فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، مرداد و شهریور 1395)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، مرداد و شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/26
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • محمدحسین یارمحمدیان، ناهید توکلی صفحات 153-154
 • مقاله پژوهشی
 • اعظم صباحی، رضا خواجویی صفحات 155-162
  مقدمه
  سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) می تواند به مکان یابی تسهیلات و مراکز پزشکی و مدیریت بحران در سوانح کمک نماید. یکی از منابع اطلاعاتی مناسب برای انجام این امر، پرونده پزشکی افراد تصادفی می باشد. از آن جایی که تاکنون از این پرونده ها در طراحی GIS استفاده نشده است، هدف از انجام مطالعه حاضر، پیاده سازی یک GIS بر اساس داده های پرونده پزشکی مصدومان تصادفی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کاربردی، پرونده های پزشکی بیماران تصادفی مراجعه کننده به بیمارستان چمران شهرستان فردوس از تیر ماه تا پایان آذر سال 1393 بررسی گردید. با استفاده از GIS، نقاط حادثه خیز، پراکندگی جراحات و خدمات سلامت در این نقاط به تفکیک سوانح ترافیکی درون و برون شهری تعیین شد.
  یافته ها
  از مجموع 470 تصادف، 216 مورد درون شهر و 254 مورد بیرون از شهر اتفاق افتاده بود. از نظر پراکندگی جراحات، در بخش درون شهری آسیب به شکم در ناحیه اسلامیه و در بخش برون شهری، آسیب های سر و دست در ناحیه سرایان بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. بیشترین مراجعه در تصادفات درون شهری به بخش اورژانس (75/46 درصد) و در برون شهری به جراحی عمومی (93/53 درصد) بود. طولانی ترین زمان رسیدن از درون شهر به بیمارستان 5 ساعت برای مصدومان ناحیه صورت و از بیرون شهر 8/2 ساعت برای مصدومان ناحیه پا و جراحات چندگانه بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از پرونده پزشکی بیماران تصادفی نشان داد که حداقل به 5 پایگاه اورژانس دیگر نیاز است. به نظر می رسد با استقرار پایگاه های بیشتر، می توان مدت زمان رسیدن مصدومان به بیمارستان را کاهش داد. از آن جایی که پراکندگی نوع جراحات در جاده ها در مطالعه حاضر مشخص گردید، می توان پایگاه های اورژانس را با توجه به نوع جراحات، به پرسنل و امکانات مورد نظر مجهز کرد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصادفات، ترافیک، پرونده پزشکی، بیمارستان ها
 • سید محمد تقی تقوی فرد، اکرم مفرح، سامان ابراهیمی صفحات 163-169
  مقدمه
  در کنترل سلامت، شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری داده ها بدون نیاز به دخالت مکرر انسان ضرورتی انکار ناپذیر است. در میان انواع روش ها، RFID (Radio-frequency identification) این خصوصیت را دارد و فرایند دریافت و ارسال اطلاعات را برخط می نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش این فن آوری در درمان و مراقبت در بیمارستان های کاشان از دید کاربران انجام شد.
  روش بررسی
  روش این پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- مقطعی بود. نمونه آماری مطالعه را 72 نفر از پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشکیل داد که به صورت طبقه ای انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن توسط تعدادی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alphaبه میزان 89 درصد تایید شد. داده ها با استفاده از آزمون 2χ تحلیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های به دست آمده، 84 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که رادیو شناسه ها موجب بهبود مولفه های ردیابی، تشخیص طبی، دریافت خودکار داده و تشخیص هویت در درمان و مراقبت شده است. مطابق با نگرش جامعه پژوهش، مولفه های RFID از نظر اثر آن در بهبود درمان و مراقبت، به دارای ترتیب ردیابی، تشخیص طبی، دریافت و جمع آوری خودکار اطلاعات وتشخیص هویت برابر با 05/17، 27/16، 54/15 و 87/14 بودند که همگی آن ها مطلوب ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  مثبت بودن نگرش جامعه مورد مطالعه نشان می دهد که استفاده از فن آوری RFIDدر بیمارستان های بررسی شده، می تواند در جهت درمان و مراقبت بیماران موثر باشد.
  کلیدواژگان: رادیو شناسه، نگرش، درمان، ردیابی بیمار
 • حسین آذری، مظاهر یوسفی امیری صفحات 170-176
  مقدمه
  ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توانایی آن در پاسخگویی به چالش های محیطی است. عوامل متعددی بر ساختار سازمانی و بهبود عملکرد آن تاثیر می گذارد که یکی از این عوامل، سیستم های اطلاعات مدیریت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر ابعاد ساختار سازمانی در شعب تامین اجتماعی استان قم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1394 بر روی 235 نفر از کارکنان 9 شعبه تامین اجتماعی استان قم انجام گرفت. جامعه آماری با استفاده از فرمول Cochran و روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ساختار سازمانی Robbins و سیستم های اطلاعات مدیریت DeLone-McLean استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی Spearman در نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (Structural equation modeling) در نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین سیستم های اطلاعات مدیریت، ابعاد تمرکز و پیچیدگی رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت (به ترتیب 325/0- و 543/0-). همچنین، بین سیستم های اطلاعات مدیریت و بعد رسمیت رابطه مستقیم (314/0) و معنی داری مشاهده شد. تاثیر متغیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به ترتیب 85/0-، 74/0- و 69/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت، باعث کاهش میزان تمرکز در تصمیم گیری و گسترش تفویض اختیار، تخت شدن ساختار سازمانی، افزایش واکنش به پویایی محیط و همچنین، افزایش رسمیت از طریق تاکید به مقررات، روش ها و مدارک کتبی در شعب تامین اجتماعی استان قم شده است.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعات مدیریت، تامین اجتماعی
 • علیرضا کاظمی، رضا ربیعی، حمید مقدسی، قاسم دیماذر صفحات 177-183
  مقدمه
  سیستم اطلاعات داروخانه، یکی از زیرسیستم های سیستم اطلاعات بیمارستان می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های تابعه سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه کاربردی به روش توصیفی در سال 1393 انجام شد و در آن پنج سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان های تابعه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر اساس شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با این دانشگاه ها، انتخاب و ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از فهرست وارسی (متشکل از معیارهای عمومی و اختصاصی) و از طریق مشاهده جمع آوری شد. روایی محتوایی فهرست وارسی، از طریق نظرخواهی از 6 نفر از صاحب نظران موضوعی مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی گزارش گردید.
  یافته ها
  در بررسی معیارهای عمومی نرم افزار، تنها دو سیستم از قابلیت محدود کردن تلاش های مکرر برای دسترسی غیر مجاز برخوردار بودند. بررسی معیارهای اختصاصی مشخص نمود که معیارهای مدیریت ایمنی بیمار مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، این سیستم ها فاقد ارتباط با سیستم اطلاعات شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو بودند.
  نتیجه گیری
  معیارهای درمانی از جمله مدیریت ایمنی بیمار، در طراحی و تولید سیستم ها لحاظ نشده و بیشتر جنبه های مالی مورد توجه قرار گرفته بود. استفاده موثر و کارامد از این سیستم ها، مستلزم لحاظ نمودن ابعاد عمومی و اختصاصی به هنگام تولید و توسعه سیستم های اطلاعات داروخانه می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات داروخانه، سیستم اطلاعات بیمارستان، خدمات اطلاعات دارویی، انفورماتیک پزشکی، مطالعات ارزیابی
 • مهدی علیپور حافظی، مهشید کریمی صفحات 184-190
  مقدمه
  امروزه پورتال های بیمارستانی نقشی کلیدی در اطلاع رسانی و ارایه خدمات ویژه به مخاطبان دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت ساختار و محتوای پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی انجام گردید. جامعه پژوهش را تمام بیمارستان های خصوصی شهر تهران (تعداد 34 پورتال بیمارستان) تشکیل داد. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه وارسی بود که با استفاده از آن، مشاهده هدفمند و جمع آوری اطلاعات صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از تعداد، درصد، امتیاز مولفه و معیار، توصیف و ارایه شد.
  یافته ها
  پورتال ها از نظر معیار اطلاعات تماس، در وضعیت مطلوب؛ از نظر معیار طراحی صفحات، در وضعیت نسبتا مطلوب؛ از نظر معیارهای ویژگی فنی صفحات، ویژگی صفحات پورتال ، روابط عمومی، اطلاعات مورد نیاز بیماران، اطلاعات عمومی و راه های دسترسی و خدمات مالی، در وضعیت نامطلوب و از نظر معیارهای خدمات به بیماران، روزآمدسازی صفحات، خدمات عمومی، خدمات دارویی، پژوهش و آموزش و پزشکی از دور، در وضعیت ضعیف قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که پورتال های مورد ارزیابی دارای وضعیت مناسبی نیستند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از نتایج پژوهش مسوولان مربوط به این حوزه، کیفیت پورتال در زمینه کاربرمداری و خدمات ارتقا یابد. در این راستا، توجه به بهره گیری از فن آوری های روز اطلاعات ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: مطالعات ارزیابی، پورتال ها، بیمارستان های خصوصی، خدمات جانبی بیمارستان
 • راضیه وهاب، فیروزه زارع فراشبندی، علی کچویی، محمدرضا سلیمانی، اکبر حسن زاده صفحات 191-196
  مقدمه
  دسترسی به اطلاعات معتبر در حوزه سلامت امری ضروری می باشد. اطلاع درمانی روشی است که دسترسی افراد را به اطلاعات پزشکی موثق و مرتبط با بیماری خود امکان پذیر می سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر اطلاع درمانی غیر حضوری بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و پره دیابتی بود.
  روش بررسی
  نوع مطالعه، کاربردی و روش پژوهش نیمه تجربی بود که بر روی 31 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و 35 نفر از بیماران پره دیابتی مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم اصفهان در زمستان 1393 اجرا شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. آزمایش سنجش مقدار HbA1c در بدو ورود و پس از مداخله دوره اطلاع درمانی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره HbA1Cقبل و بعد از اطلاع درمانی در گروه های دیابت نوع دو و پره دیابتی تفاوت معنی داری نداشت. میانگین تغییر HbA1Cدر دو گروه بعد از اجرای مداخله اختلاف معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  اطلاع درمانی غیر حضوری تاثیر شایانی بر میزان HbA1Cبیماران در هر دو گروه نداشت. بهتر است به جای شیوه پستی و پیام کوتاه در امر اطلاع درمانی این بیماران، از شیوه های جدیدتری همچون نرم افزارهای سلامت و شبکه های اجتماعی موبایل بهره برد. به نظر می رسد، لازم است تا درک و شناخت جدی تری در بیماران پره دیابتی نسبت به بیماری دیابت و عوارض آن ایجاد شود تا پیروی از دستورالعمل های پزشکی را جدی تر پیروی بگیرند.
  کلیدواژگان: اطلاع درمانی غیر حضوری، دیابت نوع دو، پره دیابت، هموگلوبین گلیکوزیله
 • محمد جواد آل مختار، محمد علی برومند، ایرج پارسایی، مریم غفوری صفحات 197-202
  مقدمه
  استناد یکی از عناصر شاخص و ابزار مهمی برای اطلاع از تاثیرگذاری مدارک به شمار می رود، اما درصدی از آن شامل خوداستنادی است که هرچند وجود غیر متعارف آن باعث افزایش مصنوعی ضریب تاثیر IF (Impact factor) می شود، اما مقدمه سقوط یک مجله را نیز فراهم می کند. این پژوهش با هدف تشخیص همبستگی میان IF و خوداستنادی در مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه گزارش استنادی مجلات JCR (Journal Citation Reports) موسسه اطلاعات علمی ISI (Institute for Scientific Information) انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش پیمایشی حاضر، از نوع کاربردی بود که به روش تحلیل استنادی، بر روی 44 عنوان مجله نمایه شده تا پایان سال 2014 در پایگاه گزارش استنادی مجلات ISI صورت گرفت. داده ها از طریق بخش Select country زیر نام ایران در همین پایگاه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون ضریب همبستگی Pearson در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  44 عنوان مجله، 6004 استناد با میانگین 45/136 کسب کردند. 18/43 درصد از مجلات نرخ خوداستنادی بین 21 تا 69 درصد داشتند که پس از حذف خوداستنادی، IF آن ها به شدت کاهش یافت. در مجموع، رابطه معنی داری بین IF و خوداستنادی در این مجلات مشاهده شد (001/0 > P). به عبارت دیگر، با افزایش میزان خوداستنادی، IF مجلات نیز افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  نرخ خوداستنادی مجلات مورد بررسی در پایگاه مذکور رو به افزایش می باشد و بین این نرخ و IF آن ها رابطه مستقیمی وجود دارد. اگرچه خوداستنادی تا حدی طبیعی است، اما میزان نامتعارف آن، باعث خدشه دار کردن مجله می شود. در نتیجه، لازم است از اعمال روش های نادرست مانند خوداستنادی زوری برای افزایش IF پرهیز گردد و به جای آن، از سیاست هایی مانند به اشتراک گذاری مقالات در شبکه های علمی و بین المللی استفاده نمود تا مجلات استناد واقعی و بیشتری را دریافت نمایند.
  کلیدواژگان: مجلات، خوداستنادی، استناد، ضریب تاثیر، موسسه اطلاعات علمی
 • اعظم شاهبداغی، آرزو فرهادی، مریم شکفته، منوچهر کرمی صفحات 203-208
  مقدمه
  در چند سال اخیر، مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور از نظر تعداد، روند رو به رشدی داشته اند. این مجلات برای نمایه شدن در نمایه نامه های بین المللی، باید معیارها و استانداردهای لازم را رعایت کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان انطباق مجلات علوم پزشکی کشور با معیارهای نمایه سازی مدلاین انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی بود. جامعه مورد پژوهش را کلیه مجلات علمی- پژوهشی مصوب وزارت بهداشت تشکیل داد. ابزار جمع آوری داده ها، سیاهه کنترلی بود که بر اساس 12 ملاک از معیارهای ساختاری مورد انتظار نمایه نامه مدلاین تنظیم گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کمترین و بیشترین مجموع امتیازات کسب شده مجلات مورد بررسی، به ترتیب 4 و 12 بود. بیشتر مجلات (78 مجله، 6/24 درصد) امتیاز 8 کسب کردند. میانگین امتیازات کسب شده در مجلات مورد بررسی از نظر رعایت معیارهای مدلاین، 86/8 درصد و میزان تطابق کلی وضعیت ساختاری مجلات علوم پزشکی کشور با شاخص های ساختاری نمایه نامه مدلاین، 68/73 درصد محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  مجلات علوم پزشکی کشور از نظر رعایت اکثر شاخص های ساختاری مدلاین در سطح رضایت بخشی قرار دارند، اما از نظر معیارهای میزان رعایت تنوع بین المللی هیات تحریریه مجلات، حمایت انجمن های علمی از مجله و ذکر عبارت تعارض توسط نویسندگان، سطح مطلوبی نداشتند. رعایت کامل این معیارها توسط مجلات، می تواند موجب افزایش شانس نمایه شدن آن ها در مدلاین گردد.
  کلیدواژگان: نشریات اداوری، نمایه سازی و چکیده نویسی، مدلاین
 • زهرا میربلوک، سید حمید خداداد حسینی، مهرعلی همتی نژاد، اسماعیل نورصالحی صفحات 209-215
  مقدمه
  اگرچه در حال حاضر گردشگری پزشکی سهم کوچکی از بازار خدمات، خدمات درمانی و یا حتی خدمات گردشگری را به خود اختصاص داده است، اما نمی توان آن را نادیده گرفت و یا ناچیز شمرد. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل گرایش به گردشگری پزشکی و تعیین عوامل مرتبط با جذب گردشگری پزشکی در استان گیلان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه بیماران خارجی که در مدت زمان انجام تحقیق به بیمارستان های خصوصی رشت و بیمارستان بهشتی آستارا مراجعه کرده بودند، تشکیل داد (100 نفر). داده ها به صورت سرشماری و با کمک پرسش نامه جمع آوری گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از مبانی نظری و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha مورد تایید قرار گرفت. جهت توصیف داده ها از شاخص های آمار توصیفی و جهت تحلیل آن ها از مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی در نرم افزار Smart PLS استفاده شد.
  یافته ها
  کیفیت درمان، کیفیت خدمات، خوشنامی و آوازه ادراک شده و دین کشور مقصد، بر ارزش ادراک شده گردشگران پزشکی تاثیر مثبتی داشت. هزینه های ادارک شده نه تنها تاثیر منفی بر ارزش ادارک شده گردشگران پزشکی استان گیلان نگذاشت، بلکه این تاثیر مثبت بود. همچنین، اثر مثبت و قوی ارزش ادراک شده بر گرایش افراد به گردشگری پزشکی مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  عواملی همچون بهبود زیرساخت های درمانی، بالا بردن کیفیت خدمات درمانی و گردشگری، اطلاع رسانی صحیح و جامع بیمارستان های استان گیلان در کشورهای حاشیه دریای خزر و ایجاد امکانات رفاهی جهت اقامت بیماران و همراهان آن ها در استان، به گسترش گردشگری پزشکی در استان گیلان و در نتیجه، افزایش فرصت های شغلی و درامد ارزی کمک شایانی می نماید.
  کلیدواژگان: ارزش ادراک شده، گرایش، گردشگری پزشکی، استان گیلان
 • سعید اسماعیلی نژاد، علی رهنما، جلال رضایی نور صفحات 216-223
  مقدمه
  با ظهور تجارت الکترونیک و ارایه خدمات از طریق اینترنت، ارزیابی کیفیت خدمات تحت وب به یک دغدغه اصلی برای سازمان ها و مراکز خدماتی تبدیل شده است. بر همین اساس، هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین کیفیت خدمات تحت وب در بخش بهداشت، درمان و رتبه بندی شش بیمارستان تخصصی تهران بود.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی بود و جامعه آماری آن را شش بیمارستان تخصصی استان تهران تشکیل داد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که توسط کارشناسان مربوط در بیماستان های مورد مطالعه تکمیل گردید. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش های دیمتل فازی (Decision making trial and evaluation laboratory یا DEMATEL) و تحلیل شبکه ای فازی، اهمیت معیارهای کیفیت خدمات تحت وب مورد محاسبه قرار گرفت و سپس بیمارستان ها با روش VIKOR (Vlse kriterijumsk optimizacija kompromisno resenje یا VIKOR) فازی رتبه بندی شد.
  یافته ها
  معیار قابلیت اطمینان از نظر کارشناسان با وزن 32/0، به عنوان مهم ترین معیار در کیفیت خدمات تحت وب شناخته شد و معیار شکل ظاهری با وزن 038/0، دارای کمترین اهمیت بود. وب سایت بیمارستان (ب) با مقادیر 0، 2678/0 و 0827/0 به ترتیب برای شاخص VIKOR، سودمندی و نارضایتی، رتبه اول را کسب نمود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، بیمارستان ها در خدمات تحت وب خود باید بر روی امنیت و حریم خصوصی کاربران تمرکز کنند؛ چرا که یکی از مهم ترین موارد برای بیمار، اطلاعات محرمانه او است. همچنین، بیمارستان ها باید در مقابل خدماتی که ارایه می دهند، مسوولیت پذیر و پاسخگو باشند تا بیمار از صحت خدمات ارایه شده مطمئن باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، بیمارستان ها، دیمتل فازی، تحلیل شبکه ای فازی، ویکور فازی
 • مدیریت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان
  معصومه حسن بگلو، سید محمد نوع پسند، محسن اکبری صفحات 224-228
  مقدمه
  توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تعیین عوامل مرتبط با آن، می تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش مدیریت استعداد در معاونت بهداشتی استان گیلان و تعیین ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 362 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان در سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک و به دنبال تعیین سهم هر شهرستان از حجم نمونه کل، صورت گرفت. مدیریت استعداد به عنوان متغیر اصلی و خصوصیات دموگرافیک کارکنان به عنوان متغیرهای زمینه ای مطالعه در نظر گرفته شد. داده های مطالعه توسط پرسش نامه ای که روایی آن توسط تحلیل عاملی (05/0 > P) و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha (93/0) تایید شده بود، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی، Independent t و ANOVA تک متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات کسب شده برای مدیریت استعداد، 33/19 ± 60/84 به دست آمد (زن و مرد به ترتیب 65/19 ± 17/83 و 73/18 ± 40/86) (130/0 = P). بین مدیریت استعداد و میزان تحصیلات ارتباط ضعیف معکوسی وجود داشت (21/0- = r، 001/0 > P).
  نتیجه گیری
  توجه به جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری می تواند مدیران را در مدیریت استعداد کارکنان یاری رساند.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، استعداد، کارکنان، معاونت بهداشتی
 • مهدی نصرت آبادی، زهره حلوایی پور صفحات 229-234
  مقدمه
  رفاه و بهزیستی کودک به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از هزینه های صرف شده برای سلامت خانواده متاثر می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، تحلیل روند فقر در حوزه سلامت خانوارهای دارای کودک در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی سال های 92-1363 بود.
  روش بررسی
  این پژوهش، کاربردی از نوع تحلیل روند بود که در آن با استفاده از داده های پیمایش هزینه- درامد خانوارهای کشور طی دوره مورد مطالعه، خانوارهای دارای کودک استان کرمان به چهار گروه سنی تفکیک شدند و با استفاده از رویکرد مشارکت مالی خانوار و سنجه های نرخ و شکاف، فقر سلامت خانوارهای دارای کودک مورد اندازه گیری قرار گرفت. در انجام محاسبات از نرم افزارهای STATA و Excel استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که نرخ فقر سلامت در سال های مختلف مطالعه هم در مناطق شهری و هم روستایی با نوسانات زیادی همراه بوده است. بالاترین میزان فقر سلامت در مناطق شهری و روستایی استان، مربوط به سال 1368 بود. در طول برنامه توسعه اول تا سوم، کاهش نرخ و شکاف فقر سلامت در مناطق روستایی و شهری استان مشاهده شد، اما این روند در طول برنامه چهارم توسعه به صورت افزایشی بود. نرخ فقر سلامت در دوره اخیر (منتهی به سال 1392)، هم در مناطق روستایی و هم مناطق شهری افزایش داشت، اما شکاف فقر با نوسانات همراه بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع، نرخ و شدت فقر سلامت در مناطق روستایی استان بیشتر از مناطق شهری بوده است و این امر نشان می دهد که در طول برنامه های توسعه، سیاست های منسجم و هدفمندی برای رفع مواجهه خانوارهای دارای کودک با هزینه های کمرشکن سلامت به خصوص در مناطق روستایی استان اتخاذ نگردیده است.
  کلیدواژگان: تحلیل نسلی، خانوار، مشارکت مالی، فقر سلامت
 • مقاله مروری نقلی
 • حجت الله حمیدی، عاطفه دارایی صفحات 235-242
  داده کاوی ابزاری جهت استخراج اطلاعات مفید از مجموعه داده های عظیم، از جمله زمینه های مور د علاقه محققان در حوزه سلامت محسوب می شود. رده بندی، یک تابع یادگیری می باشد که هر داده را به یکی از دسته های از قبل تعریف شده، نگاشت می کند. بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، بیماری های قلبی، کلیوی، دیابت و سرطان ها در سال 2012 عامل 68 درصد از مرگ ها بوده اند. پژوهش حاضر، با هدف مطالعه و بررسی انواع الگوریتم های رده بندی و نتایج آن ها درون حوزه سلامت در مطالعات پیشین انجام شد. این مطالعه از نوع مروری- نقلی بود که در آن، مطالعات مرتبط برای بیماری های قلبی، سرطان سینه و دیابت از سال 2003 تا 2015 بررسی گردید. کلمات کلیدی «Data mining، Classification، Health، Heart disease، Diabetes و Breast cancer» در پایگاه های اطلاعاتی ScienceDirect، Elsevier، Springer و IEEE جستجو و منابع هر مقاله و مقالات استناد شده به آن نیز جمع آوری شد. پس از حذف مطالعات نامتناسب، 34 مقاله انتخاب گردید. جمع بندی مطالعات نشان داد که تکرار استفاده از الگوریتم شبکه عصبی، برای هر سه بیماری بیشتر بود. الگوریتم های شبکه عصبی و بیز ساده برای بیماری قلبی، نزدیک ترین همسایگان برای سرطان سینه و شبکه عصبی برای دیابت بالاترین دقت را داشت. به طو ر کلی می توان دریافت، با وجود این که نمی توان با قطعیت یک الگوریتم را بهترین الگوریتم برای هر بیماری دانست، اما تعیین بهترین الگوریتم ها برای هر بیماری، می تواند برای مطالعات آینده مفید باشد.
  کلیدواژگان: رده بندی، داده کاوی، شبکه عصبی، بیماری قلبی
 • مهرنوش شاهمرادی، علی اصغر صفایی، حورا تجریشی، الهام نظری، زینب دل آرام، زینب زارعی، ناهید زینلی صفحات 243-248
  مقدمه
  شبکه های اجتماعی نقش مهمی در بهبود بیماران، انتقال فوری اطلاعات و بازخوردها و بهبود ارتباط پزشک و بیمار دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین و دسته بندی کاربردهای مرسوم شبکه های اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان انجام شد. این پژوهش از نوع مروری روایتی بود که در سال 1394 با جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی منتشر شده طی 11 سال گذشته در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، ScienceDirect، Google Scholar، SID، Medlib و Magiran با کلید واژه های «شبکه های اجتماعی، مراقبت سلامت، رسانه های اجتماعی و غیره» صورت گرفت. یافته ها نشان داد که شبکه های اجتماعی کاربردهای مهمی در مراقبت سلامت دارند که از آن جمله می توان به «افزایش اثر درمانی ضد افسردگی، شناسایی کاربران بانفوذ و اندازه گیری معیارهای کیفیت» اشاره نمود و همچنین، دارای عوارضی مانند رفتارهای غیر حرفه ای کاربران و نگرانی های حریم خصوصی می باشند. شناخت کاربردها و محدودیت های شبکه های اجتماعی، می تواند الزامات به کارگیری این شبکه ها را در حوزه بهداشت و درمان تا حدود زیادی مشخص نماید.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، مراقبت بهداشتی
|
 • Mohammad Hossein YarmohammadianÝ, Nahid TavakoliÝ Pages 153-154
 • Azam Sabahi, Reza Khajouei Pages 155-162
  Introduction
  A geographic information system (GIS) can help in locating facilities and medical centers, and in crisis management ýduring accidents. One of the appropriate information sources for using this system is the medical records of victims ýof traffic accidents. Since these records have not been used in designing GIS until now, the aim of this study was the ýimplementation of a GIS using data from the medical records of injured patients.
  Methods
  In this applied study, the medical records of victims of traffic accidents hospitalized in Chamran Hospital in ýFerdows, Iran, from June to November 2014 were reviewed. The GIS was used to identify hot spots of accidents ýý(black spots), and the distribution of injuries and health services in these spots, in terms of urban and suburban ýaccidents.
  Results
  From the total of 470 road accidents, 216 had occurred in urban and 256 in suburban areas. In terms of distribution ýof injuries, in the urban areas, abdominal injury in Islamiyeh, Iran, and in suburban areas, head and hand injuries ýin Sarayan, Iran, were the most prevalent. In urban accidents, most injured patients (46.75%) were referred to the ýemergency ward, and in suburban accidents, most patients (53.93%) were referred to the general surgery ward. The ýlongest time for arriving at the hospital from urban areas was 5 hours for face injuries and 2.8 hours from suburban ýareas for foot injuries and those with multiple injuries.
  Conclusion
  The medical records of victims of traffic accidents showed that at least 5 other emergency stations are needed. It ýseems that by establishing more stations the duration of moving injured patients to a hospital could be shortened. ýSince the distribution of injury type on the roads was determined in the present study, the emergency stations could ýbe equipped with the required personnel and facilities based on injury types.
  Keywords: Geographic Information Systems, Accidents, Traffic, Medical Records, Hospitals
 • Seyed Mohammad Taghi Taghvafard, Akram Mofarrah, Saman Ebrahimi Pages 163-169
  Introduction
  Automatic identification and data collection without the need for frequent human intervention is an undeniable ýnecessity in health control. Among a variety of methods, radio-frequency identification (RFID) is known for this ýcharacteristic and can be used for the online process of sending and receiving information. This study was ýconducted to determine the role of this technology in the effectiveness of treatment and care at hospitals affiliated ýto Kashan University of Medical Sciences, Iran, from the point of view of its users.
  Methods
  This was an applied, descriptive, and the cross-sectional research. The statistical sample consisted of 72 physicians ýand nurses of hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences selected through stratified sampling ýmethod. Data collection was carried out using a questionnaire the validity and reliability of which were, respectively, ýconfirmed by a group of experts and using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.89). Data were analyzed using chi-ýsquare test.
  Results
  According to the results, 84% of the participants believed that RFID tags lead to the improvement of detection, ýdiagnosis, identification, and automated reception of information in treatment and care. The attitude of the studied ýpopulation toward RFID components was favorable in improving treatment and care in terms of effective ýdetection (17.05), diagnosis (16.27), automated reception, collection of information (15.54), and identificationý (14.8).
  Conclusion
  The favorable attitude of the participants shows that the use of RFID in the studied hospitals was effective in ýimproving treatment and care for the patients.
  Keywords: Radio Frequency Identification Device, Viewpoint, Treatment, Patient Tracking
 • Hossein Azari, Mazaher Yousefi, Amiri Pages 170-176
  Introduction
  The structure of an organization determines its ability to respond to environmental challenges. Numerous factors ýaffect organizational structure and improve organizational performance. One of these factors is management ýinformation systems (MISs). The aim of the present study was to determine the effect of MISs on dimensions of ýorganizational structure in the branches of the Social Security Organization of Qom, Iran.
  Methods
  This correlational descriptive study was conducted on 235 employees of 9 branches of the Social Security ýOrganization in Qom during 2015. The study population was selected using the Cochran formula and cluster ýsamplingþ.þý Robbins Organizational Structure Questionnaire and Delone and Mclean’s Management Information ýSystems Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using Spearman correlation test in SPSS ýsoftware and Structural Equation Modeling in Amos software.
  Results
  A significant negative relationship was found between the MISs and dimensions of centralization and complexity (-ýý0.325 and -0.543, respectively). Moreover, a significant direct relationship was found between MISs and the ýdimension of formalization (0.314). The impact of MISs on centralization, complexity, and formalization was, ýrespectively, calculated as -0.85, -0.74, and 0.69 using structural equation modeling (SEM).
  Conclusion
  Application of MISs caused a decrease in the centralization of decision making and expansion of authority ýdelegation, decrease in the organizational hierarchy, and increase in response to the dynamics of the environment ýand formalization through emphasis on rules, procedures, and written documents in branches of the Social Security ýOrganization of Qom.
  Keywords: Organizational Structure, Management Information Systems, Social Security
 • Alireza Kazemi, Reza Rabiei, Hamid Moghaddasi, Ghasem Deimazar Pages 177-183
  Introduction
  The pharmacy information system (PIS) is a subsystem of the hospital information system (HIS). In this study, the PIS implemented in hospitals affiliated with three medical universities in Tehran (Iran) were evaluated.
  Methods
  This applied study was conducted using descriptive method in 2015. The study sample included five PISs in hospitals affiliated with three medical universities in Tehran which were selected and evaluated according to the system suppliers. The data were collected through observation and using a checklist (addressing both general and specific criteria). The content validity of the checklist was approved by 6 experts in the field. Data analysis was carried out using descriptive statistics.
  Results
  With respect to the general features of the systems, only two systems were capable of restricting repeated attempts made for unauthorized access to the system. The evaluation of the specific criteria of the systems showed that no attention was paid to patient safety aspects. Furthermore, it was revealed that there was no connection between these systems and information systems of pharmaceutical companies.
  Conclusion
  Financial aspects were the main consideration when designing and producing PISs and little attention was paid to therapeutic criteria such as patient safety. Efficient and effective use of PISs requires the consideration of both general and specific aspects in the development of such systems.
  Keywords: Pharmacy Information Systems, Hospital Information Systems, Drug Information Services, Medical Informatics, Evaluation Studies
 • Mehdi Alipour, Hafezi, Mahshid Karimi Pages 184-190
  Introduction
  Today, hospital portals play a key role in the dissemination of information and provision of special services. Therefore, the main purpose of this study was to evaluate the status of portals of private hospitals in Tehran, Iran, in terms of their content and structure.
  Methods
  This was a descriptive practical study. The research population consisted of the portals (n = 34) of all private hospitals in Tehran. Data gathering tool was a checklist. The data were collected through objective observation. The collected data were presented in number, percentage, and factor and criterion scores.
  Results
  Research findings demonstrated that portals had favorable conditions in terms of contact information. They were relatively favorable in terms of page design. In addition, the portals were unfavorable in terms of page technical specifications, portal page specification, and public relationship, necessary information for patients, general information and access routes, and financial services. Moreover, they were in poor conditions in terms of patient services, page updates, public services, pharmaceutical services, research, education, and telemedicine.
  Conclusion
  The results demonstrated that the studied portals generally had an unfavorable status. Thus, it is necessary that the results of the present study be used by the relevant authorities to increase the quality of these portals in terms of usability and services. In this respect, the use of the latest information technology is necessary.
  Keywords: Evaluation Studies, Portals, Private Hospitals, Ancillary Hospital Services
 • Razieh Vahab, Firoozeh Zare, Farashbandi, Ali Cachuei, Mohammad Reza Soleymani, Akbar Hassanzadeh Pages 191-196
  Introduction
  Accessing credible information is essential in the area of healthcare. Information therapy is a method that helps ýpatients to access credible and relevant information regarding their conditions. The goal of the present study was to ýinvestigate the effects of distant information therapy on glycosylated hemoglobin (HbA1C) levels of patients with ýpre-diabetes and type 2 diabetes.
  Methods
  The current applied and semi-empirical study was conducted on 31 patients with type 2 diabetes and 35 patients ýwith pre-diabetes referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Iran, during winter 2015. The ýsubjects were chosen through simple random sampling. The subjects’ HbA1C was measured at the beginning of the ýstudy and after the information therapy intervention. The gathered data were analyzed using descriptive and ýanalytical statistics in SPSS software.
  Results
  The results showed no meaningful difference in the HbA1C levels in the type 2 diabetic or pre-diabetic groups ýbefore and after the intervention. There was also no significant difference between mean HbA1C levels of the two ýgroups after the intervention.
  Conclusion
  The findings revealed that distant information therapy had no significant effects on HbA1C levels of patients in ýeither group. As a result, in order to carry out information therapy, it may be better to use health software and social ýnetworks rather than posted information packages and SMS massages. It is also necessary to give patients with pre-ýdiabetes a better understanding of their condition and the side effects of diabetes so that they follow instructions ýand guidelines to control their disease more seriously.
  Keywords: Distant Information Therapy, Type 2 Diabetes, Pre, diabetes, Glycosylated Hemoglobin
 • Mohammad Javad Alemokhtar, Mohammad Ali Boroumand, Iraj Parsaei, Maryam Ghafouri Pages 197-202
  Introduction
  An important aspect in the evaluation of scientific and research products is citation. Yet, a percentage of citations consist of self-citations, which, when employed excessively, although increases the impact factor (IF), leads to the demotion of journals. This study aimed to investigate the correlation between self-citation and impact factor in Iranian journals indexed in the journal citation reports (JCR) of the Institute for Scientific Information (ISI).
  Methods
  This applied survey was conducted using document analysis method. Samples included 44 Iranian journals indexed in JCR of ISI by the end of 2014. The data were collected via filtrated output for Iran from the ISI database. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient in SPSS software.
  Results
  The 44 studied journals had 6004 citations (mean = 136.45). Moreover, 43.18% of the journals showed a rate of 21%-69% self-citation, to the extent that after removing the rate, their impact factor decreased significantly. Pearson correlation coefficient revealed a direct significant relation between self-citations and IF (P
  Conclusion
  The self-citation rate of the studied journals is rising in ISI. There is a direct correlation between their self-citation rate and IF. Although self-citation is to some extent acceptable, its sharp increase will result in the devaluation and deterioration of the journal. It is suggested that in order to increase real citation of journals, the use of improper methods to increase IF are avoided, and instead, studies are shared on international scientific networks.
  Keywords: Periodicals, Self, Citation, Citation, Impact Factor, Institute for Scientific Information (ISI)
 • Azam Shahbodaghi, Arezo Farhadi, Maryam Shekofteh, Manochehr Karami Pages 203-208
  Introduction
  In recent years, the number of academic medical research journals has increased in Iran. These journals must be based on the standards and criteria required in international indexing databases in order to be indexed. The aim of the present study was to determine the extent to which the medical journals in Iran comply with Medline indexing criteria.
  Methods
  The current study was a descriptive-applied study. The statistical population consisted of all scientific research journals approved by the Ministry of Health of Iran. The data collection tool was a checklist, which was prepared on the basis of 12 structural criteria extracted from Medline database criteria. The collected data were analyzed using descriptive statistical methods in SPSS software.
  Results
  The lowest score was 4 and the highest score was 12 for the studied journals. The highest frequency of journals (24.6%) earned a score of 8. According to the structural criteria of Medline, average score of the journals was 8.86. In addition, the degree of compliance of the structural status of Iranian medical journals with the Medline criteria was calculated at 73.68%.
  Conclusion
  In terms of the majority of the structural criteria of Medline, the studied Iranian medical journals were at a satisfactory level. However, regarding the international diversity of the editorial board, support of scientific societies, and the reporting of conflict of interest by the authors, the studied medical journals were not at a desirable level. Compliance of the journals with the standards can increase their chances of being indexed in Medline.
  Keywords: Periodicals, Abstracting, Indexing, Medline
 • Zahra Mirbolouk, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Mehr Ali Hematinejad, Esmail Noorsalehi Pages 209-215
  Introduction
  Although currently a small part of services marketing, tourism, or medical services has been allocated to medical tourism, its role cannot be dismissed as either temporary or insignificant. The aim of this research was to design the medical tourism trends model and investigate effective factors on medical tourism attraction in Guilan Province, Iran.
  Methods
  This applied study was carried out using a descriptive survey method. The study population consisted of all medical tourists who had chosen the private hospitals of Rasht and Beheshti Hospital in Astara, Iran, for their medical care during the study period (n = 100). Data were collected through census method using a questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were approved through confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha, respectively. Descriptive statistical indexes were used to describe the data and partial least squares structural equation modeling was used for data analysis in SmartPLS software.
  Results
  Perceived medical quality, perceived service quality, perceived reputation, and religion had a positive effect on medical tourists’ perceived value. Perceived fee also had a positive effect on the perceived value of medical tourists of Rasht Province. In addition, medical tourists’ perceived value had a strong positive effect on customer trends in medical tourism.
  Conclusion
  Improving medical infrastructure, increasing medical and tourism quality, providing correct and comprehensive advertisement about hospitals of Guilan in countries bordering the Caspian Sea, and improving supportive facilities for patients and their companions would lead to the development medical tourism and increasing of job opportunities and income in Guilan Province.
  Keywords: Perceived Value, Tendency, Medical Tourism, Guilan Province
 • Saeed Esmaeelinejad, Ali Rahnama, Jalal Rezaeenour Pages 216-223
  Introduction
  With the advent of e-commerce and the provision of web-based services, assessing the quality of web-based ýservices has become a major concern for organizations and service centers. Therefore, the aim of this study was to ýevaluate the quality of web-based health and treatment services and rank six specialized hospitals of Tehran, Iran.
  Methods
  This was an applied descriptive study. The study population consisted of 6 specialized hospitals in Tehran. The data ýcollection tool was a researcher-made questionnaire which was completed by experts in the related hospitals. For ýthis purpose, using fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) and fuzzy analytic ýnetwork process (ANP), the importance of the criteria of web-based services quality were calculated, and then, ýhospitals were ranked using the fuzzy VIKOR method.
  Results
  According to the findings, reliability (w = 0.32) was recognized as the most important criterion of the quality of web-ýbased services. Furthermore, appearance (w = 0.038) was identified as the least important criterion. The website of ýHospital B with VIKOR, usefulness, and dissatisfaction indices of 0, 0.2678, and 0.0827, respectively, obtained the ýfirst rank among the studied hospitals.
  Conclusion
  Based on the results, hospital managers should focus on security and user privacy as the two main criteria of ýquality of web-based services. Furthermore, hospitals should be responsible and accountable for the services they ýdeliver to patients.
  Keywords: Service Quality, Hospitals, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy ANP, Fuzzy VIKOR
 • Talent Management and its Related Factors in Staff of the Department of Health of ‎Guilan ‎Province, Iran‎
  Masoumeh Hasanbaglou, Seyed Mohammad Nopasand, Mohsen Akbari Pages 224-228
  Introduction
  Consideration of talent management and identification of its related factors can assist ýorganizations in the implementation of talent management. The aim of the present study was to ýassess talent management in the Department of Health of Guilan Province, Iran, and determine ýits relation with demographic variables.
  Methods
  This applied and descriptive-analytical study was performed on 362 employees of the Health ýDepartment of Guilan Province in 2015. Systematic random sampling was conducted following ýthe determination of the contribution of each city to the total sample size. Talent management ýwas considered as the main variable and demographic characteristics of the personnel as the ýbackground variables. Data was collected using a questionnaire the validity and reliability of ýwhich were approved through factor analysis (P
  Results
  Mean score of talent management was 84.60 ± 19.33. The mean score of talent management ýamong men and women was 86.40 ± 18.73 and 83.17 ± 19.65, respectively. There was an inverse ýweak correlation between talent management and education (r = -0.21, P = 0.001).
  Conclusion
  It can be concluded that considering factors such as sex, education, and work experience can ýhelp managers in the talent management of staff.
  Keywords: Talent Management, Talent, Staff, Department of Health
 • Mehdi Nosratabadi, Zohreh Halvaiepour Pages 229-234
  Introduction
  Child well-being is, either directly or indirectly, affected by the health expenditures of the household. This study aims to investigate the health poverty trends in the field of health within households with children in rural and urban areas of Kerman Province, Iran, between the years 1984 and 2012.
  Methods
  In this trend analysis, using the statistical data on health poverty indices of households during 1984-2012, the households of Kerman were divided into four age groups. Moreover, their health poverty status was measured using the household financial contribution approach and rate and gap measures. For data analysis, STATA and Excel Software were used.
  Results
  The health poverty rate showed large fluctuations in both urban and rural households with children. The highest rate of health poverty in urban and rural households was observed in the year 1989. A decline was observed in the rate and depth of health poverty during the first to third development plan in rural and urban areas. However, this trend showed an increase during the fourth development plan. Health poverty rate in the year 2012 (beginning of the fifth development program plan) increased in both rural and urban areas of the province, but poverty gap showed some fluctuations.
  Conclusion
  The present study showed that, in total, the rate and severity of health poverty was higher in rural areas compared to urban areas. These research findings showed the lack of efficient and effective policies to reduce household experience of catastrophic health care expenditures, especially in rural areas.
  Keywords: Cohort Analysis, Households, Financial Contribution, Health Poverty
 • Hojatollah Hamidi, Atefeh Daraei Pages 235-242
  Data mining, as a tool for extracting useful information from large data sets, has been one of the areas of interest to researchers in the field of health. Classification is a learning function by which data is mapped to one of the predefined categories. According to World Health Organization (WHO), heart disease, renal disease, diabetes and cancer have been the cause of 68% of all deaths in 2012. The aim of this research was to study various types of classification algorithms and the results of previous researches in this regard in the field of health. In this narrative review, studies on heart disease, breast cancer, and diabetes, published from 2003 to 2015, were investigated. The keywords of “data mining”, “classification”, “health”, “heart disease”, “diabetes”, and “breast cancer” were searched in ScienceDirect, Elsevier, Springer, and IEEE databases. In addition, references and citations of each retrieved article were collected. After the elimination of unsuitable studies, 34 articles were selected. Literature review showed that frequency of use of neural network algorithm was the highest for all three diseases. Neural network and Naïve Bayes for heart disease, K-nearest neighbors for breast cancer, and neural network for diabetes had the highest accuracy. In general, it can be concluded that although no algorithm can be consider the best algorithm for each disease with certainty, determining the best algorithm for each disease could be useful for future studies.
  Keywords: Classification, Data Mining, Neural Network, Heart Disease
 • Mehrnoosh Shahmoradi, Ali, Asghar Safaei, Hoora Tajrishi, Elham Nazari, Zeinab Delaram, Zeinab Zarei, Nahid Zeinali Pages 243-248
  Social networks can have an important role in treatment of patients, instant transmission of information and feedback, and improvement of the doctor-patient relationship. In this study, the common applications of social networks in the field of healthcare were determined and classified. This narrative review of literature was performed in 2015. Data were collected through an electronic search for articles published in English and Persian in the past 11 years in PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, SID, Medlib, and Magiran databases. The keywords used in this search included "social network", "healthcare", "social media", and other similar keywords. Based on our review, social networks have significant applications in the healthcare sector such as enhancing the effects of antidepressant pharmacotherapy, identifying influential users, and measuring the quality criteria. In addition, healthcare social networks have some complications such as unprofessional behaviors of users and privacy concerns. Therefore, through understanding the applications and limitations of social networks, the requirements of applying these networks in the healthcare sector can be specified.
  Keywords: Social Network, Social Media, Healthcare