فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هشتم شماره 5 (زمستان 1394)
 • سال بیست و هشتم شماره 5 (زمستان 1394)
 • وی ژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1395/01/19
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • زینب جعفریان*، الهه احمدی، حسن زالی، احمد احمدی صفحه 907
  بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه های گیاهی اطلاعات پایه ای را برای مدیریت اکوسیستم ها بوجود می آورند. در این تحقیق اوت اکولوژی دو گونه Helichrysum globiferum و Helichrysum aucheri در مراتع قوشچی واقع در 70 کیلومتری جاده قدیم ارومیه - قره باغ مورد بررسی قرار گرفت. این گونه ها متعلق به خانواده کاسنی بوده و از گونه های چند منظوره به شمار می روند که به عنوان علوفه، گیاه دارویی و حفاظت خاک مورد استفاده قرار می گیرند. جهت تعیین تراکم و درصد پوشش تاجی گونه ها از پلات یک متر مربعی استفاده گردید و تولید گونه های مذکور با استفاده از روش قطع و توزین در ارتفاعات مختلف اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاه دو گونه مطالعه و بررسی شد. مقدار عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم همچنین کیفیت علوفه نیز در دو گونه مذکور اندازه گیری شدند. همچنین شرایط اقلیمی و فنولوژی گونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونه H. globiferum درصد پوشش، تراکم و تولید بیشتری نسبت به گونه دیگر داشت. مطالعات خاک نشان داد که هر دو گونه H. globiferum و H. aucheri در خاک-هایی با قلیاییت کم و بافت رسی- شنی پراکنش بیشتری دارند. اندام های هوایی گیاهان مورد مطالعه مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم بیشتری نسبت اندام های زیرزمینی داشتند. همچنین مقدار این عناصر درگونه H. aucheri بیشتر از گونه دیگر بود. در کل گونه H. globiferum درصد پوشش و تولید بالاتر داشته و کاربرد حفاظت خاک و دارویی آن بیشتر و گونه H. aucheri دارای کیفیت بالاتر از نظر ارزش غذایی و تغذیه دام می باشد.
  کلیدواژگان: بوم شناسی فردی، Helichrysum globiferum، Helichrysum aucheri، آذربایجان غربی
 • مجید اسحق نیموری* صفحه 919
  مطالعه و پژوهش تنوع زیستی در تمامی سطوح آن همواره از راهکار های درخور توجه و مناسب، برای تعیین روند پایداری و حفظ حالت خود تنطیمی اکوسیستم ها در مدیریت منابع طبیعی بوده است. هدف از این تحقیق مقایسه تنوع گونه ای گلسنگ های پوست زی در دو توده انجیلی - ممرز و افرا شیردار (با ویژگی های نسبتا یکسان فیزیوگرافی) در جنگل های جنوب نوشهر است. برای مطالعه و بررسی آماری، 30 قطعه نمونه انتخاب، (در هر تیپ 15 قطعه نمونه) و در هر قطعه نمونه، نوع و درصد پوشش گونه های گلسنگی با استفاده از قاب های (کوادرات)60×40 سانتی متر که در ارتفاع برابر سینه درختان واقع می شد، برداشت عناصر گلسنگی صورت گرفت. بررسی داده ها نشان دادکه 38 گونه متعلق به 14خانواده در تیپ افرا پلت و 41 گونه متعلق به 17 خانواده در انجیلی – ممرز یافت شد. همچنین مقدار میانگین تنوع شانون – وینر و N1هیل در انجیلی – ممرز به ترتیب 252/3، 472/8 ودر تیپ افرا شیردار 162/2، 073/3 بوده و میانگین غنای گونه ای و یکنواختی در تیپ انجیلی- ممرز (641/21، 851/0) بیشتر از تیپ پلت (124/20 ، 261 /0) بدست آمد، که علت اصلی آن را می توان به پراکنش و حضور گونه های مختلف درختی با ویژگی های اکولوژیک مختلف، در توده آمیخته ممرز- انجیلی نسبت داد.
  کلیدواژگان: افرا شیردار، تنوع زیستی، گلسنگ، ممرز، انجیلی
 • مطالعه فلوریستیک کوه ساورز در استان کهگیلویه و بویراحمد
  عزیزالله جعفری کوخدان *، ابوطالب ظریفیان صفحات 929-951
  بررسی تنوع گونه های گیاهی کشور به عنوان بستری لازم برای مطالعات بوم شناختی، مرتع داری، آبخیزداری، بانک ژن گیاهی، کشاورزی و دارویی از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است. از طرفی شناسایی گونه های گیاهی مناطق مختلف امکان انجام مطالعات بعدی در زمینه های مختلف علوم زیستی را فراهم می کند. در این پژوهش، فلور کوه ساورز در شهرستان کهگیلویه از استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته است. این منطقه در80 کیلومتری جنوب غرب یاسوج قرارگرفته است. این پژوهش با تهیه اطلاعات در مورد محدوده ی مطالعاتی آغاز، گیاهان منطقه جمع آوری، در هرباریوم مرکزی دانشگاه یاسوج با استفاده از منابع فلور موجود، شناسایی شد. نتایج این مطالعه نشان داد در کوه ساورز 295 گونه از 202 جنس متعلق به 62 تیره رویش دارد که ترکیبی از 44/6 درصد فانروفیت ها، 76/5 درصد کامفیت ها، 78/46 درصد همی کریپتوفیت ها، 88/12درصد ژئوفیت ها، 78/26درصد تروفیت ها و درصد پایینی هیدروفیت ها و پارازیت ها می باشند. اکثر گونه های منطقه به ناحیه رویشی ایرانو- تورانی با 7/67 درصد از فلور منطقه تعلق دارند. تعداد 47 گونه اندمیک ایران، 47 گونه نادر، 60 گونه دارویی و 52 گونه سمی از مجموع 295 گونه شناسایی شده، تعیین شدند و 74 گونه هم پتانسیل علف هرز شدن را دارند.
  کلیدواژگان: فلور، ساورز، اندمیک، کهگیلویه و بویراحمد
 • زهرا خزائی *، محمد سیاری صفحه 952
  به منظور مطالعه اثر 5- آمینولولینیک اسید بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی فلفل شیرین(Capsicum annuum L .cv. Red Bell Pepper) تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه انجام شد. این آزمایش با دو فاکتور 5-آمینولولینیک اسید در چهار غلظت 0، 25/0، 5/0 و 1 میلی-مولار و تنش خشکی در سه سطح در حد ظرفیت مزرعه، 60% ظرفیت مزرعه و 30% ظرفیت مزرعه به اجرا در آمد. کاربرد خارجی (اسپری برگی) 5-آمینولولینیک اسید در مرحله سه الی چهار برگی توانست فلفل را در برابر تنش خشکی محافظت کند که این اثر حفاظتی به تنظیم آنزیم های آنتی اکسیدانی مربوط می شود. کاربرد 5-آمینولولینیک اسید بر میزان عملکرد، فنل کل، قند محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز، غلظت رادیکال پراکسید هیدروژن و شاخص های سطح برگ، شکل میوه، عملکرد و مقاومت به تنش اثر داشته است. تنش خشکی محتوای فنل کل، قند محلول، رادیکال پراکسید هیدروژن، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در برگ ها را افزایش داد، هر چند که پارامترهای رشدی را کاهش داد. به این ترتیب می توان اظهار داشت که تیمار گیاه فلفل با 5-آمینولولینیک اسید می تواند فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ترکیباتی چون قند محلول و فنل کل بهبود بخشیده و اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی را تعدیل نماید.
  کلیدواژگان: پلی فنل اکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، فنل کل، قند محلول
 • مجید دشتی*، محمد کافی، حسین توکلی، احمد نظامی، مهدی میرزا صفحه 962
  به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستمII گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) در شرایط تنش یخ زدگی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط کنترل شده اجرا شد. گیاهان در مرحله گیاهچه ای در معرض دماهای یخ زدگی (صفر، 2- ، 4- ، 6- ، 8- ،10- ، 12- ،14- ، 16- ، 18- ،20- و 22- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. شاخص های مورفولوژیکی، درصد نشت الکترولیت ها و بقاء پس از سه هفته و پارامترهای فلورسانس کلروفیل در پنج سطح بازیابی (0، 6، 12، 24 و 72 ساعت بعد از تنش) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با کاهش دما، درصد نشت الکترولیت ها افزایش یافته و در دمای Co 22- به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا Co 14- تغییری نکرد، اما درC o 22- تمام گیاهان از بین رفتند. دمای 50% کشندگی بر اساس بقا و نشت به ترتیب به میزان Co 5/16- و Co 8/11- تعیین شد. کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II ( F′v / F′m ) تا دمای Co 6- تحت تآثیر قرار نگرفت، اما با کاهش دما به Co22-، به میزان 70% نسبت به دمای صفر درجه سانتیگراد کاهش یافت. نسبت F′v / F′m ، در تیمار 24 ساعت پس از بازیابی به میزان 40% در مقایسه با شاهدکاهش یافت، اما با ادامه بازیابی تا 72 ساعت افزایش نشان داد. میانگین درصد نشت الکترولیت ها همبستگی منفی با درصد بقا ( ***82/0- =r) و F′v / F′m (***95/0- =r) داشت.
  کلیدواژگان: نوروزک، تنش سرما، فلورسانس کلروفیل، نشت الکترولیت
 • ارزیابی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گندم در مراحل مختلف فنولوژی بر جوانه زنی بذر و رشد دو گونه علف هرز
  عماد رحمتی، مجید آقا علیخانی *، فریبا میقانی، فاطمه دهقانی صفحات 974-985
  برای بررسی توان دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گندم بر جوانه زنی و رشد اولیه دو علف هرز تاج خروس و سس دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بمنظور تهیه ماده گیاهی برای عصاره گیری، گندم رقم پیشتاز در سال زراعی 90-1389در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس کشت شد. در هر آزمایش از اندام هوایی گندم در سه مرحله فنولوژیک (پنجه زنی، خمیری نرم و رسیدگی فیزیولوژیک) عصاره آبی با غلظت های 25، 50، 75 و 100 درصد تهیه و مطابق روش های استاندارد انجمن بین المللی تجزیه بذر روی بذرهای مورد نظر تیمار شد. نتایج نشان داد که عصاره اندام هوایی گندم بسته به مرحله فنولوژی و گیاه هدف اثرات دگرآسیبی متفاوتی دارد. با افزایش غلظت عصاره جوانه زنی نهایی، تعداد گیاهچه های عادی، ضریب سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه علف های هرز کاهش یافت. بیشترین بازدارندگی در پاسخ به غلظت 100% عصاره مشاهده شد. عصاره اندام هوایی گندم بویژه در مرحله پنجه دهی و رسیدگی بترتیب بیشترین اثر منفی را بر شاخص های جوانه زنی تاج خروس و سس داشتند. نتایج حاصل از سنجش فنول کل مبنی بر تجمع ترکیبات آللوشیمیایی در اندام هوایی گندم به ویژه طی مرحله پنجه دهی در مقایسه با شاهد موید این نتیجه گیری می باشد. بر این اساس استفاده از زیست توده رویشی گندم در مرحله پنجه زنی به عنوان کود سبز یا اختلاط بقایای آن با خاک را می توان به عنوان یک راهبرد غیر شیمیایی در مدیریت علف های هرز در زراعت های تابستانه بعدی معرفی نمود.
  کلیدواژگان: زیست توده، شاخص های جوانه زنی، تاج خروس ریشه قرمز، سس زراعی و مدیریت علف های هرز
 • لیلا روحانی، محمد جعفر زمانی، رضا فتوت* صفحه 986
  صفات روزنه یکی از مهمترین خصوصیات مورد توجه در مطالعات فیزیولوژیکی و در اصلاح ارقام برای بهبود مقاومت به خشکی هستند. جهت بررسی اثر تنش خشکی انتهائی بر روی خصوصیات روزنه جو، آزمایشی بر روی دو گروه ژنوتیپ جو شامل 32 ژنوتیپ بومی انتخاب شده از خزانه ژنتیکی جو ایکاردا و 24 رقم ایرانی در قالب طرح لاتیس ساده در دو شرایط آبیاری کامل و تنش انتهای فصل به صورت قطع آبیاری بعد از گلدهی، در سال زراعی 1391-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. تنوع معنی داری برای صفات فراوانی و اندازه روزنه در هر دو سطح برگ پرچم ژنوتیپ ها در شرایط تنش خشکی و نرمال ملاحظه شد. فراوانی روزنه با اندازه آن همبستگی منفی نشان داده و نتایج نشان داد که ترتیب ژنوتیپ ها از نظر صفات روزنه در شرایط تنش خشکی با نرمال متفاوت بود. بر اساس نتایج بدست آمده فراوانی روزنه ها تحت تنش خشکی افزایش پیدا کرده و تاثیر تنش خشکی بر صفات روزنه در سطح زیرین برگ پرچم جو بیشتر بود.
  کلیدواژگان: اصلاح جو، صفات روزنه، صفات فیزیولوژیک، مقاومت به خشکی
 • طبقه بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی)
  محمدعلی زارع چاهوکی *، مهدیه مشغولی، سمیرا حسین جعفری صفحات 995-1005
  هدف از این تحقیق، شناسایی جوامع گیاهی موجود در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی و تعیین مهمترین عوامل موثر بر پراکنش آنهاست. برای این منظور، در ناحیه معرف هر جامعه گیاهی، نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. در هر ناحیه، نمونه برداری در طول 4 ترانسکت 150 متری به صورت عمود بر هم انجام شد. سطح و تعداد قطعه نمونه به روش حداقل سطح و آماری تعیین و در طول هر ترانسکت 15 قطعه نمونه با ابعاد یک متر مربع با فاصله 10 متر از یکدیگر قرار داده شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت دو پروفیل خاک حفر و با توجه به عمق محدود خاک، نمونه خاک از عمق 20-0 سانتی متری برداشت گردید و درصد سنگریزه، رس، سیلت، شن، ماده آلی، اسیدیته، آهک، هدایت الکتریکی، ازت، پتاسیم و فسفر اندازه گیری شد. همچنین در هر قطعه نمونه نوع گونه های موجود و درصد پوشش گیاهی تعیین گردید. به منظور طبقه بندی جوامع گیاهی از تحلیل دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و برای تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جوامع گیاهی از تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج حاصل از طبقه بندی نشان داد که پنج گروه اکولوژیک در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که با جوامع گیاهی منطقه انطباق داشتند. همچنین بین پراکنش پوشش گیاهی و عوامل محیطی رابطه وجود دارد و از بین عوامل مورد بررسی، بافت، آهک، نیتروژن و پتاسیم خاک بیشترین تاثیر را بر پراکنش پوشش گیاهی دارند.
  کلیدواژگان: حلیل دوطرفه گونه های شاخص، تجزیه به مولفه های اصلی، گروه گونه های بوم شناسی، عوامل محیطی، آذربایجان غربی
 • تغییر فراوانی قارچ های میکوریزی آربوسکولار و ارتباط آن با تنوع زیستی گیاهی در توده های مختلف جنگلی (مطالعه موردی؛ سری بینشکی- مازندران)
  حمیدرضا سعیدی *، مسلم اکبری نیا، ابراهیم محمدی گل تپه، سید محسن حسینی، یونس رضایی دانش صفحات 1006-1016
  در این تحقیق، تغییر فراوانی قارچ میکوریزی آربوسکولار و میزان مشارکت گونه های گیاهی شاخص در ارتباط با شاخص-های تنوع زیستی گیاهی در گروه های اکولوژیک مختلف بررسی شد. ترکیب گونه های گیاهی در 53 قطعه نمونه چهارصد مترمربعی، در قالب یک شبکه سیستماتیک به ابعاد 150×200 مترمربع و در محدوده ارتفاعی 400 تا 1700 متر بالاتر از سطح دریا ارزیابی شد. از شیوه تحلیل دوطرفه گونه های شاخص برای طبقه بندی قطعه های نمونه استفاده و در نهایت شش گروه اکولوژیک مختلف تعیین شد. شاخص های غنا، تنوع، یکنواختی و غلبه برای هریک از قطعه های نمونه محاسبه شد. تحلیل داده های جامعه شناختی گیاهی نشان داد، شاخص های تنوع زیستی در گروه های اکولوژیک متفاوت است. جمعیت قارچ های میکوریزی آربوسکولار و میزان همزیستی گونه های گیاهی نیز در گروه های اکولوژیک متفاوت بوده و به صورت معنی داری با برخی شاخص های تنوع زیستی مرتبط است. ارتباط معنی داری بین فراوانی هاگ قارچ های میکوریزی و غنای گونه های گیاهی مشاهده نشد، اما تنوع و یکنواختی با افزایش جمعیت هاگ قارچ های میکوریزی آربوسکولار و میزان همزیستی گونه-های گیاهی کاهش یافت. در مقابل، شاخص چیرگی بصورت مثبت و معنی دار با جمعیت هاگ و میزان همزیستی مرتبط است.
  کلیدواژگان: قارچ های میکوریزی آربوسکولار، تنوع زیستی گیاهی، همزیستی میکوریزی آربوسکولار، گونه های گیاهی شاخص، گروه های اکولوژیک
 • حمید سودائی زاده *، اصغر مصلح آرانی، مهدیه تجملیان صفحه 1017
  رشد و نمو گیاهان از مرحله جوانه زنی بذر شروع و با استقرار گیاهچه در خاک ادامه می یابد. به منظور بررسی نقش موسیلاژ در مقاومت به خشکی شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف تنش خشکی در پنج سطح (0، 5/0-، 9/0-، 45/1-، 1/2- مگاپاسکال) بر دونوع بذر با موسیلاژ و بدون موسیلاژ شاهی اعمال شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی صفات جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و بنیه بذر به طور معنی داری در سطح یک درصد (01/0p<) کاهش یافت. همچنین تاثیر موسیلاژ بر صفات جوانه زنی شاهی در سطح یک درصد (01/0p<) معنی دار بود و در اکثر صفات مورد بررسی بذور دارای موسیلاژ در مقایسه با بذرهای بدون موسیلاژ به میزان کمتری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده نقش مثبت موسیلاژ در حفظ رطوبت و بهبود جوانه زنی بذر در شرایط تنش رطوبتی است.
  کلیدواژگان: موسیلاژ، تنش خشکی، شاهی(Lepidium sativum L)، جوانه زنی
 • شکیبا شاهمرادی*، محمد رضا چایی چی، جواد مظفری، داریوش مظاهری، فرزاد شریف زاده صفحات 1028-1041
  خواب بذر یک سیستم دفاعی برای جوانه زنی گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش خشکی در گیاه مادری بر خواب بذر و ویژگی های جوانه زنی درجو وحشی (Hordeum spontaneum) انجام شد. به این منظور، 19 ژنوتیپ از این گونه، به همراه رقم زراعی نصرت، در آزمایشی گلخانه ای، در شرایط نرمال و تنش خشکی قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. دو تیمار آبی شامل؛ آبیاری نرمال (100-95% ظرفیت زراعی) و تنش خشکی شدید (30-25% ظرفیت زراعی) بر گیاهان اعمال شد. بر اساس نتایج این تحقیق تنش خشکی در گیاه مادری باعث کاهش معنی دار صفات شاخص جوانه زنی، درصد جوانه زنی، قدرت جوانه زنی و ارزش جوانه-زنی شد. تنش خشکی باعث افزایش درصد خواب بذر در اغلب ژنوتیپ ها شد. درتجزیه به مولفه های اصلی در هر دو شرایط، شاخص تحمل به تنش و صفت طول کلئوپتیل رابطه نزدیک و همسویی را نشان دادند. این امر نشان می دهد ژنوتیپ-های که طول کلئوپتیل بیشتری دارند، تحمل بالاتری در شرایط تنش خشکی نشان می دهند و این صفت در راستای افزایش سازگاری با اقلیم خشک، تکامل یافته است.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، جو وحشی، شاخص تحمل تنش
 • اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر سلمه (Atriplex leucoclada Boiss.)
  فاطمه شمسی، پرتو روشندل *، نواز خرازیان صفحات 1043-1053
  سلمه یا سلمک (Atriplex leucoclada Boiss.) از گیاهان هالوفیت بومی ایران است که برای بیابان زدایی، احیاء و اصلاح مراتع در مناطق خشک و بیابانی کشت آن مفید می باشد. به منظور بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی در برطرف نمودن خواب و تحریک جوانه زنی بذر این گیاه دو سری آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. از آنجا که بذرهای این گونه از لحاظ رنگ و اندازه متفاوت بودند، تاثیر این فاکتور نیز در جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت و بذرها بر این اساس به دو گروه تقسیم شدند. تیمارها عبارت بودند از: پیش تیمار سایش، پیش تیمارهای اسید جیبرلیک، کینتین، اتفن، نیترات پتاسیم، تیوره همگی در دو سطح زمانی 24 و 48 ساعت/ در دو دمای°C4 یا °C20، پیش تیمار آب جاری، پیش تیمار سرما (20 روز/ °C4) + تیمار 14 روزه با اسید جیبرلیک یا نیترات پتاسیم یا تیوره، دوبارسایش با کاغذ سنباده، شکاف دهی پوسته بذر با سوزن، آب داغ (70 و °C90 / 15 دقیقه)، اسید سولفوریک (75 درصد)، انبار داری (3 ماه/°C20) و استراتیفیکاسیون سرد (3 ماه/°C4). آنالیز داده ها نشان داد بالاترین درصد جوانه زنی (4/73 درصد)، سرعت جوانه زنی (35/1) و شاخص ویگور (8860) در مورد بذرهای قهوه ای و بالاترین درصد جوانه زنی (3/63 درصد)، سرعت جوانه زنی (74/0) و شاخص ویگور (7710) در دانه های سیاه رنگ با تیمار خراش مضاعف بذر توسط کاغذ سنباده به دست می آید. با توجه به نتایج آزمایشات حاضر پیشنهاد می شود خواب بذر در این گونه از آتریپلکس از نوع فیزیکی بوده و ناشی از مقاومت پوسته بذر می باشد.
  کلیدواژگان: شکست خواب بذر، آتریپلکس لکوکلادا، دی مورفیسم بذر، خواب فیزیکی بذر، خراش مکانیکی
 • مهدی عبداللهی*، فرید شکاری صفحه 1054
  به منظور بررسی اثرات پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تاریخ کاشت بر میزان و توزیع عناصر غذایی در طبقات سنبله گندم، رقم الوند، آزمایشی به صورت مزرعه ای انجام گردید. سطوح پرایمینگ (شامل 0، 400، 800، 1200، 1600، 2000 و 2400 میکرومولار) به عنوان فاکتور اول، تاریخ کاشت (اول آبان و اول آذر) به عنوان فاکتور دوم و طبقات سنبله (بالایی، میانی و پایینی) به عنوان فاکتور سوم در نظر گرفته شدند. اثرات متقابل سه جانبه تاریخ کاشت، سالیسیلیک اسید و طبقات سنبله بر روی تمام عناصر معدنی اندازه گیری شده معنی دار بود. کاربرد سالیسیلیک اسید توانست میزان جذب عناصر غذایی ماکرو و میکرو را بخصوص در طبقات بالایی و وسطی سنبله بهبود بخشد. در میان سطوح پرایمینگ نیز غلظت 400 میکرو مولار سالیسیلیک اسید نسبت به سایر سطوح پرایم و همچنین شاهد در تمامی عناصر غذایی اندازه گیری شده تاثیر بیشتری داشت. به نظر می رسد که دانه های بخش مرکزی سنبله به علت بزرگتر بودن و همچنین سرعت و طول مدت پرشدن دانه بیشتر، نسبت به دانه های بخش بالا و پایین سنبله غلظت بیشتری از عناصر غذایی را نشان دادند. بیشترین غلظت نیتروژن، فسفر، آهن و منگنز در قسمت میانی سنبله دیده شد. ولی برای عنصر مس بیشترین غلظت در بخش بالا و برای پتاسیم در قسمت پایین سنبله مشاهده گردید. به طور کلی پرایمینگ بذرهای گندم با سالیسیلیک اسید موجب افزایش غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو بخصوص در طبقات بالایی و وسطی سنبله گردید.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، سالیسیلیک اسید، عناصر غذایی، موقعیت دانه
 • امیدوار فرهادیان*، امید جعفری صفحه 1066
  در این تحقیق تاثیرات محیط کشت با سختی های مختلف صفر (شاهد)، 200،400 و600 میلی گرم بر لیتر از کربنات کلسیم بر خالص سازی و تشکیل کلونی در کشت های جلبک سبز سندسموس(Scenedesmus quadricauda) آلوده شده با سیانوباکتریها بررسی گردید. نتایج نشان داد که سختی محیط کشت تاثیر معنی داری(05/0P
  کلیدواژگان: سختی آب، محیط کشت BBM، جلبک سندسموس، سیانوباکتریها، تشکیل کلونی
 • روزبه فرهودی* صفحه 1077
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره متانولی اکالیپتوس بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ساکاروز سنتتاز گیاهچه توق آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1391 انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و 6 تیمار شامل غلظت های عصاره متانولی برگ اکالیپتوس ( 4، 8، 12، 16و 20 گرم بر لیتر) انجام شد. در تیمار شاهد محلول پاشی انجام نشد. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره اکالیپتوس سبب کاهش وزن گیاهچه، غلظت کلروفیل، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز گیاهچه توق شد، اما غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه توق افزایش یافت. کمترین فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز (11/2 نانومول بر میلی گرم پروتیین در دقیقه)، کمترین وزن خشک گیاهچه (76/2 میلی گرم) و بیشترین میزان غلظت مالون دی آلدهید (87/0 نانومول بر گرم وزن تر) گیاهچه توق تحت تاثیر تیمار محلول پاشی با عصاره 20 گرم بر لیتر اکالیپتوس مشاهده شد. نتایج بیانگر تاثیر منفی عصاره اکالیپتوس بر رشد، غلظت کلروفیل، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم ساکاروز سننتاز گیاهچه توق است.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، آنزیم آنتی اکسیدان، کلروفیل
 • بهزاد کاویانی*، سارا غفاری ایسی زاد صفحه 1088
  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین فنون کشت بافت گیاهی، ریزازدیادی است. لیسیانتوس (grandiflorum Eustoma) یک گیاه زینتی است که مطالعه ی کمی بر روی ریزازدیادی آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت-های مختلف نفتالن استیک اسید (NAA) و کینتین (KIN) بر روی ریزازدیادی لیسیانتوس بود. به این منظور، ریزنمونه ها در محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) با غلظت های مختلف NAA و KIN (0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. نتایج نشان داد که بیشترین طول نوشاخه (با میانگین 325/2 سانتی متر در ریزنمونه)، در محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر KIN (فاقد NAA) حاصل شد. بیشترین تعداد نوشاخه (با میانگین 800/2 و 550/2 در ریزنمونه)، در محیط های دارای 1 و 5/0 میلی گرم در لیتر KIN (فاقد NAA) تولید شد. بیشترین تعداد گره (با میانگین 358/8 عدد در ریزنمونه) در محیط حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر KIN (فاقد NAA) به دست آمد. بیشترین تعداد نوریشه (با میانگین 650/2 در ریزنمونه)، در محیط کشت دارای 5/0 میلی گرم در لیتر NAA همراه با 2 میلی گرم در لیتر KIN تولید شد. گیاهان باززایی شده در شرایط خارج از آزمایشگاه، 100 درصد بقا را نشان دادند.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد گیاهی، جوانه های راسی و محوری، لیسیانتوس، ریزازدیادی
 • محمدجواد مرآتی *، وحید نیکنام، حلیمه حسن پور، مسعود میرمعصومی صفحه 1097
  پونه معطر (Mentha pulegium L.) گیاهی دارویی، متعلق به تیره نعناعیان است. در پژوهش حاضر، تاثیر تنش شوری بر سطح برگ، طول ساقه، طول ریشه و فعالیت آنزیم های SOD، POD، PPO، CAT و APX مورد مطالعه قرار گرفت. بذرها در پیت کشت شدند و در شرایط گل خانه ای 16 ساعت روشنایی/ 8 ساعت تاریکی، دمای روزانه/ شبانه (25/ 18 درجه سانتیگراد) قرار گرفتند، گیاهک های 60 روزه به گلدان های حاوی پرلیت منتقل شده و در محلول هوگلند با غلظت های مختلف شوری 0، 25، 50 و 75میلی مولار NaClرشد نمودند. گیاهچه ها طی 5 زمان برداشت مختلف (0 ،10 ، 20، 30 و 40 روز) برای آنالیزهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برداشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری طول ساقه و سطح برگ کاهش یافت، در حالیکه طول ریشه تا غلظت 50 میلی مولار به طور معنی داری افزایش و سپس کاهش یافت (05/0  P). تاخیر در زمان برداشت منجر به کاهش بیشتر سطح برگ و طول ساقه شد. با افزایش سطح شوری فعالیت همه آنزیم های آنتی اکسیدان در همه برداشت ها افزایش معنی داری را نسبت به شاهد نشان داد (05/0  P). فعالیت آنزیم های SOD، PPO و APX در ریشه بیشتر از سایر اندام ها بود، در حالیکه فعالیت CAT در برگ بیشتر از ساقه و ریشه بود. به نظر می رسد پونه معطر با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ریشه، ساقه و برگ، اثرات منفی تنش شوری را کاهش می دهد و پاسخ آنتی اکسیدانی این گیاه به تنش شوری رابطه مستقیم با مدت زمان تنش دارد.
  کلیدواژگان: پونه معطر، شوری، آنزیم های آنتی اکسیدان، اندام، زمان برداشت
 • مقاله مروری
 • سعیده سادات میرزاده واقفی*، عادل جلیلی، محسن نصیری صفحه 1108
  جنس زالزالک (Crataegus) از تیره گل سرخ (Rosaceae) از جمله گیاهان مقاوم به خشکی وسرما است. به سبب خواب ناشی از فرایندهای فیزیولوژیکی و پوشش سخت بذر، تکثیر و تولید نهال گونه های این جنس، با موانع عمده ای روبرو است که در این مقاله رفع آنها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران در سایر کشورها بر روی بذر گونه های این جنس، در این مطالعه، تیمارهای موثر بر جوانه زنی بذرهای سه گونه زالزالک بومی ایران Crataegus babakhanloui، C. persica ، C. assadiiمورد آزمایش و پژوهش قرار گرفته و در نهایت بهترین و موثرترین تیمارها معرفی شدند. جهت بررسی جوانه زنی و شکستن خواب بذر گونه های مذکور آزمایش هایی با 22 تیمار و 3 تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها به صورت مجزا و یا ترکیبی اعمال شد که شامل خراش دهی پوسته، گرمادهی و سرمادهی متناوب و استفاده از اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم و اسید سولفوریک بود. نتایج مقایسه ای تیمارها نشان داد که برای نفوذ پذیرتر کردن پوسته و شکستن خواب بذر خراش دهی مکانیکی موثر گردید. بالاترین درصدجوانه زنی بذر خراش داده شده در دو تیمار «کاشتن بذر در هوای آزاد در اوایل تابستان» و تیمار ترکیبی «آب روان و تناوب دما» به ترتیب با 33/45% و 22/54% جوانه زنی بدون در نظر گرفتن گونه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بذر، جوانه زنی، خواب بذر، بومی، زالزالک
 • مقاله پژوهشی
 • فاطمه نصیبی *، خسرو منوچهری کلانتری، قاسم محمدی نژاد، رویا زنگنه صفحه 1119
  در این پژوهش اثر پیش تیمار بذر با اسید آمینه آرژینین (اسید آمینه پیش ساز نیتریک اکسید و پلی آمینها)، بر پارامترهای رشد، نسبت K+/Na+ و کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از شوری (300 میلی مولار کلرید سدیم) در گیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش شوری تقریبا بر پارامترهای رشدی اثر معنی داری نداشت اما تمام شاخصهای اکسیداتیو نظر پراکسیداسیون لیپید، محتوی هیدروژن پراکسید و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان را افزایش داد. خیساندن بذرها در آرژینین (5/0 میلی مولار) به مدت 24 ساعت مقدار مالون دی آلدئید و هیدروژن پراکسید را در گیاهان تحت تنش کاهش داد. در گیاهانی که تحت تنش شوری قرار داشتند پیش تیمار بذر با آرژینین همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان GPXریشه و اندام هوایی و فعالیت آنزیم APX ریشه در مقایسه با گیاهان پیش تیمار نشده با آرژینین شد. در این پژوهش نسبت K+ به Na+ در گیاهان تحت تنش کاهش یافت در حالیکه پیش تیمار بذر با آرژینین این نسبت را در گیاهان افزایش داد. با توجه به اینکه اثر حفاظتی برخی ترکیبات حاصل از متابولیسم آرژینین مانند نیتریک اکسید و پلی آمینها در افزایش تحمل به تنش در مطالعات قبلی گزارش شده است، در این بررسی به نظر می رسد که اسید آمینه آرژینین به صورت مستقیم ویا از طریق برخی ترکیبات حاصل از متابولیسم آن مانند نیتریک اکسید و یا پلی آمینها باعث افزایش تحمل به تنش شوری شده است.
  کلیدواژگان: آرژینین، آنزیمهای آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپید
 • حبیب یزدانشناس*، علی طویلی، ملیحه نصیری صفحه 1129
  تاج خروس زینتی (Amaranthus cruentus) یکی از گیاهان زینتی، خوراکی و دارویی بسیار ارزشمند است. بذر این گیاه دارای مشکل جوانه زنی می باشد و در زمان کشت تعداد محدودی از بذور کشت شده جوانه می زنند. بنابراین در پژوهش حاضر اثر تیمار های اسید سولفوریک، منجمد سازی، آب جوش، مرطوب و خشک کردن، سرما دهی و تیمارخراش دهی بر خواب بذر این گیاه اعمال شد و درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذرها بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار درون پتری دیش در محیط ژرمیناتور انجام شد. سپس داده های جمع آوری شده مربوط به جوانه زنی بذرها در طول آزمایش مورد تجزیه و تحلیل آماری (با نرم افزار SPSS – p<0.01) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بذر این گیاه دارای خواب فیزیکی و فیزیولوژیک می باشد و تمام تیمارهای مورد آزمایش بر جوانه زنی بذر این گیاه اثرگذار بودند. تیمار آب جوش بیشترین تاثیر مثبت بر بهبود جوانه زنی بذور را داشت و میزان جوانه زنی بذور را از حدود 7% (نمونه شاهد) به 36% افزایش داد. همچنین بالاترین سرعت جوانه زنی بذرها مربوط به تیمار آب جوش (20 بذر در روز) بود. سرمادهی تنها تیماری بود که اثر منفی بر ویژگی های جوانه زنی بذر تاج خروس زینتی داشت و میزان جوانه زنی بذرها را در مقایسه با نمونه کنترل به 4% کاهش داد.
  کلیدواژگان: خواب بذر، ویژگی های جوانه زنی، سرعت جوانه زنی
|
 • Z. Jafariyan*, E. Ahmadi, H. Zali, A. Ahmadi Page 907
  Investigation of ecological properties of plant species products basic information for ecosystems management. In this research, the ecological properties of two species H. globiferum and H. aucheri were studied in Qushchy rangeland at 70 km of Orumieh- Gharedagh road. These species belong to the Composite family and are the multipurpose species that are used as forage, medicinal plants and soil conservation. 1m2 plots were used to determine the density and canopy cover and cut and weight method was used to measured production at different elevations. Soil chemical and physical properties were studied in their habitats. The amount of nitrogen, phosphorus, potassium and carbon, also forage quality of species were measured. The climate condition and penology of these species were studied. The results showed that H. globiferum had more cover percentage, density, frequency and production than other species. Soil studies showed that both H. globiferum and H. aucheri had more distribution in clay – sand soils with low alkalinity. Above ground parts of studied species had more nitrogen, phosphorus and potassium than underground parts, also amount of them were more in H. aucheri than other. In general, H. globiferum had more production and cover percentage then can be use as medicinal and soil conservation species and H. aucheri had more quality and nutritional value for animal forage.
  Keywords: Autecology, Helichrysum globiferum, Helichrysum aucheri, west Azerbaijan province
 • M. Eshaghteymori* Page 919
  Biodiversity at all levels of study and research, it is always noteworthy and appropriate strategies, to determine the sustainability and maintain ecosystems in natural resource management has been the state pen. This study compared Corticolous lichen diversity in two populations predominantly parottia – Carpinus and Acer velutinum (with relatively similar physiographic features) is in the forest of South Noshahr. For statistical study, 30 selected pieces (15 pieces of each type) in each plot type and percent cover of lichen species using frames (quadrates) 60 × 40 cm at breast height of trees located was the lichens were harvested Survey data showed that 38 species belonging to 14 families and 41 species belonging to 17 families in Acer velotinum type in the parottia - Carpinus found .The mean value of Shannon - Weiner and N Hill in the parottia - Carpinus, respectively, 3.252, 8.274 and type Maple 2.162, 3.073 and the mean species richness and evenness in type Ironwood - Carpinus (21.641 , 0.851) higher than the platform type (20.124, 0.461), respectively, The main reason it can be distributed and the presence of different tree species with different ecological characteristics, the mass of interwoven hornbeam - Gospel attributed.
  Keywords: Acer cappadocicum, Biodiversity, Carpinus betulus, Parrotia persica, Lichen
 • Floristic study of saverz mountain in kohgiloyeh and boyerahmad ‎province
  Azizollah Jafari kokhdan*, Abotaleb Zarifian Pages 929-951
  Investigation of plant diversity of country as a essential bed to studies of ecosystem, PASTURE , plant gen bank, agriculture and medicine is of much considerable important. In this research the flora of Saverz mountain in the Kohgiloyeh country from Kohgiloyeh and boyerahmad province has been investigated. This region is located in the 80 kilometers away in the southwestern of yasuj. the research by collecting the essential information in order to floristic study started. The plants of region has collected and pressed, then we provide a samples of herbarium and in centeral herbarium of yasuj university with use of existing flora resources have been identified. This investigation showed that in the saverz mountain, there are sixty two families ,two hundreds and two genous, two hundreds and ninety five species than include 6.44% of Phanerophytes, 5.76% chamephits, 46.78% Hemicryptophytes, 12.88% geophytes, 26.78% Therophytes and low percentage of hydrophytes and parasites. Also in this research, the growth region of existing species in this region has been determined. Analyses shows that most of species of region belongs to the growth area of Iran-o-Turanian Region with having 67.7% of region flora. Number of 47species of Iran endemic , 47 of rare species, 60 of medicine species, 52 of poison species of total of two hundreds and ninety five species has identified and determined and 74 species is of waste potential or is prone to waste and weedy.
  Keywords: Flora, savers, endemic, kohgiloyeh, boyerahmad
 • Z. Khazaei*, M. Sayari Page 952
  To study the effect of 5- aminolevulinic acid (ALA) on some physiological responses of Capsicum annuum under drought stress, a factorial experiment in randomized complete block design in four replications was carried out in greenhouse. This study was conducted with two main factors, 5-aminolevulinic acid in four concentrations (0, 0.25, 0.5, and 1 mM) and drought stress in three levels (irrigation at 100, 60 and 30% of field capacity). Exogenous application of 5- aminolevulinic acid protected pepper against drought stress that its protective effect was related to regulation of antioxidant enzymes. 5- aminolevulinic acid had significant effects on yield, total phenols, soluble sugars, polyphenol oxidase and superoxide dismutase activities, hydrogen peroxide concentration and leaf area, tolerance and harvest indices. In drought stress condition, total phenol content, soluble sugar contents, free radicals, hydrogen peroxide and activities of superoxide dismutase and polyphenol oxidase enzymes in leaves increased while growth parameters decreased. Thus it can be stated that the pepper plant treated with 5 - aminolevulinic acid the activity of antioxidant enzymes and compounds such as soluble sugar and total phenol improve and amend the effect of drought stress on the morphological and physiological characteristics.
  Keywords: Polyphenol Oxidase, Superoxide Dismutase, Total Phenols, Soluble Sugar Content
 • M. Dashti*, M. Kafi, H. Tavakoli, A. Nezami, M. Mirza Page 962
  In order to evaluate the physiological and morphological traits and Photochemical efficiency of photosystem II of Salvia leriifolia under freezing stress in controlled condition, an experiment was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications in Ferdowsi University of Mashhad. The plants exposed to twelve freezing temperatures (0, -2, -4, -6, -8,-10, -12, -14, -16, -18, -20 and -22˚C) in seedling stage. Leaf area and dry weight, root length and dry weight, Electrolyte Leakage (EL), survival percentage after three weeks and chlorophyll fluorescence parameters in recovery periods (0, 6, 12, 24 and 72 hr. after stress) were studied. Results showed that effect of freezing temperatures on all traits were significant (P≤ 0.001). EL increased significantly with decreasing temperature and reached to maximum 83% at -20 ˚C. Although plant survival percentage did not affect until -14 ˚C, all seedlings were died in -220C. Lethal temperature based on survival (LT50su) and electrolyte leakage (LT50el) were -17.0 and -11.8. Results also indicated that Reduced Dry Matter Temperature 50% (RDMT50) was -16.5 °C. Photochemical efficiency of photosystem II (F′v /F′m) was not affected up to -6˚C, but it decreased by 70% with decreasing temperature to -22 ˚C. F′v /F′m decreased by 40% during 24 hours after recovery compared to control, but it increased when recovery continued to 72 hr. Results also indicated that EL had negative correlation with survival percent (r= -0.82***) and F′v /F′m (-0.95***).
  Keywords: Salvia leriifolia, cold stress, chlorophyll fluorescence, electrolyte leakage
 • Evaluation of allelopathic effects of aqueous extracts of wheat shoot in different stages of phenology on seed germination and early growth of weed species
  Emad Rahmati, Majid Agha Alikhani*, Fariba Meighani, Fatemeh Dehghani Pages 974-985
  In order to study the allelopathic potential of wheat aqueous extract on germination and early growth of two summer weeds (redroot pigweed and dodder) two separate experiments were conducted using randomized complete block design with 3 replications. Plant materials for extracting were obtained from our original wheat field which has been grown in research field of Tarbiat Modares University during 2010 – 2011 growing season. In each experiment wheat areal parts in three phenological stages (tillering, soft dough and physiological maturity) were extracted into different concentrations of (25, 50, 75 and 100%). The extracts were treated on weed seeds following to the procedures of International Seed Testing Association (ISTA). The result showed that wheat shoots extracts have allelopathic effects depending to the stage of plant phenology and the weeds species sensitivity. In general, increasing concentrations of extract significantly reduced final germination, the number of normal seedlings, coefficient of velocity and length of weeds seedling, So that the highest inhibitory was observed in complete concentration (100 percent). Overall, the extracts of wheat shoot particularly in tillering and maturity stages have the most negative effect on germination indices of redroot pigweed and dodder respectively. This finding is agreeing with total phenol measurement of wheat extract especially in tillering stage. Therefore application of wheat green manure in tillering stage or mixing the plant residues with the soil could be considered as a non-chemical strategy for weed control in following summer crops.
  Keywords: Biomass, Germination indices, Amaranthus retroflexus, Cuscuta compestris Weed Management
 • L. Rohani, Mj Zamani, R. Fotovat* Page 986
  Stomatal traits are of interest in physiological studies and in the development of cultivars to improve to drought resistance. To consider effect of terminal drought stress on Stomatal traits of barely genotypes, a field experiment was conducted in research farm of Zanjan University in 1390-1391. The experiment was done on two groups of barely genotypes including 32 landraces genotypes selected from ICARDA barely gene pool and 24 Iranian cultivars in simple lattice design in both well-watered and terminal drought condition by stopping watering after flowering time. Significant variation was found in stomatal frequency and size between genotypes in both flag leaf surfaces in drought and control conditions. Stomatal frequency was negatively correlated with stomatal size. There were significant changes in genotype rank order for stomatal frequency and size in different water stress conditions. Results showed that Stomatal frequency increased under dry environment and the effects of drought stress on the Stomatal traits in lower surface of leaf stomatal are more than upper surface.
  Keywords: Barely breeding, Stomatal traits, Physiological traits, Drought resistance
 • Classification of Vegetation Cover related to Environmental Factors (Case study: Gharabagh Rangelands of Azarbaijan Province)
  Zare Chahouki M.A.*, Mashgholi M., Hossein Jafari S. Pages 995-1005
  The purpose of this study is to identify plant communities of Gharabagh rangelands in Azerbaijan province and determining effective factors on their distribution. So, sampling was performed using random-systematic method in the key area. Sampling was done along 4 transects of 150 m which were vertical, in each site. Quadrate size and numbers were respectively determined using minimal area and statistic methods and 15 plots of 1 m2 were placed 10 m away from each other along each transect. Soil samples were taken from 0-20 cm at the first and end points of each transect according to the soil depth and gravel, clay, silt and sand percentages, organic matter, pH, lime, electrical conductivity, potassium and phosphorous were measured. Species type and vegetation cover were also determined. Two-way indicator species analysis (TWINSPAN) and principal components analysis (PCA) were used to plant communities and determining the most important factors affecting distribution of plant communities, respectively. The results showed that there are five ecological groups in the study area which were conformed to the plant. There is also a relationship between the plant communities' distribution and environmental factors and the parameters like texture, lime, nitrogen and potassium have the greatest impact on the distribution of plant communities among the study factors.
  Keywords: Two-way indicator species analysis, Principal components analysis, Ecological group, soil, Azerbaijan province
 • Change in abundace of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and it,s relation to plant biodiversity in different forest types (Case study: Bineshki district; Mazandaran)
  Saeidi H.R.*, Akbarinia M., Goltapeh E.M., Hosseiny S.M., Danesh Y.R. Pages 1006-1016
  In this study, abundance change of Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and root colonization of indicator species were investigated in relation to plant biodiversity indices in different ecological groups. Plant species composition was assessed on 53 sampling plots with area of 400 m2 located systematically on a 150 m × 200 m grid that extended at 400 m to 1700 m above sea level. TWINSPAN (Two Way Indicators Species Analysis) method was employed to classify sampling plots into six different ecological groups. Species richness, diversity, evenness and dominance indices were calculated in each sampling plot. The phytosociological data revealed obvious differences in the plant species biodiversity among ecological groups. AM colonization and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) spore densities were also differed in ecological groups and were significantly related to some of biodiversity indices. There was no relationship between spore numbers and plant species richness, but diversity and evenness reduced with increasing spore densities. In contrast, evenness indices showed significant positive correlation to spore densities and AM colonization.
  Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), Plant biodiversity, Arbuscular mycorrhizas, indicator species, Ecological groups
 • H. Sodaeizade*, A. Mosleharani, M. Tajamoliyan Page 1017
  Plants grown starts from seed germination stage and continues with the seedling in soil. To evaluate the role of mucilage on improving of drought tolerance of Lepidium sativum L. in seed germination and early seedling growth a completely randomized experiment was conducted in a factorial arrangement with four replications. Drought stress levels (0, -5, -9, - 14.5, -21 MPa) and seed type (with mucilage, and without mucilage) were considered as first and second factors, respectively. Results indicate that seed germination percentage, speed of germination, shoot and root length as well as seed vigor were significantly reduced (p
  Keywords: Mucilage, Drought Stress, Lepidium sativum L, Seed germination
 • Sh Shahmoradi*, Mr Chaeechi, J. Mozafari, D. Mazaheri, F. Sharifzade Pages 1028-1041
  Seed dormancy is a defensive system against unfavorable environmental conditions. This research was designed to evaluate the drought stress effects on seed germination and dormancy of Hordeum spontaneum genotypes. Therefore, 19 genotypes of the species and the Nosrat (cultivated barley) cultivar were evaluated under normal water condition and drought stress in a green house study. Complete randomized block design with three replications were used in this study and two stress levels including 95-100%FC and 25-30% FC, were imposed to the plants. Based on results, drought stress had significant effects on germination index, germination percentage, seed dormancy, germination value and germination energy. Drought stress increased the seed dormancy in most of Hordeum spontaneum genotypes. Principle components analysis of the traits in both water conditions showed that, stress tolerance index and length of coleoptiles are positively related, which indicates that genotypes with longer coleoptiles are more tolerant to drought stress conditions, and it seems that, this trait has evolved to increase the adaptation to drier climates.
  Keywords: Germination, wild barley, stress tolerance index
 • Effects of different treatments on breaking seed dormancy in saltbush (Atriplex leucoclada Boiss.)
  fatemeh shamsi, parto roshandel*, navaz kharazian Pages 1043-1053
  Saltbush (Atriplex leucoclada) is one of the endemic halophyte plants of Iran, useful for desertification, restoring and modifying rangelands in arid and desert areas cultivation. To assess the effects of mechanical and chemical treatments in break seed dormancy and to stimulate seed germination in dimorph seeds of Atriplex leucoclada, two tests were performed in completely randomized design with three replicates for both of its two seed types. Treatments were: scratch pre-treatment, gibberellic acid or kinetin, ethephon, potassium nitrate or thiourea all performed for 24 h or 48 h at 4˚C or 20˚C, pre-treatment running water, moist chilling (20 days/4˚C) + 14-days treatment with gibberellic acid or potassium nitrate or thiourea, scratching with a sand paper, making a gap with a needle, hot water (70˚C or 90˚C for 15 min), sulphoric acid (75%), dry-storing (3 months/20˚C), stratification (3 months/4˚C). As the twice-scratched pretreatment caused the highest germination percentage (73.3%) and vigour index (8860) in the brown seeds and for the black ones these values were 63.3% and 7710, respectively. Overall, it is concluded the seed dormancy in both types of seeds in A. leucoclada could be physical.
  Keywords: Atriplex leucoclada, seed dormancy, seed dimorphism, physical seed dormancy, mechanical scratch
 • M. Abdolahi*, F. Shekar Page 1054
  The Effects of priming by different levels of salicylic acid (SA) and sowing dates on nutrient elements concentration and distribution in the parts of wheat spike, cv. Alvand, was investigated under field conditions. The factors were including seven levels of priming by SA (0, 400, 800, 1200, 1600, 2000 and 2400 µM), two sowing dates including conventional sowing date (23 October) and late sowing (22 November) and spike parts (Above, Middle and Below) was evaluated. Results showed that interaction between sowing dates, SA and spike different parts were significant on all elements. Salicylic acid improved amount of macro and micro nutrients, especially in the upper and middle parts of spike. Among the priming levels, 400 µM concentration of SA had highest values than other primed levels and control treatment on nutrient elements. It seems that the central section seeds of spike due to greater speed and duration of grain filling showed higher nutrient elements concentration. The highest concentration of nitrogen, phosphor, iron and manganese was found in middle part of spike. But, the highest value for copper observed in upper part and for potassium in lower part of spike. Generally, wheat seed priming with salicylic acid increased concentration of macro and micro nutrients elements, especially in the upper and middle parts of spike.
  Keywords: Planting date, Salicylic Acid, Nutrient elements, Grain position
 • O. Farhadiyan*, O. Jafari Page 1066
  In this study effect of different hardness of 0 (control), 200, 400, 600 mg CaCO3/l of culture medium on purification and colony formation of green alga Scenedesmus quadricauda were investigated. Results showed that medium hardness had significant (P
  Keywords: Hardness, Scenedesmus quadricauda, culture medium, colony formation, Cyanobacteria
 • R. Farhoodi* Page 1077
  In order to evaluate the allelopatic potential of Eucalyptus camaldulesis alcoholic extract on antioxidant enzyme activites, cell membrane damage and sucrose synthesis enzymes activity of Xantium strumarium, the expriments was coducted in Islamic Azad University, Shoushtar branch at 2012. The experiment was laid out according to Completely Randomized Design with four replications and treatments were various concentration of E. camaldulesis alcoholic extract (0, 4, 8, 12, 16 and gr/L). Results indicated E. camaldulesis alcoholic extract application exhibited gradual rise inhibitory effect on seedling weight, antioxidants enzymes activities and sucrose synthetesis enzymes activity but elevated the malondialdehyde concentration in Xantium strumarium seedlings. The lowest sucrose synthesis activity (2.11 nmol prot-1 min-2), seedling dry weight (2.76mg) and highest malondialdehyde concentration (0.92 nmol gr fw-1) were noted at 20 gr L-1 concentration of E. camaldulesis alcoholic extract. In conclusion, E. camaldulesis alcoholic extract decreased seedling growth, chlorophyll content, antioxidant enzymes activates and sucrose synthesis enzymes activity of X. strumarium seedling.
  Keywords: allelopathy, antioxidant, Chlorophyll
 • B. Kavyani*, S. Ghafari Page 1088
  One of the most important and applicable tissue culture techniques is micropropagation. Lisianthus (Eustoma grandiflorum) is an ornamental plant which studies on its micropropagation is insufficient. The aim of this study was to evaluate the effect of different concentrations of NAA and KIN on micropropagation of lisianthus. For this purpose, the explants were cultured on MS medium with different concentrations of NAA and KIN (0, 0.5, 1 and 2 mg l-1). Results showed that the longest shoot (2.325 cm/explant) was obtained in medium containing 1 mg l-1 KIN (without NAA). The largest number of shoots (with average of 2.800 and 2.550/explant) was produced in medium containing 1 and 0.5 mg l-1 KIN (without NAA). The highest number of node (with average of 8.358/explant) was obtained in medium supplemented with 0.5 mg l-1 (without NAA). Maximum number of roots (with average of 2.650/explant) was produced in medium containing 0.5 mg l-1 NAA along with 2 mg l-1 KIN. Regenerated plants showed 100% survival in ex vitro conditions.
  Keywords: plant growth regulators, apical, axillary buds, Eustoma grandiflorum, Micropropagation
 • Mj Merati*, V. Niknam, H. Hoseiinpoor, M. Mirmasumi Page 1097
  Pennyroyal (Mentha pulegium L.) is a medicinal plant of the Labiatae family. In this study, it was investigated the effect of salinity on leaf area, shoot length, root length, activities of superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POD), polyphenol oxidase (PPO), catalase (CAT), and ascorbate peroxidase (APX) in pennyroyal species. Seeds were sown in Tref peat in greenhouse conditions with 16 h light/ 8 h dark period per 24 h and day/ night temperatures of 25/ 18 ˚C. Then, 60 days seedlings transferred to pots containing perlite and grew in hoagland solution with different concentrations of 0, 25, 50, and 75 mM NaCl. Seedlings were harvested for physiological and biochemical analyzes, after four different harvest times (10, 20, 30, and 40 days). The results showed that leaf area and shoot length decreased with increasing salinity levels, whereas root length increased to 50 mM NaCl and then decreased. Delay in harvest time caused more decrease in leaf area and shoot length. With increasing NaCl, activity of all the enzymes significantly increased at four harvest times. Activities of SOD, PPO, and APX were higher in root than that of leaf and shoot, whereas CAT activity was higher in leaf. On the basis of the obtained data, it can be concluded that pennyroyal reduced negative effects of salinity stress with increasing activities of antioxidant enzymes in leaf, shoot, and root. Antioxidative response of M pulegium has a direct relationship to salt stress time duration.
  Keywords: Pennyroyal, Salinity, Antioxidant Enzymes, Organ, Harvest time
 • S. Mirzadevaghefi*, A. Jalili, M. Nasiri Page 1108
  Crataegus from Rosaceae family is a tree that has medical and ornamental applications. Seeds of this genus have germination problem. There are limited data about germination of different species. Therefore, study on germination of three native species of Iran C. persica, C. assadii and C. babakhanloui is conducted and the best and most effective treatment is determined. To evaluate the germination and breaking seed dormancy of three species, an experiment was carried out as a completely randomized design with twenty two treatment and three replications. Seeds were imposed under physical and chemical stimulator treatment¡ including, scarification and warmth followed by cold stratification, giberlic acid, kno3 & Sulfuric acid. Results indicated that in all treatments scarification is effective for permeability to water of seed coat and breakage of seed dormancy. The highest percentages of germination are in treatments 'sowing the seeds outdoors at the beginning of summer" and 'running water followed by warmth and cold stratification'.
 • F. Nasibi*, Kh Manochehri, Gh Mohamadinejad, R. Zangane Page 1119
  In this research, the effect of pretreatment of seeds with arginine (amino acid precursor of nitric oxide and polyamine) on growth parameter, Kﳖ ratio and reduction of oxidative damages induced by salinity (300 mM) were investigated in wheat plant.. Results showed that salinity stress had no significant effect on growth parameters while increased the total oxidative stress index such as lipid peroxidation hydrogen peroxide content and antioxidant enzymes activity. Saking of seeds in arginine (0.5 mM) for 24 hours, reduced the lipid peroxidation and hydrogen peroxide in plants which were under stress. In plants which were under salt stress, pretreatment of seeds with arginine also increased the activity of root and shoot GPX and shoot APX enzymes when compared with non pretreated plants. In this research the K /Na ratio decreased under salt stress and arginine pretreatment increased this ration in plants. According to the protective role of some arginine metabolism compouns such as nitric oxide and polyamines that report in previous study,in this research it seems that arginie caused increasing salt tolerance directly or indirectly throuth some compounds such as nitric oxid and polyamines production
  Keywords: Arginine, Antioxidant Enzymes, lipid peroxidation
 • H. Yazdanshenas*, A. Tavili, M. Nasiri Page 1129
  Ornamental Amaranthus (Amaranthus cruentus) is one of the valuable ornamental, medicinal and edible plants .The A. cruentus seeds plant have problem in germination and number of few cultivated seed will germinated. Therefore, in present study the effect of treatments includes: sulfuric acid, freezing, boiling water, wetting and drying, cold and scarification were investigated on break dormancy of this plant seeds and germination percentage and velocity of germination were determined. This study were done based on Completely randomized design experimental design with with 4 replications in Petri-Dish in Germinator. Then, obtained data along the experiment were analyzed using SPSS package (p
  Keywords: Seed Dormancy, Germination properties, Velocity of germination