فهرست مطالب

بالینی پرستاری و مامایی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا امیر محسنی، عبدالعلی شریعتی *، شهرام براز، سیدمحمود لطیفی صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  اکثر بیماران تحت جراحی تعویض مفصل زانو، درد و محدودیت دامنه حرکتی را در طی دوره بهبودی و توانبخشی تجربه می کنند و به علت درد و فقدان دانش کافی قادر به اجرای برنامه توانبخشی موثر نیستند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی ترکیبی بر شدت درد و میزان مسکن دریافتی بیماران تحت جراحی زانو انجام شد.
  روش بررسی
  64 بیمار کاندید جراحی تعویض مفصل زانو انتخاب و به صورت بلوک تصادفی 4 تایی در 2 گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزشی شامل نمایش فیلم، آموزش چهره به چهره و ارائه کتابچه و فیلم آموزشی، به صورت فردی روز قبل از عمل برای گروه آزمون اجرا شد، گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. اطلاعات با استفاده از فرم مشخصات فردی و بالینی و چک لیست بررسی درد با استفاده از مقیاس بصری درد جمع آوری شد. داده های عددی در رابطه با درد در روزهای دوم الی پنجم و یک ماه بعد از عمل جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t مستقل، مجذور کای دو و آنالیز واریانس مقادیر تکراری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گروه آزمون در اکثر زمان ها به طور معنی داری درد کمتری را نسبت به گروه کنترل گزارش کردند (P=0/012) بر اساس آزمون آماری t مستقل اختلاف آماری معنی داری بین 2 گروه از لحاظ میزان مصرف مسکن در زمان های ذکر شده مشاهده نشد (0/054>P)؛ اما بر اساس آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری، بین میزان دریافت مسکن در روزهای بررسی شده در هر 2 گروه اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/001>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مداخله آموزشی ترکیبی قبل از عمل می تواند سطح درد تجربه شده بعد از عمل را کاهش دهد و به عنوان یک روش آموزشی برای آموزش بعد از عمل به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: آرتروپلاستی، آموزش ترکیبی، درد، مسکن
 • راضیه سادات بهادر، فائزه سلطانی *، فرزان مددی زاده صفحات 12-22
  زمینه و هدف
  توجه به خلاقیت و تاثیر آن بر خودکارآمدی دانشجویان از عوامل مهم در موفقیت آن ها و موثر واقع شدن مراقبت در محیط های بالینی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی بالینی و خلاقیت دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. نمونه های پژوهش 200 دانشجوی کارآموز و کارورز دانشکده پرستاری و مامایی کرمان از مهر ماه 1393 تا اردیبشت ماه سال 1393 (به مدت 2 نیمسال تحصیلی) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه متشکل از 3 بخش اطلاعات دموگرافیک، خلاقیت تورنس و خودکارآمدی عملکرد بالینی بر اساس فرآیند پرستاری بود. تحلیل داده ها از طریق آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره خودکارآمدی 8/04±107/83 و میانگین نمره خلاقیت 9/6±102/71 بود. 97% از دانشجویان خودکارآمدی بالینی متوسط و قوی برخوردار بودند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، بین نمره خلاقیت کل و نمره خودکارآمدی کل ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (0/0001
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه مبین ارتباط قوی و مثبتی بین خودکارآمدی بالینی و خلاقیت است؛ لذا باید در برنامه ی درسی دانشجویان علاوه بر پیش بینی واحدهایی برای پرورش خلاقیت (با تاکید روی بعد بسط به جزئیات)، تاکید ویژه ای بر مرحله ارزشیابی فرآیند پرستاری در محیط های بالینی داشته باشیم. زیرا احتمالا می تواند بر خودکارآمدی بالینی های آن ها به عنوان یک مهارت بالینی مهم در امر مراقبت از بیمار موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی بالینی، خلاقیت، فرآیند پرستاری، دانشجویان پرستاری
 • مجتبی میلادی نیا، شهرام براز *، الهام موسوی نوری صفحات 23-33
  زمینه و هدف
  هدف از درمان بدخیمی های خونی، تسکین نشانه ها، افزایش بقا، بهبود توانایی بیمار و کیفیت زندگی می باشد. در سال های اخیر استفاده از درمان های طب مکمل در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران مد نظر می باشد. ماساژ درمانی یکی از روش های طب مکمل است که معمولا توسط بیماران پذیرفته می شود. اگرچه مطالعات محدودی در زمینه اثرات ماساژ درمانی در بیماران لوکمی انجام شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی بر کیفیت زندگی بیماران لوکمی حاد انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیمارستان شفا در سال 94-1393، 60 بیمار مبتلا به لوکمی حاد بر اساس معیارهای ورود انتخاب و سپس به صورت تخصیص تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل (30 بیمار در هر گروه) قرار گرفتند. نمونه گیری در طی 6 ماه انجام شد. پس از اخذ رضایت آگاهانه، گروه مداخله 3 بار در هفته به مدت 4 هفته تحت ماساژ ضربه ای سطحی پشت قرار گرفتند. ابعاد کیفیت زندگی قبل و 1 هفته پس از اتمام مداخله با استفاده از فرم کوتاه شده 36 سوالی در هر 2 گروه اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از تست های آماری تی تست مستقل و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که قبل از مداخله اختلاف معنی داری بین 2 گروه از نظر میانگین کل ابعاد کیفیت زندگی مشاهده نشد (P=0/969)، در حالی که بعد از مداخله میانگین کل ابعاد کیفیت زندگی به طور معنی داری در گروه ماساژ نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود (P=0/001). بعد از مداخله میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی به جز 2 بعد عملکرد اجتماعی و شادابی- نشاط به طور معنی داری در گروه ماساژ بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  ماساژ ضربه ای سطحی پشت به عنوان یک روش ایمن و آسان می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران مفید باشد؛ لذا توصیه می شود که روش ماساژ درمانی در بیماران لوکمی در برنامه های مراقبتی و آموزشی دانشجویان و پرستاران بالینی وارد شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، لوکمی حاد، شیمی درمانی، ماساژ درمانی
 • عبدالله موسوی عوری، ناصر صدقی گوی آقاج *، زهرا منجمد، ابوالفضل علمدارلو صفحات 34-43
  زمینه و هدف
  حمل بیمار یکی از وظایف کارکنان پرستاری است. عدم تناسب بار کاری وارده به فرد نسبت به میزان توانایی وی مهم ترین عامل حوادث و صدمات شغلی است. هدف از این مطالعه بررسی بار کاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان پرستاری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران می باشد.
  روش بررسی
  این بررسی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است، جامعه پژوهش کلیه کارکنان پرستاری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بود که به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان 260 نفر از آن ها انتخاب شدند. با استفاده از چک لیست ارزیابی حمل بیمار(Patient Transfer Assessment Index=PTAI) نمرات کارکنان برای حمل بیمار محاسبه شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آنووا) و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  افراد با میانگین سنی (6/65±35/40 سال)، سابقه کار (5/71±11/36 سال)، قد (5/79±1/73 متر)، وزن (8/72±73/82 کیلوگرم) و شاخص توده بدن (2/41±24/57) در مطالعه شرکت کرده بودند. نتایج نشان داد که هیچ کدام از افراد شرکت کننده موقع حمل بیمار از تجهیزات کمک جابجایی استفاده نمی کنند. بار کاری در سطوح خطر مواجهه بر اساس شاخص PTAI در سطح 1 برابر با 0%، سطح 2 برابر با 8/07% و در سطح 3، 91/93% بود؛ همچنین میانگین نمره PTAI در پرستاران و کمک بهیاران به ترتیب برابر با (17/14±32/83) و (12/46±42/25) بود که با بار کاری رابطه معنی داری داشتند (0/001=P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بار کاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان پرستاری در سطح خطر بالا می باشد؛ بنابراین آموزش اصول صحیح ارگونومیکی و همچنین استفاده از تجهیزات کمک جابجایی (غیر مکانیکی و مکانیکی) جهت کاهش بار کاری ناشی از حمل بیمار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حمل بیمار، بار کاری، پرستاری
 • فریبا آصفی *، معصومه دلارام، افسانه کاظمیان، پروین بهادران صفحات 44-52
  زمینه و هدف
  یکی از دلایل افزایش میزان سزارین، تمایل زنان به این روش می باشد و دلیل این تمایل نیز ناآگاهی و نگرش منفی آن ها نسبت به زایمان طبیعی است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر شرکت زنان در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 59 نفر زن باردار در گروه مداخله و 58 نفر در گروه کنترل در مراکز بهداشتی درمانی اصفهان انجام شد. افراد با استفاده از روش تصادفی به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و گروه مداخله در 8 جلسه کلاس 90 دقیقه ای شرکت کردند و گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه خود ساخته نگرش نسبت به نوع زایمان قبل از شروع کلاس، بعد از آخرین جلسه کلاس و 2 هفته بعد از زایمان در 2 گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و تی مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  در گروه مداخله، بین نمرات نگرش قبل از مداخله با بعد از مداخله و بین نمرات قبل از مداخله با پس از زایمان تفاوت معنی دار بود (0/001>P)؛ ولی نمرات پس از زایمان با بعد از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (0/393=P)؛ همچنین نمرات نگرش بعد از مداخله و پس از زایمان در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری بیشتر بود (0/001>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی، پیشنهاد می شود شرایط دسترسی آسان به این کلاس ها برای کلیه زنان باردار و همراهان آنان فراهم گردد.
  کلیدواژگان: نگرش زنان باردار، کلاس های آمادگی زایمان، نوع زایمان
 • مریم نصری *، امیرحسین براتی، علیرضا رمضانی صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  دیسمنوره اولیه بر کیفیت زندگی زنان تاثیر به سزایی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی و ورزش عضلات کف لگن بر دیسمنوره اولیه دختران نوجوان انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق که به روش نیمه تجربی انجام شد، 45 دختر نوجوان با سابقه ابتلاء به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید، به صورت داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی ساده در 3 گروه 15 نفره تمرین هوازی، تمرین کگل و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی در گروه هوازی به صورت 3 جلسه در هفته با شدت 65% تا 70% ضربان قلب بیشینه و مدت 45 دقیقه و در گروه کگل تمرینات به صورت روزانه، 3 بار در روز و هر بار به مدت 15 دقیقه بود، تمرینات در هر 2 گروه به مدت 8 هفته اجرا گردید. گروه کنترل در طول این مدت فعالیت ورزشی نداشتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش دیسمنوره اولیه و به منظور همگن نمودن آمادگی هوازی آزمودنی ها از آزمون یک مایل دویدن استفاده گردید.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری از نظر شدت و مدت درد بین پیش آزمون و پس آزمون گروه های تمرین مشاهده گردید (001/0=P). مقایسه داده های 3 گروه پس از مداخله، اختلاف معنی داری را از نظر مدت درد بین گروه های هوازی و کگل با گروه کنترل را نشان داد که حاکی از کاهش مدت درد در گروه های تمرینی بود (026/0=P). اختلاف معنی داری بین 2 گروه تمرین از نظر مدت درد به دست نیامد (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تمرین هوازی و کگل می تواند باعث بهبود دیسمنوره اولیه گردد؛ بنابراین احتمالا می توان از این گونه تمرینات جهت درمان دیسمنوره اولیه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ورزش عضلات کف لگن، دیسمنوره اولیه، دختران نوجوان
 • فرزانه اکبری سجیرانی، سیده فاطمه موسوی * صفحات 62-72
  زمینه و هدف
  افزایش آمار سزارین انتخابی در ایران از عوامل متعددی همچون ترس از زایمان طبیعی که عاملی روان شناختی است، نشات می گیرد. مطالعه ی حاضر با هدف مطالعه ی ابعاد سه گانه ی بهزیستی اعم از بهزیستی معنوی، ذهنی و روان شناختی در پیش بینی ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و نمونه ی پژوهش شامل 178 زن باردار بود که با گرایش به 2 شیوه ی زایمان طبیعی و سزارین به 2 درمانگاه از بیمارستان های شهر تهران مراجعه نموده و به شیوه ی داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های بهزیستی معنوی، بهزیستی ذهنی، شاخص بهزیستی روان شناختی و پرسشنامه محقق ساخته ی ترس از زایمان بود. اطلاعات به دست آمده از اجرای مقیاس ها، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، رابطه ی بین بهزیستی معنوی، بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، بهزیستی روان شناختی با ترس از زایمان منفی و همبستگی بین عاطفه ی منفی با ترس از زایمان مثبت و معنی دار است (01/0≤P). نتایج همچنین نشان داد که بهزیستی وجودی نقش منفی و معنی داری در پیش بینی ترس از زایمان داشته و به طور معنی داری 9% از واریانس ترس از زایمان را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  از وجود رابطه ی معنی دار میان بهزیستی ذهنی، روان شناختی و معنوی با ترس زنان باردار از زایمان طبیعی، می توان دریافت تلاش برای افزایش عواطف مثبت زنان باردار، رضایت از زندگی و غنی کردن باورهای وجودی و مذهبی آن ها می تواند زمینه ارتقاء سلامت و کاهش تقاضا برای سزارین را فراهم و آنان را برای زایمان طبیعی آماده نماید.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی معنوی، ترس، زایمان طبیعی
 • آرزو کریمی، سلمان دلیری، کورش سایه میری * صفحات 73-88
  زمینه و هدف
  خشونت علیه زنان باردار یک بحران در بهداشت عمومی می باشد، زیرا مادر و جنین را به طور همزمان تحت تاثیر قرار می دهد و موجب پیامدهای نامطلوبی می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع خشونت فیزیکی و روانی در دوران بارداری در جهان و ایران به صورت مرور سیستماتیک و فراتحلیل انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مروری و فراتحلیل بر روی مقالات فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده از سال 1990 تا پایان سال 2015 انجام شد. به این منظور با جستجو در بانک های اطلاعاتی Medlib، SID، ISI، Pubmed، Google scholar، Science direct، Irandoc Iranmedex scopus و Magiran با استفاده از واژگان کلیدی خشونت های دوران بارداریارداری، خشونت فیزیکی، خشونت روانی، شیوع و ترکیبات آن ها کلیه مقالات مرتبط توسط 2 پژوهشگر آموزش دیده به طور مستقل استخراج شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات از چک لیست استروب استفاده گردید و مقالاتی که دارای کیفیت مطلوب و معیارهای ورود به مطالعه بودند، وارد مطالعه شدند. نتایج مطالعات با استفاده از نرم افزار STATA و SPSS با هم ترکیب شدند.
  یافته ها
  در جستجوی اولیه از تعداد 276 مقاله، 46 مقاله مربوط به ایران با حجم نمونه 40457 نفر، 83 مقاله مربوط به مناطق دیگر جهان و در کل 124 مقاله مرتبط با حجم نمونه 417832 نفر وارد مطالعه شدند. شیوع خشونت فیزیکی طی بارداری در جهان 18% (19%-16% :%95CI) و در ایران 23% (27%-20% :%95CI) و خشونت روانی طی بارداری در جهان 38% (41%-35% :%95CI) و در ایران 44% (50%-38% :%95CI) برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فرا تحلیل حاضر شیوع خشونت فیزیکی و روانی طی بارداری در ایران بیشتر از جهان می باشد؛ لذا پیشنهاد می گردد، مسئولین ذیربط در واحدهای بهداشتی و درمانی با اجرای برنامه های مداخله ای مانند تاسیس مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اجرای برنامه های آموزش خانواده قبل از ازدواج و بارداری از بروز خشونت های دوران بارداری پیشگیری نمایند.
  کلیدواژگان: ایران، بارداری، خشونت فیزیکی، خشونت روانی، فرا تحلیل
|
 • Leila Amirmohseni, Abdolali Shariati *, Shahram Baraz, Sayed Mahmood Latifi Pages 1-11
  Background And Aims
  Most patients undergoing knee replacement surgery have pain and limited range of motion during recovery and rehabilitation and due to pain and lack of experience and knowledge are not able to run an effective rehabilitation program. So, this study was aimed to determine the effect of blended instruction on the intensity and the admission palliative of patients undergoing knee surgery.
  Methods
  64 patients scheduled for knee replacement surgery randomized block Foursome assigned to two experimental and control groups. The training program including film screenings and providing face to face training, manual and training video in the individual manner was implemented days before the surgery for the experimental group. The control group received routine care. Data by demographic and clinical form and pain assessment checklist were collected using a visual analogue scale. Numerical data about the pain from the second to fifth days and one month after surgery were collected and analyzed useing the SPSS software and Independent t-test, Chi-square and Repeated measure tests.
  Results
  The results of this study showed that the experimental group reported significantly less pain than the control group at most times (P=0.012). According to independent t-test statistically significant difference between the 2 groups in terms of the amount of admission palliative at the time was found (P>0.054). However, based on analysis of variance with repeated measures between the admission palliative on study, there was a significant difference in both groups (P
  Conclusion
  According to our results, the combined intervention before surgery can reduce the level of pain experienced after surgery and as a training method used to teach these patients after surgery.
  Keywords: Arthroplasty, Blended learning, Pain, Palliative
 • Raziyeh Sadat Bahador, Faezeh Soltani *, Farzan Madadizadeh Pages 12-22
  Background And Aims
  Creativity and its impact on students’ performance is an important factor in the success and effectiveness of services in clinical settings. This study aimed to investigate the relationship between clinical efficacy and creativity of nursing students.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 200 students who were interns and externs at the School of Kerman Nursing and Midwifery from October to May 2014, 2 semesters, who were selected by available sampling. The data were collected using three questionnaires: Demographic information, Torrance creativity and efficacy clinical practice based on the nursing process. Pearson correlation and Regression methods were used to analyze data with the use of SPSS software.
  Results
  Average score of creativity and self-efficacy score were respectively 102.71±9.6 and 107.83±8.04. 97 percent of students had medium and strong clinical self-efficacy. Pearson correlation test showed a positive relationship between the total creativity and self-efficacy score (P
  Conclusion
  The results of the study revealed a significant positive and strong correlation between creativity and clinical self- efficacy. Therefore, in addition to predicting student's curriculum units to foster creativity, emphasizing expansion into detail domain, it must be put special emphasis on nursing process in clinical environments. Because it can possibly be effective on their clinical self-efficacy as an important clinical skill in patient’s care.
  Keywords: Creativity, Clinical self, efficacy, Nursing process, Nursing student
 • Mojtaba Miladinia, Shahram Baraz *, Elham Mosavinouri Pages 23-33
  Background And Aims
  The aim of treatment of hematologic malignancies is to relieve symptoms, increase survival and improve the ability of the patient and quality of life. In the recent years, it was taken consideration the use of complementary medicines for improving patients QoL. Massage therapy is one of these complementary medicine methods which usually will be accepted by patients. However, very few studies have been conducted on the effects of massage therapy on the leukemia patients. Therefore, this study was aimed to evaluate the effect of back massage on the quality of life in the patients with acute leukemia undergoing chemotherapy.
  Methods
  In this randomized controlled trial in Shafa hospital (2013-2014), 60 patients with acute leukemia chooses on the basis of inclusion criteria, and then were placed in the intervention and control groups with random assignment (30 patients in each group). Sampling performed during 6 months. After obtained informed consent, the intervention group received Slow Stroke Back Massage (SSBM) three times a week (every other day for ten minutes) for 4 weeks. The quality of life dimensions was measured using the SF-36 form. Statistical tests of independed t-test, and chi-square were used for data analysis.
  Results
  Results showed that before intervention, it was not observed a significant difference between two groups in the means of quality of life dimensions (P=0.969), Whereas, after intervention, it was a significant increase in means of quality of life dimensions in the intervention group compared to the control group (P=0.001). After intervention in the intervention group, it was a significant increase in means of quality of life dimensions except social functioning and vitality dimensions.
  Conclusion
  Slow Stroke Back Massage, as a simple and safe approach can be useful to improve quality of life which main target of care of patient with hematological malignant. Therefore, it is recommended that the use of massages therapy in patients with leukemia should be included in training and caring programs of clinical nurses and students.
  Keywords: Quality of life, Acute leukemia, Chemotherapy, Massages therapy
 • Abdollah Mousavi Ouri, Naser Sedghi Goyaghaj *, Zahra Monjamed, Abolfazl Alamdarloo Pages 34-43
  Background And Aims
  One of the nursing staff’s responsibilities is patient transferring. The disproportionate burden imposed on the person according to his ability is the most important causes of occupational accidents and injuries. This study was aimed to evaluate nurse's workload caused by patient transferring in khatam ol anbiya hospital (s) in Tehran.
  Methods
  This was a descriptive- analytic study. Its research community is all Khatam (s) nursing staff 260 of which were selected using convenience sampling and Morgan table. Using patient transfer assessment index (PTAI), the staff’s scores were calculated in terms of transfer and finally the data were analyzed using descriptive statistics (average and standard deviation), inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Anova) and SPSS.
  Results
  The people involved in the study had the average age (35.40±6.65yrs), work experience (11.36±5.71yrs), hight (1.73±5.79m) and weight (73.82±8.72kg), and body mass index (24.57±2.4). Statistical test results showed that none of the participants uses relocation equipment when transferring patients and based on PTAI, workload at danger level equaled to 0% at level 1, 8.07% at level 2, and 91.93% at level 3. Besides, nurse and nurse aid’s average PTAI score was equal to (32.83±17.14) and (42.25±12.46), respectively, which was significantly related to workload (P=0.001).
  Conclusion
  The results showed that the workload caused by patient transferring in nursing personnel is at a high risk. Thus, it is recommended to teach proper ergonomics principles and to use transfer equipment (non-mechanical and mechanical) in order to reduce the workload caused by patient transferring.
  Keywords: Patient Transfer, Workload, Nursing
 • Fariba Asefi *, Masomeh Delaram, Afsaneh Kazemian, Parvin Bahadoran Pages 44-52
  Background And Aims
  One of the reasons for the increase of Caesarean section is women’s tend to choose this type of delivery. This tendency is due to unawareness and negative attitude of them toward normal vaginal delivery. The aim of this study was to determine the effect of attending women in childbirth preparation classes during pregnancy on their attitude toward mode of delivery.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 59 women in case and 58 in control groups were enrolled in health centers in Isfahan. Women were randomly divided into two groups and the case group participated in 8 sessions of 90-minute classes and the control group just received routine care. Data were gathered by a researcher- made questionnaire in the beginning of the study, after classes and two weeks after delivery in the two groups. Data were analyzed using SPSS software and ANOVA with repeated measures and independent t-test.
  Results
  In case group there was a significant difference in the scores of women attitude before and after the intervention also between the scores before of the intervention and post-delivery (P
  Conclusion
  Due to the positive effect of childbirth preparation classes on women's attitude toward normal vaginal delivery, it is proposed to create conditions in which all women and their companions have an easy access to these classes.
  Keywords: Attitude of pregnant women, Delivery preparation classes, Mode of delivery
 • Maryam Nasri *, Amir Hosein Barati, Alireza Ramezani Pages 53-61
  Background And Aims
  Primary dysmenorrhea has an important effect on women's quality of life. The aim of this study was to investigate the effects of aerobic training and pelvic floor muscle exercise on primary dysmenorrhea in adolescent girls.
  Methods
  In this study that was conducted in semi empirical, 45 adolescent girls suffering from average and severe primary dysmenorrhea were selected voluntarily and were divided in a simple random method into three groups of 15 as aerobic training, kegel training and control groups. The exercise protocol were conducted three sessions a week with intensity of 65% of maximum heart rate during 45 minutes; and in pelvic floor muscle group it was done daily three sessions for 15 minutes. 2 groups had performed the exercises for 8 weeks. The control group had no exercise activity during this period. Primary dysmenorrhea measurement questionnaires were used to collect the data and in order to homogenize the aerobic fitness of the subjects, a test includes running a mile was used.
  Results
  In terms of intensity and duration of pain between pre-test and post-test, a significant difference has been observed (P=0.001). Comparing the experimental data in these 3 groups, significant differences in terms of pain duration among aerobic training and kegel exercise groups with control group were revealed that implies the reduction of pain during in the exercise groups (P=0.026). No significant differences among 2 exercise group in terms of pain duration were found (P>0.05). There were no significant differences in terms of pain intensity between the groups (P=0.200).
  Conclusion
  The results showed that aerobic exercise and Kegel could be caused to improve primary dysmenorrhea. Therefore, such exercises can probably be used in the treatment of primary dismenorrhea.
  Keywords: Aerobic training, Pelvic floor muscle exercise, Primary dysmenorrhea, Adolescent girls
 • Farzaneh Akbari Sajirani, Seyyedeh Fatemeh Mousavi* Pages 62-72
  Background And Aims
  Increasing the number of elective caesarean section in Iran caused by several factors including fear of normal delivery that is psychological factor. This study was conducted to investigate the relationship between triple dimensions (Subjective, psychological and spiritual) of well-being in prediction of fear of normal delivery in pregnant women.
  Methods
  This research method was descriptive and correlational. The research sample included178 pregnant women that referred to the clinic of two hospitals in Tehran with two tendencies of normal delivery and caesarean for childbirth, and were selected by convenient sampling. Participants completed the spiritual well-being scale, subjective well-being scale, psychological well-being index and researcher made questionnaire of fear of childbirth. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis.
  Results
  The results showed negative significant correlation between spiritual well-being, religious and existential well-being, life satisfaction, positive affect and psychological well-being with fear of normal delivery in pregnant women and positive significant correlation between negative affect and fear of childbirth (P≤0.01). Results also showed that existential well-being has negative significant role in predicting the fear of normal delivery. The final research model explains significantly 9% of variance of fear of normal delivery.
  Conclusion
  From correlation between fear of normal delivery with the subjective, psychological and spiritual well-being in pregnant women, it can be concluded the increasing of satisfaction with life, positive affect and enriching the existential and religious beliefs in pregnant women can reduce their tendency for caesarean section and increase their readiness for selecting normal delivery.
  Keywords: Subjective well, being, Psychological well, being, Spiritual well, being, Fear, Normal delivery
 • Arezoo Karimi, Salman Daliri, Kourosh Sayehmiri* Pages 73-88
  Background And Aims
  Violence against women is a public health crisis, because it affects the mother and fetus simultaneously and causes undesirable consequences. This study was performed to determine the prevalence of physical and psychological violence during pregnancy in the world and Iran in systematic review and meta-analysis.
  Methods
  This study was a systematic review and meta-analysis that was conducted on the English and Persian articles published from 1990 up to 2015. In this aim by searching the information at SID, Medlib, Irandoc, Google scholar, Pubmed, ISI, Iranmedex, Scopus and Magiran, using key words the prevalence of physical and psychological violence during pregnancy in the world and Iran were extracted all related articles independently by 2 trained researchers. The results of studies combined using the STATA and Spss20 software.
  Results
  In the initial searching of 276 articles, 46 articles related to Iran with a sample size 40457, 83 articles related to other regions of the world and totally 124 with a sample size 417832 Person relevant articles met inclusion criteria for study. The prevalence of physical violence during pregnancy was estimated in the world 18% (CI95%: 16%-19%) and in Iran 23% (CI95%: 20%-27%) and prevalence of psychological violence during pregnancy were estimated in the world 38% (CI95%:35%-41%) and in Iran 44% (CI95%: 38%-50%).
  Conclusion
  According to the present meta-analysis results, the prevalence of physical and psychological violence during pregnancy in Iran is more than the world. Thus, it is recommended that the relevant authorities by implementation the intervention programs such as the establishment of Prevention Center for Social Damages, implementation the family education programs before marriage and pregnancy prevent of violence during pregnancy.
  Keywords: Iran, Pregnancy, Physical violence, Psychological violence, Meta, analysis