فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 147 (شهریور 1395)
 • پیاپی 147 (شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/13
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پریسا علی زاده*، منیر عشوری، منصوره وحدت، نسرین شایانفر صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  عفونت زخم یکی از عوارض شایع عمل جراحی است. در این مطالعه هدف این است که پاتوژنهای دست جراح و سایت عمل بیمار با پاتوژن عفونت زخم مقایسه شود و عامل احتمالی عفونت شناسایی شود.
  روش کار
  122 بیمار که در بیمارستان حضرت رسول اکرم و شهید اکبرآبادی تهران تحت سزارین قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری این بود که بعد از شستن دست جراح و کمک جراح با سوآپ استریل از شیارهای کف دست ایشان روی محیط خون گوسفند کشت تهیه شد. بعد از آماده سازی محل عمل و قبل از برش دادن نیز از محل عمل کشت تهیه گردید. بعد از 5 تا 7 روز بیماران به صورت تلفنی به بیمارستان خواسته شده و محل عمل ایشان بررسی گردید. در صورت مشاهده علائمی از عفونت شامل سفتی، قرمزی، خروج ترشحات، از محل عمل مجددا کشت تهیه شد و نوع پاتوژن سایت عمل و دست جراح و کمک جراح و محل زخم با هم مقایسه و رابطه آنها مشخص گردید.
  یافته ها
  در 4.9% موارد نتیجه کشت دست جراح، در 16.4% موارد نتیجه کشت سایت عمل و نهایتا در 6.6% موارد نتیجه کشت عفونت زخم مثبت بود. برای بررسی ارتباط نتیجه کشت عفونت زخم با دیگر کمیتهای ثبت شده عمل و نیز با نتیجه کشت دست جراح و سایت عمل، از محاسبه P Value و همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین به کمک محاسبه نسبت شانس، ریسک فاکتور بودن عوامل مختلف برای کشت مثبت عفونت زخم بررسی شد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که نتیجه کشت عفونت زخم با نتیجه کشت عفونت دست جراح رابطه معنادار و مستقیم دارد، ولی با عفونت سایت عمل رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین برای نتیجه کشت عفونت زخم، این موارد ریسک فاکتور شناخته شدند: سن بالاتر از 30، اورژانس بودن عمل، تکراری بودن عمل، چاقی، بی سوادی، سابقه بیماری، فشارخون بالا یا پره اکلامپسی، نوع محلول شستشو (بتادین)، و کشت مثبت دست جراح.
  کلیدواژگان: عفونت زخم، عفونت دست جراح، عفونت سایت عمل، عفونت بعد از سزارین
 • مهدیه رئیس زاده *، الهام احمدی، ماهرخ شفیعی صفحات 11-17
  ظهور مقاومت دارویی در پاتوژن های عامل عفونت های ادراری بالینی و تحت بالینی به دلیل تجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها، یکی از نگرانی های مهم ناشی از این گونه عفونت ها در سراسر جهان محسوب می شود. مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 114 بیمار مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه اول سال 93 با هدف بررسی باکتریولوژیکی نمونه های کشت ادراری و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مربوطه انجام گردید. کم سن ترین بیمار 9 و مسن ترین آنها 85 ساله و 96% از بیماران را زنان و 4% را مردان شامل می شدند. درصد فراوانی باکتری های جدا شده از نمونه های ادراری در روش کشت باکتریایی شامل 74% باکتری اشرشیا کولی ، 20% جنس استافیلوکوکوس، 3% جنس استرپتوکوکوس، 2% جنس کلبسیلا و 1% جنس سودوموناس بود. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده با آزمایش آنتی بیوگرام مطابق با پروتکل NCCL مورد بررسی قرار گرفت. دیسک های آنتی بیوتیکی استاندارد مورد استفاده شامل سولفامتوکسازول، سفی زوکسیم، تتراسایکلین، آمیکاسین، سفالکسین، نالیدیکسیک اسید، جنتامایسین، نیتروفورانتوئین، سفوتاکسیم، سیپروفلوکساسین، آمپی سیلین، ونکومایسین، کوتریموکسازول و نورفلوکساسین بود. بیشترین و کمترین حساسیت در اشرشیا کولی های جدا شده به ترتیب مربوط به سولفامتوکسازول و نیتروفورانتوئین بود. در باکتری های استافیلوکوک و استرپتوکوک بیشترین مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین و سولفامتوکسازول و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و نیتروفورانتوئین دیده شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در جنس های کلبسیلا و سودوموناس به ترتیب به تتراسایکلین و کوتریموکسازول و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و آمیکاسین تعیین گردید. با توجه به اهمیت ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی و تغییر الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها، انجام آزمایشات آنتی بیوگرام در درمان عفونت های ادراری ضروری می باشند.
  کلیدواژگان: عفونت های ادراری، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، تست آنتی بیوگرام
 • مروئه وامقی، حمیرا سجادی *، حسن رفیعی، غلامرضا قائدامینی صفحات 18-34
  مقدمه
  این مطالعه با استفاده از داده های معتبر کشوری رابطه ی میان تحصیلات والدین را با سلامت کودکان بررسی کرده و نقش متغیرهای واسطه ای این رابطه را مورد جستجو قرار می دهد.
  روش
  در این مطالعه اکولوژیک، داده های کشوری مرتبط با شاخص های تحصیلات والدین به عنوان متغیر پیش بین، سلامت کودک به عنوان متغیر پاسخ و وضعیت محل زندگی، بهره مندی کودک از خدمات سلامت و سلامت مادر به عنوان متغیر واسط در 31 استان کشور جمع آوری و جهت تعیین متغیرهای مکنون تحلیل عاملی اکتشافی شدند. سپس همبستگی بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده و متغیرهای باقیمانده وارد مدلسازی معادلات ساختاری شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که هم مدل های دارای متغیر واسطه ای ناسلامت مادر و هم مدل های شامل وضعیت بد محل زندگی دارای برازش مطلوب هستند. در مدل های ساختاری مورد بررسی،20 الی 80 درصد از تغییرات شاخص ناسلامت کودک توسط تحصیلات پایین والدین و شرایط بد محل زندگی و 60 تا 80 درصد تغییرات شاخص ناسلامت کودک توسط تحصیلات پایین والدین و ناسلامت مادر تبیین شد. شاخص نیکویی برازش (GFI) در نه مدل مورد بررسی بین 74/0 تا 99/0 متغیر بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ها بخصوص سواد و سلامت مادران و شرایط محل زندگی در سلامت کودکان را تایید کرده و اهمیت سرمایه گذاری برای بهبود آنها را در جهت ارتقا سلامت کودکان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ایران، تحصیلات والدین، سلامت کودک، سلامت مادر، محل زندگی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • آرش رحمانی، حسن محبت کار *، ماندانا بهبهانی، مختار نصرتی صفحات 34-43
  زمینه و هدف
  اخیرا با پیشرفت در زمینه ی داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی، توانایی بالای پپتید ها در درمان بیماری های ویروسی اثبات شده است. یکی از بیماری های ویروسی که تا کنون واکسن موثری برای آن تولید نشده است ویروس HIV-1 می باشد. چندین مطالعه از کاربرد پروتئین های پوششی و کپسیدی پاپیلوما، هرپس و آدنو ویروس در تحریک سیستم ایمنی نشان از اهمیت اپی توپ های کپسیدی در ساخت واکسن های جدید دارد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی و اثر بخشی پپتید های P24 ویروس HIV-1 در تحریک سیستم ایمنی می باشد.
  روش کار
  ابتدا توالی پپتید ها از سایت NIBSC دریافت گردید، سپس با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی اپی توپ های این پروتئین پیش بینی شد. به این صورت که 22 پپتید پروتئین P24 با استفاده از سرور های HLA Pred،Propred ،SVMHC ،SYFPEITHI و IEDB مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر بخشی این پپتید ها در غلظت های 10، 100، 500 و 1000 g/mlμ بر روی سلول های تک لایه خونی محیطی (PBMC) نوع ایرانی بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پپتید های مثبت به طور قابل ملاحظه ای موجب افزایش رشد و تکثیر لنفوسیت ها شده اما پپتید های منفی تاثیر محسوسی بر لنفوسیت ها ی مورد بررسی نداشت. بیش ترین افزایش تکثیر لنفوسیت ها مربوط به پپتید شماره 16 و کمترین میزان تاثیر نیز از پپتید 3 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ابزار های پیش بینی اپی توپ میتوانند جایگزینی قابل اطمینان برای پژوهش های آزمایشگاهی باشند.
  کلیدواژگان: اپی توپ، لنفوسیت، HIV، 1، P24
 • اکبر درگلاله *، سمیرا اسماعیلی ریکنده، شادی طبیبیان، بیژن ورمقانی، محمود شمس، بهناز توسلی صفحات 44-55
  کمبود فاکتور سیزده یک اختلال خونریزی دهنده نادر بوده که شیوع آن در حدود 1 در 2 میلیون نفر در جمعیت سراسر جهان می باشد. در ایران به دلیل میزان بالای ازدواج های فامیلی، تقریبا 473 نفر مبتلا به کمبود فاکتور سیزده وجود دارند. شیوع کمبود فاکتور سیزده در ایران در حدود 12 برابر بالاتر از شیوع جهانی آن در سراسر جهان برآورد شده است. این مطالعه، به بررسی جامع در ابعاد مختلف کمبود فاکتور سیزده در ایران پرداخته است. توزیع این بیماری در مناطق مختلف ایران نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان نه تنها بیشترین تعداد بیماران مبتلا به کمبود فاکتور سیزده را در ایران دارد، بلکه بالاترین میزان بروز جهانی این بیماری نیز در این منطقه گزارش شده است. در بیماران ایرانی، خونریزی از بند ناف، هماتوم، خونریزی طولانی از زخم شایع ترین تظاهرات بالینی هستند. چندین جهش بیماری زا در بیماران ایرانی مبتلا به کمبود فاکتور سیزده وجود دارند که Trp187Arg شایع ترین جهش شناحته شده در ایران می باشد. به طور مرسوم، درمان بیماران دارای کمبود فاکتور سیزده در ایران تنها بر پایه تجویز پلاسمای منجمد تازه یا کرایوپرسیپیتیت استوار بود تا اینکه در سال 2009 کنسانتره فاکتور سیزده برای درمان بیماران در دسترس قرار گرفت. مطالعات مختلفی اثربخشی و ایمنی رژیم های پیشگیری کننده را در موقعیت های مختلف با یافته های ارزشمند ارزیابی کرده اند. اگر چه تمرکز این مطالعه در ایران بوده، بینش قابل توجهی را در کمبود فاکتور سیزده ارائه می دهد که می تواند کاربرد گسترده تری در راستای بهبود درمان و کیفیت زندگی تمام بیماران مبتلا داشته باشد.
  کلیدواژگان: تشخیص فاکتور سیزده، تظاهرات بالینی، علایم آزمایشگاهی
 • مریم غلامی، مرضیه واسعی، سهیلا عرفانی، مسعود نجارزاده، مینا همتی* صفحات 56-63
  اثرات حفاظت کبدی گیاهان دارای خواص آنتی اکسیدانی به اثبات رسیده است. با توجه به اهمیت سمیت کبدی ناشی از مصرف دارو به عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب کبدی، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات محافظتی و درمانی عصاره آبی گیاه شاهتره در برابر آسیب کبدی القا شده توسط استامینوفن در موش های صحرایی انجام شد. 35 موش صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند: (1) شاهد سالم، (2) کنترل مثبت [تزریق درون صفاقی استامینوفن (mg/kg150)]، (3) موش های هپاتوتوکسیک دریافت کننده سیلیمارین (100mg/kg) یک بار در روز، (4) و (5) موش های هپاتوتوکسیک دریافت کننده عصاره آبی شاهتره به طور روزانه و به ترتیب در دوزهای 250 و 500mg/kg وزن بدن به مدت دو هفته هم زمان با تزریق استامینوفن، (6) و (7) گروه های پیشگیری: دریافت عصاره آبی شاهتره به طور روزانه به ترتیب در دوزهای 250 و 500 mg/kg وزن بدن به مدت دو هفته قبل از تزریق استامینوفن، سپس تزریق استامینوفن و ادامه درمان خوراکی به مدت دو هفته دیگر. در پایان دوره درمان، سطح سرمی شاخص های کبدی ( آنزیم های ALT، AST، ALP، LDH)، پروفایل لیپید، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد .شاهتره سطوح افزایش یافته آنزیم های کبدی ناشی از تزریق استامینوفن را کاهش داد و پروفایل لیپیدی را بهبود بخشید. همچنین این گیاه به صورت وابسته به دوز، سطوح پراکسیداسیون لیپید را کاهش و ظرفیت آنتی اکسیدانی را افزایش داد. اثرات حفاظتی شاهتره در گروه پیشگیری نسبت به گروه درمانی به مراتب بهتر بود.یافته های ما نشان داد گیاه شاهتره دارای اثرات محافظتی و درمانی در برابر آسیب کبدی ایجاد شده توسط استامینوفن در موش صحرایی می باشد. این اثرات حفاظتی بواسطه حضور فلاونوئیدهای مختلف در منابع گیاهی می باشد که در هنگام طراحی داروهای محافظ کبدی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آسیب کبدی، شاهتره، آنزیم های کبدی، پروفایل چربی، آنتی اکسیدان ها
 • محسن حسنی، خیرالله محمدی *، ثریا غلامی، منصوره نبوی صفحات 64-73
  زمینه و هدف
  وجود لکه های درخشان در تصاویر سی تی بیماران دارای پروتز مفصل ران، سبب بوجود آمدن اختلافی در دز پیش بینی شده سیستم های طراحی درمان رادیوتراپی و دز واقعی بوجود آمده در بدن بیماران می شود. در این مطالعه به بررسی اختلاف دز ناشی از الگوریتم های مختلف سیستم های طراحی درمان با دز حاصل از شبیه سازی مونت کارلو در حضور فلزات فولاد و تیتانیوم به عنوان پروتز مفصل ران، در انرژی های مختلف فوتون، پرداخته شده است.
  روش کار
  در این مطالعه با استفاده از شبیه سازی شتاب دهنده خطی زیمنس مدل پریموس بوسیله کد MCNPX در مد انرژی 6MV و 15 MV به مقایسه نتایج حاصل از افت دز ناشی از شبیه سازی با افت دز الگوریتم های مختلف سیستم طراحی درمان Isogray در حضور فلزات تیتانیوم و فولاد پرداخته شد و میزان دقت این الگوریتم ها در انرژی ها و عمق های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  الگوریتم های Superposition Collapsed cone و Convolution FFT به طور متوسط در انرژی 6 MV و در تیتانیوم دارای 9/12%، 6/12% و 7/10% و در فولاد 3/14%، 1/14% و 1/12% و در انرژی 15 MV و در تیتانیوم دارای 15%، 6/15% و 3/13% و در فولاد 7/21%، 3/22% و 1/20% اختلاف نسبت به داده های حاصل از شبیه سازی می باشد.
  نتیجه گیری
  میزان افت دز ناشی از وجود پروتز چشم گیر و قابل توجه است و این در حالی است که هیچ یک از الگوریتم های سیستم های طراحی درمان قادر به پیش بینی دقیق آن نیستند، بنابراین استفاده از الگوریتم های مبتنی بر شیوه های مونت کارلو جهت محاسبه دز در بیماران دارای پروتز با چگالی بالا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مونت کارلو، سیستم های طراحی درمان، الگوریتم محاسبه کننده دز، پروتز فصل ران
 • حسن علی جانی، سهیلا مطرودی *، علی شرفی، اسحاق زمانی صفحات 74-81
  مقدمه
  نانوذرات نقره کاربردهای وسیعی در علوم دارویی و بهداشتی دارند. تولید زیستی نانوذرات نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی ساده، کم هزینه و عاری از خطرات زیست محیطی می باشد. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره با استفاده از محیط کشت فاقد باکتری (سوپرناتانت) ایزوله نوکاریوپسیس AHA2 و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن می باشد.
  مواد و روش ها
  رسوبات ساحل دیلم از عمق 10 سانتی متری جمع آوری شد. رقت سازی صورت گرفت و برای جداسازی، اکتینومیست ها در محیط کشت SCA کشت داده شدند. پس از شناسایی ایزوله مورد نظر از محیط کشت فاقد باکتری آن برای سنتز زیستی نانوذرات نقره استفاده شد. بدین صورت که واکنش بین عصاره محیط کشت این ایزوله با نمک نیترات نقره 01/0 مولار در دمای اتاق انجام گرفت و تغییرات رنگ طی ساعات مختلف ثبت گردید. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از اسپکتوفتومتری UV-vis و پتانسیل زتا تایید شد. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده طی ساعات مختلف علیه میکروب های بیماری زا به روش چاهک بررسی شد.
  نتایج
  نانوذرات نقره با استفاده از محیط کشت فاقد باکتری اکتینوباکتری نوکاریوپسیس AHA2 سنتز شد. سنتز این نانوذرات همراه با تغییر رنگ محلول از شفاف به قهوه ای تیره همراه بود. بیشترین میزان جذب در 420-450 مشاهده شد. فعالیت ضدمیکروبی محلول نانوذرات نقره علیه تمام میکروب های بیماریزای مورد استفاده اثبات شد. اکتینوباکتری نوکاریوپسیس AHA2 می تواند کاندید مناسبی برای سنتز نانوذرات نقره با استفاده از نیترات نقره با اندازه بین 30-40 نانومتر باشد.
  کلیدواژگان: اکتینومیست، نانوذرات نقره، فعالیت ضد میکروبی
 • لیلا کریمی*، خدیجه میرزایی نجم آبادی، عباس عبادی، سمیه مکوندی، میترا مهدویان صفحات 82-90
  مقدمه و هدف
  با توجه به آگاهی کم مردان در خصوص بهداشت باروری و جنبه های مختلف آن مانند بیماری های منتقله از راه جنسی و HIV/AIDS نیاز به تبیین ساختار آموزشی مورد نیاز در این زمینه وجود دارد که این امر با شناخت ادراکات ذهنی مردان و افراد آگاه شاخص، منجر به به کشف ساختاری از دیدگاه های ذهنی مبتنی بر تجربه آنان خواهد شد.
  روش کار
  مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوی قراردادی، با سی نفر از مردان با رعایت حداکثر تنوع از نظر ویژگی های سنی، تحصیلی و شغلی در دو شهر تهران و مشهد، توسط مصاحبه های عمیق فردی انجام گردید و با استفاده از نرم افزار MAXqda به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دو مضمون اصلی از یافته ها استخراج شد که می توانند تجربیات مشارکت کنندگان را در رابطه با ساختارخدمات بهداشت باروری مورد نیاز مردان به تصویرکشند. این مضامین عبارت بودند از: « آموزش مبتنی بر توانمندسازی جنسیتی» و «لزوم توجه به ویژگی های مطلوب آموزشی». مضمون های اصلی و فرعی با جملاتی از بیانات مشارکت کنندگان در پژوهش توضیح داده شده اند.
  نتیجه
  برای ارتقای ساختار اموزشی مورد نیاز مردان، برنامه ریزی جهت آگاه سازی و توانمند سازی مردان با توجه به ویژگی مطلوب اموزشی در سطح ملی و منطقه ای، جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر ضروری است که این مهم با جلب حمایت مسئولین امکان پذیر می گردد ، کمک به اجرای مسئولانه و فراگیر چنین برنامه هایی باید اساس سیاست های دولت و جامعه در زمینه آموزش باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت باروری، مردان، آموزش، بیماری های منتقله از راه جنسی، HIV، AIDS، مطالعه کیفی
 • احد شفیعی *، عادل جوهری مقدم، مهلا سادات نبوی زاده صفحات 91-98
  زمینه و هدف
  در واقع بعد از عمل بای پس عروق کرونری بی نظمی و اختلال در ضربان قلب، اختلال در تون عصب واگی و تغییر پذیری ضربان قلب(HRV) به وجود می آید. از این رو برای بهبودی این عوارض تمرین ورزشی توصیه می شود که هدف از این پژوهش تاثیر تمرین تناوبی بر ضربان قلب دوره ریکاوری و تغییرپذیری ضربان قلب پس از عمل بای پس عروق کرونر است.
  روش کار
  بدین منظور 24 نفر بیمار POST CABG که حداقل یک ماه از عمل جراحی آنها گذشته بود. داوطلبین به دو گروه کنترل(n=12)و تمرین (n=12) تقسیم شدند. ابتدا از کلیه داوطلبین ارزیابی های بالینی اولیه به عمل آمد .پس از تست ورزش اولیه و سنجش HRR وHRV، آزمودنی ها به قسمت بازتوانی مرکز قلب تهران مراجعه و به مدت 4 هفته و 3 جلسه در هفته به انجام فعالیت ورزشی پرداختند. از آزمون t وابسته برای تغییرات درون گروهی و آزمون t مستقل جهت مقایسه بین دو گروه، در سطح معناداری05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد چهار هفته تمرین تناوبی تاثیرات سودمندی در پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) از قبیلTP LF،HF، LF/HF ،دارد. همین طور پروتکل تمرینی طراحی شده موجب کاهش معنی داری در ضربان قلب دوره بازیافت (HRR) در دقایق 1-3 می شود.
  نتیجه گیری
  ما نتیجه گرفتیم با بهبود وضعیت دو شاخص مهم (HRR، HRV) مرگ و میر پس از پروتکل تمرینی این مطالعه، میتوان به منظور بازتوانی افراد POST CABG جهت کاهش عوارض عمل جراحی از این پروتکل تمرینی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ضربان قلب دوره ریکاوری، تغیرپذیری ضربان قلب، تمرین ورزشی تناوبی
 • آذین آهنی، سیده زینب سید یوسفی، مهدی فتاحی بافقی، نوشین شاکری، علیرضا نوروزی، سید سعید اشراقی* صفحات 99-103
  زمینه
  نوکاردیا از خانواده اکتینومایست های هوازی، اسیدفاست نسبی و گرم مثبت می باشد که در موارد نادری منجر به بروز عفونت های چشمی به ویژه در مبتلایان به نقایص سیستم ایمنی می گردد.
  معرفی بیمار: بیمار مردی 83 ساله، مبتلا به دیابت می باشد که در دی ماه سال 1393 به دلیل انسداد مجرای اشکی به بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران-ایران مراجعه کرده است و با توجه به معاینات کلینیکی و ارزیابی های میکروب شناسی عامل بیماری به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  به عنوان عامل بروز عفونت در انسداد مجاری اشکی، شناسایی نوکاردیا برای شروع درمان مناسب و به موقع ضروری است.
  کلیدواژگان: نوکاردیوزیس چشمی، نوکاردیا آستروئیدس، انسداد مجرای اشکی
 • محبوبه میرحسینی *، نازیلا یزدانی کشکولی، علی دهقان همدان صفحات 104-114
  زمینه و هدف
  فناوری نانو یکی از بخش های بسیار مهم از تکنولوژی است. نانوذرات را می توان در زمینه مختلف صنعتی، پزشکی، نظامی و استفاده شخصی استفاده کرد. هدف از این مطالعه آماده سازی نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی از طریق یک روش ساده و بررسی فعالیت ضد باکتری از آنها بود.
  روش کار
  نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی به روش سل ژل ساخته شد. سپس این نانوکامپوزیت با استفاده از تکنیک های FTIR ، ،SEM، EDX ، طیف سنج مرئی - فرابنفش ( UV-VIS) و پراش اشعه ایکس (XRD ) مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ضد میکروبی این نانو کامپوزیت روی باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس ارزیابی شد. سپس اثر نانو کامپوزیت 1.5 درصد اکسید روی بر روی گاز استریل در مجاورت باکتری های فوق بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد غلظت نانوذره اکسید روی روی فعالیت ضدمیکروبی نانوکامپوزیت اثر می گذارد. فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی حاوی 1.5 درصد اکسید روی دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی بود. همچنین فیلم نانوکامپوزیت حاوی 1.5 درصد اکسید روی بر روی گاز استریل اثر ضدمیکروبی روی هر دو باکتری نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان – اکسید روی دارای عملکرد ضد باکتری بسیار عالی بود. بنابراین ممکن است فیلم نانوکامپوزیتی کاربردهای پزشکی داشته باشد و همچنین به عنوان یک پوشش سطح به منظور افزایش ایمنی میکروبی و گسترش عمر مفید مواد غذایی استفاده شود.
  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت، کیتوزان، اکسید روی، اثر ضد میکروبی
 • مرضیه روحانی *، حمیدرضا براداران، اکرم ثناگو، مسلم سارانی، شهلا یزدانی، حمیدرضا علیزاده صفحات 115-124
  زمینه و هدف
  گراند راند آموزشی یک روش آموزش بالینی متداول است که در اکثر بخش های بیمارستان های آموزشی در حال اجرا می باشد. هدف آن فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان است تا اطلاعات نظری را به واقعیات عملی پیوند بزنند. هدف مطالعه حاضر مقایسه دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اساتید، نسبت به گراند راند در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.
  روش کار
  این مطالعه، توصیفی تحلیلی بر روی کارآموزان، کارورزان، دستیاران و اساتید بیمارستان های آموزشی دانشگاه ایران به تعداد 237 نفر به روش سرشماری می باشد. اطلاعات بوسیله پرسشنامه به صورت سوالات چندگزینه ای و لیکرتی جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS v. 21 آنالیز شد.
  یافته ها
  4/29% کارآموزان و کارورزان گراند راند آموزشی را خیلی خوب و خوب، 3/36% متوسط و 3/34% ضعیف و خیلی ضعیف و اساتید و دستیاران 62% خیلی خوب و خوب، 6/27% متوسط و 4/10% ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی کردند. کیفیت گراند راند بر اساس طیف سه درجه ای لیکرت بر حسب نوع بخش: داخلی 89/1، بخش جراحی 87/1، بخش زنان 1/2، بخش اطفال 87/1 و بر حسب درجه علمی: کارآموزان 82/1، کارورزان 85/1، دستیاران 92/1 و اساتید 13/2 بود.
  نتیجه گیری
  دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به گراندراند های پزشکی منفی تر از دستیاران و اینترن ها می باشد. شرکت فعال و تقویت استدلال، مهارت تصمیم گیری، بیان یافته های علمی و ایجاد انگیزه در دانشجویان می تواند از عوامل موثر در بهره وری بیشتر گراند راندهی آموزشی باشد.
  کلیدواژگان: گراند راند، کارآموز، کارورز، دیدگاه
|
 • Dr. Parisa Alizadeh*, Dr. Monir Ashouri, Dr. Mansoureh Vahdat, Dr. Nasrin Shayanfar Pages 1-10
  Introduction
  Some previous studies have shown that in the surgical site infection, sterility of the surgeon’s hands is not so effective, while the other studies have shown the other way. Also some studies believe that most infections come either from pathogens of the patient’s skin or from the pathogens of the environment. This study is designed to compare the pathogens of the surgeon’s hands and surgical site for each patient with the same patient’s pathogens of the wound infection, and recognize the possible infection factor. However, there are some altering factors that make the final conclusion, difficult. Some of these factors are unknown. It is tried to match the conditions for all patients, to reduce the chance of biased results. However, some of them could not be prevented.
  Methods and Materials: The current study is designed in the form of prospective cohort. In this study, 122 patients which have undergone cesarean operation in the two hospitals of Rasool Akram and Shahid Akbarabadi in the city of Tehran, are considered for the study. The method of sampling was that after washing the surgeon’s and surgeon assistant’s hands with sterile soap, a culture is taken from the grooves of their hand palms on the sheep blood agar, and after preparation of the operation site and before cutting, a culture is taken from the operation site. After 5 to 7 days, the patients are called by phone to the hospital, and their operation site is investigated. If any sign of infection including stiffness, erythma, and discharge is seen, once more a culture is taken from the operation site, and the type of pathogen of operation site and the surgeon’s and surgeon assistant’s hands and that of the wound site are compared and their relation are investigated. To reduce the chance of biased results, the type of operations are matched and all the known infectious factors, such as immune deficiency, diabetes, history of using immunosuppressor drugs, Corton, and rupture of membrane, are excluded from the study.
  Results
  In this study, 122 patients have participated, which have undergone cesarean operation in Rasool Akram and Shahid Akbarabadi hospitals in Tehran. From these patients, 57% were from Akbarabadi hospital, 39% were above age of 30, 58% had urgent operation, 57% had repeated cesarean operation, 69% were obese, 9% were illiterate, 14% had hypertension or pre-eclampsy, 12% faced with tearing of operation gloves during operation, for %62 of them povidine iodine is used for washing the surgeon’s hands. The results were that in the 4.9% of cases, the surgeon’s hands culture results were positive, in 16.4% of the cases, the surgical site culture results were positive, and finally, in 6.6% of the cases, the wound infection culture results were positive. For investigation of the relation between the wound infection culture result and the other recorded parameters of the operation, the mean and standard deviation of the different parameters in the presence or absence of the wound infection are measured and compared with each other. Then, the significance of the relation is investigated with the calculation of the P Value, and with the calculation of the Odds Ratio for different parameters, their effects as a risk factor for wound infection positive culture is examined.
  Conclusions
  This study shows that the wound infection culture result has significant and direct relation with the surgeon’s hand culture result, but it rejects the significant relation between wound infection culture result and the surgical site culture result, that requires more samples and investigations for confirmation, and requires that all the samples are taken from a single hospital to reduce the chance of altering factors. This study also shows that for the wound infection culture result, these are some risk factors: age above 30, being an urgent operation, being a repeated operation, obesity, illiteracy, past medical history, hypertension or pre-eclampsy, type of washing solution (povidine iodine), and surgeon’s hands positive culture result. This study shows, as well, that for the surgeon’s hands positive culture result, being an urgent operation, and type of washing solution (povidine iodine) are some risk factors.
  Keywords: Infection, Surgical Site Infection, Post, Cesarean Section Infection
 • Dr Mahdieh Çraeeszadeh* Dr Elham Ahmadi, Mahrokh Shafiee Pages 11-17
  As an inappropriate antibiotic administration, the emergence of drug resistance in pathogens associated with clinical and subclinical urinary duct infections is of great concern worldwide. The present cross-sectional study was conducted on 114 patients affected with urinary duct infections and admitted to Shahid Ghazi Hospital in the first half of 1393, on the aim of the bacteriological evaluation of urine samples and identification of antimicrobial resistance profile of the isolated bacteria. The youngest patient was 9 and the oldest one was 85 years old, and 96% were women and 4% were men. The relative frequency of bacteria isolated from the urine samples in bacterial culture were 74% Escherichia coli, 20% Staphylococcus spp., 3% Streptococcus spp., 2% Klebsiella spp., and 1% Pseudomonas spp. The antibiotic susceptibility profile was investigated by antibiogram test in accordance with NCCL protocol. The standard used antibiotic discs contained sulfamethoxazole, ceftizoxime, tetracycline, amikacin, cephalexin, nalidixic acid, gentamicin, nitrofurantoin, cefotaxime, ciprofloxacin, ampicillin, vancomycin, co-trimoxazole and norfloxacine. The most and the least susceptibility in Escherichia coli were for nitrofurantoin and sulfamethoxazole, respectively. Staphylococcus and Streptococcus isolates had the most resistance to ampicillin and sulfamethoxazole and the most susceptibility to nitrofurantoin and gentamicin. Klebsiella and Pseudomonas had the most antibiotic resistance for tetracycline and co-trimoxazole and the most susceptibility to gentamicin and amikacin, respectively.
  Based on the importance of antibiotic resistance emerging and the alteration in antimicrobial resistance pattern of bacteria, antibiogram tests are essential for treatment of urinary tract infections.
  Keywords: urinary tract infections (UTI), antibiotic resistance patterns, antibiogram testing
 • Dr Meroe Vameghi, Dr Homeira Sajadi* Dr Hassan Rafiey, Qolamreza Qaedamini Pages 18-34
  Introduction
  The study using national data, assessed relationship between Parent’s educations with child’s Health in Iran and looking for the role of intermediary variables.
  Method
  In this Ecological study, we collected national data on parental education as predictive variables, Children’s health as response variable and housing condition, Child’s benefit from health services and Mother’s health as intermediary variables in 31 provinces and did exploratory factor analysis in order to detect latent variables. Then we estimated correlation between latent variables and made structural equation models by residual variables.
  Findings: Findings showed that both Structural models which consists mother’s ill-health and bad dwelling situation has good fitness. In structural models, 20 to 80 percent of child health variance has explained by low parental education and bad dwelling situation, and 60 to 80 percent of child health variance has explained by low parental education and bad mother’s ill-health. GFI was between 0.74-0.99 in models.
  Conclusion
  The findings confirm the role of Socio-economic factors of families, especially mother’s literacy and health and housing condition on children’s health, and show the importance of investment on these factors in order to achieve improvement in children’s health.
  Keywords: Child Health, Housing condition, Iran, Mother's Health, Parental education, structural equation models
 • Arash Rahmani, Hassan Mohabatkar*, Mandana Behbahani, Mokhtar Nosrati Pages 34-43
  Background
  Recently, with the advances in the medicine of boosting the immune system, high ability of peptides for the treatment of viral diseases has been proved. By now, there is no effective vaccine against HIV-1 infection. Previous studies confirmed the efficiency of capsid and envelope proteins of papilloma, Herpes and Adeno viruses in new vaccines design. The present study was planned to predict T-cells epitopes from P24 protein by bioinformatics tools and study their effects on lymphocyte proliferation.
  Methods
  To this aim, sequences of 22 peptides corresponding to P24 protein were obtained from NIBSC and have been examined using HLAPred, Propred, SVMHC, SYFPEITHI, and IEDB server. In this experiment, the peptides were prepared at concentrations of 10,100,500 and 1,000 µg/ml. At the end, the selected peptides were tested on the Iranian blood lymphocyte cells (PBMC).
  Results
  The results demonstrated that positive peptides significantly increased lymphocyte proliferation. However the negative peptides did not have any effect on lymphocyte proliferation. Results also showed that p16 and p3 among tested peptides had highest and lowest effects on lymphocytes proliferation respectively.
  Conclusion
  The results of present study confirmed that epitope predictions tools can be reliable alternatives to experimental work.
  Keywords: Epitope, HIV, 1, T lymphocyte, P24
 • Akbar Dorgalale*, Samira Esmaeiliraykandeh, Shadi Tabibian, Bijan Varmaghani, Mahmood Shams, Behnaz Tavasoli Pages 44-55
  Factor XIII deficiency is a bleeding disorder that its prevalence in the general population is about 1 in 2 million people around the world. In Iran, the high rate of consanguineous marriages lead to high rate of disorder with 473 factor XIII deficient patients that is about 12 times higher than the global Prevalence of disorder. The study, is a comprehensive review of all aspects of factor XIII deficiency in Iran. The distribution of the disease in different parts of Iran shows that the province is not only the largest number of patients with factor XIII deficiency in Iran, but also the world's highest incidence of the disease has been reported in this area. In Iranian patients, bleeding from the umbilical cord ,hematoma, prolonged bleeding are the most common clinical presentations. Several disease-causing mutation in Iranian patients with the most common mutation factor XIII deficiency that Trp187Arg southeast of Iran. Traditionally, patients with factor XIII deficiency treated with fresh frozen plasma or cryoprecipitate in Iran until 2009, that factor XIII concentrates for the treatment of patients became available. Several studies on the efficacy and safety of prophylactic regimes in different situations with valuable findings have been evaluated.
  Keywords: Factor XIII deficiency, Laboratory diagnosis, clinical manifestation
 • Maryam Gholami, Marzieh Vaseie, Soheila Erfani, Masoud Najjarzadeh, Mina Hemmati* Pages 56-63
  Hepatoprotective effects of plants with antioxidant properties have been demonstrated. Considering the importance of drug-induced hepatotoxicity as a major cause of liver damage, present study carried out to investigate the protective and therapeutic effects of Fumaria afficinalis extract against hepatotoxicity induced by acetaminophen in rats. 35 adult male Wistar Albino rats randomly were divided into 7 groups: (1) healthy control, (2) positive control rats [intraperitoneally injection of acetaminophen (150 mg/kg)], (3) hepatotoxic rats treated with silybum marianum (100 mg/kg) once daily, (4) and (5) hepatotoxic rats treated with Fumaria aqueous extract once daily at doses 250 and 500 mg/kg, respectively for 2 weeks at the time of acetaminophen injection, (6) and (7) protective experimental rats that treated with aqueous extract of Fumaria once daily at doses 250 and 500 mg/kg, respectively, before drug injection. For groups 6 and 7, after 2 weeks of oral treatment, acetaminophen was injected and treatment continued for 2 weeks. At the end of treatment period serum level of functional liver markers (ALT, AST, ALP, and LDH), lipid profile, malondialdehyde and total antioxicant capacity were measured. The data was analyzed by one way ANOVA test. Fumaria reduced the elevated liver enzymes levels and also improved lipid profile. Furthermore this plant reduced lipid peroxidation and increased total antioxidant capacity. Protective effects of Fumaria in prevention groups were notable compared with therapeutic groups. Our results demonstrated that Fumaria have protective and therapeutic effect on experimentally acetaminophen-induced hepatotoxicity in rats. This protective effect might be due to various flavonoids in different plants and it should be considered when designing new drugs for liver toxicity treatment.
  Keywords: Hepatotoxicity, Fumaria afficinalis, Liver enzymes, Lipid profile, Antioxidants
 • Mohsen Hasani, Kheirollah Mohammadi*, Soraya Ghasemi, Mansooreh Nabavi Pages 64-73
  Background
  Beam-hardening artifacts in CT image set of patient with a hip prosthesis cause difference between dose distributions resulted by treatment planning system (TPS) algorithms and actual dose distribution in patient body. In this study, dose distributions of TPS algorithms were compared with the results of Monte Carlo simulations of Titanium and Steal as a hip prosthesis for different photon energy.
  Methods
  Siemens Primus linear accelerator was modeled using the MCNPX code for 6MV and 15MV energy mode. Dose reduction due to Titanium and Steal were calculated by different algorithms of Isogray TPS and compared with the results of Monte Carlo simulations of Titanium and Steal. The accuracy of the algorithms for different depth and energy was evaluated.
  Results
  In 6MV energy, for Titanium, there was 12.9%, 12.6% and 10.7% and for Steal, there was 14.3%, 14.1% and 12.1% differences between simulation results and TPS algorithms included Superposition, Collapsed cone and FFT Convolution respectively. In 15MV energy, for Titanium, there was 15%, 15.6% and 13.3% and for Steal, there was 21.7%, 22.3% and 20.1% differences between simulation results and TPS algorithms included Superposition, Collapsed cone and FFT Convolution respectively.
  Conclusion
  There was significant dose reduction due to hip prosthesis whereas the TPS algorithms do not have ability to predict the dose reduction accurately. Thus, use of Monte Carlo based algorithms recommend for dose calculation in patient with high density prosthesis.
  Keywords: Monte Carlo, Hip prosthesis, TPS, dose calculating algorithm
 • Hassan Alijani, Dr Soheila Matroodi*, Dr Ali Sharafi, Dr Isaac Zamani Pages 74-81
  Background
  Silver nanoparticles have been widely used in various biomedical applications and drug delivery systems. The biosynthesis of nanoparticles has been proposed as a cost effective environmental friendly alternative to chemical and physical methods. In the present study, synthesis of nanoparticles using a novel Nocardiopsis sp. AHA2 has been attempted. We used culture supernatant of Nocardiopsis sp. AHA2 for the biologically synthesis of silver nanoparticles and study of its antimicrobial activity.
  Methods
  marine Sediment samples were collected from depth of 10th centimeter. Serial dilution was mad for screening of marine actinomycetes using SCA medium. After Isolation and characterization of Nocardiopsis sp. AHA2, The reduction of silver ions occurred when silver nitrate solution (0.01 M) was treated with the Nocardiopsis sp. AHA2 culture supernatant at room temperature. nanoparticles were characterized by UV-visible, Zeta potential. Antimicrobial activity of the prepared silver nanoparticles against bacteria and fungi pathogens was assayed using well diffusion assay.
  Results
  Silver nanoparticles were successfully synthesized in the culture supernatant of Nocardiopsis sp. AHA2. During the experiment, the appearance of a dark brown color indicated the formation of silver nanoparticles. In the UV-visible spectrum, maximum peak was observed between 420 nm, indicating the presence of AgNPs. AgNPs displayed antimicrobial activity against all used pathogenic microorganisms. Nocardiopsis sp. AHA2 can be a good candidate for the synthesis of the AgNPs using silver nitrate.
  Keywords: Actinomycete, nanoparticles, antimicrobial activity
 • Dr. Leila Karimi*, Dr. Khadije Mirzaii Najmabadi, Dr. Abbas Ebadi, Dr. Somaye Makvandi, Dr. Mitra Mahdavianm Pages 82-90
  Background
  Due to the low awareness of men in reproductive health and its different aspects, such as sexually transmitted diseases and HIV / AIDS need to explain the educational structure in this context. this subjective perception by recognizing men and informative people, led to the discovery of the structure of subjective views based on their experience.
  Material &
  Methods
  In this study, a qualitative approach was applied and data was gathered via in-depth interviews. The subjects were selected via purposive sampling in two large cities of Iran including Tehran and Mashhad .Overall, 30 man were enrolled in this study. Participants were selected from public health centers, hospitals and offices. Data were analyzed using conventional qualitative content analysis with MAXqda software.
  Results
  Two themes were derived from the experiences of participants that can be required in relation to reproductive health. The emergent categories were: "education based on gender empowerment" and "favorable consideration to the characteristics of education".
  Conclusion
  To improve the educational structure of men, planning to inform and empower men with the desirable features of education in the national and regional level, is essential to prevent risky behaviors. It is possible to gain the support of officials contribute to a responsible and comprehensive implementation of such programs should be the basis of government policies and community education.
  Keywords: educational need, reproductive health, men, sexually transmitted Diseases, HIV, AIDS, Qualitative research
 • Ahad Shafie, Adel Goharimoghadam, Mahla Sadat Nabavi Zadeh Pages 91-98
  Background
  Hear rate turbulence, Disturbances in Vagal activity and reduced heart rate variability (HRV) is observed in individuals after coronary artery bypass grafting. Exercise training is recommended to improve these failures. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of interval exercise training on heart rate recovery (HRR) and heart rate variability after coronary artery bypass grafting (CABG).
  Methods
  The subjects of this study were those who had gone under CABGin 501 Artesh Hospital and had passed one month of recovery. The subjects were divided into two groups of training (n=12) and control (n=12) after preliminary evaluations and performing exercise test. The patients underwent 4 weeks of interval exercise training, 3 times a week, in Tehran heart center. T-test was used to evaluate the intra-group differences and independent t-test was used to evaluate the difference between groups (p
  Results
  The result showed that parameters of HRV including TP, HF, LF and Lf/HF had been significantly affected by 4 weeks of interval exercise training. Interval exercise training had also significantly reduced the HRR in 1-3 min after exercise training.
  Conclusion
  As the two important indicators of mortality (HRV and HRR) had improved after interval exercise training, this type of exercise training can be recommended to the patients who undergo CABG for better recovery.
  Keywords: heart rate recovery, heart rate variability, interval exercise training
 • Azin Ahani, Seyedeh Zeinab Seyyed Yousefi, Mehdi Fatahi Bafghi, Noshin Shakeri, Ali Reza Norozi, Seyyed Saeed Eshraghi* Pages 99-103
  Background
  Nocardia asteroides complex is aerobic actinomycete, partially acid-fast and Gram –positive which rarely cause ocular infections especially in immunodeficient persons.
  Case Presentation
  An 83-year-old man with diabetes presented with nasolacrimal duct obstruction to Labbafinejad Hospital Tehran –Iran. According to the clinical examination and microbial assessment cause of illness was diagnosed as Nocardia asteroides complex.
  Conclusion
  Diagnosis of Nocardia asteroides complex as a cause of nasolacrimal duct infection for prompt and proper treatment is effective.
  Keywords: ocular nocardiosis, Nocardia asteroides, obstruction nasolacrimal duct
 • Mahboubeh Mirhosseini*, Nazila Yazdani, Ali Dehghan Hamdan Pages 104-114
  Introduction
  Nanotechnology is one of great important part of technology. Nanoparticles can be used in different applications for industrial, medical, military and personal use. The objectives of this study were preparation of chitosan –ZnO nanocomposite films via a simple method and investigation of antibacterial activity of them.
  Methods
  Chitosan –ZnO nanocomposites were prepared via the method of sol – gel transformation. Then this nano- composite was studied by using UV-Vis, FTIR, XRD, SEM, and EDX. Antimicrobial properties of product were investigated on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Antibacterial effect of nanocomposites with 1.5 wt % ZnO on the bandages were investigated on both the bacteria.
  Results
  The results showed that the ZnO content had an effect on antibacterial properties of nanocomposite films. Nanocomposite films with 1.5 wt % ZnO exhibited high antibacterial activities. Further, nanocomposite film on the bandages with 1.5 wt % ZnO exhibited antibacterial activities on both the bacteria.
  Conclusion
  It was proved that the chitosan –ZnO nanocomposite film had an excellent antibacterial performance. Typically, the nanocomposite film may be used to biomedical application. Also, used as a surface coating to enhance microbial safety and extend food shelf life.
  Keywords: nano composites, zinc oxide, chitosan, antimicrobial
 • Marzieh Rohani*, Hamid Reza Baradaran Baradaran, Akram Sanagoo, Moslem Sarani, Sahla Yazdani, Hamid Reza Alizadeh Pages 115-124
  Background And Aim
  Clinical Grand Rounds method is a common clinical training in most of university hospitals. Its purpose is to provide an opportunity for students to link their practical realities to theoretical ones. The study purpose was to compare the views of trainees, interns, residents, and teachers about grand rounds method at Iran University Medical Sciences in Iran.
  Methods
  This study is descriptive analytical performed on 237 individuals including trainees, interns assistant, and professors of teaching hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences using census method. The designed questionnaire used Likert type multiple-choice questions. The data were analyzed through SPSS v.21.
  Results
  The results showed that 29.4% of interns and externs showed assessed Grand Rounds training as very well and good, 36.3 as moderate and 34.3% of poor and very poor. But 62% of professors and residents’ assessment was very good and good, 27.6 moderate and 10.4% of poor and very poor. The quality of Grand Round based on type of participants’ ward was: interior1.89%, surgery 1.87%, pediatrics 1.87%, gynecology 2.1%, and also for their academic levels as interns1.85%, externs 1.82%, residents 1.92%, and for professors as 2.13%
  Conclusion
  The results showed that undergraduates’ attitude toward medical Grand Round is more negative than residents. The dissatisfaction of medical students of Grand Rounds was mostly due to lack of participation because of large number of students. Strengths of Grand Rounds include strengthen reasoning skills, improving decision making, scientific findings, motivating students in education, ethics and professional communication, and evidence-based medicine.
  Keywords: Grand Rounds, Trainee, Intern, Attitude