فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال پانزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1395)
 • سال پانزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/22
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محتشم غفاری، سیده زینب جعفریان *، یدالله محرابی، فاطمه محمدی نصرآبادی صفحات 1-12
  مقدمه
  بیماری های منتقله از غذا معمولا به دلیل آلودگی میکروبی یا سموم موجود در طبیعت ایجادشده و با ورود این میکروارگانیسم ها (باکتری ها، ویروس ها، انگل ها) و یا مواد شیمیایی از طریق آب و غذای آلوده به انسان منتقل می شود. مواد غذایی ناسالم زمینه ساز بیش از 200 بیماری از بیماری های اسهالی تا انواع مختلفی از سرطان ها می باشند. لذا ایمنی مواد غذایی یک اولویت بهداشت عمومی است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان آگاهی رابطان بهداشتی شهرستان دماوند درباره ایمنی غذایی با توجه به راهنمای سازمان جهانی بهداشت انجام گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که گروه هدف آن، رابطان بهداشت مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دماوند از توابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است. تعداد کل شرکت کنندگان در این بررسی 109 نفر بود که به روش سرشماری و با رضایت داوطلبانه و آگاهانه وارد مطالعه گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 13 سوال در مورد مشخصات دموگرافیک و 24 سوال در خصوص ایمنی غذایی بر مبنای راهنمای سازمان جهانی بهداشت بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-18 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست و همبستگی اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  تعداد رابطان شرکت کننده 109 نفر با میانگین سنی 98/9±75/44 سال بود. میانگین نمره آگاهی رابطان در خصوص ایمنی غذایی (5 کلید دستیابی به غذای سالم تر و ایمن تر) 22/6±87/35 بود. سطح آگاهی 77 نفر (71 درصد) از رابطان در حد خوب بود. در این مطالعه بین آگاهی با وضعیت تاهل، سن، تحصیلات، سابقه کار، شغل و تحصیلات همسر رابطه معنی داری دیده نشد (05/0
  بحث و نتیجه گیری
  آگاهی رابطان در مورد برخی آیتم های ایمنی غذایی در حد خوب بود و در برخی موارد مانند نحوه نگهداری مواد غذایی، راه های انتقال میکروب، درجه حرارت مناسب برای پخت گوشت و غیره آگاهی کمی وجود دارد که در این رابطه اجرای برنامه های آموزشی جهت بالا بردن اطلاعات و آگاهی های جایگاه رابطان بهداشتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، رابطان بهداشتی، ایمنی غذایی، دماوند
 • فریده نظری، مژگان خوش بین، حسن مظفری خسروی، اکرم انصاری فر، علی دهقانی، سعیده فیروزبخت، آزاده نجار زاده * صفحات 13-21
  مقدمه
  غذاهای غنی از پروتئین در بیماران مبتلابه فنیل کتونوری محدود می شوند. فرمولای متابولیک بدون فنیل الانین جایگزین شیر، فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی می شود. لذا این بیماران ممکن است در معرض خطر کمبود پروتئین و درنتیجه کمبود روی قرار گیرند. هدف از این بررسی تعیین وضعیت روی در بیماران فنیل کتونوری تحت درمان با فرمولای متابولیک در مقایسه با افراد سالم بود.
  روش و بررسی
  این مطالعه مورد – شاهدی با مشارکت 29 بیمار مبتلابه فنیل کتونوری (PKU) و 29 نفر فرد سالم به عنوان شاهد با سن 42-5/0 سال در استان یزد و بوشهر انجام شد. غذاهای دریافتی روزانه به وسیله پرسشنامه یادداشت خوراک به مدت 3 روز گردآوری گردید. غلظت روی پلاسما با روش اسپکتروفتومتری با جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد. p کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانه روی پلاسما در گروه مورد و شاهد به ترتیب 86/5 و 34/8 میکرومول بر لیتر بود (11/p<.).
  میانه روی پلاسما در هر دو گروه کمتر از دامنه نرمال بود. روی دریافتی در گروه مورد نسبت به کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (001/p<.).فراوانی کمبود روی در گروه مورد 82.8 و در گروه شاهد 86.2 درصد و در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (1p=).
  نتیجه گیری
  باوجوداینکه دریافت روی در گروه مورد نسبت به شاهد به طور معنی داری بیشتر بود اما سطح روی پلاسما در گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. در هر دو گروه مورد و شاهد فراوانی بالای کمبود روی ملاحظه گردید.
  کلیدواژگان: وضعیت روی، روی دریافتی، فنیل کتونوری
 • روح الله عسکری، فاطمه سپاسه *، زهرا تواضع صفحات 22-29
  مقدمه
  یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی در تسهیل اثربخشی یک سازمان ارزیابی عملکرد کارکنان است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از این عوامل نبود فضای باز در سازمان ها برای بیان ایده های کارکنان یا همان سکوت سازمانی است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف؛ بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجام پذیرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی بوده که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام شده است. تعداد نمونه 385 نفر از کل کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد که روایی و پایایی آنها قبلا در مطالعات مشابه به اثبات رسیده است؛ استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T-test و Anova داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در میان ابعاد سکوت سازمانی بیشترین میانگین و کمترین نمره به ترتیب مربوطه به ابعاد فرصت (98/2) و مدیریت عالی (72/2) بوده است. همچنین در میان ابعاد عملکرد سازمانی بیشترین و کمترین نمره به ترتیب مربوط به ابعاد نوآوری (27/3) و کیفیت (19/3) بوده است. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی داری بین دو مولفه سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی مشاهده شد(000/0=p).
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق مشخص کرد؛ رابطه معنی دار آماری بین دو مولفه سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی وجود دارد، بنابراین در سازمانی که کارمندان آزادی بیان و مشارکت بیشتری در تصمیم گیری های سازمانی دارند، خود را به آن سازمان متعهد دانسته و نیز وظایف خود را به نحو شایسته تر، باانگیزه و با رضایت بیشتری انجام خواهند داد.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، سکوت سازمانی، کارکنان، بیمارستان های آموزشی
 • راحله زارع مهرجردی *، طیبه محمدی نیا، قربان حسینی صفحات 30-42
  مقدمه
  اهمیت باروری به عنوان مهمترین عامل تغییر در ساخت جمعیت و یکی از مولفه های اصلی رشد جمعیت موجب شده تا مطالعات مربوط به باروری، جایگاه ویژه ای در مطالعات جمعیت شناختی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی میزان تاثیر عوامل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر به تاخیر انداختن تولد نخستین فرزند در شهر میبد می باشد.
  روش بررسی
  روش مطالعه در این تحقیق، پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه مورد مطالعه، زنان 15 تا 49 سال ازدواج کرده و دارای حداقل یک فرزند شهر میبد و حجم نمونه شامل 379 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه مرحله ای انتخاب شده اند.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای تمایل پاسخگویان به حاملگی، نوع خانواده، سن ازدواج و مدت زمان ازدواج پاسخگویان، تحصیلات پاسخگویان و شوهران شان، خاستگاه جغرافیایی پاسخگویان، وضعیت شغلی زنان و نوع ازدواج آنها با متغیر وابسته میزان به تاخیر انداختن تولد فرزند اول رابطه وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که میزان استفاده از وسایل جلوگیری، سن ازدواج، خاستگاه جغرافیائی پاسخگویان، مدت ازدواج، برابری جنسیتی و نوع خانواده، به ترتیب بیشترین سهم را در تعیین فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول دارند و توانسته اند 34 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر و مطالعات قبلی نشان می دهد که در طول سال های اخیر، فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول افزایش یافته و از شدت باروری کاسته شده است. در مجموع از یافته های بدست آمده می توان چنین نتیجه گیری کرد که تاثیر شرایط جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی در افزایش میزان به تاخیر انداختن تولد فرزند اول و بالطبع کاهش باروری فعلی جامعه، به مراتب بیشتر از شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین برای کاهش فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند در برنامه ریزی ها، باید به عوامل جمعیتی و اجتماعی– فرهنگی بیشترین توجه را نمود.
  کلیدواژگان: به تعویق انداختن فرزندآوری، سن ازدواج، وسایل جلوگیری از حاملگی، نوع خانواده
 • میلاد شفیعی، فاطمه حیدری، روح الله عسکری، محمدابراهیم اقبالی زارچ، محسن سلطانی شریف آبادی * صفحات 43-53
  مقدمه
  ازمهمترین اهداف هرسازمانی افزایش بهره وری وعملکرد بالای سازمان است و برای تحقق این اهداف نیروی انسانی نقش مهمی را ایفا می کند. بنابراین بایددر مورد بهبودکیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود چون هم به نفع سازمان وهم به نفع افرادشاغل است. برای این امر بهترین نگرش این است که چگونه توسط عوامل مختلف ازجمله استفاده ازمنابع قدرتی که دراختیارمدیر است بتوان مشارکت کاری را افزایش داد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مشارکت کاری کارکنان ومنابع قدرت مدیران دربیمارستان های دولتی شهریزد می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، نمونه ای متشکل از 160 نفرازکارکنان بیمارستان های شهید صدوقی، شهید رهنمون، افشار و سوانح سوختگی به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. دراین پژوهش ازدو پرسشنامه اعمال قدرت ومشارکت کاری استفاده شد. داده ها پس ازجمع آوری با استفاده ازنرم افزارspss و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون های T-test، ANOVA، من ویتنی وکریسکال واریس موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  9/51 درصد از نمونه را زنان و1/48 درصد را مردان تشکیل داده اند که بیشترین درصدافراد مورد بررسی(6/50درصد) دارای مدرک لیسانس وکمترین درصدافراد(هرکدام5/2درصد)دارای دکتری عمومی و تخصصی بوده اند. ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که قدرت قانونی بامشارکت کاری رابطه مستقیم ونسبتا قوی(05/0p< ،0
  نتیجه گیری
  دراین تحقیق تاثیر منابع قدرت برمشارکت کاری کارکنان به ترتیب مربوط به منابع تخصص،پاداش، اجبار، مرجعیت و قانون بدست آمد. البته علی رغم تفاوت چشمگیر در نتایج توصیفی مشارکت کاری کارکنان بامنابع قدرت مدیران اختلاف معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: منابع قدرت، مشارکت کاری، بیمارستان های دولتی
 • محمدحسین باقیانی مقدم، بنفشه توکلی *، جمشید آیت اللهی، مسعود میرزایی صفحات 54-66
  مقدمه
  با توجه به مطالعات محدود در زمینه مداخلات آموزشی برای تغییر رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی و همچنین نقش حساس مادران در ایجاد و ابقاء این رفتارها ، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در مادران ساکن در مناطق آندمیک شهرستان نطنز طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر،مطالعه مداخله ای و از نوع تجربی می باشد. دو مرکز بهداشتی درمانی واقع در مناطق آندمیک بیماری لیشمانیوز جلدی به طور تصادفی به دو گروه آزمون و غیرآزمون اختصاص یافتند. سپس از لیست مادران تحت پوشش هر مرکز 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه ای را که بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده طراحی شده و روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود، تکمیل نمودند. سپس 4 جلسه آموزشی برای مادران گروه آزمون و 2 جلسه آموزشی برای افراد تاثیر گذار بر آنها تشکیل شد ولی برای گروه غیرآزمون هیچ مداخله ای صورت نگرفت. 2 ماه بعد از مداخله آموزشی داده ها مجددا جمع آوری شدند وبا استفاده از نرم افزار Spss نسخه 18 وآزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  قبل از مداخله تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سازه های مختلف این تئوری در دوگروه مشاهده نشد)005/0

  P) و در گروه غیر آزمون فقط در میانگین نمرات آگاهی و نگرش افزایش معنی دار مشاهده شد (005/0>P).

  نتیجه گیری
  آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی را در مادران ارتقا بخشد.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، آموزش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مادران
 • محمد امین بهرامی، اسماء امیری *، راضیه منتظر فرج، حمیدرضا دهقان صفحات 67-77
  مقدمه
  سلامت، اساسی ترین جزء رفاه جامعه به شمار می رود و بیش از مداخلات پزشکی به عوامل اجتماعی وابسته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه انسانی، اجتماعی و بهداشتی ارتباط پیدا می کند. سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با سلامت دارند. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و سلامت درک شده در جامعه شهری یزد می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع تحلیلی و به صورت مقطعی می باشد. جامعه موردپژوهش شامل کلیه شهروندان یزد می باشد. تعداد حجم نمونه برابر با 380 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که شامل دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلامت درک شده است.
  یافته ها
  در بین ابعاد سرمایه اجتماعی؛ احساس اعتماد و امنیت، کیفیت ارتباطات فامیل و دوستان، ارزش زندگی، تساهل در زمینه تنوع فرهنگی و کیفیت ارتباطات کاری با سلامت درک شده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین مشارکت در فعالیت های اجتماع محلی، عامل بودن در بستر اجتماعی و کیفیت ارتباطات بین همسایه ها با سلامت درک شده رابطه معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سلامت درک شده رابطه مستقیم و معناداری دارد؛ بنابراین، با افزایش سرمایه اجتماعی، میزان سلامت درک شده نیز بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سلامت درک شده، شهروندان
 • هاله هیزمی، حمید الله وردی پور *، عبدالرسول صفائیان صفحات 78-91
  مقدمه
  امروزه استرس یکی از علل عمده بسیاری از بیماری ها محسوب می شود و دوران نوجوانی به دلیل مصادف شدن با بلوغ، دوران استرس و فشارهای روانی- اجتماعی می باشد. شمار زیادی از نوجوانان از استرس رنج می برند نظر به اینکه یک سوم جمعیت ایران را نوجوانان تشکیل می دهند این مطالعه باهدف بررسی پیش بینی کننده های استرس در دانش آموزان مقطع دبیرستان انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی - مقطعی بود و تعداد 403 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستان از 4 مدرسه به طور تصادفی انتخاب و در مطالعه بر اساس توزیع سهمیه ای وارد گردیدند. داده های مطالعه بر اساس پرسشنامه های دموگرافیک، سلامت عمومی گلدبرگ، خودکارآمدی شرر، رضایت از زندگی دینر، استرس کوهن، امیدواری اشنایدر و شادکامی اکسفورد به صورت خود گزارش دهی جمع آوری گردیدند. بعد از جمع آوری اطلاعات و واردکردن داده ها در نرم افزار آماری 16- SPSS با استفاده از آزمون های لوجستیک رگرسیون و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که 55% از دختران و 3/46% از پسران دچار استرس بالابودند و 62% از دانش آموزان از مشکلات روان رنج می بردند. همچنین با افزایش نمره استرس احتمال رخداد مشکل سلامت روان در دانش آموزان به میزان 27% افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اکثر دانش آموزان از مشکل سلامت روان رنج می برند و استرس یکی از مهم ترین فاکتورهای پیشگویی کننده سلامت روان می باشد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، استرس، نوجوانان
 • علی دهقانی، مریم زاهدی *، معصومه معزی، مریم دافعی، حسین فلاح زاده صفحات 92-102
  مقدمه
  زنان بسیار مستعد ابتلا به عفونت ادراری می باشند و حاملگی شانس ابتلا به عفونت ادراری را بالا می برد. درمجموع اطلاعات اندکی از عوامل خطر عفونت ادراری در بارداری در دست است. عفونت ادراری در بارداری عامل خطر مهمی برای پیامدهای وخیم بارداری محسوب می گردد. هدف از این مطالعه یافتن عوامل خطر مرتبط با عفونت ادراری در زنان باردار است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مشاهده ای تحلیلی و به صورت گذشته نگر در زمستان 1393 در شهرکرد انجام شد؛ که در آن تعداد 310 زن باردار مراجعه کننده به یازده مرکز بهداشتی درمانی شهرکرد شرکت داشتند. از این تعداد155 نفر مورد (بیمار) و 155 نفر شاهد (سالم) بودند که ازنظر سن باهم همسان سازی شده بودند
  اطلاعات موردنیاز از طریق پرونده بهداشتی مادران باردار و تکمیل چک لیست محقق ساخته ای که اعتبار آن توسط متخصصین تاییدشده بود جمع آوری شد. چک لیست شامل تعدادی از عوامل خطر احتمالی بیماری و همچنین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه بود. تجزیه وتحلیل آماری توسط نرم افزار spss نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل و رگرسیون لوجستیک انجام شد.
  یافته ها
  از میان متغیرهای موردبررسی استفراغ بارداری(0.00p=)، سابقه عفونت ادراری در بارداری قبلی (4.408-1.508Cl=،0.01p=،2.587OR=))وسابقه سقط خود به خودی(3.847-1.165Cl=،0.014p=،2.117OR=)به ترتیب مهم ترین عوامل خطر ابتلا به عفونت ادراری در زنان باردار تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  پیشگیری و درمان استفراغ بارداری پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری در طول بارداری پیشین و پیشگیری از سقط ها می تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری و عوارض ناشی از آن داشته باشد. همچنین این مطالعه نشان داد که تعدادی از عوامل می تواند بر روی عفونت ادراری در بارداری تاثیر داشته باشد که تاکنون موردتوجه کافی نبوده اند و لازم است که در برنامه های بهداشتی و پیشگیری موردتوجه بیشتر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، بارداری، عوامل خطر
 • ماهرخ جلیلی، اصغر ابراهیمی، حسین کریمی، مهدی مختاری * صفحات 103-114
  مقدمه
  یکی از روش های مدیریت ضایعات فراوری پسته کمپوست کردن می باشد. در تولید کود کمپوست مناسب، عناصر غذایی و فلزات سنگین تعیین کننده می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فرایند کمپوست سازی ضایعات فراوری پسته با تیمارهای مختلف بر غلظت فلزات سنگین است.
  روش بررسی
  در این تحقیق ضمن انجام فرایند کمپوست سازی ضایعات فراوری پسته با دو تیمار کود گاوی و لجن آبگیری شده فاضلاب شهری، شاخص های فلزات سنگین و مواد مغذی طی فرایند 60 روزه موردبررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده با استاندارد ملی ایران و WHO مقایسه گردید. ترسیم نمودارها توسط نرم افزار excel نسخه 2007 و تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار آماری Spss (نسخه 20) در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
  یافته ها
  طی فرایند 60 روزه تولید کمپوست pH ابتدا روند کاهشی داشته و سپس افزایش پیدا کرد. میزان Cu، Zn، Fe، Mn و نسبت C/N روند کاهشی و میزان EC، Na، K روند افزایشی داشتند. درنهایت میزان آهن، روی، مس و منگنز کمتر از استاندارد، سدیم در حد استاندارد و پتاسیم بیشتر از استانداردهای تعیین شده در کمپوست تولیدی از ضایعات فراوری پسته با هر دو تیمار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد غلظت فلزات سنگین و عناصر غذایی در کمپوست تولیدی با هر دو تیمار در محدوده قابل قبول قرار داشت. درنهایت کیفیت کمپوست تولیدی با تیمار کود گاوی به علت تجزیه بهتر درنتیجه پایداری بیشتر آن بهتر از کمپوست تولیدی با تیمار لجن آبگیری شده فاضلاب شهری بود.
  کلیدواژگان: فرایند کمپوست سازی، ضایعات فراوری پسته، فلزات سنگین
 • بهاره فلاح تفتی، علی اکبر واعظی *، زهرا مشتاق عشق، فریماه شمسی صفحات 115-129
  مقدمه
  مبتلایان به بیماری دیابت ممکن است در انجام صحیح رفتارهای خودمراقبتی و پایبندی به آن ضعف داشته باشند، بنابراین شناسایی موانع خودمراقبتی اولین گام برای بهبود و ارتقای رفتارهای مراقبت از خود می باشد. این پژوهش با هدف تعیین موانع موثر بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 در شهر یزد انجام گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی - همبستگی از نوع مقطعی است. 152 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان یزد، به روش سیستماتیک، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد که روایی و پایایی آن بررسی شد و میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 8/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  امتیاز موانع انجام رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی از 100 نمره 03/52 بود که بر اساس سطح مطلوبیت تعیین شده و در نظر گرفتن دامنه امتیاز موانع، در سطح متوسط ارزیابی شد. نتایج حاکی از آن بود که موانع اقتصادی بیشترین سهم را در بین موانع خودمراقبتی به خود اختصاص داده اند ( 73 امتیاز) و موانع دانش و نگرش(63 امتیاز)، در ردیف دوم قرار گرفت. نوع موانع موثر در خودمراقبتی بر حسب سن، جنس، تحصیلات، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، مدت ابتلا به دیابت، ابتلا به عوارض دیابت و مراجعه طبق توصیه پزشک به طور معناداری متفاوت بود )05/0( p<.
  نتیجه گیری
  شناسایی موانع خودمراقبتی، خصوصا بعد اقتصادی،از گام های مهم در کمک به بیماران دیابتی می باشد به طوری که اقداماتی چون قرار دادن آزمایشاتی نظیر پایش قندخون بیماران دیابتی، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و تامین ابزارها و تجهیزات خودپایشی و خودمراقبتی سبب بهبود خودمراقبتی خواهد شد.
  کلیدواژگان: موانع، خودمراقبتی، دیابت نوع 2
 • ایران برایی *، سیدمهدی برقعی، افشین تکدستان، امیرحسام حسنی، امیرحسین جاوید صفحات 130-143
  مقدمه
  امروزه، بیشترین نوع فرایندی که در تصفیه ی آب آشامیدنی استفاده می شود فرایند تصفیه معمولی و متداول است که نمی تواند به طور موثری مواد آلی را حذف کند. دفیلتراسیون، یکی از مهم ترین فرایندهای تصفیه استفاده شده در تصفیه خانه آب می باشد. یکی از راهکارها، بهسازی فیلتر ماسه ای سریع به فیلتر دو یا چند لایه ای می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه، نتایج حاصل از یک تحقیق آزمایشگاهی در مقیاس پایلوت بود که باهدف بررسی عملکرد استفاده از GAC و آنتراسیت در صافی دولایه ای در تصفیه خانه ی آب آبادان در حذف پارامترهای کدورت، TOC، آهن، منگنز، نیترات و آمونیوم در واحد فیلتراسیون تصفیه خانه ی آب آبادان موردبررسی قرار گرفت. کلیه ی آزمایش ها به روش استاندارد انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری، موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نمونه ها در فصل تابستان از ورودی و خروجی پایلوت ها و واحد فیلتراسیون تصفیه خانه جمع آوری شدند و پارامترهای مذکور در هر نمونه طی سه بارگذاری کم، متوسط و زیاد موردسنجش قرار گرفتند. پایلوت شماره دو بیشترین راندمان را در حذف پارامترهای موردنظر داشته است که میزان حذف پارامترهای کدورت، TOC، آهن، منگنز، نیترات و آمونیوم به ترتیب 79/89%، 67/91%، 43/50%، 67/17%، 42/35% و 33/42% بوده است. همچنین بهترین عملکرد فیلتر GAC-sand در EBCT=20min طی بار سطحی 35 l/d می باشد.
  نتیجه گیری
  به طورکلی، هر دو پایلوت در بارگذاری کم راندمان بالاتری دارند به خصوص پایلوت شماره دو نشان داد که به علت EBCT بالاتر، کارایی بیشتری در حذف پارامترهای یادشده دارد.
  کلیدواژگان: صافی دولایه ای، تصفیه خانه ی آب، کیفیت آب، TOC، فیلتراسیون، آبادان
 • علیرضا نوشی، منیره مدرس مصدق *، شیما سادات میرزانیا، علی دهقان صفحات 144-154
  مقدمه
  بیماری آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis)(RA) یکی از بیماریهای خودایمنی است که بیگانه انگاشتن ترکیبات مختلف مفاصل از جمله خصوصیات این بیماری است. بر اساس یافته های علمی، گستره وسیعی از روش های درمانی مکمل و جایگزین (شامل مکمل های گیاهی و غذایی) برای روماتیسم مفصلی مفیدند.
  روش بررسی
  مطالعه ی مقطعی برروی120 نفرازافراد مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی در شهر یزد در طی سال1393 انجام گردید. با استفاده از پرسشنامه طراحی شده، شاخص های دموگرافیک و نوع میزان مصرف مکمل های مورد مطالعه در بیماران مبتلاء به آرتریت روماتوئید مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 120 بیمار موردمطالعه، 118 نفرحداقل یکی از مکمل های مورد نظر را استفاده می کردند. افراد درسنین بین 76-19 سال قرار داشتند که 6/71 درصد آنها بالای 40 سال سن داشتند. 85% افراد مورد مطالعه زن، 92% متاهل، 55% درآمد بین 1 تا 2 میلیون تومان و 7/51% سطح سوادشان دیپلم و بالاتر بود. بیشترین میزان مصرف مکمل مربوط به کلسیم- ویتامین د (7/90%) بود. اسید فولیک (5/80%)، ویتامین D(7/73%) و امگا 3(9/55%) در ردیفهای بعدی مصرف قرار داشتند. لازم به ذکر است که اکثر بیماران (5/96%) زیر نظرپزشک متخصص روماتولوژی مکمل ها را مصرف می کردند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به دادههای به دست آمده مبنی بر استفاده از مکمل های مختلف در بیماران آرتریت روماتوئید، بیشترین مکمل های مورد استفاده شامل کلسیم- ویتامین د، اسیدفولیک ویتامین د و امگا 3 بود. اکثر بیماران از تاثیرمثبت این مکمل ها راضی بودند.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، مکمل های غذایی، یزد
 • حسین فلاح زاده، مهدیه ممیزی * صفحات 155-164
  مقدمه
  افسردگی و اضطراب با سرعت شیوع 20-10 درصد در سال در جمعیت عمومی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی می باشد. وجود آرامش و اجتناب از افسردگی، اضطراب و استرس موجب بالا رفتن سطح رفاه و بهزیستی جامعه می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در شهر یزد انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی 400 نفر از جمعیت شهر یزد در سال 1392 انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد و 16 خوشه 25 خانواری بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد DASS-21 جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتریک Mann-whitney، Kruskal-wallis و رگرسیون لجستیک با نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  میزان شیوع افسردگی در مطالعه حاضر 3/54 درصد، میزان شیوع اضطراب 7/57 درصد و میزان شیوع استرس 51 درصد بود. نتایج بدست آمده از آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد سابقه داشتن بیماری مزمن و میزان درآمد پایین متغیرهای پیش بینی کننده افسردگی بودند. همچنین جنسیت، میزان تحصیلات پایین، سابقه داشتن بیماری مزمن و میزان درآمد پایین متغیرهای پیش بینی کننده اضطراب و نوع شغل، استفاده از سیگار و سابقه داشتن بیماری مزمن متغیرهای پیش بینی کننده استرس بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از بالا بودن افسردگی، اضطراب و استرس در جمعیت مورد مطالعه بود و در بین آنها اضطراب دارای شیوع بالاتری بود. بنابراین رسیدگی به این مشکل و برنامه ریزی برای بهبود شرایط حائز اهمیت می باشد. افزایش آگاهی مردم، افزایش مراکز مشاوره مخصوصا مشاوره تلفنی و بهبود اماکن تفریحی و ورزشی در این راستا حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، یزد
 • بهادر حاجی محمدی، مهدی کیانی *، محمدحسین مصدق، جواد بیابانی، حسین فلاخ زاده، محبوبه السادات طباطبایی صفحات 165-175
  مقدمه
  آلودگی برخی محصولات کشاورزی به مایکوتوکسین ها سلامت انسان و حیوان را با نگرانی جدی روبه رو کرده است. آفلاتوکسین B1 سمی ترین نوع آفلاتوکسین است که در بین آفلاتوکسین ها دارای بیشترین میزان شیوع در غذاها ازجمله برنج می باشد. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه اثر فرایندهای حرارت دهی و انواع طبخ خانگی برنج بر میانگین غلظت آفلاتوکسین B1می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه فرایندهای حرارت دهی 20 و 120 دقیقه و انواع طبخ به سه صورت آبکشی، کته و برنج بوداده بر روی برنج به صورت طبیعی آلوده موردبررسی انجام گرفت و مقدار آفلاتوکسین B1با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در مورد 20 دقیقه و 120 دقیقه حرارت دهی برنج میانگین غلظت آفلاتوکسین B1 به میزان به ترتیب 6/16% و 7/81% کاهش نشان داد. اگرچه این میزان کاهش ازنظر آماری در 20 دقیقه حرارت دهی معنی دار نبود اما در 120 دقیقه حرارت دهی کاهش معناداری (05/0p <) مشاهده شد. میزان کاهش میانگین غلظت آفلاتوکسین B1 در پخت کته، آبکشی و برنج بوداده به ترتیب 2/60%، 5/85% و 6/87% نشان داده شد که این میزان کاهش در پخت کته ازنظر آماری معنی دار نشد ولی در پخت به صورت آبکشی و برنج بوداده این میزان کاهش ازنظر آماری با (05/0p <) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که انجام فرایندهای حرارت دهی و انواع طبخ برنج می تواند خطرات سم آفلاتوکسین B1 که انسان به وسیله مصرف برنج با آن مواجه است را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: برنج، آفلاتوکسین B1، کراماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)
 • زینب رضایی اسفهرود، احمد حائریان اردکانی، مسعود رحمانیان، مهرداد غفاری طرقی * صفحات 176-186
  مقدمه
  توانایی به کار گیری مهارت هایی نظیر خواندن، شنیدن، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مناسب در موقعیت های سلامتی مرهون میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی است که در قالب سواد سلامت فرد تعریف می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح سواد سلامت در مراجعین به مرکز تحقیقات دیابت یزد بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی و تحلیلی بر روی 432 بیمار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر یزد در سال 1393 انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سواد سلامتی عملکردی بزرگسالان(Test Of Functional Health Literacy in Adults) TOFHLA جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 17 با استفاده از آزمون T-Test، Chi-Square، A-Nova و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 32/6 ± 02/55 سال و میانگین سابقه ابتلا به دیابت 13/7 ± 24/10 سال می باشد. افزایش نمره سواد سلامت با افزایش سن و کاهش سال های ابتلا به دیابت همراه است. میانگین نمره سواد سلامت به صورت معنی داری در آقایان بیشتر از خانم ها و در افراد بازنشسته، افراد ساکن شهر، افراد با میزان تحصیلات راهنمایی تا دیپلم و دانشگاهی و دارای وضعیت اقتصادی خوب و متوسط بیشتر از سایرین می باشد. (001/0P <).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سواد سلامت در 3/59% بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت، ناکافی و در 5/18% مرزی بود و فقط 2/22% افراد سواد سلامت کافی داشتند که لزوم ایجاد تسهیلات جهت آموزش سواد سلامت در این بیماران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، بیماران دیابتی، خود مراقبتی، مرکز تحقیقات دیابت
 • امین دهقان بنادکوکی، گیلدا اسلامی، هنگامه زندی *، علی دهقان بنادکوکی، احمد مصدق، آسیه امیری صفحات 187-197
  مقدمه
  کلبسیلا پنومونیه یک پاتوژن فرصت طلب و یکی از عوامل مهم ایجادکننده عفونت های ادراری، داخل شکمی و پنومونی در بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی با بیماری های زمینه ای است. استفاده بی رویه و نامنظم از آنتی بیوتیک ها باعث ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی می گردد. سازمان بهداشت جهانی مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها را جزء مهم ترین خطرات تهدیدکننده بهداشت جهانی معرفی کرده است. در این مطالعه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های ادراری بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 130 ایزوله کلبسیلا پنومونیه از عفونت های ادراری بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی یزد جمع آوری و با آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی به روش استاندارد انتشار از دیسک طبق پروتکل CLSI انجام و نتایج با نرم افزارSPSS نسخه 16 آنالیز شد.
  یافته ها
  از 130 سویه کلبسیلا پنومونیه، 72 سویه (4/55 %) از بیماران مونث جدا شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین (100 %) و سفوتاکسیم (5/41 %) و کمترین میزان مقاومت نسبت به مروپنم (8/3 %) و ارتاپنم (8/3 %) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر و مطالعات مشابه نشان می دهند که متاسفانه مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف رو به افزایش می باشد، لذا توصیه می شود قبل از درمان بایستی سنجش حساسیت ضد میکروبی انجام شود و سالیانه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی و نتایج به پزشکان و کمیته های کنترل عفونت گزارش گردد.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، عفونت ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، مهری صفایی فر *، بنفشه غرایی، حسین فلاح زاده صفحات 198-208
  مقدمه
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط موثر بر مولفه های فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مداخله ای روی 107 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای ساده از بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت و شرکت کنندگان به روش تصادفی به دو گروه مداخله و غیر مداخله تقسیم شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه ی دو قسمتی متغیرهای زمینه ای و فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) را تکمیل کردند. سپس گروه مداخله در کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط موثر شرکت داده شدند. سه ماه پس از آموزش، مجددا شرکت کنندگان پرسشنامه ی فرسودگی شغلی را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با نرم افزار 18 Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون های آماری t زوجی در گروه مداخله، قبل و بعد از آموزش نشان داد که در میانگین نمره مولفه خستگی عاطفی در مقیاس فراوانی (008/0>p ) و شدت (001/0> p) و همچنین میانگین مولفه مسخ شخصیت در مقیاس شدت (03/0> p) تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. همچنین میانگین نمره هر سه مولفه فرسودگی شغلی در هر دو زیر مقیاس فراوانی و شدت، در هر دو گروه مداخله و غیر مداخله بعد از آموزش اختلاف معنی دار آماری داشته است (05/0> p) که نشان دهنده تاثیر گذاری دوره آموزشی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان می باشد.
  نتیجه گیری
  با آگاهی از تاثیرگذار بودن دوره آموزشی مهارت های ارتباط موثر بر مولفه های فرسودگی شغلی، می توان برای برنامه های پیشگیری و ارتقاء سلامت در پرستاران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرستار، مهارت های ارتباطی
 • اکبر اسلامی، احمد محب، محمد مهرعلیان *، مریم خشیج صفحات 209-220
  مقدمه
  4-کلروفنل یکی از آلاینده های رایج در فاضلاب تولیدی از صنایع شیمیائی و پتروشیمی می باشد. این ماده بدلیل حضور کلر و حلقه بنزنی در آن مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی می باشد. در این پژوهش، گرانول های نانو ذرات اکسید گرافن بعنوان یک جاذب نانو ساختار با خواصی بهتر نسبت به سایر جاذب ها جهت حذف4-کلروفنل از محیط آبی مورد بررسی قرارگرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش در سال 93-92 انجام گردید که در آن با استفاده از سیلیکات سدیم نانو ذرات اکسید گرافن گرانول سازی و جهت شناسایی مورفولوژی و ساختار جاذب از روش های پراش سنجی پرتو ایکس و تصویر میکروسکوپ پراش الکترونیکی استفاده شد. متغیر های موثر بر فرایند جذب از جمله غلظت اولیه 4-کلرو فنل(5 ،10 ،15 ، 20 و25 میلی گرم بر لیتر)، مقدار جاذب(20 ، 40 ، 60 و 80 درصد وزنی) ،زمان تماس( 3، 5، 10، 20و 30دقیقه) وpH 4 تا 9 به روش تغییر یک عامل در زمان بررسی گردید. در انتها داده ها با ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ مطابقت داده شد.
  یافته ها
  فرایند جذب در زمان 20 دقیقه به تعادل رسید. مقدار2گرم برلیتر گرانول اکسید گرافن در زمان 3 دقیقه و7=pH توانست 5 میلی گرم بر لیتر 4-کلروفنل را تا58%حذف نماید. ایزوترم فروندلیچ فرایند جذب را بخوبی توصیف نمود. مقدارR2 ، 92/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  فرایند جذب بوسیله جاذب گرانول های نانو ذرات اکسید گرافن از فرایندهای ارزان قیمت با راندمان بالا می باشد و می توان از آن درکاهش و از بین بردن آلاینده های محیطی و بویژه محیط های آبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اکسید گرافن، نانو ساختار، جذب، 4، کلروفنل، سیلیکات سدیم
 • زهرا درخشان، اصغر ابراهیمی، محمد فرامرزیان، سمانه صدیقی خویدک *، محمد حسن احرامپوش صفحات 221-246
  مقدمه
  با کمبود زمین های زراعی و از بین رفتن محصولات بوسیله آفات استفاده از آفت کش هایی مانند آترازین افزایش یافته است. این علف کش به دلیل فشار بخار کم، نیمه عمر بالا و تحرک زیاد منجر به آلودگی اکوسیستم های گوناگون شده است. آترازین از نظر سمیت در کلاس III بوسیله سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرار گرفته است، اما به دلیل توانایی بالقوه آن در آلودگی آب های زیرزمینی اهمیت بسیاری دارد.
  روش بررسی
  روش های فیزیکی و شیمیایی بسیاری برای حذف این علف کش از محیط های آبی و خاکی پیشنهاد گردیده، اما این روش ها دارای هزینه های بسیار و همراه با تولید محصولات جانبی سمی دیگری هستند. با توجه به گسترش علم تعامل انسان و طبیعت، امروزه تصفیه بیولوژیکی از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است. تصفیه بیولوژیکی فرآیندی است که در آن از میکروارگانیزم ها برای تبدیل و تجزیه مواد آلاینده موجود در محیط زیست استفاده می شود.
  نتیجه گیری
  تجزیه زیستی از نقطه نظر اقتصادی و زیست محیطی بهترین راهکار برای حذف آلاینده های دیرپا از محیط زیست می باشد. امروزه استفاده از میکروارگانیسم های بومی یا اصلاح شده بوسیله مهندسی ژنتیک برای تصفیه محیط های آلوده به سموم آفت کش بطور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان به منظور کاربرد بیشتر این فناوری سبز تعیین خصوصیات خاک و همچنین مطالعات سم شناسی محیطی (اکوتوکسیکولوژی) با هدف شناسایی توانایی میکروارگانیسم های بومی آب و خاک یک امر ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سموم کشاورزی، آترازین، تجزیه زیستی، آلاینده های پایدار، محیط زیست
|
 • M. Ghfari, Z. Jafarian *, Y. Mehrabi, F. Mohammadi, Nasrabadi Pages 1-12
  Introduction
  Food borne illnesses are usually infectious or toxic in nature and caused by bacteria, viruses, parasites or chemical substances entering the body through contaminated food or water. Unsafe food causes more than 200 diseases - ranging from diarrhea to cancers. Food safety is a public health priority. The aim of present study was determine level of health communicator's knowledge about food safety in Damavand city that was performed according to the World Health Organization guide.
  Methods
  This study is a descriptive analysis of the target a group of health Volunteers in Damavand depended to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 109 persons were enrolled with s awareness, scarification and consent of the census. Tools for data collection was a questionnaire consisting of 13 questions on demographic characteristics and 24 questions about food safety according to WHO’s guide. Data was analyzed with SPSS-18 software and statistical analysis includes one-way ANOVA, t-test and spearman correlation.
  Results
  The mean age of participant was 44.75 ± 9.98 years. Average score of awareness of food safety was 35.87 ±6.22 and for awareness was 77 (71%). No significant relationships was observed between of awareness and marital status, age, education, occupation and education of wife was not significant relationships (p>0/05).
  Conclusion
  In some safety food items the level of knowledge in some safety food items was good, in other one, such as food storage, transmission of microbes, cooking temperature for meat there was low awareness. In this respect, information, education programs to raise awareness of the health status for health volunteers is recommended
  Keywords: Knowledge, Health Volunteers, Food safety, Damavand
 • F. Nazari, M. Khoshbin, H. Mozaffari, Khosravi, A. Ansari Far, A. Dehghani, S. Firozbakht, A. Najarzadeh* Pages 13-21
  Introduction
  In patients with phenylketonuria protein rich-foods are restricted. Milk, dairy products, meat and fish are replaced by phenylalanine-free (phe-free) metabolic formula. Therefore patients with phenylketonuria may be at risk for protein deficiency and zinc deficiency. Aim of this study was to assess Plasma zinc status, and zinc intake in Patients with phenylketonuria Undergoing Therapy metabolic formula compared to healthy control.
  Methods
  This study was case-control. 29 Patients with phenylketonuria and 29 healthy as control group took part in this study aged 0.5–42 years in Yazd and Bushehr provinces. Dietary intake data were collected by the 3-day food-record questionnaire. Plasma zinc levels were determinedby flame atomic absorption spectrophotometry. P value less than 0.05 was considered significant statistically.
  Results
  Median Plasma zinc levels in the case group and the control group was 5.86 and 8.34 µmol/L (p=0/11). Median Plasma zinc level was less than the normal range in two groups. Zinc intake in the case group was more than the control group significantly (p
  Conclusion
  Despite of zinc intake in the case group was more than the control group significantly but Plasma zinc levels was not different in the case group and the control group significantly. Frequency of zinc deficiency was observed high rate in the case and the control group.
  Keywords: Zinc intake, zinc status, PKU
 • R. Askari, F. Sepaseh *, Z. Tavazoe Pages 22-29
  Introduction
  One of the important tasks of human resource management; is Staff Performance appraisal that are influenced by several factors. This was one of the factors is lack of outdoor in organizations and prohibit employees to express their problems and ideas or organizational silence. The present study aimed to assesment of the relationship between organizational performance and organizational silence in educational hospitals Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
  Methods
  This study was done cross-sectional analytical in 2014. The sample size is equal to 385 of the entire staff of educational hospitals Shahid Sadoughi University of Medical Sciences who were selected by stratified randomization. Also, in order to collect data were used from standardized questionnaire validity and reliability have already been demonstrated in previous studies. The software was used for data analysis SPSS.19 and data were analyzed by the Pearson correlation coefficient, t-test and Anova.
  Results
  The aspects of organizational silence highest and lowest scores are related to the aspects of opportunity (2/98) and senior management (2/72). Also, among the aspects of organizational performance has been, highest and lowest scores were related to aspects of innovation (3/27) and quality (3/19). The Pearson correlation there was a significant relationship between the two components of organizational performance and organizational silence (p-value =0/000).
  Conclusion
  As showed results there is a statistically significant relationship between the two components of organizational silence and organizational performance, in organizations that has more chance of their employees, their organizations where they feel safe and have job security, So committed to the organization And Will do their duties properly and to the satisfaction and motivation.
  Keywords: Organizational performance, Organizational silence, Staff, Educational hospitals
 • R. Zare Mehrjardi *, T. Mohamadinia, Gh Hosseini Pages 30-42
  Introduction
  The purpose of this paper is to examine the impact of demographic, social, economic and cultural factors on delaying the Birth of the first child in Meybod town. Spacing between marriage and the birth of the first child is a crucial factor in demographic planning.
  Methods
  The survey was research method and Information collected by the structured questionnaire. The study population was married women 15 to 49 years old in the city Meybod, and the sample population included 379 such women were selected with using of multi stage cluster random sampling.
  Results
  The results of the study show that there are a meaningful relationship between the variables of women’s tendency to pregnancy, kind of family, women’s age and duration of marriage, Education of women and their husbands, geographic origin of women, occupational status of women, and their type of marriage with the dependent variable the length of period from marriage to first child birth. Also, Results of multivariate regression shows that the Use of contraceptive, women’s marriage age, women’s geographic origin, Duration of marriage, Gender Equality and kind of family, Respectively, Have a major role in determining this spacing, and able to predict 34% of the variance in the dependent variable.
  Conclusion
  The results of this study and previous studies shows that in recent years, the space between marriage and birth of first child has increased and from the intensity of fertility is reduced. Overall, from the findings can be concluded that impact of demographic, social and cultural Condition on increase in delaying of the first child birth, and therefore the fertility decline of society is far more than economic conditions. So, to reduce the space between marriage and the birth of first child in the planning, should pay more attention to demographic and social-cultural Factors.
  Keywords: Delay in childbearing(Postponing Fertility), Age of marriage, Contraceptive methods, family type
 • F. Heidari, R. Askari, Me Eghbali Zarch Pages 43-53
  Introduction
  The most important objective of an organization is increasing efficiency and performance of the firm. That is why organizations attempt to design systems and strategies to improve the job involvement levels. For it benefits both the organization and its employees at the same time. In the current research, we try to discover the relations between staff’s job involvement and manager’s power resources throughout the public hospitals of Yazd in 1392.
  Methods
  This was an analytic-descriptive study. The sample size was 160 individuals. Power forcing and job involvement questionnaires used in the study. The data was analyzed with SPSS 16 using T-test and Spearman.
  Results
  Among the power resources, the highest level of mean belongs to specialization power (5/09) from 8 score, the second rank is legal power, and the others are reference, obligation, and remuneration in respect. Job involvement’s mark is higher than average (%62/89).
  Age has direct relationship with the legal power, and a reverse relationship with the specialization power and job involvement. Official background has direct relationship with obligation power.
  Conclusion
  It was found during the study that there is no relationship between the employees’ job involvement and the managers’ power resources. This reduction of efficiency is because of the lack of appropriate use of the resources by managers. Therefore, the managers must with to create responsibility, discipline, increased motion and motivation among the employees which ends in improving the efficiency of labor.
  Keywords: Job Involvement, Power resource
 • Mh Baghianimoghadam, B. Tavakoli *, J. Ayatollahi, M. Mirzaei Pages 54-66
  Introduction
  Due to the limited studies conducted on the educational interventions to change the preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis(CL) as well as mother's critical role in creating and maintaining these behaviors, this study aimed to determine the impact of education based on theory of planned behavior on preventive behaviors of CL in mothers living in endemic city of Natanz.
  Methods
  In this case experimental study, two health care centers in endemic areas of CL were randomly assigned into two groups of experimental and control. Using list of mothers covered by each center, 80 patients were selected by simple random sampling, who were required to complete a questionnaire that has been designed based on the theory of planned behavior, and its reliability and validity had been confirmed in the previous studies. Then 4 sessions were held for the experimental group mothers and 2 training sessions were held for people who influenced them, whereas control group received no interventions. Two months after training intervention, the study data were collected again and were analyzed using the SPSS software (ver. 18) via independent statistical t-test, paired t-test, Chi-square and Mann Whitney tests.
  Results
  Before the intervention, no significant differences were observed between the mean scores of different constructs of this theory in the two groups (p>0/005). Though after intervention, a significant increase was observed (p
  Conclusions
  As the findings of the present study revealed, training based on theory of planned behavior can promote preventive behaviors of CL in mothers.
  Keywords: Cutaneous leishmaniasis, Education, Mothers, Theory of planned behavior
 • Ma Bahrami, A. Amiri *, R. Montazeralfaraj, Hr Dehghan Pages 67-77
  Introduction
  Health is the most fundamental parameter of society welfare and more than medical interferences is related to social factors. The concept of social capital, because of its nature and content, nearly is related to all under consideration subjects and topics in health, social and human areas. Social capital and social topics have a close connection with health. So the purpose of this research is the assessment of the social capital dimensions and perceived health in Yazd urban society.
  Methods
  This research is analytic and temporary. The researched society includes all citizens of Yazd city. The number of sample volume equals 380 persons who have been chosen with random clustered sampling method. Data gathering tool was questionnaire including two questionnaires of social capital and perceived health.
  Results
  Between dimensions of social capital; feeling of confidence and safety, the quality of family relationships, value of life, tolerance in the field of cultural variety and the quality of work relationships with perceived health there is a direct and meaningful connection but between participation in local society activities, proactivity in social context and the quality of relationships between neighbors with perceived health there is no meaningful connection.
  Conclusion
  There is a direct and meaningful connection between social capital and it’s dimensions with perceived health. So, with increase in social capital the amount of perceived health increases too.
  Keywords: Social capital, Perceived health, Citizens
 • Hamid Alahverdipuor* Pages 78-91
  Introuduction: Stress is one of the major causes of many diseases. Adolescence is due to accompanied with puberty a period of stress and pressure and majority of them suffering of mental health problems.
  Methods
  This study was performed among high school students in Tabriz during the 2013-2014. The sample of study consisted of 403 students in the all grades of 9-12. Four schools were randomly selected; then samples were randomly selected using cluster sampling with proportional allocation. GHQ-28, Oxford Happiness, General self-efficacy, Cohen’s perceived stress, Snyder’s Hopefulness and Diner life Satisfaction questionnaires were used to gather data.
  Results
  Results indicated with an increase of stress scores odds of low psychological well-being increased by 27%. Also, 55% of girls and 46.3% of boys had high stress and stress was a predicting factor of psychological well-being and 62% had mental health problem.
  Conclusion
  The current study demonstrated majority of students suffer from mental health problems and stress is one of the significant predicting factors of psychological well-being.
  Keywords: Stress, psychological well, being, adolescents
 • A. Dehghani, M. Zahedi *, M. Moezzi, M. Dafei, H. Falahzadeh Pages 92-102
  Introduction
  Women are very susceptible to urinary tract infections and pregnancy raises the risk of urinary tract infection. In general, little information on the risk factors of urinary tract infection in pregnancy is underway. Urinary tract infection in pregnancy is an important risk factor for pregnancy dire consequences. The purpose of this study is to find risk factors associated with urinary tract infection in pregnant women.
  Methods
  The study was observational and retrospective analysis was carried on in the winter of which 310 pregnant women participated in 11 health centers in Shahrekord. Of these 155 cases (patients) and 155 controls (healthy) that were matched for age Information required from the health records of pregnant women and complete Czech list of researcher whose validity was confirmed by experts were gathered. Information needed by pregnant women health records and complete list researcher was collected. Czech list contains a number of possible risk factors for illness and demographic characteristics of the study participants was Statistical analysis software spss version 16 by using chi square tests and logistic regression and t analysis was performed.
  Results
  Among the variables vomiting (p = 0/00) a history of urinary tract infection in a previous pregnancy (P =.001, CI = 1.508-4.408, OR = 2.578) abortion own history (P =.014, CI = 1.165 -3.847, OR = 2.117), respectively, the most important risk factors for urinary tract infection in pregnant women were determined.
  Conclusion
  Prevention and treatment of vomiting in pregnancy prevention of urinary tract infections during pregnancy. Prevention of abortion can play an important role in the prevention of urinary tract infection and its complications in pregnancy. The study also revealed a number of factors can have an impact on urinary tract infection in pregnancy that has not been enough attention and it is necessary that more attention be placed on health programs and prevention.
  Keywords: urinary tract infection, pregnancy, risk factors
 • M. Jalili, A. Ebrahimi, H. Karimi, M. Mokhtari* Pages 103-114
  Introduction
  Composting is one of the pistachio wastes management methods. In the appropriate compost production nutrients and heavy metals are determinant. The aim of this study is survey the effect of pistachio wastes composting process with different treatments on the concentration of heavy metals.
  Methods
  In this study, during the 60-day pistachio wastes composting process with two treatments of dewatered sewage sludge and cow manure, pH, EC, carbon to nitrogen ratio, Heavy metals and nutrients indicators were studied. The results were compared with WHO and Iranian National standard. Drawing the diagrams by Excel software (Version 2007) and Statistical analysis was performed by Spss Software (version 20) at a significance level of 0.005.
  Results
  During the 60-day composting pH initially had downward trend and then increased. The Cu, Zn, Fe, Mn and C/N ratio had downward trend and the EC, Na, K had increasing trend. Eventually, Iron, zinc, copper and manganese were less than the standard, Sodium was in Standard range and potassium was more than specified standards in the produced compost from pistachios waste with both treatments.
  Conclusion
  The results showed that the concentration of heavy metals and nutrients in the produced compost with both treatments were in the acceptable range. Eventually quality of produced compost with cow manure treatment due to better decomposition and greater stability was better than processed compost with dewatered sewage sludge treatment.
  Keywords: Composting process, pistachio processing waste, heavy metals
 • B. Fallah Tafti, Aa Vaezi *, Z. Moshtagh, F. Shamsi Pages 115-129
  Introduction
  Patients with diabetes may have weakness in performing appropriate self-care behaviors and adherence to it. Therefore, the first step to the improvement of self-care behaviors is to identify the influential barriers to the self-care behaviors. This study aimed to determine the barriers of self-care behaviors in type 2 diabetic patients of Yazd province.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional correlation study which was accomplished on 152 patients with type 2 diabetes who referred to Yazd Diabetes Research Center of Yazd by systematic sampling. The data were collected by a Self-made questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were assessed by the means of Cronbach's alpha at 0.8. The data were analyzed using SPSS version 16 and the Independent Samples t -test, ANOVA and Pearson correlation coefficient were applied.
  Results
  The scores of the barriers to the self-care behaviors of diabetic patients was 52/03 from 100 which was at the level of moderate. The results suggest that the economic barriers were the most substantial factors among the self-care barriers (73 points), and the knowledge and attitude (63 points) were in the second row. The Effective barriers to the self-care behaviors based on age, sex, education, occupational status, income level, the duration of disease, having diabetic complications and the number of their referrals to the physicians were significantly different.
  Conclusion
  Identifying the barriers to self-care behaviors is an important step in helping diabetic patients especially economically. Therefore, procedures such as monitoring of the blood glucose level for diabetic patients, providing supportive service and delivering self-monitoring and self-caring tools and equipments, self-monitoring will improve self-caring behaviors.
  Keywords: barriers, self, care, type 2 diabetes
 • I. Baraee *, S. M Borghei, A. Takdastan, Ah Hasani, Ah Javid Pages 130-143
  Introduction
  Nowadays, the greatest of process type used in treatment of beverage water is conventional treatment. That it cannot remove organic matter effectively. Filtration is one of the most important treatment processes used in water treatment plant.The one of approaches, modification of conventional rapid sand filters into dual or multimedia filters.
  Methods
  This study was results from of pilot study that with the purpose of assessment performance was using of GAC and Anthracite in dual media filter filters in Abadan water treatment plant in removal of TOC, Fe, Mn, No3-and NH4 in Drinking Water by GAC and Anthracite in dual - media filters in Abadan water treatment plant. All parameters were measured according to sections of Standard Methods APHA et al. The t-test and regression equations were calculated.
  Results
  Samples were collected in summer from the inlet and outlet of each pilot filter and the outlet of the filtration unit. Turbidity, Total Organic Carbon (TOC), Fe, Mn, NO3- and NH4 were measured in each sample for three different low, medium, and high filtration rates. Pilot No.2 had a maximum efficiency in the removal of the parameters that removal average of turbidity, TOC, Fe, Mn, NO3-, NH4, respectively. So, the best performance of GAC-sand filter is in EBCT=20 min during loading rate of 35 l/d.
  Conclusion
  In general, both pilot filters performed better at low surface loading rate. More specifically, pilot scale No. 2 showed better removal of parameters and longer empty bed contact time (EBCT) in that surface loading rate.
  Keywords: dual media filter, water treatment, water quality, TOC, filtration, Abadan
 • A. Noshi, M. Modares Mosadegh *, Sh Sadat Mirzania, A. Dehghan Pages 144-154
  Introduction
  Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune disease where immune system mistakenly assumes different elements of joints as exogenous and attacks it. Based on scientific findings, a wide range of complementary and alternative therapies (including herbal and food supplements) are useful for RA.
  Methods
  This Cross-sectional study was carried out on 120 patients suffered from RA whom were referred to public health centers of Yazd in 2014. Using a questionnaire, demographic characteristics and the type and rate of supplementation were evaluated in these patients.
  Results
  out of 120 patients, 118 individuals used at least one of the questioned supplements. Patients ranged from 19 to 76 years that 71.6 percent ≥ 40 years, 85% female, 92% married, 55% earned between 1 and 2 million Tomans per month and 51.7% had high school diploma or higher education.
  The most prevalent consumed supplement was calcium-Vitamin D (90.7%) and Folic acid (%80.5), vitamin D (%73.7), and omega-3 (%55.9) came afterward. Interestingly, majority of patients (96.5%) were taking supplements under the supervision of rheumatologist.
  Conclusion
  Based on present data obtained in patients suffering from RA, most frequently used supplement was calcium-vitamin D. Most patients were satisfied of positive effects of these supplements.
  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Food Supplements, Yazd
 • H. Fallahzadeh, M. Momayyezi * Pages 155-164
  Introduction
  Depression and anxiety are the most common psychiatric disorders with a prevalence rate of 10-20% in the general population. Peace and avoidance of depression, anxiety and stress can increase the well-being. This study was conducted to determine the prevalence of depression, anxiety and stress in Yazd.
  Methods
  A descriptive-analytic study was conducted on 400 people in Yazd through cluster sampling method. Yazd’s health centers were divided into 16 clusters and 25 families from each cluster. Data were collected by DASS-21 questionnaire. Statistical analyses included descriptive statistics and Mann-Whitney test, Kruskal-wallis test and logistic regression in SPSS/16 software.
  Results
  The prevalence of depression, anxiety and stress prevalence were respectively 54.3%, 57.7% and 51%. Results of logistic regression analysis showed that history of chronic diseases and low income were predictor variables for depression. Also, gender, Low educational level, history of chronic diseases and low income were predictor variables for anxiety. Type of job, smoking and history of chronic diseases were predictor variables for stress.
  Conclusion
  Results showed high levels of depression, anxiety and stress in population; also anxiety was more prevalent among them. Increase public awareness, Increase counseling centers, especially telephone counseling and improve the recreational facilities of parks is necessary to solve this issue and plan to improve conditions.
  Keywords: depression, anxiety, stress, Yazd
 • B. Hajimohammadi, M. Kiani *, Mh Mosadegh, J. Biabani, H. Fallahzadeh (Ms) Tabatabayi Pages 165-175
  Introduction
  Mycotoxin contamination of crops for human and animal health has been facing a serious concern. Aflatoxin B1 is the most toxic types of aflatoxins in foodssuch as rice. The aim of this study was to investigate the Effect of heating processes and home cooking methods of rice on concentration of aflatoxin B1.
  Methods
  The heating processes of 20 and 120 minutes and rinse in three types of roasted rice, boiled and water cooked was studied in naturally contaminated with aflatoxin B1 and the amount by high performance liquid chromatography (HPLC) measured.
  Results
  In the cases of 20 minutes and 120 minutes, the mean concentration of aflatoxin B1 heats rice decreased as much as 16.6% and 81.7%. Although this reduction was not statistically significant heating at 20 minutes but at 120 minutes with heating was significant(P
  Conclusion
  The results show that the processes of heat and cook the rice variety could reduce the risks of aflatoxin B1 in rice consumed by man.
  Keywords: Rice, aflatoxin B1, high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Z. Rezaee Esfahrood, A. Haerian Ardekani, M. Rahmanian, M. Ghaffari Targhi* Pages 176-186
  Introduction
  The ability to use skills such as reading, listening, analysis and decision making in health status depends on the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understanding basic health information and services needed which is defined in term of health literacy. The purpose of this study was to determine the level of health literacy in referred patients to Yazd Diabetes Research Center.
  Methods
  This cross-sectional study performed on 432 patients referred to Yazd Diabetes Research Center in 2014. Health literacy was measured by the Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) and analyzed using the SPSS-17 software and analytical statistics (T-Test, Chi-Square, A-Nova and linear regression).
  Results
  The mean age of studied population was 55.02 ± 6.32 years old and the mean duration of diabetes was 10.24 ± 7.13 years old. Increase age and decrease the Duration of diabetes, Increase health literacy scores. The average of Health literacy scores was significantly higher in men than women. Retired people, people living in the city, people with high educational level and good economic situation were more literate. (P-Value
  Conclusion
  The results showed that health literacy in 59.3 percent of patients was insufficient, in 18.5 percent was border and only 22.2 percent of patients had adequate health literacy that providing facilities and health literacy education seems to be necessary for them.
  Keywords: Health Literacy, Self, Care, Diabetes, Diabetes Research Center
 • A. Dehghan Banadkouki, G. Eslami, H. Zandi *, A. Dehghan Banadkouki, A. Mosadegh, A. Amiri Pages 187-197
  Introduction
  Klebsiella pneumoniae is an opportunistic pathogen that causes urinary tract Infection (UTI), intra-abdominal infection and pneumonia in patients with weakened immune systems or underlying diseases. Several studies have shown that the indiscriminate and irregular use of antibiotics can cause antibiotic resistance. Antimicrobial resistance has been introduced as one of the most important global health risks by the World Health Organization (WHO). Due to the increasing resistance of pathogens to antibiotics, antibiotic resistance patterns of Klebsiella pneumoniae strains isolated from urine samples have been investigated.
  Methods
  In this descriptive-sectional study, 130 isolates of Klebsiella pneumoniae were collected from hospitalized patients with urinary tract infections and identified by biochemical tests. Antimicrobial susceptibility test was evaluated by standard disk diffusion method (Kirby-Bauer) that has been recommended by the CLSI.
  Results
  From 130 strains of Klebsiella pneumoniae, 72 strains (55.4%) were isolated from female patients. The results showed that the highest rate of resistance was belonged to amoxicillin (100%) and cefotaxime (41.5%) respectively and the lowest rate of resistance was for meropenem (3.8%) and ertapenem (3.8%).
  Conclusion
  The results of this study and other similar studies show that resistance to different antibiotics have been acquired, so it is recommended that antimicrobial susceptibility tests should be performed before treatment and the results are reported to the clinicians and infection control committees.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Urinary tract infection, Antibiotic resistance
 • Ss Mazloomy Mahmoodabad, M. Safaeifar *, B. Gharraee, H. Fallahzadeh Pages 198-208
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the impact of communication skills training on components of burnout among nurses working in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  This was an interventional study on 107 nurses working in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Science. Participants, who met the inclusion criteria, complete the two-part questionnaire for demographic variables and the Maslach burnout inventory (MBI). The interventional group participated in a two-day workshop communication skills training. Three months after the workshop, participants in the study were asked to complete MBI questionnaire again. Data were analyzed with Spss 18 software.
  Results
  The results of the paired t-test in the experimental group before and after intervention showed statistically significant difference in the mean score on emotional exhaustion of the frequency scale (p
  Conclusion
  With knowledge of effect of communication skills training on nurses burnout, it is recommended to apply this training to prevention and health promotion programs for nurses.
  Keywords: burnout, nurse, communication skills
 • A. Eslami, A. Moheb, M. Mehralian *, M. Khashij Pages 209-220
  Introduction
  4-chlorophenols one of the most common pollutants in wastewater is generated from the chemical and petrochemical industries. It is due to the presence of chloride and benzene ring is resistant to biodegradation. In this study, the use of granulated graphene oxide nano particles as an adsorbent nanostructure with better properties than other adsorbents for Removal of 4- chlorophenol from aqueous solution were investigated
  Methods
  This research was implemented during the year 2013-2014 where the Granules of Graphene oxide nanoparticles were prepared using sodium silicate and X-ray diffraction techniques and electron microscope were used to identify the morphology and structure of the adsorbent of. Parameters affecting the adsorption process such as initial concentration of 4-chlorophenol(5,10,15,20,25,30mg/L), amount of adsorbent(20,40,60,80% by weight), contact time (3,5,10,20,30 min) and pH(4,6,7,8,9) were investigated by changing one factor at a time. Finally, the data fitness with Langmuir and Freundlich isotherms were showed.
  Results
  Adsorption process reached to equilibrium after 20 minutes. 2 g/L of graphene oxide granules at 3 minutes and 7 = pH could remove 5 mg/L 4-chlorophenol up to 58%. Freundlich isotherm have describing adsorption process and R2 =0.92.
  Conclusion
  Absorbed process by the granules of Graphene oxide nanoparticles is low-cost high-efficiency and it could used to reduce and eliminate environmental pollutants particularly aqueous solutions.
  Keywords: Graphene oxide, nanostructure, 4, chlorophenol, absorption, sodium silicate
 • Z. Derakhshan, A. Ebrahimi, M. Faramarzian, S. Sedighi Khavidak *, Mh Ehrampoush Pages 221-246
  Introduction
  Considering the lack of agricultural lands and the loss of products by pests, utilization of pesticides like atrazine has increased. Due to low vapor pressure, high half-life, and high mobility, this herbicide results in pollution of different ecosystems. In regard with its toxicity, US Environmental Protection Agency has ranked atrazine in III class. Due to its potential capacity in polluting groundwater, it is highly significant.
  Methods
  Many chemical and physical methods have been introduced to remove this herbicide from soil and water environments; however, these methods involve high expenses and cause the creation of other toxic products. Due to development of the science of interaction between man and nature, nowadays biological treatment is uniquely significant. Biological treatment is a process in which microorganisms are utilized to convert and decompose pollutants existing in the environment.
  Conclusion
  Biodegradation is economically and environmentally the best approach to remove long-standing pollutants from the environment. Nowadays, genetic engineering extensively utilizes local or modified microorganisms in treating the environments polluted with pesticides. Finally, in order to further utilize this green technology, it is necessary to specify the soil properties and also conduct ecotoxicological studies in order to identify the capacity of local microorganisms of water and soil.
  Keywords: Agricultural pesticides, Atrazine, Biodegradation, Persistant Pollutants, Environment