اختصاص یافتند. جیره های آزمایشی شامل جیره ی پایه(ذرت-سویا)، شاهد+آنتی بیوتیک (شاهد مثبت) و سطوح مختلف پودر دانه ی زنیان که به ترتیب حاوی 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد جیره بودند. نتایج نشان داد که تیمار حاوی 1 درصد پودر دانه ی زنیان به طورمعنی داری وزن بدن را در روزهای 14 و 28 افزایش داد و باعث افزایش وزن زنده در دوره های 7 تا 14 و 7 تا 28روزگی شد (05/0P<). تفاوت معنی داری از لحاظ مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و اجزای لاشه بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت (05/0P>). تیمارهای حاوی زنیان وزن نسبی بورس فابریسیوس را به طورمعنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند (05/0P<). پرندگان دریافت کننده جیره ی 1 درصد زنیان سطح گلوکز و کلسترول پایین تری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0P<). مکمل کردن جیره با سطح 5/1 درصد زنیان، سطح لیپوپروتئین های با چگالی بالا را افزایش داد (05/0P<)، اگرچه تمام تیمارهای حاوی دانه زنیان سطح لیپوپروتئین های با چگالی پایین را کاهش دادند (05/0P<). سایر فراسنجه های خونی تحت تاتثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت (05/0P>). نتایج مطالعه حاضر در کل نشان داد که استفاده از پودر دانه زنیان در جیره وزن را بورس فابریسیوس را افزایش داده و سطح 1 درصد آن، وزن بدن و پروفایل لیپیدی سرم را در بلدرچین ژاپنی بهبود داد.
  کلیدواژگان: بلدرچین، زنیان، عملکرد، فراسنجه های خونی، لاشه
 • شهرام شمسی گزافی*، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، خلیل میرزاده صفحات 65-74
  این آزمایش به منظور مقایسه اثر محافظتی زرده تخم شش گونه پرنده [مرغ صنعتی (Gallus Gallus)، مرغ محلی (Gallus Gallus domesticus)، اردک (Anatidae anas platyrhynchos)، غاز (Anatidae anser)، بلدرچین (Coturmix japonica) و قرقاول (Phasianus Colchicus)] برای محافظت اسپرم قوچ عربی در چهار زمان (یک، شش، 12 و 24 ساعت) ذخیره سازی منی در شرایط مایع (C°5)، در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار (زردهای تخم 6 پرنده) و هشت تکرار انجام شد. نمونه های منی از 10 راس قوچ نژاد عربی با شرایط سنی دو تا سه سال به طور هفتگی به مدت هشت هفته در فصل تولیدمثلی با استفاده از دستگاه شوک الکتریکی جمع آوری و نمونه های منی باهم مخلوط شدند. نمونه های منی با رقیق کننده تریس حاوی تیمارهای زرده تخم پرندگان مختلف (14 درصد) آمیخته، سپس درصد تحرک، زنده مانی و ناهنجاری های مورفولوژیکی اسپرم در چهار زمان پس از مخلوط کردن منی با رقیق کننده ارزیابی شد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از زرده تخم اردک، مرغ محلی و غاز، اثر مثبتی بر کاهش درصد تحرک و زنده مانی اسپرم طی نگهداری در زمان چهارم (24 ساعت) داشت (0/05 کلیدواژگان: زرده تخم، درصد تحرک، زنده مانی، کیفیت اسپرم، ناهنجاری های مورفولوژیکی
 • اکرم شبانی*، فتح الله بلداجی، بهروز دستار، تقی قورچی، سعید زره داران صفحات 75-86
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب 500 در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار (12 قطعه جوجه در هر تکرار) اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایش شامل جایگزینی 0، 3، 6، 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش وزن 10-1 روزگی در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری نسبت به جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد بیشتر بود (05/0>P). در 22-11 روزگی و 42-23 روزگی، جایگزینی سطوح مختلف ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره های غذایی جوجه های گوشتی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). مصرف خوراک در هیچ یک از دوره های مختلف پرورش تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. وزن کبد در تیمار شاهد به طور معنی داری کمتر از تیمارهای حاوی ضایعات ماهی تخمیری بود (05/0>P). نتایج نشان داد که جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با ضایعات ماهی تخمیری در جیره غذایی سبب بهبود عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی می شود.
  کلیدواژگان: تخمیر، ضایعات ماهی، عملکرد، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، مجموع ازت فرار
 • بهاره طاهری دزفولی*، حمیدرضا سیدآبادی، سیما ساور سفلی صفحات 87-96
  تولید و ترکیبات شیر جزء دسته صفات کمی و چندژنی می باشند وتحت تاثیر تعداد زیادی ژن قرار دارند. این تحقیق به منظور تعیین چندشکلی ژن های بتالاکتوگلوبولین، پرولاکتین و DGAT1، به عنوان ژن های کاندید موثر برصفات تولید شیر و ترکیبات آن،با استفاده از تکنیک PCR-RFLP درگاومیش های استان خوزستان صورت گرفت. از تعداد 200 راس از گاومیش های استان خوزستان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه ها به روش بهینه شده و تغییریافته استخراج نمکی صورت گرفت. بعد از انجام مراحل استخراج DNA، ژنوتیپ حیوانات با استفاده از روش PCR-RFLP تعیین گردید. برای تعیین ژنوتیپ حیوانات، قطعه 262 جفت باز از ناحیه اگزون و اینترون 4 ژن بتالاکتوگلوبولین، قطعه 411 جفت باز از اگزون 8 ژن DGAT1 و قطعه 156 جفت بازی از ناحیه اگزون 3 ژن پرولاکتین تکثیر و به ترتیب با استفاده از آنزیم های محدودالاثر HeaIII، CfrI و RsaI مورد هضم قرار گرفتند. محصولات هضم شده با استفاده از آنزیم، جهت تعیین ژنوتیپ بر روی آگارز 2% الکتروفورز گردیده و با اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در گاومیش های مورد مطالعه آلل B در جایگاه بتالاکتوگلوبولین، آلل A در جایگاه پرولاکتین و آلل K در جایگاه DGAT1 تثبیت شده است و برای هیچ یک از جایگاه ها چندشکلی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پرولاکتین، چندشکلی، گاومیش، ژن DGAT1
 • علی نوبخت* صفحات 97-106
  این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح افزایشی پودر شبدر بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و سطح سلول های خون مرغ های تخم گذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین (W36) از سن 65 تا 77 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) اجراء گردید. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (بدون استفاده از پودر شبدر)، 2) جیره حاوی 1 درصد پودر شبدر، 3) جیره حاوی 2 درصد پودر شبدر، و 4) جیره حاوی 3 درصد پودر شبدر. استفاده از پودر شبدر در جیره های غذایی مرغ های تخم گذار اثرات معنی دار بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و سطح سلول های ایمنی خون مرغ ها داشت (05/0>P). بیشترین مقادیر وزن تخم مرغ، تولید توده ای، بالاترین درصد تولید تخم مرغ، بهترین ضریب تبدیل غذایی، کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی، بیشترین درصد سفیده تخم مرغ، کمترین سطوح آلبومین، اسید اوریک و گلبول های قرمز خون با استفاده از 3 درصد پودر شبدر در جیره ها بدست آمد. کمترین سطح تری گلیسرید و پروتئین کل خون با جیره حاوی 1 درصد پودر شبدر مشاهده شد. در مرغ های تخم گذار استفاده از 3 درصد پودر شبدر موجب بهبود عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، تغییر سطح فراسنجه های خونی می گردد.
  کلیدواژگان: پودر شبدر، عملکرد، مرغ تخم گذار، متابولیت های خون
 • سعید مهدی زاده، سیدروح الله ابراهیمی محمودآباد* صفحات 107-120
  این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم (2750، 2900 و 3050 کیلوکالری در کیلوگرم) و سطوح مختلف پروتئین خام (13، 15 و 17 درصد) جیره، بر عملکرد مرغ های تخم گذار بومی استان مازندران در مرحله ی اول تخم گذاری انجام شد. به این منظور تعداد270 قطعه مرغ تخم گذار بومی با سن 24 هفته انتخاب و در قالب یک طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 در طول دوره 90 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند. درصد تخم گذاری و مقدار خوراک مصرفی تحت تاثیر معنی دار سطوح مختلف انرژی قرار گرفت (05/0 >(P؛ به طوری که با افزایش سطح انرژی جیره درصد تخم گذاری و مقدار خوراک مصرفی کاهش یافت. ولی سطوح مختلف انرژی جیره تاثیری معنی داری بر وزن پایانی، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل خوراک و درصد جوجه درآوری نداشت (05/0 <(P. سطوح مختلف پروتئین خام بر درصد تخم گذاری موثر بود (05/0 >(P؛ به طوری که با افزایش سطح پروتئین خام جیره از 13 به 17 درصد، درصد تخم گذاری به میزان 9/12 درصد افزایش یافت. اثر متقابل سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر هیچ یک از صفات عملکردی در کل دوره اثر معنی دار نشان نداد (05/0P>). لذا بر پایه نتایج این آزمایش، جیره حاوی سطح 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم جیره و پروتئین خام 15 درصد جهت تغذیه مرغ های تخم گذار بومی مازندران در مرحله ی اول تخم گذاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام، تولید تخم مرغ، مرغ های بومی، کیفیت تخم مرغ
 • امین عشایری زاده *، بهروز دستار، محمود شمس شرق، علیرضا صادقی ماهونک، سعید زره داران صفحات 121-132
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 در قالب طرح کاملا تصادفی به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 10 جوجه اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد منفی (بدون چالش با سالمونلا)، شاهد مثبت (چالش یافته با سالمونلا) و تیمارهای حاوی 50 و یا 100 درصد جایگزینی کنجاله کلزای خام و یا تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بودند. جوجه های تمامی گروه ها به جز شاهد منفی در پایان روز سوم پرورش، با سالمونلا تیفی موریوم از راه دهان چالش داده شدند. نتایج آزمایش نشان داد که 7 و 14 روز پس از چالش، درصد آلودگی در تیمارهای کنجاله کلزای تخمیری کمتر از تیمار شاهد مثبت و تیمارهای کنجاله کلزای خام بود. افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در تیمار شاهد مثبت و تیمار 50 درصد کنجاله کلزای تخمیری تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر تیمارهای چالش یافته داشت (05/0>P). بنابراین، با توجه به نتایج مثبت تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا می توان این منبع پروتئینی فرآوری شده را به عنوان یک استراتژی جدید برای کنترل آلودگی های سالمونلایی مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: تخمیر، سالمونلا، کنجاله کلزا
 • سیده حمیده حسینی، صالح طباطبایی وکیلی*، مرتضی ممویی، سمیه سالاری، مهدی زارعی صفحات 133-146
  به منظور بررسی اثر دانه گلپر بر عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان استروژن و برخی فراسنجه-های خونی جوجه های گوشتی، تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار پرورش یافتند. تیمارها شامل سطوح صفر (شاهد)، 3/0، 6/0 و 9/0 درصد پودر دانه گلپر در جیره غذایی بودند. سطوح دانه گلپر باعث افزایش وزن و مقدار خوراک مصرفی در دوره های آغازین، رشد و کل دوره پرورش شدند (05/0P<). ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در دوره های رشد و کل دوره، کمترین ضریب تبدیل در 6/0 درصد دانه گلپر مشاهده شد (05/0P<). دانه گلپر باعث افزایش پاسخ آنتی بادی اولیه و ثانویه علیهSRBC شد (05/0P<)، ولی بر وزن بورس فابرسیوس و طحال بی تاثیر بود. سطح 6/0 درصد دانه گلپر باعث کاهش درصد هتروفیل و افزایش لنفوسیت خون شد. نسبت هتروفیل به لنفوسیت در سطوح 3/0 و 6/0 درصد دانه گلپر کاهش یافت (05/0P<). پودر دانه گلپر باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای خون شد (05/0P<). دانه گلپر تاثیری بر میزان استروژن و گلوکز سرم خون نداشت. سطوح دانه گلپر باعث کاهش غلظت تری گلیسیرید و LDL و افزایش HDL سرم خون شدند (05/0P<). سطوح 6/0 و 9/0 درصد دانه گلپر کاهش میزان کلسترول خون را موجب شدند (05/0P<). خصوصیات لاشه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. بطورکلی، دانه گلپر موجب بهبود عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی شد که سطح 6/0 درصد آن قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: استروژن، ایمنی، جوجه گوشتی، دانه گلپر، عملکرد
 • کمال افضلی، سید جواد حسینی واشان*، نظر افضلی صفحات 147-162
  آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ضایعات میوه کامل سنجد با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیائی خون جوجه های گوشتی اجرا شد. تعداد 288 قطعه جوجه خروس یکروزه انتخاب و به طور تصادفی بین 8 تیمار و 4 تکرار توزیع شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به روش آزمایش فاکتوریل 2×4 شامل 4 سطح سنجد (0، 75/0، 5/1 و 3% سنجد) و 2 سطح آنزیم (0 و 05/0% آنزیم) انجام شد. نتایج نشان داد سنجد بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و وزن بدنی در دوره 28روزه تاثیری نداشت (05/0>P). وزن بدن نیز در سطح 3 درصد سنجد بطور معنی داری بالاتر از شاهد بود. ضریب تبدیل خوراک در 28 روزگی در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی آنزیم بطور معنی داری کاهش یافت (05/0>P). سنجد بر راندمان مصرف پروتئین، مصرف انرژی و شاخص تولید در 28 و 42 روزگی تاثیر معنی داری نداشت بجز شاخص تولید در 42 روزگی در جوجه های تغذیه شده با سنجد افزایش پیدا کرد. آنزیم، راندمان مصرف انرژی و پروتئین را در دوره 28 روز اول بطور معنی داری بهبود بخشید (05/0P<). سنجد بر میزان کلسترول، HDL و تری گلیسرید در 28 روزگی تاثیری نداشت ولی میزان LDL و کلسترول را کاهش داد (05/0P<). میزان فعالیت آنزیم های کبدی AST و ALT در دوره 28 و 42 روزگی کاهش یافت(05/0P<).بنابراین افزودن پودر سنجد به جیره جوجه های گوشتی، باعث بهبود وزن بدن، کاهش چربی بطنی، کلسترول، LDL و افزایش کلسیم خون می گردد.
  کلیدواژگان: آنزیم، جوجه گوشتی، سنجد، عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیائی خون
 • سارا میرزایی گودرزی*، فاطمه برجی زاده، علی اصغر ساکی، داریوش علیپور، پویا زمانی صفحات 163-176
  این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار از سن 78 تا 86 هفتگی انجام شد. مجموعا 120 قطعه مرغ تخم گذار سویه بونز وایت در 6 تیمار و هر تیمار شامل 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار بصورت آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح (صفر، 78/6 و 56/13 درصد کنجاله آفتابگردان) و 2 سطح آنزیم پروتئاز (صفر و 200 گرم در تن) می باشد. نتایج نشان داد میزان تخم گذاری در سطح دوم کنجاله آفتابگردان (78/6 درصد)، نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت (05/0P<). آنزیم، موجب افزایش معنی دار خوراک مصرفی گردید (05/0P<). خوراک مصرفی در تیمار 56/13 درصد کنجاله آفتابگردان با آنزیم، نسبت به سطوح صفر و 56/13 درصد کنجاله آفتابگردان بدون آنزیم و 78/6 درصد کنجاله آفتابگردان با آنزیم افزایش یافت (05/0P<). آنزیم پروتئاز، صفات تخم مرغ از جمله شاخص شکل، شاخص زرده، واحد هاو و وزن پوسته را بهبود داد (05/0P<). ضخامت پرزهای دوازدهه در تیمار 56/13 درصد کنجاله آفتابگردان بدون آنزیم، کاهش یافت (05/0P<). ارتفاع پرز دوازدهه تحت تاثیر آنزیم کاهش یافت (05/0P<). نتایج کلی نشان داد که می توان کنجاله آفتابگردان را تا سطح 56/13 درصد همراه با آنزیم بدون هیچگونه اثر منفی بر صفات عملکردی در جیره مرغ های تخم گذار بکار برد.
  کلیدواژگان: کنجاله آفتابگردان، آنزیم، عملکرد، ریخت شناسی روده باریک، مرغ تخم گذار
 • کاظم علیجان زاده فیروزی، میرداریوش شکوری* صفحات 177-190
  به منظور بررسی اثرات پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرماکتو به تنهایی و یا توامان بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی، ریخت سنجی مخاط روده و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، آزمایشی با استفاده از 256 قطعه جوجه گوشتی سویه تجارتی راس - 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی اجرا شد. چهار تیمار آنتی بیوتیک آویلامایسین (شاهد)، پریمالاک، فرماکتو و مخلوط پریمالاک و فرماکتو در چهار تکرار به جیره های پایه افزوده شده و به مدت 42 روز به جوجه ها تغذیه شد. استفاده از پریمالاک و فرماکتو با کاهش مصرف خوراک (01/0P<) موجب کاهش وزن جوجه ها شد (001/0P<). ضریب تبدیل غذایی در اثر مصرف جیره های حاوی پریمالاک بدتر شد (05/0P<). pH محتویات سنگدان و سکوم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم ایلئومی انرژی توسط تیمارهای آزمایشی کاهش نشان داد (05/0P<). کاهش ارتفاع پرز ژژنوم در اثر پریمالاک و فرماکتو و افزایش عمق کریپت آن در اثر همه تیمارها مشاهده شد (01/0P<). استفاده از پریمالاک و فرماکتو و ترکیب این دو باعث کاهش کلسترول و کلسترول LDL (001/0P<) و مصرف این افزودنی ها به تنهایی موجب افزایش کلسترول HDLسرم خون جوجه های گوشتی شد (05/0P<). به طور کلی استفاده از پریمالاک و فرماکتو و یا ترکیب آنها در جیره، به جز کاهش سطح کلسترول سرم خون نتوانستند در مقایسه با آویلامایسین اثرات مشابهی بر عملکرد جوجه ها نشان دهند. از این رو نمی توانند جایگزین خوبی برای این آنتی بیوتیک محرک رشد مطرح شوند. به علاوه بین پریمالاک و فرماکتو ویژگی سینبیوتیکی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پربیوتیک، قابلیت هضم ایلئومی، کلسترول، جوجه گوشتی
 • سید احسان غیاثی*، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان صفحات 191-210
  تاثیر روغن اکسید شده سویا و هسته انار بر وضعیت آنتی اکسیدانی و عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو پیرامون زایش در بز های سانن، 3 هفته قبل و بعد از زایش مورد بررسی قرار گرفت. تیمار ها شامل 1) جیره پایه به همراه 4 درصد روغن سویا، 2) 4 در صد روغن اکسید شده سویا، 3) 4 در صد روغن اکسید شده سویا و 8 درصد هسته انار آسیاب شده بود. سه روز پس از زایش جیره های آزمایشی با یک جیره یکسان جایگزین شد. غلظت فاکتور روماتوئید(RF)، پروتئین التهابی حاد(CRP)، مالون دی آلدهید(MDA)، ظرفیت آنتی اکسیدانی خون(TAC)، فعالیت آلکالین فسفاتاز(ALP)، کراتین کیناز(CK)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST) و لاکتات دهیدروژناز(LDH) دو هفته پس از اعمال تیمار، در اثر تیمار 2 نسبت به تیمار 1 دارای الگوی افزایشی و در اثر تیمار 3 نسبت به تیمار 2، دارای روند کاهشی بود. الگوی افزایشی در فراسنجه های CRP،ALT ،MDA و ALP و روند کاهشی مذکور برای فراسنجه های RF، TAS، CRP و ALP معنی دار بود. الگوی اثر تیمارها دو هفته پس از اعمال جیره یکسان، در کلیه فراسنجه های مذکور به جز کراتین کیناز، فاکتور روماتوئید، مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل خون، به طور مشابهی با سایر زمان ها تکرار شد. به طور کلی روغن تیمار2 در مقایسه با تیمار1، به دلیل تغییر در ترکیب اسید های چرب و وجود مشتقات پراکسیداسیون، باعث افزایش عوارض استرس اکسیداتیو و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما گردید، در حالی که هسته انار فراسنجه های مذکور را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: هسته انار، روغن سویای اکسید شده، استرس اکسیداتیو، وضعیت آنتی اکسیدانی، بز سانن
 • |
  • Atefe Kavosi*, H. Roshanfekr, M. Mamouei, J. Fayazi, D. Kianzad Pages 3-14
   In this study, records of 305-d and first lactation production traits of 13601 Holstein cows were used to estimate genetic parameters and genetic trends for production traits of Holstein cows resulted by imported semen. These data were collected from 218 herds during 1999 to 2013 by Animal Breeding Center of Iran. Procedure GLM software SAS, 9.1 was used for effect fixed (herd effect, semen type, year, month of calving) and age of calving as the covariate. Estimated were genetic and phenotypic variance (co) milk yield, fat and protein percentage traits by Wombat and univariate and bivariate animal model. Heritability of milk yield, fat and protein percentage were (0.23±0.007, 0.46±0.01 and 0.52±0.021) respectively. Genetic correlations between milk yield-fat percentage, milk-protein percentage and protein-fat percentage were (-0.30±0.021, -0.42±0.017 and 0.16±0.001) respectively. Compared the genetic trend milk, fat and protein percentage traits difference between daughters of semen American, Iranian and Canadian was significant (p
   Keywords: Breeding value, Cow Holstein, Trends Genetic, Import sperm
  • V. Dastaniyan *, S. Khalajzade, M. B. Sayyadnejad Pages 15-24
   In order to genetic evaluate of milk yield in Iranian Holstein dairy cows a total of 276767 first lactation records from different provinces of Iran within 583 herds collected from 1991 to 2008 were used. The records were corrected for 305 days in milking, twice daily milking and mature equivalent age. The records less than 2500 and higher than 13000 kg were deleted before analyzing of data. To identify factors affecting milk yield a general linear model (GLM) procedure was applied and then herd-year-season and age at first calving were considered as fixed and covariate factors in the model respectively. A single trait animal model was applied for estimation of genetic parameters using restriction maximum likelihood (REML) method. Mean and heritability of milk yield were obtained 7944±1743 (kg) and 0.28±0.01 respectively. Genetic and phenotypic trends were 46.4±2.4 and 147.27±5.7 kg/y respectively (P
   Keywords: Genetic trend, milk yield, province, sire origin, age at first calving
  • H. Lotfollahiyan *, S. A. Hoseini Pages 25-34
   An investigation was carried out to evaluate growth performance and carcass characteristics of three commercial broiler strain ( A, B, C ), during four husbandry period in randomized complete block design with three treatment include stains and four block based on nutrition program include four phasing diets, high energy and high protein diets, pellet from diets and low energy and low protein diets. Husbandry conditions including environmental and managmental factors, were the same for three strains during each experimental periods.
   The traits under consideration were daily body weight gain, daily feed intake, feed conversion ratio, means of live body weight, index of production, livability, carcass percentage, percent of breast, thigh and abdominal fat in end of 42th days of age. Statistical analysis of performance criteria showed that difference of daily weight gain in 42 days among of strain was significant and B had highest and C had lowest means of daily weight gain (P
   Keywords: Broiler, Commercial Strains, Nutrition management, Performance, Carcass Characteristics
  • Y. Chashni Del *, M. H. Aghajani, E. Dirandeh Pages 35-44
   To determine the effects of different sources of oilseeds including n-3 and n-6 fatty acids (FA) on blood metabolites, sex ratio and reproductive parameters in Zel ewe's a total of 102 ewes were assigned randomly to three diets in a completely randomized design. Diets contained either basal diet (Control), n-3 (Canola), or n-6 (roasted whole soybeans), and they were fed for 56 d. Results showed that there were no significant differences among treatments in glucose, triglyceride and LDL concentrations, but cholesterol and HDL were significantly higher in ewes fed n-3 and n-6 fatty acids compared with those control diets. Lambing rate was significantly greater in ewes fed n-3 (82.3%) and n-6 (82.3%) compared with ewes fed control diets (70.2%) but there were no significant differences between ewes fed diets n-3 and n-6. Treatments affected sex ratio of offspring (P
   Keywords: fatty acids, sex hormones, fertility, sex ration, ewes
  • Mozaffar Bageri, Ali Nobakht, Alireza Safamehr* Pages 45-54
   A study was conducted to evaluate the effects of three medicinal plants, antibiotic and probiotic on performance, carcass traits, immune system and biochemical parameters in broiler chicks. A total of 360 one-day old mixed Ross-308 broiler chicks were assigned to six treatment with 3 replicate (n=20). The diets were fed including: the control (without feed additive), control supplemented with 20 ppm of virginamycin, control supplemented with 50 ppm of probiotic (protexin), control with 1.5% of either Thyme (thymus vulgaris L), Chicory (cichorium intybus), Pennyroyal (mentha pulegium). Body weight gain increased with antibiotic supplementation and decreased with adding Pennyroyal (P
   Keywords: Antibiotic, Probiotic, Medicinal plants, Broiler chickens
  • Ramin Habibi *, Ghasem Jalilvand, Mohammad Reza Moradqoli, Aidin Azizpour Pages 55-64
   This study was conducted to evaluate the effect of different levels of Ajwain (Trachyspermumammi) seed powder on performance, carcass characteristics and blood parameters of Japaneses quails. A total of 288 day old as-hatched Birds through 24 pens (6 treatments and 4 replicates) were used. Experimental diets included control diet (corn-soy), control antibiotic (positive control) and different levels Ajwain seed powder (containing 0.5, 1, 1.5 and 2 percent of diet) respectively. Results indicated that treatment containing of 1% ajwain seed powder significantly increased body weight in 14 and 28 days of age, and body weight gain in 7-14 and 7-28 days of age periods (P0.05) different between treatments in feed intake, feed conversion ratio and carcass characteristics, However relative weight of bursa of fabricius significantly increased by Ajwain treatments(P0.05). It could be concluded from the results present study that usage of Ajwain seed powder in diet increased of relative weight of bursa of fabricius, and at level of 1%, improved body weight and serum lipid profile of japaneses quails.
   Keywords: Quail, Ajwain, performance, Blood parameters, Carcass
  • Shahram Shamsi, E. Ghazafi *, Morteza Mamouei, Saleh Tabatabaei, Vakili, Khalil Mirzadh Pages 65-74
   This experiment were conducted in order to compare the protective effect of egg yolk from 6 species of birds [industry chicken (Gallus Gallus), local chicken (Gallus Gallus domesticus), duck (Anatidae anas platyrhynchos), goose (Anatidae anser), quail (Coturmix japonica) and pheasant (Phasianus Colchicus)] to protect Arabian ram semen in four times (1, 6, 12 and 24 hours) of semen storage under liquid condition (5°C), was done in a completely randomized design with six treatments (Egg yolks of 6 birds) and eight replications. Semen samples from 10 Arabic rams with 2-3 years were collected weekly in breeding season for eight weeks with using electric shock and semen samples were mixed. Semen samples were mixed with Tris extender containing eggs yolks of different treatments (14%) and then the percentage of motility, viability and morphological abnormalities of spermatozoa in four times after dilution were evaluated. The result of this experiment showed that, use duck egg yolk, goose and local chicken, positive effect on the reduction in percentage of spermatozoa motility and viability during storage at quarter time (24 hours) of (P
   Keywords: Egg yolk, Morphology abnormalities, Motility, Sperm quality, Viability
  • Akram Shabani *, F. Boldaji, B. Dastar, T. Ghorchi, S. Zerehdaran Pages 75-86
   This experiment was conducted to study the effect of using diets containing fermented fish waste on growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. A total of 240 male Cobb 500 broilers were allocated into 5 treatments with 4 replicates (12 chickens in each replicate) using a completely randomized design. Experimental treatments contained 0, 3, 6, 9 and 12% fermented fish waste replaced by soybean meal in diets. Results showed that 1-10 days weight gain in chickens fed diets containing 9 and 12 percentage of fermented fish waste was more than chickens fed control diet (P
   Keywords: Fermentation, Fish waste, performance, Lactobacillus plantarum, Total volatile nitrogen
  • B. Taheri Dezfoli *, H. R. Seyedabadi, S. Savar Sofla Pages 87-96
   Milk production and its components are belong to quantitative and polygenic traits and affected by many genes. This study was conducted to determine the polymorphism in β-lactoglobulin, prolactin and DGAT1 genes of buffaloes in Khuzestan province using PCR-RFLP technique. Therefore, blood samples were collected from 200 buffaloes of Khuzestan province and then DNA samples were extracted using optimal and modified salting-out method. After DNA extraction, the genotype of the animals was determined by PCR-RFLP. For genotyping of animals, the 262 bp fragment of exon and intron 4 of the beta-lactoglobulin, the 411 bp fragment of exon 8 of the DGAT1 and the 156 bp fragment of exon 3 of the prolactin genes were amplified and then digested using restriction enzyme HeaIII, CfrI and RsaI, respectively. Then restricted PCR products electrophoresed on 2% agaros gel and stained in etediumbromide. Results of this study showed that the allele of B, the allele of A and the allele of K has been fixed in beta-lactoglobulin, prolactin and DGAT1 loci in buffalo population of Khuzestan, respectively and polymorphism was not seen for any of these loci.
   Keywords: Prolactin, Polymorphism, Buffalo, DGAT1 gene
  • Ali Nobakht* Pages 97-106
   This experiment was conducted to evaluate the effects of increasing levels of clover meal (CM) on egg production, egg traits and blood metabolites of laying hens. In this experiment 144 Hy-line (W36) laying hens were used from 65-75 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group, 2) group with 1% of CM, 3) group with 2% of CM, 4) group with 3% of CM. The results showed that using CM has significant effects on performance, egg traits and blood metabolites of laying hens (p
   Keywords: Clover meal, Blood metabolites, Egg production, Laying hens, performance
  • S. Mehdizadeh, S. R. Ebrahimi* Pages 107-120
   This study was carried out to evaluate the effect of different levels of metabolizable energy (2750, 2900 and 3050 kcal/kg) and crude protein (13, 15 and 17%) in the diet on the performance and egg quality of native laying hens of Mazandaran province at the first stage of production. For this purpose, two hundreds seventy 24-week-old native hens were randomly assigned to a 3×3 factorial design experiment. Egg production and feed intake were affected by different levels of energy (P0.05). Moreover, different levels of crude protein had significant effect on egg production (P
   Keywords: Metabolizable energy, Crude protein, Egg production, Native hens, Egg quality
  • Amin Ashayerizadeh *, B. Dastar, M. Shams Shargh, A. R. Sadeghi, S. Zerehdaran Pages 121-132
   This experiment was conducted for effect of feeding fermented rapeseed meal on reduction salmonella population in broiler chickens. A total of 240 Cobb 500 broilers in a completely randomized design were allocated to 6 treatments with 4 replicates of 10 chickens each. Experimental treatments were including negative control (not challenged by salmonella), positive control (challenged by salmonella) and treatments containing 50 and 100% raw or/and fermented rapeseed meal replaced by soybean meal in diet. All broilers were challenged by Salmonella typhimurium using oral gavage except negative control at the end of 3 day of rearing. Results showed that 7 and 14 days post challenge, the percentage of contamination in fermented rapeseed meal treatments were less than positive control and raw rapeseed meal treatments. Weight gain and feed conversion ratio in positive control and 50% fermented rapeseed meal treatment were significantly different with other challenged treatments (P
   Keywords: Fermentation, Salmonella, Rapeseed meal
  • Hamide Hoseiini, Saleh Tabatabaei*, Morteza Mamoie, Somaye Salari, Mehdi Zareii Pages 133-146
   For evaluation the effect of Heracleum Persicum on performance, immunity, antioxidant activity, estrogen and some blood parameters of broiler chickens, a total of 192 Ross 308 broilers were trained in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 12 observations in each replicate. Treatments were included the levels of zero (control(, 0.3, 0.6 and 0.9% of Heracleum Persicum seed powder in diet. Heracleum seed levels caused the higher weight gain and feed intake in starter, grower and total rearing periods (P
   Keywords: Estrogen, Immunity, Broiler chicken, Heracleum Persicum, performance
  • Kamal Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan *, Nazar Afzali Pages 147-162
   To evaluate the effects of Elaeagnus Angustifolia (EA) and enzyme on serum biochemistry parameters of broiler chicken, 288 one-day-old male Ross 308 broilers were randomly allocated to 32 cages for 8 dietary treatments with 4 replicates. This experiment were done in a completely randomized design with 4*2 factorial trial involved 4 levels of EA (0, 0.75, 1.5 and 3% EA) and 2 levels of Enzyme (0, 0.05% of Natozyme plus). The data were shown that EA were improved the body weight and feed conversion ratio. Dietary treatment did not affect the triglyceride, and HDL of broiler fed with EA and Enzyme at 28d; but the concentration of LDL and cholesterol was significantly affected, so that the LDL and cholesterol concentration were higher when birds fed 3% EA as compared to birds fed control(P
   Keywords: enzyme, Elaeagnus angustifolia, performance, Blood biochemical parameters, Broiler
  • Sara Mirzaie Goudarzi *, Fatemeh Borjizadeh, Ali Asghar Saki, Dariush Alipour, Pouya Zamani Pages 163-176
   This experiment was conducted to consider of sunflower meal (SFM) levels and protease enzyme on performance, egg quality traits and intestinal morphology of laying hens from 78 to 86 weeks of age. In total, one hundred and twenty white Bovans laying hens were used in 6 treatments, 5 replicates and 4 hens in each in a factorial arrangement 3×2 by completely randomized design (CRD). The experimental treatments contain 3 levels (0, 6.78 and 13.56% SFM) and 2 levels of protease enzyme (0 and 200 g/ton). Results have shown that second level of SFM (6.78%) in the diet increased egg production than control treatment (P
   Keywords: Sunflower meal, enzyme, performance, intestinal morphology, laying hen
  • Kazem Alijanzadeh Firouzi, Mir Daryoush Shakouri* Pages 177-190
   To evaluate the effects of Primalac probiotic and Fermacto prebiotic, alone or combined, on growth performance, ileal nutrients digestibility, intestinal mucosal morphometry and some blood biochemical parameters, a trial was conducted using 256 broiler chicks (Ross 308) by employing a completely randomized design. Four treatments including Avilamycin antibiotic (control), Perimalac, Fermacto and Perimalac plus Fermacto with four replicates were added to the basal diets and fed to birds for a period of 42 days. Primalac and Fermacto decreased feed intake (P
   Keywords: Probiotic, Prebiotic, Ileal digestibility, Cholesterol, Broiler chickens
  • Seyyed Ehsan Ghiasi *, Reza Valizadeh, Abasali Naserian Pages 191-210
   This experiment was carried out to study the effect of oxidized soybean oil (OSO) against antioxidative ability of Pomegranate seeds (PS) on body antioxidant status and oxidative stress complications in periparturient Saanen goats. Blood total antioxidant capacity (TAC), Malondialdehyde (MDA) concentration, C-reactive protein (CRP), rheumatoid factor (RF) & enzyme activities were investigated three weeks pre and post-partum, through a completely randomized design with repeated measurements. Dietary treatments (T) included base diet and 4% fresh soybean oil (FSO) (T1), 4% OSO (T2), 4% OSO and 8% milled PS (T3)(DM basis). Three days after parturition similar diet was fed to all groups, to evaluation of durability of treatment effect. The blood enzyme activities of alkaline phosphatase (ALP), creatine kinase (CK), aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) & lactate dehydrogenase (LDH), CRP, RF, MDA and TAC had ascending pattern in T2 vs. T1 and descending trend in T3 vs. T2. The ascending pattern in CRP, ALT, MDA and ALP and the descending trend in RF, TAS, CRP and ALP were significant statistically. Also two weeks after feeding similar diet, all parameters except CK, RF, TAC & MDA changed likewise previous pattern. Generally, the possible roles of lipid peroxidation derivatives of OSO led to progressive oxidative stress complications and reduced Blood TAC vs. FSO. Nevertheless, PS antioxidative components had beneficial effects on blood TAC and lowering role on oxidative stress signs.
   Keywords: Pomegranate seed, Peroxidized soybean oil, Oxidative stress, Antioxidant status, Saanen goats