فهرست مطالب

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران - پیاپی 13 (تابستان 1395)
 • پیاپی 13 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید علیرضا افشانی *، ندا جواهرچیان صفحه 1
  یکی از مسائل پیچیده و نگران کننده که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان و متخصصین امور را به خود معطوف داشته است، موضوع بزهکاری نوجوانان است. یکی از انواع بزهکاری نوجوانان وندالیسم است. به همین سبب هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و خوشه ایبه طور ترکیبی و از 635 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به صورت صوری و همچنین تحلیل عامل محرز شده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و اموس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد بیگانگی اجتماعی و ابعاد آن در وندالیسم و ابعاد آن تاثیر مستقیم و معناداری داشت. به عبارت دیگر با افزایش میزان بیگانگی اجتماعی، میزان وندالیسم نیز افزایش می یابد. یافته های پژوهش حاضر با نظریه سیمن در مورد نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم هماهنگی دارد.
  کلیدواژگان: وندالیسم، بیگانگی اجتماعی، بی قدرتی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی، دانش آموزان، شهر یزد
 • علی اصغر فیروزجاییان، جواد توکلی صفحه 25
 • علی اکبر امین بیدختی *، نوید شریفی صفحه 56
  مشارکت افراد بالاخص دانشجویان در گروه های داوطلبانه امداد و نجات می تواند راه کار مناسبی جهت بهبود امنیت و نظم مناطق آسیب دیده باشد. لذا در این تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر امنیت مناطق با تکیه بر عضویت دانشجویان در گروه های داوطلبانه امداد و نجات و تعیین الگوی روابط متقابل بین عوامل یاد شده پرداخته شد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی_همبستگی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق را داوطلبان شاخه دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر استان سمنان و ساکنان شهر سمنان تشکیل می دهند. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از دوپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.همچنین جهت تحلیل داده ها و دستیابی به اهداف تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بهره گرفته شده است. آزمون مدل طراحی شده نشان داد متغیر پنهان دینداری تاثیر مثبت و معناداری به میزان 69 درصد بر عامل سرمایه اجتماعی و 52درصد بر امنیت مناطق آسیب دیده دارد. همچنین سرمایه اجتماعی با ضریب 0.65 نیز می تواند کمک موثری جهت ترغیب جوانان در عضویت گروه های امدادی بنمایدد.
  کلیدواژگان: امداد و نجات، مشارکت، دانشجویان، نظم، امنیت
 • قباد بهامین *، گیتی شهبازی، شهرام مامی صفحه 57
  هدف این پژوهش مقایسه سبک های فرزند پروری ،دشواری در تنظیم هیجان و تاب آوری در جوانان مجرم وغیر مجرم شهر ایلام می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زندانیا محکوم به جرائم عمومی و جوانان عادی شهر ایلام می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد280(140نفر از هر گروه)به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند.ابزار های مورد پژوهش شامل پرسشنامه اقتدار والدین و پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی و پرسشنامه تاب آوری کانر - دیویدسون می باشد.جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریاس چند متغیره استفاده شد.یافته های این پژوهش نشان داد که بین سبک های فرزند پروری ،دشواری در تنظیم هیجان و تاب آوری در جوانان مجرم و غیر مجرم در سطح1% >pتفاوت معناداری وجود دارد،با توجه به تاثیر مولفه های فوق در پدیده ی گرایش به جرم در بین جوانان توجه به آنها مهم در راستای کاهش این پدیده مخرب اجتماعی می باشد.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، دشواری در تنظیم هیجان، تاب آوری، جوانان، جرم
 • علی اصغر فیروزجاییان * صفحه 69
  نظم اجتماعی اساس برقرای هر جامعه است. اطاعت از قواعد اجتماعی جهت تداوم نظم از اهمیت برخوردار است.چرا که عدم اطاعت از قواعد اجتماعی هزینه های مختلفی را برای جامعه درپی خواهد داشت.یکی از این قواعد مربوط به رانندگی است.امروزه قانونگریزی در رانندگی با توجه به نقش اساسی عامل انسانی در تصادفات بعنوان مساله ای اجتماعی در جامعه ما مدنظر قرار گرفته است.از اینرو این تحقیق با تاکید بر نظریه کنترل اجتماعی به تحلیل قانونگریزی در رانندگی در بین جوانان پرداخته است.روش انجام این تحقیق پیمایش و جامعه آماری نیز جوانان 18 تا 35 سال شهر نکاه بوده است.تعداد نمونه 400 نفر و انتخاب نمونه نیز به روش خوشه ایچند مرحله ای صورت گرفته است.اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید.تحلیل اطلاعات تحقیق از طریق دو نرم افزار spss و Amos انجام پذیرفت.آزمون همبستگی نشان داد که بین میزان تحصیلات،درآمد و سابقه رانندگی فرد با قانونگریزی در رانندگی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.همچنین بین ابعاد سازه پیوند اجتماعی(عدم اعتقاد به قانون،مشارکت اجتماعی ضعیف،پیوستگی اجتماعی ضعیف،تعهد اجتماعی ضعیف)و قانونگریزی در رانندگی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.همچنین خودکنترلی پایین، تاثیر مثبتی در تخلف از قوانین رانندگی دارد.رابطه بین سازه کنترل بیرونی ضعیف(رسمی و غیر رسمی) و قانونگریزی در رانندگی معنی دارد و مثبت بوده است.همچنین نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می دهد که مدل نظری تحقیق از برازش برخوردار بوده و متغیرهای حاضر در مدل توانسته اند 29 درصد از تغییرات متغیر وابسته(قانونگریزی در رانندگی) را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: بی نظمی اجتماعی، قانونگریزی در رانندگی، پیوند اجتماعی، کنترل اجتماعی، جوانان
 • علی شماعی *، محمد ویسیان، آزاد اصغری، سارا کمانگر صفحه 89
  مسئله ای که امروزه متولیان امر امنیت با آن مواجه هستند افزایش جرائم سرقت است. یکی از ارکان مهم مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرائم شهری در سطح مناطق آن شهر است. لذا هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی پراکندگی جرائم و بررسی رابطه بین متغیرهای محیطی با متغیر نوع جرم، متغیر زمانی و نوع جرم (تحلیل زمانی و مکانی ارتکاب به سرقت) و شناسایی مناطق جرم خیز در شهر قروه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. محدوده موردپژوهش شهر قروه در استان کردستان است. داده های مورداستفاده در پژوهش شامل آمار 2 ساله (1389 -1390) جرائم سرقت است که از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قروه دریافت شده است. داده ها و اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای گردآوری شده است و برای تجزیه وتحلیل آن ها از روش های آماری از قبیل ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS (برای به دست آوردن رابطه میزان جرم و زمان و مکان در شهر قروه) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (برای نشان دادن توزیع و پراکندگی جرائم در سطح شهر) استفاده شده است.
  نتایج نشان می دهد که بیشترین نوع جرم از میان جرائم سرقت صورت گرفته مربوط به جرم سرقت موتورسیکلت به میزان 48/29 درصد از کل جرائم بوده است. بیشترین تعداد جرائم سرقت نیز در محدوده خیابان های اصلی شهر به وقوع پیوسته است و الگوی توزیع و پراکندگی جرائم نیز از زمان، مکان و فصول سال تبعیت می کند به این معنی که با روند تغییر ساعت در طول شبانه روز نوع جرم سرقت نیز تغییریافته به طوری که در ساعات روشنایی روز (از ساعت 6 صبح تا 18 عصر) بیشترین جرائم مربوط به سرقت موتورسیکلت و در زمان تاریکی (از ساعت 18 عصر الی 6 بامداد) جرائم سرقت مربوط به منزل و ماشین بیشتر اتفاق افتاده است. همچنین بین موقع مکانی جرم با میزان وقوع آن رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که در فضاهای مسکونی بیشترین جرم مربوط به سرقت منازل و در خیابان و میدان ها شلوغ شهری سرقت از نوع موتور می باشد و نوع سرقت با فصل وقوع رابطه معناداری وجود دارد به طوری در سه فصل اول سال بیشترین سرقت مربوط به موتورسیکلت می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، کانون های جرم خیز، سرقت، شهر قروه
|
 • Dr Seyedalireza Afshani *, Neda Javaherchian Page 1
  Vandalism is one type of the Juvenile delinquency. Vandalism arising from rapid social change, human growth and increasing anomie and frustration of his desires is to achieve this desire. Feel alienated, extortion, anger and hatred they have towards society and the environment that conveys weakness and disorder in the structure of social and cultural norms of society. Therefore the aims of the present study explain the relationship between social alienation and Vandalism among high school students and Junior in Yazd. The questionnaire was the main data collection technique. The sampling method in this survey is a combination of classified and cluster sampling. 635 high school students and Junior were interviewed. Validity and reliability of the scale were assessed through Content validity and Cronbach alpha. The data were analyzed by SPSS 22. Finding showed that there was a significant and direct relationship between Social alienation and vandalism. There was direct and significant relationship between Social alienation and its various dimensions on one hand and vandalism and its dimensions on the other. In other words, the Social alienation, the higher will be the level of vandalism. The findings are proof for Seaman's theory regarding the relationship between social alienation to vandalism.
 • Aliakbar Aminbeidokhti *, Navid Sharifi Page 56
  People participation, especially young student's participation in voluntary groups of rescue work can be a good way to deliver improved services to victims and injured in accidents at due time.So this paper attempted to identify the factors influencing on attracting and keeping young students in voluntary groups of rescue and determine a framework concerning mutual relations between forementioned factors.This study in terms of aim is an applied research and is a kind of descriptive correlation research.Statistical population included all students volunteers of young organization of Red Crescent of the city of Semnan .For data collection a Delphi technique and researcher's made questionnaire was used.Data was analyzed by exploratory factor analysis.Findings revealed the hidden variable of religiosity has a meaningful and positive impact on social capital and group membership and maintenance accounted 69 and 52 percent respectively.Also social capital has an effect of 87 percent on group satisfaction and goup satisfaction in turn has an effct of 65 percent on volunteer's membership and maintenance
 • Ali Asghar Firouzjaeian* Page 69
  Social order is base of perpetuity in every society. The obeying the social rules are important for continuing of order. Because, disobeying the social rules contain many costs for society.one of this rules pertain to the driving. Today, law-breaking in driving has view as social problem in our society with attending to important role of human factor in accident.so this research has explained law-breaking in driving with emphasis on theory of social control among youths. The method is survey and statistical society is 18-35 year in Nekah city. Data has collected by questionnaire from 400 persons by multi-level clustering sampling. Data analysis has don by spss and Amos package. The result has demonstrated that correlation between education, income and driving background with law-breaking in driving is meaningful and reverse. Also correlation between dimensions of social bonding construct (disbelieve to law, weak social involvement, weak social attachment, weak social commitment) with law-breaking in driving is meaningful and positive. Also low self-control has positive effect on dependent variable. The correlation between weak social control (formal and informal) with dependent variable is meaningful and positive. Also, the result of structural modeling examination illustrate that model is fit. All of variables in model could explain 29% variation of dependent variable.
 • Dr Ali Shamai *, Mohammad Waysian, Azad Asghri, Sara Kamangar Page 89
  An issue that Today, custodians of security faced by crime surge is robbery. One of the important pillars of the optimal management of urban, spatial analysis of urban crime Surface Areas of the city. The main aims of this study are to investigate the spatial distribution of crimes and analysis the relations between the environmental factors and the crime type and also the spatiotemporal analysis of theft as a urban crime and recognize the Crime-ridden areas in Qorveh. In This study we use descriptive - Analysis and correlation approaches. Our study region is Qorveh the city of Kurdistan province. The data used in the study consisted of a 2-year statistics(1apr2010 to 1apr2011) robbery crime that the city's police chief Qorveh been received. Data and information, the documents - Libraries Have been collected And to their analyzes Statistical methods such as correlation in software SPSS (to get the relationship between the crime and the time and place in Qorveh) and Geographic Information Systems GIS (for the distribution and dispersion of crime in the city) is used.
  The results show that most of crime of robbery crime related to robbery of motorcycles has taken place in the 29/48 percent of total crime.The highest number of crime Robbery also occurred within the city's main streets. And distribution and the distribution of crime as well as the time , location and season
  Conformity does. So that the type of crime is change according to changing in day times So in daylight hours (from 6 am to 18 pm) Most crimes of Robbery a motorcycle and in darkness (from 18 pm to 6 am) on home and car Robbery crime occurred more. And also we observed the significant correlation between the amount of occurred crimes and the location and the type of crime with season.