فهرست مطالب

سلامت و بهداشت - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، پاییز 1395)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرخنده ایزدی، جواد صادقی نژاد، بهادر حاجی محمدی، محمد تقی شیبانی صفحات 386-394
  زمینه و هدف
  با توجه به ارزش اقتصادی گوشت، احتمال استفاده از بافت های حیوانی غیرمجاز در فرآورده های گوشتی وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی آزمون بافت شناسی در تشخیص کیفی و کمی تقلب اختلاط بافتهای پوست مرغ و چربی در گوشت چرخ کرده انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه که از نوع تجربی بود، بافتهای پوست مرغ و چربی به صورت مجزا در مقادیر 5، 10، 15 و 20 درصد مخلوط با گوشت گوساله چرخ شده تهیه شدند. سپس نمونه برداری و آزمون بافت شناسی صورت گرفت. متعاقبا میانگین نسبت سطح بافت پوست و چربی در پنج نقطه مختلف از هر برش محاسبه و با استفاده از آزمون آماری ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بافتهای پوست مرغ و چربی در تمام نمونه ها در درصدهای مختلف مشاهده شد. نتایج کمی آزمون بافت شناسی، کارایی این آزمون را در تعیین درصد بافت پوست مرغ در نمونه های گوشت چرخ کرده حاوی 5، 10، 15 و 20 درصد به ترتیب 15/6 ±48/8، 32/7± 91/11، 93/7 ± 96/16 و 15/8 ± 54/20 درصد نشان داد و در نمونه های بافت چربی به ترتیب برابر با 69/3 ±92/2، 18/5 ± 24/4، 02/7 ± 21/7 و 16/10 ± 8/9 درصد بود (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد که روش بافت شناسی توانایی لازم برای تعیین کیفیت و نیز کمیت مقادیر اختلاط بافت پوست مرغ را دارد. اگر چه این آزمون کفایت مطلوبی برای تعیین کیفیت مقادیر اختلاط بافت چربی از خود نشان داد اما در تعیین کمیت بافت مورد نظر کفایت قابل انتظاری نداشت که این امر احتمالا ناشی از حل شدن بافت چربی در محلول گزیلول در طی فرایند رنگ آمیزی است.
  کلیدواژگان: پوست مرغ، چربی، گوشت چرخ کرده، بافت شناسی، تقلب غذایی
 • محمد کارگر، زینب رازقی، اکرم نجفی صفحات 395-403
  زمینه و هدف
  روتاویروسهای گروه A مهمترین عامل اسهال حاد در کودکان سرتاسر جهان هستند. روتاویروسها بهطور گستردهای در آبهای محیطی پراکندهاند و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار میروند. این مطالعه با هدف ارزیابی کفایت حذف روتاویروس انسانی گروه A در پسابهای تغلیظ شده سیستمهای تصفیه فاضلاب قدس و محلاتی شهر تهران با روش الایزا انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 92 نمونه فاضلاب جمع آوری شده از ورودی و خروجی دو سیستم تصفیه فاضلاب قدس و محلاتی شهر تهران در دوره های منظم (Grab Sampling) انجام شد. تمامی نمونه ها با سه روش رسوبی، دکستران- پلی اتیلن گلیکول و دو فاز تغلیظ شدند. سپس روتاویروسهای گروه A با روش ایمونواسی آنزیمی (EIA) شناسایی گردیدند.
  یافته ها
  از مجموع نمونه های مورد پژوهش در 30 نمونه (61/32%) روتاویروسهای گروه A شناسایی شدند. میزان شناسایی روتاویروسها در سیستم ورودی و خروجی فاضلاب به ترتیب 48/35 و67/26 درصد بود. راندمان میزان تصفیه فاضلاب در سامانه تصفیه فاضلاب قدس و محلاتی به ترتیب 23/69 و 55/55 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم تصفیه فاضلاب مورد بررسی کفایت لازم در حذف کامل روتاویروسهای انسانی گروه A را ندارد، از این رو ضرورت پایش مداوم و دقیق تر سامانه های تصفیه فاضلاب و بازنگری در مورد شاخصهای آلودگی آب و روش های نوین تصفیه فاضلاب به منظور حذف کامل ویروسهای انسانی وجود دارد.
  کلیدواژگان: روتاویروس‬ های انسانی، سیستم تصفیه فاضلاب، تغلیظ، الایزا
 • کمال صالحی، هیوا دارایی، بهزاد شاهمرادی، فردین غریبی، افشین ملکی صفحات 404-416
  زمینه و هدف
  روزانه میلیون ها لیتر پساب رنگی از صنایع نساجی وارد محیط زیست می شود. این پساب ها معمولا غیرقابل تجزیه بیولوژیک بوده و سبب مشکلات جدی برای انسان و موجودات آبزی می گردند. لذا هدف این مطالعه ارزیابی تخریب رنگدانه اسید بلاک 1 با استفاده از نانوذرات اکسید روی آلایش شده با مس به عنوان کاتالیست در حضور نور خورشید بود.
  روش کار
  این تحقیق، یک مطالعه کاربردی- توسعه ای بود که طی آن نانوذره ZnO:CuO سنتز و خصوصیات شیمیایی آن توسط روش پراش اشعه ایکس ارزیابی گردید. جهت بررسی کارآیی فتوکاتالیستی نانوذرات حاصل نمونه های سنتتیک از رنگدانه اسید بلاک1 به تعداد مورد نیاز تهیه شد و اثر پارامترهای مختلف نظیر غلظت اولیه رنگدانه، دوز فتوکاتالیست و pH برکارایی فرایند تخریب بررسی شد و نتایج با کمک روابط سینتیکی تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نانوذرات سنتز شده نامتجانس بوده و در اندازه در حد نانو و بدون کلوخگی هستند. همچنین مشخص شد که میزان تخریب رنگدانه با افزایش غلظت رنگدانه و مقدار فتوکاتالیست کاهش می یابد. ضمنا مشاهده شد که میزان تخریب رنگدانه با کاهش pH محلول سبب افزایش نرخ تخریب فتوکاتالیستی شد، زیرا تحت شرایط اسیدی رادیکالهای هیدروکسیل اکسیدکننده غالب در محیط هستند. نتایج نشان داد که سینتیک واکنش از معادله Langmuir-Hinshelwood پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گیری می شودکه نانوذرات سنتز شده کارایی بالایی در تخریب رنگدانه در مقایسه با اکسیدروی خالص دارند و می توانند به عنوان یک فتوکاتالیست موثر جهت تخریب رنگدانه ها از پساب های رنگی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رنگدانه، فتوکاتالیست، اکسید روی، نورخورشید
 • سعید فلاح، سوده رستم زاده صفحات 417-424
  زمینه و هدف
  دیابت یک اختلال متابولیک و چند عاملی است که ناشی از اختلال در ترشح یا عمل انسولین و یا هر دوی آنها است. روند رو به رشد سالمندی، تحولات اقتصادی- اجتماعی و تغییرات دموگرافیک دیابت را به معضل جهانی بدل نموده است. این مطالعه با مقایسه عوارض بیماری دیابت در گروه های مطالعه سعی در ارزشیابی اثربخشی طرح ادغام برنامه کنترل بیماری دیابت در نظام شبکه های سلامت و استفاده از پزشکان خانواده در مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت داشته است.
  روش کار
  این مطالعه به شیوه همگروهی گذشته نگر بر روی 462 بیمار دیابتی نوع 2 روستایی فاقد عارضه در شهرستان کردکوی، استان گلستان، که در طرح غربالگری شناسایی شده بودند، انجام شد. بیماران با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و از طریق تقسیم به نسبت انتخاب و بروز عوارض چشمی، کلیوی، سکته قلبی، سکته مغزی و زخم پای دیابتیک در دوگروه مطالعه و شاهد مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میزان بروز رتینوپاتی، نفروپاتی و زخم پای دیابتی و همچنین سکته مغزی و سکته قلبی در کل افراد مطالعه به ترتیب 7/9 درصد، 9/5 درصد، 5/3درصد، 3/3 درصد و 1/6 درصد بود. زخم پای دیابتی و سکته قلبی رابطه معنی داری با نحوه دریافت مراقبت در بیماران داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که برنامه پزشک خانواده در شهرستان کردکوی نتوانسته آنطور که انتظار میرفت در رسیدن به رسالت خود که همانا پیشگیری، کاهش و تاخیر در بروز عوارض کوتاه مدت و دراز مدت دیابت بوده است، موفق باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، نفروپاتی، رتینوپاتی، زخم پای دیابتیک، پزشک خانواده
 • احمد ستوده، رحیم طهماسبی، آزیتا نوروزی صفحات 425-434
  زمینه و هدف
  مصرف قلیان در زنان با افزایش بیماری هایی ازجمله بیماری های مزمن و غیرواگیر مرتبط است. از آنجایی که مصرف قلیان تحت تاثیر باورها و عوامل فردی است، لذا مطالعه حاضر با هدف سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیش بینی وابستگی به نیکوتین در زنان قلیانی شهر بوشهر در سال 94-1393 انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی بود که در آن 302 زن مصرف کننده قلیان با استفاده از نمونه گیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 3 بخش شامل سوالات دموگرافیک، سوالات مربوط به سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف قلیان و سوالات مربوط به وابستگی به نیکوتین بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات توسط SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 26/12±6/43 سال بود. اکثر نمونه ها بومی (1/80٪) و متاهل (8/73٪) بوده و تحصیلات اکثر نمونه ها زیر دیپلم (22/44٪) و سابقه خانوادگی مصرف قلیان (5/75٪) داشتند. نتایج مطالعه نشان داد که سازه فواید درک شده (027/0=p و 146/0-=r)، موانع درک شده (009/0=p و 171/0 =r) و خودکارآمدی (004/0=p و 186/0-=r) با وابستگی به نیکوتین رابطه معنا داری داشتند. بر اساس مدل رگرسیون خطی چندگانه موانع درک شده (019/0 =p و 303/0 =B)، خودکارآمدی (013/0 =p و 095/0- =B) و سطح تحصیلات (001/0=p) پیشگویی کننده وابستگی به نیکوتین بودند (ضریب تبیین= 14%).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که موانع درک شده و خودکارآمدی از پیشگویی کننده های وابستگی به نیکوتین بودند. لذا در برنامه ریزی محتوای آموزشی، کاهش موانع و تقویت خودکارآمدی زنان با محوریت مهارت های نه گفتن، تقویت اعتماد به نفس و حفظ خود باوری مهم می باشد.
  کلیدواژگان: وابستگی به نیکوتن، الگوی اعتقاد بهداشتی، زنان، قلیان
 • عارف ریاحی، نجلا حریری، فاطمه نوشین فرد صفحات 435-445
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت اطلاعات بهداشتی و سلامت در دنیای امروزی و ضرورت کسب اطلاعات توسط افراد، به ویژه گروه های خاص و آسیب پذیر جامعه از جمله مهاجران خارجی در دیگر کشورها، این پژوهش با هدف بررسی نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سلامت مهاجران مراجعه کننده به مراکز بهدشتی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش مطاله حاضر، پیمایشی توصیفی بوده و جامعه پژوهش را آن دسته از مهاجران افغانی و عراقی تشکیل میدادند که به صورت مجاز و قانونی در ایران زندگی میکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی، آزمونهای تی تست و واریانس و به کمک نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  نیازهای اطلاعاتی بر حسب عوامل جمعیت شناختی تفاوت معنی داری را نشان نداده است. «اطلاعات مربوط به بیماری های واگیردار» با بالاترین میانگین (09/4)، به عنوان مهمترین نیاز اطلاعاتی مربوط به بیماری ها شناخته شده است. مهمترین مرکز تامین کننده اطلاعات بهداشتی و سلامت مهاجران مدارس و دانشگاه ها و مهمترین چالش پیش روی آنها برای دریافت اطلاعات «عدم آشنایی مهاجران با منابع سنتی مربوط به بهداشت و سلامت» با میانگین 93/3 بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های بدست آمده از پژوهش می توان چنین استنتاج نمود که نیازهای بهداشتی و سلامت مهاجران مورد بررسی در سطح بالایی قرار دارد. نتایج این پژوهش می تواند به مسئولان و سیاست گذاران حوزه اطلاعرسانی سلامت در برنامه ریزی جهت انتخاب، گردآوری، سازماندهی اطلاعات بهداشتی و نیز ارائه آنها در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کمک نماید تا اطلاعات بهداشتی مورد نیاز مهاجران در قالب مورد آنها ارائه و باعث کمک و افزایش اطلاعات بهداشتی آنان شود.
  کلیدواژگان: نیازهای اطلاعاتی بهداشتی، نیازهای اطلاعاتی سلامت، اطلاع یابی، دسترسی به اطلاعات، مهاجران خارجی در ایران
 • عطا رفیعی، کامیار یغماییان، سعید پرمی، محمد حسینی، امیرحسین محوی، مسعود یونسیان، ویدا پسرکلو، رامین نبی زاده صفحات 446-457
  زمینه و هدف
  مدیریت نامناسب پسماندهای عفونی باعث آلودگی محیط زیست و نیز انتقال بیماری های مختلف از طریق تماس افراد مستعد با این نوع از پسماندها می شود. با توجه به مشکلات موجود در مدیریت پسماندهای عفونی، توسعه و بهبود وضع موجود مدیریت پسماند عفونی ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی مدیریت پسماندهای عفونی مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی صورت پذیرفت.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی و طی ماه های بهار و تابستان سال 1393 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای مدیریت پسماند بیمارستانی بود، که با مراجعه حضوری به مجتمع بیمارستانی مورد مطالعه و مشاهده موارد موجود تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده توسط نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین پسماند عفونی تولیدی مجتمع بیمارستانی مورد مطالعه 1380 کیلوگرم در روز بود. میزان تولید پسماند عفونی فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بود. تفکیک پسماند عفونی و غیرعفونی در مبداء تولید به گونه ای مناسب انجام نمی شد. بی خطرسازی پسماند عفونی در مجتمع درمانی مورد مطالعه، با استفاده از فناوری هیدروکلاو انجام می شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، درصد بالای میزان تولید پسماند عفونی نشان دهنده مشکلات موجود در مرحله تفکیک پسماند است. برای حل این معضل توصیه می شود برای افزایش آگاهی پرسنل در ارتباط با تفکیک صحیح پسماند بهداشتی درمانی، سمینارهای مستمر آموزشی با امتیاز بازآموزی در طول سال، برگزار گردد.
  کلیدواژگان: پسماند عفونی، مدیریت پسماند عفونی، راهکار مدیریتی، بیمارستان امام خمینی، تهران
 • حسن اشرفیان امیری، ابراهیم میکانیکی، سیدداود نصرالله پور شیروانی، محمد جواد کبیر، ناهید جعفری، محمدرضا میرزایی، ارسلان داداشی، محمد نعیمی طبیعی صفحات 458-466
  زمینه و هدف
  پایش و ارزشیابی از عملکرد پزشکان خانواده به منظور شناسایی نقاط قوت، طراحی و اجرای پروژهای بهبود و همچنین تعیین ضریب عملکرد انجام می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی فرایند، ابزار و نتایج پایش فصلی عملکرد پزشکان خانواده در استان های شمالی ایران انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه از نوع مقطعی بوده که در شش ماهه دوم 1391 انجام گرفت. جامعه و نمونه پژوهش شبکه بهداشت و درمان کل 47 شهرستان در سه استان گلستان، مازندران و گیلان بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 3 بخش با 32 سئوال بوده که به روش مصاحبه و مشاهده مستندات جمع آوری گردید. داده ها در SPSS-17 توصیف شد.
  یافته ها
  از 47 شهرستان مورد مطالعه، 36 شهرستان (77%) پایش فصلی را در 4 فصل سال 1390 و 2 فصل اول و دوم 1391 بطور کامل انجام دادند. در 43 شهرستان (92%) پایش فصلی به شکل تیمی متشکل از واحدهای ستادی انجام گرفت. 28 شهرستان (60%) برای محاسبات نتایج پایش فصلی از نرم افزار اکسل بهره مند شدند. ابزار پایش 32 شهرستان (68%) عینا فرمهای دستورالعمل کشوری و 15 شهرستان دیگر متفاوت با آن بود. هیچ کدام از شهرستان ها نمره عملکرد فصلی پزشکان خانواده را با متغیرهای فردی تحلیل و تفسیر نکردند. ارائه پسخوراند موارد ارجاع به سطح 2، آزمایشگاه، رادیولوژی، میانگین قیمت و اقلام دارویی در همه شهرستان ها انجام نگرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فرایند، ابزار و نتایج پایش عملکرد پزشکان خانواده در همه شهرستان های استان های شمالی ایران کامل نبوده و نیازمند به بازنگری و بهبود می باشد.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، بیمه روستایی، ارزیابی عملکرد، پایش فصلی، شبکه بهداشت و درمان
 • ایرج شاکری نیا، فریدون رمضانی صفحات 467-478
  زمینه و هدف
  هدف این تحقیق مقایسه آگاهی مادران دارای فرزندان مدرسه رو در مناطق شهری برخوردار و غیربرخوردار شهر رشت از ارزش غذایی و مصرف شیر و لبنیات است.
  روش کار
  در این تحقیق توصیفی (علی- مقایسه ای) از 182 مادر دارای فرزند مدرسه رو (86 نفر ساکن در منطقه برخوردار و 96 نفر ساکن در منطقه غیربرخوردار) خواسته شد تا پرسشنامه دانش و آگاهی نسبت به ارزش غذایی شیر و لبنیات را تکمیل کنند، داده های بدست آمده با آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA)، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین مادران ساکن در منطقه برخوردار و غیربرخوردار به لحاظ دانش در خصوص شیر و لبنیات تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0p<). دانش مادران دارای سطوح تحصیلی مختلف در خصوص شیر و لبنیات با یکدیگر تفاوت معناداری داشت (01/0p<). بین متغیرهای سه گانه تحقیق (سن، مدت ازدواج و تعداد فرزند) و دانش مادران درباره ارزش غذایی شیر و لبنیات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0p<). همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سن توانسته واریانس مربوط به دانش مادران درباره ارزش غذایی شیر و لبنیات را در مشارکت کنندگان تحقیق را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که عادات و الگوهای تغذیه ای شکل گرفته در سنین خردسالی در رفتارهای صحیح تغذیه ای در سالهای بعد تاثیر میگذارد و دانش و نگرش مادران نقش بسیار مهمی در انتقال عادات تغذیه ای سالم یا ناسالم به ویژه در زمینه مصرف شیر و لبنیات دارند، ضرورت برنامه های آموزش به مادران در خصوص عادات تغذیه مناسب خصوصا مصرف شیر و لبنیات بیش از پیش مورد تاکید قرار میگیرد تا ضمن شکل گیری عادتهای تغذیه ای سالم از دوران کودکی و نوجوانی ارتقاء تندرستی نسل آینده نیز بیشتر تامین شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، ارزش غذایی و مصرف شیر و لبنیات، منطقه شهری برخوردار، منطقه شهری غیربرخوردار
 • حمیرا سجادی، ناصر حسین پور، مریم شریفیان ثانی، زهره محمودی صفحات 479-489
  زمینه و هدف
  سواد سلامت و سبک زندگی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی سواد سلامت، تعیین سبک زندگی با دیدگاه عوامل تعیین کننده اجتماعی موثر بر سلامت و همچنین تعیین ارتباط میان سواد سلامت و سبک زندگی با دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت در زنان همسردار روستایی شهرستان ایذه انجام گرفت.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی، بر روی 240 نفر از زنان 18 تا 45 سال همسردار با سواد روستایی ایذه در سال 1392 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه «آزمون سواد سلامت عملکردی در بالغین» و «پرسشنامه سبک زندگی با دیدگاه تعیینکننده های اجتماعی موثر بر سلامت» و «چک لیست مشخصات دموگرافیک» بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از spss-19 و آزمون های آماری کای اسکوئر و Kendall''s tau-c، V Cramer''s استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی آزمودنی ها 38/6±42/28 سال بوده و 5/50 درصد دارای سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند. از نظر سطح سواد سلامت 62 درصد در سطح پایین (مرزی و ناکافی)، از نظر وضعیت ابعاد سبک زندگی 3/98 درصد از زنان وضعیت شغلی مناسب، 9/77درصد فعالیت فیزیکی نامناسب، 2/31 درصد تغذیه نامناسب، 6/4 درصد کنترل استرس نامناسب، 4/0 درصد دارای رفتارهای بهداشتی نامناسب، 9/2 درصد مراقبت نامناسب از خود در آخرین بارداری و 8/50 روابط اجتماعی نامناسب داشتند. بر اساس یافته ها سطح سواد سلامت با تغذیه (033/0> ، p15/0= r) و با استرس (007/0>، p073/0- =r) رابطه آماری معنی داری داشت ولی با وضعیت شغلی، فعالیت فیزیکی، رفتارهای ناصحیح بهداشتی، مراقبت از خود و روابط اجتماعی رابطه آماری معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها با افزایش سطح سواد سلامت، وضعیت تغذیه مناسب تر و و ضعیت استرس افراد بیشتر و دریافت مراقبت در بین این افراد نیز بیشتر میگردید. بر این اساس آموزش به این گروه از افراد در جهت ارتقای سطح سواد سلامت پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، سبک زندگی، سبک زندگی با دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت، زنان همسردار، زنان روستایی
|
 • F. Izadi, J. Sadeghinejad, B. Hajimohamadi, Mt Sheibani Pages 386-394
  Background and Objectives
  Regarding to economic value ​​of meat, use of unauthorized animal tissue is possible in meat products. Therefore, the present study was performed to determine the efficacy of histological examination in qualitative and quantitative detection of minced meat fraud by means of mixing avian skin and adipose tissues.
  Methods
  In this experimental study, the avian skin and adipose tissue samples of 5, 10, 15, and 20% in minced meat were prepared individually. Then sampling and histological examinations were performed. The mean proportions of the surface areas of avian skin and adipose tissues were calculated at five different points of each section and statistical analysis was done by ANOVA.
  Results
  The avian skin and adipose tissues were observed in all samples in different percentages. The quantitative results of histological examination of minced meat samples containing 5, 10, 15 and 20% of avian skin and adipose tissues revealed the respective efficacy of this technique to be 8.48 ± 6.15, 11.91 ± 7.32, 16.96 ± 7.93, and 20.54 ± 8.15% for avian skin tissue and 2.92±3.69, 4.24±5.18, 7.21±7.02, and 9.8±10.16 for adipose tissue (p
  Conclusion
  The present study showed that histological technique has ability to determine the quality and quantity of avian skin mixing values in minced meat products. Although this method showed an acceptable adequacy in qualitative determination of the adipose tissue, however, it has no sufficient adequacy in assessing the quantity of this tissue probably due to dissolution of fat in xylene during the staining process.
  Keywords: Avian Skin, Adipose tissue, Minced Meat, Histology, Food Fraud
 • M. Kargar, Z. Razeghi, A. Najafi Pages 395-403
  Background and Objectives
  The group A human Rotaviruses are the most important agents causing acute diarrhea in children worldwide. Rotaviruses are widely present in the environmental waters and are a serious risk for public health. This study was aimed to assess efficiency of group A human Rotaviruses removal from the concentrated sewage of Ghods and Mahallati wastewater treatment systems in Tehran using ELIZA method.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 92 sewages samples collected from both influent and effluent system of Ghods and Mahallati sewage disposal systems by using grab sampling method. All samples were concentrated by using three concentration
  Methods
  Pellet, Two-phase and Dex-PEG. Then Group A human Rotaviruses were identified with Enzyme Immunoassay (EIA) method.
  Results
  In total, rotaviruses were identified in 30 samples (32.61%). Rotaviruses were found in 35.48 and 26.67% of influent and effluent samples, respectively. The efficiencies of wastewater plants were 69.23 and 55.55% in Ghodas and Mahallati refining systems, respectively.
  Conclusion
  This study showed that the evaluated sewage disposal systems don’t have necessary efficiency to completely elimination Group A human Rotaviruses. Therefore, it is necessary to monitor constantly the wastewater treatment plant to revise water pollution indicators and to seek new methods of wastewater treatment methods for complete removing of human viruses.
  Keywords: Human Rotaviruses, Sewage Treatment Plants, Concentration, ELISA
 • K. Salehi, H. Daraei, B. Shahmoradi, F. Gharibi, A. Maleki Pages 404-416
  Background and Objectives
  Millions of liters colored effluent is daily discharged into the environment by textile industries. These effluents are usually non-biodegradable and pose a serious problem to human and aquatic life. The aim of this study was to evaluate the degradation of acid black 1 using ZnO nanoparticle doped with the CuO as a catalyst in presence of the sunlight.
  Methods
  This study was an applied research in which ZnO:CuO nanoparticle was synthesized and its chemical properties was evaluated by X-ray diffraction (XRD). To evaluate the photocatalytic efficiency of synthesized nanoparticles, acid black 1 was prepared and the effects of parameters such as initial dye concentrations, photocatalyst dose, and pH on the photocatalytic process were studied. The results were analyzed using kenetic equations.
  Result
  The results showed that the synthesized particles are heterogeneous and have nanoscale size with no agglomeration. Dye degradation decreased with increasing the dye concentration and nanoparticle dose. It is observed that photocatalysis degradation rate of dye to increase with decreasing solution pH, because hydroxyl radicals are the dominant reactive oxidant under acidic pH. It was also found that the photocatalysis degradation to follow the Langmuir-Hinshelwood kinetic equation.
  Conclusion
  It is concluded that the synthesized nanoparticles have a high potential for dye degradation comparing to pure ZnO and can be used as an effective photocatalyst for degradation of dyes form colored effluents.
  Keywords: Dye, Photocatalyst, Zinc oxide, Sunlight
 • S. Fallah, S. Rostamzadeh Pages 417-424
  Background and Objectives
  Diabetes is a multi-factorial metabolic disorder caused by defects in insulin secretion/function or both. Diabetes has become a global problem because of increasing trend of elderly, socio-economic transformation and demographic changes. This study tried to evaluate the effectiveness of integration of diabetes control program in health networks and utilization of family practice in caring diabetics.
  Methods
  This retrospective cohort study was conducted on 462 type 2 diabetic patients with no complication detected in screening program in rural areas of Kordkoy district, Golestan province. The diabetic patients were divided into two groups using stratified random sampling. The incidence rates of eye and renal failure, diabetic foot ulcer, stroke and heart attack were compared between two groups.
  Results
  In this study incidence rate of retinopathy, nephropathy, diabetic foot ulcer, stroke and heart attack in patients were 9.7, 5.9, 3.5, 3.3 and 6.1%, respectively. Diabetic foot ulcers and heart attacks significantly correlated with quality of the care received (p
  Conclusion
  The results of the study indicate that family practice plan was not successful enough to achieve its goals in preventing and reducing the short-term and long-term complications of diabetes in Kordkuy city.
  Keywords: Diabetes, Nephropathy, Retinopathy, Diabetic Foot Ulcer, Family Practice
 • A. Sotodeh, R. Tahmasebi, A. Norouzi Pages 425-434
  Background and Objectives
  Water pipe smoking was associated with diseases including non-communicable and chronic diseases in women. Since water pipe smoking is influenced by belief and personal factors, the present study aimed to determine constructs of the Health Belief model to predict nicotine dependence among women water pipe smokers.
  Methods
  In this cross sectional study, 302 water pipe smoker women were studied using convenience sampling method. Data collection tool was a researcher made questionnaire with 3 sections including demographic questions, questions on Health Belief Model constructs and Questions related to nicotine dependency. The collected data were analyzed by SPSS version 20.
  Results
  The mean age of participants was 43.6±12.26 years. The majority of participants was native (%80.1), married (%73.8), and education of under diploma (%44.22) with family history of water pipe smoking (%75.5). The results showed that perceived benefits (p=0.027, r=-0.146), perceived barriers (p=0.009, r=0.171) and self-efficacy (p=0.004, r=-0.186) significantly associated with nicotine dependence. Based on multiple linear regression model, perceived barriers (p=0.019, B= 0.303), self- efficacy (p=0.013, B=-0.095) and education level (p=0.001) were predictors of nicotine dependency in women (R2=%14).
  Conclusion
  The results suggested that perceived barriers and self-efficacy are predictors of nicotine dependence. Therefore, reducing barriers and strengthening self- efficacy with emphasis on "saying No" skill, reinforcing confidence and self-esteem are important in planning of educational content.
  Keywords: Nicotine Dependence, Health Belief Model, Water Pipe, Women
 • A. Riahi, N. Hariri, F. Nooshinfard Pages 435-445
  Background and Objectives
  Regarding to importance of health information in recent years and necessity of access to the information on special and vulnerable groups like foreign immigrants, this research aimed to study health information needs of immigrants admitted to Health care Centers of the Medical Sciences Universities.
  Methods
  This descriptive study was carried out among Iraqi and Afghans formal immigrants who live in Iran. Researcher made questionnaire was used to collect data and T-test and ANOVA were applied to analyze data using SPSS.
  Result
  There was no significant difference between health information needs and demographic factors. “Information on infectious diseases” was recognized as an important needs about diseases with the highest average score (4.09). Schools and Universities were found as important sources for health information of immigrants. Lack of immigrants’ knowledge on traditional sources for hygiene and health with the mean score of 3.93 was detected as the most important challenge for immigrants to receive health information.
  Conclusion
  According to research findings, we can conclude that immigrants’ health information needs are at the high level. The result of this study could help the authorities and health information policy makers in planning to select, collect and organize the health information and disseminate it to libraries and information centers to provide health information needs to improve their knowledge on health.
  Keywords: Hygiene Information Needs, Health Information Needs, Access to Information, Immigrants in Iran
 • Rafiee A., Yaghmaeian K., Parmy S., Hoseini M., Mahvi Am, Younesian M., Pesarakloo V., Nabizadeh Pages 446-457
  Backgrounds &
  Objectives
  Improper management of infectious waste cause environmental pollution and transmission of diseases through contact of susceptible groups with this type of waste. Due to mismanagement of infectious waste, development and improving the current management system are necessary. The aims of this study were to investigate the current status of infectious waste management in imam-khomeini hospital complex in Tehran and suggesting appropriate managerial solutions.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was implemented from March to June 2014 in imam-khomeini hospital complex, Tehran. Th required data were collected using a questionnaire approved by World Health Organization for hospital waste management through field survey. Data analysis was performed using Microsoft Excel and IBM SPSS softwares.
  Results
  The average infectious waste generated in imam-khomeini hospital complex was 1380 kilogram per day. The average of waste produced in summer was significantly higher than those in spring (p
  Conclusion
  According to the results, the high percentage of infectious waste indicates many problems in segregation stage. In order to solve this problem, implementation of training programs is highly recommended for hospital personnel to promote personnel awareness on proper waste segregation.
  Keywords: Infectious Waste, Infectious Waste Management, Managerial Solutions, Imam, Khomeini Hospital, Tehran
 • Ashrafian Amiri H., Mikaniki E., Nasrollahpour Shirvani Sd, Kabir Mj, Jafari N., Mirzaee Mr, Dadashi A., Nahimi Tabihi M Pages 458-466
  Background and Objectives
  Monitoring and evaluation of family physicians′ performance are applied to identify strengths, design and implement improving projects, and also to determine the performance indices. The present study aimed to assess the process, tool and results of seasonal monitoring of family physicians performance in northern provinces of Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in the second half of 2012. Study population and samples were all the 47 district health networks in Golestan, Mazandaran and Gilan provinces. Data-collecting instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 3 parts and 32 questions and the data were collected through interviews and observation of documents. Data were analyzed by SPSS17.
  Results
  From 47 cities studied, 36 cities (77%) underwent seasonal monitoring during four seasons of 2011 and the first and second seasons of 2012. 43 cities (92%) underwent seasonal monitoring by a team from headquarter units. 28 cities (60%) used Excel software for the calculation of seasonal results. Monitoring checklists for 32 cities (68%) were exactly the same as national guidelines while the other 15 cities used different checklists. None of the cities analyzed and interpreted the seasonal performance scores of family physicians in terms of their personal characteristics. Feed back of patient refer to second health service level, laboratory, radiology, average cost and drug list were not performed in all the cities.
  Conclusion
  The monitoring process and instrument of family physicians′ performance were not complete in all the cities and need to be reviewed and improved.
  Keywords: Family Physician, Rural Insurance, Performance Evaluation, Seasonal Monitoring, Health Network
 • I. Shakerinia, R. Ramezani Pages 467-478
  Background and Objectives
  The aim of this study was to compare knowledge of mothers with school-age children on nutritional value and consumption of milk and dairy products in wealthy and poor urban areas of Rasht city.
  Methods
  In this casul-comparision study 182 mothers with school-age children (86 from wealthy and 96 from poor urban areas) were asked to complete a questionnaire of knowledge on nutritional value of milk and dairy. Obtained data were analyzed by student t for independent samples, ANOVA, Pearson correlation and regression analysis using SPSS-16 software.
  Results
  There is significant difference in knowledge about milk and dairy between mothers living in wealthy and poor regions (p
  Conclusions
  Since nutritional habits and patterns formed in childhood affect the nutritional behaviors in later years, and knowledge and attitude of mothers have important role in transfering of healthy/unhealthy nutritional habits especially on milk and dairy products consumtion; the necessity of training programs of mothers about proper eating habits, especially milk and dairy products is emphesized. This will help to build healthy nutritional habits from childhood and promote the wellbeing of future generations.
  Keywords: Knowledge, Nutritionalue Value, Milk, Dairy Consumption, Wealthy Urban Area, Poor Urban Area
 • Sajjadi H., Hosseinpour N., Sharifian Sani M., Mahmoodi Z Pages 479-489
  Background and Objectives
  Health literacy and lifestyle are social determinants of health. This study was conducted to investigate health literacy and determine lifestyle from the viewpoint of social determinants of health as well as to reveal relationships between Health literacy and lifestyle according to social determinants of health in married rural women in Izeh.
  Method
  This cross sectional and descriptive-analytical study was conducted on 240 rural women of 18-45 years old from Izeh district in 2013using random cluster sampling method. Data were collected using questionnaires of "Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA)", “Development of Mother's Lifestyle Scale with an Approach to Social Determinants of Health” and "Demographic Characteristics Checklist". Chi square, Kendall's tau-c, and V Cramer's tests were applied to analyze the data using SPSS 19.
  Results
  The mean age (±sd) of the participants was 28.42± 6.38 years and 50.5% were in elementary and middle school. Sixty two percent of the studied women had low level of the health literacy (borderline and inadequate), 98.3% appropriate occupation status, 77.9% inappropriate physical activity, 31.2% unfavorable nutrition, 4.6% poor stress control, 0.4% improper health behaviors, 2.9% inadequate self-care during pregnancy, and 50.8% had improper social relationships.
  Health literacy level was significantly correlated with nutrition (p=0.033, r=0.15) and stress (p=0.007, r= -0.073). However, health literacy had statistically no significant correlations with occupation, physical activity, improper health behaviors, self-care during pregnancy, and social relations.
  Conclusion
  According to the findings increases in level of the health literacy improves nutritional status, increases stresses and also increases the received cares among studied population. Therefore, health education for this group is suggested to improve their health literacy.
  Keywords: Health Literacy, Lifestyle, Life Style from the View Point of Social Determinants of Health, Married Women, Rural Women