فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سال سی و هشتم شماره 4 (پیاپی 124، مهر و آبان 1395)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سال سی و هشتم شماره 4 (پیاپی 124، مهر و آبان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/08/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نادر ابراهیمی، فاطمه قطره سامانی، سیمین تقوی، زهرا فردی آذر صفحه 6
  زمینه و اهداف

  تحلیل داپلری در شریان ناف جنین ابزار قدرتمندی برای ارزیابی احتمال ریسک بارداری ها محسوب می شود. تاکنون مطالعات بسیار زیادی در رابطه با جنین های با بند ناف شامل سه رگ، دو شریان و یک ورید، صورت گرفته است و نتایج بسیاری در این زمینه به دست آمده است. هدف ما در این مطالعه ارزیابی داپلر ولوسیمتری در جنین های با شریان نافی منفرد می باشد. دو اندکسی که در این ارزیابی از آن ها بهره جسته ایم، موسوم به Pulsatility Index و Systolic/ Diastolic Ratio می باشند.

  مواد و روش ها

  در میان تمام جنین های مورد مطالعه در هفته های بارداری بین 16 الی 40 هفته، اطلاعات مربوط به 50 جنین با شریان نافی منفرد، جمع آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو (x2) آنالیز شدند. در این مطالعه مقدار P کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شده است.

  یافته ها

  Systolic/ Diastolic Ratio مربوط به شریان نافی در 29 (58 درصد) جنین ابنرمال بوده و Pulsatility Index مربوط به شریان نافی در 28 (56 درصد) آبنرمال بوده است. جنین های با داپلر مختل شریان نافی منفرد، نسبت به جنین های با داپلر نرمال، بیشتر در معرض خطر اختلالات رشدی بودند (38 درصد)، و همینطور بیشتر دچار مالفورماسیون های ساختاری کمپلکس بودند (18 درصد).

  نتیجه گیری

  جنین های با شریان نافی منفرد و داپلر ولوسیمتری مختل به طور معنی داری بیشتر از جنین های با شریان نافی منفرد اما داپلر نرمال، در معرض ریسک ناهنجاری های کروموزومی و تولد زودرس می باشند. چنانچه وجود جنین های با یک شریان نافی ایزوله تنها آنومالی مشاهده شده در جنین باشد، و نتایج آنالیز داپلر ولوسیمتری نرمال باشند، می توان گفت جنین در ریسک بسیار کم اختلالات پی آمده می باشد.

  کلیدواژگان: شریان نافی منفرد، اندکسی داپلر و لوسیمتری، آنومالی ساختاری
 • پیمان بهلولی، محمدرضا نهایی، صفر فرج نیا، مجتبی ورشوچی، مرتضی قوجازاده، محمد اکبری دیباور، جاوید صادقی صفحه 12
  زمینه و اهداف

  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از عوامل عفونت بیمارستانی بوده و منجر به مرگ و میر بالایی می شود. از آنجایی که این سویه ها در جهان شیوع پیدا کرده اند، لذا شناسایی و تیپ بندی آنها ضروری به نظر می رسد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی به صورت توصیفی-مقطعی بر روی 1475 نمونه اخذ شده از بیماران در بیمارستانهای امام رضا (ع) و سینای تبریز در سال 92-1391 انجام گردید. با استفاده از تست های فنوتیپی نظیر رنگ آمیزی گرم، کاتالاز، کواگولاز، DNase و تخمیر مانیتول 169 سویه استافیلوکوکوس اورئوس و با آزمون مقاومت به متی سیلین، 100 ایزوله MRSA شناسایی شدند. تایپینگ SCCmec به روش مولتی پلکس PCR انجام گردید. و نتایج با آزمون کای دو در نرم افزار SPSS-18 آنالیز شد.

  نتایج

  آزمون دیسک آگار دیفیوژن با استفاده از دیسک سفوکسیتین (gμ 30) میزان مقاومت به متی سیلین را 59% نشان داد. روش PCR در 100% ایزوله های MRSA ژن mecA و femB را نشان داد. فراوانی تیپها و ساب تیپهایSCCmecIII (77%)،SCCmecI (5%)، SCCmecIVa (1%)، SCCmecIVc (1%)، سویه ترکیبی SCCmecIVc-III (1%) و سویه های غیر قابل تیپ بندی (15%) بدست آمد. سویه های Non typeable (سویه هایی که با روش ما تیپ بندی نشدند) دو نوع بودند (10% فاقد باند و 5% دارای مولتی باند III-I بودند). در این مطالعه 82% از ایزوله های HA-MRSA (تیپ I و III) ، 3% CA-MRSA (تیپ IVa، IVc و ترکیبی III-IVc) و 15% Non typeable بودند.

  نتیجه گیری

  در بین ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه میزان مقاومت به متی سیلین 59% بود. غالبترین تیپ SCCmec در این مطالعهSCCmecIII با میزان 77% بود. نتایج حاکی از گسترش سویه های HA-MRSA به جامعه و سویه های CA-MRSA به بیمارستانها می باشد، که این امر نگران کننده است.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، سفوکسیتین، SCCmec، مولتی پلکس PCR، ژن femB، ژن mecA
 • فرشته بهمنی، ذات الله عاصمی، محسن تقی زاده، زهرا جعفری، اکرم حسینی، صبیحه سادات علیزاده صفحه 22
  زمینه و اهداف

  اگرچه تلاش زیادی برای کاهش پروفایل لیپیدی از طریق مصرف محصولات حاوی پروبیوتیک ها در زنان باردار شده است، اما همچنان اطلاعات محدودی در مورد اثرات غذاهای سین بیوتیک در دسترس می باشد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثرات مصرف روزانه گز سین بیوتیک بر پروفایل لیپیدی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (TAC) و گلوتاتیون تام (GSH) در زنان باردار طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  : این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده بر روی 52 زن باردار 35-18 ساله در سه ماهه سوم بارداری انجام شد. پس از دو هفته Run-in period، افراد به طور تصادفی برای مصرف گز سین بیوتیک (26 نفر) یا کنترل (26 نفر) به مدت 9 هفته تقسیم شدند. گز سین بیوتیک حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسپوروژنز زنده و مقاوم به حرارت (CFU 107×1) به عنوان پروبیوتیک و 04/0 گرم اینولین به ازای هر گرم به عنوان پری بیوتیک بود. از بیماران خواسته شد تا گز سین بیوتیک و کنترل را دو بار در روز مصرف کنند. اندازه گیری های بیوشیمیایی شامل پروفایل لیپیدی خون، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (TAC) و گلوتاتیون تام (GSH) قبل و پس از 9 هفته مداخله انجام شد. شماره ثبت کارآزمایی بالینی: IRCT201212105623N3

  یافته ها

  مصرف گز سین بیوتیک به مدت 9 هفته سبب کاهش معنی دار تری گلیسرید و افزایش معنی دار در سطوح GSH پلاسما در مقایسه با گز کنترل شد. هیچ اثر معنی داری در اثر مصرف گز سین بیوتیک بر پارامترهای سرمی کلسترول تام، LDL، HDL و مقدار TAC پلاسما مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  در مجموع، مصرف گز سین بیوتیک برای 9 هفته در زنان باردار منجر به کاهش سطوح تری گلیسرید، VLDL سرمی و افزایش سطوح توتال گلوتاتیون پلاسمایی شده است.

  کلیدواژگان: سین بیوتیک، پروفایل لیپیدی، استرس اکسیداتیو، زنان باردار
 • غلامرضا حرفه دوست، مهدی کمالی، مینو صدری، داود ذوالفقاری، عسگر امامقلی صفحه 30
  زمینه و اهداف

  شناسائی سریع ویبریو کلرا در اپیدمی ها و جنگ های بیوتروریسمی حائز اهمیت می باشد. و از طرفی متکی به روش های مرسوم زمان بر و پر هزینه است. هدف از این مطالعه ابداع روشی سریع، ارزان و با حساسیت بالا و مبتنی بر نانو ذرات مغناطیسی برای به دام انداختن DNA باکتری و شناسایی آن با استفاده از PCR می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از پرو ب بیوتین دار برای به دام انداختن DNA باکتری ویبریو کلرا به کمک بید مغناطیسی استفاده شد و در نهایت با کمک پرایمرهای طراحی شده برای شناسائی باکتری به کمک تکنیک PCR بهره گرفته شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج PCR که فقط برای ویبریو کلرا باند داشت، نتیجه گرفته می شود که پروب بیوتین دار مختص باکتری ویبریو کلرا میباشد.

  نتیجه گیری

  حساسیت و اختصاصی بودن شناسایی باکتری ویبریو کلرا با روش های مذکور ارزیابی و تائید می گردد و از نظر زمان و هزینه، روشی با صرفه معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: نانوذرات مغناطیسی، ویبریوکلرا، PCR، پروب بیوتین دار
 • محمدحسین دقیقی، مسعود پورعیسی، محسن صفرپور، مجتبی ورشوچی، امین باقری صفحه 35
  زمینه و اهداف

  DWI، یکی از سکانس های قابل استفاده در MRI می باشد که اخیرا استفاده های زیادی از آن در ارزیابی ستون مهره ها به خصوص برای علل بدخیم یا خوش خیم شده است. با توجه به اینکه تا کنون مطالعات کمی در ارتباط با استفاده از سکانس های DW در افتراق اسپوندیلیت از بیماری های با تغییرات دژنراتیو مهره ها انجام شده از این رو بر آن شدیم تا با طراحی این مطالعه، پی به ارزش تشخیصی سکانس DW در افتراق اسپوندیلیت عفونی از تغییرات دژنراتیو end plate نوع 1 ببریم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی بیماران ارجاعی با ضایعات اسپوندیلیت و استئوکندروز گرید1 درگیر کننده ستون فقرات به مرکزMRI پژواک در طول سالهای 92-91 انجام شد و جهت افتراق این دو ضایعه از سکانس های T1، T2 و DWI استفاده شده است. نتایج بدست آمده با برنامه آنالیز آماری SPSS V16 مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه در سکانس T1WI تصاویر هر دو گروه هیپوسیگنال و در سکانس T2WI هیپرسیگنال بودند (00/1P=). در سکانس DW با bvalue های مختلف 50 و400و 800 (s/mm2) مشاهده شد که تغییرات سیگنال در b value های بالاتر نمایان تر و در b value های پایین تر هر دو تشخیص به علت اثر مزاحم T2 Shine-through شباهت های زیادی به یکدیگر داشتند. همچنین میانگین ADC map در تصاویر اسپوندیلیت (mm2/s 3-10x 24/0±31/1) کمتر از استئوکندروزگرید 1 با میانگین ADC map (mm2/s 3-10x 24/0±79/1) بود (001/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد تصاویر با b value بالا می تواند افتراق مناسبی جهت تشخیص اسپوندیلیت از استئوکندروز داشته باشد.

  کلیدواژگان: سکانس DWI، اسپوندیلیت عفونی، اسپوندیلیت دژنراتیو end plate نوع1
 • علیرضا رستمی، وحید تادیبی، ناصر بهپور، ناصر احمدی اصل صفحه 40
  زمینه و اهداف

  با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثر تمرین استقامتی (ET) و مقاومتی (RT) با و بدون مصرف عصاره ی سیر (GE) بر عوارض سندرم متابولیک، تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه ی آثار هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و مکمل یاری عصاره ی سیر بر مالون دی آلدئید (MDA) و ظرفیت ضداکسایشی تام سرمی (TAC) در موش های صحرایی مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.

  مواد و روش ها

  48 سر موش صحرایی مبتلا به سندرم متابولیک (12 هفته ای، دامنه ی وزنی 310 تا 350 گرمی) در شش گروه تصادفی همگن شده ، گروه کنترل (هشت سر)، ET (هشت سر)، RT (هشت سر)، ET+ GE (هشت سر)، RT + GE (هشت سر) و GE (500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. پس از آشناسازی موش های صحرایی مبتلا به سندرم متابولیک، هشت هفته (سه جلسه در هفته) در یک قرارداد ورزشی (استقامتی و مقاومتی) با و بدون مصرف عصاره ی سیر قرار گرفتند. میانگین و انحراف استاندارد داده های طبیعی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، بونفرونی در سطح معنی داری پنج درصد بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج حاکی است که ET و RT همراه با مصرف هشت هفته ای GE بر شاخص های فشار اکسایشی (MDA و TAC) تاثیر معنی دار می گذارد (05/0Sig<). به علاوه، دامنه ی کاهش MDA، و هم چنین افزایش توان ضداکسایشی گروه ET + GE نسبت به گروه GE و ET و RT بیشتر بود (05/0Sig<).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره ی سیر می تواند با افزایش TAC پایه، از تغییرات نامطلوب MDA سرمی به عنوان شاخص آسیب های فشار اکسایشی ناشی از سندرم متابولیک بکاهد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین قدرتی، عصاره سیر، استرس اکسیداتیو، سندرم متابولیک
 • علیرضا روحانی محمود برزگر صفحه 48
  زمینه و اهداف
  کپسولیت چسبنده شانه یک بیماری نسبتا شایع است که با درد و محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره خود را نشان می دهد. کلسی تونین دارویی است که اثربخشی آن در وضعیتهای دردناک مثل سندرم کمپلکس درد ناحیه ای، تروماها و تومورهای ستون فقرات، آرتریت روماتوئید و... به اثبات رسیده است. هدف این مطالعه بررسی اثر کلسی تونین در درمان کپسولیت چسبنده شانه است.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور آینده نگر است که روی 64 بیمار مبتلا به کپسولیت چسبنده شانه انجام شده است. بیماران مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده و به گروه مداخله اسپری کلسی تونین اینترانازال و به گروه کنترل اسپری پلاسبو داده شد. بیماران قبل و بعد از درمان براساس شدت درد شانه، دامنه حرکتی شانه و میزان توانایی در انجام فعالیتهای روزانه، شغلی و تفریحی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از نظر سن وجنس تفاوت قابل ملاحظه ای در دو گروه وجود نداشت. بعد از آنالیز داده ها مشخص شد میزان کاهش درد شانه و بهبود دامنه حرکتی شانه و افزایش توانایی بیماران در انجام فعالیت هایشان به طور معنی داری در گروه تحت درمان با کلسی تونین بیشتر از گروه تحت درمان با پلاسبو می باشد. همچنین با جمع بندی میزانهای فوق در گروه تحت درمان با کلسی تونین 22 بیمار (68%) بهبودی و 10 بیمار (32%) عدم بهبود در عملکرد شانه را داشتند درحالیکه در گروه تحت درمان با پلاسبو 9 بیمار (28%) بهبودی و 23 بیمار (72%) عدم بهبود را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی کلسی تونین در کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی شانه و بهبود عملکرد شانه مبتلا و نداشتن عارضه جانبی قابل ملاحظه و غیرتهاجمی بودن استفاده از اسپری کلسی تونین اینترانازال، مصرف آن در درمان کپسولیت چسبنده شانه همراه فیزیوتراپی و داروی ضدالتهاب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کپسولیت چسبنده شانه، کلسی تونین، دامنه حرکتی شانه، فیزیوتراپی
 • حسین عزیزی، علی دل پیشه، کوروش سایه میری، خیرالله اسداللهی، الهام داوطلب اسماعیلی، جبرئیل شعربافی صفحه 57
  زمینه و اهداف

  از آنجا که مطالعات تحلیلی بسیار اندک، دست کم در ایران، در ارتباط با شانس ابتلا به سرطان کولورکتال در بین بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی در دسترس است، لذا هدف از مطالعه مورد شاهدی حاضر تعیین میزان شانس ابتلا به سرطان کولورکتال در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 207 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال با کولونوسکوپی و پاتولوژی مثبت و از موارد بروز و از بین بیماران مراجعه کننده به واحدهای کولونوسکوپی بیمارستانهای مرجع شهر تبریز با 207 شاهد مراجعه کننده به همان واحدها با کولونوسکوپی و پاتولوژی منفی و بدون سابقه قبلی پولیپ، نئوپلاسم و ابتلا به سایر سرطان ها مورد مطالعه قرار داده شدند. پس از همسان سازی سن و جنس و جمع آوری داده ها با پرسشنامه، و ورود داده ها در نرم افزارSPSS19 از آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه جهت برآورد نسبت شانس تعدیل شده ارتباط بین دیابت و خطر ابتلا به سرطان کولورکتال استفاده شد.

  یافته ها

  از مجموع 414 فرد تحت مطالعه 194 (47%) نفر را زنان و 220 (53%) نفر را مردان تشکیل می دادند. میانگین سن و نمایه توده بدنی افراد مطالعه به ترتیب 8/13± 52/59 سال و 8/3± 47/26 کیلوگرم بر مجذور قد بود. از 207 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال 48 نفر مبتلا به دیابت بودند در مقابل از 207 فرد شاهد مورد مطالعه تنها 21 نفر مبتلا به دیابت بودند. تجزیه تحلیل نهایی در حضور سایر عوامل موثر، نشان داد که بیماری دیابت شانس ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش می دهد (006/0=P 58/4-25/1:CI 95% 57/2:OR).

  نتیجه گیری

  بیماری دیابت شانس ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، دیابت نوع 2، کولونوسکوپی، نسبت شانس
 • سعید محمدی صفحه 67
  زمینه و اهداف
  کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل عوارض جانبی کم و تنوع ترکیبات موثره ی گیاهان افزایش یافته است. در طی این تحقیق، اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سماق در موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر در 7 گروه شامل گروه های: کنترل، گروه های تیمار شده با عصاره (100،300 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم و درون صفاقی)، مورفین (1میلی گرم بر کیلوگرم و درون صفاقی)، آسپرین (1میلی گرم بر کیلوگرم) و نالوکسان (1میلی گرم بر کیلوگرم) به همراه دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره استفاده شد. به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره از آزمون های ریتینگ، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد. داده ها با کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحت بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  عصاره هیدروالکلی برگ سماق به طور معنی داری تعداد انقباضات القاء شده به وسیله اسید استیک را مهار کرد. در تست تیل فلیک همه دوزهای عصاره فعالیت ضد دردی را نشان دادند. در تست فرمالین بیشترین فعالیت ضد دردی مربوط به دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره با 01/0P< بود. استفاده از نالوکسان توانست اثر ضد دردی عصاره را مهار کند.
  نتیجه گیری
  داده های حاصله نشان دهنده اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ سماق است، که ممکن است به واسطه هر دو مکانیسم مرکزی و محیطی باشد. وجود فلاونوئیدها ممکن است مسئول ایجاد فعالیت ضد دردی این گیاه باشد.
  کلیدواژگان: درد، عصاره هیدروالکلی، سماق، گیاهان دارویی
 • سید کاظم مداین، رسول استخری، حامد غنی افشرد، وحیده فضل فرهادی صفحه 72
  زمینه و اهداف

  کاتترهای ادراری که در حدود 15 تا 20% بیماران در طول بستری های کوتاه مدت در بیمارستان استفاده می شود، فرد را مستعد UTI می کنند. هدف از این مطالعه بررسی روند عفونت ادراری و نوع آن در بیماران دارای کاتتر ادراری بستری در بخش اورولوژی و نقش آنتی بیوتیک ها در جلوگیری از عفونت ناشی از کاتتر در سال 1391 بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی توصیفی که در دپارتمان ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر روی بیماران با کاتتر ادراری در بعد از عمل جراحی انجام دادیم، با کشت ادرار در روزهای اول، سوم و هفتم بعد از عمل، روند عفونت ادراری و نوع آن را در بیماران دارای کاتتر ادراری بستری در بخش اورولوژی مورد بررسی قرار دادیم.
  یاقته ها: در این مطالعه 100 بیمار با کاتتر فولی بعد از عمل جراحی ارولوژی مورد بررسی قرار گرفت که 95 نفر از بیماران مرد و 5 نفر زن بودند. میانگین سنی بیماران 29/9 ±04/67 سال بود. میانگین مدت بستری بیمارستانی بیماران 97/0 ± 05/7 روز بود. میانگین مدت کشت منفی قبل از عمل بیماران 99/1 ± 90/2 روز بود. نتیجه کشت ادرار اول در 20% بیماران مورد مطالعه، نتیجه کشت ادرار دوم در 5% بیماران و نتیجه کشت ادرار سوم در 6% بیماران مورد مطالعه مثبت بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه میزان عفونت ادراری در بیماران دارای کاتتر بالا بود. در مراحل مختلف اشریشیاکولی شایعترین سوش باکتریال بود. بنابراین تجویز آنتی بیوتیک برای جلوگیری از پیشرفت عفونت و جلوگیری از عوارض مربوطه ضروری بنظر می رسد. با توجه به افزایش میزان عفونت با طول مدت کاتتر توصیه می شود که مدت استفاده از کاتتر به حداقل رسیده و حتی الامکان از گذاشتن بی مورد کاتتر خودداری شود و گذاشتن کاتتر توسط افراد مجرب و با رعایت اصول صحیح پیشنهادی در راهنماهای بالینی ملی انجام گیرد تا از ترومای سیستم ادراری و سایر عوارض ناخواسته جلوگیری بعمل آید.

  کلیدواژگان: کاتتر ادراری، عفونت ادراری، کشت ادرار
 • سعید نظافتی، رضا واحدی شمال، زهره صناعت صفحه 77
  زمینه و اهداف

  بیس فسفانات ها ترکیبات سنتتیک با ساختاری مشابه پیرو فسفات های غیر آلی (یک تنظیم کننده اندوژن معدنی شدن استخوان) هستند شیوع و اهمیت بیماری هایی چون پوکی استخوان و سرطان روز به روز در حال افزایش می باشد و هرچند که بیس فسفانات ها حاشیه امنیتی بالایی دارند به هر حال مثل هر داروی دیگری عوارضی را نیز می توانند به دنبال داشته باشند. با توجه به شیوع روز افزون مصرف این داروها خصوصا در بیماران سرطانی، در این مطالعه برآن شدیم تا با سنجش میزان آگاهی بیماران مصرف کننده داروی بیس فسفانات از عوارض و ملاحظات مربوطه، گامی در جهت ارتقاء تعامل پزشکان با یکدیگر و با بیماران در جهت افزایش آگاهی و کاهش مشکلات احتمالی برداشته باشیم.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی-مقطعی است، که جمعیت هدف (معیار ورود) بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهیدقاضی تبریز در سال 1393 بوده که مصرف کننده داروی بیس فسفانات می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای ساختار یافته است که بر مبنای کتاب پیترسون (رفرنس دوره دندانپزشکی عمومی) طراحی شده است. با توجه به اینکه مطالعه مشابهی شبیه مطالعه حاضر صورت نگرفته بود، از روش تمام شماری (census) استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی (فراوانی-درصد-میانگین و انحراف معیار) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 بررسی شدند.

  یافته ها

  در این تحقیق 50 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی میزان آگاهی بیماران از عوارض احتمالی و تداخلات داروهای مصرفی نشان داد که 54 درصد (27نفر) از هیچ یک از عوارض احتمالی و تداخلات داروهای مصرفی آگاهی و اطلاعی نداشتند و 46درصد (23نفر) حداقل از یکی از عوارض اطلاع داشتند. در ارتباط با استئونکروز استخوانی هیچ بیماری اطلاع و آگاهی نداشت.

  نتیجه گیری

  از نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان گفت آگاهی بیماران مصرف کننده ی داروی بیس فسفانات از عوارض خطرناک آن بدنبال جراحی دهانی به خصوص استئو نکروز فکی در سطح پایینی است. لذا برای افزایش آگاهی و کاهش عوارض نیاز است اطلاعات موجود در راهنمای داخل دارو کامل تر گردد و ارتباط پزشک با بیمار و هم چنین پزشکان با یکدیگر بیش تر شود.

  کلیدواژگان: بیس فسفانات، استئونکروز، جراحی دهانی، آگاهی
 • سمیه هاشمی، فهیمه رمضانی تهرانی، مهناز بحری خمامی، فریدون عزیزی صفحه 84
  زمینه و اهداف

  ازدیاد آندروژن یکی از معیارهای تشخیصی سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد. حد آستانه هورمون ها برای شناسایی PCOS در جوامع مختلف متفاوت است. از آنجائیکه میانگین سطح آندروژن ها در میان زنان نژادهای مختلف، تفاوت عمده ای دارد، پیشنهاد می شود که سطح نرمال و محدوده آندروژن ها بطور اختصاصی در زنان جمعیت های مختلف تعیین شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی داده های مطالعه تعیین شیوع PCOS آنالیز شدند. حد آستانه برای تعریف ازدیاد آندروژن با استفاده از آنالیز آماری خوشه بندی K_means در میان 923 زن 45-18 ساله تعیین گردید. آنالیزهای آماری با استفاده از نسخه 15 نرم افزار آماری SPSS انجام گردید.

  یافته ها

  غلظت سرمی اوایل فاز فولیکولر مساوی یا بالاتر از 33/1، 76/8، 07/345 و 9/2 به ترتیب برای TT، FAI، DHEAS و A4 نشان دهنده ازدیاد آندروژن بودند. آنالیز زیرگروه ها نشان داد که حد آستانه برای تعریف ازدیاد آندروژن در زیرگروه های سنی و BMI متفاوت است. شاخص FAI برای تعریف ازدیاد آندروژن در زنان پایین تر از 35 سال 5/1، 85/4 و 3/6 به ترتیب برای زنان با وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق بود.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های مطالعه حاضر، شاخص هورمون ها برای تعریف ازدیاد آندروژن در زنان سنین ابتدایی و پایانی دوره باروری متفاوت است. نتایج نشان داد که ازدیاد آندروژن در زنان سنین بالاتر از 35 سال در مقادیر پایین تری از FAI، DHEAS و A4 نسبت به زنان سنین پایین تر از 35 سال تشخیص داده می شود. همچنین این اختلال باید در زنان با وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق بطور جداگانه تعیین شود.

  کلیدواژگان: ازدیاد آندروژن، سندرم تخمدان پلی کیستیک، تستوسترون آزاد، دهیدرواپی آندرستندیون سولفات، تستوسترون کل، نشانگرهای بیوشیمیایی
|
 • Nader Ebrahimi, Fatemeh Ghatreh Samani, Simin Taghavi, Zahra Fardiazar Page 6

  Backgrounds and

  Objectives

  Doppler waveform analysis of the umbilical artery is a powerful tool to evaluate probable pregnancy risks. So far, huge amounts of data on fetuses with three-vessel umbilical cords have been collected. Our objective was to evaluate the value of umbilical artery Doppler velocimetry in fetuses with single umbilical arteries. In this respect, two evaluation indices of the Pulsatility Index and the Systolic/Diastolic Ratio were considered.

  Materials And Methods

  Fetuses between 16 and 40 week gestational age were studied. A set of information was obtained from 50 cases with single umbilical arteries. Data were analyzed using chi-square (χ²) test. P-values less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The Systolic/Diastolic Ratio in the umbilical artery was abnormal in 29 fetuses (58%) and normal in 21 fetuses (42%). Pulsatility Index in the umbilical artery was abnormal in 28 fetuses (56%) and normal in 22 fetuses (44%). Fetuses with abnormal Doppler waveform analysis in their umbilical arteries were significantly more likely to be growth restricted (38%) and to more have complex malformations (18%) than those with normal Doppler waveform analysis.

  Conclusion

  Fetuses with single umbilical arteries and abnormal umbilical Doppler velocimetry had a significantly increased risk of adverse fetal and neonatal outcomes compared with those with single umbilical arteries but normal Doppler studies. When the fetus with isolated umbilical artery is the only observed fetus anomaly and the results of Doppler velocimetry are normal, it might be suggested that the risk of disorder in fetus is so low.

  Keywords: Single Umbilical Artery, Systolic, Diastolic Ratio, Pulsatility Index, Fetus Anomaly
 • Peyman Bohlouli, Mohammad Reza Nahaei, Safar Farajnia, Mojtaba Varshochi, Morteza Ghojazadeh, Mohammad Akbari Dibavar, Javid Sadeghi Page 12

  Backgrounds and

  Objectives

  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is a cause of nosocomial infections leading to high mortality. Since these strains have become prevalent in the world, it is necessary to identify and type them.

  Materials And Methods

  This cross-sectional study was conducted to study a total of 1475 specimens collected from patients of Imam Reza and Sina hospitals of Tabriz in 2012-2013. Using phenotypic tests such as Gram stain, catalase, coagulase, DNase and mannitol fermentation 169 isolates of Staphylococcus aureus and by utilizing methicillin-resistance test 100 MRSA isolates were identified. SCCmec typing was performed by multiplex PCR method and the results were analyzed using chi-square tests using SPSS-18 software.

  Results

  Disc agar diffusion test using cefoxitin disc (30 µg) showed methicillin resistance in 59% of our isolates. mecA and femB genes were identified in all of the MRSA isolates using PCR method. Frequency of SCCmec types and sub-types were as follow: SCCmecIII (77%), SCCmecI (5%), SCCmecIVa (1%), SCCmecIVc (1%), mixed isolates SCCmecIVc-III (1%) and Non typeable isolates (15%). Non typeable isolates recovered in two groups (10% without any band and 5% of multi-bands III-I). In this study, 82% of isolates were HA-MRSA, 3% were CA-MRSA and 15% were Non-typeable.

  Conclusion

  In our S. aureus isolates, the prevalence of methicillin resistance was 59%. The most frequent SCCmec type was SCCmecIII (77%). Our results demonstrated the spread of HA-MRSA isolates in the community and propagating CA-MRSA isolates in the studied hospitals.

  Keywords: Methicillin resistant Staphylococcus aureus, Cefoxitin, SCCmec, Multiplex PCR, femB gene, mecA gene
 • Fereshteh Bahmani, Zatollah Asemi, Mohsen Taghizadeh, Zahra Jafari, Akram Hosseini, Sabiheh Alizadeh Page 22
  Background and Objectives

  Although several attempts have been made to decrease lipid profile through consumption of probiotic-containing products among pregnant women, limited data are available assessing the effects of synbiotic foods. This study was conducted to evaluate the effects of daily consumption of a synbiotic Gaz on blood lipid profile and biomarkers of oxidative stress including plasma total antioxidant capacity (TAC) and total glutathione (GSH) in pregnant women.

  Materials And Methods

  This randomized, double-blind, controlled clinical trial was performed on 52 primigravida pregnant women, aged 18-35 year old at their third trimester. After a 2 week run-in period, subjects were randomly assigned to consume either a synbiotic (n=26) or control food (n=26) for 9 weeks. The synbiotic Gaz consisted of a probiotic viable and heat-resistant Lactobacillus sporogenes (1×107 CFU) and 0.04 g inulin /g as the prebiotic. Patients were asked to consume the synbiotic and control Gaz twice a day. Biochemical measurements including blood lipid profile, plasma total antioxidant capacity (TAC) and total glutathione (GSH) were conducted before and after 9 weeks of intervention.

  Results

  Consumption of synbiotic Gaz for 9 weeks resulted in a significant reduction in serum TAG (P=0.04), VLDL (P=0.04) and a significant rise in plasma GSH levels (P=0.004) compared to the control Gaz. No significant effect of the synbiotic Gaz consumption on serum TC, LDL, HDL or plasma TAC levels were observed.

  Conclusion

  Consumption of synbiotic Gaz for 9 weeks resulted in decreased serum triglycerides, VLDL-cholesterol and increased plasma total GSH levels compared with the control Gaz among pregnant women.

  Keywords: Synbiotic, Lipid profile, Oxidative stress, Pregnant women
 • Gholamreza Herfehdoost, Mahdi Kamali, Minoo Sadri, Davod Zolfagari, Asgar Emamgholi Page 30

  Backgrounds and

  Objectives

  Rapid identification of Vibrio cholera is important in epidemics and bioterrorism wars. On the other hand, the conventional method is time consuming and costly. The aim of this study was to develop a rapid, inexpensive and high sensitive method based on magnetic nanoparticles for trapping bacterial DNA.

  Materials And Methods

  In this study, biotinalated probes were used for trapping Vibrio cholerae DNA. Finally designed primers were used to detect bacteria.

  Results

  According to PCR identified results showed that only Vibrio cholera were identified, and; concluded that the biotinalated probe is specific for bacterium Vibrio choleraecholera.

  Conclusions

  According to the findings of this study, Sensitive and specific detection of the bacterium Vibrio cholerae is assessed and validated with this method efficiently. And in terms of time and at lowest costs are introduced an efficient method.

  Keywords: Magnetic nanoparticles, Vibrio cholera, PCR, biotinalated probe
 • Mohammad Hossein Daghighi, Masoud Pourisa, Mohsen Safarpour, Mojtaba Varshochi, Amin Bagheri Page 35
  Background and Objectives

  DWI is one of the useable sequences in MRI which currently being used in the assessment of vertebral column especially for malignant or benign causes. Considering that few studies have been performed regarding the use of DW sequences in spondylitis differentiating of disease with degenerative changes of vertebral yet; hence we intended to found the diagnostic value of DW sequence in spondylitis differentiating of infectious from degenerative changes of end plate type 1 with designing this study.

  Materials And Methods

  This study was carried out on patients who referred to the Pejvak MRI center with spondylitis lesions and osteochondrosis grade I, involving the vertebral column during 2012-2013; and to differentiate these lesions was used the T1, T2 and DWI sequences. Obtained results were analyzed by SPSSv16 statistical software.

  Results

  In this study, in T1WI sequences the images of both groups was hyposignal and in T2WI sequences was hypersignal (p=0.01). In DW sequence with b value of 50, 400 and 800 (s/mm2) was observed that the signal changes in higher b value was apparent and in lower b value both detection had many similarities to each other due to the annoying effect of T2 Shine-through. As well as the mean of ADC map in spondylitisis images) 1.31 ± 0.24x 10-3 mm2/s (was less than osteochondrosis grade I with a mean ADC map (1.79 ± 0.24x 10-3 mm2/s) (P

  Conclusion

  The results of this study showed images with high b value could be having a good differentiation to distinguish the spondylitis from osteocondrosis.

  Keywords: Sequence DWI, Infectious Spondylitis, End Plate Degenerative Spondylitis Type 1
 • Alireza Rostami, Vahid Tadibi, Naser Behpoor, Naser Ahmadiasl Page 40
  Background and Objectives

  In accordance with the limited studies on the effects of eendurance (ET) and resistance (RT) training with and without the garlic extract (GE) on metabolic syndrome, this study was conducted to identify and compare the effects of eight-weeks ET, RT and GE supplementation on malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) in rats with metabolic syndrome.

  Materials And Methods

  48 rats with metabolic syndrome (12-weeks, weight range of 310 to 350 g) in a randomized design were allocated into six equal groups: control (n=8), ET (n=8), RT (n=8), ET (n=8), RT (n=8), GE (500mg/kg, n=8). After familiarization of the rats with metabolic syndrome, 8-weeks (3 sessions a week) in an exercise protocol (ET, RT) with or without GE. Data were analyzed using one-way ANOVA and Bonferroni (Sig˂0.05).

  Results

  The results show that ET and RT with GE consumption have significant effect on stress oxidative indices (TAC and MDA).

  Conclusion

  Endurance and resistance training along with GE consumption can increase the TAC base, reduce unfavorable changes in serum MDA syndrome.

  Keywords: Endurance training, Resistance training, Garlic extract, Stress oxidative, Metabolic syndrome
 • Alireza Rouhani, Mahmood Barzegar Page 48
  Backgrounds and
  Objectives
  Adhesive capsulitis, characterized by pain and progressive stiffness of the glenohumeral joint, is a common cause of shoulder pain in patients referred to the outpatient clinic. Calcitonin is a thyroid hormone that provides analgesic effects in painful conditions including complex regional pain syndrome, trauma, vertebral metastasis fractures and etc. Intranasal calcitonin would lead to significant improvement in the treatment of shoulder adhesive capsulitis.
  Materials And Methods
  In a prospective, double blind, randomized, placebo controlled clinical trial study, 64 patients with adhesive capsulitis were divided into 2 groups. The active group received intranasal Calcitonin spray (200 u/day for 6 weeks) and placebo group received placebo spray. Patients of two groups were evaluated before and after intervention, with assessment of shoulder pain, shoulder range of motion and ability in performing daily activities.
  Results
  At 6 weeks, there was greater improvement in shoulder pain, shoulder range of motion and ability in performing daily activities in the calcitonin group than placebo group. In intervention group, 22 (68%) patients experienced improvement while 10 (32%) patients did not experience improvement in their shoulder function. In placebo group, 9 (28%) and 23 (72%) of patients of the placebo group experienced and did not experience improvement of shoulder function.
  Conclusions
  A 6 week course of 200 u/day intranasal calcitonin spray has a significant benefit in shoulder adhesive capsulitis. Considering the noninvasive nature and lack of any significant complications of this treatment, intranasal calcitonin spray associated with physiotherapy and anti-inflammation medicines are recommended for the treatment of shoulder adhesive capsulitis.
  Keywords: Shoulder adhesive capsulitis, Calcitonin, shoulder Range of Motion, Physiotherapy
 • Hosein Azizi, Ali Delpisheh, Koroosh Sayehmiri, Khairollah Asadollahi, Elham Davtalab Esmaeili, Jabraeil Sharbafi Page 57

  Backgrounds and

  Objectives

  Very few analytical studies are available on any association between Colorectal Cancer (CRC) among diabetic patients compared with non-diabetic subjects at least in Iran. The aim of this case control study was to determine the risk of CRC in type 2 diabetic patients.

  Materials And Methods

  In this study, 207 CRC cases, who had positive results by colonoscopy and biopsy, from Colonoscopy units in Tabriz Referral hospitals and 207 controls, gender and age matched had negative colonoscopy and biopsy results, was selected from the same centers with no history of any malignant tumor and nonneoplastic, Data were collected by questionnaires, and entered into the SPSS19. Multivariate logistic regression was used to estimate odds ratios adjusting for diabetes and risk of CRC.

  Results

  of 414 patients studied, 194 (47%) females and 220 (53%) patients were men. The mean age and Body Mass Index (BMI) of patients was respectively, 59.52±13.8 and 26.47±3.8 Kg/m2. Of 207 patients with colorectal cancer, 48 patients were diagnosed with diabetes in contrast of 207 controls only 21 patients were diagnosed with diabetes. The final analyses indicate that diabetes increase the risk of CRC. (OR: 2.57, %95 CI: 1.25-4.58, P=0.006).

  Conclusions

  Our findings indicate that Diabetes increase the risk of CRC.

  Keywords: Colorectal cancer (CRC)_Type 2 diabetes_Colonoscopy_odds ratio
 • Saeed Mohammadi Page 67
  Backgrounds and
  Objectives
  Application of herbal plants instead of synthetic drugs has been increasing in recent years because of their lower side-effects and high varieties of efficient components. In this investigation, analgesic effects of hydroalcoholic leaf extract of RHUS CORIARIA (HRC) were studied on male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 42 adult male rats were divided into 7 groups: control, HRC (80, 100 and 300 mg/kg, i.p.), Morphine (1mg/kg, i.p.), aspirin (1mg/kg, i.p.), and naloxone (1 mg/kg, i.p.). The analgesic effects of HRC were assessed with writhing, tail-flick and formalin tests. The data were compared with One-way ANOVA test.
  Results
  HRC significantly inhibited the number of contractions induced by acetic acid. All doses of HRC showed antinociceptive activity in the tail flick model. In formalin test, the highest effect observed was at the dose of 300 mg/kg (P
  Conclusions
  The obtained data suggest analgesic effects for HRC, which may be mediated via both peripheral and central mechanisms. The presence of flavonoids might be responsible for the antinociceptive activity of this plant.
  Keywords: Hydroalcoholic extract, RHUS CORIARIA, Medicinal plants
 • Sayyed Kazem Madaen, Rasul Stakhri, Hamed Ghaniafshord, Vahide Fazl, Farhadi Page 72

  Backgrounds and

  Objectives

  Urethral catheter is used for about 15 to 20% of hospitalized patients during their short-term hospitals stay which can predispose them to urinary tract infection (UTI). The aim of this study was to evaluate the prevalence and type of UTI in patients with urethral catheter at urology ward and role of antibiotic in the prevention of catheter related UTI.

  Materials And Methods

  From October 2012 to March 2013, all catheterized patients in urology department of Imam Reza Hospital, Tabriz University of Medical Sciences were enrolled to this cross sectional study. Urine culture was detected from one hundred patients before catheterization and 1, 3 and 7 days after catheterization and urine-analysis with urine culture were performed for all samples.

  Results

  100 patients (95 male and 5 female) with folly urethral catheter in post urology operation were evaluated. The mean age of the patients was 67.04 ± 9.29 years. Mean hospitalization duration was 7.05 ± 0.97 day. Mean negative culture period of patients was 2.90 ± 1.99 days. Urinary culture was positive in 20% of the patients. A second and third urinary culture was positive in 5% and 6% of patients, respectively. E. coli was isolated from 30%, 60% and 66.7% of the samples on first, second and third days, respectively.

  Conclusion

  Prevalence rate of positive urinary culture was increased in patients with urethral catheter. E.coli was the most common isolated organism. Therefore, an appropriate antibiotic therapy should be used for the hospitalized patients. Unnecessary catheterization should be avoided and the health professionals have to follow the recommendations of the catheterization guidelines.

  Keywords: Urinary Catheter, UTI, Urinary Culture
 • Said Nezafati, Reza Vahedi Shomal, Zohre Senaat Page 77

  Backgrounds and

  Objectives

  Bisphosphonates are synthetic compounds with structures similar to inorganic pyrophosphate (an endogenous regulator of bone mineralization). Prevalence and significance of diseases such as osteoporosis and cancer is increasing day by day, and although bisphosphonates have a high safety margin, like any medicine, they can have some side effects too. This study aims to improve the interaction between doctors with each other and with their patients in order to raise awareness and reduce possible problems by assessing the level of awareness of patients taking bisphosphonates drugs regarding the side effects and relevant considerations.

  Materials And Methods

  In this study, the target population was composed of bisphosphonates users patients admitted to Shahid Gazi hospital of Tabriz in in 1393. Data were collected using a structured questionnaire based on Peterson’s book). The data were analyzed on the basis of descriptive statistics methods (frequency, percentage, mean and standard deviation) using SPSS version 22.

  Results

  In this study, 50 patients were studied. Analysis of patients’ awareness of possible side effects and interactions of drugs showed that 54 percent (27 people) were not aware of any of the possible side effects and drug interactions and 46 percent were aware of at least one of the side effects; however, no one was aware of the Osteonecrosis of jaw.

  Conclusion

  Bisphosphonate drug users’ awareness of its harmful effects following oral surgery, especially osteonecrosis of jaw, is low. Therefore, in order to raise awareness and reduce the side effects of the drug it is necessary to provide complete information in the brochures of the drug. Moreover, the interactions between the doctors with each other and with the patients need to be increased.

  Keywords: Bisphosphonates, Osteonecrosis, Oral Surgery, Awareness, Dental Considerations
 • Somayeh Hashemi, Fahimeh Ramezani Tehrani, Mahnaz Bahry Khomami, Fereidoun Azizi Page 84

  Backgrounds and

  Objectives

  Androgen excess is a diagnostic criterion for PCOS. There are different cut off points to identify androgen excess in various societies. Since the mean levels of androgens among women of various races vary widely, it has been suggested that the normal ranges or limits of androgen levels should be determined specifically among well-characterized women of each population.

  Materials And Methods

  Data from the study of PCOS prevalence was analyzed for purpose of the present cross sectional study. The cut off point for androgen excess was defined using K-means cluster analysis according to the level of androgens among 923 women aged 18-45. Data analysis was performed using SPSS version 15.

  Results

  Serum concentration levels of early follicular phase equal or greater than 8.76, 1.331 nmol/L, 345.07 and 2.9 ng/milL for FAI, TT, DHEAS and A4, respectively were used as cut off levels for androgen excess. Subgroup analysis showed that androgen excess cut off point varies in age and BMI subgroups. FAI cut off for androgen excess in women aged less than 35 years were 5.1, 4.85 and 6.3 in normal weight, over weight and obese women, respectively.

  Conclusion

  According to the findings of present study hormonal components to define androgen excess vary in early and late ages of reproductive period. Results showed that androgen excess is diagnosed as lower levels of FAI, DHEAS and A4 in women older than 35 in comparison with women aged less than 35. This disorder should also be determined in normal weight, overweight and obese women separately.

  Keywords: Androgen excess, Poly, Cystic Ovary Syndrome, Free testosterone, Dehydroepiandrosterone sulfate, Total testosterone, Biochemical markers