فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1394)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مرتضی اسمعیل نژاد صفحات 9-18
  در حال حاضر پدیده های حدی اقلیم در کانون توجه پژوهش گران قرار دارند زیرا خطر افزایش فراوانی، مدت و حساسیت آستانه های اقلیمی به وسیله ی افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو افزایش یافته است. موج های گرمایی از مهم ترین بلایای آب و هوایی بوده که هر سال پیامدهای زیست محیطی و انسانی مخربی را در طبیعت بجای می گذارند. امواج گرما مهم ترین عامل مرگ ومیر مرتبط با اقلیم می باشند، همچنین استرس های گرمایی را افزایش می دهد، بنابراین یکی از عوامل بروز بحران در جوامع انسانی و محیط طبیعی بوده و منجر به بهم خوردن نظم محیطی می شود. استان خراسان جنوبی در پارامترهای اقلیمی از جمله موج های گرمایی تغییرپذیر بوده و نوسانات شدیدی دارد که از سالی به سال دیگر متفاوت است. بر این اساس افزایش رخداد امواج گرمایی و تشدید گرم موجب تنش های اجتماعات شهری بخصوص در مناطق پر ازدحام خواهد شد. گرمای شدید و طولانی مدت می تواند به طور مستقیم بر سلامت ما با ایجاد تنش گرما و در شرایط بسیار شدید حتی منجر به مرگ شود. اولین راه شامل اثر نامطلوب درجه حرارت گرم بر تحریک پذیری پرخاشگری و خشونت، کج خلقی می باشد. دوم شامل اثرات غیر مستقیم جهانی گرم شدن کره زمین بر عوامل شناخته شده برای برقراردادن کودکان و نوجونان در معرض خطر تبدیل شدن به خشونت می باشد. در این پژوهش ابتدا داده های دمای بیشینه ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان در کل دوره ی آماری فراهم و سپس در محیط نرم افزار متلب پایگاه داده ی آن مهیا شد،سپس در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از روش کرجینگ ساده میانیابی گردید و در نهایت با برنامه نویسی در نرم افزار متلب کانون های رخداد موج های گرمایی شدید استان شناسایی شد. مهم ترین کانون رخداد امواج گرمایی استان، جنوب و جنوب غرب و قطب گرمایی دیگر استان بشرویه و سه قلعه می باشد. برای رابطه میزان نزاع فردی، نزاع جمعی، چاقوکشی، قتل و... به عنوان متغیر وابسته و دما و امواج گرمایی به عنوان متغیر مستقل، با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چند متغیره، محاسبه شد. با توجه به ضریب تعیین نزاع فردی که 86/0 بدست آمده است، نشاندهنده این است که 86/0 درصد تغییرات نزاع فردی را می توان با دما پیش بینی نمود. در این پژوهش مشخص شد که خشونت هایی مانند نزاع فردی، نزاع دسته جمعی، چاقوکشی و قتل، سرقت رابطه معناداری با امواج گرمایی داشته اند.
  کلیدواژگان: خراسان جنوبی، امواج گرمایی، مخاطرات اقلیمی، رگرسیون و همبستگی
 • حامد جوادی، مهدی ثقفی صفحات 19-37
  میزان بهینه واردات مواد غذایی برای کشورهای مختلف با توجه به برخورداری آن ها از منابع آب ، زمین های کشاورزی و سایر منابع تولید و همچنین سیاست های امنیت غذایی کشور متفاوت است .به نظر می رسد بازنگری در سیاست های مدیریت منابع آب در جهت توسعه تجارت آب مجازی بر مبنای مزیت نسبی و همکاری همه بخش ها ضروری باشد. از آنجا که تولید کشاورزی یک فعالیت پر مصرف می باشد فقدان آب مستقیما آن را محدود می کند با این حال این امر می تواند از طریق واردات مواد غذایی از خارج جبران شود هر چند به واسطه حساسیت های سیاسی، تلاش براین بوده است که از این کار اجتناب شود. در ایران هرچند موفقیت در تولید داخلی غلات چشمگیر بوده اما با توجه به محدودیت رو به افزایش منابع آب نمی توان این روند را حفظ نمود. همچنین کم آبی اساسا در آینده بدلیل استفاده بدون برنامه ریزی و نه بدلیل کمبود آب خواهد بود. نتایج نشان می دهد که واردات مواد غذایی در ایران هنوز با هدف تجارت آب مجازی صورت نمی گیرد در صورتی که می توان با بهره گیری از الگوهای جدید جهت ارزیابی جایگاه کشور از نظر مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی و تغییر سیاستهای واردات و صادرات مواد غذایی با رعایت اصول امنیت غذایی، منافع حاصل از آن را در دیگر بخش ها سرمایه گذاری کرد و با بحران آب در کشور های دچار خشکسالی به مقابله پرداخت.
  کلیدواژگان: آب مجازی، امنیت غذایی، تجارت آب. بحران آب
 • محمدرضا سرمد، نوید شیرزاد، امید نیرومند صفحات 38-52
  معمولا طراحی ساختمان ها در برابر زلزله های قوی بر این اساس استوار است که سازه بتواند با شکل پذیری خود انرژی زلزله را جذب و مستهلک نماید. در سال های اخیر با توسعه ابزار موثر در استهلاک انرژی،به لرزه های القاء شده در سازه اهمیت بیشتری داده شده است به نحوی که پاسخ سازه در نهایت الاستیک باقی بماند. مقدار انرژی سازه به چندین عامل بستگی دارد که برخی از آنها با مشخصات حرکت زمین مانند خصوصیات دامنه، محتوای فرکانس ها، دوام زلزله و... خصوصیات سازه مثل خواص دینامیکی سازه مانند پریود طبیعی و میرائی و خواص مقاومت و... مرتبط می باشد. میرایی، انرژی جنبشی را جذب و از تشدید (فرکانس طبیعی سازه منطبق بر فرکانس زمین لرزه) جلوگیری می کند سامانه های اتلاف انرژی در سازه ها در چند دهه اخیر به طور گسترده ای برای کاهش نیروی ناشی از زلزله و باد و همچنین کاهش جابجایی های ساختمان ها در حد مجاز آیین نامه ای مورد استفاده قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: اتلاف کننده های انرژی، کنترل کننده های فعال، بادبندهای همگرا، کنترل کننده های غیرفعال
 • ثریا مصطفایی صفحات 53-68
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ی هوش معنوی و سخت رویی با گرایش مصرف دخانیات در بین سربازان فرماندهی انتظامی بیرجند صورت گرفت و نتایج آن نشانگر عوامل انگیزشی مصرف دخانیات است نه به معنای آمار مصرف دخانیات در بین سربازان. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود، از رگرسیون گام به گام برای تجزیه وتحلیل سوالات تحقیق استفاده شد.نتایج نشان دادند که بین هوش معنوی با گرایش مصرف دخانیات رابطه منفی معناداری وجود داشت(P<0/01 ). همچنین بین سخت رویی با گرایش مصرف دخانیات رابطه منفی معناداری وجود داشت (P<0/01 ). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد؛ در بررسی متغیر های پیش بینی کننده مولفه های سخت رویی بر مصرف دخانیات در گام اول کنترل و در گام دوم چالش طلبی وارد الگوی پیش بینی شد و از مولفه های هوش معنوی در گام اول آگاهی و در گام دوم توسعه، و در گام سوم تفکر انتقادی وارد الگوی پیش-بینی شد.و همچنین سخت رویی نقش موثرتری در پیش بینی مصرف دخانیات داشت.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، سخت رویی، گرایش مصرف دخانیات، سربازان
 • محمد یوسف ناصری فورگ، سید حسن هاشمی، سید مجید شمس آبادی صفحات 68-87
  اساسا حقوق شهروندی بر سه قسم حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده است. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است .شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است . حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله و به «مردم بر دولت»و «دولت بر مردم»حقوق متقابل عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است .موانع و مشکلات اجرای حقوق شهروندی در ایران، بیش از هر عوامل معطوف به عدم تبیین جایگاه حقوق شهروندی، فقدان آموزش حقوق شهروندی و عدم نهادینه شدن آن در لایه های متعدد اجتماعی است. آگاهی از حقوق شهروندی از جنبه های مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل بسیار اساسی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره مدرن است . این تحقیق یک پ‍ژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی است که با توجه به هدف های اصلی ما در این پژوهش (تاثیر عامل آگاهی حقوقی شهروندان در پیشگیری از ارتکاب جرم)، موشکافی در معانی آگاهی از حقوق شهروندی و تاثیر آن در وقوع جرم را شامل می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی در پیشگیری از کاهش ارتکاب جرم و همچنین بررسی تاثیر توانمندسازی شهروندان در راستای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی است. نتایج نشان داد آگاهی شهروندان در پیشگیری از کاهش ارتکاب جرم تاثیر دارد و این تفاوت ازنظر آماری معنادار بود (Sig<0/0001) و {P<0.05} و همچنین افراد مورد مطالعه توانمندسازی شهروندان را در پیشگیری از ارتکاب جرم موثر می دانند.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، آگاهی، شهروند، جرم، پیشگیری، توانمندسازی شهروندان