فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید مهدی اعتمادی فر*، بهنام لطفی خاچکی، منصوره مهدیزاده صفحات 5-25
  سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم میانجی تعیین کننده در تبیین زمینه های اجتماعی مختلف همچون آسیب ها و انحرافات اجتماعی است که همزمان با پیچیده ترشدن و افزایش تغییرات در سطوح و ابعاد مختلف، کاربرد بیشتری نیز میان اندیشمندان اجتماعی یافته است. در پژوهش حاضر بر بعد خانوادگی این مفهوم تاکید شده است که منبعث از روابط اجتماعی افراد با خویشاوندان یا بستگان درجه اول است. هدف از مقاله نیز بررسی سازوکارهای اجتماعی مربوط به این بعد از «سرمایه اجتماعی» و تاثیر آن بر میزان انحرافات اجتماعی موجود در جامعه است. روش اصلی به منظور پاسخگویی به پرسش تحقیق، تحلیل ثانویه داده هایی است که در سطح ملی و به تفکیک استان ها در دو دسته در دسترس بوده اند: دسته اول مربوط به پیمایش ملی با شانزده هزار نمونه بوده است که در اواخر سال 1389 انجام شده و تا اوایل سال1390 به طول انجامیده است؛ دسته دوم مجموعه اطلاعات ثبتی مربوط به آمار وقوع جرائم، انحرافات و آسیب های اجتماعی مختلف در سال 1389 بوده است که از نهادهای رسمی مربوط (از جمله وزارت کشور، شواری عالی انقلاب فرهنگی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران) اخذ شده اند. نتایج پژوهش حاکی از معناداری تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر میزان کلی انحرافات اجتماعی در استان های کشور است.
  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، انحرافات اجتماعی، روابط خویشاوندی، روابط با بستگان درجه یک، سرمایه اجتماعی خانوادگی
 • محمد سبزی خوشنامی*، الهام محمدی، حمیدرضا خانکه، فردین علی پور صفحات 27-49
  تکرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، به منزله مسئله اجتماعی، موضوعی درخور تامل است. بدون تردید یکی از جرائمی که در هر بار ارتکاب آرامش اجتماعی جامعه را به شدت برهم می زند اسیدپاشی است. بررسی عمیق جوانب مختلف این پدیده می تواند زمینه های مناسب برای کنترل موثر آن را فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه قربانیان اسیدپاشی انجام شده است.
  این تحقیق کیفی است و به روش نظریه مبنایی صورت گرفته است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار با قربانیان اسیدپاشی استفاده شده است. نمونه گیری برطبق اصول نمونه گیری تحقیقات کیفی با دوازده نفر از قربانیان اسیدپاشی صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها به روش اشتراوس و کوربین انجام شد.
  براساس تحلیل صورت گرفته مقوله های ارزشمندی زیبایی و بافتار سنتی، بستری بود که قربانیان پدیده اسیدپاشی را در آن تجربه می کردند. درصد سوختگی، ازدست رفتن زیبایی و تحصیلات به منزله شرایط میانجی بر تجربه آنها از اسیدپاشی نقش داشت و مقوله های محرومیت اجتماعی، سرسخت شدن، درماندگی، و بازماندن، پیامدهایی بود که قربانیان تجربه کرده بودند.
  پیامدهای روانی و اجتماعی اسیدپاشی به شدت آسیب زاست و قربانی تا مدت های طولانی و حتی تا پایان عمر درگیر آن خواهد بود. شناخت فرآیند ایجاد این پدیده و پیامدهای آن می تواند زمینه توان بخشی روانی و اجتماعی سریع تر و بهتر قربانیان را فراهم آورد و به تسهیل ورود مجدد آنها به جامعه منجر شود.
  کلیدواژگان: اسیدپاشی، محرومیت های اجتماعی، نظریه مبنایی
 • حمید عبداللهیان*، مهین شیخ انصاری صفحات 51-70
  مسئله ای که مقاله حاضر به آن می پردازد ارزیابی سازوکارهای اعتماد بین کاربران ایرانی در فیسبوک است. به لحاظ نظری از الگوی افه و فوش برای دخالت متغیر اعتماد در کنشگری کاربران استفاده کرده ایم. روش جمع آوری داده های تحقیق نیز ترکیبی بوده است؛ بدین ترتیب که با روش پیمایشی در مرحله اول در حجم 2437 نفر در بین کاربران ایرانی اینترنت و در مرحله دوم برای تکمیل داده ها در حجم 288 نفر در بین دانشجویان پیام نور غرب تهران داده های کمی جمع آوری شدند. از طرف دیگر، با روش های مشاهده مستقیم، مشارکتی و مصاحبه متمرکز داده های کیفی تحقیق نیز جمع آوری شدند. برخی نتایج تحقیق نشان می دهند که کاربران ایرانی فیسبوک که در اینجا تحت مطالعه واقع شدند با استفاده از گزینه «قانون رویت»[1] و خودافشایی متقابل روابط خود را با آشنایانشان تنظیم می کنند و برای اعتماد به افراد ناآشنا از راهکارهای اعتمادسازی جست وجوی شواهد که عبارت اند از پیداکردن دوستان مشترک (دوستان دوستان)، شفاف سازی (تشکیل پروفایل با هویت واقعی، دیدن پروفایل افراد قبل از پذیرفتن دعوت آنها و خودافشایی) و کم کردن خطر هزینه اعتماد (استفاده از قانون رویت برای محدودکردن دسترسی به اطلاعات یا پاک کردن دوستان غیرقابل اعتماد) استفاده می کنند. نتایج داده های کمی نشان داد فیسبوک شعاع اعتماد کاربران را افزایش می دهد.
  [1] visibility rule گزینه ای در فیسبوک
  کلیدواژگان: اعتماد، راهکارهای اعتمادسازی، فیسبوک، افه، فوش
 • اکبر علی وردی نیا *، حیدر جانعلیزاده، سجاد عمرانی دهکهان صفحات 71-103
  هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز در تبیین تقلب دانشگاهی میان دانشجویان است. ازآنجاکه تاکنون در تحقیقات داخلی تقلب دانشگاهی با نظریه ایکرز به بررسی تجربی گذاشته نشده است، در این پژوهش مدلی ساختاری که روابط علی بین متغیرهای مکنون را مشخص می کند جهت آزمون این نظریه تدوین شد. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده است. جمعیت تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که 410 نفر برای نمونه، تحت مطالعه قرار گرفته اند. برای توزیع پرسش نامه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب مورد استفاده قرار گرفت. توصیف متغیر وابسته نشان می دهد که تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان به میزان 4/97 درصد شیوع دارد، به گونه ای که فقط 6/2 درصد (11 نفر) اظهار کرده اند که اصلا تقلب دانشگاهی نداشته اند. براساس تحلیل آزمون مدل ساختاری تحقیق، برازش داده های مشاهده شده با مدل نظری تحقیق تایید شد. اثر متغیرهای پیوند افتراقی، تعاریف، عکس العمل و پاداش بر تقلب دانشگاهی معنادار بود؛ درحالی که اثر متغیرهای تشویق، باز دارندگی و تقلید معنادار نبود. درنهایت، نتایج نشان می دهد که نظریه یادگیری اجتماعی قادر به تبیین تقلب دانشگاهی است.
  کلیدواژگان: تقلب دانشگاهی، پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف، ایکرز
 • علی اصغر فیروزجاییان*، نادر رازقی، زهرا رضایی صفحات 105-123
  خشونت خانوادگی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که با وجود پیشرفت فکری و فرهنگی همچنان در جامعه خودنمایی می کند. در بین انواع خشونت های خانگی به خشونت زنان علیه مردان کمتر توجه شده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل جامعه شناختی تاثیر بی نظمی در سطح خانواده بر خشونت خانگی زنان علیه مردان است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه مردان متاهل شهر بابلسر است. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای در شهر بابلسر جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای زمینه ای سن، سن همسر، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزند و تعداد ازدواج زن با خشونت علیه مردان رابطه معنادار دارد. متغیرهای اصلی تحقیق (عدم همفکری، عدم همگامی، عدم همبختی و عدم همدلی) نیز بر خشونت علیه مردان تاثیر مستقیم دارد. همچنین با توجه به مدل ساختاری (MIMIC) ارائه شده همه این متغیرها 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته (خشونت زنان علیه مردان) را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: خانواده، خشونت، خشونت خانگی، خشونت علیه مردان، بی نظمی
 • سیمین کاظمی*، صادق صالحی صفحات 125-147
  پسماند بیمارستانی به دلیل خطرهای بالقوه ای که دارد هم سلامت بشر را تهدید می کند و هم باعث صدمه دیدن و آلودگی محیط زیست می شود. این تحقیق سر آن دارد که وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی در کشور را برحسب سطح توسعه اقتصادی و بهداشتی استان ها بررسی کند. چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه جامعه مخاطره آمیز اولریش بک است. به باور بک، ما در جامعه ای زندگی می کنیم که با مخاطره، به ویژه مخاطره هایی از جنس بوم شناختی و زیست محیطی شناخته می شود.
  در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها از نتایج پژوهش های انجام شده در سراسر کشور در فاصله 1384-1391 درباره مدیریت پسماند بیمارستانی استفاده شد. داده ها با استفاده از برنامه اس. پی. اس. اس. تجزیه و تحلیل شدند.
  براساس نتایج تحقیق، بین رتبه اقتصادی استان ها و متغیرهایی مثل سرانه زباله بیمارستانی، میزان زباله عفونی و کیفیت مدیریت پسماند رابطه معنی داری به دست نیامد. بین دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان و مدیریت پسماند در دو بخش تفکیک و نگهداری پسماند رابطه وجود داشت و با دسترسی به این شاخص ها کیفیت مدیریت پسماند بهبود یافت، ولی در بخش دفع پسماند رابطه معنی داری به دست نیامد.
  بنابر یافته های ما، جامعه ایران را فارغ از سطح توسعه یافتگی می توان جامعه ای مخاطره آمیز دانست. مدیریت پسماند بیمارستانی معضل زیست محیطی مهمی به شمار می رود که مغفول مانده و نیازمند برانگیخته شدن حساسیت تصمیم گیرندگان و مسئولان است.
  کلیدواژگان: پسماند بیمارستانی، پسماند پزشکی، اولریش بک، توسعه اقتصادی، توسعه بهداشتی
 • ثریا معمار*، بهجت یزدخواستی صفحات 149-172
  هدف این مقاله بررسی تجارب زیسته دختران شاغل سی تا چهل و نه سال از تجرد است. سوال اصلی مطالعه آن است که آیا بازتعریف هویت جنسیتی در میان دختران شاغل تحصیل کرده موجب ترجیح تجرد به ازدواج شده است؟ روش این مطالعه کیفی از سنخ روش پدیدارشناختی است. با استفاده از مصاحبه های عمیق داده ها جمع آوری شد.
  شیوه نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و افراد نمونه در این تحقیق چهل نفر از دختران هرگز ازدواج نکرده سی تا چهل و نه ساله شاغل ساکن شهر اصفهان هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد ترجیح تجرد به ازدواج در دهه های اخیر از یک سو تحت تاثیر وضعیت کلان اجتماعی و از سوی دیگر بازتاب واکنش کنشگران در عرصه اجتماعی است. دختران شاغل در جریان بازاندیشی نقش های کلیشه ای سنتی و بازتعریف هویت جنسیتی، تصویر جدیدی از خود در ذهن دارند. این تصویر جدید انتظارات آنان را از زندگی متحول ساخته است. هرچند انتخاب تجرد دختران را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، آنان با مقاومت دربرابر فشارهای ساختاری، زندگی خود را آن گونه که می خواهند سامان می دهند. درحقیقت انتخاب تجرد به معنای حفظ تمام امکاناتی است که مجردها با تلاش و کوشش ازطریق تحصیل و اشتغال برای خود فراهم کرده اند.
  کلیدواژگان: بازاندیشی جنسیتی، بازتعریف هویتی، نظام ارزشی جنسیتی، مزایا و مشکلات تجرد
 • سعیده میرابی *، علی یوسفی، غلامرضا صدیق اورعی صفحات 173-194
  هدف اصلی نوشتار حاضر درک معانی نهفته در تجارب گناه جنسی و نحوه ساخته شدن اجتماعی این معانی است. نتایج تحلیل پدیدارشناختی تجربه گناه جنسی در بین هفت مشارکت کننده زن (ایرانی/ شیعه مذهب) که با جنس مخالف خود روابط جنسی خارج از پیمان ازدواج داشته اند نشان داد که اولا تجربه گناه جنسی، که ابتدا از یک آشنایی و گفت وگوی ساده با جنس مخالف شروع می شود، در فاصله کوتاهی به معاشقه و همبستری می انجامد. ثانیا قبل از انجام گناه و در اولین بار تجربه گناه جنسی، حس مقاومت در برابر گناه، ترس از گناه و سخت بودن انجام گناه تجربه می شود. ثالثا درحین انجام گناه، خشنودی اولیه ای در فرد ایجاد می شود که احساس گناه این لذت ها را به احساس عذاب آوری تبدیل می کند. حس خجالت، ناراحتی و ترس (ترس از عقوبت خداوند و فاش شدن گناه) ازجمله احساسات حین گناه هستند. پس از انجام گناه نیز، بازاندیشی و تردید درباب عمل گناه و به دنبال آن فشارهای درونی و پشیمانی ظاهر می شود. این فشارها خود را به صورت احساسات غریب و ناخوشایند، ناراحتی، خیانت، تحقیرشدگی، پشیمانی و عذاب وجدان نشان می دهد که عذاب وجدان شایع ترین آنهاست و این عذاب وجدان پس از گناه سبب می شود که اغلب افراد برای کاهش این فشار به توبه، انابه و توجیه خود رو آورند. صیغه خواندن، ابراز قصد ازدواج و امید به بخشش خدا از جمله توجی هات مشترک افراد پس از انجام گناه جنسی است. درنهایت نیز تکرار گناهان جنسی موجب کاهش احساس گناه، عادی شدن گناه، لذت بخش ترشدن گناه و درنهایت تغییر باورها و ارزش های جنسی اولیه در فرد می شود.
  کلیدواژگان: تجربه گناه، گناه جنسی، روابط جنسی پیش از ازدواج، توجیه خود، پدیدارشناسی تجربی
 • محسن نیازی*، محسن شاطریان، حسن بابایی، محمد صدیق محمدی صفحات 195-218
  ترس از جرم بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی و از هراس های گسترده دنیای کنونی به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ترس از جرم در تحقیقات داخلی و با روش فراتحلیل انجام شده است؛ بدین منظور مقالاتی که در زمینه ترس از جرم در ایران منتشر شده اند تحت مطالعه قرار گرفت و پس از حذف مطالعات مروری و کتابخانه ای، تعداد 20 مقاله پژوهشی به منزله جامعه آماری انتخاب شد. برای ترکیب اندازه اثر مطالعات با بهره گیری از نرم افزار سی ام تو[1] ابتدا با استفاده از فرمول فیشر اندازه های اثر استاندارد مطالعات به دست آمد و سپس با هم ترکیب شد. یافته ها حاکی از آن است که «تعاملات و پیوند اجتماعی» با اندازه اثر 234/0 / ادراک فرد از کیفیات محیطی با اندازه اثر 305/0 و «رضایت از پلیس» با اندازه اثر 566/0 مهمترین عوامل موثر بر ترس از جرم در تحقیقات مورد مطالعه بوده اند.
  [1] CMA2) Comprehensive Meta Analysis V2)
  کلیدواژگان: ترس از جرم، فراتحلیل، رضایت از پلیس، تعاملات و پیوند اجتماعی، کیفیات محیطی
 • معرفی کتاب
 • احمد بخارایی*، کریم علی کرمی صفحات 219-229
|
 • Seyyed Mehdi Etemadyfar*, Behnam Lotfikhachky, Mansoureh Mahdizadeh Pages 5-25
  Social capital is a basic concept in contemporary sociology to explain different social spheres along with the increasing complexity and changes in the levels of social life. In the present study, dimensions of family social capital were examined based on different types of family relationships. The purpose was to evaluate the effectiveness of the mechanisms of family social capital on social deviances by secondary analysis of national social surveys about Iranian values, attitudes and behaviors and general data about deviances and risky behaviors in Iran that had been collected in 2010 and 2011. The results indicated significant relationship between family social capital and general rates of deviance in all provinces of Iran.
  Keywords: Family social capital, Social deviance, Social problems, Family relationship
 • Mohammad Sabzi Khoshnami*, Elham Mohammadi, Hamidreza Khankeh, Fardin Alipur Pages 27-49
  This paper, as a qualitative study, investigates the nature and dimensions of acid attacks based on victim’s experiences. It used grounded theory method according to Straus and Corbin approach. It was initiated by purposeful sampling and continued by applying theoretical sampling. 12 semi-structured interviews with 12 victims leaded to data collection. Interviews were analyzed according to open coding, axial coding and selective coding method.
  The analysis was conducted based on the following concepts extracted experienced by victims as considerable beauty, the traditional context, substance abuse and mental disorders caused by field conditions; and consequences compromised helplessness and retardation, readjustment and social deprivation categories. Also, burns and loss of beauty, sex and education as mediator conditions in this process were extracted.
  The study showed that acid attack means physical and psychic injuries for victims. Due to being multi-dimensional (illness, disability and victimization), it requires wide range of strategies at different levels. Social deprivation is the wide-spread consequence of acid attack for all victims despite different successful and unsuccessful ways they use to confront those injuries.
  Keywords: Acid Attack, Grounded Theory, Social Deprivation
 • Hamid Abdollahyan*, Mahin Sheikh Ansari Pages 51-70
  The present study aims to investigate mechanisms of trust among Iranian users of Facebook social network. Theoretically, the researchers used Efe and Fuchs’s model for intervention of social trust in Iranian users’ action. As the research method, we employed combined data method. So that, using a survey method, two samples were chosen in two stages: first 2437 Iranian internet users, and second, 288 students at Payame Noor University of Tehran. The quantitative data were collected from these two samples. Moreover, through direct and participatory observation and structured interview, we gathered the qualitative data of the research.
  The results show that the Iranian users of Facebook via visibility rule and reciprocal self-disclosure regulate their interactions with relatives and friends and for trusting foreigners they apply trust strategies of evidence finding. These strategies include finding mutual friends, transparency (creating new profiles with actual identity, visiting others’ profiles before accepting their invitation and self-exposure, reducing the risk of trust (using the visibility rule for limiting access to data or removing non-trustable friends. Also, the findings revealed that being a user of Facebook increases the users’ trust.
  Keywords: Trust, Trust mechanisms, Facebook, Efe, Fuchs's model
 • Akbar Aliverdinia*, Heidar Janaly Zadeh, Sajjad Omrani Dhkhan Pages 71-103
  The Purpose of this study is to test the Akers’ social learning theory in explaining academic cheating among university students. Since academic cheating has not been investigated experimentally by this theory in Iranian studies; a structural model was developed based on Akers’ social learning theory in order to show the relationship between latent variables. Survey was applied as the method of this study and a questionnaire was used for gathering data. The study population was composed of male and female students at Hormozgan University in academic year 2013-14. The sample size was 410 people. Proportionate stratified random sampling method was used to distribute questionnaires. Descriptive analysis of the dependent variable showed that the prevalence of academic cheating among students is 97.4 %. So that only 2.6% stated that they never cheated so far. Based on the analysis of the structural model, the fitness of the observed data with the theoretical model was confirmed. The variables of differential association, definitions, reaction and reward had a statistically significant impact on academic cheating; while factors of praise, deterrence and imitation had no statistically significant effect. Finally, the results showed that social learning theory is able to explain academic cheating.
  Keywords: Academic cheating, Differential association, Differential reinforcement, Aker's theory
 • Ali Asghar Firouzjaeean*, Nader Razeghi, Zahra Rezaee Pages 105-123
  Domestic violence is one of the important social pathologies that continually manifest despite intellectual and cultural progresses in the society. Among the various kinds of domestic violence; less attention has been paid to women's violence against men. The aim of this research is to sociologically analyze the effect of irregularity in the family level on women's domestic violence against men. This is a survey study and its measurement tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population includes the whole married men in Babolsar city. The statistical sample volume was 384 persons based on Cochran formula. Information was gathered by a questionnaire and through multistagecluster sampling. The results showed that the underlying variables of age, the wife's age, marriage duration, the number of children, the number of woman's marriage and the way of choosing husband has a significant relationship with violence against men. Also the major variables of research (lack of joint consultation, lack of common synchronization, lack of common well-being and lack of common empathy) have direct effect on violence against men. Also considering to structural model (MIMIC) provided, all these variables could explain 33% of alteration of dependent variable, i.e. women's violence against men.
  Keywords: Family, Violence, Domestic violence, Violence against men, Social irregularity
 • Simin Kazemi*, Sadegh Salehi Pages 125-147
  Medical waste is a serious threat because of its hazardous effects on the human health and environment. This study tries to evaluate the medical waste management in Iran. Also the research seeks to find relationship between medical waste management status with economic and health development. The research's theory framework is based on Ulrich Beck's theory called risky society. Beck argues that we live in the society with risks. These risks mainly are ecological and environmental. Risks are not limited in certain place or time or social class. Risks and threats can influence every country and every social class.
  The data were collected from the findings of previous studies about medical waste management which were conducted in all provinces in Iran from 2005 to 2012. Then the data were analyzed via SPSS software. The findings detects medical waste generation is very higher than WHO’s standards in 72% of Iranian provinces. Also the research shows that there is no significant relationship between medical waste management status and the provinces economic rank.
  Ddespite of our common expectancy, the results showed there is no significant relationship between economic development and medical waste management status. Medical waste is a threat and Iranian society without economic rank is a risky society . Medical waste is a serious problem for people and requires government and decision makers’ intervention for resolving the problem.
  Keywords: Medical waste, Economic development, Health development
 • Soraya Memar* Behjat Yazd Khasti Pages 149-172
  The purpose of this paper is to study the experiences of 30 to 49 year- old working girls about Celibacy. The major question of the study is whether
  re-definition of sexual identity among educated working girls have made them to prefer singleness to marriage.
  A phenomenological version of qualitative method were applied in the study. The data were collected by using deep interviews. The participants were single working girls aging between 30 to 49 years old who were living in Isfahan. The findings showed that the preference of singleness to marriage in recent decades is affected by mega social conditions in one hand and on the other hand, it is a result of actors’ reaction in social sphere. Working girls in rethinking on traditional stereotyped roles and re-definition of gender identity, have created a new picture for them which have changed their expectations in their lives, as well.
  Although through choosing Celibacy girls face with many problems, by resisting toward life structural stress they organize their lives as they wish. In fact, chosen singleness means they keep all facilities which had been obtained with much effort by education and job.
  Keywords: Gender identity, Gender redefinition, Celibacy advantages, Celibacy problems
 • Saeedeh Mirabi*, Ali Yousofi, Gholamreza Sedigh Ouraee Pages 173-194
  The main purpose of the present study is to find hidden meanings of sexual sin experiences and also to investigating how these meanings are constructed socially. The results of the phenomenological analysis of sexual sin experiences among 7 female participants (Iranian/ Shi’a) who had sexual relation with the opposite sex (out of religious/ legal marriage) indicated that sexual sin experience starts from a simple chat and acquaintance with the opposite sex and in a short time leads to courtship and sexual relations. Secondly, before committing the sin and in the first sexual sin experience, the perpetrator experiences feeling of resistance against the sin, fear of the sin and difficulty in committing the sin. Thirdly, during the process of committing the sin and as a result of sexual arousal, the perpetrator feels sexual pleasure, emotional enjoyment and a kind of primary pleasure, meanwhile the feeling of guilt turns all these pleasures into torture. Embarrassment, inquietude and fear (the fear of God torment and the sin revealing) are feelings of perpetrator during the process of sin commitment. After committing the sin, a sense of doubt and rethinking about the sin and then, inner pressures and regret appear. These pressures are revealed through unpleasant and strange feelings of inquietude, unfaithfulness, regret, being despised and feeling guilty back of one’s conscience. Feeling guilty back of conscience is the most common feeling which leads to repentance and self-justification to decrease these pressures. To recite the marriage vows, to state having sexual relations with the intention of marriage, and to hope to God’s forgiveness are among common justifications after committing the sexual sin. A last, sexual sin repetition normalizes sin and causes a decrease in guilty feelings, and an increase in sin pleasure, and finally it makes some changes in primary sexual beliefs and values.
  Keywords: Experience of Sin, Sexual Sin, Premarital Sex, Self, Justification, Empirical Phenomenology
 • Mohsen Niazi*, Mohsen Shaterian, Hassan Babaee, Mohammad Sedigh Mohammadi Pages 195-218
  Fear of crime is an integral part of modern life and one of the widespread seizures in current world. This study is a meta-analysis study aims to assess factors affecting the fear of crime in Iranian research studies. For this purpose, articles that have been published in Iran in the field of fear of crime were studied, and after eliminating review and library studies, 20 research papers were selected as the statistical population. Using Fisher formula in CMA2 software, standard effect sizes of the studies were calculated and then combined. The findings suggest that interactions and social links with the effect of -0.566, perception of environmental quality with the effect size of 0.305, satisfaction with the police with the effect size of -0.234, are the most important factors affecting the fear of crime in the selected research studies.
  Keywords: Fear of crime, Meta, analysis, Satisfaction with police, Social interactions, Social links, Environmental qualities