فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1395)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید سپهردوست*، عادل برجیسیان صفحات 1-29
  ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تاکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تاثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.
  کلیدواژگان: فساد، رشد اقتصادی، کانال های تاثیرگذاری فساد، سیستم معادلات همزمان
 • فروغ اسمعیلی صدرآبادی*، حسین صمصامی صفحات 31-47
  در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.
  کلیدواژگان: توزیع درآمد، ضریب جینی، گام دوم هدفمندی یارانه ها، پرداخت نقدی، داده کاوی
 • عبدالله شایان زینیوند*، آسیه داب، حشمت الله عسگری صفحات 49-67
  یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.
  کلیدواژگان: رابطه مبادله، تلاطم رابطه مبادله، ارزش افزوده بخش صنعت
 • کاظم یاوری، بهرام سحابی، لطفعلی عاقلی، سعید شفیعی* صفحات 69-96
  اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. اما معمولا بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نااطمینانی، سیاست پولی، GARCH، VAR
 • داود منظور، مهدی یادی پور* صفحات 97-117
  پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدل خودرگرسیون میانگین متحرک، مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته، توزیع واریانس، برازش مدل، قیمت برق
 • حسنعلی سینایی*، علی مهرابی، هادی بصیرزاده، مهسا صمندر صفحات 119-140
  صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهم ترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان «کمینه سازی ندامت مورد انتظار» را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، کمینه سازی ندامت مورد انتظار، مدیریت پرتفوی، معیار اعتبار، ندامت
|
 • Hamid Sepehrdoost*, Adel Berjisiyan Pages 1-29
  Literature review on corruption and its effect on economic growth has a long history, especially after 90’s decade, tendencies towards this filed increased rapidly. Most of the researches focus on the direct effect of corruption on economic growth and there are limited studies on indirect effect of corruption on economic growth. So in this research we are looking for transitions channels of indirect effect, and also we estimate rentier and non-rentier economies in separate groups and compare their differences. For this purpose, the data of Corruption Perception Index (CPI) from Transparency International, in the 53 selected rentier and non-rentier economies, during the years 2013-1996 is used. We also used simultaneous equations estimation method (3SLS). The results showed that the corruption index (CPI) has an indirect negative effect on economic growth in the study and most important transitions channels are investment, human capital, government spending and political instability.
  Keywords: Corruption, Economic Growth, Transition Channels of Corruption, Simultaneous Equations System
 • Forogh Esmaeilisadrabadi*, Hoseiin Samsami Pages 31-47
  In this paper,the effect ofthe implementation ofthe second stage ofsubsidieson income distributionin the Iranian economy, using data miningtechniqueshave been studied.The status of the income distribution is the Gini coefficient.The research, which is four scenarios to predict the distribution of income in the coming years, including four scenario is focused on the research, to predict the distribution of income in the coming years. And the results show that the second step, targeted subsidies and cash subsidies applied evenly to all income groups more unequal the income distribution. Also, the second phase targeted subsidies with cash subsidies to seven first-class income, income distribution than when equally to all deciles of income distribution, it makes more balanced, but in general the income distribution more uneven. The third scenario is applied to the second step, targeted subsidies and cash payments only on lower income groups, income distribution makes more balanced than in the past.
  Keywords: Distribution of income, the Gini coefficient, the second step is targeted subsidies, cash payments, data mining
 • Abdullah Shayan Zeinvand*, Asiye Dab Pages 49-67
  One of the main features of the more of developing countries is high volatility in the economic environment. Since volatility in terms of trade considered by many economists as an important factor in the economic environment's volatility in above mentioned countries. this study has been conducted to assess the effect of terms of trade and its Uncertainty on industry sector's value added in Iran by using time series data (1352-1391). For this purpose, the uncertainty of the term of trade has been measured by EGARCH model; and to estimate relationships between variables in model, ARDL approach was used. Results revealed that in the long term, the uncertainty of term of trade has negative and significant effect on the value added of the industrial sector. Logarithm of terms of trade, labor force and capital accumulation also have a significant positive effect on the value added of the industrial sector, but international trade integration index has no effect on value added in the long run.
  Keywords: terms of trade, volatility of terms of trade, industrial sector's value added
 • Kazem Yavari, Bahram Sahabi, Lotfali Agheli, Saeed Shafiei* Pages 69-96
  Various studies emphasize the importance of transparency of the central bank. However, since the central banks has the main task of stabilizing inflation and unemployment rate in normal level, so they have some of their policies in such a way that remain hidden from view of economic agents. This increases the uncertainty in monetary policy, which in turn can affect economic growth, inflation and unemployment. In this study, using quarterly data for the years 1372-90, the economic effects of uncertainty in monetary policy will be studied on economic growth, inflation and unemployment rates in Iran. The results suggest that the increase of uncertainty in monetary policy will be followed by increasing volatility in economic variables.
  Keywords: Uncertainty, Monetary Policy, GARCH Model, VAR
 • Davood Manzor, Mehdi Yadipour* Pages 97-117
  Predicting price volatility has been the interest of many scholars in different markets such as stock and commodity market. Electricity like other commodities has been traded in the market in recent years. Hence, a large number of countries around the world have recently started restructuring processes in their energy sectors. However, the pace and aim of the improvements varies across countries. With the introduction of competitive wholesale electricity markets, and power derivative contracts, both exchange-traded and over the counter (OTC), providing a number of different contract provisions to meet the needs of the electricity market participants. Among all countries, Iran is not an exception for the rule. Trading electricity along other commodities in the exchange market is a new progress for this market. These changes arises this necessity to study the nature of price volatilities so that the restructuring development and adopted actions would be done in a correct and meaningful way.
  This study attempts to study the price volatilities in the Iranian electricity market by an ARMAX and GARCH type model and introduce the best simulation for the period of March 2012 to March 2014. Therefore, ARMAX model in a combination with GARCH, GJR-GARCH, and EGARCH type will be compared along with Gaussian, Generalize Error, and Student-t distribution.
  Keywords: ARMAX Model, GARCH Model, Variance Distribution, Fitted Model, Electricity Price
 • Hadi Basiir Zadeh, Ali Mehrabi, Hasanali Sinaeii*, Mahsa Samandar Pages 119-140
  Mutual funds become one of most important investing mechanisms in financial market, so that by playing your role of financial intermediary, person's investments change from a direct form to indirect form. One of the most important benefits such as financial intermediaries is diversification of investment, so that they become able to reduce the investment risk. In such circumstance it seems to be a following of modern portfolio theory on the formation of the fund's investment portfolio, these benefits are increased. Thus, by consideration the role's regret in the decision-making process, optimization model known as the "expected regret minimization" raised with regard to 7 equity mutual funds in the period 2011- 2012 and by using MATLAB, the model will be run and constructed a portfolio of mutual funds. The results showed efficient performance of expected regret minimization model in the Tehran Stock Exchange, based on The return on a portfolio composed of more than the average return of the market.
  Keywords: Mutual funds, Expected regret minimization, Portfolio management, Credibility criteria, Regret