فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:17 Issue: 3, 2016
 • Volume:17 Issue: 3, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/07/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پراساد ناندکیشور غلاپ، دیپک سوخدا کاله *، کنان کریشنامورتی، آرون روپکیشور سیروتیا، موهان دوارکاداس کوتکار صفحات 155-159
  متالوتیونین به دلیل عملکرد خود در اتصال محکم به فلزات سنگین در کاهش سمیت آن ها مهم می باشد. DNA از 30 گاو کوهان دار در معرض فلز سمی و 30 گاو بدون مواجهه با فلز سمی جدا شد. محصول تکثیر شده واکنش زنجیره ای پلیمراز ایزوفرم-2 متالوتیونین (MT-2) (bp 489) برای PCR-RFLP و تعیین توالی DNA مورد استفاده قرار گرفت. PCR-RFLP MP-2 TaqI ژنوتیپ هموزیگوت (AA) به جز حیوان E23 (AB) را تایید نمود. فراوانی ژنوتیپ AA و AB (E23) در گروه های مواجهه به ترتیب 967/0 و 033/0 بود. تعیین توالی DNA برای نمونه در معرض فلز سمی (E23) و نمونه گروه کنترل (C13) انجام شد. سپس مقایسه های BLAST توالی ها مقابل پایگاه داده های توالی نوکلئوتیدی هم تراز شدند که 150 جایگزینی نوکلئوتیدی شامل 70 جایگزینی همجنس و حدود 80 جایگزینی ناهمجنس را تایید نمود. PCR-RFLP متعاقب تعیین توالی DNA برای MT-2 تعداد بیشتری از جایگزینی های نوکلئوتیدی (150) برای ژنوتیپ AB را در مقایسه با ژنوتیپ AA (38) E21 تایید کرد. نسبت های جهش های متقاطع یا ناهمجنس در ژنوتیپ AB در مقایسه با ژنوتیپ AA MT-2 بیشتر بودند. تعیین توالی DNA برای E21 و C13 بر اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد. آنالیز هم ترازی نمونه E21 و C13، 38 جایگزینی نوکلئوتیدی شامل تعداد مساوی جایگزینی های همجنس و ناهمجنس را تایید کرد. آنالیز BLAST توالی جزئی شناسایی شده 89% شباهت با Bos tarsus، 85% شباهت با گوسفند، 98% شباهت با بوفالو و 100% شباهت با توالی MT-2 بز را تایید نمود. یافته های کلی مطالعه حاضر تنوع توالی DNA در قطعه کد کننده ژن MT-2 گاو کوهان دار را تایید کردند که می تواند برای تعیین مشخصات و شناسایی شاخص هایی برای هومئوستاز فلز سنگین در گاو کوهان دار مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم DNA، متالوتیونین، PCR، RFLP، تعیین توالی، گاو کوهان دار
 • اسما افشاری، عبدالله جمشیدی*، جمشید رزم یار، مهرناز راد صفحات 160-164
  کلستریدیوم پرفرینجنس، یک بیماری زای مهم بوده که در حیوانات اهلی، بیماری های گوارشی و در انسان مسمومیت غذایی ایجاد می کند. اسپورها طی فرآیند پخت زنده مانده و نقش مهمی در شروع احتمالی بیماری ایفا می کنند. در این مطالعه RAPD-PCR و REP-PCR برای بررسی تنوع ژنتیکی 49 ایزوله کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A از سه منشا مختلف استفاده شدند. نتایج RAPD-PCR، بیشترین تنوع را در بین ایزوله های مرغی نشان داد در حالی که ایزوله های انسانی کمترین تنوع را نشان دادند. آنالیز گروه بندی به دست آمده از RAPD-PCR و بر اساس فاصله های ژنتیکی، 49 ایزوله را به 5 گروه اصلی A)، B، C، D و (E تقسیم نمود. گروه های A و C از ایزوله های گوشت مرغ، گروه B از ایزوله های مدفوع انسانی، گروه D از ایزوله های گوشت چرخ کرده، گوشت مرغ و مدفوع انسان و گروه E از ایزوله های گوشت چرخ کرده تشکیل شدند. شناسایی بیشتر این سویه ها به وسیله آنالیز انگشت نگاری (GTG) 5 بر اساس توالی های تکرار شده، تمایز بیشتری میان انواع مختلف سویه ها نشان نداد. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که RAPD-PCR روشی مناسب به منظور یافتن منشا آلودگی در زمینه بهداشت و صنعت مواد غذایی می باشد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم پرفرینجنس، تنوع ژنتیکی، RAPD، PCR، REP، PCR
 • کریما غ. م. محمود*، محمد م. م. السوکاری، محمد م. م. کاندیل، محمود ا. آ. ابوالروز، گمال م. س. سوسا صفحات 165-170
  اهداف مطالعه حاضر بررسی اثرات سیستئامین به عنوان یک آنتی اکسیدان بر میزان بلوغ تخمک های بوفالو در محیط آزمایشگاه (آزمایش 1)، و زنده مانی و وضعیت هسته ای آن ها متعاقب انجماد شیشه ای (آزمایش 2) بودند. تخمک های نابالغ با سلول های متراکم کومولوس تهیه شده از تخمدان های حیوانات کشتار شده جمع آوری شدند و سپس در محیط کشت بلوغ بدون سیستئامین (کنترل) یا μM 50 سیستئامین (درمان شده) کشت داده شدند. تخمک ها در محلول انجماد شیشه ای 1 (VS1): M 5/1 اتیلن گلیکول (EG) + M 5/1 دی متیل سولفوکسید (DMSO) به مدت 45 ثانیه منجمد شدند (مرحله اول). بعد از این در معرض قرارگیری اولیه، تخمک ها به VS2: 3 M EG + 3 M DMSO در یک محیط نگهدارنده به مدت 25 ثانیه منتقل شدند (مرحله 2). بعد از ذوب شدن، تخمک ها از لحاظ مورفولوژی بررسی شدند و سپس به مدت 2 ساعت دیگر در محیط های کشت بلوغ کنترل یا مکمل سازی شده با سیستئامین کشت داده شدند. تخمک ها از لحاظ ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفتند و با تریپان بلو برای بررسی زنده مانی رنگ آمیزی شدند. میزان بلوغ تخمک ها برای محیط کشت بلوغ آزمایشگاهی با سیستئامین در مقایسه با کنترل ها بیشتر بود (P<0.05). اختلاف معنی داری از لحاظ مورفولوژی، بقا و میزان بلوغ بین دو گروه انجمادی (گروه های درمان شده با سیستئامین و درمان نشده) وجود نداشت، اما مورفولوژی، بقا و درصدهای تخمک های متافاز II در هر دو گروه تخمک های منجمد شده در مقایسه با کنترل های مربوط به خود کمتر بودند. در نتیجه، افزودن سیستئامین به محیط کشت بلوغ، بلوغ هسته ای تخمک های بوفالو را بهبود بخشید، اما اثر مثبتی بر مقاومت به سرما در طول انجماد شیشه ای نداشت.
  کلیدواژگان: تخمک های بوفالو، سیستئامین، بلوغ میوزی، انجماد شیشه ای
 • شباز حسین دار، صلاءالدین قورشی، مونوسوامی پالانیولو، سانکار موتو، سانجیو مهرترا، مصطفی حسن جان، گانگارام چودری، هارندرا کومار، راماکریشنان ساراوانان، کریشانسوامی نارایانان* صفحات 171-176
  عفونت بالا رونده رحم با باکتری های گرم منفی عامل اندومتریت پس از زایمان در گاو و بوفالو است که به طور نامطلوبی باروری را تحت تاثیر قرار می دهد. نظر به اینکه انجام آزمایش های کنترل شده در میزبان بومی و اصلی سخت می باشد، تکامل یک مدل حیوانی آزمایشگاهی برای اندومتریت گاوی فهم پاتوژنز را تسهیل می نماید. بر این اساس، در مطالعه حاضر، 30 موش باکره نژاد آلبینو سوئیسی 5 تا 8 هفته به منظور ارزیابی پتانسیل بیماری زایی اشریشیا کولای، جدا شده از بوفالو با زایمان طبیعی پس از زایمان برای القای اندومتریت استفاده شدند. موش ها در فاز دی استروس چرخه فحلی به صورت تصادفی به یکی از چهار درمان تلقیح داخل واژنی (100 میکرولیتر) زیر اختصاص داده شدند: EG (گروه درمان)-1: نرمال سالین استریل؛ EG-2، EG-3 و EG-4: اشریشیا کولای به ترتیب 104 × 5/1، 105 و CFU/ml 106، و 36 ساعت پس از تلقیح برای مطالعه ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی کشته شدند. تغییرات ظاهری محدود به EG-4 بودند. اندومتریت حاد در 50% EG-3 و 7/66% EG-4 ثبت شد. میزان پیشرفت اندومتریت حاد به طور معنی داری در EG-4 (P<0.05) در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بود. مطالعه حاضر اثبات نمود که مدل حیوانی برای اندومتریت با تلقیح داخل واژنی CFU/ml 106 × 5/1 اشریشیا کولای در فاز دی استروس می تواند در موش تکامل یابد. سهولت تلقیح داخل واژن، عدم درگیری سیستمیک آشکار و میزان بالای عفونت زایی از جمله مزایای این مدل می باشد.
  کلیدواژگان: بوفالو، اشریشیا کولای، اندومتریت، مدل موش، پس از زایمان
 • بی تا بخشی *، مریم کلانتر، عبدالعزیز رستگار لاری، فاطمه فلاح صفحات 177-183
  تعداد 70 نمونه گوشت مرغ از فروشگاه هایی در تهران، ایران جمع آوری گردیدند و 39 سویه کمپیلوباکتر کلی جدا گردید. در میان 10 آنتی بیوتیک مورد استفاده حداکثر مقاومت به Trimethoprim-Sulphamethoxazole (SXT) (36.97٪)، نالیدیکسیک اسید (8.94٪)، سیپروفلوکساسین (7.87٪)، استرپتومایسین (72.89٪)، و تتراسایکلین (4.97٪) مشاهده شد. هیچ مقاوتی به جنتامایسین دیده نشد. هیچ یک از سویه های کمپیلوباکتر مورد مطالعه دارای اینتگرون نبودند که بیانگر دخالت مکانیسم های دیگر در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR) در میان سویه های جدا شده می باشد. دو نوع اصلی (A و B) و 15 زیر گونه (A1 تا A8 و B1 تا B7) شناسایی شدند. تفسیر نتایج PFGE درجه بالایی از یکنواختی را نشان داد در حالیکه اکثر سویه های جدا شده ژنوتیپ های PFGE خیلی شبیه یا مساوی داشتند. این اولین تحقیق مولکولی ایران در مورد سویه های کمپیلوباکتر جدا شده از ماکیان می باشد که دانش ما را در مورد ارتباط اپیدمیولوژیکی سویه های کمپیلوباکتر با ویژگی های مقاومت چند دارویی از منابع مختلف افزایش داده و بر نیاز به استفاده محتاطانه از آنتی بیوتیک ها در زمینه های مختلف زنجیره تولید مواد غذایی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: مقاومت میکروبی، گونه های کمپیلوباکتر، اینتگرون، پالس فیلد ژل الکتروفورزیس
 • غلامرضا قایدی، سعید کیوان شکوه*، حمید محمدی آزرم، مصطفی اخلاقی صفحات 184-189
  هدف از انجام این مطالعه بررسی پروتئومیک بافت عضله قزل آلای تغذیه شده با بتاگلوکان بود. جیره های غذایی شامل مقادیر بتاگلوکان با دوزهای صفر (شاهد)، 1/0% و 2/0% بود. لاروها در مرحله تغذیه فعال 9 بار در روز و تا حد سیری به مدت دو ماه تغذیه شدند. وزن اکتسابی و راندمان غذایی لاروهایی که با جیره 2/0% تغذیه شده بودند در مقایسه با گروه هایی که از جیره شاهد و 1/0% تغذیه کرده بودند بیشتر بود. لاروهایی که با جیره شاهد و 2/0% تغذیه شده بودند برای بررسی پروتئومیک انتخاب شدند. پروتئین های عضله با الکتروفورز دو بعدی و طیف سنجی جرمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نقاط پروتئینی که از نظر کمی بین شاهد و گروه تغذیه شده با بتاگلوکان دارای تفاوت بود برای شناسایی انتخاب شد. دو نقطه که در گروه تغذیه شده با بتاگلوکان دارای افزایش بیان بودند با tropomyosin alpha-1 chain (نقطه 1) و slow myotomal muscle tropomyosin (نقطه 2) مطابقت داشتند. پنج نقطه که بیان آن ها در اثر مکمل سازی با بتاگلوکان کاهش یافت به عنوان اشکال مختلف میوزین شناسایی شد که شامل myosin light polypeptide 3-2 (نقطه 3)، myosin light chain 1 (نقاط 4 و 5)، fast myosin light chain 2 (نقطه 6) و myosin heavy chain (نقطه 7) بود. تغییرات این پروتئین های ساختمانی در ماهی هایی که از بتاگلوکان تغذیه نمودند می تواند با رشد بیشتر آن ها مرتبط باشد. یافته های این پژوهش می تواند برای درک مکانیسم های تاثیرگذاری بتاگلوکان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بتاگلوکان خوراکی، رشد، پروتئومیکس، قزل آلای رنگین کمان
 • مجتبی کشوری، همایون خزعلی*، حسن رکنی، عبدالکریم حسینی صفحات 190-193
  روی (Zn) نقش اساسی در سیستم بدن انسان و حیوان دارد. کمبود روی ممکن است موجب اختلالات بسیاری شود، بنابراین ارائه یک میزان کافی از این ریز عنصر در حیوانات و انسان مهم است. یکی از مهم ترین منابع روی، شیر است. هدف از این مطالعه برای تعیین این است که آیا روی می تواند از طریق سلول های اپیتلیال پستان به شیر توسط سیستم نقل و انتقال با پایه اسید آمینه ای در میش شیرده عبور کند. این پژوهش تجربی شامل 54 میش شیرده که از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جمع آوری شده، به 9 گروه به شرح زیر تقسیم شدند: گروهی که کلرید روی را به شکل معدنی (1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم) دریافت کردند، و گروه هایی که روی آلی با دوزهای مختلف آرژینین و یا لیزین (1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت شلاته شده دریافت کردند. نمونه های شیر، 30 دقیقه قبل و 6 ساعت پس از تزریق داخل وریدی محلول های روی جمع آوری شد. غلظت روی در شیر با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی شعله اندازه گیری شد. قبل از تزریق روی معدنی و یا آلی در غلظت روی شیر، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05). تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تجویز روی معدنی باعث افزایش قابل توجهی از غلظت روی در شیر در صورت وابسته به دوز شد. در حالی که، تزریق آرژینین و یا لیزین با روی در شکل شلاته باعث کاهش قابل توجهی در غلظت روی شیر در مقایسه با فرم غیر آلی روی، به صورت وابسته به دوز شد. با توجه به نتایج به دست آمده، مصرف فرم های مختلف روی، غلظت روی در شیر را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: آرژینین، شیر میش، مرحله شیردهی، لیزین، روی
 • سعید تمدنی جهرمی*، سیتی عزیزه مهد نور، کیانا پیریان، رضا دهقانی، ملیکا ناظمی، آیدا خزاعلی صفحات 194-199
  در این مطالعه، با استفاده از آنالیز DNA میتوکندریایی 16S ribosomal DNA (rDNA)، ارتباط فایلوژنی ماهی یال اسبی متعلق به منطقه خلیج فارس در مقایسه با دیگر نقاط دنیا مورد بررسی قرار گرفت. محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با وزن مولکولی 600 جفت باز از توالی یابی ژن 16S rDNA حاصل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که توالی به دست آمده دارای 42 نقطه جابجایی نسبت به دیگر نمونه های گزارش شده از سراسر جهان می باشد. ارتباط فایلوژنی بین این مجموعه نشان از وجود 18 هاپلوتایپ در 5 شاخه متفاوت با درصد قابل قبول از Bootstrap Test بود. رسم درخت فایلوژنی با استفاده از دو معیار Neighbor-Joining و Parsimony نشان از وجود دو شاخه مجزا شامل یک سری از هاپلوتایپ های منطقه هند-اقیانوس آرام (Indo-Pacific) با دو گروه خواهری که نمونه متعلق به ایران را نیز در بر می گیرد و دیگر شاخه به طور شفاف نمونه های منطقه اقیانوس اطلس غربی و ژاپن را از دیگر نمونه ها جدا کرده که نشان از اختلاف ژنتیکی مشخص بین این دو منطقه می باشد. ساختار ژنتیکی به دست آمده از نمونه متعلق به منطقه خلیج فارس در مقایسه با نمونه های مناطق مجاور نشان از یک نوع تشابه ژنتیکی بین این مناطق دارد که انجام مدیریت یکسان در جهت حفظ و برداشت از این ذخایر را بیان می دارد.
  کلیدواژگان: 16S rDNA، DNA میتوکندریایی، خلیج فارس، شجره شناسی، تریکیوروس لپتوروس
 • مانی موتولاکشمی، پاراسورامان آیا سوبرامانی، راجامانی دیناکاران مایکل* صفحات 200-202
  محرک های ایمنی با منشا گیاهی جایگزین امیدبخشی برای شیمی درمانی و همچنین احتمالا واکسن ها هستند. در مطالعه حاضر، ما خواص محرک ایمنی عصاره آبی برگ فیلانتوس نیروری، یک گیاه دارویی سنتی هندی، بر فعال سازی نوتروفیل ها و پاسخ آنتی بادی اوروکرومیس موزامبیکوس (پیترز) را بررسی کردیم. دوزهای سریالی 10 برابر رقیق شده فیلانتوس نیروری در محدوده 002/0 تا 20 میلی گرم به دو گروه اوروکرومیس موزامبیکوس (تعداد= 8) داده شد. به یک گروه از ماهی ها با گلبول های قرمز خون گوسفند تجویز شد و پاسخ های ایمنی اولیه و ثانویه با استفاده از روش هماگلوتیناسیون مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه دیگر ماهی ها با BSA جمع آوری شده با حرارت جهت ارزیابی قابلیت عصاره گیاهی در تحریک فعال سازی نوتروفیل ها انجام شد. نتایج ما افزایش قابل توجه هر دو فعال سازی نوتروفیل ها و پاسخ ایمنی را نشان می دهند. در میان دوزهای مختلف مورد آزمایش، ماهی های دریافت کننده 20 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن افزایش حداکثری هر دو پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه را موجب شدند و ماهی های تغذیه شده با 002/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در مقایسه با گروه کنترل فعال سازی نوتروفیلی بیشتری نشان دادند. این مطالعه کوتاه نشان می دهد که عصاره آبی برگ فیلانتوس نیروری این پتانسیل را دارد که به عنوان یک ماده محرک ایمنی مورد استفاده قرار گیرد و بعد از تایید خواص محرک ایمنی آن توسط یکسری از آزمایش ها روی سایر پارامترهای اختصاصی و غیر اختصاصی و خاصیت حفاظت از بیماری از طریق به چالش کشیدن ماهی با پاتوژن های حاد، می تواند یا به عنوان یک مکمل غذایی معمول جهت فعال سازی سیستم ایمنی ماهی های پرورشی یا به عنوان یک ادجوانت به منظور افزایش اثربخشی واکسن ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پاسخ آنتی بادی، عصاره آبی، محرک ایمنی، فعال سازی نوتروفیل
 • علی اکبر عروجن، اکرم آهنگرپور*، لعیا سادات خرسندی، سیده اسما نجیمی صفحات 203-206
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه ویتاگنوس بر BUN، کراتینین و بافت شناسی کلیه مدل پیری القا شده توسط D-گالاکتوز در موش ماده است. در مطالعه تجربی حاضر 72 موش ماده نژاد (NMRI) به صورت تصادفی به 6 گروه کنترل، ویتاگنوس، D-گالاکتوز، D-گالاکتوز+ویتاگنوس، پیری، پیری+ویتاگنوس تقسیم شدند. D-گالاکتوز به مدت 45 روز تزریق شد و عصاره ویتاگنوس در 7 روز پایانی، 2 بار در روز گاواژ گردید. سطوح BUN و کراتینین سرم در گروه های D-گالاکتوز و پیری طبیعی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری تغییر نکرده است. تغییرات بافتی مانند pyknosis هسته ای، تورم سلول های پروگزیمال، ارتشاح سلول های التهابی، اتساع لوله ای، و اتساع عروق در هر دو D-گالاکتوز و موش های پیری طبیعی مشاهده شد. علاوه بر این، قطر گلومرول در آن ها کاهش یافت. تجویز ویتاگنوس می تواند تغییرات بافتی را به طور موثری کاهش دهد. این نتایج نشان می دهند که ویتاگنوس ممکن است اثرات مفیدی بر پیری و بیماری مرتبط با پیری در کلیه داشته باشد.
  کلیدواژگان: پیری، D، گالاکتوز، کلیه، گیاه پنج انگشت
 • سونیا ساراسوات*، پرامد کومار روت، سورش دینکار خارچه، آنیل کومار گوئل، ساتیش کومار جیندال، ساتیش کومار صفحات 207-209
  مطالعه حاضر به منظور تجزیه و تحلیل الگوی بیان ژن گیرنده استروژنی 1 (ESR1) در بزهای نر بربری (بارور و نابارور) بر اساس صفات کیفی مایع منی و صفات باروری انجام شد. RNA به روش Trizol از طحال استخراج شد. الگوی بیان ژن ESR1 با استفاده از Real Time PCR (Roche LC-480) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعیین میزان نسبی با RT-PCR نشان داد که بیان ژن ESR1 در بزهای بارور در مقایسه با نابارورها بیشتر است.
  کلیدواژگان: ژن ESR1، گیرنده های استروژنی، RNA، RT، PCR
 • جیا سونگ ژانگ، ژوا جیا لی*، گوا لیانگ ون، وی لینگ وانگ، لیانگ لوا، هوآ جون ژانگ، هونگ بیاا دونگ صفحات 210-214
  یک آزمایش مشاهده مستقیم به منظور بررسی اثر طوفان گرمسیری بر بارهای ویروس سندرم لکه سفید (WSSV) در استخرهای پرورش میگوی پا سفید غربی لیتوپنائوس وانامی انجام شد. بارهای WSSV، باکتری های هتروفیلیک، ویبریو و کیفیت آب (شامل دما، DO، شوری، pH، NH4-N و NO2-N) به صورت مداوم طی یک طوفان گرمسیری مشاهده شدند. بارهای WSSV موقع ورود طوفان گرمسیری به خشکی کاهش یافتند، و موقع گذر طوفان به طور قابل توجهی افزایش یافتند. تغییر بارهای WSSV با DO، دما، تعداد باکتری های هتروفیلیک، و غلظت های آمونیاک-N مرتبط بود. این نتایج نشان دادند که حفظ سطح بالای DO و افزایش رشد باکتری های هتروفیلیک در استخرهای پرورش میگو ممکن است از وقوع بیماری ها پس از ورود طوفان گرمسیری به خشکی جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: رابطه، طوفان گرمسیری، کیفیت آب، WSSV
|
 • P. N. Gholap, D. S. Kale *, K. Krishnamurthi, A. R. Sirothia Kothekar Pages 155-159
  Metallothionein (MT) is important because it binds tightly to heavy metals to decrease their toxicity. DNA was isolated from 30 toxic metal exposed and 30 toxic metal unexposed Zebu cows. The amplified metallothionein isoform-2 (MT-2) PCR product (489 bp) was further used for PCR-RFLP and DNA sequencing. MT-2 TaqI PCR-RFLP revealed homozygous genotype (AA) except for the E23 animal (AB). The genotype frequency of AA and AB (E23) genotypes in the exposed groups was 0.967 and 0.033 respectively. DNA sequencing was carried out for the toxic metal exposed sample (E23) and the control group sample (C13). Blast comparisons of the sequences were then aligned against a nucleotide database which revealed 150 nucleotide substitutions consisting of 70 transitions and around 80 transversions. DNA sequencing followed by PCR-RFLP for MT-2 revealed a higher number of nucleotide substitutions (150) for the AB genotype of E23 as compared to the AA genotype (38) of E21. The proportions of transversion mutations in the AB genotype were higher as compared to the MT-2 AA genotype. DNA sequencing was carried out based on random sampling for E21 and C13. Alignment analysis of the E21 and C13 sample revealed 38 nucleotide substitutions consisting of equal numbers of transition and transversion. BLAST analysis of the identified partial sequence revealed 89% identity with Bos taurus, 85% identity with sheep, 98% identity with buffalos and 100% identity with goat MT-2 sequences. Overall findings of the present study revealed DNA sequence variation in the coding region of the MT-2 gene of Zebu cattle which can be utilised to characterize and explore markers for heavy metal homeostasis in Zebu cattle.
  Keywords: DNA polymorphism, Metallothionein, PCR, RFLP, Sequencing, Zebu cattle
 • A. Afshari, A. Jamshidi *, J. Razmyar, M. Rad Pages 160-164
  Clostridium perfringens is a serious pathogen which causes enteric diseases in domestic animals and food poisoning in humans. Spores can survive cooking processes and play an important role in the possible onset of disease. In this study, RAPD-PCR and REPPCR were used to examine the genetic diversity of 49 isolates of C. perfringens type A from three different sources. The results of RAPD-PCR revealed the most genetic diversity among poultry isolates, while human isolates showed the least genetic diversity. Cluster analysis obtained from RAPD-PCR and based on the genetic distances split the 49 strains into five distinct major clusters (A, B, C, D, and E). Cluster A and C were composed of isolates from poultry meat, cluster B was composed of isolates from human stool, cluster D was composed of isolates from minced meat, poultry meat and human stool and cluster E was composed of isolates from minced meat. Further characterization of these strains by using (GTG) 5 fingerprint repetitive sequence-based PCR analysis did not show further differentiation between various types of strains. In conclusion, RAPD-PCR method seems to be very promising for contamination source tracking in the field of food hygiene.
  Keywords: Clostridium perfringens, Genetic diversity, RAPD, PCR, REP, PCR
 • K. Gh. M. Mahmoud *, M. M. M. El, Sokary, M. M. M. Kandiel, M. E. A. Abou El, Roos, G. Sosa Pages 165-170
  The aims of the present study were to assess the effects of cysteamine as an anti-oxidant on the rate of in vitro maturation (IVM) of buffalo oocytes (experiment 1), and their viability and nuclear status following vitrification (experiment 2). Immature oocytes with compact cumulus cells obtained from the ovaries of slaughtered animals were harvested and then cultured in the maturation medium with no cysteamine (control) or 50 μM cysteamine (treated). Oocytes were vitrified in vitrification solution 1 (VS1): 1.5 M ethylene glycol (EG) 1.5 M dimethyl sulfoxide (DMSO) for 45 s (step one). After this initial exposure, oocytes were transferred to VS2: 3 M EG 3 M DMSO in a holding medium for 25 s (step two). After warming, oocytes were evaluated morphologically and then cultured for a further 2 h in the cysteamine-supplemented or control maturation media. The oocytes were evaluated morphologically, stained with trypan blue for viability evaluation. The maturation rate of oocytes was higher (P
  Keywords: Buffalo oocytes, Cysteamine, Meiotic maturation, Vitrification
 • S. H. Dar, S. Qureshi, M. Palanivelu, S. Muthu, S. Mehrotra, M. H. Jan, G. R. Chaudhary, H. Kumar, R. Saravanan, K. Narayanan* Pages 171-176
  Ascending infection of the uterus with Gram-negative bacteria is responsible for postpartum endometritis in cattle and buffalo and can adversely affect fertility. Development of a laboratory animal model for bovine endometritis would facilitate the understanding of the pathogenesis as it is difficult to conduct controlled experimentation in the native host. In the present study, 30 virgin Swiss Albino mice (5-8 weeks old) were used to evaluate the pathogenic potential of Escherichia coli, isolated from the normally calved postpartum buffalo to induce endometritis. Mice in the diestrus phase of the estrous cycle were randomly allotted to
  one of the following four intravaginal inoculation (100 μL) treatments: EG (experimental group)-1: sterile normal saline; EG-2, -3 and -4: E. coli@ 1.5 × 104, 105 and 106 CFU/ml, respectively. The animals were then scarified 36 h post-inoculation to study gross and microscopical lesions. Gross changes were confined to EG-4. Acute endometritis was recorded in 50% of the EG-3 and 66.7% of the EG-4. The rate of acute endometritis development was significantly higher in EG-4 (P
  Keywords: Buffalo, E. coli, Endometritis, Mice model, Postpartum
 • B. Bakhshi *, M. Kalantar, A. Rastegar, Lari, F. Fallah Pages 177-183
  A total of 70 samples were collected from chicken meat obtained from 10 markets in Tehran, Iran from which 39 Campylobacter coli were isolated. Among 10 antibiotics used, maximum resistance was seen to trimethoprim-sulphamethoxazole (SXT) (97.36%), nalidixic acid (94.8%), ciprofloxacin (87.7%), streptomycin (89.72%), and tetracycline (97.4%). No resistance was to gentamycin was observed. None of the Campylobacter strains under study harbored integron, suggesting the involvement of other resistance mechanisms in emergence of multi drug resistance (MDR) phenotype among the isolates. Two major types (A and B) and 15 subtypes (A1-A8 and B1-B7) were identified. Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) analysis demonstrated a high degree of homogeneity while the majority of the isolates shared identical or very similar PFGE genotypes. Isolates with identical genotypes differed in their resistance profile, although all of them assigned to MDR phenotype. To our knowledge, this is the first molecular survey from Iran characterizing Campylobacter isolates from poultry, which adds to our knowledge the epidemiological linkage of Campylobacter isolates with MDR properties from different sources and emphasizes the need for cautious use of antimicrobials in different fields of food production chain.
  Keywords: Antimicrobial resistance, Campylobacter spp, Integron, Pulsed, field gel electrophoresis
 • Gh. Ghaedi, S. Keyvanshokooh *, H. Mohammadi Azarm, M. Akhlaghi Pages 184-189
  The aim of this study was to examine the changes in muscle proteome of the rainbow trout fed dietary β-glucan. The experimental diets contained 0 (control), 0.1% and 0.2% β-1,3/1,6 yeast glucan. First, feeding larvae were fed to apparent satiation nine times per day with their respective diets over two months. The percentage of body weight gain and feed efficiency of fish fed 0.2% diet was significantly higher than those of fish fed the control and 0.1% diets. Fish fed the control and 0.2% diets were subjected to proteomic analysis. Proteins of the muscle tissue were analyzed using two-dimensional electrophoresis and mass spectrometry. Spots that were found to differ significantly in abundance between control and β-glucan fed fish were selected for identification. Out of 8 protein spots showing differential expression, 7 spots were successfully identified. Two protein spots that were found to be increased in abundance in the β-glucan treated rainbow trout corresponded to tropomyosin alpha-1 chain (spot 1) and slow myotomal muscle tropomyosin (spot 2). The five spots that were down-regulated with dietary β-glucan supplementation were identified as different forms of myosin: myosin light polypeptide 3-2 (spot 3), myosin light chain 1 (spots 4 and 5), fast myosin light chain 2 (spot 6) and myosin heavy chain (spot 7). The altered expression of structural proteins in fish fed β-glucan may be related to higher growth rate in rainbow trout. These findings provide basic information to understand possible mechanisms of dietary β-glucan contribution to better growth in rainbow trout.
  Keywords: Dietary ? glucan_Growth_Proteomics_Rainbow trout
 • M. Keshvari, H. Khazali *, H. Rokni, A. Hosseini Pages 190-193
  Zinc (Zn) plays an essential role in the human and animal body system. Zinc deficiency might cause many disorders, so it is important to provide a sufficient amount of this microelement in both animals and humans. One of the most important sources of Zn is milk. The purpose of this study was to determine whether Zn can pass through the mammary epithelial cell into milk by a cotransport system with amino acid in the lactating ewes. This experimental research included 54 lactating ewes collected from the Agriculture-Jahad Organization of Tehran Province, that were allocated into 9 groups as follows: groups which received inorganic form as Zn chloride (1, 2 and 4 mg/kg), and groups which received organic Zn with different doses of arginine or lysine (1, 2 and 4 mg/kg) in chelate form. Milk samples were taken 30 min before and 6 h after intravenous injection of Zn preparations. Zinc concentration in milk was measured using the flame atomic absorption spectrometric method. There were no significant differences (P>0.05) between groups in Zn concentration of the milk before administration of inorganic or organic Zn. Data analysis showed that administration of inorganic Zn caused a significant increase of Zn concentration in the milk in a dose dependent manner. While administration of arginine or lysine with Zn in chelate form caused a significant decline in Zn concentration of milk compared to inorganic Zn in a dose dependent manner. According to our results, administration of different forms of Zn influenced the Zn concentration in milk.
  Keywords: arginine, ewe milk, lactation stage, lysine, Zinc
 • S. Tamadoni Jahromi *, S. A. Mohd Noor, K. Pirian, R. Dehghani, M. Nazemi, A. Khazaali Pages 194-199
  In this study, mitochondrial DNA analysis using 16S ribosomal DNA (rDNA) was performed to investigate the phylogeny relationship of Trichiurus lepturus in the Persian Gulf compared to the other investigated area. The amplification of 16S rDNA resulted in a product of 600 bp in all samples. The results showed that the isolated strain belongs to T. lepturus showing 42 divergence sites among the same reported partial sequences of 16S rRNA gene from the other area (West Atlantic and Indo-Pacific area). Phylogeny results showed that all 18 haplotypes of the species clustered into five clades with reasonably high bootstrap support of values (>64%). Overall, the tree topology for both phylogenetic and phenetic trees for 16S rDNA was similar. Both trees exposed two major clusters, one wholly containing the haplotypes of the T. lepturus species belonging to Indo-Pacific area with two major sister groups including Persian Gulf specimen and the other cleared the Western Atlantic and Japan individuals clustered in another distinct clade supporting the differentiation between the two areas. Phylogenic relationship observed between the Persian Gulf and the other Indo-Pacific Individuals suggested homogeneity between two mentioned areas.
  Keywords: 16S rDNA, Mitochondrial DNA, Persian Gulf, Phylogeny, Trichiurus lepturus
 • M. Muthulakshmi, P. A. Subramani, R. D. Michael* Pages 200-202
  Plant derived immunostimulants are a promising alternative to chemotherapeutics and also perhaps vaccines. In the present study, we examined the immunostimulating properties of aqueous leaf extract of Phyllanthus niruri, an Indian traditional medicinal herb, on neutrophil activation and antibody response of Oreochromis mossambicus (Peters). Serial ten-fold diluted doses of P. niruri ranging from 0.002 mg to 20 mg were administered to two groups of O. mossambicus (n=8). One group of fishes was administered with sheep red blood cells and the primary and secondary antibody responses were estimated using direct haemagglutination assay. The other group of fishes was administered heat-aggregated BSA to assess the ability of plant extract to elicit neutrophil activation. Our results indicate a significant enhancement of both neutrophil activation and antibody response. Among the various doses tested, fishes administered 20 mg/kg body weight caused the maximal enhancement of both primary and secondary antibody response and 0.002 mg/kg showed higher neutrophil activation compared to that of the control group. This short study indicates that aqueous leaf extract of P. niruri has the potential to be used as an immunostimulant and after confirming its immunostimulatory properties by a battery of tests on other nonspecific and specific parameters and disease-protective property by challenging the fish with virulent fish pathogens, it can be used either as a routine feed supplement to activate the immune system of farmed fishes or as an adjuvant to enhance the efficacy of vaccines.
  Keywords: Antibody response, Aqueous extract, Immunostimulant, Neutrophil activation
 • A. A. Oroojan, A. Ahangarpour *, L. Khorsandi, S. A. Najimi Pages 203-206
  The aim of the present study was to evaluate the effect of a hydro-alcoholic extract of Vitex agnus-castus (VAC) fruit on blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr) and, kidney histology of a female mouse model of D-galactose induced aging. In this experimental study, 72 NMRI mice were divided into 6 groups: control, VAC, D-galactose, D-galactose吀, aging, and aging吀. D-galactose was injected for 45 days and, VAC extract administered in the last 7 days, twice a day. Serum BUN and Cr levels were not significantly changed in the D-galactose and natural aged animals in comparison to control group. Histological changes such as nuclear pyknosis, proximal cell swelling, infiltration of inflammatory cells, tubular dilatation and, vasodilatation were observed in both D-galactose and natural aged mice. Further, glomerules diameter was decreased in them. Administration of VAC could attenuate the histological alterations. These results indicate that VAC may have beneficial effects on aging and aging related kidney disease.
  Keywords: Aging, D, galactose, Kidney, Vitex agnus, castus
 • S. Saraswat *, P. K. Rout, S. D. Kharche, A. K. Goel, S. K. Jindal, S. Kumar Pages 207-209
  The present study was undertaken to analyze the expression pattern of estrogen receptor 1 gene (ESR1) in Barbari bucks (fertile and non-fertile) identified on the basis of seminal quality traits and fertility trials. RNA was extracted from the spleen by Trizol method. The expression pattern of ESR1 gene was analyzed using real time polymerase chain reaction (RT-PCR). The expression pattern of ESR1 gene was analyzed by RT-PCR (Roche LC-480). Relative quantification by RT-PCR indicated that the ESR1 gene expression showed more fold in fertile bucks as compared to non-fertile.
  Keywords: ESR1 gene, Estrogen receptors, RNA, RT, PCR
 • J. S. Zhang, Z. J. Li *, G. L. Wen, Y. L. Wang, L. Luo, H. J. Zhang, H. B. Dong Pages 210-214
  An in-situ experiment was conducted to investigate the effect of tropical storm on the white spot syndrome virus (WSSV) loads in Litopenaeus vannamei rearing ponds. White spot syndrome virus loads, heterotrophic bacteria, Vibrio and water quality (including temperature, dissolved oxygen (DO), salinity, pH, NH4-N, and NO2-N) were continually monitored through one tropical storm. The WSSV loads decreased when tropical storm made landfall, and substantially increased when typhoon passed. The variation of WSSV loads was correlated with DO, temperature, heterotrophic bacteria count, and ammonia-N concentrations. These results suggested that maintaining high level DO and promoting heterotrophic bacteria growth in the shrimp ponds might prevent the diseases’ outbreak after the landfall of tropical storm.
  Keywords: Relationship, Tropical storm, Water quality, WSSV