فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue:2, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/04/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه ارویی، لطیف گچکار * صفحات 58-60
  یکی از مهم ترین معیارهای اعتبار کارآزمایی های بالینی، داشتن گروه «گواه» است. دلایل این موضوع و جایگاه تحقیقات بدون گروه گواه موضوع این نوشته است.
  کلیدواژگان: کارآزمایی بالینی، گواه
 • سعیده حبیبی اصل، علی اصغر صفایی * صفحات 61-73
  سابقه و هدف
  در میان انواع مستندات برای ذخیره اطلاعات پزشکی، طبق آمارها، استفاده از تصویر پزشکی علاوه بر امر تشخیص، در پژوهش و آموزش به سرعت رو به رشد است. چنین رشدی، اهمیت بازیابی این تصاویر را در سیستم هایی با حجم بالای تصاویر پزشکی، مطرح می کند. بدین منظور نیاز است تا جهت بررسی روند تحقیقات برای مطالعات بعدی و کمک به پژوهش های آینده، مروری نظام مند بر بازیابی تصاویر داشته باشیم. هدف از این پژوهش، تحلیل نظام مند روش ها، رویکردها و سیستم های بازیابی تصاویر در مقالات بین سال های 2006 تا 2016 است. برای این که پژوهشی در خصوص بازیابی اطلاعات تصاویر پزشکی در ادامه ی نتایج پژوهش های پیشین انجام گیرد، پژوهشگر باید بداند کدام روش در میان محققان این حوزه دارای مقبولیت و عملکرد بهتری است و از چگونگی ارزیابی یک روش که به عنوان روش بهتر تشخیص داده شده است، آگاه باشد. این مقاله سعی دارد به این سوالات پاسخ دهد.
  مواد و روش ها
  بدین منظور پایگاه های اطلاعاتی Springer، ScienceDirect (Elsevier)، IEEE، PubMedCentral، SID و Magiran با استفاده از کلیدواژه Medical Image Retrieval«» در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی و از ترکیب «تصویر پزشکی AND بازیابی» برای جستجو در پایگاه های فارسی، در فاصله ی زمانی 2006 تا 2016 مورد جستجو قرار گرفتند. مقالات بازیابی شده، با استفاده از فرم ارزیابی منتقدانه استاندارد، بررسی شده و بر اساس کیفیت شان، وارد مطالعه شدند. سپس مقالات انتخاب شده، مورد تحلیل قرار گرفته و اطلاعاتی از آنها ارایه شده است. همه ی مقاله هایی که به نوعی به بررسی و ارزیابی، مرور یا یک نوآوری در مورد بازیابی تصاویر پزشکی و سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی پرداخته اند، در مطالعه پذیرفته شدند. مقالاتی که به بازخورد مرتبط بودن، ارایه راه حل هایی با رویکردهای محتوا محور، متن محور و ترکیبی به منظور ارتقای پارامترهای دقت و فراخوانی پرداخته بودند نیز وارد مطالعه شدند. معیارهای خروج مقالات از مطالعه این بود که مقالات بازیابی شده به بازیابی تصاویری غیر از تصاویر پزشکی پرداخته باشند یا به موضوع بازیابی نپرداخته باشند. مطالعاتی که به تکرار یک مطالعه ی دیگر پرداخته بودند و یا به طورکلی تکراری بودند، از مطالعه کنار گذاشته شدند. همچنین مقالاتی که تمام متن آنها در دسترس نبود، از مطالعه خارج شدند.
  یافته ها
  نتیجه ی جستجو با کلیدواژه ها در مجموع 47585 مقاله بود. با حذف مقالات طبق معیارهای بیان شده، 66 مقاله انتخاب شده از لحاظ رویکرد، روش یادگیری و مجموعه ی داده ای که برای ارزیابی استفاده کرده بودند، مورد تحلیل قرار گرفتند. بیشترین رویکرد در مقالات مرتبط با بازیابی تصاویر پزشکی، محتوا محور (71%) و 15% با رویکرد ترکیبی محتوا محور و متن محور بود. روش یادگیری با نظارت 28% و بدون نظارت 24% بوده و تقریبا میزان گرایش به آنها برابر بود. در بیشتر مقالات (%39)، تیم پژوهشگر، مجموعه ی ارزیابی را تهیه کرده بود و 18% مقالات از مجموعه داده استاندارد محک ImageCLEFmed استفاده کرده بودند. همچنین روش های شاخص گذاری در مقالات نیز تحلیل شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتیجه این بررسی نشان می دهد که با توجه به کاربردهای گسترده ی تصاویر پزشکی، پژوهش در توسعه ی روش های موثر که قادر باشند دقت، فراخوانی و سرعت را در بازیابی افزایش دهند، رو به رشد است. علی رغم این موضوع، نبود مجموعه های محک استاندارد قابل دسترس برای پژوهشگران چالشی است که آمارها نشانگر نیاز به انجام پژوهش های کافی در این مورد است.
  کلیدواژگان: بازیابی و ذخیره تصاویر پزشکی، مرور، تصاویر تشخیصی، سیستم بازیابی اطلاعات تصاویر پزشکی، رویکرد بازیابی تصویر پزشکی، مجموعه داده ارزیابی، روش یادگیری، بازیابی محتوا محور تصویر، بازیابی متن محور تصویر، مرور سیستماتیک
 • ایوب قنبری سرتنگ *، مهدی آشناگر، حبیب الله دهقان، حسن محمدپور صفحات 74-79
  سابقه و هدف
  پرستاری ازجمله مشاغلی است که به دلیل مواجه شدن با تنش های مختلف در محیط کار و ساعات کاری فشرده، در معرض فرسودگی شغلی بوده و این عامل می تواند بر سبک زندگی تاثیر منفی بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط فرسودگی شغلی باسبک زندگی ارتقادهنده سلامت در پرستاران شاغل در بیمارستان های استان ایلام در سال 1393 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی روی 80 نفر پرستار در استان ایلام انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تایید شده بود. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 20) و آزمون همبستگی پیرسون، نمودار پراکنش، آزمون t مستقل و آزمون tukey انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی و اجزای پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت شامل مدیریت استرس (71/0r=-، 01/0p-value=)، روابط بین فردی (58/0r=-، 03/0p-value=)، خودشکوفایی در زندگی (63/0r=-، 03/0p-value=)، مسوولیت پذیری در مورد سلامت (71/0r=-، 01/0p-value=)، تغذیه (36/0r=-، 04/0p-value=)، فعالیت بدنی (29/0r=-، 05/0p-value=) و نمره ی کلی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت (67/0r=-، 02/0p-value=) همبستگی معکوسی وجود داشت. نتایج حاصل از آزمون tukey نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمره ی نهایی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت درگروه های سنی مختلف وجود نداشت. همچنین آزمون tukey نشان داد در افراد با سن بالاتر از 35 سال بین سن و فرسودگی شغلی رابطه ی مستقیم معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که فرسودگی شغلی روی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت تاثیر دارد و ضروری است که راه کارهای حمایتی و مدیریت کنترل استرس در محیط کار را برای افزایش سطح سبک زندگی ارتقادهنده سلامت افراد و جلوگیری از تاثیرات دراز مدت فرسودگی شغلی ایجاد شود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، سبک زندگی ارتقادهنده سلامت، پرستاران
 • محمدمهدی سلطان دلال *، محمدرضا حیدری، محمدکاظم شریفی یزدی، محمدحسین مصدق صفحات 80-86
  سابقه و هدف
  حلوا ارده به دلیل چربی بالا، درصد آب فعال پایین و سرشار بودن از انواع مواد مغذی شرایط مناسبی برای حفظ و نگهداری آلودگی های باکتریایی دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی آلودگی و جداسازی سالمونلا و باسیلوس سرئوس از ارده و حلوا ارده تهیه شده در استان یزد بوده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 50 نمونه ارده و 100 نمونه حلوا ارده سنتی از نظر وجود آلودگی های میکروبی و به طور اخص، آلودگی به سالمونلا و باسیلوس سرئوس طبق استاندارد ملی ایران به شماره های 2395 و 2695 مورد بررسی انجام گرفتند.
  یافته ها
  از100 نمونه حلوا ارده، 2 مورد (%2) سالمونلا جداگردید، درحالی که از 50 نمونه ارده هیچ سالمونلایی جدا نگردید. در خصوص باسیلوس سرئوس 7 مورد (%7) از نمونه های حلوا ارده و 4 مورد (%8) از نمونه های ارده جدا گردید. همچنین 50% نمونه های ارده و 18% نمونه های حلوا ارده به باکتری های آنتروباکتریاسه آلوده بودند. 16 نمونه از 28 نمونه ارده یزد (%57) و 14 نمونه از 56 نمونه حلوا ارده اردکان (%25) بیشترین آلودگی را در شهرستان های استان یزد داشتند. 3 نمونه (%6) از نمونه های ارده و 19 نمونه (%19) از نمونه های حلوا ارده دارای کپک بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی بار آلودگی میکروبی حلوا ارده سنتی تولیدی در کارگاه های کوچک نسبتا بالا بوده و باید با تجمیع کارگاه های کوچک در قالب مجتمع های صنعتی و اصلاح روش های تولید دستی، محصولاتی با همان طعم و ویژگی های مطلوب جهت مقبولیت ذائقه جامعه و عاری از میکروب های پاتوژن به خصوص سالمونلا را تولید و عرضه نمود.
  کلیدواژگان: حلوا ارده، سالمونلا، باسیلوس سرئوس، آلودگی
 • نوید میرزاخانی، مینو دبیری گل چین *، مهدی رضایی، سیدمهدی طباطبایی، مهسا دبیری گل چین، کارن استگنیتی، زهرا پاشازاده صفحات 87-92
  سابقه و هدف
  با توجه به نگرانی ها از تعیین مهارت های بازی کودک و بررسی با آزمون چیپا، سوال این است که آیا این پرسشنامه پایایی دارد یا خیر؟ لذا به منظور بررسی پایایی، این تحقیق در سال 94 در تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. 31 کودک با رشد نرمال در گروه سنی 4 تا 6 سال از مهدکودک های چهار ناحیه ی تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. جلسه ی ارزیابی توسط دوربین های مدار بسته ضبط شد و جلسه ی ارزیابی با استفاده از این ویدیو توسط آزمونگر نخست مجددا نمره دهی شد. سپس آزمونگر دوم از روی همین فیلم به نمره دهی پرداخت. پس از دو هفته، مجددا ارزیابی برای این کودکان انجام شد. بین نمرات به دست آمده توسط دو آزمونگر، همبستگی پیرسون محاسبه گردید.
  یافته ها
  پژوهش روی دو آزمونگر و 31 کودک انجام شد. ضریب پایایی آزمونگر 1-99/0 به دست آمد و در بخش پایایی بین دو آزمونگر همبستگی درون رده ای 1-98/0 بود. در بخش آزمون باز آزمون همبستگی درون رده ای بین آیتم های بازی وانمودین پیچیده و تعداد جایگزینی اشیا در بخش ترکیبی و سمبولیک بین 68/0 تا 99/0 بود. آزمون ویلکاگسون روی تعداد جایگزینی اشیا تخیلی قراردادی و مقادیر تعداد اعمال تقلیدی نشان داد که نمرات تعداد اعمال تقلیدی سمبولیک و تعداد جایگزینی اشیا تخیلی قراردادی در آزمون و بازآزمون تفاوت چندانی نداشتند اما نمرات تعداد اعمال تقلیدی تخیلی قراردادی و ترکیبی در بازآزمون نسبت به آزمون افت داشتند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که چیپا پایایی کافی را برای ارزیابی بازی وانمودین دارد. لذا بکارگیری آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آزمون، بازی وانمودین خود انگیخته، کودک، سنجش پایایی
 • معصومه حیدری چالشتری، الهه تاج بخش *، نازیلا ارباب سلیمانی صفحات 93-98
  سابقه و هدف
  امروزه باکتری اشریشیاکلی به عنوان غالب ترین عامل ایجاد کننده عفونت ادراری در 90-80 درصد از بیماران گزارش شده است. به طور معمول سویه های اشریشیاکلی در 4 گروه فیلوژنتیک A،B1 ، B2و D تقسیم می شوند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 63 ایزوله اشریشیا کلی جدا شده از کشت ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان شهرکرد، پس از تشخیص قطعی در حضور پرایمر اختصاصی 16srRNA جهت گروه بندی فیلوژنتیک با استفاده از روش پیشنهادی کلرمونت و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  پس از تایید قطعی ایزوله های اشریشیا کلی در حضور پرایمر اختصاصی 16srRNA گروه فیلوژنیک A در 33 ایزوله (38/52%)، گروه D در 17 ایزوله (94/26%)، گروه B2 در 8 ایزوله (69/12%) و گروه B1 در 5 ایزوله (93/7%) گزارش گردید. 51 ایزوله (95/80%) متعلق به جنسیت زن و 12 ایزوله (40/19%) متعلق به جنسیت مرد بودند. در تجزیه و تحلیل آماری با توجه به آزمون دقیق فیشر، بین جنسیت و گروه فیلوژنتیک ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  ایزوله های مورد بررسی در این تحقیق بیشتر متعلق به گروه فیلوژنیک A بودند که در مقایسه با سایر مناطق از نظر نوع گروه فیلوژنیکی متفاوت است. به نظر می رسد که با افزایش پروفایل مقاومت دارویی، تغییر از گروه B2 به سمت گروه A مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، گروه های فیلوژنتیک، عفونت ادراری
 • احسان زارعی، عباس دانش کهن، سهیلا خداکریم، صادق احمدی کشکولی *، عباس شمس الدینی لری صفحات 99-106
  سابقه و هدف
  پاسخگویی به معنی آن است که نظام سلامت چگونه به انتظارات قانونی بیماران در جنبه های غیر بالینی مراقبت های بهداشتی درمانی پاسخ می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سطح پاسخگویی بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه بیماران در نیمه دوم سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 300 بیمار بستری ترخیص شده از دو بیمارستان عمومی- آموزشی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 32 آیتمی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های T-test، ANOVA و آزمون همبستگی اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره پاسخگویی بیمارستان ها 3/3 (±67/0) از 5 بود. سه بعد حق انتخاب درمانگر (7/2)، استقلال و خودمختاری (1/3) و رسیدگی سریع (1/3) با کمترین نمره به عنوان نقاط ضعف و سه بعد کیفیت امکانات فیزیکی اولیه (6/3)، حمایت اجتماعی (6/3) و شان و کرامت انسانی (5/3) با بالاترین نمره به عنوان نقاط قوت پاسخگویی بیمارستان ها از دیدگاه بیماران بستری بود. رابطه معناداری بین پاسخگویی کلی با مدت اقامت، سابقه بستری قبلی، بخش بستری، منبع توصیه و وضعیت سلامتی هنگام ترخیص وجود داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  وضعیت پاسخگویی در بیمارستان های مورد مطالعه در حد متوسط بود. بیمارستان ها در پاسخگویی به انتظارات بیماران درخصوص جنبه های غیربالینی مراقبت باید توجه بیشتری نشان دهند و تمرکز مدیران و سیاست گذاران سلامت بر آموزش نیروی انسانی در زمینه ی پاسخگویی و تخصیص منابع بیشتر، در بهبود پاسخگویی می تواند نقش موثری ایفا نماید.
  کلیدواژگان: پاسخگویی نظام سلامت، انتظارات بیمار، بیمارستان های دولتی، خدمات بستری
 • علیرضا موسی زاده نصرآبادی، سیما مرزبان، صادق احمدی کشکولی، عباس شمس الدینی لری * صفحات 107-113
  سابقه و هدف
  خطاهای دارویی ایجاد شده توسط کارکنان مراقبت سلامت، خطر جدی را متوجه ایمنی بیماران می نماید. اولین قدم برای ارایه راه کارهای پیشگیری از این رخدادها، بررسی علل و چگونگی گزارش دهی آنها است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های منتخب شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1394 صورت گرفت. جامعه ی پژوهش، پرستاران 4 بیمارستان منتخب شهر تهران بود که با توجه به فرمول حجم نمونه،200 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد شامل بخش اطلاعات دموگرافیک پرستاران با 10 سوال و موانع عدم گزارش دهی خطای دارویی از دید آنان با 30 سوال بود.
  یافته ها
  میانگین سنی پرستاران 8/39 سال و همچنین میانگین سابقه ی کار پرستاران معادل 9/9 سال بود. فراوانی موانع مربوط به فرایند گزارش دهی خطاهای دارویی در پرستاران نشان داد که اهمیت نداشتن گزارش دهی بعضی از اشتباهات دارویی از نظر پرستار با میانگین 8/2 بیشترین و فراموش نمودن پرستار در زمینه ی گزارش اشتباه دارویی با میانگین 6/2 کمترین تاثیر را داشت. موانع مدیریتی عدم گزارش دهی خطاهای دارویی، تمرکز مدیر پرستاری به شخص اشتباه کننده با میانگین 3/3 و نامناسب بودن واکنش مدیران پرستاری با میانگین 1/3 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را داشتند.
  نتیجه گیری
  ارایه بازخورد در رابطه با خطاها، زمینه سازی برای تناوب گزارش دهی حوادث، تبادل اطلاعات مربوط به بیمار و همچنین آموزش پرستاران در رابطه با خطاهای دارویی در بیمارستان های تحت مطالعه جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خطاهای دارویی، پرستاران، موانع عدم گزارش دهی، بیمارستان آموزشی
|
 • Mahbobeh Oroei, Latif Gachkar * Pages 58-60
  Control group (s) is one of the most important criteria for the validity of clinical trials. This issue addresses the reasons for this and validity of non-control clinical trials.
  Keywords: Control group, Clinical trails
 • Saeide Habibi Asl, Ali Asghar Safaei* Pages 61-73
  Background And Aim
  Among the types of documents to store medical information and medical image, because of the non-invasive method used to aid in diagnosis, is of great importance and according to statistics, its use in addition to diagnosis, research and education is rapidly growing. Such growth makes the retrieval of these images from systems with large volumes of medical images, an important task. Therefore, there is a need to have systematic review of retrieving images. The objective of this study was to conduct a systematic analysis of image retrieval methods, approaches and systems in the literatures between 2006- 2016.
  Materials And Methods
  The major scientific databases (Springer, Science Direct (Elsevier), IEEE, PubMed Central, SID and Magiran) were searched, using keyword "Medical Image Retrieval" in English databases and combination of "ÊÕæیÑ ÒԘی AND ÈÇÒیÇÈی " for Persian databases between 2006 and 2016. All papers reviewed using standard critical assessment and enrolled based on their quality. Then, the data in selected studies were extracted and classified. Papers about review and evaluation or an innovation in the retrieval of medical images and medical image retrieval systems, got accepted in the study. Also, papers about relevance feedback, introducing solutions with content-based, text-based or both approaches to promote precision and recall, got accepted as well. Retrieved papers, which were about non-medical images or not about retrieval, were excluded from the study. Papers that repeated another study or were duplicated altogether, excluded from study. Also papers with any access to full-text were excluded.
  Results
  The result of search was a total of 47, 585 papers. By excluding according to stated criteria, sixty-six selected articles were analyzed in terms of approaches, learning methods and datasets that were used for evaluation. Most papers related to medical image retrieval had content-based approach (71%) and a hybrid content-based and text-centric approach (15%), respectively. The rate of supervised learning method was 28% and unsupervised method 24% and there was almost equal tendency toward them. In most articles (39%), the researcher team gathered the evaluation dataset and then 18% of the articles used ImageCLEFmed, the standard test data set. Also, indexing techniques in the literature were analyzed.
  Conclusion
  The result of this study shows that due to the widespread applications of medical images, research in the development of effective methods capable of increasing the precision, recall and the speed of retrieval, is growing. Despite this, the lack of available standard benchmarks is a challenge for researchers and the statistics indicate the need to conduct adequate investigations in this case.
  Keywords: Information storage, retrieval, Diagnostic imaging, Review, Content based image retrieval, Systematic review, Text based image retrieval, Medical information retrieval, Image retrieval systems, Learning method, Evaluation dataset
 • Ayoub Ghanbary Sartang *, Mehdi Ashnagar, Habibollah Dehghan, Hasan Mohammadpour Pages 74-79
  Background And Aim
  Nursing is an occupation that deals with the stress of the workplace and due to busy working hours are at risk of burnout and this agent can affect lifestyle. The purpose of this study was relationship investigation burnout job with Health Promotion Lifestyle in nurse's occupation in Ilam province hospitals in 2015.
  Materials And Methods
  This study is descriptive-analytic and cross-sectional, which carried out on 80 nurses in Ilam province. Data collection tool was job stress questionnaire burnout job by Meslash and Health Promotion Lifestyle questionnaire (HPLQ). Validity and reliability of this questionnaire was approved in previous studies. Statistical analysis was performed with SPSS (version 20), Pearson correlation test, scatter plot, t-independent and tukey test.
  Results
  The results showed between burnout job and health promotion lifestyle components including stress management (r=-0.71, p-value=0.01), interpersonal relationship (r=-0.58, p-value=0.03), self-actualization (r=-0.63, p-value=0.03), health responsibility (r=-0.71, p-value=0.01), nutrition (r=-0.36, p-value=0.04), exercise and body (r=-0.29, p-value=0.05) and total score health promotion lifestyle (r=-0.67, p-value=0.02) was a reverse correlation. Tukey test results showed a non-significant difference in the average final score of health promoting lifestyles with age difference groups. Also, Tukey test results showed in people with age above 35 years of age there is a direct significant relationship between age with burnout.
  ž
  Conclusion
  The results indicate that burnout job is effective on lifestyle health promotion and mental and physical health and it is necessary in presented protective strategy and stress control management for increased levels of health promotion lifestyle and prevention or alleviate longitudinal negative consequences of burnout job.
  Keywords: Burnout, Professional, Health promotion lifestyle, Nurses
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal *, Mohammad Reza Heydari, Mohammad Kazem Sharifi Yazdi, Mohammad Hossein Mossadegh Pages 80-86
  Background And Aim
  Sesame pudding has the high fat, low water activity and rich nutrients, which provide good conditions for bacterial contamination. The aim of this research was to study the prevalence of Salmonella and Bacillus cereus contamination from pudding and sesame pudding produced by traditional methods in Yazd Province.
  Materials And Methods
  In total, 50 sesame and one hundred traditional made sesame, pudding sample was examined for detection of microbial contamination in particular, Salmonella and Bacillus cereus according to National Standardization Organization )INSO) 2395 and 2695.
  Results
  Out of 100 tested pudding sesame samples 2 (2%) were positive for Salmonella while none of 50 pudding samples had any Salmonella contamination. In total, 7 (7%) of pudding sesame samples and 4 (8%) of pudding were contaminated with Bacillus cereus respectively. In addition, 50% of pudding and 18% of pudding sesame were contaminated with Enterobacteria. Over all the most contaminated samples belong to the pudding samples of Yazd 16 (57%) and Ardakan 56 (25%). Furthermore, 3 (6%) of pudding samples and 10 (19%) of pudding sesame were contaminated with molds.
  ž
  Conclusion
  The results of this research show that bacterial contamination of traditional sesame pudding produced in small workshops was relatively higher than the industrial production. The modification of manual production methods, products with the same taste and desired properties, could reduce the rate of contamination especially Salmonella and testing Salmonella should become as a compulsory standards.
  Keywords: Sesame pudding, Salmonella, Bacillus cereus, Contamination
 • Navid Mirzakhani, Minoo Dabiri Golchin *, Mehdi Rezaee, Seyed Mehdi Tabatabaee, Mahsa Dabiri Golchin, Karen Stagnitti, Zahra Pashazadeh Pages 87-92
  Background And Aim
  According to concerns about estimating children's play skills, and use of ChIPPA, the question is the reliability of ChIPPA. To discover the reliability, this research was completed in 1394 in Tehran.
  Materials And Methods
  This research is an experimental cohort with 2 examiner and 31 normal children aged 4-6 were chosen from kindergartens of four regions of Tehran. CCTV recorded the examination session and the first examiner scored the session by videotape again. After that the second examiner scored the videotape. After two weeks retest was completed. Pearson product-moment correlation coefficient estimated between two examiners.
  Results
  Research conducted on 2 examiner and 31 children. Intra-class correlation coefficient was 0.99-1 in intra-rater reliability and was 0.98-1 in inter-rater reliability part. The intra-class correlation coefficient for symbolic and combined NOS and all PEPA scores were between 0.68 to 0.99. Wilcoxon test showed that there were no significant differences between symbolic NIA and conventional imaginative NOS in the test and retest, but conventional imaginative and combined NIA decreased in the retest.
  ž
  Conclusion
  It seems that ChIPPA is enough reliable for assessing pretend play. Therefore, it is suggested to apply it.
  Keywords: Child initiated pretend play assessment, Reliability, Inter, rater reliability, Intra, rater reliability, Test, retest reliability
 • Masoume Heydari Chaleshtori, Elahe Tajbakhsh *, Nazila Arbab Soleymani Pages 93-98
  Background And Aim
  Urinary tract infections are the most common infectious diseases. Nowadays, Escherichia coli has been reported as the predominant cause of urinary tract infection in 80-90% of patients. Typically, strains of Escherichia coli are divided in to four phylogenetic groups: A, B1, B2 and D.
  Materials And Methods
  In this study, 63 isolated E. coli from urine cultures of patients who were referred to clinical laboratories in Shahrekord, after certain diagnosis in the presence of specific primers 16srRNA, were studied to the phylogenetic grouping using suggested method by Clermont et al.
  Results
  After detection isolates of E. coli in the presence of specific primers, 33 (52.38%), 17 (26.94%), 8 (12.69%) and 5 (7.93%) isolated E. coli were reported as A, D, B2 and B1 groups, respectively, after certain diagnosis E. coli in the presence of 16srRNA specific primers. 51 isolates (80.95%) belonged to female and 12 isolates (19.04%) belonged to male gender. In statistical analysis according to Fisher test, there is no significant relation between gender and phylogenetic group.
  ž
  Conclusion
  In comparison to other areas, E. coli strains isolated from urinary tract infection in Shahrekord more belonged to the phylogenetic group A, which were different in phylogenetic types. It seems that by increasing of drug resistance profile, changing from Group B2 to Group A have been observed.
  Keywords: Escherichia coli, Phylogenetic groups, Urinary tract infection
 • Ehsan Zarei, Abbas Daneshkohan, Soheila Khodakarim, Sadegh Ahmadi Kashkoli *, Abbas Shamsdini Lori Pages 99-106
  Background And Aim
  Responsiveness reflects how the health system responds to the patient’s legitimate non-medical expectations of health care. This study aimed to assess the level of responsiveness in public hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 300 discharged patients from two teaching and public hospital were selected using convenience sampling. To collect study data, the 32-item questionnaire developed by World Health Organization (WHO) was used, and its validity and reliability were confirmed. For data analysis, descriptive statistics and t-test, ANOVA and Spearman correlation tests were used through SPSS. 22 application.
  Results
  The overall mean score of hospitals responsiveness was 3.3 (±0.67) out of 5. Three dimensions, choice of provider (2.7), autonomy (3.1) and prompt attention (3.1) got the lowest scores and considered as weaknesses in responsiveness. Quality of basic amenities (3.6), access to social support (3.6) and dignity (3.5) received the highest scores and ranked as strengths of hospital responsiveness. There was a significant relationship between responsiveness score with length of stay, previous hospitalization in that same hospital, inpatient wards, the source of recommendation, and patient’s health status at discharge.
  ž
  Conclusion
  Responsiveness of hospitals was evaluated at moderate level. Hospitals should pay more attention to meet patients expectations regarding the non-clinical aspects of care. Focus of mangers and policymakers on training of human resources and allocating more resource can play an effective role in responsiveness improvement.
  Keywords: Health system responsiveness, Patient expectations, Public hospitals, Inpatient services
 • Alireza Moosazadeh, Sima Marzban, Sadegh Ahmadi Kashkoli, Abbas Shamsadini Lori* Pages 107-113
  Background And Aim
  Medication errors caused by healthcare providers can seriously threat patients’ health. The first step to present strategies for preventing such incidents is to assess the causes of errors and no reporting. The purpose of this study was to investigate the causes of medication errors and lack of their reporting from the perspective of nurses working in hospital.
  Materials And Methods
  This study was cross-sectional and conducted in 2015, and nurses community in Shahid Beheshti hospitals were studied. A sample of 200 nurses selected according to the formula of the sample size and survey instruments and consisted of three parts: demographic information, types of medication errors and barriers to reporting medication errors. Test-retest test was equal to 86%.
  Results
  The average age of nurses participating in this study was 39.8 years old and the average work experience of nurses was 9.9 years. Most barriers related to medical error reporting process in nurses lack of importance of reporting from a nurses perspective with an average 2.8 and nurse forgets to report medication errors with an average 2.6 the lowest impact. The administrative barriers for under-reporting of medication errors, the focus of nursing managers the wrong person with an average 3.3 and inappropriate reaction of nurse managers with an average 3.1 the highest and lowest, respectively.
  ž
  Conclusion
  Manager’s actions to promote safety, giving feedback in response to errors, creating an appropriate context for reporting accidents and exchange of patient information in the studied hospitals seems to be crucial.
  Keywords: Medication errors, Nurses, barriers for under, reporting, Teaching hospital