فهرست مطالب

پژوهشنامه تربیتی - پیاپی 45 (زمستان 1394)
 • پیاپی 45 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشته اسلامی، هادی رزقی* صفحات 1-12
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و خودپنداره ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 95-94 می باشد. روش تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه منطقه 5 تهران، به حجم 6953 نفر تشکیل می دادند که از این تعداد 365 نفر (186 پسر و 179 دختر) با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی (متناسب با حجم جامعه) انتخاب شدند.داده های تحقیق بوسیله سه پرسشنامه: سبک های مدیریت کلاس معلم (ولفگانگ و گلیکمن1986)، پرسشنامه خودپنداره ریاضی (ویلسون2007) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی (عبدخدایی1387) گردآوری شده است. روایی پرسشنامه براساس اینکه استاندارد هستند تایید شده بود و پایایی ابزارها هم درپرسشنامه سبک مدیریت کلاس (68/0) در پرسشنامه خودپنداره ریاضی (85/0) و در پرسشنامه انگیزش تحصیلی (91/0) به صورت آلفای کرونباخ در پژوهش های محتلف محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل (درصد، میانگین فراوانی) نیز در سطح از آمار استنباطی از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک مدیریت کلاس بر انگیزش ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین انگیزش ریاضی و خودپنداره ریاضی رابطه معنادری وجود دارد. یافته ها همچنین حاکی از آن بود که سبک مدیریت کلاس تاثیر معناداری در انگیزش و خودپنداره ریاضی دانش آموزان دارد.
  کلیدواژگان: سبک مدیریت کلاس معلمان، انگیزش ریاضی، خودپنداره ریاضی، دانش آموزان سال سوم متوسطه
 • مریم حافظیان، فریبا عدلی* صفحات 13-26
  با توجه به این که مدیران اثر بخش همواره به دنبال راه هایی برای بهبود عملکرد کارکنان و سازمان خود می باشند، آنها می توانند با پرورش مولفه های هوش هیجانی به مدیرانی اثر بخش تبدیل شوند. با توجه به اهمیت هوش هیجانی و نقش آن در تغییر عملکرد، این پژوهش به بررسی نقش مولفه های هوش هیجانی مدیران در بهبود عملکرد کارکنان در دانشگاه های استان مازندران پرداخت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. 80 نفر از مدیران و 340 نفر از کارکنان، در این پژوهش مشارکت داشتند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005) و پرسشنامه عملکرد پژوهشگر ساخته بر اساس مدل اچیو بود. داده ها با استفاده از SPSS شامل روش های آمار توصیفی، آزمون آماری t تک گروه،t تفاوت بین دو گروه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه هوش هیجانی مدیران بالاتر باشد عملکرد کارکنان بهتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خود آگاهی، خود مدیریتی، مدیریت رابطه، آگاهی اجتماعی، بهبود عملکرد
 • علی خلخالی* صفحات 27-42
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت مقیاس جامع خودسنجی مهارتهای رهبری برای دانشجویان مدیریت می باشد تا بوسیله آن بتوانند ظرفیت های رهبری خود را بطور مستمر پایش کنند. نوع این پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته های مختلف مدیریت در سطح استان مازندران بودند. حجم نمونه 331 تن (169 دانشجوی پسر و 162 دانشجوی دختر) برآورد گردید. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شد. برای تهیه پیش نویس پرسشنامه، ابتدا برمبنای ادبیات پژوهشی و ابزارهای موجود در زمینه مهارتهای رهبری، طرح اولیه پرسشنامه تدوین گردید. در نهایت با روش مبتنی بر تحلیل داده ها، مهارت های رهبری دانشجویان مدیریت در 36 مولفه و 7 مهارت، عامل یابی و تحت عناوین الهام بخشی مبتنی بر چشم انداز مشترک، اراده معطوف به عمل، کنترل موقعیت، آگاهی فعال، مذاکره سازنده، بسیج منابع وظرفیت سازی و ریسک پذیری نام گذاری شدند. با استفاده از این ابزار خودسنجی هر دانشجوی مدیریت می تواند مهارت های رهبری خود را بطور مداوم بررسی نماید.
  کلیدواژگان: دانشجویان مدیریت، مهارت های رهبری، مقیاس خودسنجی، طراحی
 • عصمت رادمنش *، اسماعیل سعدی پور، حسن اسدزاده صفحات 43-56
  مقدمه و هدف
  مهارت های اجتماعی در کارکرد اجتماعی، تحصیلی و موفقیت دانش آموزان مهم می باشد و نقش حائز اهمیتی در اجتناب یا بازداری واکنش های دیگران ایفا می کند. هدف از اجرای پ‍ژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران بود.
  روش
  با روش پژوهشی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون از بین کلیه دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دختران منطقه 18 شهر تهران که مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 بودند تعداد 30 نفر از دانش آموزان پایه دوم از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا بر روی دو گروه پرسش نامه معلم-شاگرد مورای زوویچ (2010) اجرا شد، و معدل نوبت اول افراد مشخص شد، سپس بر گروه آزمایش برنامه آموزشی مهارت های اجتماعی طی هشت جلسه یک ساعته انجام و گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی دریافت نکردند، در پایان مجددا پرسشنامه معلم-شاگرد مورای زوویچ اجرا و معدل نوبت دوم مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، رابطه معلم_شاگرد و پیشرفت تحصیلی، گروه آزمایش از دانش آموزان که تحت تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفته اند نسبت به گروه کنترل، بیشتر است. از یافته های این پژوهش می توان برای بهبود پیشرفت تحصیلی و بهبود رابطه معلم-شاگرد دانش آموزان استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  هدف همه ی فعالیت های آموزشی بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است که در سایه آموزش مهارت های اجتماعی می-تواند افزایش معناداری داشته باشد.
  کلیدواژگان: مهارت اجتماعی، رابطه معلم، شاگرد، پیشرفت تحصیلی
 • علی اصغر شجاعی*، احمد علی فروغی ابری، نرگس سعیدیان صفحات 57-66
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های تدریس برخود ارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان از اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بود. پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای شبه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلاست که 84 نفر استاد و 5012دانشجو است که کلیه اساتید به دو گروه 42 نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند اما از میان دانشجویان، نمونه 358 نفره با استفاده از جدول مورگان انتخاب که در قالب دو گروه 179 نفره مداخله و شاهد قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی اساتید و پرسشنامه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان استفاده شد که روایی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه تایید و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ 90/0 محاسبه شد.
  نتایج بدست آمده نشان داد که بعداز برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس، اساتید ارزیابی بهتری از خودداشته ودانشجویان نیز عملکرداساتید را مثبت تر ارزشیابی کردند. برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان از عملکرد اساتید تاثیر مثبت داشته است. بنابراین لازم است که بر اساس برنامه ای مدون و به صورت دوره ای این کارگاه ها برگزار شده و برای اساتید و دانشجویان یادآوری گردد.
  کلیدواژگان: کارگاه آموزشی، خودارزیابی اساتید، ارزشیابی دانشجویان
 • محمدرضا شورورزی، علی تقوی مقدم، حسین پارسیان، امیر شمس کلوخی* صفحات 67-84
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی است. جامعه آماری ما در این تحقیق حسابرسان داخلی شاغل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری خوشه ای_ تصادفی ساده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای 0.05، تعداد 113 نفر محاسبه شدکه از طریق طراحی و آزمون چهار فرضیه بررسی شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد است. نتایج پژوهش نشان داد که درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی موسسه بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی و مولفه های آن (اعتماد راسخ، اعتماد مبتنی بر صداقت و اعتماد فراگیر) تاثیر دارد. از آنجا که بهبود فرهنگ اخلاقی موسسه باعث افزایش میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی می شود، می توان استنتاج کرد که بهبود درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی موسسه، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و موسسات قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ اخلاقی سازمان، رفتار حسابرس، اعتمادآفرینی
 • فاطمه کرمانشاهی، فریبا عزالدین، مهدی بدلی* صفحات 85-100
  با توجه به اینکه در دنیای امروز رسانه ها یکی از اجزای اصلی جوامع بشری هستند، آموزش سواد رسانه ای یکی از ملزومات اساسی برای شهروندان محسوب می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه ای بر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان بود. در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان تهران تشکیل دادند. از این جامعه آماری استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، یک مدرسه انتخاب شد؛ مدرسه انتخاب شده دو کلاس پایه اول متوسطه داشت که یکی از این کلاس ها، بصورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر گروه کنترل را تشکیل دادند. روش اجرا بدین ترتیب بود که ابتدا برای هر دو گروه (آزمایشی و کنترل) پیش آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا اجرا شد، سپس طرح درس 8جلسه ای آموزش سواد رسانه ای برای گروه آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل، هیچگونه آموزشی اعمال نشد، بلافاصله بعد از اتمام آموزش سواد رسانه ای برای گروه آزمایش، پس آزمون مهارت های تفکر انتقادی برای هر دو گروه اجرا شده و در نهایت با استفاده از آزمون کوورایانس و مصاحبه نیمه ساختاریافته به تحلیل یافته ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که استفاده از آموزش سواد رسانه ای بر مهارت های تفکر انتقادی و 4 بعد آن (تحلیل، ارزشیابی، استنباط و استدلال استقرایی) غیر از بعد استدلال قیاسی، تاثیرمثبت و معنی داری دارد می تواند باعث رشد این مهارت ضروری در دانش آموزان شود.
  کلیدواژگان: سوادرسانه ای، سواد بصری، مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل و ارزشیابی
 • غلامرضا منشئی، مهدی قاسمی مطلق، فریبا گواهی صفحات 101-112
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه احساس تنهایی و شیوه های فرزند پروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد صورت گرفت. بدین منظور تعداد 339 دانشجو با توجه به جدول کرجسی- مورگان انتخاب و پرسشنامه های احساس تنهایی آشر، پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند و مقیاس اعتیاد به تلفن همراه لونگ توسط آنها تکمیل شد. پس از اجرای پرسشنامه ها، داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن همراه رابطه منفی و معنی دار و بین سبک فرزند پروری آزاد گذار و استبدادی با اعتیاد به تلفن همراه رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چند متغیره نشان داد که احساس تنهایی و سبک فرزند پروری آزاد گذار قادر به پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه در نمونه مورد بررسی می باشند.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، سبک فرزند پروری، اعتیاد به تلفن همراه
|
 • Fereshte Eslami, Hadi Rezghi* Pages 1-12
  This study aimed to investigate the relationship between motivation and classroom management style mathematical concept of high school students in Tehran District 5 school year is 95-94.
  Methods
  A descriptive and correlation. The population in this study to all students in third year high school students in Tehran District No.5, the volume was made up of 6953 people, of which 365 people (186 boys and 179 girls) using formula Cochran sampling and stratified random sample (stratified society ) were chosen. The data by three questionnaires classroom management styles (Wolfgang and Glickman 1986), math anxiety questionnaire (Wilson2007) and academic motivation questionnaire (Abdkhodaie 1387) were collected. Validity and reliability was approved on the basis of the standard classroom management style questionnaire tool (68/0) in math anxiety questionnaire (vary from 850) and the Academic Motivation Inventory (91/0) for the study of different Cronbach alpha It is calculated. To analyze the data, descriptive statistics (percentages, average frequency) as well as at the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used in all aspects of the teacher's classroom management... The results showed that student's mathematical motivation is effective classroom management style. The data analysis also showed that statistically there is a relationship between motivation in mathematics and math self-concept. The findings also showed that motivation and classroom management style have a significant effect on student's math anxiety.
  Keywords: classroom management style, Mathematical motivation, self, concept math, a third year high school students
 • Maryam Hafezian, Fariba Adli* Pages 13-26
  Given that effective managers are always looking for ways to improve the performance of their employees and organizations They develop emotional intelligence components to become effective managers and their favorable impact on the performance of employees and organizations.Regarding to the importance of emotional intelligence and its Role in changing performance, this study searched for the relation between managers emotional intelligence and staff's performance in MazandaranUniversity in medical science. Study procedure is correlative- explanatory in which 80 subject from Managers and 340 subject among staffs , participated in this study measurement instruments were two questionnaires. Emotional intelligence questionnaire provided by Brad berry and Grewz (2005). The performance Questionnaire made by Researcher. Data analysed by Using SPSS software consisted of descriptive statistics, t-statistic one- group test, t difference between two groups, Pearson correlation coefficient and step by step Regression analysis. study findings showed that there is a significant relation between managers emotional intelligence and staffs performance components. In other words,The higher managers emotional intelligence, resulted to better staff's performance.
  Keywords: emotional intelligence, self, awareness component, self, management, Relation Management, Social awareness, Performance improvement
 • Ali Khalkhali* Pages 27-42
  Management students are future leaders at any country. Management Universities convey managerial knowledge to their students adequately, but creating, improving and strengthening their leadership skills are not ensured. The present article investigates a self-assessment tool for management students whereby they can evaluate their leadership potentials at any time. The research type was a survey. The population included all students from different fields of management at the Mazandaran province. The sample size 331 (169 males and 162 females) were selected by cluster method. To prepare a draft of questionnaire first the basic layout of the questionnaire was developed based on the literature and current tools about leadership skills. To develop the tool were used the principal component analysis, correlation coefficient and Cronbach's alpha methods. The results show that the leadership skills for management students can be divided into seven comprehensive factors. Based on the factors, each student can check his/her leadership skills and prepare an action plan for improving the skills.
  Keywords: Management Students, Self, Rating Scale, leadership Skills, Construction
 • Esmat Radmanesh*, Esmaeil Sadipuor, Hasan Asadzade Pages 43-56
  Introduction and
  Objective
  Social skills proved helpful in social and educational performance of students and their success playing a great role in the prevention of others’ reactions. The present study aims at investigating the influence of social skills effectiveness on the improvement of educational performance of Tehran’s students.
  Methodology
  30 female 2nd-grade high school students of the 18th region of Tehran in academic year of 2015-16 were randomly selected and divided into two groups of experimental and control through a quasi-experimental methodology with pre and posttests. The teacher-student questionnaire of Mouray Zouich (2010) was first administered on both groups and the students’ Average of the first semester was identified. Experimental group went under one-hour eight sessions of the program of social skills education while control group received no educational program. At the end, the teacher-student questionnaire of Mouray Zouich (2010) was again administered, and the students’ Average of the second semester was compared with the first one. In order to analyze the data, Covariance Analysis Test (ANCOVA) was used.
  Results
  As indicated by the results of the present study, the teacher-student relationship and educational improvement of the experimental group receiving social skills education was more than those of the control group. Findings of the present study can be helpful in educational and teacher-student relationship improvement.
  Conclusion
  All educational plans move toward students’ educational improvement that can significantly be increased through social skills education.
  Keywords: social skills, teacher, student relationship, educational improvement
 • Ali Asghar Shojaei *, Ahmad Ali Foroghi Abari, Narges Saadian Pages 57-66
  The purpose of this study was to evaluate the effect of teaching skills workshop on faculty self-assessment and student's evaluation of faculty's performance at Azad university of BABOL. This was a quasi-experimental study. The population was consisted of 5096 participants including 84 professors and 5012 students of Azad University of BABOL.Those participants including 84 professors weredivided into two groups: experimental group and control group, each group consisting of 42 persons. Having used Morgan's Table, 358 students were selected. One batch of 179 was selected as a control group and other as an experimental group. The researcher-made questionnaire for faculty-self-assessment and that of related to student evaluations of teaching were used in this study to collect data. The validity of this study was confirmed and examined by the relevant experts. The reliability value , on the other hand, was equal to α=0/90, based on Cronbach's alpha method. SPSS software, accordingly, was used to analyze the data. The findings showed that holding teaching skills workshop has positively changed the self-assessment of professors. The evaluation of teaching also viewed positively by students.
  The results showed that theinstructional skills workshop for teaching has had positive effect on faculty self-assessment andstudent's evaluation of faculty's performance. Hence, workshops had better be held periodically throughout the academic year based on a formulated plan.
  Keywords: teaching skills workshop, teaching skills, Self, Assessment, evaluation by students, student's evaluation of teaching
 • Mohammad Shorvarzi, Ali Taghavi Moghaddam, Hosein Parsian, Amir Shams Koloukhi* Pages 67-84
  The research aimed to study the effect of moral culture on the amount of reliability of internal auditors. The population in the research is all internal auditors who work in Tehran Securities Exchange Corporations . Sampling in the research is cluster- accidental. The sample was determined from limited population with error level of 0.05 which waz about 113 people . There were four hypotheses . Measurement tool waz a standard questionnaire. The result reveals that perceptions of auditors from moral culture of an institute have effect on the amount of reliability of internal auditors and also its elements which are unwavering confidence ,confidence based on honesty , pervasive confidence. Due to the effect of important in moral culture on increasing the amount of reliability of internal auditors , it is shown that improvement of auditor's perception from moral culture can be a great step in promoting auditing job and should be considered by companies and managers.
  Keywords: moral culture of an organization, auditor's behavior, amount of reliability
 • Mehdi Badali* Pages 85-100
  Because in today's world the media are a key element in human societies, media literacy education is considered one of the basic requirements for the citizens. The main objective of this study was to evaluate the effect of media literacy education on the critical thinking skills of students. In this study, quasi-experimental and pretest-posttest design with control group was used. The study population in all the First base high school students of Tehran city. Use random sampling of the population, was a school, secondary school, two classes in first grade that one of these classes were randomly assigned as the experimental group and the control group formed another class. Methods This was a first for both groups (experimental and control) pretest California Critical Thinking was done, then the lesson plan 8 meeting teaching media literacy for the experimental group was the control group, no training could not be applied immediately after the training media literacy for testing, test critical thinking skills for both groups and eventually using covariance and semi-structured interviews was conducted to analyze the data. The results showed that the use of teaching media literacy on the critical thinking skills and 4 after it (analysis, evaluation, inference and inductive reasoning) than the deductive reasoning has a significant positive impact and can develop essential skills in students be.
  Keywords: media literacy, visual literacy, critical thinking skills, analysis, evaluation
 • Ghlamreza Monshaei, Mehdi Ghasemi Motlagh, Fariba Ghovahi Pages 101-112
  The main objective of this study was to investigate the relationship between loneliness and parenting styles with mobile phone addiction. The study population was students of Islamic Azad University, Bojnurd branch in 1393-94 academic years. Sampling method was cluster sampling and the sample was 339 students. Research method is descriptive and correlational. The data in this study where collected by by standardized instruments feel alone measure, parenting style scale and phone addiction questionnaire. Data were analyzed by spss 16 software and correlation method. The results showed that: 1) There is a relationship between loneliness and addiction to mobile phones. 2) There is a relationship between parenting stylew and mobile phone addiction.
  Keywords: loneliness, parenting styles, addiction to mobile