فهرست مطالب

منطق پژوهی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)

نشریه منطق پژوهی
سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/11/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی اسدی* صفحات 1-36
  در منطق و فلسفه اسلامی معمولا گفته می شود در معقول ثانی منطقی اتصاف، و به عبارتی ظرف صدق و مطابق، کاملا ذهنی است. این نوشتار نشان می دهد برخی اندیشمندان مسلمان در عمل، گاهی، مثلا در مورد مباحث پارادوکس معدوم مطلق، ناخواسته آن را نقض کرده اند. ما به تقویت این نقض خواهیم پرداخت و ادله قوی تری بر اتصاف خارجی و عینی دست کم برخی از معقول های ثانی منطقی، یعنی اموری که به حیث التفاتی و دلالت گره خورده اند، هم چون «لایخبرعنه» و «لایعلم»، «یخبرعنه» و «یعلم»، «خبر» و «شناخت»، «خبر/ شناخت پذیری» و «خبر/ شناخت ناپذیری»، «صدق»، «وصف پذیری» و «وصف ناپذیری»[i]، عرضه خواهیم کرد و بدین وسیله کلیت قاعده نقض خواهد شد.
  کلیدواژگان: معقول ثانی منطقی، اتصاف ذهنی و خارجی، معدوم مطلق، مفهوم، مصداق
 • مهناز امیرخانی*، شهناز شایانفر، فاطمه منصورزاده صفحات 37-58
  فعلیت صغری از شروط انتاج مختلطات شکل اول است که بیش تر منطق دانان، از جمله ابن سینا، در بسیاری از آثار خود بدان پای بندند. ابن سینا در مبحث مختلطات شکل اول فقط در دو موضع (صغرای ممکنه خاصه با کبرای وجودیه و صغرای مطلقه خاصه با کبرای موجبه ضروریه)، جهت نتیجه را تابع کبری ندانسته است. در حالی که بنا بر رای خواجه طوسی مواضع دیگری نیز وجود دارد که نتیجه تابع کبری نیست. خواجه کبرای وصفیه (یکی از دو مشروطه عامه یا خاصه یا یکی از دو عرفیه عامه یا خاصه) را نیز به این مواضع می افزاید. با تفحص در آثار منطق دانان سینوی تعداد این مواضع به 42 ضرب می رسد. اگرچه منطق دانان در تعیین جهت نتیجه 31 ضرب از این ضروب اتفاق نظر و در تعیین جهت نتیجه 11 ضرب باقی مانده اختلاف نظر دارند، اما هیچ یک از آنان نتیجه این 11 ضرب را تابع کبری ندانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی 31 ضرب یادشده و ضوابط و ادله منطق دانان در باب جهت نتیجه آن ها می پردازد.
  کلیدواژگان: مختلطات شکل اول، ابن سینا، صغرای فعلیه، کبرای وصفیه
 • جنان ایزدی، مهدی قائدشرف* صفحات 59-94
  پرسش اساسی این جستار ناظر به این مطلب است که چگونه می توان نظریه معناداری نزد ملاصدرا را طراحی کرد. جستار حاضر می کوشد تا پس از اشاره به نکات روشی هم چون بیان نسبت سمانتیک، متافیزیک، و معرفت شناسی بر اساس اصل «درستی تفکیک و نادرستی تقدیم» و نیز تفکیک های سه گانه میان زبان طبیعی و زبان منطقی، تعیین کوچک ترین واحد معناداری، و نقش فاعل شناسا در معناداری به نظریه معناداری نزد صدرالمتالهین نزدیک شود. از جمله نتایج جستار حاضر می توان به ترجیح زبان منطقی بر زبان طبیعی مبتنی بر عقل منطقی و برهانی، تعیین واژه و جمله به منزله کوچک ترین واحد های معناداری مبنی بر نظریه لحاظ ها و عدم دخالت فاعل شناسا مبتنی بر نقش اعدادی و نظریه صدور و جعل ثانی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: تفکیک، تقدیم، کوچک ترین واحد معناداری، معناداری، فاعل شناسا، صدور، لحاظ، جعل ثانی
 • سیدمحمدعلی حجتی*، محمدصالح زارع پور صفحات 95-109
  مارگا ریمر معتقد است که کاربران معمولی زبان ماینونگی گرایی را مفروض می گیرند و شهود ایشان مبنی بر معناداری جمله های حاوی نام های تهی مبتنی بر همین امر است. ما در این مقاله نشان خواهیم داد که موضع او پشتوانه استدلالی محکمی ندارد. یعنی دیدگاه رقیبی وجود دارد که اولا با دیدگاه ریمر در تعارض است؛ ثانیا به اندازه دیدگاه او قدرت تبیینی دارد؛ و ثالثا دلیلی برای ترجیح دیدگاه ریمر به این دیدگاه رقیب وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نام خاص، نام تهی، میلی گرایی، ماینونگی گرایی، اصل ترکیب
 • امین شاه وردی*، محمدعلی اژه ای صفحات 111-130
  در این جستار منطق رواقی و تعبیری که در نیمه نخست قرن بیستم از این منطق صورت گرفت بررسی می شود. از آن جا که نخستین محققان در این دوره بر اساس پیش فرض های منطق جدید با منطق رواقی مواجه شدند، این رویکرد را کلاسیک نامیده ایم و سعی کرده ایم تعابیری را که این رویکرد از ادات اصلی منطق رواقی یعنی نفی، عطف، فصل، و شرطی به دست داده است بررسی کنیم. در مورد هر ادات، در پرتو کارهای جدید بر روی منطق رواقی، نارسایی های برداشت کلاسیک نشان داده شده است. در پایان این جستار توضیح می دهیم که برداشت کلاسیک از ادات نفی و عطف به لحاظ جدول ارزش صحیح است هرچند مفاهیم رواقی یادشده را تماما نمی رساند. هم چنین نشان خواهیم داد که برداشت کلاسیک از ادات های فصل و شرطی در مواردی نادرست بوده است.
  کلیدواژگان: منطق رواقی، منطق جدید، نفی، عطف، فصل، شرطی
 • ابوذر قاعدی فرد*، سید محمد قادری صفحات 131-144
  خونجی، پس از بیان نقیض موجهات بسیط و موجهات مرکب کلیه، از دو شیوه متفاوت برای استنتاج نقیض گزاره موجهه مرکب جزئیه استفاده کرده است. او در یک شیوه، نقیض گزاره موجهه جزئیه را گزاره کلیه مردده المحمول می داند و در شیوه دیگر نقیض این گزاره را گزاره منفصله ای تلقی می کند که موضوع یکی از طرفین آن به وسیله محمول مشترک اجزای انفصال مقید شده است. ما در این مقاله پس از بیان مختصری درباره چگونگی تناقض موجهات بسیط و گزاره های مرکب کلیه نزد خونجی، به چگونگی تناقض موجهات مرکب جزئیه نزد این منطق دان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خونجی مبدع شیوه اول استنتاج نقیض این گزاره، و اولین منطق دانی است که گزاره مردده المحمول را کشف کرده است. هم چنین نشان خواهیم داد که خونجی شیوه دوم استنتاج نقیض گزاره موجهه مرکب جزئیه را وام دار کشی بوده است و دومین منطق دانی است که از چنین روشی استفاده کرده است.
  کلیدواژگان: گزاره موجهه، موجهه بسیط، موجهه مرکب، تناقض، خونجی، کشی
|
 • Mehdi Asadi* Pages 1-36
  In Islamic logic and philosophy usually is said, as a rule, that the attribution of logical secondary inteligibles is totally subjective. This paper shows that sometimes some Muslim thinkers, in practice, have violated this rule unintentionally, in the discussion of absolute non–existent paradox, for example. We will reinforce this violation and will present stronger arguments for the external and objective attribution of at least some logical secondary intelligibles, i.e. matters that are tied with intentionality and signification such as ‘cognition’, ‘information’, ‘describility’, ‘non-describility’, ‘knowability’. In this way the generality of this rule is violated.
  Keywords: logical secondary inteligibles, external, subjective attribution, absolute non–existent
 • Mahnaz Amirkhani*, Shanaz Shayanfar, Fateme Mansorzade Pages 37-58
  In the discussion of mingled modalities of the fist figure, Avicenna thought that the mode of conclusion doesn’t follow major premise just in two modes (the combination of proper minor with existential major and proper absolute minor premise with affirmative necessary) while according to the Khaje Toosi's thought, other modes, including attribute major (one of the general and specific conditional or general and specific conventional), don’t follow the mode of conclusion as well. Studying the works of the ancient logicians, we find out that the number of the modes comes up to 42. Identifying mode of conclusion, logicians are agreed on 31 modes, but disagreed on their rest 11, though none of them considered the conclusions of these 11 modes as followings of the major. The present thesis is studying the mentioned 31 modes, their standards/criterions and the logician's reasons of the mode of conclusion. In addition, the issue of those 11 modes would be discussed later in an independent survey.
  Keywords: Mingled modalities of first figure, Avicenna, Absolute minor, Attribute major
 • Jenan Izadi, Mahdi Ghaedsharaf* Pages 59-94
  The main question of this paper is how one can devise a semantic theory in Mulla Sarad’s framework of thought. Indicating methodological points concerning the relation between semantics, metaphysics, epistemology, the article attempts to approach to Sarda’s semantic theory. Among the results of this article we can indicate to preference of logical language to natural language based on logical and demonstrative reason, determining word and sentence as the smallest meaningful units of language based on the theory of aspects, and non-interference of subject based on the emanation theory.
  Keywords: semantic theory, Mulla Sarad, logical language, natural language
 • Seyed Mohammad Ali Hojjati*, Mohammad Saleh Zarepour Pages 95-109
  Marga Reimer believes that ordinary speakers presuppose Meinongianism and their intuition about the meaningfulness of the sentences contained empty names is based on this fact. We will argue in this paper that her view is not strongly supported. More precisely, there is an alternative view that is incompatible with Reimer's view and as powerful as it in explaining speaker's intuitions. We will argue that there is no plausible reason for preferring Reimer’s view to this proposed alternative.
  Keywords: proper name, empty name, Millianism, Meinongianism, principle of compositionality
 • Amin Shahverdi*, Mohammad Ali Ejeii Pages 111-130
  This article studies the stoic logic and the interpretation of which presented in the first half of twenty century. Since the encounters of the first researchers of this period to stoic logic is based on the modern logic presuppositions, we have called this approach classic and have attempted to examine the interpretations that this approach have presented of the connectives of the logic, i.e. disjunction, conjunction, conditional, and negation. In the lights of new works on stoic logic, the defects of the classic reading of these connectives will be shown. In the end of the paper we will explain that the classic understating of negation and conjunction connectives is right according to truth table, even though doesn’t convey stoic concepts completely. We will also show that the classic understanding of disjunctive and conditional connectives is wrong in some cases.
  Keywords: stoic logic, modern logic, disjunction, conjunction, conditional, negation
 • Abozar Ghaedifar*, Seyed Mohammad Ghaderi Pages 131-144
  Expressing the contradictory of atomic modal and universal compound modal, Khunaji utilizes two different methods to infer the contradictory of modal particular compound proposition. In one method, he accounts contradictory of modal particular proposition a disjunctive- predicated universal proposition and in the other method he accounts contradictory of this proposition a disjunctive proposition which the subject of one of the two sides is bounded by common predicate of disjunction particles. In this paper after a brief review of quality contradiction atomic modals and universal compound propositions in viewpoint of Khunaji, we will consider the quality contradiction particular compound modals in the viewpoint of this logician and we demonstrate that Khunaji is the inventor of the first method to infer the contradictory from this proposition and is the first logician discovered the disjunctive predicated proposition. We will also show that Khunaji in the second method of inference was owed Kashshi and he was the second logician that utilizes this method.
  Keywords: modal proposition, atomic modal, compound modal, contradictory, Khunaji, Kashshi