فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و پنجم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال سی و پنجم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آیدا قدرتی، پرویز شیشه بر، فرحان کچیلی صفحات 1-11
  در این تحقیق زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس، Takahashi))Aleuroclava jasmini روی چهار رقم پرتقال شامل سیاورز، والنسیا، مارس و واشنگتن در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط دمایی 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین طول دوره رشدی مراحل نابالغ سفیدبالک یاس ماده روی ارقام سیاورز، والنسیا و مارس به ترتیب برابر با 23/0 ± 38/31، 68/0 ± 43/28 و 67/0 ± 20/29روز بود. این سفیدبالک روی رقم واشنگتن فقط تا پوره سن سوم زنده ماند. میانگین مرگ و میر پیش از بلوغ کل روی سه رقم فوق الذکر به ترتیب 43/0 ± 77/25، 29/0 ± 00/32 و 52/0 ± 00/32 درصد و میانگین نسبت جنسی (درصد ماده) روی سه رقم به ترتیب 45/0 ± 45/59، 63/0 ± 05/54 و 44/0 ± 76/51 درصد بود. میانگین طول عمر سفیدبالک های بالغ ماده روی رقم ها به ترتیب 11/0 ± 40/3، 20/0 ± 15/5 و 22/0 ± 60/4 روز بود. میانگین تعداد کل تخم روی سه رقم به ترتیب 45/1 ± 53/25، 62/1 ± 00/40 و 87/1 ± 66/33 بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، به ترتیب 001/0 ± 055/0، 003/0 ± 065/0 و 002/0 ± 060/0 تعداد ماده/ماده/روز و نرخ خالص تولیدمثل (R0) به ترتیب 51/0 ± 46/6، 54/0 ± 71/7 و 60/0 ± 41/11 تعداد ماده/ماده/نسل روی سه رقم مذکور تعیین شد. نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به ازای هر روز به ترتیب 001/0 ± 05/1، 003/0 ± 06/1 و 002/0 ± 07/1 و میانگین طول دوره یک نسل (T) به ترتیب 221/0 ± 6/33، 435/0 ± 09/31 و 639/0 ± 69/31 روی رقم های ذکر شده بود. زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) روی ارقام مذکور به ترتیب 106/0 ± 48/12، 186/0 ± 55/10 و 183/0 ± 02/9روز بود با توجه به نتایج حاصله، مناسب ترین رقم برای رشد و تولید مثل سفیدبالک یاس رقم والنسیا بود.
  کلیدواژگان: Aleuroclava jasmini، زیست شناسی، نسبت جنسی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، رقم های پرتقال
 • سیدعلی اصغر فتحی*، رویا بهرو بنمار، قدیر نوری قنبلانی، بهرام ناصری صفحات 13-23
  مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)، یکی از آفات مهم سیب زمینی، Solanum tuberosum L.، در دنیا می باشد. در این تحقیق پارامترهای چرخه زیستی این شب پره روی شش رقم سیب زمینی به نام های ایمپالا، آگریا، ساوالان، فلوریدا، امراد و مارکز مطالعه شد. دوره ی نشوونمای لاروی روی رقم های فلوریدا و ایمپالا به طور معنی داری طولانی تر از رقم های مارکز و امراد بود. کمترین درصد بقای از تخم تا حشره کامل روی رقم فلوریدا (48/60 درصد) مشاهده گردید. تعداد تخم گذاشته شده به ازای یک ماده روی رقم فلوریدا به طور معنی داری کمتر از رقم های آگریا، ساوالان، مارکز و امراد بود، ولی در مقایسه با رقم های ایمپالا و فلوریدا اختلاف معنی داری نداشت. کمترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) (058/0 بر روز) و کمترین نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) (059/1 بر روز) به طور معنی داری روی رقم فلوریدا به دست آمد. همچنین، طولانی ترین مدت نسل (T) (60/33 روز) و طولانی ترین زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT) (93/11 روز) به طور معنی داری روی رقم فلوریدا مشاهده گردید. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که رقم فلوریدا در بین شش رقم مورد مطالعه سیب زمینی نامطلوب ترین میزبان نسبت به T. absoluta می باشد. این نتایج می تواند در برنامه های مدیریت تلفیقی T. absoluta در مزارع سیب زمینی مفید باشد.
  کلیدواژگان: پارامترهای جدول زندگی، رقم های سیب زمینی، مطلوبیت میزبانی، مینوز گوجه فرنگی
 • یدالله خواجه زاده *، مجید حسنی مقدم صفحات 25-36
  خشکسالی سال های اخیر، باعث افزایش جمعیت شته یولاف-گندم (Sitobion avenae Fab.) شده است. با توجه به افزایش فعالیت دشمنان طبیعی آنها در مزارع غلات، بهترین روش کنترل آن آفت براساس استفاده از سموم انتخابی با کاهش اثرات سوء زیست محیطی استوار است. بنابراین لزوم تعیین سطحی از تراکم آفت که باعث خسارت اقتصادی می شود(EIL)، برای جلوگیری از مصرف بی رویه سم در اگرواکوسیستم حساس گندم مشهود می باشد. از این رو این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده با دو عامل مراحل نموی و تراکم شته در سه تکرار برروی گندم آبی متوسط رس رقم چمران در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز طی دو سال زراعی 90-1388 اجرا شد. مراحل نموی (ابتدای، اواسط و اواخر مرحله شیری) به عنوان عامل اصلی و تراکم شته (شاهد صفر، 10-5، 15-11، 20-16، 25-21، 30-26 و 35-30 شته در هر سنبله) به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند. تمام تیمارها با استفاده از روش توری آستینی و در سه تکرار اجرا شدند. میانگین عملکرد دانه در تیمارهای مختلف تراکم شته با استفاده از آزمون دانکن گروه بندی و معادله و منحنی خط رگرسیونی بین تعداد شته و وزن دانه در هر بوته محاسبه شد. برای محاسبه EILشته یولاف-گندم از روش حد سودآوری مبارزه استفاده شد. نتایج سال اول نشان داد که بدون احتساب نقش دشمنان طبیعی سطح زیان اقتصادی (EIL) شته یولاف-گندم در ابتدای، اواسط و اواخر مرحله شیری شدن دانه گندم به ترتیب 17، 22 و 42 شته و آستانه زیان اقتصادی به همان ترتیب 12، 17 و 31 شته یولاف-گندم برای هر سنبله محاسبه شد. نتایج سال دوم نشان داد که سطح زیان اقتصادی در ابتدا، اواسط و اواخر مرحله شیری شدن دانه گندم به ترتیب 9، 18 و 49 شته و آستانه زیان اقتصادی به همان ترتیب 7، 14 و 37 شته یولاف-گندم برای هر سنبله محاسبه شد. همچنین در سال زراعی 94-1393 سطح زیان اقتصادی در ابتدا، اواسط و اواخر مرحله شیری 8، 16 و 44 شته وآستانه زیان اقتصادی به همان ترتیب 6، 12 و 33 شته در هر سنبله به دست آمد.
  کلیدواژگان: سطح زیان اقتصادی، شته یولاف، گندم، گندم و اهواز
 • آرمان آوند فقیه*، هادی زهدی، محمد جعفرلو، رئوف کلیایی صفحات 37-48
  کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، مهم ترین آفت گردو در ایران است. کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم خراط با استفاده از دو محصول تجاری با اسامی Isonet® Z وZeumat Universe® در دو استان آذربایجان شرقی و کرمان در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. قبل از ظهور نخستین پروانه کرم خراط در هر هکتار 600-300 عدد پخش کننده فرومون به درختان نصب گردیدند. در هر کرت سه تله فرومونی برای بررسی اخلال در جهت یابی پروانه های نر کرم خراط قرار داده شد. عدم شکار تله های فرومونی در قطعات آزمایشی که در آنها روش اخلال در جفت گیری انجام شده بود موید موفقیت اخلال در جفت گیری حشرات کامل آفت با این محصولات و با تعداد پخش کننده های به کار رفته در قطعات آزمایشی بود. میانگین تعداد سوراخ های لاروی بر روی شاخه های یک ساله درختان گردو در تیمارهای Isonet® Z و Zeumat Universe® و شاهد به ترتیب در استان کرمان 03/0 ± 18/0، 02/0 ± 13/0 و 04/0 ± 45/0 و در استان آذربایجان شرقی 03/0 ± 18/0، 04/0 ± 33/0 و 07/0 ± 63/0 و مجموعا در هر دو محل اجرای تحقیق 02/0 ± 18/0، 02/0 ± 2/0 و 04/0 ± 52/0 (خطای معیار ± میانگین) بود که تفاوت معنی دار در سطح 1% داشتند و نشان دهنده کارایی روش اخلال در جفت گیری به وسیله هر دو محصول تجاری در کنترل خسارت کرم خراط بود. میزان خسارت در کرت هایی که روش اخلال در جفت گیری انجام شده بود نسبت به شاهد 70-60 درصد کاهش داشت. نتایج آزمایش نشان داد که تکنیک اخلال در جفت گیری با تعداد 300 عدد پخش کننده های فرومون محصولات آزمایش شده در هکتار برای کنترل خسارت کرم خراط در باغ های گردو موثر بود.
  کلیدواژگان: پروانه کرم خراط، Zeuzera pyrina L، فرومون، اخلال در جفت گیری، گردو
 • مهرداد عمواقلی طبری*، قدیر نوری قنبلانی، سیدعلی اصغر فتحی، علی مومنی، جبراییل رزمجو، علیرضا نبی پور صفحات 49-61
  در این تحقیق 98 ژنوتیپ داخلی و خارجی برنج از نظر مقاومت به کرم ساقه خوار نواری برنج، Chilo suppressalis، در شرایط مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج در مازندران-آمل غربال شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در مرحله ی زایشی گیاه برنج از هر کرت 5 بوته به طور تصادفی انتخاب و کف بر شدند. سپس درصد خوشه های سفید شده، تعداد لارو بر بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد ساقه در بوته اندازه گیری شدند. براساس نتایج به دست آمده، ژنوتیپ های Novator، Estrella، G2-Gan74، Rashtline-1، IR72860، با میانگین 6/1، 3/2، 7/2، 8/2 و 2/3 درصد خوشه های سفید شده در گروه مقاوم و ژنوتیپ هایIR72-B ، Iranian-New-Hybrid،Fars promising line،IR64MutantW وC-IR50 با میانگین 5/43، 4/43، 6/37، 8/35 و 8/34 درصد، در گروه حساس قرار گرفتند. همچنین، ژنوتیپ های Novator، Estrella،G2-Gan74 ، با میانگین 1/0، 1/0و 2/0 عدد لارو بر بوته و ژنوتیپ های Chinese-hybrid-1،IR72-B ، Binam با میانگین 3/10، 7/9 و 9/8 عدد لارو به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد لارو درون ساقه را داشتند. کوتاه ترین ارتفاع بوته، 4/74 سانتی متر؛ کمترین تعداد ساقه،13/9 عدد؛ و کمترین قطر ساقه،44/4 میلی متر به ترتیب در ژنوتیپ های Rashtline-1، Fars promising line، Iranian New-Hybrid و بیشترین مقادیر فوق 26/138سانتی متر، 6/17 عدد و 72/12 میلی متر به ترتیب در ژنوتیپ هایTarom-Arg2، Sahel و Dorfak مشاهده شد. بین درصد خوشه های سفید شده با تعداد لارو بر بوته و بین درصد خوشه های سفید شده با تعداد ساقه در بوته همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت، ولی بین درصد خوشه های سفید شده با ارتفاع بوته و درصد خوشه های سفید شده با قطر ساقه همبستگی معنی داری مشاهده نشد. ژنوتیپ ها براساس تجزیه خوشه ایبه دو گروه اصلی و جمعا چهار گروه فرعی دسته بندی شدند. ژنوتیپ هایی که از حساسیت کمتری برخوردار شدند. می توان Novator، Estrella، Rashtline-1 را ذکر نمود. هم چنین در این بررسی 19 ژنوتیپ برنج ازجمله Novator، Estrella، MashhadDomsiah/Neda ،Rashtline-1، Shirodi، Nemat، G2-Gan74، IR64-Mutant-F3076، {(A78.1/LocalAbiji)/(khazar/Tarom)}مقاوم به کرم ساقه خوار نواری شناسایی شدند که برخی از آن ها برای مطالعات تکمیلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
  کلیدواژگان: Chilo suppressalis، غربال گری انبوه مزرعه ای، برنج، مقاوم
 • زهرا گنجی، سعید محرمی پور* صفحات 63-73
  بخشی از جمعیت بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Boyd) زمستان های سخت را به صورت لارو در بقایای چغندر و سایر پناهگاه های مناسب سپری می کند. به منظور مطالعه توانایی زمستان گذرانی این حشره، لاروهای سن آخر به صورت ماهیانه از شهریور تا اسفند 1390 جمع آوری شدند. تغییرات فصلی در شاخص های سرماسختی (نقطه انجماد و دمای حداقل کشنده) بید چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین نقطه انجماد لاروهای بید چغندر قند جمع آوری شده از مزرعه بین 99/0 ± 15- تا 92/0 ± 8/17- درجه سلسیوس در نوسان بود. به علاوه حدود 50 درصد از لاروهای جمع آوری شده در مهر ماه پس از 24 ساعت قرار گرفتن در دمای 12- درجه سلسیوس تلف شدند؛ این شاخص به تدریج کاهش یافته و در بهمن ماه به صفر رسید. دمای حداقل کشنده برای 50 درصد افراد از 2/13- درجه سلسیوس در مهر ماه به 4/16- درجه سلسیوس در بهمن رسید. در تمام طول زمستان نقطه انجماد لاروهای زمستان گذران در ماه های مختلف اختلاف معنی داری با هم نشان ندادند. این درحالی است که هم زمان با کاهش تدریجی دمای هوا، تحمل بید چغندر قند نسبت به سرما افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: بید چغندر قند، Scrobipalpa ocellatella، تغییرات فصلی، نقطه انجماد، دمای حداقل کشنده
 • زهره کورکی، شهناز شهیدی نوقابی*، کامران مهدیان صفحات 75-88
  شته جالیز، Glover (Hom.: Aphididae) gossypii Aphisیکی از آفات مهم محصولات گلخانه ای، باغی و زراعی می باشد. جهت حفظ سلامت محیط زیست، کاهش استفاده از ترکیبات شیمیایی در کنترل آفات امری ضروری به نظر می رسد. در پژوهش حاضر، تاثیر تیمارهای عصاره ی اتانولی دو گیاه رزماری، Rosmarinus officinalis L. و خرزهره، Nerium oleander و نیز آفت کش ایمیداکلوپراید روی شته جالیز به روش غوطه ور کردن برگ در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی روی شته جالیز مورد بررسی قرار گرفت. LC50آفت کش های ایمیداکلوپراید، عصاره رزماری و خرزهره بعد از 72 ساعت به ترتیب 004/0، 69/24 و 26/45 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. در این تحقیق، تاثیرات غلظت کشنده (LC30) هر یک از عصاره های گیاهی و حشره کش ایمیداکلوپراید روی A. gossypii مورد ارزیابی قرار گرفت. طول عمر حشرات کامل و میزان پوره زایی به ازای هر ماده در هر روز اندازه گیری شد. تاثیرات معنی داری در پارامترهای جدول زندگی شامل بقاء، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، نرخ خالص تولیدمثل و میانگین طول دوره ی یک نسل در شته هایی که روی برگ های تیمار شده با عصاره های گیاهی و آفت کش ایمیداکلوپراید تغذیه شده بودند در مقایسه با شاهد مربوطه مشاهده شد. اطلاعات به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که عصاره های گیاهان رزماری و خرزهره از پتانسیل خوبی برای کنترل شته جالیز برخوردارند. در عین حال برای نتیجه گیری نهایی نیاز به آزمایشات بیشتری در شرایط گلخانه و مزرعه می باشد.
  کلیدواژگان: شته جالیز، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، عصاره ی گیاهی، ایمیداکلوپراید، پارامترهای جدول زندگی
 • شبنم جعفری*، محمدحسن کاظمی، محمود شجاعی، حسین لطفعلی زاده، محسن مفیدی نیستانک صفحات 89-91
 • زهرا فعلی کوهی خیلی، محمدرضا دماوندیان*، حسن بریمانی ورندی، حسن براری صفحات 93-96
  طی بررسی فون زنبورهای پارازیتوئید شپشک های گیاهی استان مازندران (شمال ایران) دو گونه از خانواده Encyrtidae و یک گونه از خانواده Aphelinidae (طی سال های 1390- 1392) جمع آوری شدند. یک گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک سپردار Chionaspis salicis بر روی درخت بید Salix acmophylla در اردیبهشت ماه سال 1391از شهر آمل جمع آوری شد. این زنبور به نام Adelencyrtus brachycaudae Xu & Shi، 1999 شناسایی شد. گونه دیگر روی شپشک Planococcus citri بر روی گیاه میزبان نارنجCitrus aurantum L. در اردیبهشت سال 1391 از شهرستان جویبار جمع آوری شد. این زنبور پارازیتوئید به نام Clausenia purpurea Ishii، 1933 شناسایی شد. این زنبورهای پارازیتوئید متعلق به خانواده Encyrtidae می باشند. همچنین زنبور پارازیتوئیدCoccophagus yoshidae Nakayama، 1921 از شپشک Coccus hesperidum بر روی گیاه شمشادEuonymus fortune در شهریور ماه سال1391از شهر ساری جمع آوری گردید. این گونه زنبور پارازیتوئید به خانوادهAphelinidae تعلق دارد. تمام گونه های مذکور توسط دکتر Zhi Hong Xuاز چین شناسایی شدند. این زنبورهای پارازیتوئید برای فون ایران جدید می باشند.
  کلیدواژگان: زنبور پارازیتوئید، مازندران، ایران
|
 • A. Ghodrati, P. Shishehbor, F. Kocheily Pages 1-11
  Biology and population growth parameters of Jasmine whitefly, Aleuroclava jasmini (Takahashi) were studied on four orange cultivars including Siavaraz, Valensia, Mars and Washangton under laboratory conditions (27 ± 1 oC, 60 ± 5% RH and 14: 10 h L: D). The mean immature developmental times of females on Siavaraz, Valensia and Mars were 31.38 ± 0.23, 28.43 ± 0.68 and 29.20 ± 0.67 days, respectively. A. jasmini survived only up to third nymphal instar on Washington cultivar. Immature mortality was 25.77 ± 0.43, 32.00 ± 0.29 and 32.00 ± 0.52% on the above cultivars, respectively. Mean sex ratios (percent of females) were 59.45 ± 0.45, 54.05±0.63 and 51.76 ± 0.44% on above mentioned cultivars, respectively. The mean females longevity was 3.40 ± 0.11, 5.15 ± 0.20 and 4.60 ± 0.22 days, respectively, on cultivars. Mean total fecundity was 25.53 ± 1.45, 40.00 ± 1.62 and 33.66 ± 1.87 eggs on cultivars, respectively. Intrinsic rate of increase (rm) was 0.055 ± 0.001, 0.065 ± 0.003 and 0.060 ± 0.002 number of female/female/ day and Net reproductive rate (R0) was 6.46 ± 0.51, 7.71 ± 0.54 and 11.41 ± 0.60 offspring/individualon the above mentioned cultivars. Finite rate of increase (λ) was 1.05 ± 0.001, 1.06 ± 0.003 and 1.07 ± 0.002 per days and Mean generation time (T) was 33.6 ± 0.221, 31.09 ± 0.435 and 31.69 ± 0.639 days on the above mentioned cultivars. Doubling time (DT) was 12.48 ± 0.106, 10.55 ± 0.186 and 9.02 ± 0.183 days on the above mentioned cultivars. Based upon the biological characteristics and life table parameters, Valensia was found to be the most suitable cultivars for development and reproduction of A. jasmini.
  Keywords: Aleuroclava jasmini, Biology, Sex ratio, Life table, Orange cultivars
 • S. A. A. Fathi*, R. Behroo, Benamar, G. Nouri, Ganbalani, B. Naseri Pages 13-23
  The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is an important pest of potato, Solanum tuberosum L., in the world. In this research, life history parameters of this pest were studied on six potato cultivars including: Impala, Agria, Savalan, Florida, Emeraude and Markies. The development time of larvae on Florida and Impala was significantly longer than of that on Markies and Emeraude. The lowest survival rate from egg to adult was observed on Florida (60.48%). The number of eggs laid per female on Florida was significantly lower than on Agria, Savalan, Markies and Emeraude, but no significant difference was found between Impala and Florida. The lowest intrinsic rate of increase (rm) (0.058 day-1) and the lowest finite rate of increase (λ) (1.059 day-1) were recorded on Florida. Moreover, the longest generation time (T) (33.60 days) and the longest doubling time (DT) (11.93 days) was significantly observed on Florida. Therefore, it could be concluded that Florida is the least suitable host to T. absoluta amongst the six tested cultivars of potato. These results could be useful in integrated management programs of T. absoluta in potato fields.
  Keywords: life history parameters, potato cultivars, host suitability, tomato leafminer
 • Y. Khajehzadeh*, M. Hasanimoghaddam Pages 25-36
  The drought phenomenon in recent years has increased the oat aphid (Sitobion avenae Fab.) population in khuzestan wheat fields. Considering the existence of different natural enemies of this pest in cereal fields, the best control method would be based on selective pesticide application which is less harmful to environment and natural enemies. Thus determination of pest Economic injury level (EIL) became a necessity to prevent immethodical usage of pesticides in wheat vulnerable agroecosystem. Hence, an experiment was conducted in complete randomized block design based on split plot with two factors and three replications including growing stages and aphid density in Chamran cultivar in agricultural research station of Ahwaz during 2010 to 2011. Growing stages (Early, middle and late of milky stage) and aphid density (0, 5-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30 and 31-35 aphid on spike) were considered as mainplot and subplot, respectively. All treatments applied in a net cage. Averages of yield in different aphid density treatments were grouped by Duncan- multiple range test. Regression equations and curves were obtained between aphid density and seed weight in each spike. Grain threshold method was used to EIL measurement. The results showed that EIL was 17, 22, 42 aphids/spike in early, middle and late of milky stage of wheat with no calculating of natural enemies but ET was 12, 17, 31 aphids/spike in the first year and EIL was 9, 18, 49 aphids/spike and ET was 7, 14, 37 aphids/spike in the second year. Also, EIL was 8, 16, 44 aphids/spike and ET was 6, 12, 33 aphids/spike in 2014-2015, respectively.
  Keywords: Economic injury level, Sitobion avenae Fab, Wheat, Ahwaz
 • A. Avand, Faghih*, H. Zahdi, M. Jafarloo, R. Koliaee Pages 37-48
  Leopard moth, Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae), is a key pest of walnut in Iran. The efficiency of mating disruption by two commercial products including Isonet® Z and Zeumat Universe® was evaluated in 2011 in East Azerbaijan and Kerman provinces. In each hectar, 300-600 pheromone dispensers for mating disruption were attached to the trees before the emergence of adults. Three pheromone traps were also installed in each plot to evaluate the orientation disruption before the adult's emergence. The pheromone traps did not capture any adult in the plots where mating disruption was performed during the experiment in both provinces while the traps caught the adults in the control plots. This result confirmed the efficiency of the used number of products for orientation disruption of the males. The averages of the number of larval entrances on the branches of plots where mating disruption was conducted by Isonet® Z, Zeumat Universe® and control were respectively 0.18 ± 0.03, 0.13 ± 0.02 and 0.45 ± 0.04 in Kerman province, 0.18 ± 0.03, 0.33 ± 0.04 and 0.63 ± 0.07 in East Azarbaiejan province and 0.18 ± 0.02, 0.2 ± 0.02 and 0.52 ± 0.04 (average ± S. E.) for the pooled data of both regions. There was a significant difference among the averages (P
  Keywords: Leopard moth, Zeuzera pyrina L, Pheromone, Mating disruption, Walnut
 • M. Amooghli, Tabari*, G. Nouri Ganbalani, S. A. A. Fathi, Ali Moumeni, G. Razmjou, A. R. Nabipour Pages 49-61
  In this study, a total of 98 Iranian and exotic rice genotypes were tested for their resistance to the Striped Stem Borer, Chilo suppressalis, under field conditions in Rice Research Institute of Iran, Mazandaran branch, Amol. The experiment was carried out in a randomized complete blocks design and three replications. At the reproductive stage, five whole plants per plot were randomly selected and cut off at the base, and percent of white head, number of larvae per hill, plant height, stem diameter, and tiller number per hill were measured. The rice genotypes Novator, G2-Gan74, Estrella, Rashtline-1, and IR72860, had the lowest amount of percent of white head, with means of 1.6%, 2.7%, 2.3%, 2.8%, and 3.2%, respectively, and the genotypes IR72-B, Iranian-New-Hybrid, Fars promising line, IR64-MutantW, IR50 had the highest amount of percent of white head with means of 43.5%, 43.4%, 37.6%, 35.8 %, and 34.8%, respectively. Moreover, genotypes Novator, Estrella and G2-Gan74 had the lowest mean larvae per a whole plant (0.1, 0.1 and 0.2, respectively), while genotypes Chinese-Hybrid1, IR72-B, and Binam had the highest mean larvae per a whole plant, with means of 10.3, 9.7, and 8.9, respectively. Rasht-Line-1 had the lowest mean plant height (74.4 cm), Fars promising line had the lowest mean number of tillers per hill (9.13), and Iranian New-Hybrid had the lowest mean stem diameter (4.44 mm). On the other hand, the Tarom-ARG2 genotypes had the highest mean plant height (138.26 cm), Sahel had the highest mean number of tillers per hill (17.6), and Dorfak had the highest mean stem diameter (12.72 mm).There were significant correlations between percent white head and the number of larvae per a whole plant, and between percent white head and number of tillers per hill, but there no significant correlations was found with plant height and stem diameter. The rice genotypes were grouped on Ward’s clustering procedure into two main clusters, totally four sub-cluster. The rice genotypes such as Novator, Estrella, Rashtline-1 were found to be less sensitive to Chilo suppressalis. Also, in this study, 19 rice genotypes including Novator, Estrella, G2-Gan74, Rashtline-1, Shirodi, Nemat, IR64-Mutant-F3076, MashhadDomsiah/Neda, {(A78.1/LocalAbiji)/(khazar/Tarom)} were recognized as resistant genotypes at field condition. Some of them can be tested in further experiments.
  Keywords: Chilo suppressalis, Field mass screening, Rice, Resistance
 • Z. Ganji, S. Moharramipour* Pages 63-73
  A part of population of the beet moth, Scrobipalpa ocellatella (Boyd) in severe winter condition overwinters as larvae. In order to study overwintering potential ofthe pest, last instar larvae were collected monthly from September 2011 to March 2012. Seasonal changes in cold hardiness indices such as supercooling point (SCP) and lower lethal temperature of the beet moth were studied. The mean supercooling points of field collected larvae varied from –15.0 ± 0.99 to –17.8 ± 0.92 °C. Samples collected in October exhibited about 50% mortality, after 24 h exposure to -12 °C. It was gradually decrease until January (no mortality was observed) in January. Lethal temperature for 50% mortality (LT50) decreased from -13.2 ºC in October to -16.4 ºC in January. Supercooling points of overwintering larvae thorough the winter did not change significantly; while during the gradual decrease in ambient temperature, cold tolerance of S. ocellatella is progressively increased.
  Keywords: beet moth, Scrobipalpa ocellatella, seasonal changes, supercooling point, lower lethal temperature
 • Z. Koorki, Sh. Shahidi, Noghabi *, K. Mahdian Pages 75-88
  Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae( is one of the most important pests in greenhouse and field. Considering the importance of human health and the environmental protection, reduction in pesticide application has to be considered as an essential issue in the pest control program. In the present study, effects of ethanolic extracts of Rosmarinus officinalis L. and Nerium oleander and an insecticide, imidacloprid were evaluated against Aphis gossypii. Leaf dipping method was used in the laboratory conditions (temperature of 25 ± 1 °C, 65 ± 5% relative humidity and 16 h light: 8 h dark). After 72-h, LC50 values of imidacloprid, plant extracts from rosemary and oleander were estimated 0.004, 24.69 and 45.26 mg/ml, respectively. In this study, the effects of sublethal concentration (LC30) of each treatment was evaluated against A. gossypii. Longevity and the number of offspring were estimated per female per day. In this experiment, significant effects were observed on the life table parameters such as survival, intrinsic rate of increase, net reproductive rate, finite rate of population increase and mean generation time, for aphids fed on the leaves treated with ethanolic plant extracts and imidacloprid as compared to the related controls. This information provides further support for plant extracts of R. officinalis and N. oleander having a good potential to control the A. gossypii. However before claiming firm conclusions, trials under glasshouse and field related conditions are needed to verify the applicability of these two plant extracts in control of A. gossypii.
  Keywords: Aphis gossypii, Intrinsic rate of increase, Plant extract, imidacloprid, Life table parameters
 • Sh. Jafari*, M. H. Kazemi, M. Shojaei, H. Lotfalizadeh, M. Mofidi, Neyestanak Pages 89-91
  In 2013, during a bioacoustic investigation upon bushcrickets (Orthoptera, Ensifera) in Azarbaijan-e Sharghi, north-west of Iran, some ensiferans were collected in Azarshahr and identified as Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) (Tettigoniidae: Phaneropterinae). This is the first record of the species from Iran. Herewith, several diagnostic morphological and bioacoustic remarks are given.
 • Z. Feli Kohikheili, M. R. Damavandian*, H. Barimani Varandi, H. Barari Pages 93-96
  During faun survey on parasitoids wasps of Coccoidea in Mazandaran province (north of Iran) collected two species of the family Encyrtidae and one species of Aphelinidae family (2010-2013). One species collected from Chionaspis salicis on Salix acmophylla from Amool in April 2012. This parasitoid was later identified as Adelencyrtus brachycaudae Xu& Shi, 1999. The other species was collected from Planococcus citri on Citrus aurantum from Jouybar in April 2013. This parasitoid identified as Clausenia purpurea Ishii, 1933.Theses parasitoid wasps belonging to Encyrtidae. Also Coccophagus yoshidae Nakayama, 1921 collected from Coccus hesperidum on Euonymus fortune from Sari in September 2013. This parasitoid wasp belonging to Aphelinidae. All of these parasitoid wasps identified by Dr. Zhi Hong Xu from China. These parasitoid wasps are new for Iranian fauna.
  Keywords: Parasitoid wasp, Mazandaran, Iran