فهرست مطالب

کشاورزی بوم شناختی - سال ششم شماره 1 (1395)
 • سال ششم شماره 1 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مریم اکبرپور، عبدالمجید مهدوی دامغانی *، رضا دیهیم فرد، هادی ویسی صفحه 1
  سابقه و هدف
  وجود نزدیک به 870 میلیون انسان دچار کمبود تغذیه مزمن در سال 2012، نشان از این دارد که شمار گرسنگان در جهان به طور ناباورانه ای بالا است. کاهش ناامنی غذایی و دستیابی پایدار به امنیت غذایی به شرطی قابل دسترس است که فعالیت های جامعی مانند اندازه گیری امنیت غذایی در سطح خانوارصورت گیرد. امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همیشگی همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی به منظورزندگی سالم و فعال. بهبود امنیت غذایی فرا تر از افزایش میزان انرژی دریافتی است و بهبود کیفیت مواد غذایی را نیز شامل می شود. بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عامل های موثر بر امنیت غذایی پایدار در شهرستان مرودشت از هدف های این پژوهش بوده است.
  مواد و روش ها
  این بررسی درشهرستان مرودشت - یکی از شهرستان های استان فارس- واقع در جنوب غرب ایران انجام شد.برای تبیین وضعیت امنیت غذایی ازروش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. بدین منظور 500 خانوار شهری و روستایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های جمعیتی،اجتماعی واقتصادی خانوار ها با پرسشنامه اطلاعات عمومی گرد آوری ووضعیت امنیت غذایی با پرسش نامه18گویه ای امنیت غذایی خانوار که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده ارائه شده است،سنجیده شد. ارتباط بین تحصیلات والدین، درآمد خانوارو شمار افراد خانوار با وضعیت ناامنی غذایی خانوار با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص شد. وضعیت ناامنی غذایی خانوار در مناطق شهری و روستایی و همچنین ارتباط بین وضعیت ناامنی غذایی خانوار و شغل والدین بر پایه آزمون خی دو مشخص شد.
  نتایج و بحث: با توجه به نتایج مستخرج از پرسش نامه های USDA، از مهم ترین تجربه های ناامنی غذایی در خانوار های مورد بررسی می توان به احساس نگرانی در مورد تمام شدن مواد غذایی، ناتوانی مالی برای تامین غذای متعادل و متکی بودن به غذا های ارزان قیمت اشاره کرد. نتایج نشان داد ناامنی غذایی در این بررسی 8/73% (ناامنی غذایی بدون گرسنگی 35%، ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و شدید به ترتیب 23% و 8/15%) و در خانوار های روستایی بیشتر از خانوار های شهری بود؛ یکی از علل این امر، توان مالی کمتر خانوار های روستایی نسبت به خانوار های شهری درتهیه موادغذایی بوده است. همچنین نرخ بیسوادی و بیکاری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده که می تواند از علل دیگر تفاوت یادشده باشد. ناامنی غذایی در خانوار های روستا های دور از مرکز شهرستان تفاوتی با روستاهای نزدیک به مرکز شهرستان نداشت؛ این امرنشان دهنده برنامه (برنامه)غذایی نامطلوب همه افراد می باشد و فاصله ازشهرتفاوتی بین آنها ایجاد نمی کند. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش تحصیلات والدین ودرآمد خانوار، ناامنی غذایی کاهش یافت. ناامنی غذایی در خانوار های دارای فرزند، از دیگر خانوار ها بیشتربوده است. ناامنی غذایی در خانوار هایی که پدر بیکار و مادر خانه دار است نیز از دیگر خانوار ها بیشتر بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد ناامنی غذایی در جامعه مورد بررسی وجود داشته و با برخی عامل ها مانند وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط دارد. از بین بردن فقر، تغییر الگو های ناپایدار به الگو های پایدار مصرفی و تولیدی به منظور دستیابی به امنیت غذایی برای همگان حیاتی است. بنابراین، با برنامه ریزی های مناسب در زمینه ارتقای وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانوار ها می توان شیوع ناامنی غذایی را در این منطقه کاهش داد.
  کلیدواژگان: نا امنی غذایی، خانوار، وضعیت اجتماعی، اقتصادی
 • محمود احمدی *، مصطفی فلاحی خوشجی، شهریار خالدی صفحه 11
  سابقه و هدف
  شناخت مشخصه های اقلیمی و تاثیر آن ها روی گیاهان زراعی یکی از مهم ترین عامل های موثر در افزایش عملکرد و بالا بردن تولید می باشد. این موضوع به ویژه در شرایط کشاورزی دیم اهمیت بیشتری دارد. جو دیم یک محصول راهبردی و از مهم ترین غلات است که بیشترین سطح زیر کشت استان لرستان را داشته و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد. در ایران و جهان در ارتباط با موضوع بررسی های زیادی انجام شده است ولی در بیشتر بررسی ها مشخصه های اقلیمی به صورت سالانه استفاده شده و کمتر تاثیرگذاری آن ها در مراحل مختلف رشد بررسی شده است.در این تحقیق تاثیر مشخصه های اقلیمی در مراحل فنولوژیکی (گذارشناسی) مورد توجه بوده و هدف از این بررسی، مقایسه مدل همپوشانی شاخص و فازی در پهنه بندی کشت جودیم در استان لرستان و شناسایی مناطق مستعد کشت جودیم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از عناصر اقلیمی دما و بارش در مراحل فنولوژی در یک دوره ی آماری 15 ساله (1995-2009) و از آمار همدیدی (سینوپتیک) 6 ایستگاه در استان استفاده شد همچنین مشخصه های زمینی شیب، خاک، ارتفاع استفاده شد. در مرحله آماده سازی داده ها، قابلیت اجرایی مدل تجزیه و تحلیل مربوط به کارکرد مورد نظر روی این لایه ها فراهم شد. در این تحقیق مدل یادشده عبارت از مدل تلفیق داده ها برای مکانیابی اراضی مستعد کشت دیم جو با استفاده از مدلAHP و فازی است و مراحل فنولوژی نیز از روش GDD(درجه روزهای رشد) به دست آمد،. با توجه به آستانه های سازگاری کشت جو دیم نسبت به هر یک از مشخصه ها و معیارهای تعیین شده، برای هر یک از عامل های کلیدی نقشه ی جداگانه تهیه شد. آن گاه استانداردسازی و طبقه (کلاسه) بندی آنها انجام شد. در نهایت لایه های استانداردشده وزن دهی و در فرمول AHPقرار داده شد و نقشه نهایی تهیه و مکان های مناسب نیز شناسایی شد.
  نتایج و بحث:نتایج نشان داد که بارش و دما به ترتیب بیشترین تاثیر را در کشت جو دارند. بارندگی مرحله گل دهی و دانه دهی و دمای مرحله جوانه زنی و پنجه زنی از عامل های عمده محدودکننده کشت جو دیم می باشند. در مرحله پنجه زنی در هیچ کجای سطح استان دمای مناسب کشت جو دیم وجود ندارد، لذا میانگین بارش ودما سالانه مهم نیست بلکه توزیع در مراحل فنولوژی است که مهم می باشد. در مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 18/55 درصد منطقه دارای شرایط بسیار مناسب و مناسب است که در قسمت های جنوب و جنوب غرب استان قرار دارد و 81/44 درصد دارای شرایط متوسط وضعیف می باشد، در مدل فازی 1/51 درصد منطقه دارای شرایط بسیار مناسب و مناسب است که مناطق مستعد در این مدل به سمت مرکز استان کشیده می شود و 9/48 درصد منطقه دارای شرایط متوسط و ضعیف می باشد.در مدل تحلیل سلسله مراتبی انعطاف پذیری کمتری نسبت به مدل فازی دارد زیرا بر پایه معیارهای قطعی عمل می کند ولی برتری آن، این است که هیچ گونه خطر (ریسکی) را نمی پذیرد و زمین های انتخاب شده در این مدل به طور قطع دارای بهترین شرایط برای کشت می باشد. این مدل برای مناطقی که زمین مناسب، کم است یک کاستی به شمار می آید، چرا که توان مانور معیارهای مختلف در این مدل کم است. در روش فازی برجستگی بهتری بین طیف های مختلف موجود در لایه ها دیده می شود، این مورد نشان می دهد که مدل فازی این امکان را برای تصمیم گیر فراهم می آورد تا مناطق را با توجه به نیازهایی که برای کشت جو دیم لازم است انتخاب کند. در نتیجه مدل فازی دارای توان قابلیت و استعداد (پتانسیل سنجی) بیشتری نسبت به مدل تحلیل سلسله مراتبی بوده و موثرتر و سودمندتر عمل می کند.
  نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به نتایج دو مدل مشخص شد بهترین مکان برای کشت جو دیم قسمت های جنوبی استان لرستان می باشد، همچنین مدل فازی برای استعدادیابی کشت محصولات مناسب تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: قابلیت سنجی، تحلیل سلسله مراتبی، مکان یابی، GIS
 • علی اصغر صمدی هشجین، امیر قلاوند *، علی مختصی بیدگلی صفحه 28
  سابقه و هدف
  تجمع نیتریت ونیترات درموادغذایی و تاثیر سوء آنها بر سلامتی موضوعی است که امروزه همچنان مورد بررسی و بحث قرار میگیرد.تاثیرسمی نیترات، ناشی از نیتریت تشکیل شده به وسیله احیاء نیترات توسط آنزیم باکتریایی است. تجمع نیترات اغلب به میزان و نوع مواد غذایی موجود در خاک وابسته است که امروزه در اثر کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی و احیاء نیترات به نیتریت در طول انبارداری سلامت جامعه بشری را تهدید می کند. بنابراین بررسی کاربرد نیتروژن از منابع شیمیایی و دامی بر عملکرد و کیفیت غده ها از هدف های مهم این تحقیق به شمار می رود،تا بتوان در حین تجمع ماده خشک بالا به کیفیتی مطلوب دست یافت.
  مواد و روش ها
  آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392در استان اردبیل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد، سه میزان 326، 652 و 978 کیلو گرم در هکتار کود شیمیایی اوره، سه میزان 1/21، 3/42 و 5/63 تن در هکتار کود گوسفندی و سه میزان 6/27، 2/55 و 9/82 تن در هکتار کود گاوی بوده و هر یک از این کودها به طور جداگانه بر پایه میزان کاربرد 150، 300 و 450 کیلو گرم نیتروژن در هکتار تنظیم شده بود. میزان نیترات و نیتریت غده ها به روش گرماسنجی (کالریمتری) پس از احیاء(روش دی آزو) با کمک دستگاه طیف سنج نوری (اسپکتروفتومتر)در زمان برداشت، 20 و 40 روز پس از برداشت مورد آزمایش قرار گرفت.
  نتایج و بحث: کودهای دامی در عملکرد غده، نسبت به تیمار های کود شیمیایی برتری شایان توجهی داشته و تیمارهای کود گوسفندی در میزان های 3/42 و 5/63 تن در هکتار بیشترین عملکرد را به ترتیب با 37/42 و 78/44 تن در هکتار، نسبت به تیمارهای دیگر به خود اختصاص داد. با افزایش کاربرد کودهای شیمیایی و دامی درصد ماده خشک غده ها کاهش یافته و بیشترین درصد ماده خشک غده در سطوح پایین کودهای دامی مشاهده شد، به طوری که بالاترین درصد ماده خشک غده با کاربرد 6/27 تن در هکتار کود گاوی مشاهده شد. شمار روزهای پس از برداشت در تجمع نیترات معنی دار نشد، ولی در تجمع نیتریت معنی دار شده و با افزایش روزهای پس از برداشت غده ها، غلظت نیتریت به طورچشمگیری افزاش یافت بدین گونه که غلظت نیتریت در آخرین مرحله اندازه گیری (40 روز پس از برداشت) به میزان 63/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک مشاهده شد، که در مقایسه با نخستین و دومین زمان اندازه گیری به ترتیب در حدود 8/5 و 2/1 برابر افزایش در غلظت نیتریت غده های سیب زمینی به دست آمد. در بین تیمار های کودی بیشترین تجمع نیترات و نیتریت (به ترتیب 90/879 و 62/3 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک) با کاربرد بالاترین میزان کود شیمیایی (978 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. به طورکلی با افزایش میزان نیتروژن در تیمارهای کودی تجمع نیترات و نیترت بیشتر شد که در کودهای دامی این تجمع نسبت به کود شیمیایی کمتر بود. تجمع نیترات در خاک صرف نظر از نوع منبع کودی نیتروژن دار با افزایش کاربرد بیشتر کود ارتباط نزدیکی داشت. بیشترین تجمع نیترات خاک در تیمار 5/63 تن کود گوسفندی و کمترین تجمع نیترات در تیمارهای 6/27 تن کود گاوی و 1/21 تن کود گوسفندی که تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشتند مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  کاربرد بیشتر کودهای شیمیایی و دامی منجر به افزایش نیترات خاک، کاهش درصد ماده خشک و افزایش تجمع نیترات و نیتریت غده ها می شود، در صورتی که این تجمع در کودهای شیمیایی نسبت به کودهای دامی بالاتر می باشد. همچنین غلظت نیتریت در آخرین مرحله اندازه گیری (40 روز پس از برداشت) به بیشترین میزان خود رسید. بنابراین با کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی به ویژه کودهای شیمیایی و بهینه کردن شرایط انبار می توان تجمع نیترات و نیتریت در غده سیب زمینی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: کود دامی، کود گوسفندی، کود گاوی، اوره، Solanaceae، کیفیت غده
 • فرزاد نجفی، جواد شباهنگ، سرور خرم دل * صفحه 42
  سابقه و هدف
  حاصلخیزی، توانایی خاک در فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز رشد گیاهان و میزان مناسب آب برای رشد مطلوب گیاه است. کودهای آلی از مواد جانوری یا گیاهی مانند کود دامی به دست می آیند. سرعت آزادسازی عناصر غذایی و قابلیت حل در آب کودهای آلی آهسته تر از کودهای شیمیایی متداول است که این امر کاهش هدررفت عناصر غذایی و افزایش کارایی جذب را موجب می شود. کودهای زیستی (بیولوژیک) حاوی یاخته های زنده نژادهای موثری از ریزموجود (میکروارگانیسم )هایی مانند آزوسپیریلوم، ازتوباکتر و میکوریزا (قارچریشه) هستند که به جذب عناصر غذایی به واسطه تاثیر متقابل در ریزوسفر (ریشه گاه) کمک می کنند. کودهای زیستی فرآیندهای میکروبی و میزان دسترسی به عناصر غذایی را به شکل قابل جذب گیاهان در خاک افزایش می دهند. بابونه با نام علمی Matricaria chamomillaL یکی از مهم ترین گیاهان دارویی خانواده کاسنی است که به طورمعمول برای هدف های دارویی کاربرد دارد. این گیاه دارویی یکی از قدیمی ترین گونه های شناخته شده توسط بشر است.
  مواد و روش ها
  این آزمایش به منظور بررسی ویژگی های رشد، عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرارانجام شد. تیمارها شامل کود شیمیایی (100 کیلوگرم اوره، 60 کیلوگرم پتاسیم (به صورت K2O) و 100 کیلوگرم فسفر (به صورت P2O5) ، میکوریزا، نیتروکسین و میکوریزا+ نیتروکسین بودند. پتاسیم و فسفر پس از عملیات آماده سازی بستر کاشت و نیتروژن در سه مرحله پس از کاشت، یکماه پس از سبز شدن بوته ها و پیش از گلدهی به خاک اضافه شدند. در هنگام کاشت، 150 گرم خاک حاوی قارچ میکوریزا (Glomusintraradices) به ازای هر بوته، زیر بذرها قرار داده شد. تلقیح بذر با نیتروکسین بی درنگ پیش از کاشت انجام شد. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع، شمار گل، قطر گل، وزن خشک و تر گل و درصد و عملکرد اسانس بابونه در شش چین و مجموع وزن تر و خشک گل و عملکرد اسانس بودند.برای تجزیه و تحلیل آماری، تجزیه واریانس و آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از SAS91انجام شد.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع بوته، شمار، قطر، وزن خشک و تر گل و عملکرد اسانسدر چین های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم و مجموع شمار گل، عملکرد تر و خشک گل و عملکرد اسانس بابونه معنی دار (01/0p)بود. بیشترین شمار گل در چین های مختلف مربوط به تیمار میکوریزا+نیتروکسین بود. بیشترین شمار کل گل برابر با 67/8556 گل بر متر مربع برای تیمار تلفیقی میکوریزا+کود زیستی به دست آمد که برابر با 36، 107 و 18 درصد بالاتر از به ترتیب برای تیمارهای شیمیایی، میکوریزا و نیتروکسین بود. بالاترین عملکرد کل اسانس با 4/4 گرم بر متر مربع برای تیمار تلفیقی میکوریزا+ کود زیستی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که رشد و عملکرد گل و اسانس بابونه تحت تاثیر کاربرد تیمارهای کودی به طور معنی داری بهبود یافت. به طور کلی، توصیه می شود کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و میکوریزا را در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار برای بهبود ویژگی های رشد و عملکرد این گیاه ارزشمند دارویی مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، گیاه دارویی، مدیریت تلفیقی، حاصل خیزی خاک، نیتروکسین
 • علیرضا پازکی * صفحه 60
  سابقه و هدف
  تنش خشکی محدود کننده ترین عامل رشد گیاهان و تولید محصول است، به صورتی که عملکرد و اجزای عملکرد دانه انواع گیاهان و از جمله گیاهان دارویی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. امروزه معرفی نهاده هایی که بتوانند از طریق بهبود وضعیت آبی در گیاه سبب ارتقای مقاومت به تنش کم آبی شوند، از جمله ضرورت های پژوهش بوده و روش های ارگانیک اولویت بیشتری دارند.بنابراین به منظور بررسی اثر باکتری های محرک رشد (PGPRs)و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L.)در شرایط تنش خشکی این تحقیق انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این آزمایش در سال 1392 در شمال شرقی شهرستان قم به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد که در آن زمان آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح (40 ،70 و 100 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و روش های کاربرد باکتری های محرک رشد در چهار سطح (بدون کاربرد، بذرمال، آب آبیاری و بذرمال+ آب آبیاری) و اسید هیومیک در دو سطح (بدون کاربرد و کاربرد) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل های فرعی در نظر گرفته شدند. کاربرد اسید هیومیک و باکتری های محرک رشد در تیمار آب آبیاری 2 بار در مراحل 4 و 12 برگی انجام شد. میزان کاربرد اسید هیومیک به میزان 3 لیتر در هکتار برای هر بار کاربرد در آب آبیاری و منبع باکتری های محرک رشد ازتوباکتر Azotobacter crococcumو آزوسپیریلیوم Azospirillum brasilenseبود.
  نتایج و بحث: نتایج به دست آمده نشان داد، اعمال تنش خشکی بر همه ی صفات مورد آزمایش تاثیر منفی و کاربرد اسید هیومیک و باکتری های محرک رشد در هر دو شرایط آبیاری مطلوب (زمان آبیاری 40 میلی متر) و تنش کم آبی ثاثیر مثبتی را بر صفات اندازه گیری شده ایجاد کردند. بنابر یافته های تحقیق، به جز تاثیر متقابل باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک، دیگر تاثیر متقابل دو و سه گانه عامل های آزمایشی بر عملکرد دانه و زیست توده ( بیولوژیک) معنی دار بودند. در این شرایط بیشترین میزان عملکرد دانه (67/2636 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد زیست توده (01/6867 کیلوگرم در هکتار) در دور آبیاری 40 میلی متر، کاربرد بذرمال + آب آبیاری و اسید هیومیک به دست آمد. اثر متقابل سه گانه عامل های مورد آزمون بر وزن هزاردانه نیز معنی دار بود، به صورتی که بیشترین وزن هزار دانه (09/2 گرم) نیز از کاربرد توام باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک در مدیریت آبیاری مطلوب به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 31/26 درصد افزایش نشان داد. بنابر یافته های تحقیق، تنش کم آبی منجر به افزایش درصد اسانس اندام های هوایی گیاه دارویی ریحان شد، هرچند عامل های ضد تنش مورد استفاده نیز با بهبود مجموعه شرایط مورد نیاز در هردو وضعیت آبیاری مطلوب و تنش خشکی در نهایت باعث ساخت و ذخیره اسانس بیشتر شدند.
  نتیجه گیری
  تنش خشکی ناشی از افزایش فاصله آبیاری، همه ی اجزای عملکرد و در نهایت عملکرد دانه را به طور معنی داری کاهش داد و در مجموع کاربرد باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک موجب تخفیف تاثیر نامطلوب ناشی از تنش کم آبی شد، هرچند نقش باکتری های محرک رشد بیشتر از اسید هیومیک بود. تاثیر عامل های آزمایشی بر صفت درصد اسانس اندام های هوایی عکس یکدیگر بود، در این شرایط نقش عامل تنش در برایند تغییرات این صفت حتی بیشتر از مجموع تاثیر باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک بود.
  کلیدواژگان: ریحان(Ocimum basilicum L، )تنش کم آبی، کود های زیستی، دانه
 • فرزین پورامیر، فرزاد حسین پناهی، یاسر علی زاده * صفحه 81
  سابقه و هدف
  برای افزایش رشد و تولید محصولات کشاورزی روش های زیادی مدنظر کشاورزی پیشرفته، قرار دارد که یکی از مهم ترین روش ها، افزایش میزان کارایی کاربرد منابع است. افزایش کارایی کاربرد نور یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش تولید در واحد سطح است زیرا تجمع ماده خشک گیاهان ارتباط خطی با تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) تجمعی دارد. یکی از راه های افزایش جذب تشعشع در نظام های زراعی استفاده از کشت مخلوط است.در شرایط کشت مخلوط انرژی خورشید بیشتر استفاده می شود و در نتیجه تولید در واحد سطح بهبود می یابد. بنابراین این بررسی با هدف ارزیابی جذب و کارایی کاربرد نور در کشت مخلوط چندگانه افزایشی نخود و کنجد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفیبا دو عامل اصلی شامل روش کاشت در دو سطح ردیفی و درهم و الگوی کاشت شامل پنج سطح تک کشتی کنجد، 100% کنجد+ 10% نخود، 100% کنجد +20% نخود، 100% کنجد+30% نخود و تک کشتی نخود در سه تکرار اجرا شد.
  نتایج و بحث: نتایج آزمایش نشان داد که کاراریی کاربرد نور کنجد در اغلب تیمارها بیشتر از نخود خواهد بود. مقادیر کارایی کاربرد نور کنجد در طول فصل رشد از 49/1 تا 76/1 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت ردیفی و از 1 تا 27/1 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت درهم متغیر بود. همچنین مقادیر کارایی کاربرد نور نخود در طول فصل رشد از 02/1 تا 1/1 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت ردیفی و از 71/0 تا 94/0 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت درهم متغیر بود. کارایی کاربرد نور کنجد در همه ی تیمارهای مخلوط نسبت به تک کشتی افزایش پیدا کرد اما کارایی کاربرد نور نخود فقط در روش کشت ردیفی بیشتر از تک کشتی بود. به طورکلی میزان کارایی کاربرد نور هر دو گیاه چه در شرایط تک کشتی و چه در شرایط مخلوط، در روش کشت ردیفی بالاتر از روش کشت درهم بود.بر این پایه بهترین تیمار شایان توصیه برای کشت مخلوط کنجد و نخود تیمار 100% کنجد- 30% نخود به شکل ردیفی است که در آن میزان کارایی کاربرد نور نخود در بالاترین حد ممکن (1/1 گرم به ازاء مگاژول PAR) بوده و کارایی کاربرد نور کنجد نیز در این تیمار بیشتر از میزان تک کشتی شده است (7/1 گرم به ازاء مگاژول در این تیمار نسبت به 49/1 در تک کشتی). با اینکه روند نتایج برای گیاه کنجد همسان روش کشت ردیفی بود، اما در هر صورت مقادیر کارایی کاربرد نور هر دو گیاه در روش کشت درهم بسیار پایین بود. به گونه ای که میانگین کارایی کاربرد نور کنجد و نخود در روش کشت درهم به ترتیب 31 و 21 درصد نسبت به شرایط ردیفی کاهش نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که گیاه نخود در شرایط کشت مخلوط ردیفی به خوبی قادر به تحمل سایه ناشی از کنجد بود. بیشترین عملکرد از تیمارهایی به دست آمد که دارای بیشترین میزان کارایی کاربرد نور بودند. میزان کارایی کاربرد نور نخود در شرایط کشت مخلوط درهم کاهش پیدا کرد، که دلیل اصلی آن نزدیکی بیشتر دو گیاه کنجد و نخود و در نتیجه سایه اندازی بیشتر روی نخود بود.
  کلیدواژگان: تشعشع فعال فتوسنتزی، سایه اندازی، کشت مخلوط درهم، مخلوط ردیفی
 • حسین میرسیدحسینی *، مزدا همت پور، سپیده باقری نویر، محمدرضا چایی چی، محسن محسنی ساروی صفحه 98
  سابقه و هدف
  در زیست بوم های مرتعی ارتباط تنگاتنگی در میان عامل های فعال دام ، گیاه و خاک وجود دارد که بر پایداری و قابلیت تولید موثر است. ویژگی های شیمیایی خاک از مهم ترین عامل های موثر در حاصل خیزی شیمیایی و درنتیجه آن تراکم و نوع پوشش گیاهی زیست بوم های مرتعی بهشمار میروند. تاثیر چرای دام بر برخی شاخص های کیفی خاک مانند ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی (شامل مشخصه های تاثیرپذیرتر همچون فعالیت های میکروبی، درصد مواد آلی، جرم مخصوص ظاهری، غلظت عناصر غذایی و...) در زیست بوم های مرتعی در فاصله های زمانی مختلف گزارش شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرپذیری برخی ویژگی های شیمیایی (ECpH، غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب، کربنات کلسیم و درصد رطوبت و...) و پوشش گیاهی سه منطقه تحت تیمارهای چرای شدید (بحرانی)، متوسط (کلید) و قرق (مرجع) بود.
  مواد و روش ها
  این بررسی در منطقه مخمل کوه در شمال شهرستان خرم آباد و در نمونه های خاک دو عمق 0-15 و 15-30 سانتی متر در مناطق شاخص برای شدت های چرایی مختلف، چرای شدید (بحرانی)، چرای متعارف (کلیدی) و منطقه قرق شده (مرجع) انجام شد. نمونه برداری در 5 نوبت زمانی در دو سال در فاصله زمانی 4 ماهه از واحدهای یک هکتاری و در 5 تکرار و از شهریور ماه انجام شد. تغییرپذیری pH، هدایت الکتریکی در عصاره اشباع و میزان ماده آلی ، نیتروژن کل ، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک اندازه گیری و مقایسه شد. در هر منطقه با استفاده از روش پلات و در سه نوبت، با تعیین درصد تاج پوشش گیاهان به تفکیک شکل رویشی، درصد خاک لخت و درصد لاشبرگ در درون هر پلات انجام پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تاثیر منطقه (شدت چرا) و زمان نمونه برداری (تغییرپذیری فصلی ) در سطح (01/0p) بر مواد آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب و واکنش خاک معنی دار بود. بیشترین تاثیر چرای دام در کاهش ویژگی های pH(از 35/8 به 25/8)، ماده آلی (از 3% به 4/2%) و نیتروژن کل (از 18/0% به 15/0%) در شهریور ماه سال اول مشاهده شد. در بررسی پوشش گیاهی تیپ غالب در منطقه مرجع (Poa pratensis، Hordeum fragile)، در منطقه کلیدی (.bulbusa، Avena spPoa) و برای منطقه بحرانیPoa bulbusa) میباشد. در منطقه مرجع شکل رویشی بوته ای مشاهده نشد. درصد پوشش گیاهی مناطق بحرانی، کلید و قرق به ترتیب 40، 44 و 53% بود که در منطقه بحرانی 5/24% نسبت به قرق کاهش نشان داد..
  نتیجه گیری
  تفاوت در شدت چرای دام درصد پوشش گیاهی و شکل رویشی گیاهان یک مرتع را تحت تاثیر قرار می دهد. بیشترین درصد پوشش گیاهی در منطقه قرق و کمترین آن در منطقه بحرانی مشاهده شد. در منطقه قرق (مرجع) شکل رویشی بوته ای مشاهده نشد. همچنین سیر کاهشی (نزولی) تراکم پوشش گیاهی، کاهش درصد پوشش گندمیان و افزایش درصد پوشش گیاهان بوته ای همراه با افزایش فشار چرای دام مشاهده شد. کاهش محتوای مواد آلی و رطوبت خاک همراه با کاهش غلظت عناصر قابل دسترس فسفر و پتاسیم در خاک های مراتع مورد بررسی در اثر چرای دام مشاهده و در نتیجه موجب کاهش حاصل خیزی خاک گشت. تغییرپذیری ایجاد شده به علت نهشت مواد دفعی، افزودن لاشبرگ به خاک سطحی و همچنین تراکم بیشتر ریشه گیاهان در عمق 15-0 سانتی متری خاک مشهودتر به نظر می رسید. کاهش بیش از ده درصد پوشش گیاهی و درنتیجه آن ماده آلی ناشی از شدت چرا می تواند سبب تسریع در فرسایش ، هجوم گیاهان ناخواسته و مهاجم شود که نیاز به مدیریت مناسب در کنترل چرا و پوشش گیاهی را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شیمیایی خاک، چرای دام، منطقه بحرانی، منطقه کلید، منطقه قرق، مرتع
 • مریم رحیمی جهانگیرلو، جعفر کامبوزیا *، سعید صوفی زاده، اسکندر زند، مرتضی رضایی صفحه 118
  سابقه و هدف
  در دهه های اخیر، عملکرد گیاهان بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر سه عامل بوده است، ژنتیک، مدیریت و تغییرپذیری های آب و هوایی، تاثیر تغییرپذیری های آب و هوایی بر بیش از هر محصول دیگری، بر عملکرد سه محصول گندم، برنج و ذرت گزارش شده است . به طورکلی نتایج به دست آمده از مدل های تجربی تاثیر منفی اثرگذاری آب وهوایی را در مقیاس جهانی بر عملکرد ذرت نشان داده اند. در میان عامل های اقلیمی، دما مهم ترین تاثیر را بر رشد گیاهان دارد و هر گونه گیاه زراعی دارای دامنه ای از دماهای قابل تحمل در طول فصل رشد است. در این زمینه، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دماهای کمینه، بیشینه و میانگین بر عملکرد ذرت آبی در دو استان خوزستان و فارس به عنوان مهم ترین مناطق تولید کننده ذرت، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این آزمایش در سال 1394 در هشت شهرستان در دو استان خوزستان و فارس انجام پذیرفت. اطلاعات بلندمدت عملکرد ذرت آبی در شهرستان های مورد بررسی از وزارت کشاورزی و اطلاعات بلندمدت آب وهوایی مشتمل بر دما های کمینه، بیشینه و میانگین در مقیاس روزانه برای دوره همسان از سازمان هواشناسی کشور گرد آوری شد. همه ی اطلاعات آب و هوایی با استفاده از برنامه Tametکنترل کیفی شده و داده های پرت حذف شد. سپس بر پایه دوره رشد ذرت در هر یک از شهرستان های مورد بررسی، بازه ی مناسب برای بررسی داده های آب و هوایی انتخاب شد. همچنین به منظور حذف اثرگذاری های ناشی از بهبود ژنتیکی و مدیریتی از داده های مربوط به عملکرد، از روش هموارسازی نمایی دوگانه استفاده شد. برای محاسبه روند تغییرپذیری آب وهوایی در سال های گذشته در شهرستان های مورد بررسی و همچنین رابطه ی بین عملکرد ذرت آبی و عامل های آب و هوایی مورد بررسی در هریک از شهرستان ها از رگرسیون خطی ساده استفاده شد. در نهایت، رسم نمودارها و شکل ها با استفاده از نرم افزار Excelو Sigma Plotانجام پذیرفت.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که همه ی دما ها در غالب شهرستان های مورد بررسی افزایش یافته اند. همچنین با توجه به شیب خط های محاسبه شده، می توان اظهار کرد که افزایش دمای میانگین، بیشتر ناشی از افزایش دمای کمینه بوده است. در همه ی شهرستان های مورد بررسی در استان فارس، در همه روزهای رشد، دما در محدوده ی دمای قابل تحمل برای ذرت بوده است که می توان دلیل بالاتر بودن عملکرد ذرت را در شهرستان های این استان، وجود دمای مطلوب تر در طول فصل رشد ذرت نسبت به شهرستان های استان خوزستان دانست. با توجه به نتایج به دست آمده پایین ترین میانه میانگین دما متعلق به شهرستان فسا (° C87/22) و پس از آن شیراز ° C42/25) بوده است. همچنین بالاترین میانه عملکرد در شهرستان های فسا ( 11/8539 کیلوگرم در هکتار) و شیراز (42/7934کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. در مقابل بالاترین میانه میانگین دما و کمترین میانه عملکرد ذرت در دو شهرستان شوشتر و اهواز مشاهده شد. نتایج به دست آمده از محاسبه ضریب های رگرسیونی بین عملکردهای هموار شده و عامل های آب وهوایی نیز نشان داد که تغییرپذیری دما در همه ی شهرستان ها جز شهرستان مرودشت، تاثیر معنی داری را بر عملکرد ذرت نداشته است.
  نتیجه گیری
  اگرچه تاثیر تغییرپذیری دما بر عملکرد ذرت در غالب شهرستان های مورد بررسی معنی دار نبوده است، اما با توجه به شیب افزایشی دما در شهرستان های مورد بررسی، احتمال تشدید اثرگذاری آن ها در سال های آینده وجود دارد. می توان با به کارگیری روش های مناسب همچون اصلاح رقم های متحمل به دما های بالا و تنظیم دقیق تاریخ های کاشت در راستای سازگاری و کاهش این اثرگذاری ها گام برداشت.
  کلیدواژگان: ذرت، دما، عملکرد، هموارسازی نمایی دوگانه
 • وحید محمدی *، محمد گلوی، فریبا میقانی، احمد قنبری، محمود رمرودی صفحه 135
  سابقه و هدف
  یونجه یکی ازمهم ترین گیاهان علوفه ای جهان بوده و ممکن است به دلیل کندی رشد در اوایل مراحل رشد رویشی به شدت مورد هجوم علف های هرز قرار بگیردبنابراین، شیوه های کشت و نمو یونجه تاثیر شایان توجهی بر استقرار آن خواهند داشت یک یونجه زار که به لحاظ تولید علوفه ماندگاری درازمدتی داشته باشد، مستلزم به کارگیری روش های مناسب و شایان اتکا در زمان استقرار است. کشت گیاه همراه با یونجه می تواند در جلوگیری از فرسایش، کاهش فشار ناشی از رقابت علف های هرز و تولید علوفه ای با کمیت مناسب در اوایل فصل موثر باشد. گیاه همراه، گیاه تند رشدی است که با رشد تند خود بر علف های هرز چیره شده و موجب افزایش سود اقتصادی در سال استقرار یونجه می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تراکم های مختلف یونجه و گیاه همراه جو بر عملکرد علوفه و کنترل علف های هرز در سال استقرار می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر جو (Hordeum vulgare L.) به عنوان گیاه همراه بر جمعیت و زیست توده علف های هرز مزرعه یونجه (Medicago sativaL.) آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور واقع در مشکین دشت کرجدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با 4 تکرار اجرا شد. دو عامل تراکم یونجه در دو سطح 30 و 45 کیلوگرم در هکتار و تراکم جو در 6 سطح شامل 0، 30، 60، 90، 120 و 150 کیلوگرم در هکتار به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شد. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل عملکرد علوفه خشک، تراکم و زیست توده کل علف های هرز در چین اول و عملکرد علوفه خشک و زیست توده علف های هرز (در صورت وجود) در چین های دوم، سوم و چهارم بود.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که افزایش تراکم یونجه از 30 به 45 کیلوگرم در هکتار، موجب افزایش معنی دار علوفه خشک تولیدی(6/8 درصد) سالانه شد. استفاده از تراکم های افزایشی جو به عنوان گیاه همراه نیز نسبت به کشت خالص یونجه موجب افزایش چشمگیر عملکرد سالانه یونجه شد که بیشترین افزیش عملکرد (حدود 57/80 درصد) مربوط به تراکم 60 کیلوگرم در هکتار جو بود. تراکم و زیست توده کل علف های هرز در چین اول تحت تاثیر تیمارهای افزایشی کشت مخلوط یونجه و جو قرار گرفت. استفاده از گیاه همراه جو، افزون بر کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز، موجب تضعیف بوته های یونجه و کاهش درصد حضور یونجه در علوفه چین اول شد. تاثیر باقی مانده جو در چین های بعدی یونجه نیز مشاهده شد، به طوری که تراکم های افزایشی جو به عنوان گیاه همراه در چین دوم نیز نسبت به شاهد، موجب کاهش زیست توده علف های هرز شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این تحقیقنشان داد،استفاده از جو در سال استقرار می تواند نقش شایان توجهی در کاهش وابستگی به علف کش ها و افزایش علوفه با کیفیت داشته باشد. بنابر نتایج سال اول، کشت مخلوط یونجه و جو در منطقه یادشده به ازای 45 و 60 کیلوگرم بذر در هکتار برای به ترتیب یونجه و جو، افزون بر افزایش علوفه تولیدی، علف های هرز را نیز به صورت مناسبی کنترل می کند.
  کلیدواژگان: تراکم علف هرز، کنترل غیر شیمیایی علف هرز، گیاه همراه، لگوم علوفه ای
 • منصوره محلوجی راد، نغمه مبرقعی *، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، ناصر شاه نوشی فروشانی، قربانعلی اسدی صفحه 151
  سابقه و هدف
  ارزشگذاری و کمی کردن خدمات و کارکردهای مختلف اکوسیستم (بوم سازگان) های کشاورزی یکی از مهم ترین عامل های موثر در راستای افزایش توجه به این خدمات و اتخاذ راهکارهای مناسب برای پایداری این خدمات می باشد. در واقع ارزشگذاری اقتصادی با بازگو کردن ارزش کمی کارکردها، خدمات و کالاهای اکوسیستم ها، برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع یاری می دهد. یک راهکار برای دستیابی به پایداری در کشتزارها، استفاده از خدمات طبیعی در زمین های کشاورزی با جایگزینی بعضی از نهاده های برون کشتزار ای مانند آفت کش ها و کودهای شیمیایی است. بررسی خدمات اکوسیستم های کشاورزی راهکاری جدید برای نگاه به آینده کشاورزی به عنوان یک عامل مهم در تولید را پیش رو می نهد که باید در تصمیم گیری های مربوط به آینده تولیدات کشاورزی دخیل شود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی ارزش خدمات اکوسیستم کشاورزی در دو نظام مختلف مدیریت رایج و ارگانیک سیب زمینی و گندم در منطقه فریمان ارزیابی شدند. خدمات اکوسیستمی مورد بررسی در این پژوهش شامل تولید محصول اصلی و ثانویه به عنوان خدمات بازاری و کنترل آفات، ساخت خاک، ترسیب کربن، تامین عناصر غذایی از خاک و همچنین حاصل خیزی خاک به عنوان خدمات غیربازاری بودند. محصول اصلی شامل دو محصول بود (غده ها و بذرها برای کشت در سال بعد و محصول برداشت شده برای ارسال به بازار) که به وسیله کشاورزان در بازار خرید و فروش می شود. ارزش اقتصادی محصول ثانویه در این بررسی از طریق قیمت سر زمین بقایای گندم و سیب زمینی محاسبه شد و این بقایا تولیدات ثانویه در کشتزارهای مورد بررسی در نظر گرفته شدند. دیگر خدمات اکوسیستمی شامل ارزش های غیربازاری بود. با محاسبه ارزش بازاری و غیربازاری خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک، این ارزش ها تحت سه پیش فرض (سناریوی) مختلف در منطقه فریمان و بر پایه کل سطح زیر کشت گندم (10 هزار هکتار) و سیب زمینی (800 هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این سناریوها فرض بر این بود که 10، 25 و 50 درصد کل سطح زیر کشت گندم و سیب زمینی رایج به نظام ارگانیک تبدیل شود. در نهایت اختلاف بین سناریوها با شرایطی که کل سطح زیر کشت محصولات گندم و سیب زمینی به صورت نظام رایج کنونی مدیریت شود، مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج و بحث: نتایج بررسی نشان داد نظام رایج سیب زمینی ارزش بازاری بیشتری نسبت به نظام ارگانیک دارد، در صورتی که ارزش خدمات غیربازاری در این نظام پایین تر از نظام ارگانیک بود. ارزش بازاری و غیربازاری برآورده شده برای کشتزارهای ارگانیک گندم بیشتر از کشتزارهای رایج برآورد شد، به طوری که کل ارزش خدمات اکوسیستمی کشتزارهای ارگانیک برابر 5/97میلیون ریال در هکتار در سال و برای کشتزارهای رایج حدود 7/78 میلیون ریال در هکتار در سال به دست آمد. نتایج سناریوهای مورد ارزیابی نیز نشان داد با افزایش سطح زیر کشت سیب زمینی و گندم ارگانیک در منطقه فریمان، ارزش خدمات غیربازاری افزایش می یابد، به طوری که با کشت 50 درصد از کل سطح زیر کشت سیب زمینی و گندم به صورت ارگانیک، کل ارزش غیربازاری به ترتیب به میزان 8610 و 69980 میلیون ریال در سال نسبت به کشت رایج افزایش نشان خواهد داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارزیابی انجام گرفته در این بررسی می توان بیان کرد نظام مدیریت ارگانیک کشتزارهای سیب زمینی و گندم باعث ارائه خدمات اکوسیستمی بیشتری به ویژه خدمات غیربازاری، در مقایسه با نظام رایج می شود. هرچند کاهش عملکرد و ارزش بازاری در مواردی باعث کاهش کل ارزش خدمات کشاورزی ارگانیک می شود، ولی باید به این نکته توجه کرد که حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک و پایدار افزون بر ارائه خدمات غیر بازاری بیشتر، خدماتی همچون حفظ محیط زیست و تولید غذای سالم را نیز به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: خدمات اکوسیستمی، کشاورزی ارگانیک، ارزش بازاری، خدمات غیربازاری
 • آیدین خدایی جوقان، امیر قلاوند *، مجید آقاعلیخانی، علی سروش زاده صفحه 166
  سابقه و هدف
  آب یکی از نهاده های اصلی هر نظام کشاورزی است و تولید گیاهان زارعی همبستگی زیادی با کاربرد آب دارد. برای اینکه نظام های کشاورزی در دراز مدت دارای بازده مناسبی باشند، اطمینان از تامین آب کافی برای رشد گیاه حیاتی است. مدیریت تغذیه گیاه به ویژه نیتروژن که یکی از مهم ترین عناصر غذائی و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب و با کیفیت در زراعت آفتابگردان به شمار می آید، در شرایط کمبود آب بسیار ضروری است. از جمله منابع آلی جدیدی که امروزه در سامانه های ارگانیک استفاده شده اند، ورمی کمپوست، کمپوست زئولیتی و زئوپونیکس می باشد. در نظام های کشاورزی پایدار، مدیریت نیتروژن مورد نیاز گیاه باید به گونه ای باشد که این عنصر در یک نظام بسته جریان داشته باشد. بنابراین گزینش بهترین منبع کودی حاوی نیتروژن در شرایط تنش کم آبی اهمیت بالایی دارد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق برای بررسی تاثیر رژیم های مختلف حاصل خیزی خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان Helianthus annus L.)تحت رژیم های آبیاری متفاوت ، آزمایشی در سال 1391 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد. سه رژیم آبیاری شامل آبیاری پس از مصرف 30، 50 و 70 درصد رطوبت قابل استفاده در عمق توسعه ریشه به عنوان عامل اصلی و هشت تیمار کودی شامل تامین کامل نیتروژن گیاه ازطریق کود شیمیائی اوره، کود شیمیائی اوره + کود دامی، زئوکمپوست، ورمیکمپوست، زئوپونیکس، زئوکمپوست + ورمیکمپوست، زئوکمپوست + زئوپونیکس، ورمیکمپوست + زئوپونیکس به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تاثیر رژیم های آبیاری متفاوت و تیمارهای کودی مختلف بر همه ی صفات اندازه گیری شده به جز شاخص برداشت معنی دار بود. همچنین تاثیر متقابل رژیم های آبیاری و کود بر عملکرد ماده خشک،عملکرد دانه،شمار دانه در طبق و درصد روغن در سطح یک درصد معنیدار شد. در شرایط آبیاری مطلوب (آبیاری پس از مصرف 30 درصد رطوبت قابل استفاده) بیشینه عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمارهای آلی تلفیقی زئوکمپوست + ورمی کومپوست، زئوکمپوست + زئوپونیکس و ورمی کمپوست + زئوپونیکس به میزان های 2604 ،2440 و 2627 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در شرایط تنش رطوبتی (آبیاری پس از کاربرد 50 و 70 درصد رطوبت قابل استفاده) تیمارهای آلی دارای زئولیت بیشتر زئوکمپوست، زئوپونیکس و زئوکمپوست + زئوپونیکس عملکرد دانه بهتری نشان دادند. بیشترین درصد روغن دانه(8/49،6/47 و4/47) در آبیاری مطلوب از تیمارهای آلی تلفیقی دارای ورمی کمپوست به دست آمد، در حالی که در شرایط تنش ملایم و شدید کم آبی بیشترین درصد روغن دانه از تیمارهای آلی دارای زئولیت بیشتر (زئوکمپوست، زئوپونیکس ، زئوکمپوست زئوپونیکس) به دست آمد. این نسبت در شرایط تنش کم آبی شدید9،10و21 درصد بیشتر از تیمار اوره + کود دامی بود. در حقیقت تیمارهای آلی زئولیتی افزون بر برخوردار بودن از سودمندی های کودهای آلی به دلیل داشتن زئولیت در شرایط تنش کم آبی، عملکرد و درصد روغن دانه بیشتری تولید کرده اند. با وجود زئولیت، آب بیشتری برای جذب گیاه فراهم شده و در واقع توازن رطوبت در محیط ریشه به دلیل توانایی زئولیت در جذب آب بیشتر است، در نتیجه رشد و عملکرد گیاه افزایش می یابد. بنابر یافته های این پژوهش، در شرایط آبیاری کامل سامانه حاصل خیزی آلی تلفیقی، بهترین منبع برای تامین نیتروژن گیاه است، همچنین در شرایط تنش کم آبی کاربرد کودهای آلی دارای زئولیت بیشتر سبب افزایش عملکرد می شوند.
  نتیجه گیری
  در نهایت این پژوهش نشان داد که با کاربرد تلفیقی کودهای آلی فراوری شده مانند ورمی کمپوست، زئوکمپوست و زئوپونیکس در زراعت آفتابگردان افزون بر تولید محصولی سالم با عملکردی شایان پذیرش، می توان کاربرد کودهای شیمیایی را نیز کاهش داد.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تنش رطوبتی، زئوپونیکس، زئوکمپوست، نیتروژن، ورمی کمپوست
 • فرانک نوربخش، علیرضا کوچکی *، مهدی نصیری محلاتی صفحه 182
  سابقه و هدف
  افزایش تولید محصولات با تنوع بیشتر از طریق کشت مخلوط می تواند در بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی موثر باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای نظام (سیستم) های کشت مخلوط کنترل علف های هرز و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان زراعی می باشد. این بررسی با هدف ارزیابی الگوهای مختلف کشت مخلوط بر میزان تولید گیاهان ذرت، سویا و ختمی، نسبت برابری زمین و قابلیت (پتانسیل) کنترل علف های هرز در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 به اجرا در آمد.
  مواد و روش ها
  این بررسی به صورت بلوک نواری بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی (14 تیمار) شامل وجین و بدون وجین علف های هرز و همچنین الگوهای مختلف کشت مخلوط دوگانه (ذرت+سویا، ذرت+ختمی و سویا+ختمی) و سه گانه (ذرت+سویا+ختمی) به همراه کشت خالص آنها در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کشت مخلوط سه گونه ذرت، سویا و ختمی بر پایه ترکیب (سری) های جایگزینی در 7 سطح بود. صفات مورد بررسی شامل عملکرد، نسبت برابری زمین و تراکم و وزن خشک علف های هرز بود.
  نتایج و بحث: بیشترین تراکم علف های هرز در بین الگوهای مختلف کشت مربوط به کشت خالص سویا با 7/46 بوته در متر مربع و کمترین شمار علف های هرز در کشت مخلوط سه گانه ذرت+سویا+ختمی با 6/37 بوته در متر مربع بود بیشترین کاهش عملکرد دانه ذرت در شرایط حضور علف های هرز نسبت به نیمه وجین در کشت خالص ذرت (22/7% کاهش عملکرد) مشاهده شد و کمترین درصد کاهش عملکرد دانه ذرت نیز در کشت مخلوط سه گانه ذرت+سویا+ختمی با درصد کاهش 6/15% به دست آمد. بیشترین و کمترین کاهش عملکرد دانه سویا در شرایط حضور علف های هرز نسبت به شرایط وجین علف های هرز به ترتیب مربوط به کشت خالص سویا با 3/32% و کشت مخلوط سه گانه سویا+ذرت+ختمی با درصد کاهش عملکردی معادل 1/19% بود. در زمینه گیاه ختمی نیز نتایج همسانی به دست آمد و بیشترین و کمترین درصد کاهش عملکرد به ترتیب در کشت خالص ختمی (36/4%) و کشت مخلوط سه گانه (23/6%) مشاهده شد. ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد که نظام های مختلف کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی بر کشت خالص آنها برتری دارد. در شرایط کنترل علف های هرز کشت مخلوط ذرت+سویا بیشترین میزان نسبت برابری زمین را نسبت به دیگر کشت های مخلوط داشت، به طوری که میزان نسبت برابری زمین در این نظام کشت 083/1 به دست آمد. در شرایط حضور علف های هرز، کشت مخلوط سه گانه
  ذرت+سویا+ختمی بالاترین میزان نسبت برابری زمین (246/1) در بین الگوهای مختلف کشت مخلوط را داشت و کمترین میزان نیز مربوط به کشت مخلوط سویا+ختمی (093/1) بود. نسبت برابری زمین در شرایط حضور علف های هرز در مقایسه با شرایط کنترل علف های هرز در همه ی الگوهای مختلف کشت مخلوط دارای میزان بالاتری بود. بالاتر بودن میزان نسبت برابری زمین در حضور علف های هرز در مقایسه با شرایط وجین علف های هرز نشان دهنده تاثیر مثبت کشت های مخلوط در کنترل علف های هرز و در نتیجه بهبود عملکرد گیاهان در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایش گویای این بود که نسبت برابری زمین در همه ی الگوهای مختلف کشت مخلوط بیشتر از یک بود که بیانگر سودمندی کشت های مخلوط نسبت به کشت خالص هر سه گونه از لحاظ تولید عملکرد اقتصادی بود. به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که نظام چند کشتی نسبت به کشت خالص سه گونه یادشده ظرفیت و قابلیت بالاتری در افزایش تولید دارد که این افزایش عملکرد می تواند مرهون خدماتی مانند کنترل بهتر علف های هرز در نظام های چند کشتی باشد.
  کلیدواژگان: چند کشتی، گیاه دارویی، نسبت برابری زمین
 • محمد جواد مصطفوی *، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی صفحه 197
  سابقه و هدف
  کنجد گیاه روغنی ارزشمندی است که در مقایسه با دیگر گیاهان زراعی، نهاده پذیری و عملکرد کمی دارد. کشت و کار کنجد به دلایلی همچون بهبود کمتر ویژگی های ژنتیکی این گیاه در مقایسه با گیاهان غالب و توسعه نیافتن روش های مدیریتی و زراعت مکانیزه، توسعه کشت آن فراموش شده است. یافته های چندی بیانگر تاثیر مثبت کودهای زیستی (بیولوژیک) بر عملکرد محصولات زراعی است که افزون بر فراهم کردن مواد غذایی مورد نیاز برای گیاه، هزینه پایین تری داشته و برخلاف کودهای شیمیایی تاثیر نامطلوبی بر محیط ندارند، از این رو این کودها می توانند در جهت توسعه کشت و بازگرداندن گیاهان زراعی همچون کنجد به نظام های زراعی سودمند واقع شوند. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد برای تولید بهینه کنجد بود.
  مواد و روش ها
  این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی92-1391 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین (1)، بیوفسفر (2)، بیوسولفور (3)، ترکیب دوگانه تیمارهای2 و 3 (4)، ترکیب سه گانه تیمارهای1، 2 و 3 (5) و همچنین کودهای شیمیایی اوره (6) و سوپرفسفات تریپل (7)، ترکیب دوگانه تیمارهای6 و 7 (8)، ترکیب سه گانه 6 و 7 به همراه گوگرد عنصری (9) و تیمار شاهد (10) بودند (برای همه ی تیمارهای آزمایشی پیش از کاشت گیاه میزان 20 تن در هکتار کود دامی نیز مصرف شد).
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد، تاثیر کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی بر صفات شمار کپسول در بوته، عملکرد زیستی، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار بود. ، شمار کپسول در بوته مهم ترین جزء عملکرد کنجد شناخته شد (87/0r=). شمار دانه در کپسول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند. همچنین درصد روغن دانه تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت، در نتیجه عملکرد بالای روغن در تیمارهایی به دست آمد که دانه بیشتری تولید کرده بودند. در تیمار ترکیبی کاربرد سه گانه کودهای شیمیایی اوره-سوپرفسفات تریپل-گوگرد عنصری (تیمار 9) عملکرد زیستی و دانه نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 1/51 و 4/54 درصد افزایش یافت. به طورکلی تیمار ترکیب چندگانه کودهای شیمیایی اوره-سوپرفسفات تریپل-گوگرد عنصری دارای بیشترین شمار کپسول در بوته (107 کپسول)، عملکرد زیستی (20908 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (8/3757 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (6/1674 کیلوگرم در هکتار) بود که با تیمارکاربرد چندگانه کودهای زیستی نیتروکسین-بیوفسفر-بیوسولفور تفاوت معنی داری نداشت. در این آزمایش با وجود اینکه کودهای زیستی درصد روغن دانه (ویژگی کیفی) کنجد را به دلائلی همچون ویژگی های گیاهی و یا نبود تاثیرگذاری ریزموجودهای موثر آن کودها تغییر نداد، اما عملکرد کیفی محصول (عملکرد روغن) را به موازات عملکرد دانه افزایش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که به طورکلی کاربرد کودهای زیستی همانند کودهای شیمیایی می تواند سبب افزایش ویژگی های رشدی و عملکرد کنجد شود. بالاترین عملکرد کنجد با کاربرد ترکیبی کودهای زیستی و شیمیایی به دست آمد. کاربرد این کودها با افزایش شاخص سطح برگ و بهبود توانمندی گیاه برای رشد بهتر و تولید بیشتر ماده خشک، موجب دستیابی به عملکرد بالاتر محصول شد. به طورکلی می توان بیان داشت که برای تولید موفق و اقتصادی کنجد، افزون بر کودهای شیمیایی می توان از کودهای زیستی نیز استفاده کرد و در ضمن، از سودمندی های درازمدت این نهاده ها همچون کاهش هزینه های مربوط به نهاده ها، پایداری تولید محصول و سلامت تولیدات کشاورزی و همچنین محیط زیست بهره مند شد.
  کلیدواژگان: اوره، بیوسولفور، ریزموجودهای همزیست، کشاورزی پایدار، نیتروکسین
 • حسین خیرفام، بهروز زارعی دارکی، سیدحمیدرضا صادقی *، مهدی همایی صفحه 213
  سابقه و هدف
  تخریب اراضی و به سبب آن کاهش کمی و کیفی خاک و آب از چالش های اساسی در دستیابی به توسعه ی پایدار در کشورهای در حال توسعه می باشد. در سال های اخیر نقش ریزموجودهای خاکزی در بهبود ویژگی های خاک و در نتیجه کاهش حساسیت به تخریب و فرسایش اراضی مورد تایید قرار گرفته است. از طرفی تلقیح مستقیم ریزموجودها به خاک با هدف افزایش عملکرد آن ها می تواند راهکاری نوین در حفاظت منابع آب و خاک باشد. لذا شناسایی، افزایش (تکثیر) و کاربرد در سطوح گسترده از باکتری ها و سیانوباکترهای موثر در کاهش هدررفت خاک و رواناب ضروری می باشد. بر این پایه، این پژوهش با هدف استخراج، شناسایی و افزایش مناسب ترین باکتری ها و سیانوباکترهای بومی خاک در حفاظت خاک و آب برنامه ریزی شد.
  مواد و روش ها
  به منظور استخراج و شناسایی باکتری ها و سیانوباکترها، نمونه برداری از خاک سطحی منطقه حساس به فرسایش حواشی جاده مرزنآباد-کندلوس انجام گرفت. کشت و استخراج باکتری ها و سیانوباکترهای موجود در بانک ریزموجود خاک برابر با دستورکار های آزمایشگاهی به ترتیب با استفاده از محیط های کشت عمومی TSAو Nutrient Agar؛ و Bold Basalو CHU10انجام شد. باکتری ها و سیانوباکترهای استخراج شده با بررسی ویژگی های ریخت شناسی در زیر میکروسکوپ نوری در حد جنس شناسایی شدند. سپس مناسبترین آنها بر اساس معیارهای موثر در کاهش هدررفت خاک و رواناب انتخاب و در نهایت پس از خالص سازی با استفاده از محیط های کشت اختصاصی منحصر به هر ریزموجود، باکتری ها و سیانوباکترها به شمار و حجم زیاد تکثیر شدند.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که در بانک ریزموجودهای خاک منطقه، باکتری های Pseudomonassp.Arthrobactersp.Azotobactersp.Diplococcussp.Streptococcussp.Bacillussp.، سیانوباکترهای Nostocsp.Oscillatoriasp.Lyngbyasp.Phormidiumsp.Aphanothecesp.و همچنین تاکسون (آرایه) Diatomsو Xanthophytaشناسایی شدند. بر پایه معیارهایی از جمله توان زندهمانی، افزایش و فعالیت در شرایط نامناسب، توان ترشح مواد چسبندهی پلیساکاریدی، رشد شبکه ای، تشکیل ریز و بزرگ ساختار، تبدیل مواد غذایی به حالتهای قابل استفاده توسط ریزموجودها و همچنین بیماریزا نبودن برای انسان و دیگر موجودهای جنس Azotobactersp.به عنوان باکتری آزادزی و تثبیت کننده نیتروژن و گروه Bacillussubtilisبا توانایی زیاد در ترشح پلی ساکارید از میان باکتری ها و Nostocsp.و Oscillatoriasp.به عنوان تثبیت کننده نیتروژن و ترشح کننده پلی ساکارید از بین سیانوباکترها به عنوان جنسهای با قابلیت بالا در حفاظت خاک و آب انتخاب شدند. از طرفی جمعیت باکتری ها و سیانوباکترها به ترتیب از 104×4/6 و 104×3/1 عدد در یک گرم خاک مادری منطقه به 1015×2 و 1014×25/6 عدد در یک گرم پس از فرآیند افزایش فزونی پیدا کردند. لذا با تلقیح و افزایش جمعیت باکتری ها و سیانوباکترهای یادشده، پویایی میکروبی پوستهی زیستی خاک افزایش یافته و ضمن بهبود ویژگی های شیمیایی خاک، با اتصال ذرات خاک با ترشحات پلی ساکاریدی و افزایش فضای متخلخل خاک باعث کاهش هدررفت خاک و آب خواهند شد. همچنین امکان افزایش باکتری ها و سیانوباکترها در حجم قابل تلقیح به سطوح گسترده به عنوان تثبیتکننده زیستی و پایدار خاک تایید شد. بر پایه ارزیابی اقتصادی، هزینه ی تولید و تلقیح باکتری ها و سیانوباکترها در اراضی گسترده با هواپیماهای سم پاشی، افزون بر امکان پذیری و صرفه جویی در زمان، نسبت به تثبیت کننده های متداول طبیعی و مصنوعی به ترتیب 2 و 24 برابر کمتر خواهد بود.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج این پژوهش، امکان شناسایی و افزایش ریزموجودهای خاکزی سودمند از خاک حساس به فرسایش در حفاظت خاک و آب تایید شد. لذا کاربرد ترکیبی از باکتری ها و سیانوباکترهای انتخاب و افزایش شده در این پژوهش به صورت تلقیح در سطوح گسترده می تواند باعث افزایش چسبندگی ذرات خاک، پایداری خاکدانه ها، تخلخل و نفوذپذیری و در نتیجه حفاظت منابع خاک و آب شوند.
  کلیدواژگان: پوستهی زیستی خاک، افزودنی های خاک، ریزموجودهای بانک خاک، مدیریت خاک و آب
 • سمیه دانش طلب *، محمد جواد ارشدی، محمدرضا لبافی، علی مهرآفرین صفحه 227
  سابقه و هدف
  از آنجایی که ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک به شمارآمده و کمبود آب به عنوان یک بحران جدی در کشور تلقی می شود، بنابراین استفاده از روش های به زراعی مانند روش های کم آبیاری،استفاده از منابع آبیاری با کیفیت پایین(شورو لب شور)واستفاده از گیاهان خشک زیست وشورزیست (شورپسند) درتولید محصولات کشاورزی اهمیت خاصی داشته استکم آبیاری یک راهکار بهینه برای تولید محصولات کشاورزی بوده که با حذف آبیاری های اضافی وکاهش میزان آب آبیاری درهرنوبت بدون تاثیر منفی روی سودخالص،باعث افزایش کارایی کاربرد آب می شود. امروزه یک گیاه جایگزین مقاوم به خشکی با گیاهان علوفه ای متداول،گیاه کوشیا یا جارو بوده که با استقرارسریع خود در خاک افزون برایجاد یک پوشش محافظتی کوتاه عمرمی تواند به عنوان یک علوفه جایگزین به ویژه درمناطقی که با کمبود تولید علوفه روبه رو هستند استفاده شود. کوشیا گیاهی یکساله و مقاوم به خشکی است که می تواند منبع ارزشمندی ازعلوفه در اکوسیستم های درشرایط خشکی تولید کند. رشد سریع کوشیا و مقاومت آن به خشکی گویای آن است که این گیاه استعداد و ظرفیت بالایی برای معرفی به عنوان یک گیاه علوفه ای مهم در مناطق خشک و نیمه خشک دارد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته، ارتفاع برداشت و کاربرد کود نیتروژنه روی عملکرد ماده خشک و برخی ویژگی های زراعی کوشیا (Kochia scopariaL) آزمایشی به صورت فاکتویل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار و تابستان سال 1390 در یک کشتزار تحقیقاتی در شهرستان نیشابوربه اجرا در آمد.تیمارهای مورد بررسی شامل تراکم بوته در سه سطح (20، 30 و 40 بوته در متر مربع)، ارتفاع برداشت در دو سطح (10 سانتی متر از سطح خاک و 20 سانتی متر از سطح خاک) و کود نیتروژن در دو سطح (کاربرد 150کیلوگرم کود اوره در هکتار پس از نخستین چین و بدون کاربرد کود نیتروژن) بودند.
  نتایج و بحث:نتایج نشان داد تاثیر تراکم بوته روی وزن خشک برگ و نسبت وزن خشک برگ به ساقه در چین های اول و دوم معنی دار نشد، در حالی که تاثیر آن روی عملکرد، وزن خشک ساقه و شاخص سطح برگ در چین های اول و دوم معنی دار شد و با افزایش تراکم بوته، این صفات نیز افزایش معنی داری را نشان دادند. تاثیر ارتفاع برداشت روی صفات مورد بررسی و نیز تاثیر کاربرد کود اوره پس از برداشت چین اول بر روی عملکرد ماده خشک، وزن خشک ساقه و شاخص سطح برگ در چین دوم غیر معنی دار و روی ویژگی های وزن خشک برگ و نسبت وزن خشک برگ به ساقه در چین دوم معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  در مجموع به نظر می رسد که تراکم بوته 30 بوته در متر مربع، ارتفاع برداشت 20 سانتی متر از سطح خاک و کاربرد کود نیتروژن پس از برداشت محصول چین اول، عامل های موثری در دستیابی به عملکرد و کیفیت مطلوب در علوفه تولیدی گیاه کوشیا باشند.
  کلیدواژگان: گیاهان شورپسند، علوفه، سطح برگ، وزن خشک
|
 • Maryam Akbarpoor, Abdolmajid Mahdavi Damghani, * Reza Deihimfard, Hadi Veisi Page 1
  Introduction
  With almost 870 million people worldwide chronically undernourished in 2012, the number of hungry people in the world remains unacceptably high. Reducing food insecurity and achieving sustainable food security are within reach, if such holistic actions as the quantification of food security at the household level are taken. Food security is defined as the permanent access to sufficient, safe and nutritious food for all people, in order to have an active and healthy life. Improving food security is about more than just increasing the quantity of energy intake, it is also about improving the quality of the food The main objectives of the study were (i) to conduct a quantitative analysis of food security in Marvdasht county and (ii) to determine factors affecting sustainable food security in the study area.
  Materials And Methods
  This study was performed in Marvdasht county, a county of Fars province in southwestern Iran. Accordingly, 500 rural and urban households were randomly selected from the study area and a descriptive-survey method was applied. Demographic, social and economic information was collected through general questionnaires and household food security was assessed by an 18-item Household food security questionnaire as recommended by USDA. The relation between parental education, household income and household size with household food insecurity status were determined by the Spearman correlation test. The state of household food insecurity in urban and rural areas as well as the relationship between household food insecurity and parental job(s), were determined using a chi-square test.
  Results And Discussion
  According to the results obtained from USDA questionnaires, the most important experiences of food insecurity in households were a concern that food would run out and that they could not afford to eat balanced meals and relied on only a few kinds of low-cost foods. The results of this study showed that food insecurity in Marvdasht was 73.8% (Food insecure without hunger was 35%, Food insecure with moderate hunger was 23%, Food insecure with severe hunger was 15.8%). Food insecurity in rural households was greater than in urban households. One of the reasons is the lower economic ability of rural households compared with urban households for food supply. In addition, the higher rates of illiteracy and unemployment in rural areas can be other reasons. Also, food insecurity in villages located far from cities was not significantly different from those located close to cities, reflecting that there is no difference between an unpleasant diet for everybody and the distance from the city. Food insecurity reduced with increasing level of parental education and household income. Food insecurity in households with children was more than in childless households and, in households with an unemployed father and a housewife mother, was greater than in other households.
  Conclusion
  Overall, the findings showed that food insecurity was largely related to social, economic and cultural factors. Poverty eradication and changing unsustainable and promoting sustainable patterns of consumption and production are vital for access to food security for all. Hence, development of appropriate programs for improving the socio- economic situation of households could reduce food insecurity in the study area.
  Keywords: Food insecurity, Household, Socio, Economic Status
 • Mahmoud Ahmadi*, Mostafa Fallahi Khoshji, Shahriyar Khaledi Page 11
  Introduction
  Understanding climatic parameters and their effect on crop plants is one of the most important factors for increasing performance and enhancing the product (Yazdanpanah, 2001).This is especially true in rain-fed agriculture where it is extremely important (Farajzadeh, 2007). The very important cereal grain barley is a strategic product that has the largest area under cultivation in Lorestan Province and plays an important role in the agricultural economy of the region. In Iran and worldwide, although many studies have been undertaken on the topic, most studies have been of climatic parameters used annually at various stages of growth and their effects have been studied less. The effect of climatic parameters on phenological stages has been considered, and the aim of this study was to compare the AHP and fuzzy models for zoning barley cultivation in the province and identify susceptible areas where barley is cultivated.
  Materials And Methods
  A study of temperature and precipitation on the phenological stages over a period of 15 years (1995-2009) and at six synoptic stations was applied. The ground parameters of slope, soil, altitude were used. In the preparation phase, the data analysis model applicable to the intended function of this layer was prepared. In this study, the model is the application of an integrated model for locating fertile lands for cultivation of barley using AHP and fuzzy models, The phenological stages of GDD (growing degree days) Obtained (Koanta,1974 . All climatic and phenological barley cultivation was determined according to the written sources and expert opinion and, according to the margin of compatibility and barley cultivation than any of the parameters and criteria, a separate map was prepared for each of the key factors. The standardization and classification was conducted and the layers were standardized about the value of was placed in the AHP formula. And overlay operation was conducted to estimate potential areas and the final map was produced and locations were identified.
  Results And Discussion
  The results showed that rainfall and temperature on the order of the barley has the greatest impact on barley. Overall rainfall and temperature during the flowering, seed germination and tillering stages of barley are the major factors limiting crop growth. Nowhere in the province is barley planted at the right temperature at the tillering stage: The average annual temperature and precipitation are not important but that matter is distributed at the corresponding stages. The results showed that the AHP model of the 55.18 percent overlap region has an optimal condition and is suitable in southern and southwestern parts of the Province, while 44.18 percent of it show medium and inappropriate conditions. In the Fuzzy model, 51.1 percent demonstrated an optimal condition and is suitable for areas that are prone regions in the model, and is drawn towards the center of the province, with 48.9 percent representing medium and poor areas. The AHP model is less flexible than the fuzzy model and serves as the basis of certain criteria. But its advantage is that it does not accept any risk and selected areas in this model certainly enjoy the best conditions for cultivation. This model is suitable for those areas where low-lying land is a disadvantage, because different criteria in this model lead to low flexibility. The bumps better fuzzy approach between the different spectra can be seen in layers, and this case demonstrates that the fuzzy model provides the possibility of deciding which areas are suitable for the needs of barley cultivation and should be chosen. As a result, potentiometric power was found to be more hierarchical than in the fuzzy model and operates more efficiently.
  Conclusion
  Thus, according to the results of the model showed the southern part of the province to be the best place to grow barley, and the fuzzy model showed the potential of finding suitable crops.
  Keywords: Zoning, Farming climate, Lorestan province, Dry barley, GIS
 • Ali Asghar Samadi, Hashjin, Amir Ghalavand*, Ali Mokhtassi, Bidgoli Page 28
  Introduction
  The accumulation of nitrate and nitrite in food and their effects on health is an issue that is still being studied and discussed (Jun et al., 2013), including the toxic effects of nitrate, nitrite formed from nitrate reduction by bacterial enzymes (Mensinga et al., 2003). Nitrite in the stomach can lead to N-nitrosamine compounds that have proven health hazards (Jeffrey et al., 2012). Nitrate accumulation is often dependent on the amount and type of nutrients in the soil, which is now due to the indiscriminate use of chemical fertilizers and reduce nitrate to nitrite during storage threatens the health of human society (Zhou et al., 2000). Therefore, study of the effect of nitrogen from manure and chemical sources on yield and tuber quality is the main goal of this research in order to improve dry matter accumulation and quality
  Materials And Methods
  A field experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in the Ardabil area during 2013. The experimental treatments included: a control treatment; application of 326 kg ha-1, 652 kg ha-1 and 978 kg ha-1 of chemical urea fertilizer; application of 21.1 ton ha-1, 42.3 ton ha-1 and 63.5 ton ha-1 of sheep manure; and application of 27.6 ton ha-1, 55.2 ton ha-1 and 82.9 ton ha-1 of cow manure. The fertilizing was done based on application of 150, 300 and 450 Kg of nitrogen per hectare, respectively. Nitrite and nitrate concentrations in tubers were determined using the diazo method with a spectrophotometer in accordance with standard methods of the Soil and Water Research Institute, at harvest time, 20 and 40 days after harvest
  Results And Discussion
  In general, the manures were remarkably superior to chemical fertilizer with respect to tuber yield. Application of 42.3 ton ha-1 and 63.5 ton ha-1 of sheep manure increased tuber yield to 42.37 ton ha-1 and 44.78 ton ha-1, respectively. In contrast, as the application amounts of the manures and chemical fertilizer increased, it led to a decrease in percentage of tuber dry matter. Treatment with 27.6 ton ha-1 of cow manure produced the highest percentage of dry matter in tuber. The effect of number of days after harvest was not significant on accumulation of nitrite, whereas it was significant on the accumulation of nitrate. In general, as the days after harvest increased, so did the accumulation of nitrite. Thus, nitrate concentrations measured in the last stage (40 days after harvest) was 1.63 mg kg-1 dry weight, about 5.8 and 1.2 fold higher compared with the first and second period, respectively. The highest application of chemical fertilizer produced higher accumulations of nitrate (879.90 mg kg-1) and nitrite (3.62 mg kg-1) than all the other treatments. In general, as the amounts of nitrogen increased in the fertilizer treatments, so did the accumulation of nitrate and nitrite; while the accumulations were lower with application of the manures than with application of chemical fertilizer. Accumulation of nitrate in the soil regardless of the type of nitrogen fertilizer had close relationship with the increased consumption. Most soil nitrate accumulation was observed with the application of sheep manure (63.5 ton ha-1); while the lowest levels of nitrate accumulation was observed in plots where cow manure (27.6 ton ha-1) and sheep manure (21.1 ton ha-1) were applied and had no significant difference with control plots
  Conclusion
  Increased application of both manures and chemical fertilizer led to an increase in soil nitrate, a decrease in the percentage of tuber dry matter and accumulation of nitrate and nitrite in potato tuber; the accumulations were lower with the application of the manures than with application of chemical fertilizer. The highest accumulation of nitrate was found to be in 40 days after harvest. Therefore, by reducing the use of nitrogen fertilizers, especially chemical fertilizers, and by optimizing storage conditions, the accumulation of nitrate and nitrite in potato tubers can be decreased.
  Keywords: Cow manure, Farmyard manure, Sheep manure, Solanaceae, Tuber quality, Urea
 • Farsad Nadjafi, Javad Shabahang, Surur Khorramdel* Page 42
  Introduction
  Soil fertility refers to the ability of the soil to supply essential plant nutrients and soil water in adequate amounts and proportions for suitable plant growth. Organic fertilizers are derived from animal or plant matter such as cow manure. Organic fertilizers involve a slower release rate of nutrients than conventional watersoluble fertilizers and it decreases nutrient losses and enhances nutrient-use efficiency (Gliessman, 1998). Biological fertilizers contain living cells of efficient strains of microorganisms such as Azospirillum, Azotobacter Biofertilizers enhance microbial processes in the soil which augment the extent of availability of nutrients in a form easily assimilated by plants. Bio-fertilizers can be ranked in various groups based on their function (Manoly, 2008). Chamomile (Matricaria chamomilla L.) is an important medicinal plant from the family Asteraceae that is commonly used to serve various medicinal purposes. This species is one of the most ancient medicinal herbs known to mankind (Baghalian et al., 2008).
  Materials And Methods
  In order to study the growth characteristics, flower yield and essential oil of chamomile (Matricaria chamomilla L.) as a medicinal plant affected by different fertilizer treatments, an experiment was conducted at the Agricultural Research Station College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad during the 2009-2010 growing season. An experiment was conducted based on a randomized complete block design with four replications. Treatments were chemical fertilizer (100 kg.ha-1 urea, 60 kg.ha-1 K (K2O) and 100 kg.ha-1 P (P2O5), mycorrhiza, Nitroxin and Nitroxin mycorrhiza. K and P fertilizers added to the soil after land preparation. N was applied to the soil at three stages such as after planting time, one month after seedling emergence and before flowering stage. At planting time, 150 g soil with mycorrhiza fungi (Glomus intraradices) per plant was used under seed and seeds were inoculated with Nitroxin before planting time. Studied traits were height, flower number, flower diameter, dry weight of flower, fresh weight of flower and essential oil percentage and essential oil yield at six cuttings and total fresh and dry weights of flower and essential oil yield of chamomile. For statistical analysis, analysis of variance (ANOVA) and least significant difference test (LSD) at a 5% probability level were performed using SAS version 9.1.
  Results And Discussion
  The results showed that the effect of plant height stem, number, diameter, dry yield and fresh yield of flower, essential oil yield at the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th cuttings and total flower number, total fresh yield and total dry yield of flower and essential oil yield of chamomile. The maximum flower number at different cuttings was observed in mycorrhiza Nitroxin. The maximum total flower number was recorded in mycorrhiza Nitroxin with 8556.67 flowers.m-2; it was higher than chemical fertilizer, mycorrhiza and Nitroxin up to 36, 107 and 18%, respectively. The highest essential oil yield was recorded in mycorrhiza Nitroxin with 4.4 g.m-2.
  Conclusion
  The results showed that growth and yield of flower and essential oil of chamomile were significantly affected by fertilizer treatments. So, it seems that the integrated application of mycorrhiza Nitroxin could be considered for growth and yield enhancement of this valuable medicinal plant based on sustainable agriculture.
  Keywords: Chamomile, Integrated management of soil fertility, Nitroxin, Sustainable agriculture, Medicinal plant
 • Alireza Pazoki* Page 60
  Introduction
  Drought is one of the most limiting factors on plant production and both the grain yield and yield components of medicinal plants are influenced by it. Today, factors stated as being capable of improving stress resistance are included in the research requirements and organic methods are given the priority. In order to achieve these aims, the effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) and humic acid on the yield and yield components of basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress conditions were evaluated.
  Materials And Methods
  An experiment was carried out during 2013 in the Northeast of Qom region, as a split factorial based on complete randomized blocks design in 3 replications. Irrigation interval on 3 levels (irrigation after 40, 70 and 100 mm evaporated water from a class A evaporation pan) as the main factor, humic acid at 2 levels (non-application and application) and PGPR using methods on 4 levels (non-application and application by seed inoculation, irrigation water and seed inoculation irrigation water) as factorial were considered as subfactors. Humic acid and PGPR applications in irrigation water were undertaken twice at the 4- and 12-leaf formation stages. The humic acid consumption volume was 3 liters per hectare for each irrigation treatment. The PGPR sources applied were Azotobacter (Azotobacter crococcum) and Azospirillum (Azospirillum brasilense).
  Results And Discussion
  The results demonstrated that drought stress had a significant decreasing effect on all experimented traits; however, PGPR and humic acid had a positive effect on evaluated characteristics in both stress and non-stress conditions (irrigation after 40 mm). According to the findings, with the exception PGPR × humic acid, all double and triple interaction effects were significant on seed and biological yield of basil. In this case, the highest seed yield (2336.67 kg ha-1) and biological yield (6867.01 kg ha-1) were observed in the 40 mm irrigation, humic acid and PGPR (seed inoculation irrigation water) treatment. The triple interaction effect of experimented factors was meaningful on 1000 seed weight. In this case, the highest amounts of the aforementioned traits (2.09 g) belonged to the integrated use of PGPR sources and humic acid in the optimal irrigation method (irrigation at 40 mm evaporation) and resulted in a 26.31 percent increase compared to the control treatment. Based on the research findings, drought stress improved the shoot essential oil content of basil; however, application of anti-stress agents by providing most of the plant requirements under both normal irrigation and water deficit stress conditions eventually made and stored higher essence content.
  Conclusion
  The drought stress created by increasing irrigation intervals, reduced significantly all yield and yield components of basil. Overall, the PGPR and humic acid application decreased adverse effects of water deficit stress, although the role of PGPR was greater than that of humic acid. The effect of experimental factors on the shoot essential oil percentage was in contrast and, under these circumstances, the role of drought stress in the consequential changes in essence content was greater than the total impact of the stimulating factors, namely PGPR and humic acid.
  Keywords: Basil (Ocimum basilicum L.), Biological fertilizers, Water deficit stress, Grain
 • Farzin Pour Amir, Farzad Hosseinpanahi, Yaser Alizadeh* Page 81
  Introduction
  In the modernization of crop production, most methods used by growers to achieve better yields have largely been explored. Most of these methods involve increasing the efficiency of the utilization of natural resources. A rise in radiation use efficiency is one of the major criteria for obtaining a yield advantage. Plant dry matter accumulation has a linear relationship with accumulative Photosynthetically Active Radiation (PAR). Intercropping could be a strategy for increasing light absorption in agronomic systems and may improve radiation use efficiency (RUE): The additional solar energy used by the intercrop canopy leads to improved crop production and, thus, greater economic yield. Over the past three decades, there has been much study on the uses of radiation in intercropping and alley cropping systems for a wide range of crop combinations (Zhang et al., 2008; Sinclair and Muchow, 1999). However, the association of sesame and chickpea had not been analysed until now.
  Materials And Methods
  This study was conducted in order to evaluate radiation absorption and use efficiency in replacement series intercropping of chickpea and sesame. The treatments were arranged in split plots based on a randomized complete block design with three replications. The treatments consisted of two planting methods, namely row planting and mixed planting (as main plot) and five planting ratios including chickpea monoculture, sesame monoculture, 10% chickpea흍% sesame, 20% chickpea흍% sesame, 30% chickpea흍% sesame as sub plot.
  Results And Discussion
  Results showed that sesame RUE was higher than chickpea RUE in all the treatments. The amount of sesame RUE varied from 1.49 to 1.76 g MJ-1 PAR and from 1 to 1.27 g MJ-1 PAR in row planting and mixed planting, respectively. The amount of chickpea RUE, also varied from 1.02 to 1.1 g MJ-1 PAR and from 0.71 to 0.94 g MJ-1 PAR in row planting and mixed planting, respectively. The results also showed that sesame RUE in intercropping treatments was higher than in monocropping treatments, but chickpea RUE in intercropping treatments was higher than in simply monocropping in row planting. In general, the amount of RUE of both crops in row planting was higher than in mixed planting, either in intercropping or monocropping treatments. Based on these results the best recommendable treatment for intercropping is 100% sesame% chickpea based on row planting. The chickpea RUE for treatment of 100% sesame% chickpea based on row planting was the highest level (1.1 g MJ-1) among the other treatments and the sesame RUE of this treatment was higher than the sesame monocrop RUE (1.7 g MJ-1 vs. 1.49 g MJ-1 in monocrop). The main findings in this study were as follows: Firstly, the intercrop intercepted more PAR than sesame and chickpea alone. Secondly, sesame/chickpea intercropping utilized radiant energy more efficiency than the monocrop, and sesame alone had greater RUE than chickpea alone. The higher ratio of diffuse to direct radiation surrounding the intercrop peanut would help to improve its e value (Sinclair et al., 1999). The shading effect offered by the taller plant might be partially offset by its higher photosynthetic rates per unit PAR at low intensity (Sinclair et al., 1989, Tsubo et al., 2001).
  Conclusion
  The results showed that chickpea plants can tolerate the shade produced by sesame plants when grown as a row intercrop but not under mixed intercrop. The higher yields obtained in intercropping systems are probably due to greater radiation-use efficiencies. Chickpea RUE decreased under mixed cropping, for the reason that raised sesame produced shading on chickpea.
  Keywords: Photosynthetic active radiation, shading, mixed intercropping, row intercropping
 • Hossein Mirseyed Hosseini*, Mazda Hematpour, Sepideh Bagheri Navir, Mohammadreza Chaeichi, Mohsen Mohseni Saravi Page 98
  Introduction
  There is a very close relationship among the various active elements within rangelands, which affect their sustainability and productivity. The chemical characteristics of the soil are among the most important factors in fertility and, consequently, in the density and type of plant cover of rangelands. Livestock grazing impacts on some qualitative soil properties, such as its physical and chemical and biological characteristics and including more reactive parameters such as biological activity, organic matter, bulk density, concentration of nutrients, etc. These have been reported for different time periods in rangeland ecosystems. The objective of this research was to investigate changes in chemical characteristics (EC, pH, available form of phosphorus and potassium, calcium carbonate, moisture content, etc.) and plant cover in three areas under treatments of heavy grazing (critical area), normal grazing (key area) and excluded from grazing (reference area).
  Materials And Methods
  This study was conducted in Makhmalkoh region located in north of Khormabad City and using soil samples from 0-15 and 15-30 cm depth from the three selected areas (reference, key and critical) with different grazing intensities. Soil samples were collected five times over 2 years and at four-month intervals from five one-hectare paddocks in each area. Soil EC, pH in saturated extract and OM, total nitrogen and available P and K were all determined using standard methods and the changes over time were compared. Plant cover density in each area was investigated using the plate method, and at three times, by determining the percentage of plant crown covers for each growth form and the percentage of bare soil and litter in each plate. The experiment was conducted based on a factorial completely randomized design.
  Results And Discussion
  The results showed that the effects of area (grazing intensity) and time of sampling (seasonal variation) were significant for total N, OM, and available P and K P
  Conclusion
  Differences in grazing intensity affect the percentage of plant cover and plant species in a rangeland. The highest plant cover was observed in the key area and the least in the critical area. Inside the key area, shrubs were not observed. Also, a decrease in the plant cover percentage of grasses and an increase in shrubs were observed with an increase in grazing pressure. Decrease in soil OM and moisture content along with concentration of available P and K in soils of the studied area were observed due to grazing, which reduced soil fertility. Changes were more obvious for the 0-15 cm soil depth due to addition of animal manure, plant residue on the surface soil and more roots. A reduction of more than 10 percent in plant cover and an organic matter reduction due to intensive grazing can cause severe erosion and growth of unfavorable plants, which requires suitable management practices of livestock grazing and plant cover.
  Keywords: Soil chemical properties, Critical area, Key area, Reference area, Rangeland, Livestock grazing
 • Maryam Rahimi Jahangirlou, Jafar Kambouzia*, Saeid Soufizadeh, Eskandar Zand, Morteza Rezayi Page 118
  Introduction
  In recent decades, plant yield is said to have been affected by three major factors: genetics, management and climate change (Ciampitti and Vyn, 2012). However, climate change has been reported as the most effective factor on the yield of wheat, rice and maize crops (Li et al., 2010). Both modeling and empirical studies have indicated that maize yield is negatively affected by climate change at the global scale (Lobell et al., 2011). Among climatic factors, temperature plays a significant role on crop growth (Wallach et al., 2006) and each species has a specific temperature range represented by a minimum, maximum, and optimum (Hatfield and Prueger, 2015). This study was performed to investigate the effect of these factors on grain yield of irrigated maize in two provinces of Iran, Khuzestan and Fars, which include the largest area of maize cultivation.
  Materials And Methods
  The present experiment was conducted in 2014 and by study of eight locations in Khuzestan and Fars Provinces. The long-term data of irrigated maize yield in the studied cities were collected from the Ministry of Agriculture and the long-term weather data including minimum temperature, maximum temperature and average temperature were collected from the Iranian Meteorological Organization. Total weather data were controlled by the Tamet program and outliers were deleted. Then, the appropriate period for investigating weather data was selected based on maize growth period in each city. Also, in order to eliminate the effects of genetic improvement and management, the double exponential smoothing method was employed. To calculate weather parameter changes, trend and the relationship between maize yield and weather parameters were used as a simple linear regression. Finally, drawing graphs and Fig.ures was performed using Microsoft Excel 2003 and SigmaPlot v.11.
  Results And Discussion
  The results of present study showed that the minimum, maximum and average temperatures increased in most of the cities studied. Also, it can be stated that a rise in the average temperature has been more greatly affected by the minimum temperature than the maximum temperature. Generally, in all cities of Fars province the temperature throughout the maize growing season was in the optimal range for maize and higher yields in these cities could be due to a more favorable temperature. The results showed that the lowest median average temperature during growth period belonged to Fasa (22.87 ° C) and Shiraz (25.42 ° C). Similarly, the highest median yield was also belonged to Fasa and Shiraz with 8539.11 and 7934.42 kg ha-1, respectively. In contrast, Shushtar and Ahvaz showed the highest median average temperature and had the lowest yield among the studied cities. In general, it seems that higher grain yield in the locations studied in Fars province could be because of a lower temperature in the maize growing season compared with Khuzestan province. Results of the double exponential smoothing method and regression analysis indicated that the regression coefficients between smoothed maize yield and maximum, minimum and average temperature were not significant in any cities except in Marvdasht where there was a negative relationship between rising temperature and maize yield.
  Conclusion
  Despite the non-significant statistical relationship between maize yield and weather parameters in the studied locations, it is important to consider national food security which will probably be affected by rising temperatures in the future. This negative effect may be overcome by developing and using suitable new methods for adaptation and mitigation in face of climate change.
  Keywords: Maize, Temperature, Yield, double exponential smoothing
 • Vahid Mohammadi *, Mohammad Galavi, Fariba Meighani, Ahmad Ghanbari, Mahmoud Ramroudi Page 135
  Introduction
  Alfalfa (Medicago sativa L.) is the most important forage legume worldwide and, due to its slow growth in the initial vegetation stages, may become highly infested with weeds (Wilson and Burgener, 2009). Thus, methods of sowing and alfalfa development have a significant effect on the crop establishment (Booth et al. 2003). Reliable methods for alfalfa establishment are important for productive and long-lived stands. Sowing a companion crop with alfalfa can help prevent erosion, reduce weed pressure and provide a forage crop before the alfalfa is ready for cutting (Tan and Serin, 2004a). A companion crop is a fast growing annual crop that grows quickly enough to overcome weeds and provides a cash return in the establishment year. The objective of this study was to investigate the impact of different alfalfa and companion crop densities on alfalfa forage yield and weed control in establishment year.
  Materials And Methods
  In order to study the effect of a barley (Hordeum vulgare L.) companion crop on alfalfa weed density and biomass, a field experiment was conducted in 2013-2014 in the research fields of the Plant Protection Research Institute, Karaj. The experiment was established as randomized complete block design with a factorial arrangement of treatments and 4 replications. Two factors including, seeding rates of alfalfa at two levels (30 and 45 kg/ha) and seeding rates of barley at 6 levels (0, 30, 60, 90, 120 and 150 kg /ha) were considered. Traits measured in this experiment included hay yield, weed density and biomass in the first cut and hay yield and weed biomass (if any) in second, third and fourth cuts.
  Results And Discussion
  Results showed that increases in alfalfa seeding rates from 30 to 45 kg/ha, significantly increased annual hay yield (8.6%). Increases of barley companion crop seeding rates also caused a significant increase in annual hay yield in comparison with pure alfalfa, as greatest hay yield (80.57) was observed in 60 kg seeding rates. Weed density and biomass of first cut was influenced by additive intercropping treatments of alfalfa and barley. Use of barley as companion crop, in addition to reducing weed density and biomass, suppressed alfalfa plant growth and reduced the percentage of alfalfa in the first cut hay yield. Residual effects of barley were seen in the subsequent cut, so that different densities of barley reduced weed biomass compared to the control in the second cut. The results of this study showed that use of barley as companion crop can play significant role in reducing dependence on herbicides and increase forage quality. Based on results from the first year, the seeding rates of 45 and 60 kg ha-1for mixed cropping of alfalfa and barley respectively, in addition to increases forage production, can control weeds effectively.
  Conclusion
  The results of this study indicate that barley reduced both weed competition and alfalfa growth, but increased total hay yields in the establishment year. The residual effects of the companion crop on weed suppression continued in the second cut. In most cases, the 45 kg/ha alfalfa seeding rate was superior. Sowing the barley at a higher seeding rate of more than 60 kg/ha appeared to depress initial growth of alfalfa in the seeding year, especially at the first harvest. The results showed that alfalfa can be successfully established with a companion crop. Based on the first year results and in order to achieve the best result, it is suggested that alfalfa and the barley companion crop be sown at the 45 and 60 seeding rate respectively.
  Keywords: Companion crop, Forage legume, Non, chemical weed control, Weed density
 • Mansoure Mahlouji Rad, Naghmeh Mobarghaee*, Parviz Rezvani Moghaddam, Mehdi Parsa, Naser Shahnoushi Froshani, Ghorban Ali Asadi Page 151
  Introduction
  Valuation and quantifying of different services for agro-ecosystems is one of the main effective factors for increased attention to these services and for adopting suitable approaches to sustainability of these services. In fact, economic valuation reflects the value of some ecosystem functions, goods and services, and helps social and economic planners and managers to plan the conservation and sustainable exploitation of resources. A solution for achieving sustainability on farms is the use of the natural services in agricultural lands through the replacement of off-farm inputs such as pesticides and chemical fertilizers.
  Materials And Methods
  In the study, the value of agro-ecosystem services was evaluated under two different management systems, including conventional and organic for wheat and potato crops in Fariman city. The agroecosystem services studied included primary and secondary production as market services and pest control, soil production, carbon sequestration, supply of nutrients from the soil and soil fertility as non-market services. The main products included the two products (tubers and seeds for cultivation and harvest-to-send to the market in the following year), which farmers purchase and sell. The economic value of secondary production was the price of wheat and potato residual on the farm and this residual was considered as a secondary production. Other ecosystem services included non-market values. The market and non-market value of the ecosystem services in conventional and organic farms were calculated. These values were evaluated according to three different scenarios on the total acreage of wheat (10000 hectares) and potato (800 hectares) in the Fariman region. In this scenario it was assumed that 10, 25 and 50 percent of the total area of conventional wheat and potato farms would be replaces by an organic system. Finally, the differences between the scenarios were compared with the condition where the total area was under the conventional management.
  Results And Discussion
  The results showed the conventional potato system had a higher market value than the organic system, but the value of non-market services in the conventional was less than in the organic. Market and non-market values for wheat organic farms was higher than conventional farms, so that the total value of ecosystem services in organic farms was equal to 9.75 million RS ha-1 year-1 and this value for conventional systems gained about 7.84 million RS ha-1 year-1. The results of the evaluated scenarios illustrated that the value of non-market services increased with an increasing cultivated area of potato and wheat in the Fariman region so that, when 50% from total cultivated area of potato and wheat will be managed as organic, the total non-market value will be increased by 861 million RS year-1 and 6998 million RS year-1, respectively. Other studies also showed that ecosystem services, especially non-market services, have more value in organic agriculture than in conventional and intensive agriculture (Takatsuka et al., 2005). Sandhu et al. (2008) showed that the value of ecosystem services were 4600 and 3600 US $ per hectare per year in organic and conventional systems, respectively. Grandy and Robertson (2007) indicated that the total value of ecosystem services in organic agriculture is more than in conventional agriculture.
  Conclusion
  This study showed that organic management systems of potato and wheat farms provide more ecosystem services, especially non-market services, in comparison with conventional systems. However, in some cases, loss of yield and market value reduced the total value of organic agricultural services, but it should be noted that the movement towards organic and sustainable farming provides both -market services as well as market services such as environmental protection and healthy food production.
  Keywords: Market value, Non, market services, Organic agriculture, Valuation
 • Aydin Khodaei Joghan, Amir Ghalavand*, Majid Aghaalikhani, Ali Sorooshzadeh Page 166
  Introduction
  Water is one of the main inputs for any agricultural system and crop production is highly correlated with the plant water availability. Long-term outputs in agro-ecosystems are highly related to soil water content (Allen et al.¡ 1998) Under water deficit conditions plant nutrition management¡ specifically nitrogen which is one of the most important nutrients and a key factor in achieving optimum yield and quality of sunflower¡ is very important. Recently new organic sources such as Zeoponix¡ Vermicompost and Zeocopmost have been used in some organic farms. In sustainable agricultural systems nitrogen should be a flow in a closed system (Basso et al.¡ 2005). Our objective was therefore to study the effect of different soil fertility systems on yield and yield components of sunflower (Helianthus annus L.) under different irrigation regimes.
  Materials And Methods
  The experiment was conducted at the Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University Treatments were arranged as spilt plots based on a randomized complete block design with three replications. Irrigation regimes included: irrigation after consuming 30% (I1)¡ irrigation after consuming 50% (I2) and irrigation after consuming 70% (I3) of available soil moisture; these were randomly arranged as the main plots and subplots were different fertilizer types. These included: providing 100% N of plant requirement from urea chemical fertilizer (F1)¡ from urea chemical fertilizer cattle manure (F2)¡ zeocompost (F3)¡ vermicompost (F4)¡ zeoponix (F5)¡ zeocompost vermicompost (F6) zeocompost zeoponix (F7) and vermicompost zeoponix (F8). Time-domain reflectometry (TDR) probes with tube access (TRIME-FM¡ England) were used to measure soil water content.
  Results And Discussion
  The results showed that different irrigation regimes and fertilizer treatments and their interactions significantly affected grain yield¡ oil percentage and yield¡ protein percentage¡ 1000 grain weight¡ head diameter¡ grain number per head¡ and final dry matter. In the complete irrigation treatment¡ the highest grain yield was obtained from an integrated organic nutrition system with an average grain yield of 2604¡ 2440 and 2627 kg ha-1¡ respectively¡ from F6¡ F7 and F8. Under water deficit stress regimes irrigation after consuming 50 and 70 percent of available soil moisture)¡ the highest grain yield was obtained from the high zeolite content organic nutrition systems (F3¡ F5 and F7). In complete irrigation treatment¡ the highest grain oil content was gained from vermicompost content organic nutrition systems (49.8%¡ 47.6% and 47.4%) while¡ under moderate and severe water deficit stress regimes¡ the highest grain content was obtained from high zeolite content organic nutrition systems. Zeolite increases the plant quantitative and qualitative yield by providing a higher level of nutrients and moisture in oil. Based on the findings of this research¡ in a full irrigation regime the best source of nitrogen supply in sunflower cultivation was an integrated organic nutrition system. Also¡ under water deficit conditions zeolite amended organic composts provided better moisture levels for plant and increased yield and seed oil content¡ in addition to supply more nitrogen amounts.
  Conclusion
  This study has demonstrated that the combined application of organic fertilizers like Vermicompost¡ Zeoponix and Zeocompost can reduce the use of chemical fertilizers in agro-ecosystems in addition to producing healthy products with an acceptable performance.
  Keywords: Nitrogen, Sunflower, Vermicompost, Water stress, Zeocompost, Zeoponix
 • Faranak Nurbakhsh, Alireza Koocheki*, Mahdi Nassiri Mahallati Page 182
  Introduction
  Increasing crop diversity through intercropping can be effective to improve the functions and ecosystem services. One of the main functions of multiple cropping systems is weed control and increasing yield crop (Bulson et al.¡ 1997). To study the effects of intercropping on yields of corn¡ soybean and marshmallow¡ land equivalent ratio (LER) and the control potential of weeds¡ experimental research was carried out at the farm of Ferdowsi University of Mashhad in the growing season of 2013-2014.
  Materials And Methods
  Experimental research was carried out as strip split plot based on randomized complete block design at the farm of Ferdowsi University of Mashhad in the growing season of 2013-2014. Experimental treatments (14 treatments) included weed factor at 2 levels and also different planting patterns of intercropping of corn¡ soybean and marshmallow at 7 levels with 3 replicates. The studied characteristics included yield¡ land equivalent ratio (LER)¡ density and dry matter of weeds.
  Results And Discussion
  The highest density of weeds between the different patterns of intercropping was obtained from sole cropping of soybean (46.7 plants per m2) and the lowest density of weeds was obtained from intercropping of corn¡ soybean and marshmallow (37.6 plants per m2). The greatest reduction percentage of corn yield in the presence of weeds was achieved from sole cropping of corn (22.7%) and also the least reduction percentage of corn yield in the presence of weeds was achieved from intercropping of corn¡ soybean and marshmallow (15.6%). The greatest and the least reduction percentages of soybean yield in the presence of weeds were obtained from sole cropping of soybean (32.3%) and intercropping of corn¡ soybean and marshmallow (19.1%)¡ respectively. Also¡ the greatest and the least reduction percentages of marshmallow yield in the presence of weeds were obtained from sole cropping of marshmallow (36.4%) and intercropping of corn¡ soybean and marshmallow (23.6%)¡ respectively. The results showed that different patterns of intercropping had higher yield compared to sole cropping. In weed control conditions¡ the highest amount of land equivalent ratio was obtained from intercropping maize and soybean (1.083). In the presence of weeds¡ the greatest and the least land equivalent ratios were achieved from intercropping of corn¡ soybean and marshmallow (1.246) and the intercropping of soybean and marshmallow (1.093)¡ respectively. Investigation of the land equivalent ratio showed that intercropping of maize¡ soybean and marshmallow was superior to sole cropping of them. Higher amounts of LER in the presence of weeds compared to the absence of weeds shows the beneficial effects of intercropping in weeds control and yield enhancement compared to sole cropping.
  Conclusion
  The results showed that the land equivalent ratio was higher than one in all different patterns of intercropping¡ Indicating the superiority of intercropping compared to the sole cropping of corn¡ soybean and marshmallow in terms of economic yield. In total¡ the results showed that intercropping of these species can produce higher yield due to better control of weeds.
  Keywords: Intercropping, Land equivalent ratio, Medicinal plant
 • Mohamadjavad Mostafavi*, Mahdi Nassiri Mahallati, Alireza Koocheki Page 197
  Introduction
  Sesame is a valuable oil seed crop that has lower yield and input response in comparison to other crops. Because of the less Improved genetic characteristics of sesame in comparison with dominant crops¡ and the lack of development in management methods and mechanization in sesame have resulted in neglecting cultivation of this plant (Rezvani Moghaddam et al¡ 2005; Jahan et al.¡ 2012). Several studies have presented useful effects of biological fertilizers on crop yield that¡ in addition to providing necessary nutrients for plants¡ they have lower cost and unlike chemical fertilizers do not have adverse effects on the environment. These fertilizers could therefore be helpful in the cultivation of crops such as sesame and restoring them to agricultural systems (Jahan and Nassiri Mahallati¡ 2012). The aim of this study was to investigate the effect of biological and chemical fertilizers supplying nitrogen¡ phosphorus and sulfur for the production of sesame.
  Materials And Methods
  An experiment was conducted based on a RCBD with three replications at the agricultural research field of Ferdowsi University of Mashhad during the 2012-2013 growing season. Ten treatments that included Nitroxin (1)¡ Biophosphor (2)¡ Biosulfur (3)¡ a double mixture of 1 and 2 (4)¡ a triple mixture of 1 and 2 and 3 (5) and chemical fertilizers of Urea (6)¡ triple super phosphate (7)¡ double mixture of 6 and 7 (8)¡ triple mixture of 6 and 7 and elemental sulfur (9) and a control (10) were applied. For all treatments¡ 20 ton ha-1 of manure was applied before planting.
  Results And Discussions
  The results showed that application of biological and chemical fertilizers was significant on the number of capsules per plant¡ biological yield¡ grain yield and oil yield. The number of capsules per plant was the most important component in sesame yield (r=0.87)¡ but the number of seeds per capsule¡ 1000-seed weight and harvest index were not affected by treatments. Also¡ seed oil content was not affected by the treatments¡ so the highest oil yields were gained in treatments which had produced more seeds. In treatment no.9 (multiple mixture of chemical ferilizers of urea-triple super phosphate-elemental sulfur) the biological and grain yield increased by 51.1 and 54.44 percent¡ respectively¡ in comparison to the control. Generally¡ the treatment of a multiple mixture of chemical fertilizers of urea-triple superphosphate-elemental sulfur had the highest number of capsules per plant (107 capsules)¡ biological yield (20¡908 kg ha-1)¡ grain yield (3¡757.8 kg ha-1) and oil yield (1¡674.6 kg ha-1)¡ which had no significant difference with the treatment of multiple mixture of biological fertilizer of Nitroxin-Biophosphor-Biosulfur (treatment no.5). In this experiment¡ although biological fertilizers did not affect the sesame seed oil percentage (a qualitative feature) because of such reasons as plant characteristics or ineffectiveness of effective microorganisms of biological fertilizers¡ they increased the quality of the product (oil yield) in parallel with yield.
  Conclusion
  The results showed that¡ in general¡ the use of biological fertilizers can increase both growth and yield characteristics of sesame seeds similar to chemical fertilizers. The highest yield of sesame was gained in mixed treatments of biological and chemical fertilizers. The application of these fertilizers increased leaf area index and improved the ability of plants to grow better and produce more biomass¡ thereby achieving a higher yield. In general¡ it can be said that for successful and economic production of sesame¡ in addition to chemical fertilizers bio-fertilizers can also be used. In addition¡ this offers long-term benefits such as reducing the input costs¡ greater sustainability of production and agricultural production and environmental health.
  Keywords: Biosulfur, Nitroxin, Sustainable agriculture, Symbiotic microorganisms, Urea
 • Hossein Kheirfam, Behrouz Zarei Darki, Seyed Hamidreza Sadeghi *, Mehdi Homaee Page 213
  Introduction
  In developing countries land degradation and¡ as a consequence¡ soil quantity and quality reduction are the main challenges in sustainable development. Recently¡ the role of soil microorganisms in improving the soil properties of land prone to erosion and degradation has been approved. However¡ improving the performance of soil microorganisms through their direct inoculation can be a new strategy in soil and water conservation. Therefore¡ the identification and bulk scale proliferation and widespread use of bacteria and cyanobacteria are necessary for reducing soil loss and runoff. Accordingly¡ this study was planned to isolate¡ identify and proliferate the most appropriate indigenous bacteria and cyanobacteria for soil and water conservation.
  Materials And Methods
  In order to isolate and identify the bacteria and cyanobacteria¡ soil sampling was carried out from erosion-prone region of the vicinity of Marzanabad-Kandeloos. According to the TSA and Nutrient Agar (Lecomte et al.¡ 2011) and Bold Basal and CHU10 (Andersen¡ 2005) experimental protocols¡ general media were used for the isolation and identification of bacteria and cyanobacteria¡ respectively. The isolated bacteria and cyanobacteria were then identified by microscopic examination along with their distinguishing morphological characteristics (Bergey and Breed¡ 1957). The most effective bacteria and cyanobacteria were consequently selected for the purpose of soil loss and runoff reduction. The selected soil microorganisms were purified by selective media (Atlas¡ 2010; Schrey et al.¡ 2012) and then proliferated in high bulk and number.
  Results And Discussion
  The results showed the existence of different bacteria viz. Pseudomonas sp.¡ Arthrobacter sp.¡ Azotobacter sp.¡ Diplococcus sp.¡ Streptococcus sp. and Bacillus sp.¡ and cyanobacteria viz. Nostoc sp.¡ Oscillatoria sp.¡ Lyngbya sp.¡ Phormidium sp.¡ Aphanothece sp.¡ Diatoms and Xanthophyta in the Azotobacter sp. as free-living and nitrogen-fixing bacteria and the Bacillus subtilis strain with a high polysaccharides secreting capability and Nostoc sp. and Oscillatoria sp. as nitrogen-fixing and polysaccharides secreting cyanobacteria were selected as the genus with high functionality in soil and water conservation; this was based on some criteria such as survival power¡ proliferation and activity under inappropriate conditions¡ secretion of adhesive polysaccharides power¡ networking growth¡ the creation of micro and macro structures and being non-pathogenic for humans and other organisms. Since¡ after the proliferation process¡ the population of bacteria and cyanobacteria in one gram of original soil increased from 6.4×104 and 1.3×104 to 6.25×1014 and 2×1015 per gram¡ inoculation and increase of bacteria in soil could enhance the microbial activity of the soil crust. In addition¡ the secreted polysaccharides of bacteria could connect the soil particles together and increase soil porosity. The maintained processes could improve soil properties¡ and decrease soil and water loss. Furthermore¡ the feasibility of bacteria and cyanobacteria inoculation into widespread area was proven as a perdurable and biological stabilizer. According to economic evaluation¡ the cost of producing and inoculating bacteria and cyanobacteria could be up to 2 to 24 times lower than natural and artificial stabilizers.
  Conclusion
  The results of the present study proved the feasibility of identification and proliferation of useful soil microorganisms in soil and water conservation from an erosion-prone region. Therefore¡ combined widespread use of selected and proliferated bacteria and cyanobacteria by aircraft could increase soil particle adherence¡ soil aggregate stability¡ soil porosity and permeability and¡ consequently¡ conserve soil and water resourses.
  Keywords: Biological soil crust_Soil_water management_Soil amendments_Soil m bank
 • Somayeh Danesh, Talab*, Mohammad Javad Arshadi, Mohammadreza Labbafi, Ali Mehrafarin Page 227
  Introduction
  Because Iran is in an arid and semi-arid area¡ lack of water is considered as a serious crisis in the country; so using agronomic techniques such as irrigation¡ use of low quality water resources (brackish and saline) and the use of dry-friendly herbs and halophytic herbs is of great importance in agricultural production. Deficit irrigation is an optimal solution for agricultural production whereby the removal of excess irrigation and reduction in water use at every turn has no negative effect on net profit but increases water use efficiency (Sohrabi et al.¡ 2006). Currently¡ an alternative crop resistant to drought compared with conventional forage plants has been kochia whose rapid deployment in the soil¡ in addition to creating a short lived protective cover¡ can be used as an alternative forage especially in areas that are confronted with lack of forage production (Jami Ahmadi et al.¡ 2004). Kochia is a drought resistant annual plant and can be a valuable source of forage in ecosystems under drought conditions. Its rapid growth of kochia and drought resistance shows that this plant has a high potential for designation as an important forage crop in arid and semi-arid areas (Jami Ahmadi and Kafi¡ 2007).
  Materials And Methods
  In order to investigate the effect of plant density¡ height of harvest and consumption of nitrogen fertilizer on yield of dry matter and some agronomic traits of Kochia¡ an experiment was conducted in a factorial arrangement based on a randomized complete block design with three replications in spring and summer of 2011 in a research field at Neishabour city. The treatments consisted of plant density at three levels (20¡ 30 and 40 plants in 1 m2)¡ height of harvest at two levels (10 and 20 cm from level of soil) and nitrogen fertilizer at two levels (consumption of 150 kg ha-1 Urea after the first cutting and non consumption nitrogen fertilizer).
  Results And Discussion
  The results indicated that the effect of plant density was not significant on the leaf dry weight and the ratio of the leaf dry weight to stem in the first and second cutting¡ while its effect on the yield¡ stem dry weight and the leaf area index in the first and second cuttings was significant; also¡ by increasing the plant density¡ these traits increased significantly. The effect of the height of harvest on studied traits¡ also the consumption of Urea after the first cutting on the yield of dry matter¡ stem dry weight and the leaf area index in the second cutting was not significant¡ but its effect on leaf dry weight and the ratio of the leaf dry weight to stem in the second cutting was significant.
  Conclusion
  Generally¡ it seems that the plant density of 30 plants per m2¡ the height of harvest of 20 cm from level of soil and the consumption nitrogen fertilizer after harvest of the first cutting are effective factors to obtain desirable yield and quality in produced forage of Kochia.
  Keywords: Halophyte, Forage, Leaf area, Dry weight