فهرست مطالب

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست - پیاپی 14 (زمستان 1393)
 • پیاپی 14 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بیت الله محمودی*، افشین دانه کار صفحه 1
  آگاهی از چگونگی تغییرات پوشش طبیعی اراضی به کاربری های انسان ساز برای کنترل، پیشگیری یا کاهش بلایای طبیعی، مدیریت منابع طبیعی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی بسیار ضروری است. در این مطالعه سطوح پوشش طبیعی و کاربری اراضی موجود در پهنه های توپوگرافیک استان مازندران و اینکه چه میزان توسعه کاربری اراضی باعث تخریب پوشش طبیعی اراضی شده است مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا با استفاده از دو فاکتور ارتفاع از سطح دریا و شیب اراضی، پهنه های توپوگرافیک استان شامل جلگه، نیمه جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی مشخص گردید. پس از تهیه نقشه پوشش طبیعی و کاربری اراضی با استفاده از نقشه های موضوعی کشوری، این نقشه با لایه پهنه های توپوگرافیک استان تلفیق گردید.مطابق این بررسی اراضی کوهپایه ای و جلگه ای به ترتیب بیشترین( 38/15درصد ) و کمترین (16/92 درصد) وسعت را در این استان دارند. 74/12 درصد وسعت کل اراضی استان در وضعیت کنونی به صورت پوشش طبیعی و مابقی توسط دیگر کاربری های زمین تسخیر شده است. این بررسی نشان داد بیش از 90 درصد اراضی جلگه ای مازندران از حالت پوشش طبیعی(جنگل) خارج شده و به کاربری اراضی که عمده آن (86/66 درصد) کشاورزی می باشد، اختصاص پیدا کرده است. همچنین 30/53 درصد از اراضی نیمه جلگه ای 9/85 درصد اراضی کوهپایه ای و 6/74 درصد اراضی کوهستانی از پوشش طبیعی خود خارج شده اند. مطابق این بررسی، ضریب شدت استفاده از سرزمین در استان مازندران 0/34 است. بسیاری از معضلات زیست محیطی کنونی از جمله وقوع سیلاب ها، فرسایش اراضی و بالا بودن نرخ رسوب گذاری رودخانه ها نتیجه این نوع استفاده از زمین در این استان است.
  کلیدواژگان: پوشش اراضی، کاربری اراضی، پهنه های توپوگرافیک، استان مازندران
 • وحید نیک زاد، زهرا قربانی نیا*، سعید کریمی صفحه 15
  در بسیاری از کشورها با افزایش جمعیت جهانی و نیاز انسانها به گردش و تفریح، توسعه گردشگری به عنوان ابزاری جهت ایجاد شغل و جذب سرمایهی خارجی شناخته شده است. ازآنجایی که گردشگری در محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی صورت میپذیرد، تاثیرات بسزایی بجای میگذارد که تخریب محیطزیست یکی از آنهاست. در این راستا، ارزیابی اثرات زیست محیطی میتواند نقش موثری در شناسایی اثرات احتمالی توسعه و کاهش مشکلات زیست محیطی و مشارکت در توسعه پایدار داشته باشد. یکی از رایجترین روش های ارزیابی اثرات زیستمحیطی، روش ماتریس میباشد. از میان ماتریسها میتوان به ماتریس لئوپولد اشاره کرد که از محاسن این ماتریس جمع بندی اثرات منفی و مثبت پروژه است. در این ماتریس ابتدا اثرات فعالیت، شناسایی گردیده و سپس شدت (دامنه ی اثر((و اهمیت (بزرگی) اثر موردنظر، موردتوجه قرار میگیرد. ماتریس لئوپولد به ماتریس اصلاح شده تغییر ماهیت داد و امروزه با ارزشگذاری 5+ تا -5 معروف به ماتریس ایرانی شده است و توانسته جای بسیاری از روش های معمول ارزیابی اثرات توسعه را بگیرد. ازاین رو در تحقیق حاضر از روش ماتریس ایرانی جهت ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژهی گردشگری استفاده شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که این پروژه چه در مرحله ساختمانی و چه در مرحله بهرهبرداری دارای پیامد منفی با میانگین رده بندی کمتر از -3/1 نمی باشد، بنابراین طرح منطقه نمونه گردشگری کوهسار ساوجبلاغ با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و راهکارهای کاهش اثرات منفی متوسط و ضعیف، تایید می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری، ارزیابی اثرات زیست محیطی، ماتریس لئوپلد اصلاح شده، ماتریس ایرانی، کوهسار
 • نفیسه مرصوصی، نبی الله حسینی شه پریان*، رضا حسینی کهنوج صفحه 25
  موضوع پایداری زیست محیطی طی سه دهه پایانی قرن بیستم به طور ویژه ای مورد توجه بسیاری از افراد بخصوص محققین و دولت ها بوده و از آنجایی که شهرها امروزه به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر پایداری زیست محیطی به شمار می روند. تقاضا برای توسعه پایداری شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیستم و یکم است. هدف این تحقیق بررسی میزان پایداری توسعه زیست محیطی در شهرستان های استان خوزستان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی – تحلیلی می باشد. در این پژوهش از 11 شاخص توسعه زیست محیطی استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های سلسله مراتبی تاپسیس و ویکور و برای تلفیق داده ها از روش میانگین رتبه ها بهره گرفته شد. بنابر بررسی های انجام شده شهرستانهای دزفول، اندیمشک و اهواز به عنوان برخوردارترین و شهرستان های اندیکا، شادگان و رامهرمز به عنوان محروم ترین شهرستان های استان خوزستان در بحث پایداری مولفه های زیست محیطی شناخته شدند.
  کلیدواژگان: پایداری توسعه زیست محیطی، استان خوزستان، روش های سلسله مراتبی
 • حسن حیدری، یوسف محمدزاده*، فائزه خواجه ای صفحه 31
  چالش های امروز راهبرد رشد و توسعه پایدار در جوامع، مربوط به مقوله محیطزیست و سلامت می باشد. در دهه های اخیر افزایش آلاینده های زیستمحیطی، جوامع بشری را با طیف وسیعی از بیماری ها مواجه کرده و موجب افزایش هزینه های درمانی و کاهش بهره وری نیروی کار شده است. با اینکه افزایش مخارج بخش سلامت، رشد و توسعه اقتصادی را تقویت میکند اما، بخش بزرگی از منابع مالی و بودج های کشورها به جای سوق یافتن به سمت توسعه اقتصادی صرف رفع عوارض آلودگی ها و بیماری های ناشی از آن میشود. در این مطالعه به بررسی روابط بین مخارج بخش سلامت، آلودگی محیطزیست و رشد اقتصادی در 05 کشور منتخب از دو گروه OECD OECD و خاورمیانه )که تفاوت فاحشی از لحاظ توسعهیافتگی دارند و میتوانند به استحکام نتایج و تحلیل مقایسهای کمک کنند( در بازه زمانی 1996 تا 2012 پرداخته شده است. روش آزمون بر پایه داده های پانل پویا (GMM) میباشد. یافته های این پژوهش نشان میدهد که مخارج بخش سلامت تاثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد. هر چند آلودگی محیطزیست نیز با رشد اقتصادی همراه است ولی احتمالا مخارج بخش سلامت را نیز افزایش میدهد. برای بررسی دقیق این موضوع از رویکردهای مختلفی بهره گرفته شده است. اولا اثر متقاطع آلودگی زیستمحیطی و مخارج بخش سلامت در مدل وارد شده و تاثیر آن بر روی رشد اقتصاد منفی بوده است، ثانیا در مدل جداگانه تاثیر آلودگی زیست محیطی بر روی مخارج بخش سلامت مثبت نتیجه شد، ثالثا آلودگی زیست محیطی بر روی امید به زندگی برای اعتماد بیشتر به نتایج، برآورد شده و اثر منفی آن حاکی از این است که آلودگی زیست محیطی طی روند رشد اقتصاد، سلامتی عمومی را دچار آسیب کرده و بخشی از منابع مخارج اقتصاد را اتلاف کرده و روند رشد اقتصادی را کند میکند.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، مخارج سلامت، رشد و توسعه پایدار
 • ناصر محرم نژاد*، فرهام امین شرعی، مینا ترابی فرد، ساناز توتونچیان، فهیمه رحیمی، رامین زارع، ناهید محبی، سید ابوالقاسم میرحسینی، رویا موسی زاده، عبدالرضا نوفرستی صفحه 41
  فضای باز وسبز شهری نه تنها بدلیل اهمیت تفریحی شان مورد توجه اند بلکه بدلیل نقشی که در حفظ وتعادل محیط زیست شهری وتعدیل آلودگی هوا و پرورش روحی و جسمی ساکنان ایفا می کنند ارزشمند میباشند. متاسفانه ایجاد وتوسعه فضای سبز شهری همواره با تهدید ها وفرصت ها مواجه بوده است شهر تهران با وسعت 663 کیلومتر مربع وجمعیت بیش از 7/5 ملیون نفر ودارا بودن بیش از 1600 بوستان ، با کمبود فضای سبز و پراکنش نامناسب روبرو بوده، برای توسعه ونگهداری فضای سبز خود با مشکلات و چالش های جدی روبرو است.با توجه به اینکه یکی از مشخصه های شهرهای پایدار کمیت وکیفیت فضای سبز شهری می باشد به منظور دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز شهری تهران وتدوین استراتژی های مناسب نقش مهمی در توسعه پایدار شهری دارد که هدف از این تحقیق می باشد.
  در این مطالعه تلاش گردید تا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای ومیدانی و پرسشنامه از کارشناسان وخبرگان در ابتدا به شناسایی تقاط ضعف وقوت و فرصت وتهدید های فضای سبز تهران پرداخته شده که در این میان نقاط قوت،ضعف،.فرصت،.تهدید شناسایی گردید. سپس با استفاده از ماتریس عوامل استراتژیک داخلی وخارجی (IFE-EFE) ارزیابی واولویت بندی شدند. با استفاده از مدل SWOT به ارائه وتدوین استراتژی ها وراهبردهای توسعه ونگهداری فضای سبزاقدام، سپس با تکمیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی موسوم به QSPM استراتژی ها اولویت بندی شدند.
  کلیدواژگان: فضای سبز، استراتژی، QSPM SWOT
 • سمانه زاهدی، امیر هدایتی آقمشهدی* صفحه 51
  توسعه اکوتوریسم برای استفاده از جاذبه ای طبیعی، تفریحی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی نیازمد برخوردای از سیستم مدیریتی همه جانبه در سطح یک منطقه می باشد.
  استان گیلان و شهرستان انزلی بدلیل داشتن توانایی های طبیعی خدادادی، از جمله مناطق مستعد گسترش اکوتوریسم در ایران می باشند. به همین منظور در این تحقیق به برسی وضعیت اکوتوریسم و ارائه مدل پایدار مدیریتی اکوتوریسم در محیط های پیرامون تالاب انزلی پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا به کمک مدل DPSIR ، بررسی جامعی در مورد ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مرتبط با گسترش اکوتوریسم در محیط پیرامون تالاب انزلی پرداخته شد. سپس با استفاده از پرسشنامه از مردم بومی، طبیعت گردان، به برسی تاثیر اکوتوریسم بر روی محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه پرداخته شد و تاثیر برنامه ریزی و مدیریت در بهبود وضعیت اکوتوریسم بررسی شد، و در نهایت به کمک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)، سیستم مدیریت پایدار توسعه اکوتوریسم را در منطقه تالاب انزلی ارائه شد.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل محیط زیستی، بهداشت و امنیت و مسائل اقتصادی و زیرساختی به ترتیب، بیشترین اهمیت را بین مردم بومی و گردشگران دارا می باشد. همچنین برای مدیریت پایدار اکوتوریسم در منطقه و حرکت در راستای توسعه پایدار در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، مشتری مداری، فرایندهای درونی و بالاخص سازمانی و آموزش مرتبط با توسعه اکوتوریسم برای مردم بومی و گردشگران می تواند کارساز باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت اکوتوریسم، تالاب انزلی، مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)، مدل DPSIR، پرسشنامه
 • ترجمه: زهرا زمانیان* صفحه 63
  تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت و افزایش مصرف، همراه با گسترش شهرنشینی همگی باعث افزایش فشار بر مدیریت آب می شوند. این چالش جهانی اغلب می تواند در سطح محلی- با بهینه سازی نقش جامعه مدنی در شهرها-به خوبی دیده شود. اگرچه برای ارزیابی پایداری کشورها و شهرها روش هایی وجود دارند اما برای بررسی پایداری مدیریت آب شهری هیچ چارچوبی اختصاص داده نشده است. به همین منظور ما در این مقاله لیست جامعی از شاخص ها را (طرح شهری) گردآوری کرده ایم. طرح شهری بعنوان اولین گام برایدرک بهتر و رسیدگی به چالش های مدیریت یکپارچه آب شهری پیشنهاد می شود. طرح های شهری،مدیریت یکپارچه آب شهری را قابل مقایسه کرده وموجب تبادل تجارب موفق در بین شهرها برای پرداختن به چالش های پیش رو می شود. این طرحامکان مرور اجمالی سریع و بررسی پایه را فراهم کرده و عناصری از انواع مختلف روش ها را شامل می شود؛ مانندحجم آب مصرفی، متابولیسم شهری و خدمات زیست بومی. این شاخص ها به 8 دسته گسترده تقسیم بندی شده اند از جمله: 1. امنیت آب؛ که از رویکردحجم آب مصرفی که توسط هوکسترا و چاپاگین (2007) ارائه شده است تبعیت می کند. 2.کیفیت آب؛ که آب های سطحی و آب های زیرزمینی را شامل می شود. 3. آب آشامیدنی. 4. بهداشت 5. زیرساخت ها 6. ثبات آب و هوایی 7. تنوع زیستی و جاذبه 8. حاکمیت. تجربیاتی که در آنهااز طرح های شهری برای شهرهای رتردام، ماساچوست و ولنو (در هلند) استفاده کرده اندچنین نمونه های موفقی را دربرمی گیرند. می توان این چنین نتیجه گیری کرد که سادگی (راحتی محاسبه و در دسترس بودن داده ها) شفافیت، و ارتباط آسان،طرح شهری رابعنوان اولین گام در فرآیند درک، تجسم، توسعه و اجرای اقدامات برای دگرگون کردن مدیریت آب شهری به یک ابزار ارزشمند برای سیاست گزاران، تصمیم گیران و مدیران منابع تبدیل می کند. بهترین نتایج زمانی بدست می آیند که تمامی دست اندرکاران و افراد ذینفع در این فرآیند دخیل بوده و از ابتدا به درستی با یکدیگر در ارتباط باشند.
  کلیدواژگان: پایداری، مدیریت آب، تغییرات آب و هوایی، متابولیسم شهری، حجم آب مصرفی، طرح شهر
|
 • Beytollah Mahmoudi *, Afshindanehkar Page 1
  Awareness of how natural land cover c hanges to land use are very important for control and reduce natural disaster , natural resources management and predict land use chenges. In this study investigation Land use and Land cover in topographic zones in Mazandaran province has been done . we used two factors including elevation and slope for zoning topographic zones in this province to plain, semi plain, foothills and mountain. After mapping land - use and land - cover by using Thematic maps, these layers were overlaid with topographic zones. Accordin g to this research plain regions are the minimum area with 16.92 percent and foothills regions are the maximum area with 38.15 percent. 74.12 percent of total land in Mazandaran province is used by m an - made land use . Result showed more than 90 percent of t he plain regions land in this province are destroyed to agriculture land. Also 30.53 percent of semi plain region, 9.85 percent of foothills land and 6.74 percent of mountain land have been change from their natural cover and rate of land use changes is 0. 34 in this province.Many of today's environmental problems such as flooding, a high rate of land erosion and sedimentation of streams resulting from the m an - made land use of this province.
  Keywords: Land cover, Land use, Topographic zones, Mazandaran province
 • Vahid Nikzad, Zahra Ghorbaninia*, Saeed Karimi Page 15
  In most countries with the global increase of population and the human's need to travel and recreation, tourism development is known as a means of creating jobs and attracting foreign capital. Since tourism is done in the natural, social, cultural environment, Leaves significant eff ects, that environmental degradation is one of them. In this context, environmental impact assessments can play an important role in identifying the potential effects of development and decrease environmental problem and contribute to sustainable developme nt. One of the most common methods of environmental impact assessment, is the matrix method . Among the matrices, the Leopold matrix can be noted . The merits of this matrix is summing up the positive and negative effects of the projects. In this matrix, at first the effects of the activity, have been identified and then Severity (extent of impact) a nd the importance of magnitude the desired effect is considered. Leopold matrix change its nature to the modified matrix. Nowadays with valuation To - 5 is kn own as Iranian matrix and could take the place of many conventional methods of impact assessment. Therefore, in this research Iranian matrix is used for environmental impact assessment. The results showed that in this project, the construction and operatio n phase isnt containing negative consequences with average rankings Less than 3.1. So, Savojbolagh tourism region by considering environmental consideration and strategies for reducing the negative impacts of average and weak level, is confirmed.
  Keywords: Tourism, Environmental impact assessment, The modified Leopold matrix, Iranian matrix, Kouhsar
 • Nafiseh Marsousi, Nabiollah Hosseini*, Reza Hosseini Kahnooj Page 25
  The issue of environmental sustainability during the three decades of the twentieth century in particular attracted the attention of many people, especially researchers and governments, and since that cities today as the most important factors affecting environmental s ustainability are. Demand for sustainable urban development and sustainable cities is the biggest challenge facing humanity in the twenty - first century . The aim of this study was to evaluate the Environmentally - friendly development In the city of Khuzestan province.This research Practical the method of descriptive - analytic. In this study, 11 indicators were used And to analyze the data, hierarchical and VIKOR topsis Average Rank was used. According to the studies conducted According to the results City De zful, Andymeshk and Ahvaz Enjoy City Shadegan and Rāmhormoz as disadvantaged Most city in Khuzestan province were identified in the environmental sustainability compone.
  Keywords: Develop environmental sustainability, Khuzestan province, hierarchical methods
 • Hasan Heidari, Yousef Mohammadzadeh*, Faezeh Khajei Page 31
  Today, the major challenges of growth and sustainable development for communities, related to the environment and health . In recent decades , increasing environmental contaminat , such as air pollution , communities have faced with a wide range ofdiseases and increased health care expenditure and reduced the labor productivity. While increasing health expenditure, boost economic growth a nd development, but pollutions reduces the positive impact of these expenditures on economic growth. In fact , a large part of the country's finances and budget spent on Pollution effects and diseases resulting therefrom, instead of spending for economic development . In this study, the relationship between health expenditure, environmental pollution and economic growth in the 50 countries in the period 1996 to 2012 has been investigated. Results have been estimated using panel data and generalized method o f moments(GMM). The results show that health expenditure is significant and positive impact on economic growth. However, with economic growth but may also increase health expenditure. For a detailed examination of the issue of different approaches have bee n used. First, cross - contamination due to environmental and health expenditure were included in the model and its impact on economic growth is negative; Second, in a separate model environmental impact of pollution on health expenditure is investigated an d the result is a significant positive effect. Third, the impact of environmental pollution on life expectancy estimated and the negative effects of that say the environmental pollution along with economic growth, Public health damage and the loss of part of the expenditure, and in other words, economic growth slows.
  Keywords: environmental pollution, health expenditure, growth, development sustainable
 • Nasser Moharamnejad*, Farham Aminsharei, Mina Torabi, Fard, Sanaz Totonchian, Fahime Rahimi, Ramin Zare, Nahid Mohebi, Seyed, Abolghasem Mirhosseini, Roya Mosazadeh, Abdolreza Noferesti Page 41
  Urban open and green space is considered not only for recreational importance, but also the role having in conservation and sustainability of urban environment and reducing of air pollution and growth of inhabitants mentally and physically. Unfortunately, creating and developing an urban green space is faced with problems and deficiencies. Tehran capital city with area 663 km 2 and population more than 7.5 million people and having more than 1600 gardens always has been faced with lack of green space and improper distribution, and it is faced with serious challenges and problems in developing and conserving green space. Since one of the characteristics of sustainable cities is the quality and quantity of urban green space, identify ing weaknesses and strengths and development threats and opportunities and conserving Tehran urban green space and formulating good strategies have important role in sustainable urban development in order to attain urban sustainable development in Tehran w hich is the objective of this study. In this study, at first we tried to identify strengths and weaknesses and opportunities and threats in Tehran urban green space with collecting necessary information by library and field studies and questionnaire from e xperts and specialists, which in this regard, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified. Then, using matrix of internal and external strategic factors (IFE - EFE), we evaluated and prioritized the opportunities and threats and str engths and weaknesses. We presented and formulated development and conserving strategies using model SWOT strategies were introduced. Strategies were prioritized with completing quantitative strategic planning matrix called QSPM.
  Keywords: green space, strategy, Tehran, QSPM, SWOT
 • Samaneh Zahedi, Amir Hedayati, Aghmashhadi* Page 51
  Ecotourism development for the use of natural attractions, entertainment, sports, social and economic require a comprehensive management system at the level of a region. Anzali in Gilan province due to the natural God - given abilities, including areas prone to the development of ecotourism i n Iran. Therefore, in this study to check the status of ecotourism and sustainable management models of ecotourism in wetland environments are discussed. In this study, using the DPSIR, a comprehensive study on the characteristics of the economic, social a nd environmental impacts associated with the development of ecotourism in wetland environment were discussed. Then using a questionnaire from indigenous peoples and tourists, the impact of tourism on the environment and social and economic problems in the region were investigated and the impact of improving the planning and management of ecotourism was examined, and finally with the help of the Balanced Score Card (BSC), a sustainable management system wetland ecotourism development in the region was presen ted. The results show that environmental issues, health and safety and economic issues and infrastructure, respectively, between indigenous people and tourists have the most important. As well as for the sustainable management of ecotourism in the region m oving towards sustainable development, taking into account economic, customer, internal processes, particularly related to the development of ecotourism organization and training for local people and tourists can help.
  Keywords: Ecotourism Management, Anzali Wetland, Balanced Score Card (BSC), DPSIR model, questionnaire
 • Zahra Zamanian Page 63
  Climate change, population growth and increased consumption, coupled withurbanization, are all placing increased pressure on water management. This global challengecan often best be addressed at the local level, e.g. in cities by optimizing the role of civilsociety. Although there are approaches for assessing the sustainability of countries and cities,there is no dedicated framework for the assessment of the sustainability of urban watermanagement. We have therefore compiled a comprehensive list of indicators (the cityblueprint) for this. The city blueprint is proposed as a first step towards gaining a betterunderstanding and addressing the challenges of integrated urban water management(IUWM). City blueprints will enable the IUWM of cities to be compared, and stimulatethe exchange of success stories (good practices) between cities to address the enormousIUWM challenges which lie ahead. The city blueprint provides a quick scan a nd baselineassessment. It comprises elements from a variety of methodologies, such as water footprint,urban metabolism and ecosystem services. The indicators have been subdivided into eightbroad categories, i.e. (1) water security following the water footp rint approach developed byHoekstra and Chapagain ( 2007 ), (2) water quality, which includes surface water andgroundwater, (3) drinking water, (4) sanitation, (5) infrastructure, (6) climate robustness, (7 biodiversity and attractiveness and (8) governance. Experience using city blueprints for the citiesof Rotterdam, Maastricht and Venlo (in the Netherlands) have been included as practicalexamples. It was concluded that simplicity (ease of calculation and data availability), transparencyand ease of communicat ion makes the blueprint a valuable tool for policy makers, decisionmakers and resource managers as a first step in the process of understanding, envisioning,developing and implementing measures to transform the water management of cities. The bestresults a re obtained when all the stakeholders are involved and connected right from the start.
  Keywords: Sustainability, Water management, Climate change, Urban metabolism, Waterfootprint, City blueprint