فهرست مطالب

Teaching Language Skills - Volume:8 Issue: 2, 2016
 • Volume:8 Issue: 2, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعیده کاوشیان*، سعید کتابی، منصور توکلی صفحات 1-38
  هدف از این پژوهش، بررسی به کارگیری ضبط فیلم به عنوان روشی برای تدریس بازخوردی معلمان زبان انگلیسی می باشد. برای انجام این مطالعه، هشت مدرس زبان انگلیسی از یک موسسه آموزش زبان انگلیسی در ایران انتخاب شدند و به مدت یک ماه و نیم تحت بررسی قرار گرفتند. داده های مطالعه حاضر از منابع مختلفی شامل ضبط فیلم ازجلسات تدریس، برگه های خودارزیابی و انجام مصاحبه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده های موجود حاکی ازآن است که تفاوت معناداری در ارزیابی معلمان از فرآیند تدریس خود درآغاز و پایان ترم وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده آن است که محتوای تدریس بازخوردی یا برخی موضوعات بررسی شده توسط معلمین ایرانی شامل الگوهای ارتباطی در کلاس درس، جو عاطفی کلاس، مدیریت کلاس، تصحیح خطا، ظاهر فیزیکی معلمان، روش ها و تکنیک های تدریس، پیشرفت حرفه ای معلمین و تسلط آن ها بر زبان انگلیسی می باشد. مفاهیم و معانی ضمنی مطالعه ی حاضر برای معلمان زبان انگلیسی، تولیدکنندگان مواد درسی و طراحان برنامه های آموزشی و تربیت معلم، جالب توجه است.
  کلیدواژگان: بازخورد، تدریس بازخوردی، ضبط فیلم، معلمان زبان انگلیسی
 • مصطفی میرزایی*، محمد خطیب صفحات 39-68
  مدرسین نگارش در حوزه آموزش زبان انگلیسی در طی سالیان متمادی و به منظور افزایش مهارت نگارش زبان آموزان از یکی از دو روش آموزش و یا ارائه بازخورد بهره گرفته اند. به همین ترتیب، محققین این حوزه نیز تمرکز خود را معطوف به یکی از این روش ها جهت ارتقا توانایی نوشتار در زبان آموزان کرده اند. علی رغم این مسئله، اینکه کدام روش به ارتقا بهتری منجر می گردد برای محققین و مدرسین نا مشخص می باشد. همچنین در میان گونه های نگارش، به نظر می رسد نگارش توصیفی از طرف محققین مورد غفلت قرار گرفته باشد. بنابراین، این مطالعه به بررسی و مقایسه تاثیر بازخورد فرازبانی و تاثیر آموزش گونه محور بر توانایی زبان آموزان غیرانگلیسی زبان در نگارش متن های توصیفی پرداخت. بدین منظور، دو گروه (گروه بازخورد و گروه آموزش هر دو شامل 32 نفر زبان آموز) در این مطالعه شرکت کردند. پس از شرکت در پیش آزمون نگارش توصیفی، محققین این مطالعه اقدام به ارائه بازخورد فرازبانی بر روی متون توصیفی گروه اول و نیز ارائه آموزش گونه محور مرتبط با نگارش توصیفی کردند. پس از این مرحله، زبان آموزان در پس آزمون شرکت کردند که نتایج آن نشان داد که آموزش گونه محور تاثیرات بهتری در ارتقا توانایی نگارش توصیفی زبان آموزان داشته است.
  کلیدواژگان: نگارش توصیفی، بازخورد زبانی، آموزش گونه محور
 • عزیزاله میرزایی*، محمود هاشمیان، مهشید عزیزی فارسانی صفحات 69-98
  اگرچه پژوهش در حوزه ی واژه واره ها (لویز، 1997؛ تاگوچی، 2008) امکان پذیر بودن آموزش مبتنی بر توالی های فرمولی واژگان (یا توالی های واژه ای فرمول واره) را قبلا تایید کرده است، با این وجود، بررسی روند یا چارچوب هایی که از طریق آن این رویکرد عملی شود، و نیز حوزه هایی از زبان دوم یا زبان خارجی که این نوع آموزش کاربرد موثرتری دارد، نیازمند پژوهش بیشتری است. این مطالعه ی پیش آزمون-پس آزمون- مقایسه ای گروه بر آن بود تا ابتدا تاثیر دو نوع آموزش فشرده و گسترده ی واژه واره-محور را بر توسعه ی عملکرد گفتاری داوطلبان آزمون آیلتس بررسی کند، و دوم، این مطالعه بر آن بود تا بررسی کند که آیا نوع آزمون گفتاری آیلتس (تک گویی و گفت وگو) تاثیر معنا داری بر تعداد توالی های فرمولی واژگان (یا توالی های واژه ای فرمول واره) مورد استفاده ی سخنوران دارد. در این راستا، سه کلاس آیلتس در یک مرکز زبان در ایران متشکل از40 داوطلب آزمون به صورت تصادفی به یک گروه شاهد و دو گروه آزمایش تخصیص یافتند. گروه ها به یک اندازه آموزش دریافت کردند، هرچند به شیوه ی متفاوت، دو گروه آزمایش دو نوع آموزش فشرده و گسترده ی توالی های فرمولی واژگان (یا تکه های آنالیز نشده) و گروه شاهد آموزش غیر واژه واره-محور دریافت کردند. نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایش به صورت معنادار از گروه شاهد بهتر عمل کردند، که بر موثربودن هردو نوع آموزش فشرده و گسترده ی واژه واره-محور در ارتقای توانش گفتاری زبان آموزان اشاره دارد. هم چنین مشخص شد که آزمون های نوع گفت وگو نسبت به تک گویی منجر به استفاده ی بیشتری از توالی های فرمولی شد. درپایان، کاربردهای تئوری و آموزش زبان بحث می شود.
  کلیدواژگان: توالی های فرمولی، آموزش واژه واره، محور، توانش گفتاری، توالی های آنالیز نشده
 • محبوبه مرشدیان، الهه ستوده نما، فاطمه همتی* صفحات 99-122
  خود سازماندهی عبارت است از توانایی تنظیم افکار و اعمال برای رسیدن به اهداف. براین اساس، یادگیری خود سازماندهی شده دربردارنده برنامه ها و رفتارهایی برای نیل به اهداف یادگیری است. این مطالعه تاثیر آموزش یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده به فراگیرندگان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را برمهارت خواندن تحت اللفظی و انتقادی آنان بررسی می کند. هدف دیگر این تحقیق، بررسی این نکته است که آیا سطح مهارت زبانی شرکت کنندگان می تواند اثر آموزش خود سازماندهی را تعدیل کند. استراتژی های خود سازماندهی خواندن به دوگروه آزمایش آموزش داده شد، اما دو گروه کنترل، خواندن را به صورت سنتی و متداول آموزش دیدند. داده های تحقیق ازطریق آزمون خواندن تست مهارت های علمی درسطح کالج (کلست) جمع آوری شد که شامل دوبخش خواندن تحت اللفظی و انتقادی است. تحلیل آماری نشان داد که آموزش خود سازماندهی خواندن درانگلیسی می تواند خواندن تحت اللفظی و انتقادی را به طورقابل توجهی بهبودبخشد، اما سطح مهارت زبانی تاثیر آموزش خود سازماندهی را تعدیل نمی کرد. این یافته ها می تواند انگیزه ای برای مدرسان باشد تابرای بهبود مهارت خواندن تحت اللفظی و انتقادی زبان آموزان از استراتژی های خود سازماندهی درکلاس استفاده کنند.
  کلیدواژگان: خود سازماندهی، یادگیری خود سازماندهی شده، خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی، مهارت زبانی
 • رحمان صحراگرد، علیرضا احمدی، حامد بابایی شلمانی* صفحات 123-160
  تحقیق حاضر هدفی دو سویه را دنبال کرده است: از یک سو، تعیین صحت فرضیه ای که ادعا می کرد آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی بوسیله معلمین مجازی معرف استفاده از رویکرد میانه ایست که تاکیدی یکسان بر ثبت موثر فرم و معنی در ذهن فراگیران زبان دارد مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، این فرضیه نیز که انسان نمایی، همچنین، می تواند بر اثرات معلمین مجازی در امر آموزش تاثیر گذار باشد مورد کاوش قرار گرفت. جهت آزمایش فرضیات، شرکت کنندگان بوسیله معلمین واقعی، یک معلم مجازی انسان نما و یا یک معلم مجازی غیر انسان نما به فراگیری 128 اصطلاح زبان انگلیسی مبادرت ورزیدند. بررسی عملکرد فراگیران بوسیله آزمون های سنجش دانش اصطلاحات زبان نشان داد که آموزش بوسیله معلمین مجازی به مراتب بازدهی بیشتری نسبت به آموزش معلمین واقعی داشته است. در عین حال، مشخص شد که علی رغم تاثیر بسزایی که معلم مجازی انسان نما در ایجاد انگیزه لازم در فراگیران جهت یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی داشته است، اثر آن بر فراگیری و به خاطر سپاری اصطلاحات در میان آنان چندان قابل ملاحظه نبوده است.
  کلیدواژگان: اثر افزونگی، اثر مدالیته، انسان نمایی، آموزگار مجازی، بار شناختی
|
 • Saeedeh Kavoshian*, Saeed Ketabi, Mansoor Tavakoli Pages 1-38
  The purpose of this study was to investigate videotaping as a strategy for EFL teachers’ reflective teaching. To this end, eight participants were selected from a language institute in Iran and were under investigation for over a period of one month and a half. The data was triangulated from different sources: videotaping; self-reflection sheets; and semi-structured interviews. The analysis of in situdata suggested that there is a significant difference between teachers’ self-evaluations of their own teaching process at the beginning and end of the semester. Results also demonstrated that the contents of reflective teaching can be summarized into a framework including eight categories of communication patterns in the classroom, the affective climate of the classroom, classroom management, error correction, teacher’s physical appearance, teaching techniques and strategies, professional development, and teacher’s command of English. The current study may have some enticing implications for EFL teachers, materials developers, teacher trainers and syllabus designers.
  Keywords: reflection, reflective teaching, videotaping, EFL teachers, triangulation, interview, checklist
 • Mohammad Khatib, Mostafa Mirzaii* Pages 39-68
  English language teaching (ELT) writing practitioners have long attempted to improve EFL/ESL learners’ competence in writing with recourse to either instruction or feedback. Likewise, researchers have, to date, mainly focused on either of these treatments to enhance language learners’ composing ability. Which treatment leads to more significant improvements is, however, unclear. Moreover, of the various written genres, the genre of description seems to have been neglected by researchers. Therefore, this study aimed to investigate the impact of metalinguistic feedback and scaffolded genre-based instruction through consciousness-raising tasks on EFL learners’ ability to write descriptive essays. To this aim, two groups, feedback group (n = 32) and instruction group (n = 32), participated in the present study. After pretesting the participants’ ability to compose descriptive essays, the researchers provided them with either written metalinguistic explanations on their compositions or gave them genre-based instruction. The participants then took a posttest, the results of which revealed that the instruction group had made more significant improvements.
  Keywords: EFL descriptive writing, metalinguistic feedback, genre, based instruction, scaffolding, consciousness, raising
 • Azizullah Mirzaei *, Mahmood Hashemian, Mahshid Azizi Farsani Pages 69-98
  Although lexis research (e.g., Lewis, 1997; Taguchi, 2008) has already evidenced the possibility of teaching formulaic sequences (FS), further research is still needed to examine the procedures or frameworks through which the approach can be applied and probe the second or foreign language (L2) areas where it demonstrates more relevance. This pretest-posttest quasi-experimental study aimed, firstly, to compare the effects of intensive and extensive lexis-based L2 instructions on the development of IELTS candidates’ speaking performance and, secondly, to explore whether different types of speaking tasks (i.e., monologic vs. dialogic) have any differential effects on the frequency of using FS by L2 learners. To this end, three intact classes including 40 L2 learners preparing themselves for IELTS in a language center in Iran were randomly assigned to one control and two experimental groups. The groups received the same amount of instruction, however differently, two receiving intensive and extensive instructions in FS (or unanalyzed chunks) and the other receiving conventional non-lexis instruction. The results revealed that both lexis groups outperformed the control group pointing to the effectiveness of both intensive and extensive lexis-based instructions to the learners’ development of speaking proficiency. Moreover, the results showed no significant difference between the effects of intensive and extensive types of lexis instructions upon IELTS candidates’ development of speaking performance. Further, it was revealed that dialogic tasks were more conducive to the FS use than monologic tasks. Finally, the implications for L2 theory and pedagogy are discussed.
  Keywords: formulaic sequences (FS), lexis, based instruction, speaking performance, unanalyzed chunks
 • Mahboobeh Morshedian, Fatemeh Hemmati *, Elaheh Sotoudehnama, Hassan Soleimani Pages 99-122
  Self-regulation is the ability to regulate one’s thoughts and actions to attain goals. Accordingly, self-regulated learning (SRL) involves plans and behaviors to achieve learning goals. With this in mind, in this study we investigated whether training English as a Foreign Language (EFL) learners on the basis of a Self-regulated Learning (SRL) model improved their literal and critical reading comprehension. The study also sought to find out whether the learners’ proficiency level could moderate the impact of self-regulation training. Two intact experimental groups were taught self-regulatory reading processes, while two control groups received the traditional, routine reading instruction. The data of the study were collected by College-Level Academic Skills Test (CLAST) reading sub-tests including both critical and literal reading comprehension parts. Statistical analyses showed that self-regulation instruction could significantly improve participants’ EFL literal and critical reading comprehension, but their proficiency level did not moderate the effectof self-regulation training. These findings can encourage EFL teachers to apply SRL strategies to reading tasks and activities.
  Keywords: self, regulation, self, regulated learning, EFL literal, critical reading comprehension, language proficiency
 • Rahman Sahragard, Alireza Ahmadi, Hamed Babaie Shalmani* Pages 123-160
  The present study aimed to satisfy a twofold
  Purpose
  On the one hand, it sought to verify the postulation that agent-based instruction could offer a compromise approach to teaching L2 idioms where form and meaning would be equally emphasized during instruction. Given that anthropomorphism has not been much under scrutiny, this research, on the other hand, sought to ascertain whether learning and retention of English idioms would be differentially impacted when two different modalities of virtual tutors —anthropomorphic and non-anthropomorphic— were present in the tutorial. To this aim, the participants of the study received instruction on 128 English idioms from human teachers, a multimedia application featuring a humanoid virtual teacher, or a piece of multimedia courseware with a non-anthropomorphic virtual tutor. Analysis of the post-intervention measures of L2 idiom knowledge revealed that agent-based instruction had proved more effective in improving both learning and retention of the target idioms among the participants. A further finding was that despite the greater motivational benefits of the humanoid virtual tutor, it had not privileged the participants, performance-wise.
  Keywords: anthropomorphism, cognitive load, modality effect, pedagogical agents, redundancy effect
 • Abdullah Sarani *, Mehri Izadi Pages 161-189
  The present study is an attempt to shed light on the effect of Dynamic Assessment (DA) on diagnosing and developing the receptive vocabulary abilities of upper-intermediate learners learning English as a foreign language. Fifty L2 leaners participated in First Certificate in English test and completed Vocabulary Knowledge Scale. Out of 50 students, ten learners who were identified as being homogenous and were not familiar with the new vocabularies volunteered to participate in individualized tutoring sessions. Reading texts were used to make learners familiar with the target words and cloze passages were administered to assess learners’ receptive vocabulary. Mediation was provided using the interactionist approach to DA and learners’ responsiveness to mediation were studied in a microgenetic approach. The qualitative data were then coded in terms of task completion along with errors and struggles and transformed into quantitative data for analysis. The actual, mediated and transfer scores were reported to analyze learners’ Zone of Actual Development (ZAD), Zone of Proximal Development (ZPD), and the degree of the internalization of mediation. Findings of the study revealed that to have a complete picture of learners’ abilities, actual scores are not self-sufficient. Mediated scores are vital to diagnose learners’ areas of difficulties and to promote learners’ receptive vocabulary knowledge. The information from transfer scores also uncovers evidence of learning and data form Learning Potential Score (LPS) predict how learners probably respond to future instruction. Findings of the study indicate that DA is promising in presenting a fine-grained diagnosis of learners’ receptive vocabulary development while also suggesting information related to future teaching and learning.
  Keywords: dynamic assessment, mediation, ZPD, transfer, vocabulary