فهرست مطالب

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی - پیاپی 40 (تابستان 1395)
 • پیاپی 40 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید حسن زاده کرداحمد صفحات 1-24
  این تحقیق، شناسایی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه آماری این پژوهش شامل 120 نفراز مدیران و کارکنان شعب بانک قوامین تهران است. به علت محدود بودن جامعه آماری، در این پژوهش از کل جامعه استفاده شد و نمونه گیری به عمل نیامد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و ازمیان انواع پژوهش های توصیفی جز تحقیقات تحلیلی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه یانگ (2007) بود که در این پژوهش برای تضمین روایی پرسشنامه از روایی صوری محتوایی و جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو سطح انجام شده است. در سطح تحلیل استنباطی، نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که تغییرات در هر دو (عوامل داخلی و سودآوری) در یک جهت بوده و اگر ابعاد این عوامل داخلی مانند ساختاری، فنی و محیطی ارتقاء یابند، در سطح اطمینان 99 درصد بر سودآوری شعب بانک قوامین موثر می باشند.
  کلیدواژگان: عوامل ساختاری، عوامل فنی، عوامل محیطی، سودآوری، بانک قوامین، عوامل داخلی
 • سیدعلی راسخ صفحات 25-44
  ورزش صبحگاهی به عنوان یک ابزار چند بعدی با تاثیرات گسترده جایگاه و نقش ارزشمند خود را در سلامتی افراد در جامعه و کاربرد های گوناگون دیگری، متجلی کرده است. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تفاوت تاثیر ورزش صبحگاهی بر ابعاد سلامت روانی در افراد نظامی و افراد غیر نظامی بپردازد. این پژوهش با جامعه آماری 250 نفر از افراد نظامی و 150 نفر از افراد غیر نظامی که به صورت اختیاری در پارک ها و مراکز ورزشی مشغول به فعالیت ورزش صبحگاهی بودند انجام گرفت. در این مطالعه از پرسش نامه سلامت روان که توسط گلدبرگ و هیلر تهیه شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت سلامت روانی و کنترل فشار های روانی افراد نظامی با اختلاف معنی داری، بهتر از افراد غیر نظامی بود که این مسئله در همه ابعاد (علائم جسمانی، علائم اضطراب، علائم اختلال در عملکرد اجتماعی، علائم افسردگی) در مقایسه با افراد غیر نظامی در وضعیت بهتری قرار داشت. در پایان توصیه می شود الگوی پیشنهادی ورزش صبحگاهی در افراد نظامی که سبب شاخص سلامت روان موثر واقع شده و موجب ارتقاء این شاخص در میان این نوع افراد شده است، بایستی به منظور حفظ سلامت روانی نظامیان فعالیت های ورزشی را به صورت مستمر از ضروری ترین برنامه های سازمان قرار داد.
  کلیدواژگان: ورزش صبحگاهی، ورزش اختیاری، سلامت روان، افراد نظامی
 • فاطمه زمزم، سید حبیب الله میرغفوری، فرزاد جوهری نعیمی صفحات 45-66
  نهادهای ارائه خدمات در سال های اخیر به علت افزایش رقابت و به منظور حفظ بقا و افزایش سودآوری خویش مجبور به ارائه خدماتی متنوع تر و باکیفیت تر شده اند و امروزه هدف همه موسسات خدماتی ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. با توجه به اهمیت دفاتر پلیس +10 و برای افزایش سطح کیفیت خدمات این دفاتر و در نتیجه افزایش سطح رضایت مندی عمومی ارباب رجوع در این پژوهش عوامل موثر بر کیفیت خدمات این دفاتر شناسایی و اولویت بندی می شوند. پس از مطالعه کتب و مقالات متعدد، مهم ترین عوامل ارائه شده در زمینه کیفیت خدمات دفاتر پلیس +10 شناسایی و استخراج شده که در این راستا 36 شاخص به عنوان مهم ترین شاخص های موثر بر کیفیت خدمات دفاتر پلیس +10 حاصل شد که پس از قرار دادن این شاخص ها در پرسش نامه نهایی و توزیع آن میان 382 نفر از شهروندان شهر یزد، با رویکرد ویکور فازی به رتبه بندی این 36 شاخص و هم چنین ابعاد سروکوال و مولفه های هر یک از این ابعاد پرداخته می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دو عامل تشریح خدمات انجام شده و صحیح و بدون اشتباه بودن گزارش ها، اسناد و مدارک ارائه شده با هم مهم ترین عامل موثر بر کیفیت خدمات شناسایی شدند که از نظر مردم بعد ضمانت و تضمین مهم ترین بعد در این رتبه بندی شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که دفاتر خدماتی باید به بعد ضمانت و تضمین که بر روی توانایی، دانش و مهارت کارکنان تاکید دارد، بپردازند؛ بنابراین لازم است تا بر روی مولفه های این بعد که مهم ترین آن ها تشریح خدمات انجام شده است توجه بیشتر شود.
  کلیدواژگان: سروکوال، کیفیت خدمات، ویکور فازی
 • اکبر حسن پور، طیبه عباسی، میثم رحیمی آتانی، رحمن حسنعلی پور هریس صفحات 67-82
  تاثیر مذهب بر روی ابعاد مختلف توسعه و پیشرفت سازمان ها همواره کانون توجه پژوهش های مختلف بوده است. این پژوهش قصد دارد تاثیرات اخلاق اسلامی کار بر روی ظرفیت نوآوری سازمان های دولتی را بررسی کند. در این پژوهش، اخلاق اسلامی کار بر اساس ابعاد تلاش، رقابت، شفافیت و رفتار اخلاقی و مسئولانه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری هدف، سازمان های دولتی استان قزوین در سطح اداره کل است. حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی و طبقه بندی نسبی (300 نفر) انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. بررسی ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان اخلاق اسلامی کار و ظرفیت نوآوری سازمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین افراد در گروه های سنی مختلف و بین زنان و مردان تفاوت معناداری به لحاظ اصول اخلاق اسلامی کار وجود ندارد؛ اما از نظر سطح تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت معناداری در سطح اخلاق اسلامی کار وجود دارد. مدیران دولتی برای ارتقاء نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها می بایست به اصول اساسی اخلاق اسلامی کار توجه داشته و آنها را در سازمان ها عملیاتی کنند. البته قابل توجه است که این امر جزو آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی هم است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق اسلامی کار، ظرفیت نوآوری
 • نوین جاماسبی صفحات 83-108
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان رازی رشت می باشد.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری کارکنان بیمارستان رازی شهر رشت است.بدین منظور نمونه ای برابر با210 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، فضیلت سازمانی کمرون و همکاران(2004) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران(1990) بوده که در این پژوهش استفاه شد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 801/0، 852/0 و 925/0 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای19spss و از Smart pls برای تحلیل مسیر استفاده گردید.یافته های تحقیق نشان داد که میان سرمایه اجتماعی، فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته، ضمن اینکه بیشترین رابطه میان ابعاد سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربوط به بعد ساختاری بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که میان فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، فضیلت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بعد ساختاری، بیمارستان رازی
 • سید احمد محمدی حسینی، امین کهیاری حقیقت، علی اکبر امین بیدختی صفحات 109-130
  سکوت و بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبان گیر اکثر سازمان های دولتی و غیر دولتی شده است؛ سکوت و بی تفاوتی کارکنان در یک سازمان، می تواند عملکرد و بهره وری سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، این تحقیق به بررسی تاثیر یکی از عوامل محتوایی مهم یعنی فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسمی دانشگاه سمنان می باشد، که تعداد اعضاء نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان و به صورت تصادفی مورد پیمایش قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرض توسط نرم افزار PLS نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد شغلی است. هم چنین فرهنگ سازمانی تاثیری مستقیم و معکوس بر سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان دارد؛ و در نهایت سکوت و بی تفاوتی دارای تاثیری مستقیم و معکوس بر عملکرد کارکنان است. به این معنا که، با ارتقاء سطح فرهنگ سازمان می توان عمکلرد شغلی را افزایش داد و سکوت در سازمان و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، بی تفاوتی سازمانی، فرهنگ سازمانی، عملکرد
 • میثم جعفری اسکندری، مریم قمریان صفحات 131-146
  در عصر حاضر پیشرفت سریع و همه جانبه در تجارت و فناوری همراه با فضای فشرده رقابتی، تغییرات سریع محیطی را رقم زده است. در چنین شرایطی سازمان ها باید به بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد خود بپردازند. در حالی که بسیاری از سازمان ها با حجم وسیعی از اطلاعات روبرو هستند برخورداری از اطلاعات دیگر یک مزیت نخواهد بود، بلکه استفاده بهینه از این اطلاعات دغدغه بسیاری از آنهاست، در این راستا سامانه های اطلاعاتی به عنوان یک ابزار تعیین کننده در راستای منافع سازمان ها به کار گرفته می شوند. از جمله سامانه های اطلاعاتی موثر در عملکرد، به ویژه در سازمان های خدماتی، دو سامانه خدمات و مدیریت کیفیت هستند که امروزه در بسیاری از این سازمان ها به کار گرفته شده اند؛ بنابراین ارزیابی اثر به کارگیری این سامانه ها بر عملکرد خدمات به مراجعین و نحوه تاثیرآنها بر رضایت مراجعه کنندگان امری حیاتی است که هدف این پژوهش است. در این مقاله ضمن توضیح ارتباط بین سامانه های خدمات و مدیریت کیفیت به عنوان دو سامانه موثر در عملکرد سازمان و رضایت مشتریان، اثر این سامانه ها بر رضایت مراجعان سازمان بررسی و تبیین می شود. این پژوهش به صورت مطالعه موردی بر مراجعان سازمان راهور ناجا به عنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه های خدماتی انجام گرفته است. نتایج اجرا از بهبود عملکرد سازمانی و یکپارچه سازی فعالیت ها در راستای کاهش موازی کاری، حکایت دارد.
  کلیدواژگان: سیستم خدمات، سیستم مدیریت کیفیت، رضایتمندی مشتریان، راهور ناجا