فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 15 (بهار و تابستان 1395)

نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی
پیاپی 15 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی ربیعی*، مونا نیرومندناصرکیاده صفحات 1-20
  هدف اصلی پژوهش حاضر، «بررسی مقایسه ای مصرف کالاهای ایرانی در بین زندگی شهری و روستایی» می باشد. در این پژوهش علاوه بر مصرف (مصرف فرهنگی و مصرف مادی) که جزء اولین متغیرها و شاید مهم ترین شاخص سنجش سبک زندگی، می باشد، فعالیت اوقات فراغت که یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی می باشد، با ابزار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، کلیه شهروندان قزوینی و اهالی روستای الموت قزوین است که از میان آنها 186 نفر (92 زن و 94 مرد) به روش تصادفی انتخاب شدند. فرضیه مورد بررسی، وجود تفاوت در مصرف کالاهای ایرانی در بین زندگی شهری و روستایی بود که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها استخراج و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، یافته ها نشان می دهند، در بعضی از شاخص ها ( مثل: چگونگی گذران اوقات فراغت؛ معیار انتخاب و ویژگی لباس؛ استفاده از کتاب، اینترنت، ماهواره و رادیو ایرانی؛ استفاده از وسیله نقلیه ) تفاوت معناداری بین مصرف کالاهای ایرانی در بین دو گروه شهر و روستا وجود دارد و در برخی دیگر از شاخص ها ( مثل: چگونگی تهیه لباس؛ نوع خوراک مصرفی؛ اولویتهای مراقبتی و بهداشتی؛ ملاک خرید اثاثیه منزل؛ استفاده از تلویزیون، مجله، روزنامه و رادیوخارجی ) تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: مصرف، سبک زندگی، کالای ایرانی، شهر، روستا
 • داود رضایی، اسدالله کردناییج*، اصغر مشبکی صفحات 21-38
  در عصر حاضر سازمان ها علاوه بر جذب مشتری دغدغه حفظ مشتری، ایجاد رابطه مستمر و در نهایت ایجاد وفاداری در مشتریان را دارند. دو مفهوم ارزش درک شده و کیفیت رابطه به عنوان اصلی ترین مفاهیم موثر بر وفاداری مشتریان مطرح هستند. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزش درک شده و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتریان و ابعاد آن در صنعت بانکداری صورت گرفته است.
  این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع-آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تمامی مشتریان بانک سامان در کلان شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و نمونه ای 380 نفری از این مشتریان برای مطالعه استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شده است.
  یافته های تحقیق نشان دادند که ارزش درک شده و کیفیت رابطه به طور کلی تاثیر مثبت معنی داری بر وفاداری مشتریان دارند. علاوه بر این مشخص شد که دو متغیر ارزش درک شده مشتری و کیفیت رابطه بر ابعاد وفاداری نیز تاثیر معنی داری دارند.
  کلیدواژگان: ارزش درک شده، کیفیت رابطه، وفاداری طبقه بندی JEL: M31
 • محمود محمدیان، معصومه خواجه دهدشتی* صفحات 39-58
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر دلبستگی احساسی بین مصرف کننده و خرده فروشی بر قصد خرید مصرف کنندگان صورت گرفته است. دلبستگی احساسی همان اشتیاق و علاقه شدید نسبت به خرده فروشی، ارزیابی مثبت از خرده فروشی و اظهار علاقه به خرده فروشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی، مشتریان فروشگاه های هایپراستار می باشند و با استفاده از جدول مورگان، نمونه ای معادل 384 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج برآمده از فرضیات تحقیق نشان می دهد که دلبستگی احساسی بر قصد خرید مصرف کنندگان تاثیر مثبت دارد. همچنین سه متغیر تصویر فروشگاه خرده فروشی، ارزش معاملاتی ادراک شده، و اعتماد مصرف کنندگان به فروشگاه بر دلبستگی احساسی تاثیر مثبت دارند. همچنین مشخص شد که متغیر عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداری بر دلبستگی احساسی ندارد.
  کلیدواژگان: دلبستگی احساسی، تصویر فروشگاه، ارزش معاملاتی ادراک شده، مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد
 • مهدی المدرسی*، فاطمه محمدی صفحات 59-82
  با توجه به رشد سریع و گسترده ی ابزارهای برخط دیجیتال نظیر موبایل های هوشمند و تبلت ها، و سهولت قرار گرفتن در فضای مجازی، خرید و فروش برخط و خرده فروشی اینترنتی بستری جذاب برای کارآفرینی ایجاد کرده است. آمارها نشان می دهد در سه ماهه اول سال 2014 بیش از 5.8% از خرده فروشی درآمریکا از طریق اینترنت انجام شده و بعلاوه رشد خرده فروشی اینترنتی 16 برابر خرده فروشی سنتی بوده است. ولی با این حال، در کشور ما شرکت ها هنوز هم با چالش عدم استقبال چشمگیر افراد از این شیوه خرید روبرو هستند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر برخرید اینترنتی موضوعی حیاتی برای کنشگران این عرصه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه عوامل موثر بر خرید اینترنتی مصرف کننده با توجه به اثر ارزش های مصرف کننده و با روش تحقیق پیمایشی به بررسی جامعه آماری افرادی که حداقل یکبار خرید اینترنتی داشته-اند، پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از بررسی روابط علت و معلولی بر مبنای روش مدلسازی معادلات ساختاری و برای بررسی روابط متغیر تعدیل گر از حداقل مجذورات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوجویی مصرف کننده، امنیت، حریم خصوصی بر نیت خرید مجدد اینترنتی تاثیر مثبت دارند. همچنان بنا بر یافته های تحقیق، ارزش های مصرف کننده اثری بر متغیرها و نیت خرید مجدد اینترنتی نداشت.
  کلیدواژگان: خرید برخط، رفتار مصرف کننده اینترنتی، ارزش های مصرف کننده
 • ابوالفضل تاجزاده نمین* صفحات 83-107
  این مطالعه در جستجوی دست یابی به دو هدف عمده می باشد. هدف اول آن شناسائی و اولویت بندی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران با تمرکز بر تورهای تفریحی می باشد. هدف دوم مطالعه، مقایسه مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، وضعیت، تاهل، سن، تحصیلات، شغل و درآمد) می باشد.
  یافته ها در مورد هدف نخست با استعانت از روش نمونه گیری خوشه ایو دریافت 88% از پرسشنامه های توزیع شده ذیربط در میان دفاتر خدمات مسافرتی با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی و آزمون فریدمن بیانگر آن است که از نظر گردشگران پنج عامل تاثیرگذار بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران می باشند که بترتیب عبارت از ویژگی محصول (تور بسته بندی شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی)؛ نحوه خدمات رسانی کارکنان؛ قیمت؛ تبلیغات و نهایتا شواهد فیزیکی و جایگاه دفاتر خدمات مسافرتی و منابع اطلاعاتی گردشگران می باشند.
  یافته ها در رابطه با هدف دوم با استعانت از آزمونهای t استودنت و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) بیانگر آن است که فقط در رابطه با جنسیت و شغل تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: دفتر خدمات مسافرتی، انتخاب، تور تفریحی، گردشگران داخلی
 • عظیم الله زارعی*، عاطفه شعبانی صفحات 109-131
  در عصر حاضر ، کارآفرینی در سطح سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سطح فردی می تواند به عنوان مزیت رقابتی عصر جدید تلقی شود .پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در محیط آشفته شرکت های کوچک و متوسط صورت گرفته است. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی همبستگی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی است. برای سنجش ابعاد عملکرد از پرسشنامه استاندارد ورهیز و مورگان، گرایش کارآفرینانه از پرسشنامه استاندارد کوین و لامپکین، ظرفیت جذب، پرسشنامه استاندارد جانسن و آشفتگی بازار از پرسشنامه استاندارد جاووسکی و کوهلی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، از مدیران ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط عضو پایگاه اطلاع رسانی صنایع کوچک و متوسط انتخاب گردید. تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که ظرفیت جذب رابطه بین عملکرد و گرایش کارآفرینانه را در بازار آشفته تقویت می کند. یافته های این پژوهش می تواند به مدیران و تحلیلگران شرکتها در شناسایی شرایط بازار و عوامل تاثیر گذار بر عملکرد شرکتهایشان کمک کند.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینی، ظرفیت جذب، آشفتگی بازار، عملکرد شرکت
 • محمدرضا کریمی علویجه، مصطفی افشارنژاد* صفحات 133-163
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی و عوامل موثر بر سبک زندگی با قصد خرید آپارتمان نوساز می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده متقاضیانی است که قصد خرید آپارتمان نوساز در مناطق 5،21و 22 شهرداری تهران را داشتند، حجم نمونه برابر با 384 نفر تعیین گردید و از روش خوشه ایدر دسترس برای نمونه گیری استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل فرضیه ها آزمون شدند. در پایان تمامی فرضیات اصلی پژوهش تائید گردید. نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین سبک زندگی و عوامل خارجی و داخلی موثر بر روی سبک زندگی با قصد خرید آپارتمان نوساز وجود دارد. ضریب بدست آمده نشان می دهند که بین عوامل خارجی و قصد خرید همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. این ضریب برابر با 0.43 می باشد. بعلاوه ضریب بدست آمده برای رابطه مثبت معنی داری بین عوامل داخلی و قصد خرید برابر با 0.56 می باشد. ضرایب نشان می دهند که عوامل داخلی نسبت به عوامل خارجی همبستگی قوی تری با قصد خرید دارند. یافته ها نشان داد تمامی عوامل خارجی بر اساس نتایج روی قصد خرید آپارتمان نوساز تاثیر دارند که در این میان تاثیر خانواده و طبقه اجتماعی بیشتر است و در میان عوامل داخلی تاثیر دانش و شخصیت روی قصد خرید آپارتمان نوساز تائید نشد.
  کلیدواژگان: قصد خرید، سبک زندگی، آپارتمان نوساز، عوامل موثر بر سبک زندگی، مدل معادلات ساختاری
 • ساناز مفردی*، محمد شیخ زاده صفحات 165-184
  تحقیق حاضر از آن جهت دارای ضرورت است که صادرات در هر کشور امروزه یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی محسوب می شود. استان خراسان شمالی دارای پتانسیل های بالای صادراتی در کشور است. این تحقیق به دنبال شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی و راهکارهای توسعه صادرات در این استان می باشد.در پژوهش حاضر، برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه بهره گرفتیم. همچنین برای رتبه-بندی موانع و راهکارها از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات تحقیق (با استفاده از نرم افزار spss) از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که عمده ترین موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل: 1) نوسانات و تغییرات مداوم نرخ بهره و نرخ ارز، 2) وجود نداشتن برنامه-ریزی راهبردی برای نفوذ و ورود به بازارهای جهانی، 3) نداشتن تفکر جهانی شدن بین مدیران شرکت ها و عمده ترین راهکارهای توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل: 1) برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب و مجهز زمینی و دریایی و غیره جهت صدور کالا، 2) برخورداری از مهارت و دانش فنی در زمینه تولید محصولات مرغوب و با کیفیت جهت صادرات، 3) برخورداری از زیرساخت های پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات می باشند.
  کلیدواژگان: خراسان شمالی، راهکارهای توسعه صادرات، موانع توسعه صادرات
 • علی صنایعی، مجید محمد شفیعی، مائده امینی ولاشانی* صفحات 185-209
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و نیز تعیین عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات این بانک است. در این راستا درگیری ذهنی مخاطب و همچنین ویژگی های تبلیغات مورد بررسی قرار گرفتند و از مدل آیدای ارتقاءیافته که مدلی جدید به منظور ارزیابی اثر بخشی تبلیغات است استفاده شد، که شامل ابعاد توجه، علاقه، جستجو، تمایل، اقدام، دوست داشتن/ نداشتن، تسهیم کردن، عشق/ تنفر است. جامعه آماری مراجعه کنندگان به شعب بانک تجارت در شهر اصفهان است، که تبلیغات بانک تجارت را دیده اند. تعداد اعضای نمونه، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایتعیین گردید. با استفاده از فرمول جدول مورگان برای انتخاب شعب(خوشه ها) و تعداد 63 شعبه در شهر اصفهان، 56 شعبه به طور تصادفی ساده انتخاب شد. به دلیل استفاده از روش معادلات ساختاری و با توجه به تعداد سوالات پرسشنامه، حجم نمونه ای 300 نفری برای پاسخ گویی به سوالات و تخصیص به شعب انتخابی در نظر گرفته شد. پرسشنامه این پژوهش از روایی محتوایی، روایی سازه و پایایی 97 درصدی برخوردار می باشد. نتایج حاکی از آن است که ویژگی های تبلیغ تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی تبلیغات ندارد، اما به صورت غیرمستقیم و از طریق درگیری ذهنی تاثیر قابل توجهی بر اثر بخشی تبلیغات دارد. بعلاوه ، تبلیغات این بانک اثربخشی لازم را دارا نیست و می توان گفت که بعد جستجو ضعیف ترین بعد و متغیرهای تسهیم اطلاعات و تجربیات، اقدام و تمایل به ترتیب دیگر ابعاد ضعیف متغیر اثربخشی تبلیغات هستند. همچنین علاقه افراد به این بانک و عشق به این برند در حد متوسط ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: تبلیغات، اثربخشی تبلیغات، مدل آیدای ارتقاءیافته، درگیری ذهنی مخاطب
 • سید حسن حاتمی نسب*، علی صنایعی، سید فتح الله امیری عقدایی، علی کاظمی صفحات 211-239
  بندر خشک یک راه حل بالقوه برای دسترسی بهتر به قابلیت های بنادر دریایی داخلی محسوب می شود. مطمئنا برای پیاده سازی موفق بندر خشک وابسته به شناسایی و تعریف موانع و قابلیت های توسعه ترمینال های واسطه ای پیشرفته می باشد. در راستای پیدا کردن روش راه اندازی بندر خشک در ایران، بازنگری ادبیات و مقایسه مطالعات انجام شد. از روش دلفی بر اساس مصاحبه الزامات راه اندازی بندر خشک شناسایی شد. در نتیجه این بررسی 8 متغیر با اهمیت (مسیر جاده ای؛ شبکه ریلی؛ بنادر دریایی؛ ساختار و زیرساخت؛ فرایند و اجرا؛ مالی؛ حفاظت از محیط زیست؛ محیط فیزیکی) شناسایی شد و کمبود (شکاف موجود) در همه عوامل تایید گردید. سپس از روش دیماتل روابط علی بین آنها کشف شد. روابط علی در قالب یک مدل مفهومی مطرح گردید. بنابراین این تحقیق با هدف دستیابی درک بهتری از مسیر اجرای پروژه های بندر خشک در ایران الگویی از روابط بین مهمترین متغیرهای اثرگذاری در اجرای پروژه های بندر خشک را پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: بندر خشک، حمل و نقل با چند وسیله نقلیه، مناطق پشت ساحلی، دیماتل، دلفی
 • ابوالفضل کزازی، کامران فیضی، علی خاتمی، سعید اسلامی* صفحات 241-264
  موفقیت یک شرکت بستگی به توانایی آن در یکپارچگی و هماهنگی، در شبکه پیچیدهای از ارتباطات تجاری در میان اجزای زنجیره تامین دارد. در این فضای رقابتی شدید، کلید مزیت رقابتی پایدار در ارائه خدمات و هماهنگی در انجام فعالیت ها با کیفیت بالا است که در نهایت منجر به رضایتمندی مشتری نهایی خواهد شد. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای ارزیابی انعطاف پذیری بین اجزای مختلف زنجیره تامین (تامین کننده، تولید کننده، توزیع کننده و مشتری) است. متدولوژی تحقیق مبتنی بر مطالعه جامع مبانی نظری و شناسایی و گروه بندی شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی است. همچنین، ارائه مدل مبتنی بر مهم ترین عوامل ایجاد انعطاف پذیری در زنجیره تامین هدف اصلی می باشد. این عوامل در سه گروه در نظر گرفته شدند: بین تامین کننده و تولید کننده، بین تولید کننده و توزیع کننده، بین توزیع کننده و مشتری؛ و تاثیرات بین همه عوامل از تامین کننده به سمت مشتری ترسیم گردید. نتایج نظر سنجی از خبرگان منتخب در صنعت کاشی و سرامیک ایران، نشان داد که تمامی روابط پیشنهادی قابل قبول بود و مدل مورد تایید می باشد. بنابراین، ارتقای هر یک از این عوامل می تواند به بهبود انعطاف پذیری در زنجیره تامین تاثیر دارند. همچنین اثرات این عوامل بر روی هم نشان داد که توجه به علت ها می تواند افزایش انعطاف پذیری را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، انعطاف پذیری، کاشی و سرامیک ایران، حداقل مربعات جزئی (PLS)، معادلات ساختاری (SEM)
 • عباس جنگ* صفحات 265-301
  هدف این مقاله تبیین پدیده ی متاخر جهان شدن معاصر، در سه ساحت پیدایش، بسط و همچنین پیامدهایش در حوزه ی مصرف زندگی روزمره است. جهانی شدن واقعیتی اجتماعی با چندین بعد بهم پیوسته است. ذیل چرخش فرهنگی و اهمیت یافتن بحث مصرف در زندگی روزمره، الگوهای برساخته شده ی مصرفی در این حوزه، بعنوان الگوهای معنایی و هویت ساز برای کنشگران زندگی روزمره در نظر گرفته می شود. در این شرایط تحت روند جهانی شدن، این کنشگران با نشانه ها و کالاهای مختلف از سراسر جهان مواجهه می شوند. در اینجا نوع واکنش کنشگران زندگی روزمره در قالب انواع بومی گرایی، جهانی گرایی و روند میانه ی چندرگه قابل بررسی است. جهت بررسی انواع مواجهات کنشگران ایرانی با این روند، پژوهش حاضر بر الگوهای مصرفی بر مبنای منابع و کالاهای محلی و جهانی تمرکز نمود. روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و توصیفی، و روش مردم نگارانه است که از طریق مصاحبه ی عمیق با 28 جوان 18 تا 35 ساله ی تهرانی، و گردآوری اسناد، در متن زندگی روزمره اقدام به جمع آوری داده هایی در مورد الگوهای مصرفی شده است. داده های جمع آوری شده در قالب روشی ترکیبی از کدگذاری موضوعی، کدگذاری عددی، تحلیل گفتگو، تحلیل اسنادی، در کنار تحلیل کمی محتوا، به بررسی انواع الگوهای التقاطی مصرفی بر مبنای شدت مصرف منابع مختلف در پنج حوزه ی مصرف خوراک و نوشیدنی؛ پوشش و مدیریت بدن؛ فراغت؛ انواع مصارف فرهنگی؛ مصارف ارتباطی؛ نشان داد که نوعی جهان وطنی در بعد مصرفی در ساحت زندگی روزمره ی ایرانی مشهود است که شدت آن بر مبنای میزان مصارف منابع و همچنین خلاقیت کنشگران، مختلف می باشد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، الگوهای کسب وکار، زندگی روزمره، مصرف، جهان وطنی
|
 • D. Rezae, A. Kordinaj *, A. Moshabaki Pages 21-38
  In the present period in addition to attract customers, organizations are concerned to keep customer, developing of continual relationship and loyal customers. Relationship quality and perceived value are considered as the most effective concepts on customer loyalty. Accordingly, the present study has been aimed to assess the impact of perceived value and relationship quality on customer loyalty and its dimensions in the banking industry.
  This research is a descriptive-survey study and a questionnaire was used to collect data. All customers of Saman Bank in Tehran metropolis was considered as a statistical population and a sample of 380 individuals were used for the study of the client. The structural equation modeling approach (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) is used to analyze the data.
  Research findings showed that relationship quality and perceived value have a positive significant effect on customer loyalty. In addition, it was found that two variables, customer perceived value and relationship quality, have a significant effect on customer loyalty dimensions.
  Keywords: Perceived Value, Relationship Quality, Loyalty JEL: M31
 • Mahmood Mohammadian, Masoumeh Khajeh Dehdashti* Pages 39-58
  The aim of current study is to investigate emotional attachment between consumer and retailer on the consumers intention to purchase. Emotional attachment is the same passion to retail, positive assessment of the retail and expressed interest in sale. Statistical population of the Present study is the customers of the Hyperstar store. And using of morgan table a sample of 384 people was selected for the study. This study is survey type and for data collection the questionnaire has been used. In order to data analysis and model confirmation, structural equation and confirmatory factor analysis have been used, the results derived from the research assumptions indicates that the emotional attachment has a positive impact on consumers intention to purchase . and also three variables, retail store image, perceived transactional value, and the consumers trust have an positive impact in emotional attachment. It also became clear that variable Corporate social responsibility associations have no significant effect on emotional attachment.
  Keywords: emotional attachment, store image, perceived transactional value, corporate social responsibility, trust
 • M. Almodaresi *, Fatemeh Mohammadi Pages 59-82
  Online shopping and internet retail are two major categories of e-commerce. According to the rapid and extensive growth of digital online tools such as smart phones and tablets, and the easy getting in the virtual word, online buying and selling and internet retail have created attractive Opportunity for entrepreneurship. Statistics show that in the first three months of 2014 more than 5.8 percent of retail is done via the internet in America. Moreover the growth of online retail has been 16 times more than the retail traditional; however, companies in our country are still faced with the lack of significant interest of this style of purchase. Therefore it is necessary to identify factors influence on consumer’s online shopping. This research aimed to study of factors effect on online shopping according to consumer values and role of consumer’s personality features with survey research method and descriptive-causal type investigates population, who has at least once purchased online. data that researcher gathered have been analyzed by structural equation modelling techniques so we could have test causal relationship between research variables according to outputs of high usage software called LISREL, and partial least squares method for investigation moderation variables, are used. The results show that consumer innovativeness, perceived risk, security, privacy and utility has a positive and significant effect on internet repurchase intention. Also, According to the research findings, personality traits don’t effect on repurchase intention. Consumer values don’t affecting on variables and Internet repurchase intentions.
  Keywords: online shopping, internet consumer behavior, consumer values
 • Abolfazl Tajzadeh Namin* Pages 83-107
  This study attempts to achieve two main objectives. The first one is to identify important factors affecting on Tehran's travel agencies choice, by focusing on recreational tours. The second one is to compare important factors, with demographic attributes (such as sex, marital status, age, education, occupation and revenue).
  Results relevant to first objective, using cluster sampling, by receiving 88% of distributed questionnaires among related travel agencies, as well as applying factor analysis and Freed man tests, shows that from domestic tourists perspective, there are five factors affecting on Tehran's travel agency choice. These factors respectively are: product attributes; packaged tours by travel agency; employee's service delivery; price, advertisement and finally physical evidences, as well as the location of travel agency and tourist's sources of information.
  Findings for second objective, by using the t student and one way analysis of variance (ANOVA), shows that there are only sex and occupation are significant at 95 % confidence interval.
  Keywords: Travel agency choice, Tehran city, recreational tour, domestic Tourists
 • A. Zarei *, Atefeh Shaabani Pages 109-131
  Nowadays, entrepreneurship at the organizational level and entrepreneurial attitude at the individual-level can be seen as a competitive advantage in the new era. This study aimed to investigate the relationship between entrepreneurial orientation and performance of SMEs in the disturbance environment. While essentially an applied research, a questionnaire was employed to collect the data within a descriptive survey. To measure the dimensions of the organizational performance Vorhies and Morgan’s standard questionnaire, to measure entrepreneurial attitude, Covin and Lampkin’s standard questionnaire, to measure absorptive capacity, Janson’s standard questionnaire and to measure market turbulence, Jaworski and Kohli’s standard questionnaire were used. Senior executives of small and medium businesses, the member of small and medium industries Information Center were selected as the population of the investigation. Analyzing collected data by Structural equation modeling demonstrated that absorptive capacity strengthens the EO–performance relationship in turbulent markets. The findings help managers and company’s analysts to identify the market conditions and factors affecting the company's performance.
  Keywords: Entrepreneurial Orientation, absorptive capacity, market turbulence, organizational performance
 • Mohammad Reza Karimi Alavijeh, Mostafa Afsharnejad* Pages 133-163
  Studying The Relationship Between Lifestyle And It’s Effective Factors With The New Build Flat purchase intention.
  The present study aimed to investigate the relationship between lifestyle and risk factors of lifestyle is going to buy a new apartment. The study of the functional purpose of the survey is to collect descriptive data. The statistical community includes applicants who intend to buy a new apartment in Tehran had 5.21 and 22 municipalities, 384 samples were obtained and available for sampling cluster method was used. Data were collected through questionnaires and finally using structural equation models and hypotheses were tested using LISREL software. At the end of the main research hypotheses were confirmed. The results suggest that the positive relationship between internal and external factors affecting the lifestyle and way of life with the intention of buying a new apartment there. results showed that there is a positive significance relationship between external factors and purchase intention. this is 0/43. in addition there is a positive significance relationship between internal factors and purchase intention too. is the correlation degree 0/56. based on results internal factors have stronger relationship than external factors with purchase intention.
  Keywords: purchase intention, lifestyle, new apartments, the factors affecting lifestyle, structural equation modeling
 • Sanaz Mofradi *, M. Shikhzade Pages 165-184
  The present study is significant in that today export is considered one of the most important sources of foreign currency revenues. North Khorasan Province enjoys a high standing in Iran in terms of export potentials. This study seeks to identify and rank both export obstacles and export development strategies.To achieve these aims, we employed a questionnaire-based survey. In addition, to rank obstacles and strategies, we employed the Friedman test, and to analyze the data and research hypotheses, we employed the Kruskal–Wallis test (SPSS).The analyses show that, according to exporters,major export obstacles in order of decreasing importance are: 1) constant fluctuations in interest and foreign exchange rates, 2) absence of strategic plans for penetrating foreign markets, and 3) absence of global thinking among company managers. Also, major export development strategies according to exporters, in order of decreasing importance, are: 1) adequate land, water and air transportation, 2) technical skills and knowhow for the production of high quality, exportable products, and 3) advanced banking and communication infrastructures in the country.
  Keywords: export development strategies, export obstacles, North Khorasan
 • Ali Sanayei, Majid Mohammad Shafiee, Maede Amini Velashani* Pages 185-209
  The present study aimed to evaluate and identify factors that impact the effectiveness of advertising for Tejarat Bank. To this end, mental involvement of the audience as well as message characteristics were analyzed using the concept of AISDALSLOVE model, which is a novel model for measuring the effectiveness of adverting. The dimensions of the model are Attention, Interest, Search, Desire, Action, Likes/ dislikes, Share, and Love/ hate. The statistical population included clients from different branches of Tejarat Bank in the City of Isfahan, who were exposed to advertising for the bank. Sample size was determined using stratified random sampling. Based on Morgan’s Table, of the 63 branches in the city, 56 were selected at random. Given the application of structural equations and the number of items in the questionnaire, a sample of 300 individuals was drawn from the selected branches. Both face and construct validity along with a reliability of 97 percent were confirmed for the questionnaire. The results indicate that ad characteristics do not have a significant positive impact on advertising effectiveness. However, the indirect impact through mental involvement was found to be significant. Furthermore, the bank’s ads are not sufficiently effective, with Search being their weakest dimension, followed by Sharing of information and experiences, Action, and Desire, respectively. Finally, it was shown that interest in the bank and brand love are at a moderate level.
  Keywords: Advertising, Advertising Effectiveness, AISDALSLOVE Model, Audience Involvement
 • Sayyed Hassan Hatami, Nasab*, Ali Sanayei, S. F. Amiri Aghdaei, Ali Kazemi Pages 211-239
  Dry port is a potential solution for better inland seaport capabilities access. Surely, success implementation of dry port related to investigate and define impediments and factors to a close advanced intermodal terminals. In order to find the way of establishing dry port in Iran, interviews and literature review have been carried. We used DEMATEL method toward identifying main capabilities that influence on dry port project implementation, and attained 8 critical variables (road way, rail way, sea ports, structure and infrastructure, process and accomplishment, financial, environment, physical environment), and approved the gap in all of that factors. Then, DELPHI method used to survey interactional effects of essential factors of implementation of dry port in Iran and casual relationship between them. The most common and important factors that effect on dry port implementation classified in 8 variables and suggested a conceptual model. The propose behind the study is to contribute to a better understanding of the way of accomplishment of dry port projects in Iran.
  Keywords: Dry Port, Hinterland, Intermodal Transport, Dematel, Delphi
 • A. Kazazi, K. Feyzi, A. Khatami, S. Eslami* Pages 241-264
  The success of a company depends on its ability to integrate and coordinate, in a complex network of business relationships among the components of the supply chain. In this atmosphere of intense competition, the key to sustainable competitive advantage is in offering high quality services and coordinate activities that will lead to ultimate customer satisfaction. The aim of this study is to provide a model for the assessment of flexibility between the various components of the supply chain (suppliers, manufacturers, distributors and customers). Research methodology is based on a comprehensive study of the theoretical basis and identifying and group indices using factor analysis. Also offering a model based on the cause of flexibility in the supply chain is the main goal. These factors are considered in three groups: Between suppliers and manufacturer, the manufacturer and distributor, the distributor and the customer, and the impact of all factors were drawn from suppliers to customers. Results of the survey of experts in the ceramic tile industry in Iran indicated that the proposed reactions were acceptable and the model is approved. Therefore, the promotion of each of these factors can influence the improvement of resilience in the supply chain. Also effects of these factors combined showed that attention to causes can facilitate increased resilience.
  Keywords: supply chain, flexibility, ceramic tile in Iran, partial least squares (PLS), structural equation modeling (SEM)
 • Abbas Jong* Pages 265-301
  The main purpose of this article is explanation of Globalization as a late phenomenon of contemporary world which is reviewed of various dimensions in three aspects of formation, extension and outcomes. Globalization as a social concept has many definitions. Under the cultural shift, and the priority of consumption in everyday life,the different patterns of consumption consider as different forms of identity. In these situations,under the globalization process, the activists encounter with signs and goods from all over the world. The reaction of these Activists in everyday life can be examined of in localism, universalism and hybrid forms.To assess the exposure of Iranian activists with Globalization process,this study is conducted to identify different types of encountering of Iranian youth with globalization in everyday life by exploring local and global resources and commodities in Tehran everyday life. This study applied qualitative methodology and ethnomethodology method and a deep interview was performed with 28 Youth aged 18-35 years from Tehran, document collection was performed in the everyday life and consumption models and relevant justifications. The collected data was achieved in the form of combined method ranging from subject and number coding, dialogue analysis, document analysis, qualitative content analysis, in five general aspects of everyday life like:Consumption of food and drink, clothing and body management; leisure;different kinds of cultural consumption,consumption of communication.The results showed that cosmopolitanism in consumption and the realm of Iranian everyday life is evident and the intensity of it is based on the use of resources as well as their creativity.
  Keywords: Globalization, Business models, Everyday life, consumption, cosmopolitanism