فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue:3, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریدون لعل *، الهام احمدی، رویا اربابی، مهدی محمدی، نسیمه جمیل صفحات 149-157
  مقدمه
  با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش کاربرد نیروهای برق فشار قوی در محیط های صنعتی، نگرانی ها نیز درباره ی اثرات مخرب امواج الکترومغناطیس بر سلامت انسان افزایش یافته است. لذا مطالعه حاضر قصد دارد تاثیر امواج الکترومغناطیس را بر سلامت عمومی پرسنل نیروگاه گازی زاهدان مورد بررسی قرار دهد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی است که در یک نقطه زمانی وضعیت سلامتی افراد را تعیین و میزان مواجهه آنها را با امواج الکترومغناطیسی در همان زمان مشخص می کند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) بود. پس از اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی در فواصل 1، 5/1 و 3 متر در پست های فشار قوی و استخراج داده ها، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS گردیده و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، تی تست و کای اسکوار تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، متغیرهای سن و سابقه کاری در دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند (p>0.05). بیشترین میزان میدان های مغناطیسی در پست های فشار قوی در فاصله 1 متری مربوط به پست خط 607، (mG1/28)و در واحدهای کاری بخش ابزار دقیق (mG03/7) بود. نتایج نشان داد که بعد علایم افسردگی و سلامت عمومی کل در بین دو گروه مواجهه دار و عدم مواجهه دارای اختلاف معنی دار بوده است(p=0.04) در حالی که در ابعاد عملکرد جسمانی، اضطراب و عملکرد اجتماعی اختلاف معنی دار نبود(p>0.05).
  نتیجه گیری
  علیرغم پایین تر بودن میزان مواجهه شغلی کارکنان از حد مجاز کشوری، با توجه به معنی داری سلامت عمومی کل و بعد افسردگی در دو گروه می بایست تحقیقات بیشتری انجام گیرد. همچنین می توان با کاهش مدت زمان مواجهه و افزایش آگاهی افراد گام مهمی در جهت کاهش پرتوگیری افراد و کاهش عوارض حاصله از آن برداشت.
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، سلامت عمومی، نیروگاه، پست برق
 • ندا ایزدی، ملیحه خرم داد *، پرستو جمشیدی، علیرضا زنگنه، جبار شفیعی، علیرضا فیروزی صفحات 158-168
  مقدمه
  از جمله مهم ترین و قابل توجه ترین خطراتی که زندگی افراد را در کشورهای مختلف جهان تهدید می کند، افزایش سوانح ترافیکی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و الگوی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی از اطلاعات مربوط به موارد مرگ ناشی از سوانح ترافیکی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، طی یک دوره 6 ساله و به صورت سرشماری استفاده گردید. طبقه بندی افراد براساس علت خارجی مرگ با استفاده از کدهای دهمین طبقه بندی بین المللی بیماری ها صورت گرفت. جمعیت استان نیز برای سال های مختلف از استانداری کرمانشاه بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata 11انجام شد. برای بررسی روند مرگ و میر و معنی داری آن از رگرسیون دو جمله ای منفی استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سنی 3231 فرد فوت شده در اثر تصادف، 27/21± 83/39 سال بود. 4/78% (2534 نفر) از افراد مرد و بقیه زن بودند. علت نهایی فوت در بیشتر فوت شدگان ضربه به سر بود (6/71%). بیشترین علت خارجی مرگ در تصادف خودروهای سواری بدست آمد. میانگین 6 ساله میزان مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی در استان کرمانشاه 8/27 مرگ در هر صدهزار نفر بدست آمد. میزان مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی در استان کرمانشاه از 13/33 به 5/22 در هر صدهزار کاهش یافته و به ازای هر واحد افزایش در سال، میزان مرگ و میر بطور متوسط 6% کاهش می یابد ( 002/0- ,11/0- CI: ;06/0- β=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج و علی رغم کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی در چند سال اخیر هنوز نسبت به کشورهای دیگر در حد بالایی قرار دارد، بنابراین در این حوزه کشور به بازنگری، تغییر و تحولات جدی نیاز دارد.
  کلیدواژگان: الگوی اپیدمیولوژیک، مرگ و میر، سوانح ترافیکی
 • حبیب جنادله *، صدیقه جهانگیری صفحات 167-181
  مقدمه
  الودگی فلزات سنگین از جدی ترین مسائل زیست محیطی در سطح جهان است. در تحقیق حاضر غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شوریده (Otolithes ruber) در خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و
  روش
  برای بررسی غلظت فلزات سنگین آهن، سرب، نیکل، روی و کادمیوم در رسوبات و اندام عضله ماهی شوریده هشت ایستگاه در شمال تنگه هرمز (خلیج فارس) انتخاب شد. آماده سازی نمونه ها با استفاده از استاندارد MOOPAM انجام شد. آنالیز غلظت فلزات سنگین با استفاده از طیف سنجی نشری پلاسمای نوری ICP(OES) انجام شد.
  یافته ها
  بررسی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در رسوبات نشان داد که بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه در تنگه هرمز دارای ریسک کم می باشند. با توجه به غنی شدگی عناصر کادمیوم، روی، نیکل، سرب و آهن بیشتری غنی سازی به سرب تعلق گرفت. میانگین غنی سازی بدست آمده برای تمام عناصر بین عدم غنی شدگی و غنی سازی متوسط می باشد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت عناصر سنگین بجز سرب و کادمیوم در قسمت خوراکی ماهی شوریده از مقادیر مجاز پیشنهاد شده توسط استانداردهای NOAA، FAO ، WHO بیشتر نبوده و بنابراین برای مصرف انسانی مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، رسوبات، ریسک اکولوژیک، خلیج فارس، ماهی
 • محمد ملکوتیان، علی طلوعی، زهرا درخشان، محمد تقی قانعیان * صفحات 182-194
  مقدمه
  مهمترین مشکل زیست محیطی صنایع خودروسازی، فاضلاب تولیدی ناشی از فرایندهای مختلف آن است. کواگولاسیون و فلوکولاسیون همراه با ترسیب شیمیایی از جمله فرایندهای مهم در حذف آلاینده ها از فاضلاب است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرایند انعقاد و لخته سازی توام با ترسیب شیمیایی در حذف آلاینده های آلی و معدنی از فاضلاب صنعت خودروسازی است.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع تجربی- کاربردی است. حذف مواد آلی و معدنی توسط فرایند انعقاد و لخته سازی توام با ترسیب شیمیایی در راکتورهای ناپیوسته انجام شد. پارامترهای کدورت، غلظت فلزات سنگین، رنگ، فسفات، غلظت مواد منعقد کننده، زمان تماس ، TSS، pH و COD مورد بررسی قرار گرفت. غلظت رنگ و فلزات سنگین باقیمانده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترUV- و جذب اتمی تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که درصد حذف فلزات کروم، نیکل، سرب و روی توسط سولفات فریک توام با آهک در pH برابر10 و زمان تماس 100 دقیقه به ترتیب 65/52، 3/96، 27/3 و 100 بود و درصد حذف آنها توسط سولفات آلومینیوم توام با آهک به ترتیب 65/52، 8/97، 37/3 و 81/99 مشاهده شد. همچنین درصد حذف، TSS، COD، رنگ، کدورت، فسفات توسط سولفات فریک به ترتیب 9/68، 83، 94، 84 و 2/47 بود و این میزان حذف توسط سولفات آلومینیوم به ترتیب62، 80، 94، 5/73 و 48 درpH خنثی و غلظت ماده منعقدکننده mg/L 150 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، کاربرد فرایند انعقاد و لخته سازی توام با ترسیب شیمیایی در حذف آلاینده های آلی و معدنی موجود در فاضلاب صنعت خودروسازی تحت شرایط بهینه بدست آمده بسیار موثر بوده و میتوان از آن در تصفیه فاضلاب صنعت خودروسازی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: انعقاد و لخته سازی، ترسیب شیمیایی، فلزات سنگین، فاضلاب صنعت خودروسازی
 • طاهره سلطانی، محمدحسین باقیانی مقدم *، محمدحسن احرامپوش، نجمه باقیان، عبدالخالق جعفری صفحات 195-201
  مقدمه
  بلایای طبیعی به عنوان حوادثی که خارج از کنترل انسانها میباشند در نظر گرفته شده اند و معمولا به مرگ و میر و آسیبهای متنوعی منتج می شوند ووضعیت بهداشت و سلامت عمومی مردم را به طور مشخص متاثر میسازند بلایا به طرق مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند، آنها ممکن است اثرات عمیق، آشکار و نتایج نامعلومی داشته باشند. حوادث ناشی از بلایای طبیعی ممکن است به طور مستقیم سبب صدمات و مرگ و میر شوند و یا به صورت غیرمستقیم منجر به انتقال بیماریهای واگیر گردد.یکی از گروه هایی که بیشترین نقش رادر پیشگیری وکنترل بلایا دارند ،پرستاران می باشند لذا دراین بررسی تصمیم گرفتیم تا آگاهی،نگرش و عملکرد پرستاران شهر یزد نسبت به مدیریت بحران در بلایا وحوادث طبیعی رامورد بررسی قراردهیم.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی –مقطعی بودکه که تعداد 220 نفر از پرستاران بیمارستانهای دولتی از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه ای محقق ساخته انجام شد که با استفاده از مطالعات مشابه در زمینه پرستاری تهیه شده است که روایی آن با نظر متخصصین مربوطه وپایایی آن با آلفا کرونباخ 0.83 تایید شداین پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده بود.قسمت اول شامل سوالاتی در خصوص متغیرهای زمینه ای(سن-جنس-وضعیت تاهل- میزان تحصیلات-سابقه کار-نوع مسئولیت و...)بود.
  بخش دوم شامل سوالاتی در خصوص آگاهی, نگرش وعملکردبود که بخش آگاهی مشتمل بر16سوال بوده است عبارات مربوط به نگرش 11 سوال بود وعبارات مربوط به عملکرد 19سوال بوده است . داده ها پس از جمع آوری بر طبق کد بندی های معین ، در نرم افزار آماری SPPS.Win 16 وارد گردیده و پس از پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح تحلیلی از آزمونهای همبستگی اسپیرمن ، آزمونهای مقایسه میانگین ها در سطوح مختلف متغیرهای مستقل ( من – ویتنی ، کروسکال والیس و یا t تست وهم چنین از آزمون مقایسه میانگین داده های وابسته(غیر پارامتریک) استفاده شد.
  نتایج
  میانگین آگاهی در پرستاران24/5± 05/13ازمحدوده نمره 22-0 می باشد. نمره نگرش پرستاران 39/3±94/28از محدوده 33-11 می باشد. همچنین میانگین نمره عملکرد افراد 5/6 ±88/45 از محدوده 57-19 می باشد.پرستاران در این مطالعه دارای میانگین سنی 94/33 سال وسابقه کار 5/10 سال داشتند.
  بحث: با توجه به افزایش تعداد دفعات وقوع و پیامدهای بلایا و نقش ویژه خدمات سلامتی در قبل، حین و بعد از وقوع چنین حوادثی، آمادگی مناسب کارکنان ارائه دهنده ی خدمات سلامتی بسیار ضروری می باشد و پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی به افراد آسیب دیده می باشند ولازم است که اطلاعات وعملکرد آنها سنجیده شود که از اهداف این بررسی بود.
  کلیدواژگان: بحران، پرستاران، آگاهی، نگرش وعملکرد
 • فاطمه رخشانی زابل، غلامرضا شریف زاده، میترا مودی * صفحات 202-210
  زمینه و هدف
  یکی از الگوهایی که به تببین رفتار فعالیت بدنی می پردازد مدل فرانظری است. از انتقادات وارده بر این مدل این است که اکثر مطالعات انجام شده بر پایه آن، به صورت مقطعی هستند که در نشان دادن ماهیت پویا تغییر با شکست مواجه می شوند. به این منظور مطالعه حاضر با هدف تعیین تغییرات انتقالی در رفتار فعالیت بدنی کارکنان دانشگاه های بیرجند بر پایه مدل فرانظری انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه آینده نگر با دوره پیگیری 6 ماهه بر روی 200 نفر از کارکنان معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های بیرجند انجام شد. 179 نفر از شرکت کنندگان پرسشنامه های هر دو بررسی اولیه و پیگیری را تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سازه های مدل فرانظری بود که به روش خود گزارش دهی تکمیل گردید. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار 16-spss شد و در سطح معنی داری 05/0>α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تغییرات انتقالی در رفتار فعالیت بدنی در 4 الگو نشان داده شد: بی تحرک پایدار (3/26 %)، فعال پایدار (1/39%)، اتخاذکنندگان (12%) و ترک کنندگان (6/22%). گروه فعال پایدار کاهش معنی داری را در میانگین نمره فواید درک شده نشان داد. اتخاذکنندگان افزایش معنی داری را در میانگین نمره فواید درک شده و خودکارآمدی نشان دادند. کاهش معنی داری در میانگین نمره فرآیندهای رفتاری، فرآیندهای شناختی و خودکارآمدی ترک کنندگان مشاهده شد. میانگین نمره فواید درک شده، خودکارامدی و فرایندهای رفتاری و شناختی در شروع مطالعه و همچنین در پیگیری اختلاف معنی داری را بین این 4 الگو نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حمایت نسبی از اعتبار درونی مدل فرانظری فراهم آورد. به نظر می رسد مداخلات مبتنی بر این مدل بتواند در اتخاذ و حفظ رفتار فعالیت بدنی موثر باشد.
  کلیدواژگان: مدل فرانظری، مدل مراحل تغییر، فعالیت بدنی، تغییر رفتار، تغییرات انتقالی
 • نوشین یوشنی، حمیده میهن پور *، خیرمحمد جدگال، مریم دری صفحات 211-219
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین سرطان و یکی از عوامل عمده مرگ ومیر ناشی از سرطان در زنان می باشد. تشخیص زودرس این بیماری، باعث کاهش قابل ملاحظه ای در مرگ ومیر ناشی از سرطان پستان می شود. تشخیص به موقع در مراحل اولیه شانس درمان آن را افزایش داده و موجب بالا رفتن طول عمر افراد مبتلابه این سرطان خواهد شد. مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر آموزش در مورد خودآزمایی پستان بر آگاهی و عملکرد زنان 60-20 ساله شهر یزد در مورد خودآزمایی پستان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 100 نفر از زنان 60 -20 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی – درمانی شهر یزد که ازنظر شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقریبا همسان بودند انتخاب شدند. طی یک مطالعه نیمه تجربی، جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در دو مرحله قبل و بعد از آموزش انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی و آنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این مطالعه سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از آزمون های آماری نشان داد که بین نمره آگاهی قبل و بعد از آموزش و نیز نمره عملکرد قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری وجود داشته است (05/0>p). در این بررسی بین سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه شیردهی و مدت آن با سطح آگاهی و بین وجود سابقه خانوادگی سرطان پستان و عملکرد آنان ارتباط معنی داری مشاهده شد (05/0>p). نمره عملکرد زنان در قبل و دو ماه بعد از برنامه آموزش در گروه باسابقه فامیلی منفی، تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0> p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله و تاثیر مثبت آموزش برافزایش آگاهی و عملکرد افراد توصیه می شود برنامه های آموزشی مدونی درزمینهٔ سرطان پستان و روش های غربالگری آن در همه سنین برگزار شود و در جهت ارتقاء سلامت زنان از دوران بلوغ تا بعد از یائسگی به امر پیگیری و آموزش توجه بیشتری مبذول گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، خودآزمایی پستان، آگاهی، عملکرد
 • محمد ساسانی پور، امیر حسین هاشمیان *، مصیب محبی میمندی، سعیده شهبازین صفحات 220-231
  مقدمه و هدف
  مطالعات اخیر در مورد مرگ ومیر در ایران آشکارا بر این نکته تاکید کرده اند که طی سه دهه گذشته بیماری های قلبی- عروقی، حوادث غیر عمدی و سرطان ها به عنوان سه علت عمده ی کاهش عمر ایرانیان، نقش آفرینی کرده اند. این مقاله در تلاش است تا چنین نقشی را در الگوی مرگ ومیر کشور در سال 1389 مطالعه کند.
  روش کار
  تعداد موارد مرگ ثبت شده بر حسب سن و جنس و توزیع مرگ بر حسب علت در کشور برای سال 1389 از نظام ثبت مرگ وزارت بهداشت اخذ شده و برای کسب اطلاع از جمعیت در معرض، از جمعیت پیش بینی شده توسط مرکز آمار استفاده شده است. تحلیل داده ها به وسیله جدول عمر چندکاهشی و روش تجزیه کیتاگاوا انجام شده است.
  نتایج
  یافته ها نشان می دهد که سه علت عمده مرگ، مسوول کاهش حدود 13 سال از عمر مردان و زنان است. نتایج جزیی تر، بیان گر این است که بیماری های قلبی- عروقی، سرطان ها و سپس حوادث غیر عمدی سهم بیش تری در این کاهش داشته اند و نقش حوادث غیر عمدی در کاهش امید زندگی مردان، پررنگ تر از زنان است. در مورد حوادث غیرعمدی، سهم گروه های سنی میانی مخصوصا در مردان در این کاهش مهم است، اما در بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها، سهم گروه های سنی پایانی چشم گیر است.
  نتیجه گیری
  توجه ویژه به عوامل خطر مربوط به بیماری های قلبی- عروقی در هر دو جنس و حوادث غیر عمدی در سطح مردان برای کاهش سطح مرگ ومیر و در نهایت افرایش امید زندگی کشور ضروری است.
  کلیدواژگان: امید زندگی در بدو تولد، تجزیه یر حسب سن، بیماری های قلبی، عروقی، حوادث غیر عمدی، سرطان ها
|
 • Fereydoon Laal *, Elham Ahmadi, Roya Arbabi, Mahdi Mohammadi, Nasimeh Jamil Pages 149-157
  Introduction
  With ever improving technology and increasing the use of high voltage power in industrial environments, concerns about the destructive effects of electromagnetic waves on human health have increased. Thus the present study aims to evaluate the effects of electromagnetic waves on the general health of Zahedan gas power plant personnel.
  Materials and Method
  The present case-control study investigated the health of people at one point of time and their amount of exposure to electromagnetic waves at the same time. The data collection tool in this study was 28-item general health questionnaire (GHQ-28). After measuring the electromagnetic waves at distances of 1, 1.5 and 3 meters at high voltage power substations and data extraction, the data were entered to SPSS software and analyzed by descriptive statistics, t-test and chi-square.
  Results
  In this study, the age and experience variables were not significantly different in two groups (p> 0.05). The highest magnetic fields in high voltage power substations was at a distance of 1 meter in the substation 607 (28/1 mG) and in precision tool work units (7.03 mG). The results showed that the depressive and general health symptoms were significantly different between the exposed and unexposed groups (p = 0.04), however the difference was not significant in terms of physical performance, anxiety and social performance (p> 0.05).
  Conclusion
  although the level of exposure was lower than standard level determined in Iran, the significant difference of the general health and depression between the two groups, explains the necessity of conducting more studies in this regard. Also by reducing the exposure time and increasing people’s awareness it is possible to take important steps to reduce exposure and complications.
  Keywords: Eectromagnetic Waves, General Health, Power Plant, Power Substation
 • Neda Izadi, Maliheh Khoramdad *, Parastoo Jamshidi, Ali Reza Zanganeh, Jabbar Shafiei, Alireza Firouzi Pages 158-168
  Introduction
  The increasing rate of road traffic injuries have turned into a noticeable and critical danger threatening lives of people in different countries around the world. This study is done to determine epidemiological pattern and mortality rate trend of road traffic injuries.
  Methodology
  In this cross-sectional study, the epidemiological pattern of mortality related to road traffic injury was determined in a 6-year-period data gathering by Kermanshah Forensic Medicine Center’s census. The external cause of death was classified using ICD-10 codes. The population of Kermanshah was provided by the Governor General’s Office. Data were then analyzed using Stata 11 software. To examine the mortality trend and its significance, the negative binomial regression was utilized.
  Results
  The average age of 3231 death cases of road traffic injuries was 39.83±21.27and 78.4% of the subjects were males. The most important cause of death was head concussion (71.6%). The highest number of external causes was related to cars/van crashes. The mean mortality rate of road traffic injuries in Kermanshah province in this 6-year period was 27.81 deaths per hundred thousand people. The rate of mortality due to road traffic in Kermanshah has decreased from 33.13 to 22.58 cases per hundred thousand people and mortality rate decreases by 6% on average in proportion to every unit of increase in year (β= -0.06; CI: -0.11, -0.002).
  Conclusion
  According to the results and despite the decrease in traffic injurie's mortality in recent years, this rate is still higher than that of other countries; therefore, this area of interest should be reviewed, changed, and even revolutionized.
  Keywords: Epidemiological pattern, Mortality, Road Traffic Injuries
 • Habib Janadeleh *, Sadigheh Jahangiri Pages 167-181
  Introduction
  Heavy metal pollution is one of the most serious environmental issues globally.In this research we were studied the heavy metal concentrations in sediment and fish in Persian gulf.
  Materials & Methods For determination of heavy metal concentrations in sediments 8 sampling stations were selected to measure Cd, Zn, Ni, Pb and Fe in the sediments and in the muscle tissue of Otolithes ruber from the northern part of the Hormuz strait )Persian gulf). Samples for metal analysis are prepared according to MOOPAM. Heavy metal concentrations were analyzed using inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES)
  Results
  Analysis of the potential ecological risk of sediment heavy metal concentrations showed that most sample sites in the northern part of the Hormuz strait (Persian Gulf) presented a low ecological risk. Regarding enrichment of Cd, Zn, Ni, Pb and Fe the highest EF belongs to Pb. The obtained mean enrichment factor (EF) values for various metals were between no enrichment and moderate enrichment.
  Conclusion
  The concentrations of heavy metal in the edible part of O. ruber did not exceed the permissible limits proposed by NOAA, FAO and WHO standards and are suitable for human consumption, except for Pb and Cd.
  Keywords: Heavy metal, sediment, ecological risk, Persian Gulf, fish
 • Mohammad Malakootian, Ali Toolabi, Zahra Derakhshan, Mohammad Taghi Ghaneian* Pages 182-194
  Introduction
  The most important environmental problem of automotive industries is the produced wastewater due to its various processes. The flocculation and coagulation along with chemical sequestration are among important processes for removing contaminants from wastewaters. The aim of this study is to investigate the efficiency of coagulation and flocculation process along with chemical sequestration in the removal of organic and inorganic pollutants from automotive industry sewage.
  Study
  Method
  This study is an applied-experimental study. The removal of organic and inorganic substances by coagulation, flocculation process combined with chemical sequestration was carried out in batch reactors. The parameters turbidity, heavy metal's concentration, color, phosphate, coagulants concentration, exposure time, TSS, pH and COD were studied. The concentration of color and residue of heavy metals were determined using spectrophotometer -UV and atomic absorption.
  Results
  The research results showed that the removal percentage of Cr, Ni, Pb and Zn by ferric sulfate combined with lime at a pH equal to 10 and the exposure time of 100 minutes were 52.65, 96.3, 3.27 and 100 respectively, and percentage of removing them by aluminum sulfate combined with lime was 52.65, 97.8, 3.37 and 99.81 respectively. the removal percentage of TSS, COD, color, turbidity, phosphates ferric sulfate was also 68.9, 83, 94, 84 and 47.2 respectively, and this amount of removal by aluminum sulfate was 62, 80, 94, 73.5 and 48 respectively at neutral pH and concentration of coagulant was obtained equal to 150 mg / L.
  Conclusion
  According to the results, the use of coagulation and flocculation process combined with chemical sequestration in the removal of organic and inorganic pollutants in wastewaters of automotive industry achieved under optimal conditions is very effective and can be used in water treatment of automotive industry.
  Keywords: coagulation, flocculation, chemical sequestration, heavy metals, automotive industry sewage
 • Tahere Soltani, Mohammad Hossein Baghianimoghadam *, Mohammad Hassan Ehrampoush, Najmeh Baghian, Abdolkhalegh Jafari Pages 195-201
  Introduction
  Natural disasters are considered as events that are beyond human control and usually result in death and different injuries; they also significantly affect public health. The lack of proper sanitation and communal life creates numerous problems. The aim of this study was to determine the knowledge, attitudes, and performance of nurses (since nurses work more than others in disasters) in disaster management.
  Materials and Methods
  This was a cross–sectional and descriptive study. The 220 participants of this study were selected by stratified random sampling method. Data was collected by questionnaire taken from similar studies in the field of nursing whose reliability was confirmed by the relevant specialists and its validity was confirmed by Cronbach's alpha (0.83). Data analyses included Spearman test, analysis of different levels of the independent variables (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis test) or t- test, and comparing means as well as the related data (non-parametric).
  Results
  In this study, the average age of staff was 33.94±6.4 and years of their work experience was 10.5 ±7.14. The nurse's average level of knowledge about crisis management was 13.05±5.24 out of 22. The mean grade scores of attitude to crisis management was 28.94±3.39 out of 33, further, their function in crisis management was 45.88±6.5 out of 57.
  Discussion
  Due to the increased frequency of occurrence and consequences of the disaster and the special role of health care services before, during, and after the occurrence of such incidents, the results were not suitable. Then, it was concluded that proper preparation is essential for nurses as the largest providers of information and health services to people, so their performance must be measured which is the objective of this study.
  Keywords: Crisis management, Knowledge, Attitude, Perfromance, Nurses
 • Fatemeh Rakhshany Zabol, Ggholamreza Sharifzadeh, Mitra Moodi* Pages 202-210
  Introduction
  Transtheoretical model (TTM) is one of the models applied to assess the physical activity behavior. From critiques to this model is that the majority of the studies based on the transtheoretical model have employed cross-sectional designs so that it fails to show the dynamic nature of change. Thus, the aim of the current study was to investigate transitional shifts in Physical Activity Behavior among Birjand universities employees Based on Transtheoretical Model.
  Materials and Methods
  This prospective study with 6 month follow-up was conducted on 200 employees of Research and Education departments of Birjand university of medical sciences. 179 of participants’ completed questionnaires at two time periods at baseline and follow-up 6 month later. The instrument for data collection was a questionnaire included demographic variables and constructs of Transtheoretical model which completed by using the self-reported method.
  Results
  Transitional shifts in physical activity behavior were shown in 4 patterns: stable sedentary (26.3%), stable active (39.1%), exercise adopters (12%) and exercise relapsers (22.6%). Stable active group had a significant decrease in mean score of pros. exercise adopters had a significant increase in the mean scores of self-efficacy and pros. Also, significant decreases were observed in the mean scores of behavioral processes, cognitive processes, and self-efficacy among exercise relapsers. Mean scores for the pros, self-efficacy, behavioral and cognitive processes at baseline and at follow-up showed significant differences between the 4 patterns.
  Conclusion
  The results of this study provide partial support for internal validity of ttm. It seems that interventions based on this model can be effective in adopting and maintaining physical activity behavior.
  Keywords: Transtheoretical model, Stage of change model, Physical activity behavior, behavior change, Transitional shifts
 • Nooshin Yoshany, Hamideh Mihanpour*, Khair Mohammad Jadgal, Maryam Dori Pages 211-219
  Introduction
  Breast cancer is the most common cancer and one of the major causes of cancer deaths in women. Early diagnosis leads to significant reduction of mortality from breast cancer, in other words it can increase the lifespan of people with this cancer. This study aimed to determine the effect of education on knowledge and performance of 20-60 year old women in Yazd city about Breast Self Examination (BSE).
  Materials and Methods
  In this study, 100 women aged from 20 to 60 years old who referred to Yazd health centers were selected. They were matched in terms of cultural, social, and economical aspects. In this quasi-experimental study, data was collected through administration of questionnaires before and after training in two stages. The collected information were then analyzed using the statistical software SPSS (version 18) by T-tests and ANOVA. The significance level was set at 0.05.
  Results
  The results of statistical analyses revealed a significant difference between participant's knowledge and performance scores before and after training (0.05> p). In this study, age, marital status, education level, history of breastfeeding, and its duration had a significant relationship with participant's knowledge; also, positive family history of breast cancer had a significant relationship with their performance (0.05> p). Between the subject's performance was a significant difference in two groups with negative and positive family history of Brest cancer before and after two months of educational program. (0.05> p).
  Conclusion
  According to the achieved results and the positive impact of education on the increase of knowledge and performance, educational programs in the field of breast cancer and its screening methods are recommended to be held for all age groups. In order to promote women's health from puberty to menopause more attention should be paid to the follow-up and training.
  Keywords: Education, Breast self examination, Knowledge, Performance
 • Mohammad Sasanipour, Amir Hossein Hashemian *, Mosaieb Moheby Meymandi, Saeedeh Shahbazin Pages 220-231
  Introduction
  Recent studies on Iranian mortality clearly underscore the role of cardiovascular diseases, unintentional injuries, and cancers as three leading causes of reduced life expectancy during the last three decades. The purpose of current study is to measure the effect of these causes on 2010 life table for Iran.
  Materials and Method
  The number of registered death by age and sex and death distribution by cause for Iran in 2010 are obtained from death registration system operated by the Ministry of Health and to know more about the population at risk population forecast information of the Statistical Centre of Iran (SCI) is used. The obtained data are analyzed using Multiple Decrement Life Table and Kitagava analysis method.
  Results
  The results show that three leading causes of death are account for 13 years potential lost life of Iranian men and women. More detailed results indicate that cardiovascular diseases, cancers, and unintentional injuries play larger roles in this regard while men are more likely to die by unintentional injuries than women. Life expectancy of middle aged men are more affected by unintentional injuries while old aged women are more affected by cardiovascular diseases.
  Conclusion
  Particular consideration of risk factors of cardiovascular diseases of both sexes and males death by unintentional injuries is of utmost importance in reducing mortality rate and increasing life expectancy as a result.
  Keywords: Life expectancy at birth, Aged, based analysis, Cardiovascular diseases, Unintentional injuries, Neoplasms