فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال ششم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده الهه عادل رستخیز*، بهروز زارعی صفحات 210-223
  زمینه و هدف
  مسائلی که آرامش، رفاه و زندگی انسان ها را در سراسر دنیا تهدید می کند به تنهایی توسط یک بازیگر قابل حل نبوده و مستلزم مشارکت شبکه گسترده ای از سازمان های دولتی، سیاسی، غیرانتفاعی، بشر دوستانه و کسب و کارها است. اما مشکل اینجاست که فرم شبکه به خودی خود باعث افزایش عدم اطمینان در هماهنگی شده و هماهنگ نمودن بازیگران مختلف در یک شبکه گسترده امری دشوار و زمان بر است. بنابراین هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش کلیدی است که علیرغم عدم اطمینان و دشواری هماهنگی در شبکه ها چطور می توان رویکرد شبکه را به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران و پاسخ گویی به آن به کار برد؟
  روش
  تعداد بیست مقاله از میان مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی طی بیست سال اخیر که عنوان آن ها شامل کلید واژگان «مدیریت بحران»، «شبکه»، «عدم اطمینان»، «بسیج شبکه» و «سیستم فرماندهی حادثه» می باشد انتخاب شده و با مرور ادبیات مدیریت بحران و شبکه و تلفیق آن ها، رویکردی ترکیبی برای پاسخگویی و مدیریت بحران ارائه می شود.
  یافته ها
  سه نوع عدم اطمینان شبکه عبارتند از: عدم اطمینان حقیقی، عدم اطمینان استراتژیک و عدم اطمینان نهادی. روش هایی که برای غلبه بر این عدم اطمینان ها می توان به کار گرفت عبارتند از: یادگیری، آشنایی، داشتن روابط کاری قوی و پیش برنامه. به منظور افزایش هماهنگی در شبکه ها نیز می توان از بسیج شبکه، سیستم فرماندهی حادثه و رویکرد حکمرانی شبکه ای استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  بحران از طریق رابطه ای که با عدم اطمینان دارد، تعریف می شود. رسیدگی به امور بحران های جدید و نامنظم نیازمند یک شبکه تخصصی از پاسخ دهندگان است، اما فرم شبکه خود سبب افزایش عدم اطمینان در هماهنگی می شود. لذا لازم است روش هایی برای غلبه بر این عدم اطمینان به کار گرفته شود. یکی از روش های مهم غلبه بر عدم اطمینان، فرایند یادگیری است. یادگیری بین سازمانی با ادغام دانش، عدم اطمینان حقیقی را کاهش داده و مهارت های یادگیری را در میان بازیگران پرورش می دهد (براس و همکاران، 2004). همچنین احتمال می رود «آشنایی» عدم اطمینان نهادی را کاهش دهد؛ چرا که بدین وسیله پیش زمینه های مختلف بازیگران شناخته شده و راه هایی که از آن طریق این تفاوت ها می توانند به شکل قابل قبولی رفتار را شکل دهند تعریف می شود. فرایند بسیج شبکه و سیستم فرماندهی حادثه نیز به عنوان روش هایی برای افزایش هماهنگی در شبکه قابل استفاده می باشند. شبکه ها از طریق تسهیل یادگیری، همکاری و اثربخشی تیمی، توزیع دانش و اطلاعات و کسب مشروعیت می توانند در مدیریت بحران مفید واقع شوند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، شبکه، عدم اطمینان، بسیج شبکه، سیستم فرماندهی حادثه
 • مریم نوری، عبدالمجید رضایی کهخا*، حمید حیدری مکرر، رضا شهری زاد صفحات 224-236
  زمینه و هدف
  تحلیل ریسک پذیری نواحی حساس یکی از مراحل مهم در فرآیند مدیریت یکپارچه بحران است و به عنوان یکی از نیازهای اساسی مراحل پیشگیری و آمادگی در برابر بحران تلقی می شود؛ لذا با شناخت صحیح نواحی های آسیب پذیر و اتخاذ سیاست های مناسب بلند مدت و کوتاه مدت امکان کاهش اثرات منفی بحران های آتی ممکن می a،د. بنابراین هدف از این پژوهش پهنه بندی نواحی آسیب پذیر از سوانح طبیعی با تاکید بر مدیریت بحران می باشد.
  روش
  جامعه آماری 21 روستای آسیب پذیر از سوانح طبیعی در شهرستان هیرمند می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و داده های مورد نیاز از نقشه های GIS استخراج شده است. همچنین برای تلفیق نقشه ها و وزن دهی به لایه ها از مدل وزن دهی سلسله مراتبی AHP استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آسیب پذیری خیلی کم و متوسط در 17 روستای مورد مطالعه و 4 روستا در معرض آسیب پذیری بسیار بالا در شهرستان هیرمند به دلیل نزدیکی بیشتر به حوزه های سیل خیز و طوفان های شدید محلی بوده است.
  نتیجه گیری
  با عنایت به این امر لزوم ایجاد حفاظ و حصار و سد در برابر سرریزهای رودخانه ای و طوفان های شدید احساس می شود. همچنین نیاز به اصلاح مسیر طبیعی رودخانه از طریق افزایش ظرفیت آبگیری رودخانه با لایروبی نیز هست.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، سوانح طبیعی، مدل وزن دهی AHP، مدیریت بحران، شهرستان هیرمند
 • سیاوش صلواتیان*، علی سوری صفحات 237-251
  زمینه و هدف
  ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم. در این عصر بشر به فضا رفته ولی برای رویارویی با بلایا چاره ای قطعی نیافته است. این نوشته بر آن است تا با جمع سپاری پیوندی میان رسانه های اجتماعی و مدیریت بلایا ایجاد کند. اگر این پیوند ایجاد شود، شاید تحولی شگرف در مدیریت بلایا که همواره بشر را با مخاطره روبه رو کرده به وجود بیاید.
  روش
  جمع سپاری در کشور ما سابقه ای ندارد، لذا برای شناسایی این قابلیت ها به سراغ تجربه های دیگر کشورها در استفاده از جمع سپاری رفته و برای این منظور از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. از این رو، نخست بلایا را بررسی و عناصر و اجزاء سیستم مدیریت بحران را طبقه بندی کرده ایم. سپس با اشاره به رسانه های اجتماعی، کارکردهای این رسانه ها در مدیریت بلایا یادآور شده است. پس از آن به تعریف جمع سپاری[1]، انواع جمع سپاری و برشمردن برخی فواید جمع سپاری پرداخته ایم. داده های مورد نیاز این مقاله به کمک روش اسنادی-کتابخانه ای جمع آوری گردید. در پایان جمع سپاری در بلایا مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از انواع به کارگیری جمع سپاری در فرایندهای مربوط به مدیریت بحران از جمله ایجاد نقشه، برچسب زنی و تایپ کردن دست نوشته ها و محتوای عکس ها آورده شده است.
  نتیجه گیری
  در قرن 21، بشر هنوز در برابر بلایا ضعیف است. از دلایلی که انسان نتوانسته در برابر بلایا مقابله خوبی بکند، استفاده نکردن از خرد جمعی است. با استفاده از قابلیت های رسانه های اجتماعی در قالب جمع سپاری می توان برای رویارویی بهتر با بلایا بهره جست. این مقاله بر آن است تا از طریق بررسی جمع سپاری پیوندی میان رسانه های اجتماعی و مدیریت بلایا ایجاد کند. با ایجاد این پیوند، می توان شاهد تحولی شگرف در مدیریت بلایا بود. جمع سپاری مدیریت بلایای طبیعی می تواند تا حد زیادی از جنبه مالی و زمانی به مدیران بحران کمک کند.
  [1] Crowdsourcing
  کلیدواژگان: جمع سپاری، مدیریت بلایا، مدیریت بحران، رسانه های اجتماعی
 • مرتضی اسمعیل نژاد*، محمد اسکندری ثانی صفحات 253-263
  زمینه و هدف
  با افزایش جمعیت و تراکم آن در شهر، خدمات رسانی در زمینه های مختلف به دلیل کمبودهای موجود، دچار نارسایی در مکان یابی مراکز خدماتی می شود و از میان مراکز خدمات شهری، سازمان آتش نشانی وظیفه تامین امنیت در جهت پیشگیری و مقابله با آتش را انجام می دهد. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این مراکز مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی مناسب برای خدمات رسانی باشد. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال مکان یابی بهینه مراکز آتش نشانی در شهر بیرجند می باشد.
  روش
  روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است. در مرحله نخست به شناسایی عوامل موثر بر مکان گزینی پایگاه ها 1-فاصله مناسب از مراکز آموزشی2-فاصله مناسب از مراکز اداری 3-فاصله مناسب از مراکز درمانی4-فاصله مناسب از مراکز انبارداری 5-فاصله مناسب از مراکز کارگاهی 6-فاصله مناسب از معابر اصلی7 -فاصله مناسب از تاسیسات و تجهیزات شهری 8- فاصله مناسب از مراکز تجاری 9-فاصله مناسب از تراکم بالای جمعیتی پرداخته شد، سپس با استفاده از نرم افزار Arc GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و پس از طی کردن مراحل تهیه لایه های اطلاعاتی، طبقه بندی و ارزش گذاری درونی لایه ها و وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی به اولویت بندی زمین های شهر بیرجند برای ایجاد مراکز آتش نشانی پرداخته شد.
  یافته ها
  زمین های شهر بیرجند برای ایجاد مراکز آتش نشانی در 5 منطقه ارزش گذاری شده است. مناطق خیلی ضعیف (1295608 متر مربع)، مناطق ضعیف (5551925 متر مربع)، مناطق متوسط (9620790 متر مربع)، مناطق خوب (11844342متر مربع)، مناطق خیلی خوب (7370336 متر مربع) که زمین های مناطق مناسب و خیلی مناسب برای ایجاد مراکز آتش نشانی بلامانع می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد 5 مرکز آتش نشانی موجود در مناطق مناسب و خیلی مناسب واقع شده اند و برخی نقاط همانند شرق شهر دسترسی به هیچ گونه ایستگاه آتش نشانی ندارد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، مراکز آتش نشانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، شهر بیرجند
 • سعیده نگارش، نعمت حسنی، حسنعلی مسلمان یزدی* صفحات 264-272
  زمینه و هدف
  انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی از جمله سیل، طوفان، زلزله و... مواجه بوده و سعی کرده تا این حوادث را مدیریت و کنترل کند. کم آبی و بی آبی ناشی از زلزله و بعضی دیگر از بلایای طبیعی، آبرسانی اضطراری بعد از حوادث بزرگ را امری اجتناب ناپذیر و حیاتی کرده است. در دوران بحران، آب اساسی ترین نیاز مردم است. حفظ آب سالم بعد از آسیب در سامانه اولویت اصلی شرکت های آب و فاضلاب است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، یکی از روش های تامین آب در شرایط اضطراری استفاده از مخازن ثابت در احجام 20 الی 100 مترمکعب می باشد که باید در محلات مختلف شهر نصب شوند. با توجه به اینکه ساخت و نصب این مخازن هزینه و زمان زیادی را صرف می کند، لذا جانمایی صحیح این مخازن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  روش
  در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات پیرامون موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و با طرح سوالاتی در قالب پرسشنامه نظرات متخصصان برای شناسایی معیارهای موثر در جانمایی مخازن اضطراری، انتخاب مهمترین آنها و تعیین ضریب اهمیت هر معیار اخذ و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHPکه یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، محاسبات لازم برای تعیین میزان اهمیت هر کدام انجام شد.
  یافته ها
  پنج معیار اصلی برای جانمایی مخازن اضطراری به عنوان مهمترین معیارها انتخاب شد که به ترتیب ضریب وزنی اهمیت محاسبه شده عبارتند از: نزدیکی به مراکز با اهمیت بالا، نزدیکی به مراکز پرجمعیت، حفظ شرایط هیدرولیکی شبکه ی توزیع آب، دردسترس بودن، هزینه تملک.
  نتیجه گیری
  برای انتخاب مکان مناسب برای نصب مخازن مذکور می توان مکان های مختلف در یک محله را از جمله پارک، مسجد، مدرسه و... را با در نظر گرفتن معیارها و ضرایب وزنی به دست آمده با هم مقایسه، اولویت بندی و بهترین گزینه را با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انتخاب کرد. نزدیکی به مراکز با اهمیت بالا اولویت اول و هزینه تملک کمترین اولویت را کسب کردند.
  کلیدواژگان: مخازن اضطراری آبرسان، معیار جانمایی، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، مدیریت بحران
 • سید سجاد حسینی *، حسن صفرنیا، محمد مهدی پورسعید صفحات 273-283
  زمینه و هدف
  امروزه دولت ها و جوامع در تلاشند تا با ارتقای تاب آوری در برابر بلایای طبیعی از جمله زلزله، شرایط را برای بهبود زندگی در مناطق دارای خطر افزایش دهند.در این راستا، مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان با توجه به زلزله خیز بودن این شهر و لزوم تاب آور ساختن جوامع محلی، برای برگزاری آموزش های خود در سطح شهرستان گام هایی اساسی برداشته است.
  روش
  این تحقیق که از نظر نوع هدف ، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها ، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع روش نیز ، همبستگی میباشد، در محله سرآسیاب کرمان انجام شده است. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق، محقق ساخته هستند که روایی آنها پس از اصلاحیات و پیشنهادهای لازم، مورد تایید اساتید و متخصصین مربوطه قرار گرفته است. علاوه براین پایایی سوالات به روش آلفای کرونباخ مقادیر قابل قبولی را نشان داد که در نهایت به روش تصادفی ساده بین اعضای نمونه در محله سرآسیاب کرمان توزیع شدند. برای تایید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسه میانگین متغیرها از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون آنوا و آزمون توکی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه مثبت و معناداری را بین مدیریت دانش مرتبط با زلزله و عوامل اجتماعی تاب آوری نشان داد. علاوه بر این فرضیات فرعی نیز مورد تایید قرار گرفتند. همچنین، مقایسه میانگین متغیرهای مورد نظر در این تحقیق، در بین گروه های جنسی، سنی و تحصیلی نشان داد که میانگین مدیریت دانش و عوامل اجتماعی تاب آوری در بین گروه های جنسی تفاوت ندارد اما بین گروه های سنی و تحصیلی متفاوت است، که برای مشاهده این تفاوت ها از آزمون توکی استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق و نقش دانش در ارتقای تاب آوری، پیشنهاد می گردد تا سازمان های متولی مدیریت بحران؛ از جمله مراکز مطالعاتی و هلال احمر؛ با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن زلزله، برنامه و کلاس های آموزشی خود را در سطح اجتماعات محلی با هدف ارتقای تاب آوری، بیش از پیش تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تاب آوری، عوامل اجتماعی تاب آوری، زلزله، بلایای طبیعی، محله سرآسیاب کرمان
 • نجمه علیدادی *، عباس مهدویان صفحات 284-294
  زمینه و هدف
  اثرات خاک در طیف طراحی اغلب آیین نامه های طراحی لرزه ای، براساس جنس خاک و متوسط سرعت موج برشی در لایه های مختلف لحاظ شده است. در این طیف های طراحی، برخی اثرات ویژه ساختگاهی مانند اثرات ضخامت و عمق سنگ بستر لرزه ای نادیده گرفته شده است. تجربیات زلزله های پیشین ثابت کرده، ضخامت لایه های خاک بر پاسخ زمین و در نتیجه بر توزیع خسارات سازه ای تاثیر مهمی داشته و غیر قابل چشم پوشی است. ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. شهر ارومیه در منطقه ای با پتانسیل لرزه ای نسبتا بالا و در شمال غرب آن واقع شده است. در این مقاله سعی شده است تاثیر تقویت امواج لرزه ای در خاک های ماسه ای و مارنی با ضخامت های متفاوت در این منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش
  در این آنالیزها از شتاب نگاشت های مصنوعی شبیه سازی شده براساس نتایج تحلیل خطر لرزه ای به عنوان حرکت ورودی برای آنالیز استفاده شده است. پیش بینی مقادیر ضرایب بزرگنمایی زلزله از اهمیت حیاتی برای ایمنی انسان دارد و زلزله یک فرآیند بسیار پیچیده و دینامیکی غیرخطی است و این را نمی توان به اندازه کافی با هر مدلسازی قطعی پیش بینی کرد. بنابراین در این مقاله یک مدل دینامیکی از شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدل شبکه عصبی مصنوعی، روش جدیدی برای ایجاد سیستم دانش براساس جمع آوری اطلاعات نمونه است.
  یافته
  دانش مورد استفاده در این مدل شبکه عصبی برای پیش بینی پاسخ لرزه ای است که عمدتا مبتنی بر داده های واقعی است که با استفاده از این مدل می توان از آن بهره مند شد. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مدلی برای پیش بینی ضرایب بزرگنمایی لرزه ای به دست می آید. امتیاز اصلی این روش کارایی بالای آن در عمل بوده و با سرعت زیاد می توان پاسخ سازه را تحت شتاب نگاشت ها تعیین کرد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از معیارهای ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا جواب های دقیقی را ارائه کرده است و می توان از نتایج به دست آمده در ارزیابی لرزه ای خاک های ماسه ای و مارنی شهر ارومیه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تحلیل خطی معادل، اثرات ساختگاهی، تحلیل خطر لرزه ای، ضریب بزرگنمایی، شتاب نگاشت مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی
|
 • Seyedeh Elahe Adel Rastkhiz* Behrooz Zarei Pages 210-223
  Background And Objective
  Issues that threaten peace, life or wellbeing of humans in specific regions of the world cannot be solved by any single actor. It requires participating of wide networks of political, business, governmental, non-profit and humanitarian organizations.
  The problem is that the form of network by itself increases the uncertainty about coordination and also, collaboration of different actors in a wide network is difficult and time-consuming. So, the purpose of the present study is answering to the critical question that despite the uncertainty and difficulty of coordinating the networks, how can one use network approach as a tool to manage and respond to the crisis?
  Method
  A sample of 20 articles which include the keywords of “Crisis management”, “Network”, “Uncertainty”, “Mobilizing Network” or “Incident Command System” are selected from ISI articles published through the past twenty years. Then, by reviewing the literature of crisis management, networks and combining them, a combinational approach is proposed to respond and manage the crisis.
  Findings: Three types of network uncertainty are substantive uncertainty, strategic uncertainty and institutional uncertainty. There are some techniques to overcome these uncertainties such as learning, familiarity, strong prior working relationships and preplanning. Mobilizing network, incident command system and network governance can be used to increase network coordination.
  Conclusion
  Crises are defined by their relationship with uncertainty. New and non-regular crisis tasks would require an ad hoc network of responders but the form of network by itself may increase the uncertainty of coordination. So, some methods are needed to overcome uncertainty. One of the important methods in this regards, is the process of learning. Inter organizational learning reduces substantive uncertainty and fosters partnership skills among participants. Familiarity is also likely to reduce institutional uncertainty, as the different backgrounds of actors become known and as the ways in which these differences can acceptably shape behavior become defined. Mobilizing networks and incident command system are also can be used as a ways of increasing network coordination. Networks by facilitating learning, cooperation and team effectiveness, distribution knowledge & information and legitimacy can be useful to manage crisis.
  Keywords: Crisis management, Network, Uncertainty, Mobilizing Network, Incident Command System
 • Maryam Nory, Abdolmageed Rezaei Khakha*, Hamid Heidari Mokarrar, Reza Shahrizad Pages 224-236
  Background And Aim
  Risk analysis in sensitive areas, is one of the important step in the integrated process of crisis management and it account as one of the essential needs of prevention and readiness steps against crisis. Therefore decrease of negative effects of next crisis may be by correct recognition of vulnerable areas and assumption Suitable high term and short term policy. Therefore, the aim of this research is recognition of vulnerable areas about natural accidents with emphasis on Crisis management.
  Method
  Statistical population of the study consists of 21 villages in natural accidents in Hirmand City. The research method is descriptive- analytic and data are extracted by GIS maps. Also, AHP hierarchy model is used for modulation of maps and giving weight to layers.
  Findings: The research finding show very low and moderate vulnerability in 17 village;also,4 village have very high vulnerability in Hirmand City because they are low Submergible restrict and residential snifter.
  Results
  According to these findings, it is necessary to Create shield, barrier and block against riverine overflow and snifter. Also, it is necessary to repair natural way of river by increasing the river Dewatering capacity and dredging it.
  Keywords: vulner ability, natural accident, AHP giving weight model, crisis management, Hirmand City
 • Siavosh Salavatian*, Ali Soori Pages 237-251
  Background And Objective
  Are connected to our life. Influence of social media in Iran, its significant role in Crisis management, and entrust the tasks to the crowds were the reasons to study the capabilities of domestic social media at crowdsourcing in managing the earthquake disaster.
  Method and Findings: Since, there is less familiarity with crowdsourcing and usage in our country, in order to identify these capabilities, the experiences of other countries on using crowdsourcing has been examined. For this purpose, descriptive and analytical method has been used.
  In this article, at first disaster is reviewed and elements and components of crisis management system is classified. Then by referring to social media, functions of the media is noted in Crises management. After defining the crowdsourcing , types of crowdsourcing have been specified and some of the benefits of crowdsourcing have been pointed. The data of this article have been collected through library method.
  Conclusion
  Mankind is still helpless and powerless against disaster in 21 century. Failure to using collective wisdom is one of the reasons that humans have not had proper reaction against disasters. By utilizing crowdcoursing through social media, the disasters can be better confronted. This article aims to makes a link between social media and disasters management through crowdsourcing. By this link, outstanding transformation in Crises management, which human has always been in jeopardy, can be seen. Crowdsourcing can be useful in financial and timing issues of natural Crises management.
  At the end, crowdsourcing in disasters is studied and examples of crowdsourcing and its utilization in crisis management processes such as crisis map, tagging, collecting information on the dead, missing, wounded, etc are provided.
  Keywords: Crowdsourcing, Disaster Management, Crisis Management, Social Media
 • Mortza Esmailnjand*, Mohammad Eskandari Sani Pages 253-263
  Background And Objective
  According to the growing population and population density in cities, serving faces some inadequacies in various areas due to the extant shortcomings. Among the urban centers, fire department has the tasks of securing duty in prevention and suppression from the fire. One of the important things before establishing these study centers is reviewing and selectinging suitable locations for this kind of users; a place which is suitable for critical conditions services. This study seeks to provide a suitable model for optimal locating fire station in the city of Birjand.
  Method
  The research method is descriptive-analytical. At first, the important factors for location databases such as (suitable distance from education centers- suitable distance from administrative centers- suitable distance from medical centers- suitable distance from storage centers- suitable distance from training centers- suitable distance from the main passage centers- suitable distance from municipal facilities and equipment centers- suitable distance from business centers- suitable distance from population high density centers) have been identified and then, using Arc GIS software and Analytical Hierarchy Process (AHP) and after the process of providing information, classification and evaluation layers, weighting and overlay information layers, the Birjand lands are prioritized for establishing fire centers.
  Finding: Birjand lands are evaluated for establishing fire centers in five zones: very poor zone, weak zone, intermediate zone, and good zone, very good zone; so that good and very good zones are suitable for fire locations and also observed five centers, are located in good and very good zones.
  Results
  The results show that 5 Fire stations are located in appropriate and very appropriate areas and some parts of the city such as the Eastern parts do not have access to any fire station.
  Keywords: Locating, fire centers, Geography Information System (GIS), Analytical Hierarchy Process (AHP), Birjand
 • Nemat Hasani, Hasanali Mosalman Yazdi* Pages 264-272
  Background And Objective
  Human beings have been always facing natural disasters such as floods, storms, earthquakes, etc. from the beginning and have tried to manage and control these disasters. Problems caused by earthquake and other natural disasters for lifeline structures may result to the lack of potable water. Therefore, use of emergency water supplies is inevitable and vital after these disasters and water is the most basic needs for people in such a critical situation.
  Maintaining safe water after damages to lifeline structures is a top priority of water and wastewater companies. Regarding the recent researches, one of the methods for water supply in emergency situation is the use of fixed tanks in volumes from 20 to 100 cubic meters that have been installed in suitable points of the city. Choosing the most suitable layout for the location of the tanks is very important because of their cost and required time for construction and installation.
  Method
  In this study, the library method is applied to collect information about the research topic. Then, by conducting interviews, a questionnaire is designed to get the experts’ idea about the location of the emergency tanks. Consequently, the most important criteria and factor regarding each criterion are determined. Finally, the weight of importance factor of each criterion is calculated by Analytical Hierarchy Process (AHP), which is a multi-criteria decision-making method.
  Findings: Five main criteria are chosen for locating the emergency tanks, which are as follows (according to their weights): Closeness to centers with higher degree of importance, Closeness to more crowded centers, Preservation of hydraulic conditions of water distribution networks, reachability, and acquisition cost of location.
  Conclusion
  In order to find a proper location for tank installation, various locations such as parks, mosques, and schools, can be compared with considering the obtained criteria and their weights, to prioritize the locations and find the best option by using the AHP method. Closeness to centers with high degrees of importance is most prior criterion while the acquisition cost is the least priority.
  Keywords: Emergency Water Tanks, Localizing Criteria, AHP method, Disaster management
 • Seyed Sajad Hosseini*, Hasan Safarnia, Mohamadmehdi Poursaeed Pages 273-283
  Background and
  Purpose
  Today, governments and communities are trying to improve the conditions for life in risk areas, by improving resilience to natural disasters such as earthquakes. Knowledge management or In other words increased levels of knowledge and awareness in local communities is one of the major categories in the field. In this regard, Studies and Crisis Management Center of the City of Kerman due to the earthquake the city and the need to build resilient communities, has taken essential steps, to hold their local education in the city.
  Methodology
  The study that was carried out in the neighborhood Sarasiab of Kerman, is functional in terms of purpose, Descriptive- survey in terms of data collection and correlation in terms of way. The questionnaire used in this study were made by researchers and their validity was confirmed by professors and experts after necessary amendments and proposals, in addition to Cronbach's alpha, reliability showed acceptable values. Finally were distributed randomly among the members of Kerman in the neighborhood Sarasiab. Pearson correlation coefficient was used to test hypotheses of research and for comparison the variable average used of the single-sample t-test, ANOVA and Tukey test.
  Finding: The results of Pearson correlation coefficient showed a significant relationship between knowledge management related to earthquake and social factors of resilience, additionally, sub-hypotheses were confirmed. Also, the mean variables of interest in this study between groups in sex, age and education showed that knowledge management and social factors resiliency average does not differ between sex groups, but is differ among age and education groups that used Tukey test to see these differences.
  Conclusion
  According to the results of research and the role of knowledge in promoting resilience, recommended that responsible organizations for disaster management, including research centers and Red Crescent Societies, according to the unpredictability of earthquakes, strengthen the program and educational classes at the community level to promote resiliency.
  Keywords: Knowledge Management, Resilience, Resilience Social Factors, Earthquakes, Natural Disasters, Kerman Sarasiab Neighborhood
 • Najme Alidadi*, Abbas Mahdavian Pages 284-294
  Background And Objective
  Soil effects in seismic design codes is often based on soil type and average shear wave velocity in different layers. In some seismic design codes, some effects such as the effects of thickness and depth of the bedrock seismic structure are ignored. Past earthquakes experience has proved that thickness of soil layers has a significant impact on the earth response and is unavoidably. Since, Iran is located in the seismic belt areas of the world, and Urmia city is also located in a high seismic potential area of Iran, so in this research, the effect of amplifying seismic waves in marl and sandy soils with different thicknesses has been examined in this area.
  Methodology
  One dimensional analysis of sandy and marl with unequal thicknesses done by considering the place geotechnical characteristics. It is used from artificial accelerograms simulated based on seismic hazard analysis results as input motion of analysis in this analysis. This amplification ratio is modeled by neural network. Artificial neural network model is a new way to create a knowledge system based on collecting sample data.
  Finding: Knowledge used in this model is a neural network to predict the seismic response that is mainly based on real data which can be utilized by using this model. In this paper, a model is designed using artificial neural network (ANN) to predict seismic magnification coefficients. The main advantage of this method is high performance in operation and high speed response of structures under Accelerograms be determined.
  Conclusion
  In this study, the results of artificial neural network using correlation coefficients and root mean square error criteria has been used to offer precise answer and the obtained results can be used in evaluating sand and marl soils in seismic in Urmia city.
  Keywords: Equivalent linear analysis, Site effects, Seismic hazard analysis, Amplification ratio, Artificial accelerogram, Artificial Neural network