فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 65 (پاییز 1395)
 • پیاپی 65 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سارا امامقلی پور، مریم توکلی* صفحات 7-8
  شماره اخیر نشریه مدیریت سلامت، مقاله ای با موضوع نحوه دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در سطح استان های کشور منتشر شد که محققین با استفاده از تکنیک های تاکسونومی و تاپسیس به رتبه بندی استان ها از نظر دسترسی به شاخص های بهداشتی مورد نظر پرداخته اند [1].
  در این مقاله جهت طبقه بندی بر اساس توسعه یافتگی، استان هایی که فراوانی نسبی تجمعی آن ها بین صفر تا 344/0 بود توسعه یافته، 344/0 تا 637/0 نیمه توسعه یافته و بالاتر از 637/0 توسعه نیافته معرفی شدند و این درحالیست که این دامنه از تغییرات در مطالعه کشوری سال 1387 توسط طحاری و همکاران براساس داده های همان سال معرفی و مورد استفاده قرار گرفته بود [2] و نویسندگان دلیل انتخاب دامنه ای مشابه برای نتیجه گیری از داده های متفاوت را در روش کار خود عنوان نکردند.
  با مروری بر مطالعات مشابه و براساس فرمول ، که در آن، R همان دامنه تغییرات و Xn و Xi مقادیر بیشینه و کمینه امتیازات، a فواصل طبقات و K نیز تعداد طبقات هستند. درجه برخورداری دامنه محدودی داشته و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد، پس از تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها، شهرستان ها از نظر توسعه یافتگی به تعداد دسته های دلخواه تقسیم می شوند. بنابراین با توجه به این درجه برخورداری می توان شهرستان ها را با توجه به شاخص های مورد بررسی رتبه بندی و اولویت بندی نمود[3].
  از این رو در صورتیکه در مطالعه مذکور، با استفاده از فرمول بالا در دسته بندی استانها از نظر توسعه یافتگی بازنگری شود، نتایج حاصل از مطالعه مذکور دستخوش تغییراتی خواهند شد. به این ترتیب که باتوجه به دامنه تغییرات موجود در این مطالعه که 97612537/0 بوده [1] و براساس داده ها، استان هایی که فراوانی نسبی تجمعی آن ها بین صفر تا 34924975/0 می باشد توسعه یافته، 34924975/0 تا 67462487/0 نیمه توسعه یافته و بالاتر از 67462487/0 توسعه نیافته خواهند بود و بدین ترتیب استان مازندران از استان های توسعه نیافته جدا و در زمره استان های نیمه توسعه یافته قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: دسترسی به خدمات بهداشت و درمان، طبقه بندی، منابع بهداشتی
 • داود فیض، عظیم زارعی، امین کهیاری حقیقت* صفحات 9-21
  مقدمه
  امروزه، بیمارستان ها در شرایط رقابتی به دنبال حفظ و افزایش سهم بازار هستند، اما مشکل این است که مسئولین آن ها نمی دانند چه عواملی در ایجاد ارزش برند آن ها در ذهن بیماران دخالت دارد و چگونه برند خود را به منظور ارتقاء جایگاه آن در ذهن بیماران مدیریت نمایند. بنابراین، هدف این مطالعه یافتن عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند بیمارستان و بررسی روابط سلسله مراتبی این عوامل در قالب الگوی کاربردی بود.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش توصیفی و کاربردی شامل افرادی است که در بازه ی زمانی شش ماه از اسفند الی مرداد سال 94 در یکی از بیمارستان های شهر تهران تحت مراقبت های بستری بوده اند. روش نمونه گیری خوشه ایو در دسترس و تعداد اعضاء نمونه 388 بود. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با نرم افزارهای SPSS19 و smartPLS2.0 تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند بیمارستان تحت تاثیر مستقیم تداعی برند، کیفیت ادراک شده، اعتماد به برند، تعهد به رابطه و وفاداری به برند می باشد. همچنین، آگاهی از برند بر تداعی برند، تداعی برند بر کیفیت ادراک شده، کیفیت ادراک شده بر اعتماد به برند، اعتماد به برند بر تعهد به رابطه، تعهد به رابطه بر وفاداری به برند تاثیر مثبت معناداری دارد. تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان اظهار نمود که مدیریت بیمارستان با توجه به عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند و انجام اقدامات لازم، می تواند ضمن اینکه وفاداری به بیمارستان را افزایش می دهند ارزش برند خود را نیز مدیریت و ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: الگوی سلسله مراتبی، مدیریت برند، ارزش ویژه برند، صنعت خدمات درمانی
 • حسین شعبانی نژاد، ابوالفضل علیاری*، حسن ابوالقاسم گرجی صفحات 22-30
  مقدمه
  در محیط پویای کنونی رهبران تحول گرا نقشی تعیین کننده در تغییر و تحولات سازمان ها دارد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی رابطه رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی بوده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. جهت انتخاب نمونه، 57 نفر از مدیران به روش سرشماری، سپس از بین کارکنان زیرمجموعه این مدیران، 216 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه چند عاملی رهبری و استاندارد عملکرد شغلی پاترسون جمع آوری گردید. تحلیل داده های پژوهش از طریق آزمون پارامتری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان فارابی برابر با 39/0± 7/4 و میانگین رهبری تحول گرا در بین مدیران از دیدگاه کارکنان 4/4 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون هبستگی نشان داد که رابطه معنی داری (P-value<0.05) بین مولفه های چهارگانه سبک رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان وجود دارد. ضریب همبستگی برای هریک از مولفه های رهبری تحول گرا به ترتیب نفوذ آرمانی (59 درصد)، انگیزش الهام بخش (48 درصد)، ترغیب ذهنی (56 درصد) و ملاحظات فردی (43 درصد) بدست آمد. همچنین بررسی اثر همزمان ابعاد رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای نفوذ آرمانی 42 درصد و ترغیب ذهنی 39 درصد بر روی عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت داشته اند.
  نتیجه گیری
  ایجاد و توسعه ابعاد و عوامل مرتبط با رهبری تحول گرا می تواند زمینه را برای استفاده افراد از رهبری تحول گرا فراهم سازد و منجر به ارتقای عملکرد سازمان های سلامت شود.
  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، عملکرد شغلی، بیمارستان
 • نیلوفر هدهدی نژاد، حسن اشرفی ریزی*، لیلا شهرزادی، محمدرضا سلیمانی صفحات 31-42
  مقدمه
  هدف پژوهش، تعیین تاثیر به کارگیری فنون بازاریابی اجتماعی بر آگاهی و نگرش دانشجویان و اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات کتابداری پزشکی بوده است.
  روش کار
  روش پژوهش نیمه تجربی نوع کاربردی بود. ابزارگردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و نگرش بر اساس چهار بعد بازاریابی اجتماعی بود. جامعه آماری اعضای هئیت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 بودند که 36 نفر به روش تصادفی در گروه های آزمون و شاهد قرار گرفتند. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان کتابداری واطلاع رسانی پزشکی تایید و پایایی با استفاده ازآلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 92/0 به دست آمد. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین آگاهی و نگرش کلی جامعه نسبت به خدمات کتابداری پزشکی بعد از استفاده از فنون بازاریابی اجتماعی به طور معنی داری افزایش یافته است ( 005/0>P). در میان ابعاد بازاریابی اجتماعی، بیشترین تغییرات آگاهی و نگرش در بعد پیشنهاد (3/7 و 1/6) بود. میزان تغییرات آگاهی در ابعاد قابلیت دسترسی (3/3)، هزینه مشارکت (3/1) و ارتباطات اجتماعی (8/0) نیز به طور معنی دار افزایش یافته است( 005/0>P) و کمترین میزان تغییر نگرش در ابعاد قابلیت دسترسی (4/0-) و ارتباطات اجتماعی (1/0-) بوده است.
  نتیجه گیری
  عدم آگاهی جامعه سلامت نسبت به خدمات کتابداری پزشکی، منجر به کمرنگ شدن نقش کتابداران پزشکی شده است. با توجه به اجتماعی بودن حرفه کتابداری پزشکی، بازاریابی اجتماعی راهکاری مناسب برای تغییر در نحوه آگاه سازی کاربران با خدمات کتابداری پزشکی و ایجاد نگرشی مثبت در میان جامعه سلامت کشوراست.
  کلیدواژگان: خدمات کتابداری پزشکی، بازاریابی اجتماعی، آگاهی، نگرش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • محمدرضا هاشمیان *، محمد جواد آل مختار، اکبر حسن زاده، علیرضا هاشمیان صفحات 43-50
  مقدمه
  جو سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن مشغول کار هستند. هدف این پژوهش ارزیابی جو سازمانی کتابخانه های دانشکدای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان با استفاده از ابزار کلایمت کوال بود.
  روش کار
  این پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است، که در سال 1394 انجام گرفت. جامعه پژوهش، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشکدهای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (تعداد 87 نفر) بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه جو سازمانی کلایمت کوال بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید و صاحب نظران تعیین شد، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 83/0 تعیین گردید. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد، و از طریق آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ANOVA) تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این پژوهش، میانگین کل نمره جو سازمانی در کتابخانه های دانشکده ای، 5/69 (از 100) و مطلوب ارزیابی شد. این میانگین برای دانشگاه اصفهان، 79 و ایده آل ارزیابی گردید و برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه صنعتی به ترتیب، 8/69 و 1/64 و مطلوب ارزیابی گردید. پایین ترین میانگین مربوط به جو عدالت با میانگین 49 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که جو سازمانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان از وضعیت مطلوبی برخوردار است. لیکن یکی از ابعادی که نیاز به توجه و بررسی های بیشتر دارد، جو عدالت است که در سایر پژوهش های مشابه نیز پایین ترین نمرات را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: جو سازمانی، مطالعات ارزشیابی، کتابخانه های دانشگاهی
 • فاطمه مکی زاده*، افسانه حاضری، سید حسین حسینی نسب، فرامرز سهیلی صفحات 51-63
  مقدمه
  پژوهش های مختلفی در مناطق مختلف جهان انجام شده که در آن ها به شکل خاص به موضوع درمان افسردگی پرداخته شده است. بررسی و تحلیل روابط بین اصطلاحات به کار گرفته در عنوان این مقالات می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. لذا، هدف این پژوهش ترسیم نقشه علمی این حوزه در پایگاه پاب مد می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی و با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان و تکنیک تحلیل شبکه ای به بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان مقالات حوزه افسردگی پرداخته است. 6197 مقاله مرتبط با درمان افسردگی در پاب مد در بازه زمانی 2005 تا 2014 با استفاده از نرم افزارهای راور ماتریس، یو سی آی نت و نت دراو تحلیل گردیده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که فعال ترین زمینه پژوهشی در این حوزه شامل دارو درمانی، روان شناسی، عوامل ضدافسردگی و نتیجه درمان می باشد. همچنین براساس نقشه های ترسیم شده با استفاده از شاخص های مرکزیت نزدیکی و بینابینی بیشترین ارزش به زمینه های موضوعی «روانشناسی، دارو درمانی، عوامل ضد افسردگی» اختصاص دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که زمینه های موضوعی «پایبندی به درمان» و «افکار خودکشی» مهم ترین زمینه های نوظهور در این حوزه می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که نقشه هایی علمی حاصل از هم واژگانی کاربران و سیاستگذاران بهتر می توانند از وضعیت پژوهشی و موضوعی یک رشته آگاهی یابند و برنامه ریزی مناسب به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی در این حوزه داشته باشند.
  کلیدواژگان: تحلیل هم رخدادی واژگان، نقشه علمی، پاب مد، تحلیل شبکه، درمان افسردگی
 • شهرام صدقی، حافظ مقدسی*، سیروس پناهی، علی اصغر اصغرنژاد فرید صفحات 64-71
  مقدمه
  یکی از مهمترین شاخص های توسعه و رفاه هر جامعه، سطح سلامت جسمی- روانی آن جامعه می باشد و کتابخانه های عمومی نقش کلیدی در انتشار این اطلاعات دارند، این پژوهش به بررسی میزان تاثیر کتابخانه های عمومی شهر تهران بر سلامت روان کاربران می پردازد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در سال 1394 انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کاربران کتابخانه های عمومی شهر تهران زیر نظر سازمان فرهنگی، هنری شهرداری شهر تهران بود. تعداد 233 نمونه بر اساس نمونه گیری خوشه ایاز شمال، جنوب، شرق و غرب شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته بین نمونه ها توزیع گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون T) در نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد، کتابخانه های عمومی با میانگین 10/3 بر سلامت روان کاربران خود تاثیر می گذارد و نیز این کتابخانه ها با میانگین 80/2 و 1/3 به ترتیب بر رفاه اجتماعی و رفاه عاطفی کاربران خود تاثیر می گذارند. همچنین بین میانگین بعد رفاه روانی و رفاه اجتماعی و رفاه عاطفی در دو گروه زنان و مردان تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اگر چه امتیاز حاصله متوسط است اما بیشتر متمایل به پایین تر از حد متوسط می باشد. لذا، می توان گفت، کتابخانه ها روی سلامت روان کاربران خود تاثیر زیادی ندارند و نیاز است، کتابخانه ها کارکردها و سیاست های خود در این مورد بازبینی کنند
  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی، سلامت روان، شهرداری
 • مریم غفوری، فریبا رخش*، سپیده ره افروز صفحات 72-84
  مقدمه
  با ظهور فناوری های اطلاعاتی، پدیده سرقت ادبی آگاهانه یا ناآگاهانه رو به افزایش است و این امر موجب خدشه دارشدن جامعه علمی می گردد، در این میان کتابداران می توانند نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه علمی داشته باشند. این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش کتابداران در ارتباط با سرقت ادبی و راهکارهای مقابله با آن در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور پرداخته است.
  روش کار
  در این پژوهش روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی بود. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد انجمن کتابداران آمریکا بود. جامعه آماری شامل کارکنان کتابدار کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور(110نفر) بود، روش نمونه گیری سرشماری بود. روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از آزمون آزمون-آزمون مجدد با ضریب همبستگی 78/0 تایید گردید و روش گردآوری داده ها به شیوه ارسال الکترونیک و پستی بود.
  یافته ها
  بیش از4/40 درصد از 91 پاسخگو گزارش دادند که به دانشجویان و اساتید در نحوه استناد دهی کمک نموده اند. آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین کتابدارانی که به دانشجویان در خصوص سبک استناد و چگونگی استناد به منابع راهنمایی می کنند و سطح تحصیلات آن ها رابطه ای وجود دارد( 02/0= (p-value در حدود 30 درصد از کتابداران در تهیه بروشور آموزشی و تکالیف درسی با اساتید همکاری داشته اند.
  نتیجه گیری
  دراین پژوهش مشخص شد که کتابداران به خاطر آگاهی بسیار کم از نقش خود در این رابطه، در بیشتر حوزه های مورد بررسی فعالیت کمی داشته اند. در واقع کتابداران با موارد سواد اطلاعاتی بیگانه هستند. لذا، با بالا بردن سظح تحصیلات کتابداران و برگزاری کارگاه های آموزشی می توان آن ها را با نقش های جدید خود آشنا ساخت.
  کلیدواژگان: کتابدار پزشکی، سرقت ادبی
 • منصوره فیض آبادی*، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی صفحات 85-100
  مقدمه
  در چند سال اخیر سرمایه گذاری بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی افزایش یافته است، در نتیجه برای توجیه سرمایه گذاری های انجام شده، دستاوردها و اثر آن ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند. هدف این پژوهش، سنجش اثر تولیدات علمی کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش است.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع کاربردی است که با کمک روش های کتابسنجی و علم سنجی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی 5982 تولید علمی کارآزمایی بالینی ایران تشکیل دادند، که تا تاریخ 17 می 2016، در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده بودند. جهت تحلیل داده ها و آمار توصیفی از نرم افزار اکسل و برای ترسیم نقشه های همکاری، از نرم افزارهای بیب اکسل، نت دراو و یو سی آی نت استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نسبت استناد به مقاله تولیدات علمی کارآزمایی بالینی ایران، 8/7 بوده است که از نسبت استناد به مقاله مربوط به کشور ایران در پایگاه ESI که6 گزارش شده بالاتر بوده اما از نسبت جهانی برای حوزه پزشکی بالینی که 7/8 بوده است، پایین تر است. نسبت استناد به نویسنده، 5/5 و 30 درصد از مطالعات، فاقد استناد بودند. میانگین ضریب تاثیر مجلات منتشر کننده مقالات، 2/2 بود.
  نتیجه گیری
  در بخش شاخص های توسعه، تنها 6/19درصد از مقالات با همکاری سازمان های بین المللی انجام گرفته اند. از نظر کیفیت، بیشتر مجلات منتشر کننده مقالات، ضریب تاثیر پایین تر از میانگین ضریب تاثیر مجلات آن حوزه داشته اند. با توجه به روند افزایشی مطالعات کارآزمایی بالینی ایران، توجه به سنجش اثر و ارزیابی این مطالعات ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: مقالات کارآزمایی بالینی، دانش، ارزیابی پژوهش
|
 • S. Emamgholipour, M. Tavakkoli* Pages 7-8
 • D. Feiz, A. Zarei, A. Kohyari Haghighat* Pages 9-21
  Introduction
  Nowadays, in the present condition of high competition among hospitals they strive to maintain and increase their market shares; however, some hospital managers are not informed about the factors influencing their brand equity and the mechanism by which they could manage the brand to enhance their positions in the minds of patients. Therefore, the purpose of this study is to identify factors influencing on hospital brand equity and investigate hierarchical relationships of brand equity dimensions in a practical model.
  Methods
  Population of this depictive and applied study includes individuals receiving impatient services in the first 6 months of 2016 at hospitals in Tehran. Cluster and available sampling were used and the number of members was 388. The collected data through questionnaire were analyzed with smartPLS2.0 and SPSS19 software.
  Results
  The results showed that hospital brand equity was, to a large extent, influenced by brand associations, perceived quality, brand trust, relationship commitment and brand loyalty. There were a positive effect of brand awareness on brand associations, brand associations on perceived quality, perceived quality on brand trust, brand trust on relationship commitment and relationship commitment on brand loyalty. However, the effect of brand awareness on brand equity was insignificant.
  Conclusion
  According to the results, it can be suggested that managers of hospitals should pay attention to factors influencing hospital brand equity and take necessary measures to increase loyalty to the hospital and manage hospital brand equit
  Keywords: Hierarchical Model, Brand Management, Brand Equity, Healthcare Industry
 • H. Shabaninejad, A. Alyari *, H. Abolghasem Gorji Pages 22-30
  Introduction
  In a changing environment and flexible condition, organizational leadership has a crucial role. The present researchtried to determine the relationship between transformational leadership and employees` job performance in Farabi Hospital.
  Methods
  This is a descriptive and correlational study. Fifty seven of managers were selected via census sampling and 216 subordinates of the managers were selected by Cochrane formula. We used Multi-Level questionnaire (MLQ) to measure transformational leadership and Paterson job performance standard questionnaire to collect the data. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple linear regression were conducted using SPSS.
  Results
  The results showed an average level of employees` job performance (4.7) in Farabi Hospital (SD 0.39). Moreover, from the staff’s points of view, the average score of transformational leadership in Farabi`s hospital managers was 4.4. In addition, the results of regression analysis showed a significant relationship between transformational leadership dimensions and staff employees` job performance (P-Value
  Conclusion
  Developing and improving transformational leadership dimensions is crucial for its implementation which can enhance healthcare organizational performance.
  Keywords: Transformational leadership, Job performance, Hospital
 • N. Hodhodinezhad, H. Ashrafi, Rizi *, L. Shahrzadi, Mr Soleymani Pages 31-42
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effect of using social marketing techniques on the knowledge and attitudes of students and faculty members of Isfahan University of Medical Sciences to the Medical Librarianship Services.
  Methods
  A quasi-experimental method was applied. Data collection was a two researcher made questionnaire based on knowledge and attitude of our aspects of social marketing. The study population included all faculty members and students of Isfahan University of Medical Sciences in 2015. 36 people in each test and control groups were randomly selected. The validity of the questionnaires was confirmed by a panel or medical library experts and reliability of 0.82 and 0.92 by using Cranach’s alpha respectively. Descriptive and inferential statistics method was performed for data analysis.
  Results
  Average knowledge and attitudes of the target population has increased significantly after social marketing intervention. Among the aspects of social marketing, most of the changes were in knowledge and attitudes (3/7 and 1/6). The changes of awareness in Dimension of accessibility (3.3), the cost of participation (3.1) and communication (8.0) also increased significantly, while the lowest rate of attitude change was in dimension of accessibility (4.0 -) and communication (1 / 0-).
  Conclusion
  Lack of awareness to medical librarian services, lead to reducing the role of medical and academic libraries. According to the social role of libraries, social marketing is an appropriate way to informing users of medical librarian services and create a positive attitude among the country's health community.
  Keywords: Medical Librarian Services, Social Marketing, Knowledge, Attitude, Isfahan University of Medical Sciences
 • Mohammadreza Hashemian*, Mohammadjavad Alemokhtar, Akbar Hassanzadeh, Alireza Hashemian Pages 43-50
  Introduction
  Organizational Climate is an assessment of library staff perceptions. This study aimed to assess the organizational climate of libraries in Isfahan state Universities using ClimateQual.
  Methods
  The participants of this descriptive study included 87 librarians from State Universities of Isfahan (Isfahan University, Isfahan University of Medical Sciences, and Isfahan University of Technology). The data were collected using the ClimatQual questionnaire, the reliability of which was reported by using Cronbach's alpha as 0.83. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics including mean and standard deviation and ANOVA by SPSS software version 18.
  Results
  According to the findings, the total mean score of organizational climate in state universities of Isfahan was 69.5 %. The mean scores for Isfahan University, Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University of Technology were 79%, 69.8% and 64.1%, respectively. while the Climate Justice (49%) obtained the lowest.
  Conclusion
  The findings indicated that the organizational climate of State Universities in Isfahan was desirable; however, Climate Justice, with the lowest mean score compared to similar studies, is the aspect that deserves more attention by library administrators.
  Keywords: Organizational Climate, Evaluation Studies, University libraries
 • F. Makkizadeh*, A. Hazeri, S.H. Hosininasab, F. Soheili Pages 51-63
  Introduction
  A considerable amount of research is conducted in the area of depression therapy from all over the world. Exploration of the relationships between title keywords of the papers provides helpful information for researchers. The aim of this paper is to draw up scientific maps for this research area in PubMed.
  Method
  This research is conducted based on scientometrics approaches. It uses the techniques of co-word analysis and social network analysis to identify conceptual relationship between papers related to the field of depression therapy. Using Ravar Matrix, Ucinet and Netdraw software packages, 6, 172 papers related to the treatment of depression in PubMed were analyzed during the period from 2005 to 2014.
  Findings: The subject areas of Medication adherence and Suicidal ideation were identified as the most prevalent new and emerging topics in this field. Results of Closeness and Between Centrality indicators, revealed that the greatest value is related to the topics of »Psychology, Drug Therapy, and Anti-depressive Agents«.
  Conclusion
  According to the findings, Drug Therapy, Psychology, Anti-depressive agents, and Treatment outcome are the most active research areas. Scientific maps help users and policy makers get a better understanding of the structure of a research area, explore the research status of a field and make plans to improve the quality and quantity of scientific products.
  Keywords: Co, word Analyses, Scientific Map, PubMed, Social Network, Depression Therapy
 • Shahram Sedghi, Hafez Moghadasi *, Sirus Panahi, Ali Asghar Asgharnezhad Farid Pages 64-71
  Introduction
  Physical and mental health are the most important indicators of development and prosperity of any society and public libraries have a key role in disseminating information. This study investigates the impact of the public libraries under the auspices cultural organization of Tehran Municipality on mental health of the users.
  Methods
  This is a 2015 cross-sectional study. The study population consisted of public library users in Tehran under the auspices of Culture and Art Organization of Tehran. Based on cluster sampling, 233 samples from North, South, East and West of Tehran were randomly selected. The Questionnaire developed by the researchers was distributed among library users. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (test T) in SPSS software version 21 was used for data analysis.
  Results
  The Results showed public libraries with the mean of 3.10 will affect the mental health of its users, also in the area of social welfare and emotional well-being the impact was 2.80 and 3.07 respectively. The mean of mental, social welfare, and emotional wellbeing domains were not significantly different between men and women.
  Conclusion
  The results showed that although the mean score in components of mental health was average but mostly it is inclined towards below the average, hence we can conclude that public libraries do not have a strong effect on the mental health of their users , therefore the need for the libraries to revise their policies and performance to be more appealing to the users is felt.
  Keywords: Public Library, Mental Health, Municipalities
 • M. Ghafouri, F. Rakhsh *, S. Rahafrooz Pages 72-84
  Introduction
  This study aimed to Survey role of librarians working in central libraries of medical universities type 1 in relation to plagiarism and deal with that was conducted.
  Methods
  This method is analytical survey study and this study is applied. The questionnaire was standardized America Library Association. The population consisted of employees of Medical Universities librarians type 1 are (110) people, sampling was census. The sampling method was census. Validity and content validity and reliability of the method using test-retest correlation coefficient of 78/0 was confirmed by the data collection practices and postal mail was sent. SPSS software to analyze the data descriptive statistics (mean,...) and inferential statistics (chi-square Chi-square) were performed.
  Results
  91 percent of respondents reported more than 4/40 that of students and teachers in how to cite contributed. Chi-square test showed that librarians to students about the style of citation and how to refer to sources of advice and level of education of relationship there (p-value = 0/02 in 30% of librarians in preparing brochures and training assignments with teachers have been working.
  Conclusion
  In this study, given that librarians have little activity in most areas studied and of its role in this regard had very low awareness to the conclusion that our librarians are information literate, are alien to raise the level of education of librarians and workshops so they can be with introduced his new role.
  Keywords: Medical Librarian, Plagiarism
 • M. Feizabadi *, F. Fahimnia, N. Naghshineh, Sh Tofighi, Ar Mosavi Jarrahi Pages 85-100
  Introduction
  Recently, there has recently been an increase in the level of investments in clinical trials; therefore, the outcomes and impacts of these investments should be assessed. This study aimed to measure the impact of scientific productions of clinical trials on the knowledge production and development in Iran.
  Methods
  In this descriptive study bibliometric and scientometric methods were used on 5982 scientific productions of clinical trials in Iran indexed in the Web of Science database. Data were analyzed through the Excel Software, and cooperation maps were drawn using bib excel, UCINET and NetDraw Software.
  Results
  According to the findings the ratio of citations to the articles on the scientific productions of clinical trials in Iran (7.78%) is more than that of articles written by Iranian authors in the ESI Database (6.06%) but less than the global ratio in the field of clinical medicine (8.65%). A total of 1140 articles (19.06%) were written in collaboration with international organizations. The ratio of citation to the authors was 5.46% and a total of 29.96% of the articles appeared without citations. The average impact factor of journals publishing papers was 2.15.
  Conclusion
  Concerning the development indices, only 19.6% of studies have been conducted in collaboration with international organizations. The impact factors of Journals on quality were lower than the average impact factor of Journals in the field. Therefore, the increase of clinical trials in Iran necessitates a serious assessment and evaluation of the impact of these studies.
  Keywords: Clinical Trials as Topic, Evaluation Studies, Knowledge