فهرست مطالب

پژوهش در ورزش تربیتی - پیاپی 10 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 10 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی سلیمی *، لیلا مصلحی صفحات 17-34
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و شاخص های ارزشیابی استادان تربیت بدنی عمومی بود. جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان دانشگاه اصفهان (12567=N) را شامل گردید که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 375 نفر محاسبه و نمونه آماری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت گزینش شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای که از طریق مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظرات پنج تن از استادان مدیریت ورزشی با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان، و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها از آزمون بارتلت و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی بیانگر برازش مطلوب مدل بود و در نهایت، مدل ارزشیابی استادان تربیت بدنی عمومی در قالب 34 شاخص و پنج مولفه مهارت های تدریس (چهارده شاخص)، مهارت های ارتباطی (پنج شاخص)، مهارت های فردی (چهار شاخص)، اصول و قوانین آموزشی (چهار شاخص) و نظارت و ارزشیابی (هفت شاخص) طراحی گردید. مدل نهایی در قالب مولفه ها و شاخص های ارائه شده می تواند به عنوان یک ابزار دانشجومحور جامع، پایا و روا، برای ارزیابی عملکرد استادان تربیت بدنی عمومی در مراکز آموزش عالی به کار رود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، استادان، تربیت بدنی عمومی
 • رسول زیدآبادی*، علیرضا امینایی، محمدرضا شهابی کاسب صفحات 35-56
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی سازه و همسانی درونی نسخه فارسی پرسشنامه رابطه مربی ورزشکار در دانشجویان ورزشکار بود. بدین منظور، تعداد 190 نفر از ورزشکاران پسر شرکت کننده در رشته های مختلف تیمی و انفرادی در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 به صورت داوطلبانه این پرسشنامه را تکمیل کردند.
  برای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش بازترجمه، روایی صوری و صحت ترجمه نسخه فارسی پرسشنامه روابط مربی ورزشکار به تایید رسید. سپس، برای تعیین روایی سازه پرسشنامه ، از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول نسخه فارسی، شاخص های برازش از تناسب مدل سه عاملی یازده سوالی نسخه اصلی حمایت نمی کنند؛ در حالی که با حذف گویه ششم، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه های اول و دوم و نیز ضرایب آلفای کرونباخ، از ساختار سه عاملی ده سوالی پرسشنامه رابطه مربی ورزشکار در جامعه ورزش دانشگاهی حمایت، و روایی و پایایی آن را تایید می کند. بنابراین پیشنهاد می شوند، به منظور ارزیابی رابطه مربی و ورزشکار در جامعه دانشگاهی از نسخه فارسی تعدیل شده پرسشنامه مربی- ورزشکار استفاده گردد.
  کلیدواژگان: رابطه مربی، ورزشکار، دانشجویان، روایی سازه، پایایی
 • محمدرسول خدادادی*، رقیه سرلاب، ابوالفضل بجانی صفحات 57-80
  با توجه به اهمیت و جایگاه وب سایت ها در امر اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبان، دانشگاه ها برای سازماندهی و دسترس پذیرکردن اطلاعات و معرفی قابلیت ها و توانمندی های خود، اقدام به طراحی وب سایت و ارائه اطلاعات از آن طریق می کنند. وب سنجی به مطالعه کمی جنبه های تولید و استفاده از منابع اطلاعاتی، ساختارها و فناوری ها در محیط وب با استفاده از مبانی نظری کتاب سنجی و اطلاع سنجی می پردازد. هدف این پژوهش، مطالعه وب سنجی وب سایت های دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران، با استفاده از روش تاپسیس و ویکور است. پژوهش حاضر، توصیفی اسنادی با رویکرد وب سنجی است و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل هجده وب سایت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی ایران تشکیل داد. داده های خام برای رتبه بندی وب سایت های دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی، بر اساس چهار شاخص اندازه، رویت پذیری، فایل های غنی و پژوهشگر، از طریق موتورهای جستجوگر گوگل، یاهو، اکسالید، الکسا و بینگ جمع آوری شد. رتبه بندی وب سایت ها از طریق معیارهای تصمیم گیری تاپسیس و ویکور انجام شد. نتایج رتبه بندی تاپسیس نشان داد که دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های تهران، تبریز، اصفهان، علامه طباطبایی و همدان، به ترتیب رتبه های اول تا پنچم را به خود اختصاص دادند. همچنین، بر اساس نتایج رتبه بندی شاخص ویکور، دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های تهران، اصفهان، تبریز، همدان و بهشتی در رتبه های اول تا پنجم قرار داشتند. دانشکده های تربیت بدنی کشور با آگاهی از وضعیت رتبه بندی وب سایت خود در بین دانشکده های دیگر، بر اساس شاخص های بررسی شده می توانند در تقویت فعالیت های علمی و آموزشی گام بردارند و برای بهتر نشان دادن کیفیت خدمت رسانی در نظام آموزشی تلاش کنند
  کلیدواژگان: وب سایت، وب سنجی، دانشکده تربیت بدنی، تاپسیس، ویکور
 • پروانه شمسی پور دهکردی*، حدیثه بهرامی صفحات 81-96
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی باورهای فراشناختی و خودنظم دهی ورزشی بر موفقیت ورزشی دانشجویان ورزشکار خبره، ماهر و مبتدی بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های جمعیت شناختی، خودنظم دهی ورزشی، سنجش باورهای فراشناختی و پرسش نامه موفقیت ورزشی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین موفقیت ورزشی با خودتنظیمی ورزشی (27/0=r) و باورهای فراشناختی (83/0=r) برای ورزشکاران خبره رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد (05/0 P<). برای ورزشکاران ماهر و مبتدی، به ترتیب، همبستگی بین موفقیت ورزشی با باورهای فراشناختی، برابر با 84/0=r و 73/0=r و در سطح 05/P< معنا دار بود. ضرایب تاثیر متغیر باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی نشان می دهد متغیرهای باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی می توانند به طور معنا داری موفقیت ورزشی در ورزشکاران خبره و ماهر را پیش بینی کنند اما قادر به پیش بینی موفقیت ورزشی در ورزشکاران مبتدی نمی باشند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت افزایش باورهای فراشناختی و خودنظم دهی ورزشی، باعث افزایش موفقیت ورزشی در ورزشکاران نخبه و ماهر می شود. اما متغیر خودتنظیمی ورزشی در ورزشکاران مبتدی قادر به پیش بینی موفقیت ورزشی نیست.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، خودنظم دهی ورزشی، موفقیت ورزشی، دانشجویان
 • حسام رمضان زاده*، بتول عرب نرمی صفحات 97-114
  هدف این پژوهش پیش بینی پنج مرحله تغییر رفتار تمرینی (پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل و ثبات) بر اساس توازن در تصمیم گیری (مزایا و معایب ادارک شده تمرین) و خودکارآمدی بود. مراحل تغییر رفتار تمرینی شامل پنج مرحله است: پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل و ثبات. از این رو، تعداد 292 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران به روش خوشه ایچندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش مراحل تغییر رفتار تمرینی، از مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی کاردینال (1997)، برای سنجش توازن در تصمیم گیری، از پرسشنامه توازن در تصمیم گیری پلاتنیکف و همکاران (2001) و برای سنجش خودکارآمدی، از پرسشنامه خودکارآمدی شوارتز (1999) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون تشخیصی چندگانه نشان داد که 4/87 درصد از واریانس متغیر گروه بندی شده (مراحل تغییر رفتار تمرینی) توسط دو متغیر (توازن در تصمیم گیری و خودکارآمدی) تبیین می شود و این دو متغیر با هم یک مدل پیش بین معنا دار را تشکیل می دهند (02/0P=). بر اساس این نتایج، متغیرهای توازن در تصمیم گیری و خودکارآمدی، نقش اصلی را در تمایز پنج خوشه (مراحل تغییر رفتار) دارند. نتایج این پژوهش، بر نقش بسیار مهم آگاهی از مزایا و معایب تمرین و نیز نقش بااهمیت تجربه مثبت تمرینی، تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: مراحل تغییر رفتار تمرینی، توازن در تصمیم گیری، خودکارآمدی
 • رضا محمدکاظمی، محمدحسین قربانی*، مجتبی رجبی کیا صفحات 115-132
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان دانشگاهی و مدیران باشگاه های ورزشی، و در بخش کمی شامل مشتریان دانشجوی باشگاه های ورزشی دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر کرج بوده است (173n=). برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای بررسی روایی نیز از روایی همگرا و روایی صوری استفاده شده است. همچنین، در بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که مهارت های کلامی ، مهارت گوش دادن،مهارت اجتماعی، مهارت هم دلی، مهارت حمایت گری، مهارت بازخورد گرفتن و مهارت مثبت گرایی مدیران، بر رضایت مشتریان دانشجو تاثیر مثبت و معنی دار دارد (96/1t). در این پژوهش، مهم ترین مهارت های ارتباطی کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی در راستای توسعه رضایت مشتریان دانشجو، در قالب یک مدل، استاندارد شده است و در قالب سه دسته مهارت شخصی (مثبت گرایی و بازخورد)، تعاملی (مهارت های اجتماعی، گوش دادن و کلامی) و رهبری (حمایت گری و هم دلی) شناسایی و دسته بندی شده و مدیران باشگاه های ورزشی می توانند از آن به عنوان یک مدل مبنا بهره برداری کنند.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی کارآفرینانه، رضایت مشتریان، باشگاه های ورزشی، دانشجو
|
 • Mahdi Salimi *, Leila Moslehi Pages 17-34
  The purpose of present study was to identify components and indicators for evaluation of general physical training teachers. Subjects were all students of Isfahan University (N=12567) from which sample size was calculated as 375 based on Krejcie and Morgan table and subjects were selected randomly based on their sexuality. For data collection, a researcher-made questionnaire, by library studying and using comments of 5 sport management teachers using Delphi method, was utilized. Face and content validity of questionnaire were confirmed by elite’s comments and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test. For analyzing data from questionnaires, Bartlett test and second time confirmatory factor analysis were used. Findings from factor analysis confirmed the desired value of model and finally the model for evaluation of general physical training teachers including 34 indicators and 5 components, teaching skills (14 indicators), communication skills (5 indicators), personal skills (4 indicators), educational rules and basics (4 indicators), and supervising and evaluation (7 indicators) was designed. The final model and its indicators and components can be used as a comprehensive valid, reliable, student-oriented tool for evaluation of general physical training teachers` performance in universities.
  Keywords: Evaluation, Teachers, General Physical Education
 • Rasool Zeidabadi *, Alireza Aminaee, Mohammad Reza Shahabi Kaseb Pages 35-56
  The purpose of this study was to determine the construct validity and internal consistency of Persian version of Coach- Athlete Relationship questionnaire among university athletes. To this end, one hundred ninety male athletes participating in different individual and team sport in 12th national sport Olympiad of university students held in Shahid Beheshty University completed the questionnaires voluntarily. To perform this research, firstly, with the use of translation-back translation methods, face validity and translation accuracy of Persian version of Coach- Athlete Relationship questionnaire were confirmed. Then, the Confirmatory factor analysis based on structural equations model and Cronbach Alpha coefficient were used to determine the construct validity and internal consistency of questionnaire. Results show that in first order confirmatory factor analysis of Persian version of questionnaire, fit indexes do not support the appropriateness of 3 factors -11 items model of original version, whereas by omitting 6th item, first and second order confirmatory factor analysis and Cronbach Alpha coefficients supported the 3 factor-10 items- structure of Coach/Athlete Relationship Questionnaire in community of university sports and confirm its validity and reliability. Therefore, it is proposed that for evaluating coach and athlete relationship in academia, modified Persian version of coach- athlete relationship be used.
  Keywords: Coach, Athlete Relationship, Students, Construct validity, Reliability
 • Mohammad Rasool Khodadadi *, Roghayeh Sarlab, Abolfazl Bejani Pages 57-80
  Due to the importance of websites regarding public relations, universities are providing website to offering required information. Webometric is studying the quantity aspects of producing and using of information, the structure and technologies of web environment. The present study is surveys the websites of physical education faculties of Iranian state universities by TOPSIS and VIKOR techniques and is descriptive-functional with webometric approach. The statistic population was 18 physical education faculties’ websites. Ranking done by four indexes: size, visibility, rich files and researcher. Data collected from Google, Yahoo, Exalead, Bing and Alexa and analyzed by TOPSIS and VIKOR. The results of TOPSIS showed that, Tehran, Tabriz, Isfahan, Allameh Tabataba’i and Hamadan faculties were ranking from first to fifth and the result of VIKOR showed that Tehran, Isfahan, Tabriz, Hamadan and Beheshti faculties were ranking from first to fifth. Faculties of physical education with the knowledge of your website ranking position among the other faculties on the basis of indices can take steps to strengthen the scientific and educational activities and to improve the service quality in the educational system work
  Keywords: Website, Webometric, Physical Education Faculty, TOPSIS, VIKOR
 • Parvaneh Shamsi Poor Dehkordi *, Hadiseh Bahrami Pages 81-96
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of self-regulation and Meta cognition beliefs on sporting success of elite, expert and beginner athletes. Statistical society consisted of 22 athletes of 8 sport fields in Tehran. In order to collect data, we used demographic, self-regulation, Meta cognition beliefs & sporting success questionnaires. Data analyzed with person correlation and multiple regression. The results of Pearson correlation showed that there is a significant positive correlation between sporting success with sports self-regulation (r=0.27) and Meta cognition beliefs (r=0.83) for elite athletes (P
  Keywords: Meta Cognition Beliefs, Self, Regulation of Sports, Sporting Success, Student
 • Hesam Ramezanzade*, Batoul Arab Narmi Pages 97-114
  The purpose of this research was prediction Stages of Exercise Behavior Change based of Decisional Balance and self-efficacy in students. Exercise Behavior Change include five stages: Precontemplation, Contemplation, Preparation, Action and Maintenance. The number of 292 male and female students in Shahid Beheshti University were selected. Then, they completed Stages of Exercise Behavior Change (SEBC) (Cardinal, 1997, self-efficacy (Schwartz, 1999) and Decisional Balance (Plotnikoff, 2001) questionnaires. Multiple Discriminates Analysis showed that 83.2 percent of the variance of the SEBC is explained by decisional balance and self-efficacy. These variables make up a significant predictor model (P=0.02). Based on these results, Decisional balance and self-efficacy variables have main role in the differentiation of 5 clusters (SEBC). The results show awareness has crucial role in perception advantages and disadvantages of practice; this role emphasizes on the positive training experience.
  Keywords: Stages of Exercise Behavior Change, Decisional Balance, Self, efficacy
 • Reza Mohammad Kazemi, Mohammad Hosein Ghorbani *, Mojtaba Rajabi Kia Pages 115-132
  The purpose of this study was to investigating the effect of entrepreneurial communication skills of clubs Managers on student satisfaction. Target population of this study in qualitative section consists of academic experts and directors of sport clubs in Karaj city and in quantitative Section is all student that used sport clubs in Karaj (n=173). In this study in order to assurance of the reliability of the measurement instruments, three criterions were used. There are factor loadings, Cronbach's alpha and Composite Reliability. And for validation were used from convergent validity. Also In order to evaluate the relationship between variables and their impact on each other the partial least squares method and smart-pls software were used for analyzing the data. The results show that manager's skills including: Verbal skills, listening skills, social skills, empathy skills, supporting skills, get feedback skills and positivism skills have a positive and meaningful effect on student customer satisfaction (T-value> 1.96). Skills of idealized influence, intellectual stimulation, self-discipline and openness was not significant affect to student satisfaction (T-value
  Keywords: Entrepreneurial Communication Skills, Customer Satisfaction, Sport Clubs, Student