فهرست مطالب

پژوهش هنر - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا صیاد، ناهید گیل امیررود* صفحات 1-8
  تحت تاثیر سلطه نگره ثنویت انگارانه در فلسفه غربی، تمرکز بر آموزش و یادگیری غیرتجسدیافته، به گفتمان مسلط در مباحث تعلیم و تربیت تبدیل گردید. با گسست و فراروی از نگره های کار تزیینی، در سال های اخیر نوعی چرخش به سوی توجه به اهمیت بدن در فرایند ادراک پدید آمده است؛ و توجه به تن یافتگی در آثار نظریه پردازان تعلیم و تربیت معاصر، حضوری پررنگ یافته است. موریس مرلوپونتی، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، یکی از صاحب نظران در مباحث مرتبط با تن یافتگی است. اندیشه فلسفی محوری مرلوپونتی طرح این نکته است که ادراک پدیداری بدنی است، نه رویدادی ذهنی. مرلوپونتی نشان می دهد که اجتناب از تصدیق آمیختگی حواس، و واقعیت جسمانی ادراک در سنت فلسفی غربی، جایگاه بدن را به حاشیه رانده و به موقعیتی به مراتب نازل تر از ذهن تقلیل داده است. با قراردادن ادراک به مثابه عملی اساسا جسمانی، مرلوپونتی جسمانیت را به مثابه پیش شرایطی ضروری جهت تجربه کردن و کسب دانش موردتاکید قرار می دهد. این پژوهش که از نوع نظری و با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، می کوشد این نکته را آشکار سازد که بهره گیری از نظریه های مرلوپونتی درباره ادراک بدنی، رابطه بیناسوژه ای، مواجهه و همزیستی، می تواند درخصوص بحث تعلیم و آموزش هنر بسیار راهگشا باشد. از این منظر، فضای آموزش هنر، باید محیطی فراهم کننده مواجهه و همزیستی درنظر گرفته شود؛ در این محیط افراد می توانند براساس تجربیات زیسته خود، آثار هنری را ادراک کنند و در روند دیالوگ و مباحثه، با دنیاهای زیسته دیگر فراگیرندگان نیز آشنا گردند. بدین منوال در فرایند آموزش هنر، گونه ای درهم آمیختگی میان پرسپکتیوهای متفاوت فراگیرندگان نسبت به آثار هنری ظهور می یابد.
  کلیدواژگان: سوژه تن یافته، آموزش هنر، ادراک بدنی، مواجهه، همزیستی، نظریه مرلوپوینتی
 • مهناز محمدی خشویی *، فرزانه فرخ فر صفحات 11-22
  دوره حکمرانی آل مظفر (740-795 ه.ق.)، دورانی کوتاه و سراسر آشوب و اغتشاش بود؛ ولی در همین زمان اندک، مکتب نگارگری شیراز تحت حمایت آل مظفر، وارد مرحله جدیدی از بالندگی گردید. حس و فضای بصری متفاوت در نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های آل مظفر، این نکته را در ذهن تداعی می کند که شاید اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره به ایجاد تحول در مصورسازی مجلس رستم و سهراب منجر شده باشد.
  هدف از انجام:این پژوهش، بررسی زیرساخت هایی همچون مضمون و عناصر بصری در مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه های مکتب شیراز آل مظفر است تا ضمن کشف وجوه تشابه و تفاوت، تاثیر اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار را در مصورسازی این مجلس دریابد. پرسش اصلی این است که: آیا تغییر در اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر، به ایجاد تحول در مصورسازی مجلس رستم و سهراب منجر شده است؟ بدین منظور، پژوهش حاضر در چهار بخش اصلی تنظیم گردیده است: 1. معرفی اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر 2. مصورسازی شاهنامه در دوره آل مظفر 3. تحلیل نگاره های مجلس نبرد رستم و سهراب 4. تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی مجلس نبرد رستم و سهراب.
  این پژوهش با بهره گیری از روش های نظری، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به بیان موضوع، پرداخته است. نتایج تحقیق مبین آن است که نگارگران این دوره، هم سو با تحولات سیاسی و شرایط جامعه خود، به صحنه پردازی این داستان پرداخته اند و این امر به ویژه در منظره پردازی، پیکره نگاری، اجرا و فضا سازی آثار هویداست.
  کلیدواژگان: مکتب نگارگری شیراز، عصر آل مظفر، شاهنامه فردوسی، نبرد رستم و سهراب
 • سلمان وحدت *، حسن سجادزاده صفحات 25-38
  هنر شهری به عنوان یک ابزار موثر و ارزشمند نقش مهمی در کیفیات فضاهای عمومی دارد. عناصر هنری مستقر در فضای شهری می توانند زمینه ساز حضور یا عدم حضور شهروندان در فضاهای شهری باشند. دراین راستا، هدف از این پژوهش بررسی نقش هنرهای عمومی و شهری با تاکید بر گرافیک شهری در حضورپذیری و مردم گرابودن فضاهای عمومی است. باتوجه به اهداف و ماهیت تحقیق، سوال ها مبنی بر این است: 1. وی‍ژگی ها و ابعاد گرافیک شهری درجهت افزایش میزان حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری کدام اند؟ 2. تاثیر و ضریب همبستگی عوامل و ابزارهای گرافیک شهری جهت حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری به چه میزانی است؟ درپی پاسخگویی به سوال های مذکور، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از شیوه های مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده در بستر مطالعات میدانی و پرسش نامه بهره گرفته شده است. همچنین، به منظور محاسبه و تحلیل مقدار بارهای عاملی و شدت و ضریب همبستگی بین معیارها و زیرمعیارها از نرم افزارهایSPSS و LISREL استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، می توان و ابعاد مفهومی گرافیک شهری را با رویکرد افزایش میزان حضورپذیری فضاهای شهری در قالب چهار مولفه: فرم (عوامل کالبدی)، عوامل اجتماعی، عوامل معنایی، عوامل محیطی و 24 شاخص و زیرمعیار، طبقه بندی و ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص آب نماها و فواره های هنری با بار (0.87)، در مولفه عوامل کالبدی، شاخص اماکن هنری عمومی –گالری با بار (0.94) در مولفه عوامل اجتماعی، شاخص ارزش های فرهنگی مکان با بار (0.87) در مولفه عوامل معنایی و شاخص مبلمان شهری (هنری) با بار (0.79) در مولفه عوامل محیطی، بیشترین تاثیر را بر روی معیار خود داشته اند. همچنین نظربه مدل اندازه گیری تحقیق، میزان شدت و ضریب همبستگی بین دو معیار عوامل کالبدی و عوامل اجتماعی با بار (0.89)، بیش از سایر معیارهای دیگر در پارک مردم همدان است.
  کلیدواژگان: هنر عمومي، شهري، گرافيک شهري، فضاهاي شهري، حضورپذيري، همدان
 • عباس ایزدی *، مهناز شایسته فر صفحات 39-57
  لچک وترنج ازجمله طرح هایی است که همانند سایر مناطق روی قالی های جمهوری آذربایجان و قشقایی های فارس نقش بسته است؛ قالی های این دو حوزه به لحاظ ساختار این نوع طرح، دارای شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگرند. مطالعه ویژگی های ساختاری یادشده می تواند علاوه بر آشنایی با نحوه طراحی قالی های لچک وترنج این مناطق، به شناسایی و ارزیابی هرچه بهتر ویژگی های بصری قالی های آنها نیز یاری رساند. در این تحقیق که با هدف شناسایی و معرفی ویژگی های ساختاری طرح لچک وترنج قالی های این دو منطقه صورت پذیرفته، تلاش شده تا به این سوال اساسی پاسخ دهد: تاثیرپذیری احتمالی ساختار لچک وترنج قالی های قشقایی های فارس از لچک وترنج قالی های جمهوری آذربایجان در کدام بخش از ساختار این نوع طرح، بیشتر نمود یافته است. به همین منظور در این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است، با انتخاب نمونه هایی از هریک از مناطق یادشده که به لحاظ ساختار، تطبیق پذیری بیشتری با یکدیگر داشته اند، پنج نمونه قالی و در مجموع ده نمونه انتخاب و موردتطبیق و ارزیابی قرار گرفت. مطالعه نمونه های انتخابی نشان داد، با وجود برخی تفاوت ها میان ساختار طرح لچک وترنج در دو حوزه موردبررسی، شباهت های چشمگیری به لحاظ ساختار میان آنها وجود دارد. این شباهت های ساختاری دربردارنده طرح ترنج؛ تعداد، شکل و نوع ترنج ها، ساختار طرح لچک؛ شکل و نوع لچک ها و هماهنگی میان طرح لچک وترنج به لحاظ شکل، اندازه و نقش مایه های موجود در آنهاست که میان قالی های دو منطقه مشاهده می گردد.
  کلیدواژگان: قالی، قالی های جمهوری آذربایجان، قالی های قشقایی های فارس، طرح لچک وترنج
 • محمد مهوش *، مهدی سعدوندی صفحات 59-73
  بنابر عقیده برخی صاحب نظران، معماری اسلامی تحت تاثیر ارزش های اسلامی شکل می گیرد، محتوای دینی دارد و باورها و ارزش های دینی را متجلی می سازد. اما باتوجه به اینکه اغلب ارزش های اسلامی در قالب مفاهیم انتزاعی قرار می گیرند برای افراد مختلف دارای معانی گوناگون بوده و هرکس به دلخواه خود، آنها را تعریف کرده و در بنا متجلی می سازد. نبود اتفاق نظر در برداشت از مفاهیم اسلامی، مبین ضرورت تدوین شاخص هایی است که بتوان بر مبنای آن چهارچوب معماری اسلامی را مشخص کرد. اما منظور از شاخص و شاخص سازی چیست؟ چگونه می توان به آن دست یافت و فرایند دستیابی به شاخص چگونه است؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اسناد موجود، به شناسایی روش شاخص سازی که عمدتا در تحقیقات پیمایشی کاربرد دارد، پرداخته شده است تا با شناخت این روش بتوان به امکان به کارگیری آن در مطالعه معماری اسلامی پی برد. شاخص ها، نشانگرهایی هستند که فرایند جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری منطقی و به طورکلی جهت فعالیت را مشخص می کنند و چهارچوب مناسبی را برای هدف گذاری، تدوین، برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت ها به دست می دهند. البته شاخص سازی، به منظور ساده سازی موقت پیچیدگی ها و کمی کردن نسبی کیفیت ها و جزئی کردن کلیات است و هدف آن پرداختن صرف به کمیات و یا جایگزین نمودن متغیرهای کیفی به اعداد و ارقام کمی نیست؛ بلکه به دنبال روش هایی است تا بتوان یک مفهوم را با واسطه هایی و طی مراحل چندگانه ای به سنجش کمی درآورد. نتایج این تحقیق معرفی فرایند شاخص سازی و تکنیک های آماری مناسب برای اولویت دهی به معرف های شاخص (روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)) است.
  کلیدواژگان: شاخص، شاخص سازی، تحقیق پیمایشی، معماری اسلامی، تبیین مفاهیم
 • سارا قاسمیه *، محمدرضا بمانیان، ابوذر ناصحی صفحات 75-85
  زبان بیان در هنر سنتی و اصیل ایرانی، رمزی است. در این زبان، هر شیء دارای ظاهر و باطنی است؛ یا به بیانی دارای لایه های وجودی متعدد است. به این معنی که هر صورت مادی برای اشاره به معنایی مجرد در عالمی بالاتر به کار می رود. لازمه فهم و بازخوانی این زبان، به عنوان میراث هنر و ادب ایرانی، کسب معرفت درباب دیدگاه و جهان بینی حاکم بر خلق اثر است. در پژوهش حاضر، خوانش ساختار و زبان بیان درختان به سبب سابقه حضور نمادین در جلوه های مختلف هنری به عنوان بخشی از فهم زبان رمزی هنر ایران، موردتاکید قرار گرفته است. در این زمینه، نقش نمادین درخت باستانی سرو در نگاره ها و باغ های ایرانی به عنوان موثق ترین نمونه های خلق فضای مثالی، موضوع تحقیق است. درواقع هدف کلی پژوهش، بررسی نقش نمادین و رمزآمیز درختان در طراحی محیط در ارتباط با زمینه های خیال انگیز فضاست.
  روش تحقیق، پژوهشی تاریخی و تطبیقی است و گردآوری اطلاعات با مراجعه به اسناد کتابخانه ای و بازدید نمونه های موردی، به صورت ارائه جدول مقایسه خصوصیات سرو در باغ و نگارگری ایرانی، صورت گرفته است. در نتیجه این بررسی متوجه تاثیر فرم ویژه درخت سرو بر مخاطب فضا از طریق ایجاد طرح واره های ذهنی معنادار می شویم. به گونه ای که فرم های مختلف سرو، که به طور مشخص به کشیدگی تاج، ارتفاع بدنه، تراکم بافت و تیرگی رنگ آن مربوط می شوند، هریک باعث برداشت مفهومی خاص در ذهن انسان می شوند و درنتیجه تکرار این همراهی، نقش سرو باعث تداعی معانی ازجمله: جاودانگی، پایداری، بلندبالایی و... گردیده است. بنابراین با کاربرد هدفمند درخت سرو در طراحی منظر، می توان از طریق تداعی معانی ویژه، شرایط خیالی و فراواقعی برای مکان ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: عالم خیال، نگارگری ایرانی، باغ سازی ایرانی، سرو، نقوش نمادین
 • افسانه ناظری، یاسر سبحانی فرد، سحر اتحادمحکم * صفحات 87-98
  براساس مطالعات انجام شده درباره بیلبوردهای تجاری، عوامل موثر در استقبال شرکت های تبلیغاتی از بیلبورد بدین قرار است: نوع فعالیت شرکت تجاری، میزان اندازه شرکت، ادراک شرکت ها نسبت به تبلیغات و اثربخشی آنها، فعالیت رقبا و صنعت، توان مالی شرکت، ادراک شرکت ها نسبت به رسانه بیلبورد و منافع آن، نوع فعالیت بازاریابی شرکت تبلیغاتی و میزان ریسک پذیری آن و پاسخ محسوس نسبت به بیلبورد، قیمت رسانه، نوشته ها و جذابیت بصری، حضور محلی، کارآیی رسانه، قوانین محدودکننده، پراکندگی جغرافیایی، قابلیت مشاهده، هزینه و نوع بیلبورد. این تحقیق درپی پاسخ به این سوال است که کدام یک از این عوامل بیشترین تاثیر را بر انتخاب و به کارگیری بیلبورد در تبلیغات تجاری شهر اصفهان دارد؟ هدف از سنجش عوامل مذکور این است که بتوان راهکارهایی برای افزایش مناسب کاربرد بیلبورد در تبلیغات تجاری ارائه داد. این تحقیق از نوع کمی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری به صورت سرشماری، 76 متخصص است که در 35 شرکت تبلیغاتی اصفهان مشغول به کارند. ابزار اصلی جمع آوری داده های تحقیق، پرسش نامه است. پرسش نامه تحقیق پس از سنجش روایی و پایایی آن دراختیار دست اندرکاران تبلیغات قرار گرفت و 60 پرسش نامه برگشت داده شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان این سه عامل، عمده ترین عوامل موثر مربوط به قابلیت های بیلبورد با میانگین 55 است که جذابیت بصری آن، میانگین 03/4 دارد. بنابراین طراحان گرافیک شرکت های تبلیغاتی نقش موثری در کارآیی این رسانه تبلیغاتی دارند که با تکیه بر طرح های بصری جذاب خلاقانه در بیلبوردها می توانند کاربرد بیلبوردها را در تبلیغات تجاری ارتقا دهند.
  کلیدواژگان: تبلیغات محیطی، گرافیک محیطی، بیلبورد، شرکت تجاری، شرکت تبلیغاتی، اصفهان
 • عظیم شمیسا *، علیرضا خواجه احمد عطاری، حسین میرجعفری صفحات 99-112
  اگرچه شکوفایی هنر فولادسازی مربوط به دوره صفویه بوده است؛ ولی دوره قاجار را می توان اوج استفاده از فولاد در عرصه های کاربردی، به خصوص در زمینه ابزارآلات دانست. این ابزارآلات را دو گروه از اصناف تولیدکننده و مصرف کننده، استفاده کرده اند. تنوع و تکثر ابزارآلات نشان دهنده تحولات چشمگیر این ابزار در زمینه فرم و کارکرد در دوره مذکور بوده است. از ویژگی های فولادسازی در این دوره توجه هنرمندان به فرم و تزیین اشیا بوده است، به گونه ای که فرم به تنهایی خود گونه ای تزیین بوده؛ تزیین نیز در خدمت فرم عمل کرده است. دراین راستا، این پرسش مطرح می شود که چه رابطه ای بین فرم و نقش، فرم و عملکرد و چگونگی ساخت و تزیین وجود دارد؟ هدف در مرحله نخست، شناسایی و معرفی ابزارآلات فولادی این دوره و در مرحله بعد، نشان دادن رابطه فرم و عملکرد در این ابزار بوده است. ازاین رو نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و ارزیابی کیفی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی (موزه های ایران)، به بررسی و طبقه بندی ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار پرداخته اند. از نتایج تحقیق چنین برمی آید که علاقه مفرط به تزیین گرایی به همراه طبیعت گرایی و به کارگیری فرم های حیوانی با تاکید بر خلوص فرم، توجه ویژه به رابطه فرم و عملکرد و تجربه گرایی ازطریق الگوبرداری از ابزارهای اروپایی، از شاخصه های اصلی ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار بوده است.
  کلیدواژگان: دوره قاجار، ابزارآلات فولادی، اصناف، فرم، عملکرد، تزیین
 • سمیرا رحیمی اتانی *، سیامک پناهی صفحات 113-121
  براساس آنچه نظریه پردازان بینامتنیت تاکید کرده اند، هیچ متنی اصیل نیست. آثار موردبحث نیز چون آثار دیگر واگویه ای از متون پیشین است. به نظر می رسد به کارگیری نظریات بینامتنیت در حوزه نقد در معماری و به کارگیری پتانسیل های این نظریه در معماری، درواقع بررسی یک اثر درارتباط با آثار پیش از آن، می تواند به بررسی و تحلیل بهتر آنها منجر شود. جای خالی این رویکرد در نقد آثار معماری مشهود است. لذا در این پژوهش، ابتدا وجوه مختلف متن و بینامتنیت و نظریه پردازان این رویکرد تشریح و سپس براساس این رویکرد، تعدادی از آثار برنارد چومی نقد و بررسی شده است. درادامه، به مفهوم نظریه فضای بینابین، مطرح شده ازسوی برنارد چومی پرداخته شده است. از نظر وی فضای بینابین، فضایی است که در آن بنای از قبل موجود و آنچه وی جاسازی می کند، به هم می رسند. این نوشته از گونه پژوهش های استدلال – منطقی است که روش پژوهش در آن، بهره گیری از تعقل برای تبیین روابط و درک اجزای یک سامانه ذهنی است.
  پرسش هایی که نگارندگان در پی پاسخ گویی به آنها هستند، بدین قرار است: 1. چگونه نظریه بینامتنیت درمورد یک اثر معماری می تواند مطرح شود؟ 2. چه اشتراکاتی بین فضای بینابین موردنظر برنارد چومی و نظریه بینامتنیت وجود دارد؟
  نتایج بررسی های پژوهش نشان داد که یک اثر معماری مانند یک متن است و درواقع، بینامتنی از آثار قبلی و آثار پس از خود است. نیز به کارگیری بینامنیت در حوزه نقد اثر معماری کارآست. ضمنا ریشه های بینامتنیت در برخی نظریات معماری ازجمله فضای بینابین وجود دارند.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، جولیا کریستوا، برنارد چومی، فضای بینابین، معماری
 • عارفه صرامی * صفحات 123-135
  یکی از کنش های فرهنگی و اجتماعی رایج در میان مردم جهان چه در دوره معاصر و چه در دوران گذشته، ایجاد نقش روی بدن است. به انواع مختلف این رفتار اجتماعی تاتو، خالکوبی و نقاشی روی بدن می گویند. اگر بپذیریم که ایجاد نقوش بر بدن با دیدی زیبایی شناختی هنر است، پس می توان با رویکرد انسان شناسی هنر آن را باتوجه به ساختار فرهنگی و محیطی هر جامعه و با درنظرگرفتن فشارها و محدودیت های آن بررسی کرد.
  این پژوهش کوشیده شده است درراستای ایجاد دیدی بازتر نسبت به تاتوکردن در جامعه معاصر خود با بهره گیری از روش شناسی توصیفی تحلیلی فرانتس بوآس در انسان شناسی هنر، پس از بررسی مشخصه های زیبایی شناختی به جستجوی معنا از منظر هنرمند و مخاطب این هنر بپردازد؛ و با درنظرگرفتن ویژگی های جهانی مشترک در این هنر و حرفه، آن را در ساختار فرهنگی و اجتماعی ویژه خود که سبب ایجاد ویژگی های سبکی خاص شده است، موردمطالعه قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی دو نکته در حوزه انسان شناسی هنر، درباره تاتو است؛ نخست آن که ویژگی های زیبایی شناختی معمول در نظریه های هنری تا چه اندازه درباره تاتو قابل دریافت است؟ و سپس با مدنظر قراردادن این موضوع که تاتو علاوه بر ویژگی های زیبایی شناختی، وابستگی های فرهنگی و اجتماعی ویژه ای نیز دارد، به بررسی کارکردهای تاتو در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر خواهد پرداخت. بنابر پژوهش حاضر
  نقوش تاتو و ایجاد آنها بر بدن ضمن برخورداری از ارزش زیبایی شناختی و ویژگی های تزیینی در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ای چون ایران، می تواند برآمده از تمایلات فردی چون تمایل به زیبایی باشد و مهم تر آن که، دارای معنای نمادینی است که از مناسبات اجتماعی چون تمایلات گروهی و آیینی و بافت فرهنگی و تاریخی ویژه آن جامعه تاثیرپذیرفته و برآنها تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: تاتوکردن، خالکوبی، انسان شناسی هنر، مشخصه های زیبایی شناختی، معنای نمادین، بافت فرهنگی و تاریخی
|
 • Alireza Sayyad, Nahid Gilamirrod* Pages 1-8
  By rupturing and breaking away from Cartesianistic theories which have been indicating to disembodied approach, in recent years a kind of turning point from focusing on mind to attention to the body has been emerged, and embodiment has found very considerable presence in contemporary theories of education. Maurice Merleau-ponty, French phenomenologist philosopher, is known as one of the main experts of contemporary theoretical debates with regards to the embodiment. Merleau-Ponty’s central philosophical thought emphasizes on the point that the perception is a bodily phenomenon, not a mental event. He indicates that avoidance from acknowledging the senses’ intermixture and corporeal reality of perception in western tradition has marginalized the body’s position in western culture and has reduced the body to a level far lower than the mind. By placing perception as a fundamentally bodily act, Merleau-Ponty emphasizes on the corporeality as an essential precondition for experiencing and gaining knowledge. Employing Merleau-Ponty’s theories on bodily perception, intersubjectivity, empathy, encounter and coexistence also could be useful on the art pedagogy’s debate. By referring to Merleau-Ponty’s arguments, it is possible to consider art education as a corporeal and spatial subject, which finds its meaning in relation to other’s corporeality and spatiality. By reconsidering the body’s important position in art education process, the emotions and emphatic feeling play appropriate role in confrontation between learner and artwork, and student can perceive the work according to his own lived experience. Through the process of dialogue, he/she could experience a kind of openness toward other’s lived worlds, as Merleau-ponty argues their perspectives intertwines into each other.
  Keywords: Embodied Subject, Art Pedagogy, Bodily Perception, Encounter, Coexistence, Theory of Merleau, ponty
 • Mahnaz Mohammadi Khoshouei *, Dr Farzaneh Farrokhfar Pages 11-22
  The reign of Al-Muzaffar was short and full of chaos and unrest, but in this short period, Shiraz painting school has entered a new phase of development under the protection of Al-Muzaffar. Different visual sense in the paintings of the battle of Rostam and Sohrab in Al-Muzaffar Shahnameh reminds the fact that the political and social situation in this period might have led to change in the course of visualization of Rostam and Sohrab battle.
  The study aimed at investigating infrastructures like content and visual elements in the battle of Rostam and Sohrab in Shahnameh of Al-Muzaffar Shiraz school, to explore the similarities and differences, as well as understanding the impact of political and social conditions of that time in the visualization of this battle. The main question is: Has change in the political and social situation of Al-Muzaffar period led to development in the visualization of Rostam and Sohrab battle
  ? In order to answer this question the present study is arranged in four main sections: 1. Introduction to political and social conditions in Al-e Muzaffar regime 2. Shahnameh visualization in Al-e Muzaffar regime 3. A synopsis of Rostam and Sohrab battle 4. Impact of al-Muzaffar political and social conditions on the visualization of the Rostam and Sohrab battle.
  This study has expressed the issue using theoretical, descriptive, analytical and adaptive methods. The results of the research indicate that the painters in this period have dramatized the story consistent with the political developments and conditions of their own society and this point is particularly obvious in landscaping, iconography, creating atmosphere (mood), designing, angle of viewing, and combination of the works.
  Keywords: Shiraz School of painting, Al, e Muzaffar period, Ferdowsi's Shahnameh, Rostam, Sohrab Battle
 • Salman Vahdat *, Hassan Sajadzadeh Pages 25-38
  Urban art as an effective and valuable tool has an important role in the qualities of public spaces. The existence of artistic elements in an urban space can be a precondition for the presence or absence of citizens in urban spaces. In this context, the aim of this study was to examine the role of urban and public arts with an emphasis on urban graphics in presence and people-oriented factors of public spaces. According to the objectives and nature of this research, the questions are as follow: 1.
  What are the characteristics and environmental dimensions of urban graphics to increase the citizen participation in urban areas? (2) What extent is the effect and correlation coefficient of urban graphics tools and factors for the presence of citizens in urban areas? In order to answer the questions, the following methods were used: Descriptive and analytical research method and by means of reviewing documents, images and texts in the context of documents and literature and also the case study method and observational research method in the context of field studies and questionnaire. And also the SPSS and LISREL software were used to analyze and calculate the load factors and the correlation coefficient between criteria and sub-criteria. According to the research results, the conceptual framework of urban graphics can be classified and presented by the approach of increasing in the presence of urban spaces and by the format of four components: form factors (physical factors), social factors, meaning factors, environmental factors and 24 indices and sub-criteria. The findings indicate that the index of waterfront and fountains with time (0.87) in the component of physical factors, index of public art places - galleries with time (0.94) in the component of social factors, cultural values index of place with time (0.87) in the component of meaning factors and the index of urban furniture (artistic) with the time (0.79) have the most influence on their own criteria. Social factors with the times (0.89) more than other measures of Hamedan is in the park.
  Keywords: Urban – public art, Urban Graphics, Urban spaces, Presence, Hamadan
 • Abbas Izadi*, Mahnaz Shayestefar Pages 39-57
  Corner Medallion design is among the designs that as in other regions has been applied on Azerbaijan rugs and Fars Qashqais. The rugs of these two regions have similarities and differences due to the structure of this type of design. In addition to learn how to design corner medallion rugs of these regions, Study of these structural characteristics can help to identify and evaluate of visuals features in their rugs.This research that has been done with the aim of recognition and introduction of the structural characteristics of Corner Medallion design in the rugs of these two regions tried to explore the probable influence of the design structure of Corner Medallion in Qashqais rugs from Corner Medallion design in Azerbaijan rugs and especially determine that part of structure of this design which has been most represented. For this purpose, in this research that is descriptive -comparative and its information has been collected on the basis of library research, with selection of ones that have been more compatible with each other, we have chosen five rugs from each of the above mentioned regions (totally ten examples) and we have compared and evaluated together.The study of chosen examples shows in spite of some extant differences among the design structure of Corner Medallion in these two regions, there are impressive similarities among the rugs of two regions in design structure of Corner Medallion including number, form and medallion type ;design structure of Corner Medallion including form and Corners type and harmony between Corner Medallion designs in form, size and the motifs that exist in them.
  Keywords: Rug, Azerbaijan rugs, Fars Qashqais rugs, Corner Medallion design
 • Mohammad Mahvash *, Mahdi Saedvandi Pages 59-73
  According to some scholars, Islamic architecture is influenced by Islamic values. It has religious contents and represents religious beliefs and values. But as regards the most Islamic values are in the form of abstract concepts, they have different meanings for different people and everyone has its own definition and displays it in buildings. This lack of consensus on Islamic concepts points to the need to develop some indexes which can identify the framework of activities based on them. But what is the index and indexing? How can it be achived and how to achive the process of it. For this purpose, this study examined the documents, to identify indexing method which has been used mainly in survey research. Indices, are thoes indicatores that determine the process of collecting, classifying, analysing data, logical conclusion, and generally the activity’s orientation and provides appropriate framework for targeting, developing, planning and assessment of activities. It should be noted, that the index and index constructing is in order to simplify the complexities temporarily and quantify the qualitis and minify the generalities and its purpose is not only on quantities or replacing quality variables with numbers and quantities but looking for ways to make a quantitative assesment of the intermediaries by taking multiple steps. In results, the Index making process in architecture is discussed and the appropriate statistical techniques to prioritize indicators of index has been presented: the Delphi method and Fuzzy Analytic Hierarchy Process.
  Keywords: Index, Indexing, Survey Research, Islamic Architecture, Concepts Explanation
 • Sara Ghasemiyeh *, Dr Mohammad Reza Bemanian, Dr Aboozar Nasehi Pages 75-85
  In traditional Persian Art, everything is esoteric. It means that any semblance used to refer to an abstaract meaning in a higher realm. Recognition the ideology affecting the arts is necessary to understand the language of Persian Art. The aim of this study is to investigate the structure and language of expression trees, due to the long history of symbolic role of trees in art. In this regard, symbolic role of Cypress tree in Persian garden and painting as the most credible examples of creating imaginal world, is emphasised. In fact the research is about symbolic and imaginary role of trees in enviromental design.
  Based on the above, the main purpose of the present research is to determine whether the symbolic botanic elements (e.g. the cypress tree) used in landscaping can truly create a visionary image in the viewer’s mind. The historical and comparative methodology was used to study the history of alluding to cypress tree in Iranian art forms and comparing the different ways this tree had been symbolized in Iranian gardens and paintings. Considering the extensive research about tree motifs, This paper tries to establish a relationship between Illustration and Landscape design, by the new approach. The required information was collected by using library documents and visiting different Iranian gardens. Data analysis was conducted qualitatively and quantitatively, and the various characteristics of the cypress trees used in the visited gardens were tabulated for comparison. The results showed that the various forms of the cypress tree in nature indeed invoked different meanings in the human mind and that Iranian artists have, by carefully examining these effects, used this tree symbolically in their imagery to convey the intended meanings to the viewer.Cypress has a special visual characteristics and its impact on the viewer is a significant cause of mental schemas. Repeat these designs makes keeping in mind the specific meaning and form to create the symbol.As cypress in Iranian mentality has become a symbol of immortality, sustainability and ...
  Keywords: World of imagination, Iranian painting, Iranian decorative gardens, cypress tree, symbolic images
 • Afsaneh Nazeri, Yaser Sobhanifard* Pages 87-98
  According to studies about commercial billboards, some factors seem to be important to welcome by advertising companies: Type of business activity, The size of the company, Participants’ perceptions of the effectiveness of advertising, Competitors and Industry Activities, Power Financial Corporation, Billboard participants’ perceptions about the media and its benefits, Advertising and marketing activities of its risk-taking, Sensible response to the billboard, Medium price, Written and visual appeal, Local presence, Performance Media, Restrictive laws, Geographical distribution, Visibility, Cost and Billboard. This study seeks to answer these questions that which of these factors with the greatest impact on the selection and use of billboard advertising in the city? Because the measurement of these factors can be good ways to optimize and increase the use of billboard advertising provided. This research is a quantitative survey was conducted. Population for this study was a randomized, 76 specialists are employed in 35 companies of advertising. The main instrument of data collection survey questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire survey involved a total of 60 questionnaires were returned and was advertising. Data obtained by using descriptive statistics were analyzed in spss software. The results show that the most important factors related to Billboard functionality and visual appeal of it. The graphic designer advertisers’ role in the effectiveness of the advertising media that rely on innovative designs visually appealing design and use of billboards can promote commercial advertising billboards.
  Keywords: Environmental advertising, environmental graphics, billboards, business companies, commercial companies, Iafahan
 • Dr Alireza Khaje Ahmad Attari *, Dr Hosein Mirjafari, Azim Shamisa Pages 99-112
  Although the flourishing of steel art is associated with the Safavid period, the Qajar era can also be considered as the summit of steel applications, particularly in making tools. Two groups of trades, producers and users, have used the tools. Diversity of the tools is representative of dramatic development in terms of form and function in this period. The characteristics of steel products in this period was the attantions towards the form and decoration, so that the form alone has acted as a kind of ornament and ornament served for the form. In this regard, a question arises that what is the correlation between form and motif, form and function and the quality of making and decoration? The aim of this study is to identify the steel tools of this period at the first phase and then indicating the relationship between form and function of such a tool. The authors have applied the analytical method and qualitative evaluation, relying on documented sources and field studies (Museums of Iran) to review and classification of steel tools trades in Qajar period. The results indicate that excessive interest in decorating with naturalistic and animal forms, with an emphasis on purity of the form, with specific consideration of the relationship between form and function, and empiricism through patterning European instruments, have been the main characteristics of steel tools trades in Qajar period.
  Keywords: Qajar period, Steel tools, Trades, Form, Function, Decoration
 • Dr Samira Rahimi Atani *, Dr Siamak Panahi Pages 113-121
  According to what the theorists of intertextuality have focused on, no original text has been existed. The mentioned works like other works have been reflections of the earlier texts. It seems that the application of intertextuality in the field of architecture criticism and applying its potentials in architecture, actually the study of a work in connection with previous ones, can be resulted to a better study and analysis. The absence of this approach in architecture criticism is obvious. So In this study firstly we describe various aspects of text and intertextuality and also the theorists of this approach, and then according to this approach, we criticize and investigate a number of works by Bernard Tschumi. Afterwards we address the in-between space theory which has been proposed by Bernard Tschumi. The in-between space in his opinion is a space in which the building already built and what is to be embedded, will be encountered. It seems that in-between space issues in architecture was influenced by the intertextuality theory of Kristeva. Analyzing the similarities between these two concepts (intertextuality and in-between space) is another objective of this research; in fact we seek to demonstrate the roots of intertextuality in some architectural theories such as in-between space. This research is a type of logical- reasoning research which utilizes reasoning to explain the relationships and understand the components of a subjective system.
  The authors sought to answer the questions as follow: 1- How intertextuality can be considered for an architectural work? 2- What is common between in-between space of Bernard Tschumi and the theory of intertextuality?
  The results of this research indicate that a work of architecture is like a text and in fact is an intertextuality of its previous and later works. And the use of intertextuality in the field of architecture criticism is efficient. And also there are roots of intertextuality in some architectural theories such as in-between space theory.
  Keywords: Intertextuality, Julia Kristeva, Bernard Tschumi, In, between space, Architecture
 • Arefe Sarami * Pages 123-135
  Body painting has been practiced in the wide variety of cultures which includes Tattooing, Marking, and Ink Painting. In this study, we have explored whether tattoos should be counted as art and if they should, their aesthetic characteristics have been extracted based on the Franz Boas analytical method in anthropology of art.
  In this study, we attempted to investigate two issues about tattooing: 1) How the common aesthetic characteristics in art theories could be understood in tattoo as an artwork, And 2) According to the fact that, in addition to the aesthetic features, tattoo is also associated with social and cultural dependencies, we sociologically attempted to look for the tattoo’s functions in the contemporary social and cultural structures. Furthermore, considering the similar features of tattooing art in the world, the cultural style of this art has been studied in our society. According to the observations in this study, tattoo not only has aesthetic value in a cultural context, but also has symbolic meaning which influences and is influenced by individual and social leaning.
  Keywords: Tattooing, Marking, Anthropology of art, Aesthetic value, Symbolic meaning, Historical, cultural context