فهرست مطالب

خشک بوم - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

نشریه خشک بوم
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/07/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالحسین رضایی پورباغدر*، حسن وقارفرد، حمیدرضا عظیم زاده، حمید غلامی، یحیی اسماعیل پور صفحات 1-13
  این پژوهش با هدف تعیین وضعیت آلودگی رسوبات باطله ناشی از فرآوری سنگ آهن در منطقه بیابانی بافق از نظر برخی فلزات صورت گرفت. پس از حفر هفت پروفیل و نمونه برداری از عمق 150-0 سانتیمتری رسوبات، غلظت 14 فلز در 35 نمونه رسوب به وسیله دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. جهت تعیین مقدار زمینه 14 فلز در خاک منطقه شاهد، 25 نمونه از پروفیلی به عمق 5/2 متر (هر 10 سانتیمتر یک نمونه) تهیه و غلظت متغیرهای مذکور به وسیله دستگاه ICP-OES تعیین شد. پس از دسته بندی داده های حاصل و اطمینان از نرمال بودن آن ها، جهت تعیین مقدار آلایندگی و تغییرات متغیرهای اندازه گیری شده شاخص های PI، IPI و MCdمحاسبه شد. نتایج نشان داد میانگین شاخص PI برای متغیرهای آرسنیک، کبالت، آهن و وانادیوم به ترتیب 365/4، 254/9، 570/4 و 249/9 است. همچنین بر اساس نتایج محاسبه شده برای شاخص های IPIو MCd100% نمونه ها در طبقه آلودگی متوسط قرار دارد. در مجموع، متغیرهای آرسنیک (As)، کبالت (Co)، آهن (Fe) و وانادیوم (V) به عنوان آلاینده های مهم رسوب باطله ناشی از کارخانه فرآوری سنگ آهن در منطقه بیابانی بافق است که در صورت عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی مناسب موجب آلودگی خاک و منابع آب منطقه خواهد شد. یافته های این پژوهش با شناسایی منابع بالقوه آلاینده آب و خاک منطقه، راهگشای تحقیقات آینده جهت بررسی امکان رفع آن ها با روش گیاه پالایی است.
  کلیدواژگان: آلودگی، فلزات، رسوب، مقدار زمینه، بافق
 • محمدهادی راد *، محمدرضا اصغری، محمدحسن عصاره صفحات 15-29
  یکی از محدودیت های مهم برای رشد و عملکرد مطلوب گیاهان به ویژه در مناطق خشک، دسترسی آن ها به آب قابل استفاده است. در سال های اخیر تحقیقات گسترده ای برای سازگار نمودن گیاهان به تنش های محیطی و از جمله تنش خشکی صورت گرفته است. در این تحقیق استفاده از دو تنظیم کننده رشد 24- اپی براسینولید و جاسمونیک اسید برای بهبود مقاومت به تنش خشکی در انار رقم رباب (Punica granatume L.) مورد توجه قرار گرفت. سه سطح آبیاری شامل آبیاری کافی (شاهد)، تنش ملایم (75% ظرفیت زراعی) و تنش متوسط ( 50% ظرفیت زراعی) و همچنین نه سطح هورمونی شامل شاهد (آب)، 24- اپی براسینولید (1/0 و 2/0 میلی گرم بر لیتر)، جاسمونیک اسید (1 و 2 میلی گرم بر لیتر) و ترکیب آن ها در چهار سطح در دو مقطع زمانی قبل از گلدهی و قبل از رشد سریع میوه با روش محلول پاشی روی برگ های درختان بارده انار در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اعمال گردید. نتایج نشان داد که بسیاری از متغیرهای شیمیایی و بیوشیمیایی میوه تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. کاربرد تنظیم کننده های رشد 24- اپی براسینولید و جاسمونیک اسید موجب تغییر در میزان فنل کل آب و پوست میوه و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی آب و پوست میوه شد. کاربرد ترکیبی 2/0 میلی گرم بر لیتر24- اپی براسینولید و 2 میلی گرم بر لیتر جاسمونیک اسید در شرایط رطوبتی شاهد و تنش خشکی موجب بهبود عملکرد فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه شد. کاربرد 2 میلی گرم بر لیتر جاسمونیک اسید در شرایط تنش شدید خشکی موجب بهبود فعالیت آنزیم پراکسیداز آب میوه شد. با این شرایط استفاده از جاسمونیک اسید به تنهایی و یا با 24- اپی براسینولید در غلظت های ذکر شده می تواند اثر مثبتی بر عملکرد فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انار داشته باشد.
  کلیدواژگان: جاسمونیک اسید، تنش خشکی، کیفیت میوه، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • مالک مقصودی، جمشید رزمجو*، مهدی قیصری صفحات 31-43
  یونجه (Medicago sativa L.) مهم ترین گیاه علوفه ای دنیاست که به طور گسترده در بیشتر مناطق اقلیمی بویژه نواحی خشک و نیمه خشک مورد کشت و کار قرار دارد. این گیاه از مکانیسم های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مختلفی درمواجه با تنش های محیطی بویژه تنش خشکی برخوردار است. هدف از این پژوهش، تعیین نقش آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در مقاومت به خشکی گیاهچه های یونجه در شرایط آزمایشگاهی بود. بدین منظور ده رقم یونجه شامل ارقام اصفهانی، همدانی، یزدی، اردوبادی، قره یونجه، بمی، نیکشهری، قمی، بغدادی و کودی و شش سطح پتانسیل آب شامل صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- و 1- مگاپاسکال ایجاد شده با ماده شیمیایی پلی اتیلن گلایکول 6000 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات محتوای پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدهید ریشه چه و ساقه چه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز ریشه چه و ساقه چه ارقام یونجه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تنش خشکی موجبافزایش محتوای پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ریشه چه و ساقه چه گیاهچه های یونجه گردید. بر اساس نتایج، می توان اظهار داشت که ارقام مقاوم به خشکی یونجه از سیستم دفاع آنتی اکسیدانی فعال تری برخوردارند.همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی می تواند به عنوان یک نشانگر بیوشیمیایی در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی در یونجه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یونجه، تنش خشکی، ریشه چه، ساقه چه، آنتی اکسیدان، مالون دی آلدهید: پراکسید هیدروژن
 • علی اکبر کریمیان*، قدرت حیدری صفحات 45-55
  سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم در جامعه شناسی است که وجود آن برای همبستگی اجتماعی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری در هر یک از شیوه های بهره برداری از مراتع است. جامعه آماری تحقیق بر اساس پروانه چرایی به سه گروه تک پروانه به نام بهره بردار (افراز)، پروانه به نام شخص به عنوان نماینده بیش از 2 بهره بردار (مشاع) و پروانه به نام شورای روستا تقسیم بندی شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی با تخصیص متناسب انجام شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و مصاحبه (93 نفر از بهره برداران مراتع) انجام شد. وجود رابطه معنی دار بین هریک از مولفه های سرمایه اجتماعی با مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتع داری دارد (05/0>P). نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین سرمایه اجتماعی بر حسب شیوه بهره برداری از مراتع در منطقه مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0>P). شاخص سرمایه اجتماعی در مراتع مورد بررسی نشان داد شیوه بهره برداری افرازی دارای بیشترین سرمایه اجتماعی برای اجرای طرح های مرتع داری است. به نظر می رسد تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی در بین بهره برداران (به ویژه تقویت اعتماد در روابط فردی، اعتماد نهادی و امنیت اجتماعی) زمینه همکاری بهره برداران و مشارکت آن ها را در اجرای طرح های مرتع داری بیشتر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت، شیوه بهره برداری، طرح مرتع، سمنان
 • شادی گرجستانی زاده*، علی سلطانی، حسین شریعتی نجف آبادی صفحات 57-68
  خشکیدگی درختان سرونقره ای در جنگل کاری های شرق اصفهان در سال های اخیر درحال افزایش است. علت اصلی این خشکیدگی کمبود آب و خشکسالی های اخیر قلمداد می شود. با این حال عدم یکنواختی نرخ خشکیدگی در نواحی مختلف احتمال دخالت سایر عوامل را قوت می دهد. در این تحقیق تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر نرخ خشکیدگی درختان سرو نقره ای بررسی می شود. منطقه جنگل کاری مورد مطالعه را می توان بر اساس تنش های محیطی مرتبط به چهار ناحیه جداگانه تفکیک کرد: 1) مجاورت با مراکز جمعیتی؛ 2) مجاورت با راه های ارتباطی؛ 3) بیشترین فاصله از مناطق با توان بالای تنش زایی و 4) مجاورت با منطقه صنعتی. در هر پلات تمام درختان شامل درختان سالم، درحال خشکیدن، خشکیده و حتی درختان اخیرا قطع شده شمارش شد. همچنین از هر پلات نمونه خاک از عمق 30-0 سانتیمتری برداشت و مورد تجزیه قرار گرفت. بافت خاک، اسیدیته، هدایت الکتریکی، غلظت سدیم در عصاره اشباع، غلظت کلسیم، نسبت جذب سدیم، ظرفیت تبادل کاتیون، درصد نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل جذب از پارامترهای مورد اندازه گیری بودند. با در نظرگرفتن نرخ خشکیدگی ظاهری، نتایج طرح بلوک های کاملا تصادفی نشان داد که خشیدگی درختان در خاک های با مقادیر شوری و هدایت الکتریکی بیشتر افزایش می یابد. نتایج همچنین گویای اثرگذاری ساختمان خاک بر تنش خشکی بود. خاک های تشکیل شده از تمام اندازه ذرات (بافت خاک) مقاومت بیشتری نسبت به خشکی نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد که استفاده بیش از حد ازکودهای شیمیایی باعث کاهش مقاومت درختان سرونقره ای به تنش خشکی می شود.
  کلیدواژگان: جنگل کاری، سرو نقره ای، خشکی، خصوصیات خاک، اصفهان
 • روح الله تقی زاده *، آرزو غزالی، سعیده کلانتری، محمدحسن رحیمیان صفحات 69-79
  نقشه برداری رقومی روشی نوین و جایگزینی مناسب برای روش های سنتی است. در این روش شوری خاک با یک سری متغیرهای محیطی ارتباط داده شده و سپسشوری خاک در نقاط دیگر پیش بینی می شود. در این پژوهش بر اساس روش هایپرکیوپ، مکان جغرافیایی 73 نمونه خاک مشخص و نمونه برداری و هدایت الکتریکی آن ها اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی رابطه بینداده های زمینی و متغیرهای محیطی (اجزاء سرزمین و داده های ماهواره لندست 8) به دست آمد و در آخر شوری خاک درکل منطقه مورد مطالعه ارزیابی شد. نتایج تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان داد، که متغیر شاخص گیاهی نرمال شده (51/39%)، شاخص گیاهی تعدیل کننده اثر خاک (60/27%)، شاخص شوری (07/27%) و شیب اراضی (80/5%)، جهت بررسی شوری خاک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همچنین نتایج ارزیابی مدل ضریب تبیین 57/0 و میانگین ریشه مربعات dS/m 40/17کارآیی بالای آن را نشان می دهد. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که استفاده از داده های ماهواره ای، مدل رقومی ارتفاع و مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دارای دقت قابل قبولیاست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده جهت تهیه نقشه رقومی خاک از روش مشابه استفاده شود.
  کلیدواژگان: نقشه برداری رقومی خاک، مدل رقومی ارتفاع، شبکه عصبی مصنوعی، میبد
 • محمد بهمنی، سید غلامعلی جلالی *، احمد اصغرزاده، مسعود طبری کوچکسرایی صفحات 81-94
  این تحقیق با هدف بررسی تحمل به شوری نهال های استبرق با استفاده از تلقیح باکتری Pseudomonas putida در شرایط گلخانه انجام گرفت. آزمایش، با شش سطح تیمار آبیاری در سطوح مختلف شوری (0، 5، 10، 15، 20 و 25 دسی زیمنس بر متر) و دو سطح تیمار تلقیح (شاهد و باکتری) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کامل تصادفی با سه تکرار طراحی شد. نتایج این پژوهش نشان داد در شوری بیش از 15 دسی زیمنس بر متر، همه نهال های تلقیح نشده با باکتری خشک شدند. این در حالی است که در شرایط تلقیح با باکتری، بیش از نیمی از نهال ها در شوری 15 دسی زیمنس بر متر و حدود 38 درصد نهال ها در شوری 25 دسی زیمنس بر متر زنده ماندند. در شرایط نبود شوری، ارتفاع، سطح ریشه، وزن تر و خشک نهال های تلقیح شده با باکتری نسبت به نهال های تلقیح نشده به ترتیب 6/2، 3/40، 38 و 9/31 درصد افزایش داشتند. در نهال های تلقیح شده با باکتری در اغلب سطوح شوری تا 15 دسی زیمنس بر متر نرخ فتوسنتز و کلروفیل از نظر آماری افزایش و میزان تعرق کاهش یافت؛ اما نشت الکترولیت تفاوتی نشان نداد. همچنین، غلظت نیتروژن، پتاسیم، و پتاسیم به سدیم برگ افزایش و غلظت سدیم کاهش یافت. بر اساس نتایج این پژوهش، باکتری محرک رشد سودوموناس عملکرد و بازدهی مطلوبی را برای نهال های استبرق رشد یافته تا شوری 15 دسی زیمنس بر متر فراهم کرده است. از این رو، استفاده از این باکتری به عنوان یک رهیافت نوین بیوتکنولوژیک می تواند برای تلقیح نهال این گونه جهت احیای اراضی شور و نیز تولید نهال آن در نهالستان های با خاک شور پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: استبرق، باکتری، زنده مانی، شوری، فتوسنتز و نشت الکترولیت
 • داود صادق زاده اهری *، محمدرضا حسندخت، عبدالکریم کاشی، احمد عمری صفحات 95-101
  این مطالعه به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی توده های شنبلیله بومی ایران (20 ژنوتیپ از مناطق مختلف کشور) در قالب دو آزمایش (تحت شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی) با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی و چهار تکرار انجام و 17 صفت مختلف زراعی و فیزیولوژیکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط تنش خشکی بین توده ها از نظر بیشتر صفات به غیر از وزن زیست توده آفتاب خشک، شاخص برداشت، عملکرد تک بوته و دمای تاج پوشه اختلاف های آماری معنی داری وجود ندارد. تحت شرایط بدون تنش خشکی نیز به غیر از صفات تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن زیست توده آفتاب خشک، دمای تاج پوشه، پایداری غشای سلولی برگ ها در مرحله گلدهی، آماس و رطوبت نسبی برگ ها، اختلاف های آماری معنی داری بین توده ها وجود داشت. صفات وزن زیست توده (بیوماس) آفتاب خشک و عملکرد دانه به ترتیب با ضریب تغییرات 9/44و 9/38 درصد ضریب تغییرات، به طور شدید تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت. به طور متقابل دو صفت تیپ بوته و رطوبت نسبی بافت برگی در مرحله گلدهی، کمترین ضریب تغییرات محیطی (در حدود صفر) را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج، استفاده از ضریب تغییرات دو صفت وزن بیوماس آفتاب خشک و عملکرد دانه برای غربالگری و انتخاب ژنوتیپ های شنبلیله مناسب کشت در محیط هایی با تنش خشکی و یا با محدودیت آب توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: زیست توده، عملکرد دانه، دمای تاج پوشه، انتخاب
|
 • Abdolhossein Rezaipoorbaghedar *, H. Vaghrfard, Hamidreza Azimzadeh, H. Gholami, Y. Esmailpoor Pages 1-13
  The present study was designed to evaluate the pollution status of some heavy metals in waste sediments caused by iron ore processing ​​ in Bafgh desert area. After drilling 7 profiles and sampling from 0-150 cm depth of sediments, concentration of 14 heavy metals in 35 sediment samples were measured by ICP-OES. To determine the background of heavy metals in soil of control site, 25 samples from the profile with a depth of 2.5 meters (one sample per 10 centimeter) was prepared and the concentration was determined by ICP-OES. After testing data normality, PI, IPI and MCd indices were calculated for determining the amount of pollution and changes in the measured parameters. The results showed that PI amount for As, Co, Fe and V were 4.365, 9.254, 4.57 and 9.249. Also the results about IPI and Mcd showed that 100 percentages of samples were in moderate class of pollution. Overall As, Co, Fe and V are as important pollutant parameters in the waste sediment caused by iron ore processing in Bafgh desert area. In case of lack of appropriate modifying or Precautionary proceedings, it will lead to contamination of soil and water resources in the region. Moreover, the findings of this study revealed the status of pollution and identified potential sources of water and soil pollutants in waste sediment, It is guidance for future research in order to examine the possibility of their removal by phytoremediation method
  Keywords: Contamination, Heavy metal, Sediment, Background amount, Bafgh
 • M. H. Rad*, M. R. Asghari, M. H. Assareh Pages 15-29
  Water availability, especially in arid regiones, is one of the major constraints for achieving optimum growth yield. In recent years, several numbers of researches has been done with different methods on adapting plants to environmental stresses such as drought stress. In this experiment, two plant growth regulators named 24-epibrassinolide and Jasmonic acid was used to improve drought tolerance of pomegranates (Punica granatume L. cv. rabab). Treatments were three levels of irrigation included sufficient water (control), mild stress (75 % of field capacity) and moderate stress (50 % of field capacity) and 9 levels of hormones included control (water), 24-epibrassinolide (0.1 and 0.2 mg/l), jasmonic acid (1 and 2 mg/l) and their combinations. These treatments arranged in factorial experiment in the form of complete randomized block design with four replications. Plant growth regulators sprayed on the leave of fertile trees before flowering and after fruiting rapid growth. Results showed that many chemical and biochemical parameters of fruit affected by drought stress. Application of 24-epibrassinolide and Jasmunic acid growth regulators changed the amount of total phenols in peel and fruit juice. The amount of antioxidant activity in peel and fruit juice was also altered by the above mentioned plant regulators. Results also showed that application of 0.2 mg/lit of 24-epibrassinolide in combination with 2 mg/lit of jasmunic acid could ameliorate antioxidant activity in peel under control and drought stress conditions. Application of 2 mg/lit of Jasmunic acid ameliorated the activity of peroxidise enzyme in fruit juice severe drought stress. According to the results, application of Jasmunic acid, lonely, or in combination with 24-epibrassinolide could have a positive effect on antioxidant activity of pomegranate fruit under the mentioned concentrations.
  Keywords: Pomegranate (Punica granatume L. cv. Rabab), 24, epibrassinolide, Jasmunic acid, Drought stress, Antioxidant activity
 • Malek Maghsoodi, Jamshid Razmjoo *, Mahdi Gheysari Pages 31-43
  Alfalfa (Medicago sativa L.) is the most important forage crap in the world and is widely cultivated especially, in arid and semi-arid regions. Because of it’s widely distribution, alfalfa has developed different morphological, physiological, and biochemical mechanisms across environmental stresses, especially drought. Thus, this experiment was conducted to determine catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) and peroxidase (POX) activities, hydrogenperoxide, and malondialdehyde (MDA) contentsof roots and shoots of ten alfalfa cultivars (Qomi, Isfahani, Hamedani, Bami, Ordobadi, Gharayonje, Nikshahri, Yazdi, Baghdadi and Cody) under sixwater potential (0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 and -1MP) during germination.Drought stress increased CAT, APX and POX activities, hydrogen peroxide, and MDA contents, in both root and shoot, however such alterations were cultivar-drought level-specific.According to the correlation between measured traits at drought condition, antioxidant enzymes activity in roots and shoots had negative and significant correlation with hydrogen peroxide and MDA contents of both root and shoot. Cultivars with higher enzyme activities had lower hydrogen peroxide and MDA contents (Qomi, Baghdadi, Nikshahri and Bami), while cultivars with lower enzyme activities and higher hydrogen peroxide and MDA content (Isfahani, Ordobadi and Hamedani), suggesting that tolerant cultivars may have retained sufficient water and had active enzymatic defense systems against oxidative injury, moreover, antioxidant enzymes activity can be used as biochemical indicator for drought tolerance in alfalfa cultivars.
  Keywords: Alfalfa, Drought, Antioxidant, Malondialdehide, Hydrogen peroxide
 • Ali Akbar Karimian*, Gh. Heidari Pages 45-55
  Social capital is one of the important concepts in sociology that it is necessary for social correlation and resistant development. The subject of this study is investigation of correlation between social capital factors and participation of exploitation in range management plans Performance in each exploitation systems. Reference population in this study according to the grazing license, was divided to private exploitation, collective exploitation and conciliar exploitation. Based on stratified random sampling method and Cochran formula, the sample volumes 50 of Ranches were estimated. For data collection was used questioner and interview. That interviewed with 93 people of exploitations. Descriptions result showed that in this area 66% of stockholders used rangeland as collective exploitation, 20% as conciliar exploitation and 14% as private exploitation do exploit from rangelands.Appreciation result showed that there is significant differences between social capital among and participation of exploitation in range management plan Performance (P
  Keywords: Social Capital, Participation, Rangeland exploitation systems, Range management plan, Semnan Province
 • Sh. Gorjestanizade*, A. Soltani, H. Shariati Pages 57-68
  In recent years, Arizona cypress plantations located in East Isfahan are increasingly drying. Water deficit and frequent drought are allegedly considered as the main reasons. Nevertheless, the wilting trees are not evenly dispersed across the plantations, leading to existing associate factors. The present research Consider that the effect of soil chemo-physical characteristics on the wilting rate. Preliminary research work showed that the forest area studied can be classified on the basis of environmental stresses related to four separate regions. One area due to its proximity to population centers , the two , proximity to roads , the three, with a maximum distance from the areas with high stress potential and the due to the proximity to the industrial zone four were selected. In each plot, all trees, including health, are drying up, dried, and even recently cut trees were counted, as well as Soil samples were taken from each plot up to a depth of 30 cm and then analyzed in the laboratory. Soil texture, pH, electrical conductivity, sodium concentrations in treated, Concentrations of calcium, sodium adsorption ratio, cation exchange capacity, total nitrogen and phosphorus and Potassium absorbable parameters were measured. Wilting rate was increased significantly in more salty and more conductive soils. Soils made ​ up of particles of all sizes were more resistant to drought. The results also showed that overuse chemical fertilizers decreased the trees’ survival in severe drought conditions.
  Keywords: Forest plantation, Arizona cypress, Drought, Physical, chemical properties of soil
 • Ruhollah Taghizadeh *, A. Ghazali, S. Kalantari, M.H. Rahimian Pages 69-79
  Digital mapping is a suitable alternative method to the traditional methods. In this method, soil salinity correlated to the environmental variables and then soil salinity predicts in the other locations. At present research, based on thehypercubemethod, the locations of 73 soil samples selected and then sampled. Electrical conductivity was measured in the saturation paste of soil samples. Then using artificial neural network (ANN) the relationship between ground point data and environmental variables (terrain attributes and Landsat 8 image data) was calculated and applied to the other parts of area. Sensitivity analysis indicated some environmental variables had more influence on prediction ANN model including normalized difference vegetation index (39.51%), soil-adjusted vegetation index (27.60%) and slope (5.80%), respectively. Moreover, the cross-validation implied high performance of ANN model to predict soil salinity (R2=0.57 and RMSE=17.40 dS/m). Our results, overall, showed that remote sensing data and digital elevation model and ANN had acceptable performance to predict soil salinity and hence it is recommended the same methodology in the future.
  Keywords: Digital soil mapping, digital elevation mode, Auxiliary data
 • Mohammad Bahmani, Gholam Ali Jalali *, Ahmad Asgharzadeh, Masoud Tabari Pages 81-94
  This study aimed to investigate the tolerance to salinity of Calotropis seedlings inoculated with the bacterium Pseudomonas Putida was conducted under greenhouse conditions. Treatments, six levels salinity stress factor with sodium chloride salt (0, 5, 10, 15, 20 and 25 ds/m) and two level inoculation factor (control and bacterium) as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications was designed. Result showed that salinity more than 15ds/m, non-inoculation bacterium seedlings were dried. However, bacterium inoculated seedlings in 15 and 25ds/m salinity level respectively more than 50% and 38% their survival maintained. In non-salinity condition, height, root area, fresh and dry weight of seedling, respectively 2.59, 40.35, 38.05 and 31.89 percentage increase in the bacterium inoculated seedlings compared to non-inoculated was observed. In most salinity level until 15 ds/m of Inoculated seedlings, rate of photosynthesis and chlorophyll significantly increased as well as transpiration rate decreased. But electrolyte leakage did not any difference. So concentration of nitrogen, potassium and potassium to sodium of leaves bacterium seedlings compared to control were increased while sodium of leaves decreased. Overall, this research revealed that Seedlings inoculated to PGPB pseudomonas until moderate level of salinity specially 15 ds/m has provided most optimal performance and efficiency. Hence, using of this bacterium as a new biotechnologic approach could be suggested for Inoculation seedlings this species in reclamation of saline lands and production of its seedlings in nurseries with salty soils.
  Keywords: Calotropis procera, Bacterium, Survival, Salinity, Photosynthesis, electrolyte leakage
 • Davoud Sadeghzadeh, Ahari *, Mohammad Reza Hassandokht, Abdol Karim Kashi, Ahmed Amri Pages 95-101
  In order to evaluate drought stress effects on some agronomical and physiological traits of Iranian fenugreek landraces (20 genotypes from different parts of Iran), two experiments (one under normal and another under drought condition) carried out using randomized complete block design with 4 replications. Seventy different agronomical and physiological traits were noted during experimental period. Results showed significant differences between fenugreek landraces in all traits under drought stress condition, except in dry biomass weight, grain harvest index, individual plant grain yield and canopy temperature, under non stress condition there were significant differences between landraces in all traits, except in number of pod/plant, number of seed /plant, dry biomass weight, canopy temperature, leaves cell membrane stability at flowering stage, leaf relative water content and relative turgour. Calculation of studied traits coefficient of variation percentage, showed that, dry biomass weight and grain yield were the most impressive traits with drought stress with 44.9% and 30.85% of coefficient of variation, respectively. Plant type and leaf relative water content traits had the lowest coefficient of variation (about zero).According to the results, using from dry biomass weight and grain yield traits recommended for screening and selection of fenugreek genotypes under drought stress conditions.
  Keywords: Biomass, Grain yield, Canopy temperature, Selection