فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 36، خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید غیاثی ندوشن، یحیی محمدی، حسین اکبری، محمدرضا رئیسون* صفحات 1-7
  اهداف
  با عنایت به اهمیت بهره هوشی و خودنظارتی در رفتار های انسان ها و تاثیراتی که بر زندگی افراد دارند. بر این اساس این مطالعه به بررسی ارتباط میان بهره هوشی با خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت.
  روش ها
  مطالعه حاضر مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری تمام دانشجویان مشغول به تحصیل(2300 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند. نمونه بر اساس فرمول کوکران 171 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. جهت ارزیابی بهره هوشی از آزمون استاندارد آر بی کتل مقیاس سوم و جهت ارزیابی خودنظارتی از آزمون استاندارد 25 سوالیSnyder استفاده گردید. روایی پرسشنامه خودنظارتی به تائید افراد صاحبنظر رسید. پایایی پرسشنامه خود نظارتی بر اساس روش آلفای کرونباخ 85% بدست آمد. تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون T مستقل در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 171 نفر شرکت کننده در مطالعه (53/2٪ و 91=n) زن بودند. میانگین سن شرکت کنندگان 2/7±21/3 سال بود. میانگین نمره ضریب هوشی و نمره خودنظارتی شرکت کنندگان به ترتیب برابر با 10/44±106 و 3/20±12/35 بدست آمد. بین نمره بهره هوشی با خود نظارتی ارتباط معناداری را نشان نداد (0/641> P). همچنین دختران به طور معناداری از ضریب هوش بالاتری برخوردار بودند (0/04=P). نمره خود نظارتی مردان به صورت معناداری بالاتر از زنان بود (0/007=P).
  نتیجه گیری
  آموزش راهبرد خودنظارتی و یادگیری آن توسط دانشجویان باعث اعتماد به نفس بیشتر در جلسات کارآموزی، کارورزی و حتی در کلاس های نظری خواهد شد. و در نتیجه پیشرفت بهتری در عملکرد تحصیلی خواهند داشت.
  کلیدواژگان: بهره هوشی، خودنظارتی، دانشجویان
 • سهیلا ربیعی پور، نسرین خواجه علی، الهام صادقی* صفحات 8-15
  مقدمه
  آموزش مجازی از جمله روش های نوین و فعال برای ارتقای کیفیت آموزشی است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش سنتی در مقایسه با آموزش مجازی در یادگیری درس ارزیابی سلامت جنین در دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی میدانی است که بر روی 44 نفر انجام شد. دانشجویان به روش سرشماری در دو گروه آموزش سنتی (22 نفر) و آموزش مجازی (22 نفر) قرار گرفتند. پیش آزمون و پس آزمون برای هرگروه قبل و بعد از آموزش انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی، تی زوجی و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  اختلاف آماری معنی داری در میانگین نمرات کل، قبل از آموزش بین گروه آموزش مجازی و سنتی دیده نشد، ولی در هر دو گروه آموزش، افزایش میانگین نمره قبل و بعد از آموزش مشاهده شد. طبق آزمون قبل و بعد، هر دو روش آموزش مجازی و سنتی در ارتقای میزان یادگیری دانشجویان موثر بودند.
  نتیجه گیری
  آموزش مجازی می تواند همانند روش های آموزش سنتی به نحو موثری جهت ارائه برنامه های آموزشی دانشجویان به کار رود. با عنایت به مزایای فراوان آموزش الکترونیکی، بکارگیری آن در برنامه های آتی آموزشی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش سنتی، دانشجویان
 • لیلا احمدیان*، فریبا مرادی، سودابه کمالی صفحات 16-25
  اهداف
  رضایت از رشته تحصیلی یکی از مهم ترین عوامل موثر در امر آموزش و موفقیت دانشجویان می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار در رضایت دانشجویان، محتوای آموزشی می باشد. رشته فناوری اطلاعات سلامت و رشته مدارک پزشکی شباهت هایی از لحاظ محتوای آموزشی با یکدیگر دارند. لذا این مطالعه با هدف تعیین رضایت مندی دانشجویان این دو رشته از رشته تحصیلی خود طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  در این پژوهش مقطعی، جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392 بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، یک پرسشنامه با 20 سوال بود که روایی آن با نظر متخصصین و پایایی آن با آزمون باز آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (95.7٪) وسطح معنی داری 0.01 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS 20 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان به رشته تحصیلی در دانشجویان مدارک پزشکی4.23 و در بین دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 4.08 به دست آمد که کمتر از حد قابل قبول بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین جنس و وضعیت اشتغال دانشجویان، و آگاهی نسبت به رشته تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  اکثریت دانشجویان دو رشته نگرش و رضایت قابل قبولی در مورد رشته تحصیلی خود نداشتند. دانشجویان رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت آگاهی چندانی در زمان انتخاب رشته از محتوای رشته نداشتند و اکثرا بدون شناخت، رشته خود را انتخاب کرده بودند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، رشته تحصیلی، مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت
 • سعید هاشمی، محمد مهدی سالاری*، محمد سالاری، عباسعلی دلاوری، سمیه خوش سیما صفحات 26-33
  هدف
  انواع متفاوت آموزش الکترونیک در مقابل شیوه سنتی سخنرانی این سئوال را مطرح می کند که کدامیک در آموزش موثرتر خواهند بود. این مطالعه با هدف مقایسه سطوح یادگیری پرستاران به سه روش آموزش الکترونیکی تحت وب، بسته ی نرم افزار چند رسانه ای و سخنرانی در درس مراقبت های پرستاری عوامل شیمیایی یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح انجام شد.
  روش ها
  در مطالعه ای نیمه تجربی تعداد 99 نفر از نفر پرستاران یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح واقع در شهر تهران در سال 1391، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. از این سه گروه پیش آزمون کتبی با سوالات استاندارد شده گرفته شد و سپس فراگیران بر اساس محتوای آموزشی تدوین شده، تحت سه شیوه آموزش الکترونیکی تحت وب، بسته ی نرم افزار چند رسانه ای و سخنرانی قرار گرفتند و بعد با همان پرسشنامه پس آزمون گرفته شد. بعد از جمع آوری داده ها با نرم افزار SPSS v16 و توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات شرکت کنندگان در کلیه سطوح یادگیری قبل از آموزش در هر سه گروه با هم اختلاف معناداری نداشت (0/05) و این بهبود نمره در گروه بسته های نرم افزار چند رسانه ای نسبت به دو گروه دیگر بیشتر دیده می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر اثر بخشی یادگیری و همچنین ماندگاری طولانی مدت، و از طرفی دسترسی آسان و مقرون به صرفه تر بودن بسته های نرم افزار چند رسانه ای نسبت به آموزش از طریق برخط و سخنرانی، توصیه به آموزش فراگیران با بهره گیری از بسته های نرم افزار چند رسانه ای می شود.
  کلیدواژگان: مراقبت های پرستاری، عوامل شیمیایی، آموزش تحت وب، بسته های نرم افزار چند رسانه ای، آموزش از راه دور، سخنرانی
 • زهرا دشت بزرگی* صفحات 34-41
  اهداف
  فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از مهم ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه ها است و تشخیص متغیرهای پیش بینی
  کننده ی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی با فرسودگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور بود.
  روش ها
  این پژوهش پیمایشی و مقطعی و از نوع همبستگی بود. 200 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1394 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی (سولومون و راث بلوم)، آزمون کمال گرای مثبت و منفی (استوبر و همکاران) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (نعامی) بود. طرح تحقیق همبستگی از نوع کانونی (متعارف) بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مجموعه متغیرهای پیش بین (کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه سازگازانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی) و مجموعه متغیرهای ملاک (فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی) همبستگی کانونی برابر با 0/91 وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از مجموعه متغیرهای ملاک، عملکرد تحصیلی بیشتر توسط متغیرهای پیش بین (کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی) تبیین می شود (0/05 > P).
  نتیجه گیری
  همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین متغیرهای ملاک، صرفا عملکرد تحصیلی و نه فرسودگی تحصیلی به وسیله تعلل ورزی و کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه قابل پیش بینی هستند. بنابراین ارتباط معنی داری بین فرسودگی تحصیلی و متغیرهای پیش بین مشاهده نشد. بنابراین وجود کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی می تواند در دانشجویان به عنوان عامل مزاحم در عملکرد تحصیلی عمل می نماید.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی، کمال گرایی سازگارانه، ناسازگارانه، فرسودگی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان پزشکی
 • محمد مجتبی زاده، عباس عباس پور*، حسن ملکی، مقصود فراست خواه، حمید رحیمیان صفحات 42-62
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های ایران انجام شده است.
  روش ها
  برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه ی زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسش نامه ای با 25 مولفه و 157 خرده مولفه طراحی شد. سپس، در بخش کمی، پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه مقدماتی روی 84 نفر از خبرگان آموزش عالی ایران اجرا شد. بر اساس، بازخوردهای دریافتی به اصلاح پرسش نامه اقدام شد. سپس، نسخه ی نهایی و اصلاح شده آن در اختیار 293 نفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه توسط صاحب نظران تایید شده و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (0/982) محاسبه گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. برای آزمون ابزار اندازه گیری مزبور، از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  با انجام تحلیل عاملی مرتبه ی اول، ابزار اندازه گیری مزبور به 22 مولفه و 150 خرده مولفه اصلاح و تعدیل یافت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی دوم نیز نشان داد که مولفه های 22 گانه احصاء شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی ابزار اندازه گیری اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. همچنین، شاخص های برازش، (CMIN/DF) برابر با 1/924، (RMSEA) برابر با 0/39، (GFI) برابر با 0/976، (AGFI) برابر با 0/939، (CFI) برابر با 0/928، (NNFI) برابر با 0/953، (TLI) برابر با 1/000، (IFI) برابر با 0/928 و (RFI) برابر با 0/925 است.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمون های آماری نشان می دهد، مقیاس طراحی شده برای سنجش کیفیت نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، نظریه ی زمینه ای، مدل یابی معادلات ساختاری
 • منیره عبادی*، سیمین تاج شریفی فر، فائضه بنی یعقوبی، امیر حسین پیشگویی صفحات 63-70
  ا
  هدف
  استفاده از شبیه سازی یکی از روش های جدیدآموزش در علوم پزشکی است ولی تاکنون مطالعه ای در مورد بکارگیری این روش و رضایتمندی فراگیران آن در آموزش ماسک گذاری در حملات شیمیایی در ایران و جهان گزارش نشده است. هدف این پژوهش، بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری در حملات شیمیایی می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. نمونه های پژوهش 78 نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. سپس با روش تصادفی ساده به دو گروه نمایش (کنترل) در کلاس درس و شبیه سازی (آزمون) تقسیم شدند. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پژوهشگر ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار نسخه SPSS v20 و با استفاده از آزمون آماری t-test و در سطح معناداری P کمتر از 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  جهت تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دارآماری بین میانگین نمرات رضایت دانشجویان از آزمون T مستقل استفاده گردید. میزان رضایت دانشجویان از دو روش آموزشی نمایش و شبیه سازی، با اختلاف آماری معنی داری همراه نبود. (0/58=P)
  نتیجه گیری
  اگر چه نمرات رضایتمندی روش آموزش نمایش و روش شبیه سازی تفاوتی با هم نداشتند؛ ولی پژوهشگر، استفاده از روش شبیه سازی در آموزش پرستاران نظامی در امر ماسک گذاری را پیشنهاد می کند و معتقد است که به کارگیری این گونه روش ها منجر به ارتقای کیفیت آموزش پرستاران نظامی و بحران می گردد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، روش نمایش، روش شبیه سازی، ماسک گذاری، حملات شیمیایی
 • علی اکبر عجم* صفحات 71-78
  اهداف
  با توجه به اهمیت خودکارآمدی تحصیلی و سلامت دانشجویان در نظام تعلیم و تربیت، این پژوهش، با هدف پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود که تعداد آنها برابر با 1056 نفر بود. تعداد افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و از طریق جدول گرجسی و مورگان، 285 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسش نامه سلامت اجتماعی کییز(keyes) (2004) و پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی سالمون و همکاران(solomon) (1984) بوده است. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  بین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین مولفه های سلامت اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (0/01p<). یافته ها در زمینه پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق مولفه های سلامت اجتماعی نشان داد که 6/23 درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان توسط مولفه های شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تبیین شد(17/255f= و 0/05p<).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که مولفه های شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی از متغیر سلامت اجتماعی، پیش بینی کننده خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود تشکیل کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت تقویت سلامت اجتماعی دانشجویان، توسط دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان
 • سید داود محمدی، زهرا مسلمی*، مهین قمی صفحات 79-89
  مقدمه
  تفکر انتقادی توانایی دانشجویان را در مهارت حل مساله افزایش می دهد و یکی از برون دادهای اصلی آموزش عالی و معیارهای اعتباربخشی موسسات است. تفکر انتقادی برای رشته های علوم پزشکی اهمیت ویژه ای دارد زیرا دانش آموختگان آن برای بالین بیمار آماده می شوند. انتقال دانش و مهارت ها از محیط کلاس به کلینیک و کاربرد آنها، به تفکر انتقادی نیازمند است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش
  در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1394، نمونه ای شامل 303 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم(ب) و خلاقیت عابدی جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته
  میانگین نمره تفکر انتقادی در بین دانشجویان این دانشگاه(3/15±9/84) و در حد ضعیف بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارتهای تفکر انتقادی با خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(0/267 =r ؛ 000/0 =p). اما بین نمره تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی(0/081 =r ؛ 0/284 =p) و نمره خلاقیت با پیشرفت تحصیلی(0/025 =r ؛ 0/741 =p) رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی و خلاقیت دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (0/001=p). در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها مولفه خلاقیت پیش بینی کننده مناسبی برای تفکر انتقادی است.
  نتیجه گیری
  بهبود فرایند مهارت های تفکر انتقادی به ارتقای سطح خلاقیت دانشجویان منجر می گردد. به ویژه این که مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان رشته های مرتبط با مشاغل پزشکی و بهداشتی، ضرورتی مضاعف دارد.
  کلیدواژگان: مهارتهای تفکر انتقادی، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی
 • مریم دبیری فرد، شیرین حسنوند، نیره سلمانی* صفحات 90-96
  اهداف
  تعلق پذیری پدیده ای مهم برای دانشجویان پرستاری و سایر افراد درگیر در آموزش دانشجویان تلقی شده و به عنوان حس پیوند تجارب دانشجو با محیط یادگیری درک می شود همچنین یکی از مهم ترین نیازهای دانشجویان جهت داشتن عملکرد صحیح در محیط های یادگیری است.مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تعلق پذیری دانشجویان کارشناسی پرستاری در محیط های بالینی انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 93 نفر دانشجوی پرستاری در حال تحصیل در نیمسال دوم 1395-1394 به طور در دسترس انتخاب و از مقیاس انطباق یافته از مقیاس تعلق پذیری بالینی لوت جونز و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون اماری تی مستقل و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره تعلق پذیری نسبت به محیط بالینی 0/56 ±3/31، در خرده مقیاس عزت نفس 0/65 ±3/34 ، در خرده مقیاس پیوستگی 0/64 ±11/3، در خرده مقیاس کارامدی 0/67 ±46/3 بود.آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین میانگین نمره تعلق پذیری بالینی دانشجویان علاقه مند و غیر علاقه مند به رشته تحصیلی (0/009p=) ، دانشجویان دارای سابقه کار دانشجویی و فاقد سابقه کار دانشجویی (0/05p=) نشان داد. آزمون اماری تحلیل واریانس تفاوت معناداری را بین میانگین نمره تعلق پذیری بالینی دانشجویان ترم های تحصیلی مختلف نشان داد (0/001 > p)
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج تعلق پذیری بالینی دانشجویان پرستاری در حد متوسط بود، علاقه مندی به حرفه و تجربه کار در عرصه بالینی هر دو از جمله عواملی بودند که بر تقویت حس تعلق دانشجویان نسبت به محیط بالینی تاثیر داشتند.
  کلیدواژگان: تعلق پذیری، محیط بالینی، دانشجویان پرستاری
|
 • Saeid Ghiasi Nadooshan, Yahya Mohammadi, Hossein Akbari, Mohammadreza Raeisoon* Pages 1-7
  Aims: Given the importance of IQ and self-monitoring in human behavior and its effects on the individual's life, this study examines the relationship between IQ and self-regulation in students at Birjand University of Medical Sciences.
  Methods
  This study was a descriptive-analytic, cross-sectional study. The population included all the students studying at Birjand University of Medical Sciences (n=2300). According to Cochran’s Formula, the sample was calculated as 171 persons who were selected by random sampling method. To assess IQ, R B Cattell’s standard test 3rd scale, while Snyder’s 25-item standard test was used to assess self-regulation. The validity of self-regulatory questionnaire was approved by experts. Its reliability was calculated by Cronbach's alpha as 85%. For data analysis, Pearson correlation test, ANOVA and independent T-test were used at a significance level p≤0.05.
  Results
  From among the 171 participants, n=91 (53.2%) were women. The average age of study participants was 21.3±2.7 years. The average IQ score and scores of self-regulation were 106±10.44 and 12.35±3.20 respectively. IQ scores did not show significant correlation with self-regulation test results (P>0.641). Girls were of a significantly higher mean IQ score (P=0.04). Self-regulatory mean score of men was significantly higher than women (P=0.007).
  Conclusion
  Teaching and learning self-regulatory approach can enhance self-confidence of students during externship, internship and theoretical classes, hence improved academic performance.
  Keywords: Intelligence Quotient, Self, regulation, Students
 • Soheila Rabiepoor, Nasrin Khajeali, Elham Sadeghi* Pages 8-15
  Aims: Web-based education is one of active and new methods for promotion of educational quality. The aim of this study was to compare the effect of web-based and traditional teaching methods on midwifery student's knowledge about survey of fetus health.
  Methods
  In this field-experimental study, 44 midwifery students were divided equally into two groups of web-based (22 students) and face-to-face (22 students). Pre–post test scores were done for both groups, before and after education, then compared within and between groups by Independent and paired T-test.
  Results
  Based on the findings, there wasn’t any significant differences between web-based and traditional education groups score, but both web-based and face-to-face teaching methods were effective on promotion of students’ knowledge (P
  Conclusion
  Web-based teaching seems to be effective as traditional teaching in education of medical students. With regard to advantages of web-based method, it is recommended to be used in university educational programs.
  Keywords: Web-based education, Traditional education, students
 • Leila Ahmadian, Fariba Moradi, Sudabeh Kamali Pages 16-25
  Aims: Satisfaction of educational field is one of the important factors in the education and students success. One of the influencing factors in students satisfaction, is educational curriculumn. Medical records and health information technology fields have similarities with each other in terms of educational curriculum. Therefore, the aim of this study was to compare medical records and health information technology students’ satisfaction from their educational field.
  Methods
  In this cross-sectional study, the study population included all students of medical records and health information technology at Kerman University of Medical Sciences in 2013. Data collection tool was a questionnaire with 20 questions that its validity confirmed by expert consensus and its reliability confirmed by test-retest (α=95.7% ,P-value= 0.01) . The collected data were analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS 20 software.
  Results
  The mean of satisfaction score to educational field among students of medical records was 4.23 and among health information technology students was 4.08 which was less than acceptable level. The results showed that there was a significant relationship between sex and working status, and knowledge about the field.
  Conclusion
  The majority of students in two fields had not acceptable attitude and satisfaction regarding their educational field. Medical records and Health Information Technology students had not high knowledge about the content of curriculum, when choosing their educational field and majority of them had chosen their educational field without cognition.
  Keywords: Satisfaction, Educational field, Medical record, Health information technology
 • Saeid Hashemi, Mohammad Mehdi Salaree*, Mohammad Salaree, Abbas Ali Delavari, Somiya Khoshsima Pages 26-33
  Aims: As there are several electronic training than traditional methods such as lecturing, there is a question that which one is more effective. This study is based on a comparison of lecturing, multi-media software packages and web-based education for Nursing Care of Chemical Agents in one of the military hospitals.
  Methods
  in a semi-experimental study, 99 nurses were selected by a target-based approach from one of the Tehran military hospitals in the year 2012. Nurses then have been put into three random groups. Three groups were evaluated using a pre-test with standardized questions then groups were trained necessarily with the aforementioned methods and they did the post-test as the same questions. After data collecting, the results have been analyzed using Spss 16 and statistical and analytical tests.
  Results
  There wasn’t significant difference regarding mean scores among all groups in the pre-test (p>o.o5). After three methods of training, improvement could be noticeable in all three groups (p
  Conclusion
  according to the findings, multi-media software packages can be efficiency for learning because of low price and the accessibility.
  Keywords: Nursing care, chemical agent, multi, media Software package, distance learning, lecturing
 • Zahra Dasht Bozorgi* Pages 34-41
  Aims: The aim of this study was to investigate the relationship between Persecution, Maladjustment perfectionism and Adjustment perfectionism with Academic achievement and Academic Burnout among medical students.
  Methods
  This cross-sectional and correlational study which was performed by medical students from the Medical University of Gondi Shapoor in Ahvaz in 2015. The sample group included 200 medical students who were selected by random-stratified sampling. Procrastination Assessment Scale, Perfectionism Inventory, Academic Burnout Inventory were used for collecting data. Data analysis was conducted by SPSS 20 software using Pearson correlation coefficient and Canonical Correlation Analysis.
  Results
  The findings indicated that there is a significant relationship between the Predicting Variables (Persecution, Maladjustment perfectionism and Adjustment perfectionism) and the Criteria Variables (Academic achievement and Academic Burnout). The amount of Canonical Correlation (0.91), (P
  Conclusion
  It can be concluded from this study that academic achievement not Academic Burnout was predicted by Persecution, Maladjustment perfectionism and adjustment perfectionism. Maladjustment perfectionism showed the greatest relationship with academic achievement. So Persecution, Maladjustment perfectionism and adjustment perfectionism can interfere with academic achievement.
  Keywords: Persecution, perfectionism, Academic achievement, Academic Burnout, medical students
 • Mohammad Mojtabazadeh, Abbas Abbaspour*, Hasan Maleki, Maghsood Farasatkhah, Hamid Rahimian Pages 42-62
  Aims: The present study was conducted to design and validate a scale for assessing the quality of universities in Iran.
  Methods
  this study was performed using a mixed method of explorative plan-tool development model. First, in qualitative part of this study, questionnaire consisted of 25 components and 157 sub-components were designed by using the method of Grounded Theory and interview with 36 experts. Then, in the quantitative section, designed questionnaires were conducted on 84 members of Iranian experts with high education. Based on the received feedback, the questionnaires were revised, then the final and modified version was put in the hands of 293 experts in different cities of Iran. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha which was equal to (0/982). Non-probability purposive sampling method was used in the qualitative part of the study whereas random classified sampling method was applied in the quantitative part. In addition, analysis of structural equation modeling was used for testing mentioned scale
  Results
  By doing confirmatory factor analysis, mentioned scale tools were modified to 22 components and 150 sub-components. Results of second-order confirmatory factor analysis, also showed that 22 extracted components are sufficient factor leading to prediction scale related to accreditation and quality assurance of high education systems in Iran. In addition, goodness of fit indices such as, (CMIN/DF) which is equal to 1/924, (RMSEA) = 0/39, (GFI) equal= 0/976, (AGFI) = 0/939, (CFI) = 0/928, (NNFI) = 0/935, (TLI) = 1/000, (IFI) = 0/928 and (RFI) = 0925.
  Conclusion
  The results of statistical tests displayed that the designed scale enjoys very favorable fitness for the quality assessment of high education system in universities of Iran.
  Keywords: High education, Grounded theory, Structural equation modeling
 • Monireh Ebadi*, Simin Taj Sharififar, Faeze Baniyaghoobi, Amirhossein Pishgoie Pages 63-70
  Aims: The use of simulation is one of the new methods of teaching medicine. However, no study has been reported so far about the usage of this method and even the amount of satisfaction among learners in Iran and the world. The aim of this study was a comparison of satisfaction about two methods including demonstration and simulation among nursing students for the training of mask making against chemical attacks in Iran.
  Methods
  In this semi-experimental study, 78 nursing students were selected randomly and divided into two groups of simulation and demonstration training. Data collection was conducted by a researcher-made questionnaire. Data was analyzed using descriptive ad interpretive statistical methods and SPSS version 20.
  Results
  T-test was used to determine the presence or absence of significant statistical difference among the average scores of students’ satisfaction. There was no significant difference between the satisfactions of students and average scores of two methods. )P=0/58(
  Conclusion
  there was no significant difference between the satisfaction for two methods of demonstration and simulation but researchers suggest that simulation method can be used for mask making training against chemical attacks as they believe that this method is the best way to promote military nurses ’education and control disaster situations.
  Keywords: Satisfaction, simulation method, demonstration method, mask-making, chemical attacks
 • Ali Akbar Ajam* Pages 71-78
  Aims: Considering the importance of academic self-efficacy and health status of students in the educational system, the aim of this study was a prediction of the academic self-efficacy among students in Gonabad Medical University based on their Social Health status.
  Methods
  This study was a cross-sectional study in 2015. The study population consisted of all BS students (N=1056) at Gonabad Medical University. The stratified random sampling method was used and the sample size (n=285) was determined using Garcia and Morgan Table. Data collection tools included Keyes’ Social Health Questionnaire (2004) and Self-efficacy Questionnaire developed by Solomon in 1984. Independent t-test, Pearson correlation and regression tests were used to analysis the data.
  Results
  There was no significant difference between male and female students’ self-efficacy while there was a significant positive correlation between components of social health and academic self-efficacy (P
  Conclusion
  The findings showed that some social health components (namely social flourishing, social cohesion, social solidarity and social acceptance) are predictive of students’ self-efficacy. Therefore, holding workshops and training courses are recommended in order to enhance the social health status of university students.
  Keywords: Social health, Academic self, efficacy, Students
 • Seyed Davood Mohammadi, Zahra Moslemi*, Mahin Ghomi Pages 79-89
  Introduction
  Critical thinking improves students’ problem solving ability and is one of the main outputs of academic centers. It has an important role in medical sciences as the students studying these branches of science are getting ready to attend clinical work. Critical thinking helps to convey skills from class to clinic. This study aimed at investigating the relationship between critical thinking skills with creativity and academic achievement in students Qom University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive­- correlation study was conducted on 303 students in Qom University of Medical Sciences were selected through stratified random sampling method with considering gender. Data were collected through two standard questionnaires on critical thinking skills CCTST form(B) and creativity Abedi. Data were analyzed using descriptive statistics methods, Pearson correlation and independent t-test, and multiple regression analysis.
  Results
  The results of Pearson correlation test showed that there was significant positive relationship between critical thinking skills with creativity(P=0/000, r=0/267). But There was no a significant relationship between critical thinking skills with academic achievement(P=0/284, r=0/081) and creativity with academic achieveme (P=0/741, r=0/025). According to independent t-test results, there was no significant difference between male and female students’ average scores in critical thinking skills and creativity. But there was a significant difference between male and female students’ in academic achievement. Also multiple regression analysis revealed that only creativity predicted critical thinking skills significantly
  Conclusion
  Critical thinking skills improving the process can improve student's creativity level. critical thinking skills affects creativity. Such relationship is increasingly important in students of medicine and health sciences.
  Keywords: Critical thinking skills, Creativity, Academic achievement
 • Maryam Dabirifard, Shirin Hasanvand, Naiire Salmani* Pages 90-96
  Aims: Belongingness is considered to be important phenomenon for nursing students and other people involved in the education of students and is perceived as a sense of student experience connection with the learning environment and is one of the most important needs of all students for success in learning environments. this study was to determine the level of Clinical belongingness in bachelor nursing students
  Instrument &
  Methods
  In this study, 93 nursing students is studying in the second semester of 1394-1395 are selected and used for the belonging scale of 32 items. Data were analyzed with descriptive statistics and independent t-test and ANOVA.
  Findings: The mean score of students in clinical belongingness scale 3.31_ 0.56, in the subscale self-esteem 3.34 _0.60 , in the subscale connectivity 3.11 _ 0.64 , in the subscale efficiency 3.46_0.67. Independent t-test showed significant difference between the mean clinical belongingness score of students interested and uninterested to the field (p = 0.009) and between the mean clinical belonging (p = 0.05). Analysis of variance showed a significant difference between the mean clinical belongingness score of various academic semester (p = 0.000).
  Conclusion
  Nursing students clinical belongingness has been moderate.Being interested professionals and working in practice to be effective in the experience of belongingness to clinical setting.
  Keywords: belongingness, clinical environment, nursing student