فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/27
 • تعداد عناوین: 17
|
 • گزارش مورد
 • مریم حسینی، غلامرضا خشنود، سعید غلامزاده*، غلامرضا ناصری، طاهره طاریان، عبدالرسول ملک پور، محمد زارع نژاد صفحات 133-137
  زمینه و هدف
  خودکشی دهمین علت مرگ ومیر در دنیا به شمار می آید. گزارش های متعددی در مورد استفاده از مواد غیرمعمول در خودکشی ها وجود دارد. در این میان استفاده از برخی داروها در خودکشی بسیار نادر بوده که یکی از این داروها کلروکین است.
  مورد: جسد خانمی 25 ساله، مجرد و با سابقه بیماری روحی-روانی و چندین نوبت مراجعه به پزشک متخصص اعصاب و روان، در منزلش پیداشده و با شک به خودکشی با دارو و یا سم نامشخص به اداره پزشکی قانونی فارس ارجاع شد.
  نتایج
  پس از معاینه و کالبدگشایی، در نمونه های کبد، کلیه و قلب ضایعه اختصاصی و خطیر پاتولوژیکی مشاهده نگردید. در نمونه صفرا به روش کروماتوگرافی لایه نازک و HPLC کلروکین یافت شد. در نمونه احشاء و محتویات معده نیز به روش TLC با واکنش مثبت چهار (4+) و تایید به روش HPLC و GC-MS کلروکین یافت گردید. پس از بررسی جمیع جوانب، درنهایت علت فوت متوفی مسمومیت با کلروکین و عوارض آن تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن موارد خودکشی در افراد افسرده و با توجه به سوابق مثبت فامیلی و قبلی، استراتژی های پیشگیرانه بر مبنای شناسایی بیماران افسرده و درمان آن ها و نیز آموزش خانواده ها برای تشخیص این بیماری و در کنار محدود کردن دسترسی آزاد به کلرولین و داروهای مشابه آن جهت کاهش عوارض ناشی از Overdose و یا موارد خودکشی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: خودکشی، کلروکین، بیماران افسرده
 • مقالات مروری
 • وحید مظلوم*، وحید سبحانی صفحات 138-145
  زمینه و هدف
  استئوآرتریت زانو به عنوان یک مشکل عضلانی اسکلتی شایع در افراد سالمند به حساب می آید که منجر به درد، ناتوانی، ضعف عضلانی و کاهش سطح کیفیت زندگی بیمار خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مطالعات گذشته در زمینهی تاثیر تمرین های توان بخشی بر کیفیت زندگی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به این عارضه بود.
  مواد و روش ها
  مطالعات انگلیسی زبان مرتبط با تاثیر تمرین درمانی بر کیفیت زندگی و قدرت عضلانی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو، از سال 2000 تا 2016 میلادی از بانک های اطلاعاتی Medline، PubMed، CINAHL، Medlib، IrMedex، Magiran، Spring link، Scopus، Cochrane، Science Direct استخراج شدند و پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، تعداد 11 مقاله برگزیده شدند.
  نتایج
  یازده مطالعه بررسی شده درمجموع شامل 1200 بیمار (میانگین ± انحراف معیار سن: 7/4±5/64 سال) مبتلا به استئوآرتریت زانو بودند. درمجموع 2 مداخله برای این بیماران اعمال شده بود که شامل تمرین درمانی و یوگا بیماری بود. بیشترین تعداد متغیرهای وابسته ی ارزیابی شده شامل پرسشنامه های WOMAC و SF-36 و قدرت بود.
  نتیجه گیری
  مقایسه مداخله های به کاررفته در مطالعه های بررسی شده به دلیل ناهمگنی متغیرهای وابسته ارزیابی شده، گزارش نتایج آن ها جهت معرفی موثرترین روش برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو امکان پذیر نبود؛ لیکن اثرات مطلوب تمرین درمانی در خشکی بر علائم و نشانه های ناشی از این عارضه در مطالعات مرور شده، مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، تمرین درمانی در خشکی، کیفیت زندگی، عملکرد
 • مقالات پژوهشی
 • عبدالنبی پیروی، زهرا فیروزی، محمدحسن مشکی باف* صفحات 146-154
  زمینه و هدف
  سدیم متا بی سولفیت به عنوان نگه دارنده در صنعت مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است دارای اثرات جانبی بر ارگان های بدن از جمله کلیه داشته باشد. دراین مطالعه تاثیر احتمالی سدیم متا بی سولفیت بر بافت کلیه و نقش محافظتی ویتامین های E و C به عنوان آنتی اکسیدان در پیشگیری از اثرات سوء این نگه دارنده غذایی بر بافت کلیه موش های صحرایی نر بالغ بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  48 سر موش نر بالغ 200-180 گرمی از نژاد ویستار به شش گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 30 روز متوالی سدیم متا بی سولفیت mg/kg 520 با توجه به وزن بدن از طریق گاواژ دریافت کردند. همچنین در این مدت گروه های تجربی 2 و 3 و 4 علاوه بر سدیم متا بی سولفیت روزانه به ترتیب mg/kg 100 ویتامین C و Eو گروه تجربی 4 روزانه ترکیبی از mg/kg 50 ویتامین C وmg/kg 50 ویتامین E از طریق گاواژ دریافت نمودند. گروه کنترل فقط آب و غذا و گروه شم علاوه بر آب و غذا، حلال دارو دریافت نمودند. در انتها مقاطع بافت کلیه با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در گروه تجربی 1 سدیم بی سولفیت سبب آسیب به بافت کلیه شد (05/0p<)، در حالی که تیمار با ویتامین های C و E و یا ترکیب هر دو اثر جبرانی داشت و باعث رشد طبیعی بدن می گردد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد اثرات محافظتی ویتامین های C و Eدر برابر عوارض ناشی از مصرف سدیم متا بی سولفیت بر بافت کلیه و رشد بدن برجسته است.
  کلیدواژگان: سدیم متابی سولفیت، ویتامین E، ویتامین C، بافت کلیه، موش های صحرایی
 • لیلا حجازی، سید ابراهیم حسینی* صفحات 155-161
  زمینه وهدف
  ژلوفن از داروهای ضد التهابی است که جهت تسکین درد و کاهش التهابات استفاده می شود. این دارو دارای عوارض جانبی بر بافت های بدن از جمله کبد می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر گیاه خارخسک به همراه ژلوفن بر میزان ترانس آمینازهای کبدی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه تجربی از 56 سر موش صحرایی که به 7 گروه 8 تایی شامل کنترل، شاهد(تیمار با حلال دارو) و 4 گروه تجربی دریافت کننده ژلوفنmg/kg 400، عصاره خارخاسک mg/kg 80، عصاره خارخاسک mg/kg 20 ، ژلوفن با دوز mg/kg 400، عصاره خارخاسک mg/kg 40 و ژلوفن mg/kg400 وخارخاسک mg/kg 80 و ژلوفن mg/kg 400تقسیم گردیدند استفاده شد.ژلوفن به صورت درون صفاقی و خارخسک به صورت گاواژ برای مدت 21 روز تجویز گردید.در پایان ضمن خونگیری ازحیوانات میزان ALT، ASTوALK اندازهگیری ونتایج با آزمون های ANOVA و دانکن آنالیز شدند. معناداری اختلاف داده ها در سطح 05/0>P در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که غلظت ترانس آمینازهای فوق در گروه های دریافت کننده ژلوفن به تنهایی و همراه خارخسک در دوزهایmg/kg 20و40 افزایش معنادار نسبت به گروه کنترل ودر گروه های دریافت کننده خارخسک به تنهایی و خارخسک با دوز mg/kg80 به همراه ژلوفن نسبت به گروه های کنترل و ژلوفن به تنهایی کاهش معنادار ی در سطح05/0 > P می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره خار خسک به صورت وابسته به دوز مانع اثرات منفی ژلوفن بر بافت کبدی و در نتجه بر میزان سرمی ترانس آمینازهای می گردد.
  کلیدواژگان: دانه کنجد، دیابت نوع 2، فاکتورهای بیوشیمیایی
 • رضا آرین*، بهزاد قاسمی، حمید بیضایی، محسن نجیمی صفحات 162-168
  زمینه و هدف
  رفع تهدید مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های بیماری زای زئونوز آبزیان، نیاز به استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی جدیدی چون مشتقات تیازول و پیریمیدین دارد. در این تحقیق به بررسی اثر مهارکنندگی تعدادی از مشتقات جدید بنزوتیازول و تتراهیدروپیریمیدین که به تازگی سنتز شده اند بر روی آئروموناس هیدروفیلا، استرپتوکوکوس اینیایی و ادواردزیلا تاردا از مهم ترین باکتری های بیماری زای زئونوز آبزیان پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  مشتقات بنزوتیازول و تتراهیدروپیریمیدین سنتز و محلول هایی از آن ها با غلظت μg/mL 8192 در حلال DMSO تهیه شد. سپس جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی، از دو روش انتشار در دیسک و براث میکرودایلوشن استفاده شد. در نهایت نتایج به صورت قطر هاله مهار رشد و حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) گزارش گردید.
  نتایج
  بررسی ها، عدم اثر گذاری دو مشتق تتراهیدروپیریمیدین بر هر سه باکتری مورد مطالعه را نشان داد، همچنین هیچ گونه اثر مهارکنندگی از سه مشتق بنزوتیازول بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا مشاهده نگردید. البته اثر مهارکنندگی برای مشتقات بنزوتیازول با [MIC] 256 تا 1024 و قطر هاله مهار رشد 3/0±3/4 تا 1/0±2/18 بر استرپتوکوکوس اینیایی و ادواردزیلا تاردا ثبت شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید بنزوتیازول بر دو باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و ادواردزیلا تاردا اثبات گردید. این امیدواری وجود دارد تا با انجام آزمایشات تکمیلی بر آبزیان به ویژه در شرایط مزرعه، این ترکیبات جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های رایج که باکتری ها به آن ها مقاوم شده اند، شوند.
  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، باکتری های بیماری زای آبزیان، بنزوتیازول و تتراهیدروپیریمیدین
 • حسین سازگار، نگار آذرپیرا، اکبر وحدتی، محمدحسین کریمی، مسعود سلیمانی صفحات 169-177
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 1 یک بیماری خود ایمنی است که با اختلال در عملکرد سلول های بتا پانکراس و کاهش ترشح انسولین همراه است. تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal Stem Cells) به سمت سلول های شبه بتا افق تازه ای را در درمان دیابت باز کرده است. MSCs را می توان از بند ناف استخراج و به سلول های تولید کننده انسولین تمایز داد. مشخص شده است کهmicroRNAs (miRNAs) نقش های کلیدی در چندین مرحله تمایزی سلول های پانکراس ایفا می کنند.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی مشتق از بند ناف انسان را بعد از تولد جنین از ژله وارتون با کمک روش های کشت بافت و سلول جدا، تکثیر و با استفاده از روش فلوسایتومتری اصالت این سلول ها تایید شد. برای تمایز این سلول ها miR-375 با استفاده از لنتی وکتور به این سلول ها وارد و بیش بیان شد. بیش بیان PDX1 و انسولین به وسیله روش RT-PCR اندازه گیری گردید.
  نتایج
  در نهایت تغییرات مرفولوژیکی و بررسی بیان ژن های مارکر نشان داد که Human Umbilical Cord Derived Stem Cells (hUDSCs) را می توان با انتقال miR-375 با کمک وکتور ویروسی به سلول های تولید کننده انسولین تمایز داد.
  نتیجه گیری
  نتیجه این پژوهش، معرفی یک روش جدید و مقرون به صرفه بدون استفاده از سایر فاکتورهای تحریکی برای تمایز سلول های MSCs به سمت سلول های مولد انسولین است.
  کلیدواژگان: دیابت، hUDSCs، miR، 375، وکتور لنتی ویروسی
 • حجت عنبرا، رسول شهروز*، حسن ملکی نژاد، صادق سعادتی صفحات 178-187
  زمینه و هدف
  آنمی همولیتیک ناشی از فنیل هیدرازین که یک ترکیب همولیتیک می باشد، می تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بافتی در کبد گردد. بنابراین، در این مطالعه نقش محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز کبدی ناشی از کم خونی همولیتیک مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 32 موش نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی با دوز ml 1/0 دریافت کردند، گروه دوم ویتامین C با دوز mg/kg 250 به صورت داخل صفاقی همراه با ژل رویال با دوز mg/kg 100 از طریق دهانی روزانه دریافت کردند، گروه سوم فنیل هیدرازین با دوز gr100/ mg6 به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت دریافت نمودند، گروه چهارم به همراه فنیل هیدرازین، ویتامین C و ژل رویال را با دوزهای مشابه گروه های قبل دریافت کردند. پس از 35 روز نمونه های سرمی و بافتی تهیه و برای آزمایشات سرمی و نیز مطالعات هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری مورد استفاده قرار گرفتند.
  نتایج
  فنیل هیدرازین باعث افزایش آلکالین فسفاتاز، آسپارتات ترنس آمیناز، آلانین ترنس آمیناز، مالون دی آلدئید و لاکتات دهیدروژناز و کاهش سوپر اکسید دیسموتاز، ظرفیت آنتی اکسیدانت تام و آلبومین سرم گردید. همچنین، فنیل هیدرازین موجب افزایش در آپوپتوز، قطر سلول هپاتوسیت و قطر هسته آن ها و تعداد سلول های کوپفر گردید. تجویز ژل رویال همراه با ویتامین C تغییرات مشاهده شده در فراسنجه های مذکور را بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  ژل رویال و ویتامین C به عنوان یک مهار کننده رادیکال آزاد قادر به کاهش آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از کم خونی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین در کبد موش می باشد.
  کلیدواژگان: کم خونی، فنیل هیدرازین، آپوپتوز، کبد
 • لیلا کهن*، امید طبیعی صفحات 188-193
  زمینه و هدف
  ناباروری مردان یک بیماری چند عاملی است که در نتیجه بر هم کنش بین فاکتورهای ژنتیکی و محیطی بروز می کند. علی رغم پیشرفت های روش شناختی، هنوز علت 25% از موارد ناباروری ناشناخته باقی مانده است. پروتئین های شوک حرارتی (HSP)، چاپرون های مولکولی هستند که در مراحل مختلف اسپرماتوژنز درگیر می باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش پلی مورفیسم ژنی HSPA1L rs2227956 در ناباروری ایدیوپاتیک مردان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مورد-شاهدی بر روی 342 نفر، متشکل از 143 مرد مبتلا به ناباروری ایدوپاتیک و 199 مرد سالم به عنوان کنترل انجام شد. بعد از استخراج DNA از خون محیطی، تعیین ژنوتیپ به وسیله ی روش PCR-RFLP انجام شد. جهت بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم و ناباروری مردان از آنالیز رگرسیون لوجستیک استفاده گردید.
  نتایج
  تفاوت معنی داری در توزیع ژنوتیپ ها بین افراد کنترل و نابارور مشاهده شد. نتایج نشان داد که افراد حامل ژنوتیپ TC و CC در خطر بیشتری برای ناباروری مردان هستند. همچنین، ارتباط معنی داری بین آلل C و ناباروری در مردان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم HSPA1L rs2227956 با خطر ناباروری ایدیوپاتیک در مردان همراه است.
  کلیدواژگان: ناباروری مردان، ایدیوپاتیک، HSP، پلی مورفیسم
 • عبدالرضا کاظمی*، بهجت کلانتری خاندانی، افسون اشرف گنجویی صفحات 194-201
  زمینه و هدف
  فعالیت ورزشی منظم به عنوان یک عامل پیشگیرانه و کمکی در درمان بیماری های التهابی مثل سرطان مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی IL-10، IL-8 و تعداد گلبول های سفید زنان مبتلا به سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری تحقیق حاضر شامل زنان مبتلا به سرطان پستان شهر کرمان بود. 40 زن مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی، به مدت 8 هفته تمرینات استقامتی (3 جلسه در هفته) با شدت 40 تا 55 درصد ضربان قلب هدف اجرا کردند. 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در حالت ناشتایی 10 میلی لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی ها گرفته شد و غلظت های سرمی IL-10 و IL-8 به روش الایزا توسط کیت Boster اندازه گیری شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی افزایش غیرمعناداری در غلظت سرمی IL-10 ایجاد کرد (113/0P=). اما غلظت IL-8 سرم را کاهش (030/0P=) و تعداد گلبول های سفید را افزایش داد (019/0P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر انجام تمرینات هوازی منظم می تواند از طریق کاهش فاکتورهای التهابی به عنوان یک عامل موثر در کنار سایر روش های درمانی در بهبود بیماری سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، IL، 10، IL، 8، گلبول های سفید، سرطان پستان
 • سید منصور کشفی، قدیر نجات، مریم یزدانخواه، جعفر حسن زاده، طیبه رخشانی، مهین منوچهری خرم مکانی، علی خانی جیحونی صفحات 202-209
  زمینه و هدف
  طرح پزشک خانواده یک نظام کامل بهداشتی- درمانی است که مهم ترین نتایج آن رفع سردرگمی مردم در مراجعه به پزشک و افزایش رضایت مندی از خدمات سلامت است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی نحوه عملکرد پزشکان خانواده و نقاط ضعف و قوت آن بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر 52 نفر از پزشکان خانواده روستایی استان فارس به صورت طبقه ای متناسب در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه عملکرد پزشکان خانواده در 5 حیطه مدیریت، عملکرد، قرارداد دستورالعمل، مشارکت جامعه و نتایج بود. داده های گردآوری شده به نرم افزار SPSS-19 وارد و با استفاده از آزمون های تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  از 52 پزشک خانواده مورد بررسی 9/56% زن و 1/43% مرد بودند. کمترین نمره مربوط به مشارکت جامعه (81/0±93/3) و بیشترین نمره در حیطه نتایج (04/3±52/23) بود. براساس نتایج حاصل از مطالعه بین اکثر حیطه ها ارتباط معناداری مشاهده گردید (p<0.05). بین جنسیت و حیطه های مختلف ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (p>0.05).
  نتیجه گیری
  به علت تنوع فعالیت پزشکان خانواده و گستره وسیع کشورمان، همچنین افزایش رضایت مندی پزشکان و افراد تحت پوشش این برنامه، بایستی تحقیقات و نظارت های بیشتری در این زمینه، صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، پزشک خانواده، عملکرد
 • الهه احمدی، عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، محمدحسن مشکی باف، مهدی فصیحی رامندی، نجمه نامدار، سارا عبداللهی خیرآبادی، سید محمد موسوی، بابک سیمع زاده، قادر الله وردی صفحات 210-220
  زمینه و هدف
  به دلیل افزایش مقاومت دارویی باکتری ها، یافتن مواد ضد میکروبی جدید حائز اهمیت است . هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ترکیبات فنلی بر فعالیت ضدباکتریایی گیاهان دارویی در یک تحقیق آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی 26 گیاه دارویی به روش انتشار از دیسک، چاهک گذاری و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد، در مقایسه با 13 آنتی بیوتیک استاندارد، علیه سویه های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی موردبررسی قرار گرفت. اندازه گیری محتوای فنلی کل عصاره ها به روش کالری متری سیور- دالی توسط معرف فولین سیو کالچو صورت گرفت.
  نتایج
  در مورد اثرات آنتی باکتریال علیه استافیلوکوکوس اورئوس، بیشترین قطر هاله عدم رشد در هر دو روش چاهک گذاری و انتشار از دیسک، به ترتیب، مربوط به آویشن شیرازی 32 و 22 میلی متر و در مورد اثرات آنتی باکتریال علیه اشریشیاکلی، مربوط به آویشن شیرازی 23 و 16 میلی متر، بودند. در مورد عصاره مرزه، دارچین، افسنطین، گزنه، زیره سیاه، زیره سبز، بومادران، بابونه، زنجبیل، مرزنجوش و اسفرزه، قطر هاله، کمتر از 15 میلی متر بود که کمترین تاثیر علیه هر دو سویه را داشتند. موثرترین اثرات ضدباکتریایی در نتایج MIC مربوط به آویشن شیرازی، زنیان، رزماری و برگ بو (8/7 میکروگرم در میلی لیتر) بود؛ محتوای فنلی برای نمونه ها بین 9/1±51/66 تا 1/5±15/233 میلی گرم در گرم عصاره بود؛ بیشترین میزان در آویشن شیرازی با میزان 3/2±55/223 و کم ترین در اسفرزه با میزان 9/1±51/66 میلی گرم در هر گرم عصاره به دست آمد.
  نتیجه گیری
  فعالیت ضد میکروبی عصاره و انطباق آن با مقدار ترکیبات فنلی عصاره گیاهان، حاکی از تاثیرات ضدباکتریایی ترکیبات فنلی گیاهان دارویی می باشد.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، مقاومت دارویی، اثرات آنتی باکتریال، ترکیبات فنلی
 • نعمت شمس*، امین جایدری صفحات 221-226
  زمینه و هدف
  عفونت مجرای ادراری یکی از متداول ترین عفونت ها در کلیه گروه های سنی است. اغلب این عفونت ها توسط سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی ایجاد می گردند. اتصال به سطح بافت پوششی مجرای ادراری، کلونیزاسیون و توانایی سویه های UPEC در ایجاد عفونت های ادراری علامت دار به واسطه عوامل اتصالی نظیر فیمبریه های تیپ یک (fimH) انجام می شود. هدف این مطالعه تعیین فراوانی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک (fimH) در بین جدایه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری در خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی یک صد جدایه اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی که طی سال های 92-1391 از بیماران مبتلابه عفونت مجرای ادراری در شهرستان خرم آباد جمع آوری شده بود، انجام گردید. کلیه جدایه های باکتریایی با روش های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت شدند و سپس حضور ژن fimH با استفاده از روش PCR ردیابی شد.
  نتایج
  ژن fimH با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر و یک باند 508 جفت بازی نشان داد. ژن fimH در 26 جدایه (26%) از سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  اگرچه یافته های این بررسی حضور ژن کد کننده فیمبریه نوع یک را در بین جدایه های UPEC بیماران سرپایی مبتلابه عفونت UTI نشان داد، اما شیوع بالای جدایه هایی که ژن fimHرا بیان نمی کنند (74 درصد) نیازمند بررسی بیشتری است تا نقش سایر عوامل احتمالی حدت در پاتوژنز این گونه جدایه ها را روشن نماید.
  کلیدواژگان: عفونت مجرای ادراری، اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک، ژن fimH
 • سید میثم ابطحی فروشانی*، سعید نفیسی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، بهمن منصوری مطلق، محمد صدیق شهریاری نور صفحات 227-234
  زمینه و هدف
  گیاه دارویی هندوانه ابوجهل با نام علمی .Citrullus colocynthis L از خانواده Cucurbitaceae، از راسته کدو Cucurbitales بوده که ازجمله گیاهان دارویی ارزشمند است که در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماری ها به کاربرده شده است. هدف اصلی این مطالعه تعیین اثرات احتمالی عصاره هیدرو الکلی میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L) بر پاسخ های هومورال و سلولی سیستم ایمنی بعد از چالش با واکسن REV1 در رت های ویستار است.
  مواد و روش ها
  جامعه موردمطالعه شامل 20 سر رت نر بود که به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند و با واکسن REV1 ( ml REV11/0 + ml PBS9/0) ایمونیزه شدند. گروه تیمار به صورت خوراکی روزانه mg/kg50 از عصاره هیدرو الکلی میوه هندوانه ابوجهل را از شروع مطالعه به مدت 2 هفته دریافت کردند. 5 روز بعد از آخرین تزریق، خون گیری از رت ها انجام شد. هم چنین 48 ساعت قبل از خون گیری واکسن REV1 ( ml REV11/0 + ml PBS9/0) به کف پای چپ رت ها تزریق گردید. سطح آنتی بادی ضد REV1 و ایمنی سلولی به ترتیب از طریق سرواگلوتیناسیون، میزان تورم کف پا و رنگ سنجی گریس سنجیده شد. میزان تکثیر لنفوسیتی، تولید نیتریک اکسید (NO)، شدت انفجار تنفسی و میزان فاگوسیتوز در بین جمعیت سلول های طحالی به ترتیب با آزمودن های MTT، گریس، NBTو آزمودن اسلایدی تعیین گردید.
  نتایج
  سطح تولید آنتی بادی ضد REV1، میزان فاگوسیتوز و تکثیر سلول های طحالی در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار یافت. درعین حال میزان ایمنی سلولی (DTH)، قابلیت انفجار تنفسی و میزان نیتریک اکسید سلول های طحالی نیز به طور معنی داری در گروه تیمار کاهش یافته بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  عصاره هیدرو الکلی میوه هندوانه ابوجهل می تواند به عنوان یک ترکیب طبیعی با قابلیت تعدیل کننده سیستم ایمنی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: میوه هندوانه ابوجهل، ایمنی هومورال، ایمنی سلولی، ایمنی ذاتی
 • ابوالحسن رضاییان، غلامحسن حدادی*، مسعود حسین زاده صفحات 235-245
  زمینه و هدف
  ریه یک ارگان حساس و آسیب به آن عامل محدودکننده دوز در پرتودرمانی است. عوارض جانبی مختلف شامل پنومونی و فیبروز ریه مربوط به بیماران مبتلا به تابش قفسه سینه است. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر پرتوگاما در آسیب های حاد و مزمن در بافت ریه موش صحرایی نر انجام شده است.
  مواد و روش ها
  32 موش به دو گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، 14 موش تحت شم تابش قرار گرفتند. گروه پرتو، 18 موش تحت تابش قرار گرفتند. موش ها تحت تابش 18 گری از تک دوز پرتوگاما دستگاه کبالت-60 قرار گرفتند. هشت حیوان در هر گروه 24 ساعت پس از تابش برای تعیین سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدهید (MDA) و ارزیابی هیستوپاتولوژیک قربانی شدند. 8 هفته پس از تابش برای ارزیابی هیستوپاتولوژیک باقیمانده حیوانات قربانی شدند.
  نتایج
  24 ساعت پس از تابش، در گروه پرتو نسبت به کنترل SOD و GSH کاهش و MDA افزایش یافته است، به ترتیب (001/0p=، 001/0 >p و 001/0p=). نتایج هیستوپاتولوژی در 24 ساعت پس از تابش نشان داد که بروز سلول های التهابی نسبت به کنترل افزایش یافته است (05/0>p). ارزیابی هیستوپاتولوژی 8 هفته پس از تابش افزایش قابل توجهی در آسیب عروقی، نفوذ ماست سل، بروز التهاب و فیبروز در گروه پرتو نسبت به کنترل مشاهده شده است (05/0>p).
  نتیجه گیری
  پرتودهی موضعی قفسه سینه با دوز 18 گری موجب تغییر در شاخص های آسیب استرس اکسیداتیو و هیستوپاتولوژیکی بافت ریه در کوتاه مدت و درازمدت می شود.
  کلیدواژگان: سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون، مالون دی آلدهید، هیستوپاتولوژی، تشعشع گاما
 • بابک فرزاد*، حمید رجبی، سید بهنام الدین جامعی، رضا قراخانلو، پریسا حیات، فریناز نصیری نژاد، سیما دامنی صفحات 246-254
  زمینه و هدف
  مکانیسم های نامشخصی در درد نوروپاتی درگیر می باشند. به نظر می رسد از بین روش های غیردارویی، فعالیت بدنی موجب بهبود درد نوروپاتی گردد، ولی دلایل احتمالی اثر فعالیت ورزشی منظم بر درد نوروپاتی مشخص نیست؛ بنابراین در پژوهش حاضر اثر 2 هفته تمرین شنا بر بیان آنزیم GAD65 و گیرنده P2X3 در مدل آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب (CCI) عصب سیاتیک موردبررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  چهل سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار به 5 گروه تقسیم شدند: 1) گروه القای نوروپاتی با مدل CCI و تمرین شنا (CCIST2)؛ 2) گروه القای نوروپاتی با مدل CCI بدون تمرین شنا (CCI)؛ 3) گروه سالم با تمرین شنا (ST2)؛ 4) گروه کنترل سالم بدون تمرین شنا (Control) و 5) گروه شم جراحی CCI (ShamCCI). گروه های CCIST2 و CCI متحمل آسیب عصبی محیطی شدند. پروتکل تمرینی شنا شامل 2 هفته (5 روز در هفته به مدت 30 تا 60 دقیقه) بود. بیان GAD65 و P2X3 به وسیله ی تکنیک وسترن بلاتینگ موردسنجش قرار گرفت.
  نتایج
  جراحی CCI موجب کاهش معنادار آنزیم GAD65 گردید که 2 هفته تمرین شنا موجب افزایش معنادار آن به نسبت گروه CCI و Sham CCI شد (001/0≥P)، ولی میزان بیان گیرنده ی P2X3 در نخاع ناحیه کمری موش های صحرایی در گروه های پژوهش تفاوت معناداری باهم نداشتند (05/0
  نتیجه گیری
  مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد انجام تمرینات شنا احتمالا به واسطه ی حفظ نورون های مهاری و به دنبال آن آنزیم GAD65 که موجب تبدیل میانجی عصبی تحریکی گلوتامات به میانجی عصبی مهاری گابا می گردد موجب بهبود درد نوروپاتی می شود.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتی، تمرین شنا، GAD65، گیرنده P2X3
 • مجید خدادادی*، نادر رهنما، جابر زمانی صفحات 255-263
  زمینه و هدف
  بیماری پارکینسون یک عارضه پیش رونده مزمن است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن بیماران مبتلابه پارکینسون است.
  مواد و روش ها
  بیماران مبتلا به پارکینسون به سه گروه کنترل، با لباس فضایی و بدون لباس فضایی تقسیم شدند. گروه کنترل فقط درمان دارویی دریافت کردند در حالی که گروه های با و بدون لباس فضایی نه فقط درمان دارویی بلکه به مدت هشت هفته به انجام تمرینات تعادلی پرداختند. تعادل (Berg) و الگوی راه رفتن (Tinetti) بیماران در پیش آزمون و پس آزمون بررسی شد.
  نتایج
  تفاوت معنی داری بین سه گروه در تعادل مشاهده شد (05/0>P) به طوری که گروه های با و بدون لباس فضایی به طور معنی داری اثربخش تر از گروه کنترل بودند (05/0>P)، اما بین گروه های با و بدون لباس فضایی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (076/0=P). تفاوت معنی داری بین سه گروه در الگوی راه رفتن مشاهده شد (05/0>P) به طوری که گروه های با و بدون لباس فضایی به طور معنی داری اثربخش تر از گروه کنترل بودند (05/0>P)، همچنین گروه با لباس فضایی به طور معنی داری اثربخش تر از گروه بدون لباس فضایی بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات تعادلی بهتر از انجام ندادن آن است، همچنین انجام تمرینات تعادلی با لباس فضایی نسبت به بدون لباس فضایی موثرتر است.
  کلیدواژگان: تمرینات تعادلی، لباس فضایی، تعادل، الگوی راه رفتن، پارکینسون
 • سیده نسیم کریمی پور، اصغر تنومند*، صادق رستم نیا صفحات 264-270
  زمینه و هدف
  به دلیل مقاومت اسینتوباکتر بومانی نسبت به داروهای ضد میکروبی در این مطالعه تاثیر نانوذرات نقره بر مهار رشد آن موردبررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  نانوذره با اندازه تقریبی nm20 از شرکت نانوتکنولوژی پیشتازان (ایران- مشهد) و نانوذره پودری با اندازه تقریبی nm5 از گروه شیمی دانشگاه مراغه تهیه گردید و غلظت آن با روش طیف سنجی در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز تعیین شد. خواص ضد میکروبی نانوذرات با روش MIC و MBC (میکروبراث دیلوشن)، دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن تعیین شد. با این روش 20 سویه بیمارستانی تهیه شده از بیمارستان امام رضای تبریز، موردبررسی قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج، میزان MIC و MBC به ترتیب ppm1250 و ppm2500 برای نانوذرات با اندازه nm20 و ppm156 و ppm312 برای نانوذرات نقره با اندازه nm5 تعیین شد. میزان MIC و MBC به دست آمده برای سویه های اسینتوباکتر بومانی بالینی و NCTC 12516، تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین در روش دیسک دیفیوژن مقدار هاله عدم رشد برای نانوذرات nm20 در غلظت ppm20000 در اسینتوباکتر بومانی بالینی و NCTC 12516 (11 میلی متر) و در روش ول دیفیوژن در همین غلظت 5/9 میلی متر به دست آمد. در نانونقره nm5 در روش دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن در غلظت ppm 2500 و 5/9 میلی متر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  اسینتوباکتر بومانی به نانو ذرات نقره حساس بوده، یکسان بودنMIC و MBC در گونه های بالینی متعدد نشان می دهد که مقاومتی برای نانو ذرات نقره وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، نانوذرات نقره، MIC و MBC
|
 • Maryam Hosseini, Reza Khoshnoud, Saeed Gholamzadeh*, Gholamreza Naseri, Tahereh Tarian, Abdorrasoul Malekpour, Mohammad Zarenejad Pages 133-137
  Background and Objective
  Suicide is considered as the tenth cause of death worldwide. There are several suicide reports consist in the use of certain unusual drugs, such as chloroquine.
  Case report: The cadaver of a 25-year-old single woman was found dead in her home and with suspect to using toxins or drugs was brought to Fars Province Forensic administration. She had history of psychiatric problems for which had referred to psychologist several times.
  Results
  After the autopsy, there was no observation of pathologic lesions in her samples of liver, kidney, or heart. In bile samples, using Thin Layer Chromatography (TLC) and High Performance Liquid Chromatography (HPLC) methods, chloroquine was detected. In visceral and gut samples, chloroquine was found using TLC as reactions and it was confirmed by HPLC and Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS). After examining all the aspects, eventually chloroquine overdose and its complications was determined as the cause of the death.
  Conclusion
  Due to the high incidence of suicide in depressed patients and according to family and previous positive experience, preventive strategies based on the recognition and the treatment of depressed patients and also teaching the families to diagnose the illness in addition to the limitation of the free access to chloroquine and similar drugs is suggested to reduce overdose complications or suicide.
  Keywords: Suicide, chloroquine, Depressed patients
 • Vahid Mazloum*, Vahid Sobhani Pages 138-145
  Background and Objective
  Knee osteoarthritis (OA) is a common musculoskeletal disorder in elderly population leading to pain, disability, muscle weakness, and decreasing quality of life (QOL). The objective of the present study was to investigate the effects of land-based exercise therapy intervention on QOL and muscle strength in patients with knee OA in previous researches.
  Materials and Methods
  English literature associated with the effects of land-based therapeutic exercise methods were extracted from Medline, PubMed, CINAHL, Medlib, IrMedex, Magiran, Spring link, Scopus, Cochrane, and Science Direct databases since 2000 to 2016. After applying inclusion and exclusion criteria, 11 articles remained to be reviewed.
  Results
  There were 1200 patients (Mean ± Standard deviation 64.5±4.7 years of old) with knee OA in those eleven studies. Generally, two interventions were administrated for such patients including exercise therapy and Yoga. The most common treatment outcome measurements involved Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), Short Form 36 (SF-36), and strength.
  Conclusion
  Although it was impossible to compare the results of the eleven studies due to inconsistency in outcome measurements and their units to introduce the most effective therapeutic intervention for improvement of QOL in individuals with knee OA, the positive effect of land-based exercise therapy on signs and symptoms of such disorder was confirmed.
  Keywords: Knee Osteoarthritis, Land, based Exercise Therapy, Quality of Life, Function
 • Abdolnabi Peyravi, Zahra Firouzi, Mohammad Hassan Meshkibaf* Pages 146-154
  Background and Objective
  Sodium metabisulfite which is used as a food preservative in the food industry, has adverse effects on body organs such as kidney and body grouth rate. In this research we have studied the protective effect of Vitamin C and E as antioxidants, on the kidney tissue damage after the consumption of Sodium metabisulfite.
  Materials and Methods
  Forty-eight Adult male Wistar rats of 150-200 grams were divided into 6 groups of 8 each. Rats in the experimental groups received Sodium metabisulfite (520 mg / kg body weight) by gavage feeding for 30 consecutive days. Also during this period, the experimental groups 2 and 3 received a daily dose of 100 mg / kg vitamins C and E, Respectively. The experimental group 4 received 50 mg / kg vitamin C plus 50 mg / kg of vitamin E by the same root. Control group received only normal diet and water. The placebo received vehicle (drug solvent) as well as normal diet and water. At the end of the exprimental period the body growth rate was measured between the groups. The histhopatological examination was performed on the kidney tissue sections. by light microscope
  Results
  The results showed sodium metabisulfite in daily dietary could lead to the kidney tissue damage and reduced body weight in rats (p
  Conclusion
  With this study we could conclude that the antioxidant effect of that vitamins C and E have a protective effect on renal damage induced by sodium metabisulfite consumption.
  Keywords: Sodium Metabisulfite_Vitamin E Vitamin C_Kidney_Rats
 • Leila Hejazi, Seyed Ebrahim Hosseini* Pages 155-161
  Background and Objective
  Gelofen is one of the anti-inflammatory drugs which is used to relieve the pain and reduce the inflammations. This drug has side effects on body's tissues. This study aimed to investigate the effect of Tribulus terrestris (Tt) plant on hepatic transaminases due to the Gelofen consumption.
  Materials and Methods
  In this experimental study 56 rats were divided into 7 groups of 8 rats, including control, sham and 4 experimental groups receiving Gelofen 400mg / kg, Tt extract 80 mg / kg, Tt extract 20mg / kg and Gelofen with 400mg / kg doses, Tt extract 40mg / kg and Gelofen 400mg / kg, and Tt extract 80mg / kg and Gelofen 400mg / kg. Gelofen was prescribed intraperitoneal and Tt was prescribed orally for 21 days. At the end of phlebotomizing the animals, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and Anaplastic lymphoma kinase (ALK) levels were measured, and the results were analyzed by ANOVA and Duncan tests. The significant difference in the data was considered P> 0/05.
  Results
  The results showed that the transaminase concentration in the groups receiving Gelofen alone and with the Tt extract in doses of 20mg /kg and 40 mg /kg had a significant increase compared to the control group and the groups receiving Tt alone and Tt with the dose of 80mg/kg with Gelofen,had a significant decrease compared to the control and Gelofen alone groups (P> 0/05).
  Conclusion
  The results showed that the Tt extract led to prevent the negative effects of Gelofen on hepatic tissue in a dose-dependent manner and in result on the serum levels of liver transaminases.
  Keywords: Gelofen, Tribulus terrestris, ALT, AST, ALK, Rat
 • Reza Aryan*, Behzad Ghasemi, Hamid Beyzaei, Mohsen Najimi Pages 162-168
  Background and Objective
  The novel stronger antibacterial compounds such as the thiazole and pyrimidine derivatives are needed in order to remove the threat of bacterial antibiotic resistance in zoonotic aquatic bacterial pathogens. In this study, we evaluated the inhibitory effect of the new benzothiazole and tetrahydropyrimidine derivatives against three important zoonotic aquatic pathogens including Streptococcus iniae, Edwardsiella tarda and Aeromonas hydrophila.
  Material &
  Methods
  Benzothiazole and tetrahydropyrimidine derivatives were synthesized and dissolved in DMSO with a concentration of 8129 μg/mL. Then, the disk diffusion and broth microdilution methods were applied to evaluate the antibacterial effects. Results were recorded as the minimum inhibitory concentration (MIC) and the growth inhibition zone diameter.
  Results
  The study showed that the two tetrahydropyrimidine derivatives had no inhibition effects on all of the studied bacteria. Moreover, no inhibitory effect was observed from the three banzothiazole derivatives against A. hydrophila. However, the benzothiazole derivatives showed significant inhibitory effect against S. iniae and E. tarda with MIC of 256-1024 µg/mL and the growth inhibition zone diameter of 4.3±0.3-18.2±0.1 mm.
  Conclusion
  The antibacterial effect of the new banzothiazole derivatives was confirmed on S. iniae and E. tarda pathogens for the first time.
  Keywords: Antibacterial, Zoonotic Bacteria, Benzothiazole, tetrahydropyrimidine
 • Hossein Sazegar, Negar Azarpira, Akbar Vahdati, Mohammad Hossein Karimi, Masoud Soleimani Pages 169-177
  Background and Objective
  Type1 diabetes is characterized by autoimmune destruction of pancreatic β cells, leading to reduced insulin secretion. Differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into β-like cells offers new ways of diabetes treatment. MSCs can be insulated from the human umbilical cord tissue and differentiate into insulin-producing cells.
  Material &
  Methods
  Human umbilical cord–derived stem cells (hUDSCs) were attained after birth, selected by plastic adhesion, and considered by flow cytometric analysis. For the differentiation induction, miR-375 was lentivirally over expressed in hUDSCs.
  Results
  Meaningful that microRNAs (miRNAs) are the key players in several stages of pancreatic Differentiation, we have presented a novel and cost-effective strategy in which the over-expression of miR-375 promotes the pancreatic differentiation in hUDSCs in the absence of any other stimulator. The major expressions of PDX1 and insulin were identified by quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) (P
  Conclusion
  In conclusion, the Morphological assessment and the expression analysis of islet marker genes demonstrated that hUDSCs are able to differentiate into insulin-producing cells by transduction with lentiviral vector miR-375
  Keywords: Diabetes, HUDSCs, MiR, 375, Lentiviral Vector
 • Hojat Anbara, Rasoul Shahrooz*, Hasan Malekinejad, Sadeq Saadati Pages 178-187
  Background and Objective
  Hemolytic anemia induced by phenylhydrazine (PHZ) as a hemolytic composition can change the function and structure of liver. Therefore, the present study attempts to evaluate the protective effects of vitamin C and royal jelly co-administration against the oxidative damages and liver apoptosis induced by hemolytic anemia in adult mice.
  Materials and Methods
  32 adult male mice were divided equally and randomly into four groups. The first group received normal saline with a dose of 0.1 ml, IP. The second group received a dose of vitamin C (250 kg/mg, IP) along with 100 kg/mg dose of royal jelly administered orally. The third group was administered with 6 mg/100 gr, IP phenylhydrazine in 48 hour intervals. Finally, the fourth group received vitamin C and royal jelly in the doses similar to the first three groups along with phenylhydrazine with the same doses of previous groups. After 35 days, the serum and testis samples were taken and were used for serum analysis and histochemical and histomorphometric studies.
  Results
  Phenylhydrazine increased the level of serum concentration of aspartate transaminase, alkaline phosphatase, alanine transaminase, malondialdehyde and lactate dehydrogenase and decreased the superoxide dismutase along with the total antioxidant capacity and serum albumin. Moreover, phenylhydrazine increased the apoptosis, the number of kupffer cells and the diameter of hepatocytes. Prescribing the royal jelly with vitamin C improved the changes of abovementioned parameters significantly.
  Conclusion
  Royal jelly with vitamin C is an antioxidant with the potential properties in preventing the oxidative damages and apoptosis induced by phenylhydrazine-induced hemolytic anemia in mouse liver.
  Keywords: Anemia, Phenylhydrazine, Apoptosis, Liver
 • Leila Kohan*, Omid Tabiee Pages 188-193
  Background and Objective
  Male infertility is a multifactorial disease resulting from the interaction between the genetic and environmental factors. Despite the methodological advancements, the possible causes of infertility are still unknown for more than 25 percent of cases. Heat shock proteins (HSPs) are the molecular chaperones that are involved in different developmental stages of spermatogenesis. The current study was planned to investigate the role of HSPA1L rs2227956 gene polymorphism in the idiopathic infertility in males.
  Material &
  Methods
  This case control study was conducted on 342 subjects consisted of 143 patients with idiopathic male infertility and 199 control subjects. Followed by the DNA extraction from the peripheral blood, genotype determination was done by PCR-restriction fragment length polymorphism method. The logistic regression analysis was used to estimate the association between the polymorphism and male infertility.
  Results
  A significant difference was observed in the genotype distributions between the cases and controls. The results showed that the individuals with TC and CC genotype had an increased risk of male infertility. In addition, there was a significant association between C allele and male infertility.
  Conclusion
  HSPA1L rs2227956 polymorphism is associated with the idiopathic male infertility risk
  Keywords: Male Infertility, Idiopathic, Polymorphism, HSP
 • Abdolreza Kazemi*, Behjat Kalantari Khandani, Afsoon Ashraf Ganjoei Pages 194-201
  Background and Objective
  The regular exercise training is known as a preventive and adjuvant therapy in inflammatory diseases such as cancer. The aim of this study was to determine the effect of the aerobic training on IL-10 and IL-8 levels and the count of white blood cells (WBC) in women with breast cancer.
  Material &
  Methods
  The statistical society of the present study included Kerman women with breast cancer. Forty patients with breast cancer were randomly divided into two groups: exercise (n = 20) and control (n = 20). The exercise group performed the endurance training for 8 weeks with the intensity between 40 to 55 percent of the target heart rate. Twenty four hours before the first session and 48 hours after the last session of the exercise protocol, blood samples were taken from both groups and then IL-10 and IL-8 levels in serum were measured by ELISA via a Boster kit.
  Results
  The results of the present study showed that 8 weeks of the endurance exercise training did not significantly increase the IL-10 (P=0.113) serum level, but increased the WBC count (p=0.019) and decreased the serum level of IL-8 (p=0.03) significantly.
  Conclusion
  According to the results of the present study, regular endurance training via decreasing the inflammatory factors can be considered as an effective factor along with other therapies in improving breast cancer.
  Keywords: Endurance training, Breast cancer, IL, 10, IL, 8
 • Seyed Mansour Kashfi, Ghadir Nejat, Maryam Yazdankhah, Jafar Hasanzadeh, Tayebeh Rakhshani, Mahin Manoochehri Khorammakani, Ali Khani Jeihooni Pages 202-209
  Background and Objective
  Health family physician program is a complete system which eliminates the bewilderment of people and increases the satisfaction with health services as its most important results in medical care. The aim of this study was to evaluate the performance of family physicians and their strengths and weaknesses.
  Material &
  Methods
  In this study, 52 family physicians were chosen via Random Stratified Sampling to participate in the study. A questionnaire titled “Performance of Family Physicians” with 5 domains of management, performance, contract guidelines, community involvement and results was used to collect data. Data were analyzed using SPSS-19 via t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient, and non-parametric tests.
  Results
  Among the 52 studied family physicians, 56.9% were female and 43.1% were male. The lowest and the highest scores were obtained for the community involvement and results, respectively. Based on the results of this study, there were significant relationships among most of the domains. However, there was no significant correlation between the gender and different domains.
  Conclusion
  In order to solve the problems of family physician program and improve the quality of services, more researches should be carried out soon to determine the types and causes of referring to the family physicians. Accordingly, appropriate interventions should be implemented to reduce the burden of visits and improve the quality of health services by guiding the society towards the prevention measures.
  Keywords: Evaluation, Family physician, Performance
 • Elahe Ahmadi, Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipour, Mohammad Hasan Meshkibaf, Mehdi Fasihi Ramandi, Najmeh Namdar, Sara Abdollahi Kheyr Abadi, Seyyed Mohammad Mousavi, Babak Samizadeh, Ghader Allahverdi Pages 210-220
  Background and Objectives
  Due to increase in bacterial drug resistance, discovering new antibacterial compounds is really important. The objective of this study is to evaluate the phenol compounds effect on antibacterial activity of herbal extracts of Fasa-Fars province in vitro.
  Materials and Methods
  The antibacterial activity of 26 plants was studied by disk diffusion, well, and MIC methods in compare with 13 standard antibiotics against S. aureus and E. coli as control bacteria. Measurement of phenol compounds were performed by Seevers and Daly colorimetric methods using Folin-ciocalteu indicator.
  Results
  Inhibition zone of bacterial growth against S. aureus in well and disk methods were 32 and 22 mm in using Zataria multiflora, respectively .And there were 23 and 16 mm against E. coli in Zataria multiflora, respectively. Less effects and inhibition zones, less than 15mm on both strains, were seen in using Saturina hortensis, Cinamomum zeylanicum, ­Artemisia absinthium, ­Urtica dioica, Carum carvi L. cyminum Cuminum, Achillea fragrantissimia, Marticaria chamomilla, Zingiber officinale, Origanum majorana, and Plantago psyllium. Most effective MIC results, 7.8 µg/ml, were related to the extracts of Zataria multiflora, Carum copticum L. Rosmarinus officinalis L., and Laurus nobilis L. Phenol compound amounts were approximately between 66.51±1.9 and 233.15±5.1 mg/gr extract in Zataria multiflora and Plantago psyllium, respectively.
  Conclusion
  Results of antibacterial activity of extracts and relation with phenol compound amounts indicate the antibacterial effect of phenol compounds in herbal extracts.
  Keywords: Herbal plants, Drug resistance, Antibacterial Effects, Phenol compounds
 • Nemat Shams*, Amin Jaydari Pages 221-226
  Background and Objective
  Urinary Tract Infection (UTI) is one of the most common infections in all age groups. The majority of these infections are caused by Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) strains. Colonization, attachment to uroepithelium, and the ability of UPEC to cause symptomatic UTI is mediated by adherence factors, such as type 1 fimbriae (fimH).
  The objective of this study was to determine the frequency of type 1 fimbriae-encoding gene (fimH) among uropathogenic E. coli isolates from outpatients with UTI in Khorramabad.
  Materials and Methods
  This laboratory study carried out on 100 uropathogenic E. coli collected in the years 2012 and 2013 from outpatients with UTI in Khorramabad. All bacterial isolates were identified by standard laboratory methods and the fimH gene presence was detected using the PCR method.
  Results
  The fimH gene was amplified using specific primers and showed a band about 508 bp. The FimH gene was found in 26 isolates (26%) of the UPEC strains.
  Conclusion
  Although results of this study showed the presence of type 1 fimbriae-encoding gene (fimH) among uropathogenic E. coli isolates from outpatients with UTI, the high prevalence of isolates that do not encode fimH (74%) require further investigation to clarify the role of the other potential virulence factors in the pathogenesis of these isolates.
  Keywords: Urinary Tract Infections, Uropathogenic Escherichia coli, FimH
 • Seyyed Meysam Abtahi Froushani*, Saeed Nafisi, Hadi Esmaili Gourvarchin Galeh, Bahman Mansori Motlagh, Muhammad Seddigh Shahryari Nor Pages 227-234
  Background and Objectives
  The main objective of this study is to determine the possible effects of hydroalcoholic extract of Citrullus Colocynthis on the humoral and cellular immune responses in Wistar rats after challenge with REV-1 vaccine.
  Materials and Methods
  The studied population included 20 male rats that were randomly divided into two equal groups and were immunized with Rev1 vaccine (0.1 ml Rev1.9 ml PBS (. Treatment group received hydroalcoholic extract of the C. colocynthis (50 mg/kg) orally every day from the beginning of the study and it continued for two weeks. Blood sampling was performed five days after the last injection. Moreover, 48 hours before blood sampling, Rev1 vaccine (0.1 ml Rev1.9 ml PBS (was injected into the left foot of rats. The levels of anti-Rev1 antibody and the specific cellular immune responses were measured by sero-agglutination test, footpad thickness, and griess colorimetric method, respectively. Lymphocyte proliferation, nitric oxide production, respiratory burst, and phagocytosis in splenocytes were determined by MTT test, Griess test, NBT assay, and slide test, respectively.
  Results
  The levels of anti-Rev1 antibody, phagocytosis and Lymphocyte proliferation index in splenocytes were increased in treatment group compared to control group. Nevertheless, the levels of the cellular immunity (food pad thickness), NBT, and Nitric oxide in treatment group showed a significant decrease compared to control group (p
  Conclusion
  The hydroalcoholic extract of C. colocynthis may be used as a natural source for modulating the immune system.
  Keywords: Citrullus Colocynthis, Humoral immunity, Cellular immunity, Innate immunity
 • Abolhasan Rezaeyan, Gholam Hassan Haddadi*, Massood Hosseinzadeh Pages 235-245
  Background and Objective
  The lung is a radiosensitive organ and its damage is a dose-limiting factor in radiotherapy. Different side effects such as pneumonia and lung fibrosis are found in patients with thorax irradiation. The objective of the present study is to evaluate the effects of γ-irradiation on acute and chronic injuries of lung tissue in rats.
  Materials and Methods
  32 rats were divided into two groups. Control group consisted of 14 rats that underwent shame irradiation. In radiation group, 18 rats underwent γ-irradiation. The rats were exposed to γ-irradiation 18 Gy using a single fraction cobalt-60 unit. Eight rats in each group were sacrificed 24 hours after radiotherapy for determining Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione (GSH), Malondialdehyde (MDA), and histopathological evaluations. Remained animals were sacrificed eight weeks after radiotherapy for histopathological evaluation.
  Results
  Compared to control group, the level of SOD and GSH significantly decreased and MDA level significantly increased in radiation group 24 hours following irradiation, (p=0.001, p
  Conclusion
  Localized chest radiation with dose of 18 Gy induces changes in oxidative stress indices and histopathological lung tissue damage in short and long term.
  Keywords: Superoxide Dismutase, Glutathione, Malondialdehyde, Histopathology, Gamma, radiation
 • Babak Farzad*, Hamid Rajabi, Seyed Behnamedin Jameie, Reza Gharakhanlou, Parisa Hayat, Farinaz Nasiri Nejad, Sima Damani Pages 246-254
  Background and Objective
  Unknown mechanisms are involved in neuropathic pain. Among the non-pharmacological treatments, it seems that physical activity improves neuropathic pain. However, the possible reasons for the effectiveness of regular physical activity on neuropathic pain are unknown. Therefore, the present study was performed to determine the effects of two-week swimming training on the expression of GAD65 enzyme and P2X3 receptor in Chronic Constriction Injury (CCI) of the sciatic nerve.
  Materials and Methods
  40Wistar adult rats were divided into five groups randomly: 1) CCI neuropathic pain with swimming training (CCIST2); 2) CCI neuropathic pain without swimming training (CCI); 3) No CCI neuropathic pain with swimming training (ST2); No CCI neuropathic pain without swimming training (control group); 5) CCI sham surgery (Sham CCI). CCI and CCIST2 groups underwent peripheral nerve injury by four loose ligatures around sciatic nerve. Swimming program included two weeks with five sessions per week, and 30-60 min per session. The protein expressions of GAD65 enzyme and P2X3 receptor were evaluated by western blotting technique.
  Results
  CCI surgery decreased the expression of GAD65, but two weeks swimming training increased expression of GAD65 comparing to CCI and Sham CCI groups (P≤0.001), but P2X3 receptor expression were not significantly different among groups in lumbar segment of rats (P>0.05).
  Conclusion
  Totally, our findings showed that two-week swimming training improves neuropathic pain possibly through maintenance of inhibitory neurons and subsequently increased GAD65, which converts glutamate excitatory neurotransmitter to GABA inhibitory neurotransmitter.
  Keywords: Neuropathic Pain, Swimming Training, GAD65, P2X3 Receptor
 • Majid Khodadadi*, Nader Rahnama, Jaber Zamani Pages 255-263
  Background and Objective
  Parkinson's Disease is a progressive neurologic disorder affecting the central nervous system. The objective of this study is to investigate the effect of balance training with and without suit therapy on the balance and the gait pattern of patients with Parkinson's Disease.
  Material &
  Methods
  participants with Parkinson's Disease were divided into three groups of control, with suit therapy, and without suit therapy. The control group received only pharmacotherapy, while the groups with and without suit therapy received eigh weeks balance training in addition to pharmacotherapy. The patient's balance and gait were evaluted by Berg and Tinetti scales, respectively at the pretest and posttest of this study.
  Result
  The result of the study showed significant difference in balance between the three groups (P
  Conclusion
  To do balance traning is better than not to do it, and balance training with suit therapy is better than without suit therapy.
  Keywords: Balance traninig, Suit therapy, Balance, Gait, Parkinson's disease
 • Seyedeh Nasim Karimipour, Asghar Tanomand*, Sadegh Rostamnia Pages 264-270
  Background and Objective
  Due to the high drug resistance in Acinetobacter baumannii, in this research, antibacterial properties of nano silver was evaluated for Acinetobacter baumannii.
  Materials and Methods
  The nano silver with approximate diameter of 20 nanometer from Pishtazan Inc. Mashad, Iran and 5 nanometer from the Department of Chemistry in Maragheh University were prepared. Its concentration was determined by spectroscopy method in Tabriz Chemistry University. Antimicrobial effects were determined by Mean Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bacterial Concentration (MBC) by micro-broth-dilution method, disc diffusion and well diffusion methods. Anti-bacterial activity of nano-silver was tested for Acinetobacter baumannii NCTC12516 on 20 clinical strains (collected from Imam Reza Hospital in Tabriz).
  Results
  The results showed the MIC and MBC of 20nm nanoparticles were 1250 ppm and 2500 ppm, respectively. On the other hand, the MIC and MBC of 5 nm nanoparticles were 156 ppm and 312 ppm, respectively. According to these findings, the MIC and MBC identified for clinical Acinetobacter baumannii strains under study along with the NCTC12516 strain did not show a significant difference. Yet the amount of inhibition for the 20nm nanoparticles in the density of 20000 ppm of clinical Acinetobacter baumannii and NCTC12516 strains was 11 millimeter with the disc diffusion method and 9.5 millimeter for the well diffusion method with the same concentration. The amount of inhibition of 5nm nanoparticles in the 250-ppm concentration with both disc diffusion and well diffusion methods was 9.5 millimeter.
  Conclusions
  Acinetobacter baumannii is susceptible to nano-silver. Also the same MIC and MBC in multiple clinical strains suggests that there is not resistance to silver nanoparticles in Acinetobacter baumannii.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Silver nanoparticles, MIC, MBC