فهرست مطالب

راهبرد توسعه - پیاپی 46 (تابستان 1395)
 • پیاپی 46 (تابستان 1395)
 • 270 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/07/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  حسن سبحانی صفحه 5
 • میزگرد
 • مقالات
 • سیروس احمدی* صفحه 21
  یکی از اساسی ترین سوالات در محافل علمی و عمومی ایران این است که چرا این کشور نتوانسته است به توسعه صنعتی دست یابد؟ اگر چه در تبیین موانع توسعه ایران، تحقیقات متعددی انجام شده اما صنعتی شدن به عنوان محور توسعه، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اساسی پژوهش حاضر این است که با تمرکز بر دوره تاریخی شکل گیری انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هیجدهم به این سو، موانع توسعه صنعتی ایران را بررسی و به سوالات زیر پاسخ دهد. اول، آیا توسعه نیافتگی صنعتی ایران ریشه در موانع خارجی دارد؟ دوم، آیا توسعه نیافتگی صنعتی ایران ناشی از موانع داخلی است؟ سوم، آیا توسعه نیافتگی صنعتی ایران ناشی از سیاست گذاری های دولت های قاجار است یا دولت های بعد نیز در آن شریک اند؟ براساس یافته های تحقیق که با استفاده از روش تاریخی انجام شده است، دولت های استعمارگر در قرن نوزدهم از طریق محدود کردن فعالیت سرمایه داران ایرانی در حوزه های مهم صنعتی، ورشکسته کردن صنایع داخلی، سوق دادن اقتصاد کشور به سمت تولید مواد اولیه و خام و محروم کردن ایران از دریافت بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در یک دوره بلندمدت، نقش مهمی در توسعه نیافتگی صنعتی ایران دارند. اما پازل توسعه نیافتگی صنعتی ایران، از طریق موانع داخلی به ویژه سیاست گذاری های نامناسب دولت ها همچون فقدان برنامه در کمک به رشد بورژوازی، اتکاء به مواد اولیه به ویژه درآمدهای بی دردسر نفت، واردات بی رویه کالاهای مصرفی و واسطه ای، اصرار بر سیاست جانشینی واردات کالا، ناتوانی در جذب سرمایه های خارجی و هزینه های بالای نظامی، تکمیل می شود. یافته های تحقیق همچنین بیانگر این هستند که اگر چه قاجارها زمینه ساز توسعه نیافتگی صنعتی ایران بودند، اما دولت های پس از قاجار نیز در توسعه نیافتگی صنعتی ایران نقش پررنگی داشته اند.
  کلیدواژگان: توسعه صنعتی، موانع داخلی، موانع خارجی، ایران
 • معصومه مقیمی فیروزآباد صفحه 37
  آموزش و پرورش در تمامی اشکالش به عنوان پیش شرط ضروری در برنامه های توسعه محسوب می شود و نقش غیر قابل انکاری را در تسهیل برنامه های توسعه ایفا می نماید. در تحلیل رشد اقتصادی، اقتصاددانان به دنبال این نکته هستند که چرا برخی کشورها رشد اقتصادی بالاتری را تجربه می کنند. در همین ارتباط، محققین علاقه مند هستند دلایل رونق اقتصادی را تعیین، و راه های افول اقتصادی را شناسایی و مهار نمایند. از معماهایی که در پایان دهه 50 میلادی اقتصاددانان با آن مواجه بودند، ناتوانی عوامل کلاسیک رشد(مانند نیروی کار و سرمایه) در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها بود، که در نتیجه آن مقوله «آموزش» مورد توجه قرار گرفته است، و این توافق حاصل شد که آموزش می تواند به عنوان یک عامل مستقل در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا نماید. از آنجا که در نظام اقتصادی مناسب از منظر اسلام تحقق عدالت اجتماعی مد نظر است و دلیل استثمار دیگران عدم پیروی از اخلاق اسلامی در زمینه اقتصادی است، آموزش و پرورش بستر حصول تربیت اقتصادی با توجه به مبانی دینی انقلاب اسلامی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آموزش و پرورش در رشد اقتصادی است. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با در نظر گرفتن مبانی نظری پژوهش، اهمیت و فواید اقتصادی آموزش و پرورش و رابطه اقتصاد و آموزش و پرورش تیبین گردید و با تحلیل نتایج پژوهش های انجام شده در این حوزه، کاربردهای مدیریتی آن با عنایت به ضرورت های کشور در قالب پیشنهادات ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، سرمایه انسانی، رشد اقتصادی
 • زینب خاکزاد، فاطمه مرادی صفحه 51
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تطبیقی وضعیت توسعه نیافتگی از دیدگاه جلال آل احمد و آندره گوندر فرانک انجام شده است. مقاله حاضر با روش اسنادی-کتابخانه ای به شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکردی تطبیقی می باشد، و به مقایسه آراء آل احمد و فرانک می پردازد و راهکارهایی را که این دو صاحب نظر برای جامعه توسعه نیافته ارائه می دهند، مورد بررسی قرار می دهد.
  نتیجه ای که از این مطالعه به دست آمد این است که با وجود تاثیرپذیری جلال آل احمد از مکتب وابستگی و علی الخصوص افکار فرانک، نظرات آل احمد نسبت به فرانک از جامعیت بیشتری برخوردار است، زیرا به تمام ابعاد توسعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) توجه نموده -است. در حالی که فرانک بیشتر بر بعد اقتصادی تاکید کرده است و علت این امر می باشد که وی افکار خود را در ضدیت با مکتب نوسازی شکل می دهد (مکتبی که بر موانع درونی توسعه یک جامعه تاکید می کند). اما از طرف دیگر راهکارهایی که آل احمد ارائه می دهد، نسبتا ایده آلیستی می باشد که در مقایسه با راهکارهایی که فرانک برای خروج از وضعیت توسعه نیافتگی پیشنهاد می دهد، بسیار آرمان گرایانه است.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه نیافتگی، وابستگی، غربزدگی، جلال آل احمد، آندره گوندر فرانک
 • ولی الله رستمعلی زاده صفحه 75
  امروزه مهاجران نقش مهمی در توسعه مبادی مهاجرت خود دارند. برخی از مهاجران روستایی با تشکیل سازمان هایی همچون انجمن های زادگاهی و با شکل دهی وجوه ارسالی، از آنها در جهت توسعه زادگاه و افزایش قابلیت زیست روستاهای خود بهره می برند. بنابراین تلاش های آنها قابلیت زیست در روستاها را افزایش می دهد و باعث می شود که تعلق به زادگاه و مشارکت و ماندگاری در روستاها ارتقاء یابد. این تحقیق به دنبال این است که مهاجران و نهادهای آنها چگونه و از طریق چه مکانیزم ها و پیامدهایی در ارتقای توسعه روستایی نقش دارند. روش شناسی مقاله حاضر مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. داده های کیفی با استفاده از فنون مصاحبه، مصاحبه گروهی و تاریخ شفاهی از انجمن های زادگاهی تهران بخصوص انجمن های زادگاهی شبستری ها (دریانی ها و بنیسی ها) و همچنین مرکز کردهای مقیم مرکز، بنیاد خوزستانی های مقیم مرکز و انجمن مهدی شهری های (سنگسری ها) مقیم مرکز، گردآوری شده و بر اساس تحلیل موضوعی، تحلیل و به صورت کلی ارائه شده است. مهاجران و سازمان های آنها با راهکارهایی چون: وجوه ارسالی، سرمایه گذاری در زادگاه، مسافرت و تردد به زادگاه، انتقال نوآوری، ایده و سرمایه، سکونت خانه دومی در روستا، اقدامات توسعه ای، فرستادن هدایا، کارآفرینی در زادگاه و دادوستد با زادگاه و مواردی اینچنین باعث تغییر در ساختارها و کارکردهای جامعه روستایی شده و از این طریق به توسعه روستایی می انجامند. این تغییرات در حوزه هایی چون افزایش امکانات و خدمات مختلف و متعدد در روستا، بهبود کسب و کار و اشتغال در روستا، رونق کشاورزی و اقتصاد محلی، سرزندگی اجتماعی روستا، کمک به ماندگاری جوانان و افزایش جمعیت، بهبود شرایط زندگی در روستا و پیشرفت عمرانی روستا، بر توسعه روستاهای مورد مطالعه تاثیر گذاشته است. بنابراین نهادهای حکومتی می توانند از تشکیل نهادهای پایدار مهاجری و انجمن های زادگاهی حمایت کرده و حتی مهاجران را ترغیب به شکل دهی این نهادها بکنند تا بتوانند از پتانسیل های و نیروهای این نهادها و ساختارها استفاده کرده تا برای بهزیستی روستایی و توسعه محلی از آنها استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: مهاجرت، مهاجران، مهاجرین روستایی، توسعه روستایی، وجوه ارسالی، انجمن های زادگاهی
 • سیداحسان خاندوزی، سجاد شهسواری، عبدالله علم خواه صفحه 94
  در سال های پس از انقلاب تا کنون، بر اساس رویکرد قانون اساسی، تلاش های بسیاری برای برقراری عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از طریق اقدامات برنامه ای دولت و نهادهای حمایتی انجام شده و شاخص ها نیز حاکی از روند کاهشی فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی است. اما پس از سه دهه، ارزیابی های انجام شده نشان می دهد این تلاش ها، با وجود صرف منابع مالی و انسانی فراوان، از اثربخشی مورد انتظار در کاهش فقر و محرومیت برخوردار نبوده است. این مقاله پس از بررسی مهمترین احکام هر یک از برنامه های پنج گانه توسعه پس از انقلاب اسلامی در خصوص فقرزدایی، نشان می دهد عمده ترین ضعف حمایت های دولت و نهادهای حمایتی، عدم به کارگیری ساز وکارهای توانمندساز مبتنی بر رویکرد قابلیت، برای حمایت از گروه های فقیر بوده است. همچنین حمایت های انجام شده از سوی دولت و نهادهای حمایتی، مبتنی بر رویکرد رفاهی با هدف جبران محرومیت های کوتاه مدت گروه های فقیر و آسیب پذیر، از طریق پرداخت های انتقالی و نقدی، اجرا شده است. در واقع، رویکرد برنامه ریزان برای تدوین سیاست های حمایتی در طول این برنامه های توسعه، فاقد هدفمندی در راستای افزایش قابلیت عبور از فقر و اصلاحات ساختاری متناسب با آن بوده است.
  کلیدواژگان: فقر، اقتصاد ایران، برنامه توسعه، توانمندسازی، سیاستگذاری
 • احمد حجاریان، یوسف قنبری صفحه 115
  رشد و توسعه اقتصادی مناطق یک کشور از مهمترین مباحث اقتصاد منطقه ای در دهه های اخیر محسوب می شود. نادیده گرفتن استعدادها، توانایی ها و مزیت های نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت های اقتصادی باعث می شود که سرمایه گذاری ها متناسب با امکانات و ظرفیت های بالقوه مناطق صورت نگیرد و با وجود اجرای برنامه های متعدد توسعه ملی و منطقه ای، همچنان روند توسعه نیافتگی مناطق ادامه یابد. بنابراین در صورتی که عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درستی از توانمندی ها و تنگناهای آن مناطق فراهم شود، می توان زمینه ارتقای سطح سیاست گذاری های مرتبط با مناطق، تصمیم گیری درست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاست گذاران ملی و محلی فراهم کرد. هدف از تدوین این مقاله تعیین فعالیت های پایه ای کشاورزی استان های کشور با استفاده از تکنیک ضریب مکانی (LQ) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 30 استان کشور است. آمار و اطلاعات از سرشماری عمومی کشاورزی 1387 استخراج و در 8 زیربخش تقسیم بندی شدند.
  نتایج تحقیق نشان داد که: استان های گیلان با ضریب مکانی(75/2) و (89/2) تهران(23/9)، گیلان (91/2)، کردستان(56/3)، گیلان(47/2)، سیستان و بلوچستان(40/2) و گیلان (59/14) به ترتیب در زیر بخش های زراعت، باغداری، تولید گلخانه، پرورش طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش دام بزرگ، پرورش دام کوچک و تولید کرم ابریشم دارای بالاترین ضریب مکانی می باشند لذا این فعالیت ها به عنوان فعالیت پایه ای محسوب شده و منجر به صدور کالا از بخش های مذکور شده است.
  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، بخش کشاورزی، فعالیت پایه ای، ضریب مکانی، استان های کشور
 • مهدی رمضانی زاده لسبویی صفحه 145
  گردشگری خانه های دوم با انگیزه های مختلفی شکل گرفته و نیز به عنوان به یکی از انواع گردشگری است که بیشتر در فضاهای روستایی بوجود آمده است. هدف نوشته حاضر بررسی ابعاد اجتماعی- فرهنگی توسعه این نوع گردشگری در منطقه روستایی دوهزار شهرستان تنکابن می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی می باشد. داده های مورد نیاز تحقیق از دو نوع عینی و ذهنی می باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و در بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفته است. یافته ها در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی طبقه بندی شده است که در یافته های توصیفی توزیع فراوانی و در یافته های تحلیلی بر اساس ماهیت، هدف و نوع متغیر ها از آزمون های همبستگی، تحلیلی رگرسیون و برای درک تفاوت بین دو وضعیت قبل و بعد از توسعه گردشگری از آزمون های تفاوت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که گردشگری خانه های دوم در منطقه مورد مطالعه بر مولفه های مشارکت و احساس مسئولیت تاثیر مثبت گذاشته و در مقابل موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی شده است و نیز تفاوت معناداری در بین شاخص های اجتماعی- فرهنگی در قبل و بعد توسعه گردشگری خانه های دوم وجود داشته، اما در نهایت می توان اذعان داشت که گردشگری خانه های دوم موجب توسعه اجتماعی- فرهنگی شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری خانه های دوم، اجتماعی فرهنگی، دهستان دو هزار، ایران
 • محمدرضا آرمان مهر صفحه 171
  از جمله الگوهای تعیین عادلانه سهم نیروی کار شراکت کارگران در سود بنگاه(اقتصاد شراکتی) است، بررسی تاریخی و تحلیل اقتصاد شراکتی، می تواند اهمیت زیادی در تولید و اشتغال و ارتقای جایگاه نیروی کار داشته باشد. در این پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار می گیرند. جهت تحلیل تاریخی تحولات اقتصاد شراکتی، ابتدا تاریخچه جایگاه کار و نظریات دستمزد بررسی می شود تا جایگاه اقتصاد شراکتی به درستی شناخته شود. سپس تاریخچه اقتصاد شراکتی و مهمترین مدل های آن در نظام سرمایه داری مورد تحلیل قرار می گیرد. فرضیه اصلی پژوهش این است که با توجه به بررسی تاریخی نظام سرمایه داری، بازار کار این نظام بر عقد ثابت اجاره نیروی کار بنا نهاده شده است و تنها در مقاطعی از تاریخ کارگران یا کارفرمایان بر اساس هدف بیشینه سازی سودشان به اقتصاد شراکتی گرایش داشته اند.
  کلیدواژگان: اقتصاد شراکتی، کار، دستمزد، تاریخ، نظام سرمایه داری
 • یحیی کمالی صفحه 202
  شفافیت اقتصادی در دنیای امروز که گرایش به سمت جهانی شدن شدت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجود شفافیت در میزان عرضه و تقاضای کالا، خدمات، کار، سرمایه و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آنهاست. شفافیت اقتصادی پیامدهای مثبتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی را افزایش می دهد. شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت های اقتصادی و عملکرد سازمان های دولتی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به تبیین مفهومی فرهنگ مالیاتی پرداخته، سپس نقش شفافیت اقتصادی را به عنوان عامل تقویت فرهنگ مالیاتی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه اثرات و پیامدهای شفافیت اقتصادی در فرهنگ مالیاتی به صورت تقویت رفتار مالیاتی مودیان بروز می یابد.
  کلیدواژگان: شفافیت، دولت، پاسخگویی، اطلاعات، فرهنگ مالیات
 • کامران ندری، لیلا محرابی صفحه 221
  نظام بانکی یکی از ارکان هر نظام اقتصادی است که به عنوان منبع اصلی تامین نیاز پولی اشخاص و بنگاه ها شناخته شده است و عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادی کمک نماید. بی تردید یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های تامین مالی در بانک ها و موسسات مالی، پیدایش مطالبات غیرجاری است، به طوریکه مطالبات سنگین غیرجاری و نکول پرداخت از سوی مشتریان به یک مشکل جدی موسسات مالی سراسر جهان از جمله ایران تبدیل شده است. از این رو، این مقاله با روش تحلیلی- کمی به بررسی و مقایسه تطبیقی مطالبات غیرجاری نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای برخی کشورهای اسلامی در چگونگی وصول مطالبات می پردازد. نتایج بررسی تطبیقی مطالبات غیرجاری بانک ها نشان می دهد که علیرغم بکارگیری بانکداری غیرربوی در ایران، نظام بانکی کشور از لحاظ منابع در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند حل فوری معضل مطالبات غیرجاری است. بدین منظور در پایان پژوهش راهکارهای پیشنهادی در دو بخش راهکارهای شرعی و تجربه کشورهای اسلامی ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سررسید گذشته، تجارب کشورهای اسلامی
|
 • Dr. Siroos Ahmadi* Page 21
  One of the most fundamental questions in the scientific and public circles of Iran is why this country has failed to achieve industrial development? Although several studies have been conducted in explaining the obstacles to the development of Iran, but industrialization as a development axis has been less studied. The main purpose of this research is to study the barriers of the industrial development in Iran, focusing on the history of the formation of the Industrial Revolution in the second half of the eighteenth century onwards to answer the following questions: First, is Iran's industrial underdevelopment rooted in external barriers? Second, is Iran's industrial underdevelopment due to internal obstacles? Third, Is Iran's industrial underdevelopment due to the policies of the Qajar government or the later governments contributed to it? Based on the research findings which was conducted using the historical method, colonial powers in the nineteenth century had an important role in Iran's industrial underdevelopment by limiting the activities of Iranian capitalists from major industrial areas, bankrupt domestic industry, pushing the Iranian economy to the production of raw materials and excluding Iran from receiving a substantial portion of oil revenues over a long period. But Iran's industrial underdevelopment puzzle is completed by internal barriers particularly inappropriate policies of governments such as lack of program to help the growth of the bourgeoisie, reliance on raw materials particularly oil revenues, uncontrolled imports of consumer and intermediate goods, insisting on import substitution policy, inability to attract foreign investment and high military spending. The research finding also show that; although the Qajar government had a key role in Iran's industrial underdevelopment but the later governments also have contributed to this underdevelopment.
  Keywords: Industrial Development, Internal Barriers, External Barriers, Iran
 • Dr. Masoome Moghimi Firozabad Page 37
  All forms of education an essential prerequisite for development programs and play undeniable role to facilitate the development programs. In the analysis of economic growth, economists are looking for the point that why some countries have experienced higher economic growth. In this regard, researchers are interested in determining the causes of economic boom and identify and restrain the economic decline. One of the biggest economists dilemma that they faced in 1950s, was the inability of classical growth factors (such as labor and capital) to determine economic development in different countries, which as a result, the concept of "education" is taken into consideration. And it was agreed that education can be used as an independent factor in explaining the economic development in different countries. Since the aim of Islamic economic system is “reaching social justice” and exploitation of others is caused by non-compliance with Islamic ethics in economic field. Education is the context for achieving economic learning according to religious principles of the Islamic Revolution. The aim of this study is to investigate the role of education in economic development. In this descriptive-analytical study with regard to research literature, economic importance and benefits of education and the relationship between the economy and education were determined, and by analyzing the results of studies in this field, managerial implications with regard to the needs of the country are provided.
  Keywords: Education, Human Capital, Economic Development
 • Zeinab Khakzad, Fatemeh Moradi Page 51
  Current research does a comparative study on undeveloped status from the viewpoint of Jalal Al-e-Ahmad and Andre Gunder Frank. This article utilizes library and documentary methods, descriptive and analytical research methods, and also comparative approach to compare the viewpoints of Al-e-Ahmad and Frank and to study the two experts’ strategy on an undeveloped society. As a result of this study, though Al-e-Ahmad is influenced by dependency doctrines, especially from Frank’s ideas, Al-e-Ahmad’s viewpoint are more comprehensive than Frank’s standpoint; because Al-e-Ahmad paid attention to the whole dimensions that involve in development (political, economic, social and cultural), while Frank paid more attention to the economic dimension, because he forms his ideas against modernization school (a doctrine which emphasizes internal obstacles of development in a society). On the other hand, strategies presented by Al-e-Ahmad are relatively idealistic, which seem much unrealistic comparing to Frank’s proposed strategies for exiting undeveloped status.
  Keywords: Development, Underdevelopment, Dependency, Jalal Ale Ahmad, Andre Gunder Frank
 • Dr. Valiollah Rostamalizadeh Page 75
  Nowadays, Emigrants play an important role in the development of their origins. Some rural emigrants with formation of migrant organizations in large cities such as hometown associations use them to improve the wellbeing, viability and development of their hometown. So their activities and efforts to enhance the viability of rural areas and that makes it belong to the community, participation and stability of rural areas be promoted. The aim of this research is looking for how and through what mechanisms and implications the emigrants impact in promotion of rural wellbeing and rural development. Methodology of this article is based on qualitative research methods. In this qualitative study, data has been collected through techniques of interview, group discussion and oral histories in the hometown associations in Tehran, especially Shabestaries hometown associations (Daryan and Benis), Center of Kurds living/ residing in Tehran, foundation of Khouzestanies living/ residing in Tehran, Association of Mahdi-Sharies/ Sangsaries living/ residing in Tehran; the data has been analyzed by thematic analysis, And the findings have been presented in general. Immigrants and their organizations with strategies such as: “remittances”, “investment in hometown”, “regular travel to hometown”, “transfer of innovations, ideas and capital”, "living as a second home in the village", "rural development measures/ development efforts ", “sending gifts”, “entrepreneurship in hometown”, “trading with hometown” and cases such as such as that mentioned changes the structure and functions of the rural community and thereby lead to rural development. These changes in various areas such as "enhancing various facilities and services in the village", "improving business and employment in rural areas", "local agricultural and economic development", "social vitality of the village", "helping young stability and population increase", "improving living conditions in the village", "rural constructions improvement" and " feeling of peace and tranquility in the village", affected on the development of studied villages. So government agencies can support the establishment of immigrant permanent institutions and hometown associations also they can even encourage immigrants to form these institutions, to be able to use the potentials and forces these institutions and structures to use them for local development and rural well-being.
  Keywords: Migration, Rural Emigrants, Rural Development, Remittances, Migrant Organizations
 • Dr. Seyed Ehsan Khandozi, Sajad Shahsavari, Abdollah Elmkhah Page 94
  In the years after the revolution so far, based approach to constitution, many efforts done for social justice and eradication of poverty through the actions of government programs and advocacy institutions and indexes also suggest that the alleviation of abject poverty in urban and rural areas. But after three decades, assessments show that these efforts, despite considerable financial and human resources, have not been the expected effectiveness in reducing poverty and exclusion. this paper reviews the main provisions of each development plans after the Islamic revolution, the eradication of poverty shows that the main weakness of government support and support institutions, lack of mechanisms enabling use of capabilitiesbased approach, has been poor to support groups. As well as support for the government and institutions supporting, Short-term welfarebased approach to compensate for the deprivations of poverty and vulnerable groups, through transfer payments and cash, is executed. In fact, plans to approach protectionist policies during the development plans, Lack of purpose in order to increase its ability to cross the poverty and structural reforms have been appropriate.
  Keywords: Poverty, Iran's Economy, Development Plan, Empowerment, Policy Making
 • Ahmad Hajarian, Dr. Yosof Ghanbari Page 115
  Economical development of different areas of a country is one the most important topics in recent decades. Ignoring capabilities, abilities and advantages of each zone in economical activities, will result in poor investing, by regarding the potential capacities of that zone and despite of several plans, lack of development will continue. So, if we detect effective factors on economical development, and we understand hardships of the subject, we can provide the background for improving the perception of economists, local authorities and governors. The goal of preparing this paper is to determining the basic agriculture activities of all provinces by using place coefficient technique (LQ). The sample is consisted of 30 provinces. The data are extracted from 1387 national statistics and are divided to 9 categories. Results have shown that: Gylan by LQ of (2. 75) and (2. 89), Tehran by (9. 23), Gylan by (2. 91), Kurdistan (3. 56), Gylan by (2. 47), Systan va Baluchistan by (2. 40) and Gylan by (14. 59) have the highest LQ in agriculture, gardening, flower house, growing birds, keeping bees, growing big animals, growing small animals and producing silk worm respectively. So these activities are counted as the base activities and the expert of these goods has become possible.
  Keywords: Region Development, Agriculture Sector, Essential Activity, LQ Model, Province Country
 • Dr. Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee Page 145
  Second-home tourism has been formed with different motivations and is one of the types of tourism which has been mostly flourished in the rural spaces. The aim of current study is to analyze the sociocultural dimensions of the development of this type of tourism in the rural district of Dohezar, Tonekabon Township. Methodology of the research is descriptive-analytic with an emphasis on field survey. Required data for the research are objective and subjective which have been collected using questionnaires and after being coded have been processed using SPSS software. Findings of the research have been categorized in two parts, descriptive and analytic. In descriptive findings, the distribution test and in analytic findings based on the nature, aim ad type of the variables, correlation test, analytical regression have been used, and to understand the difference between the two situations before and after the development of tourism, difference tests have been used. Results show that second-home tourism in the studied area has had positive influence on participation and responsibility components, on the contrary it has resulted in the decrease of social trust and an increase in the social abnormalities and there is a significant difference between the socio-cultural indexes before and after the development of second-home tourism. But it can finally be stated that second-home tourism has resulted in socio-cultural development.
  Keywords: Second, Home Tourism, Socio, Cultural, Rural District of Dohezar, Iran
 • Dr. Mohammadreza Armanmehr Page 171
  Including a fair share of set patterns of labor force participation of workers in the firm's profits (share economy), a historical review and analysis of share economy, can be of great importance in the production and promotion of employment and labor have. In this study, the data collected by the library and documents analyzed using content analysis are historical. For a historical analysis of share economy development, employment and wage developments will be briefly reviewed first, to be recognized properly share economy .The main hypothesis of the study is that the history of capitalism, labor market labor rent system is based on a fixed contract. And only occasionally in on workers or employers based on the objective of maximizing profits. Economy has a tendency to have a partnership.
  Keywords: Share Economy, Employment, Wages, History, C apitalism
 • Dr. Yahya Kamali Page 202
  In today's world that trend toward globalization has intensified; economic transparency is a very important issue. One of the basic conditions for a competitive economy is transparency in the supply and demand of goods, services, labor, capital and the number of owners and availability of facilities to reach them. Economic transparency has a positive impact on investment, economic growth and tax revenues and increase the quality of economic infrastructures and public services. Transparency facilitates the monitoring of economic activities and the performance of government organizations. This paper by using of meta-analysis clarified the concept of tax culture and then examined the role of economic transparency in promoting tax culture. The results show that the effects and consequences of economic transparency in the tax culture reflected as behavior strengthen of tax payers.
  Keywords: Transparency, Government, Accountability, Information, Culture Tax
 • Dr. Kamran Nadri, Leila Mehrabi Page 221
  Banking system is one of the main pillars of any economic system that is the source of a need of money persons and their correct performance of and principles can boom over growth and economic system. Undoubtedly, creation of Nonperformance Loans are looking for financing activities in banks and financial institutions so a heavy non-performing portfolio and default on part of the clients is a serious problem confronting the financial institutions all over the world including. Hence, this paper with quantitative analytical methods tries to have comparative comparison NPLs in Iranian banking system with other countries and resolve defaults or late payments in some Islamic countries. The comparative study result shows that situation of Iranian Banking system, despite using Ribafree banking, in comparison with other countries of the world is not appropriate and need to find immediate solution. At the end, paper offered proposed strategies in two sections of legal solutions and experience of Islamic countries.
  Keywords: Non Performance Loan, Loan Loss, Islamic Countries