فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) - سال بیستم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال بیستم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/23
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • رضا افشاری صفحات 2-3
 • مقاله علمی-پژوهشی
 • سید علی بنی هاشم راد*، سعیده خواجه احمدی، محمود قیاسی، سید احمد بنی هاشم راد، عبدالله جوان صفحات 4-7
  پیشینه: نتیجه نهایی پوسیدگی دندان و بیماری های پریودنتال، بی دندانی است. آمار بالای بی دندانی در ایران نشاندهنده وضعیت نامطلوب سلامت دهان و دندان جامعه و آگاهی ناکافی افراد جامعه از بهداشت دهان و دندان است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهر جاجرم در سال های 1390-1389 بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 560 نفر از جمعیت شهر جاجرم به روش خوشه ایتصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مطالعه در پرسشنامه شامل سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات، بهداشت فردی، وضعیت درآمد و عادات خاص بود که میزان بی دندانی در هر یک از متغیرها مشخص گردید. جهت بررسی تفاوت بین گروه های مطالعه از آزمون Chi Square استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  از میان 20،000 نفر جمعیت شهر جاجرم، 560 نفر (322 زن و 238 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 28/02 ± 5/11 بود. 42/5% و 57/5% از مردان و زنان شرکت کننده دارای دندان غائب بودند و بی دندانی در 86/9%از افراد شاغل و 70/8% از کارمندان مشاهده شد. همچنین ارتباط آماری معناداری بین متغیرهای جنس، شغل، میزان تحصیلات، بهداشت فردی، عادات خاص و وضعیت درآمد وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع بی دندانی در شهر جاجرم در سال های 1390-1389، 71.4% بود.با توجه به نتایج مطالعه کنونی، برنامه ریزی های پیشگیرانه در زمینه پیشگیری از بی دندانی، جایگزینی دندان های از دست رفته و آموزش اصول پیشگیری از پوسیدگی و بیماری های پریودنتال با استفاده از روش های موثر به منظور جلوگیری از بی دندانی ضروری است.
  کلیدواژگان: بی دندانی، پوسیدگی، اقدامات پیشگیرانه
 • سروش احمدی *، علیمرتضی عینی صفحات 8-12
  پیش
  زمینه
  برای برقراری یک نظام سلامت متوازن و سیستم شهری یکپارچه، کنترل توزیع جغرافیایی محل های کار جامعه پزشکی در هر شهر یکی از اصول غیرقابل انکار است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی و نحوه توزیع آزمایشگاه های پزشکی در مناطق 13 گانه شهر مشهد است.
  روش ها
  در این مطالعه توزیع مطلق و نسبی آزمایشگاه های پزشکی در مناطق شهری مشهد مورد بررسی قرار گرفت. محل جغرافیایی، نوع فعالیت و مالکیت آزمایشگاه های پزشکی از بانک اطلاعاتی سازمان نظام پزشکی مشهد تا پایان سال 1394 استخراج گردید. اطلاعات مناطق جغرافیایی و جمعیتی نیز از گزارش های منتشر شده توسط شهرداری مشهد بدست آمد.
  یافته ها
  در شهر مشهد تا پایان سال 1393، 153 آزمایشگاه مشغول به فعالیت بوده اند. از مجموع آزمایشگاه ها بر مبنای زمینه فعالیت 51/6% تشخیص طبی، 45/8 % تشریحی و تشخیص طبی و مابقی آسیب شناسی تشریحی بودند. فراوانی آزمایشگاه های پزشکی براساس نوع مالکیت 32/7 % درمانگاهی، 47/7 % خصوصی و 19/6% آزمایشگاه های بیمارستانی بودند. با توجه به منطقه بندی شهر مشهد، بیشترین تجمع آزمایشگاه ها در منطقه یک (38)، منطقه هشت (23) و منطقه دو (20) و کمترین تجمع در منطقه دوازده با تعداد 1 آزمایشگاه بوده است. نسبت تعداد آزمایشگاه ها به ازای 10،000 نفر به طور متوسط در مناطق شهری مشهد برابر با 0/6 بود که این نسبت در مناطق یک، هشت و ثامن بیشترین و در مناطق سه، پنج، شش و دوازده کمترین بود.
  نتیجه گیری
  برنامه ریزی برای توزیع عادلانه خدمات تشخیصی و درمانی، یکی از اهداف عمده سیاستگذاران نظام سلامت است. بنابراین، اجرای سیاست های هدایتی از سوی نهادهای مسئول مانند وزارت بهداشت، انجمن ها و سازمان های نظام پزشکی به توزیع متعادل تر نیروی پزشکی کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تامین خدمات بهداشتی، موقعیت جغرافیایی، ایران، آزمایشگاه های پزشکی
 • بنت الهدی غلامی، فرهاد فرخ پی *، مرتضی صابری فر صفحات 13-16
  پیش
  زمینه
  سرفه یک مکانیزم دفاعی است که برای دفع اجسام خارجی که به طور ناگهانی وارد مجاری هوایی می شوند و همچنین پاک کردن ترشحات طبیعی آن و زدودن ذرات موجود در هوای استنشاقی بکار می رود. در بالغین سرفه بر اساس طول مدت آن به سه دسته تقسیم می شود؛ تا 3 هفته به عنوان سرفه حاد، بین 3 تا 8 هفته به عنوان سرفه طول کشیده و بیش از 8 هفته به عنوان سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. با توجه به افزایش تعداد بیماران مراجعه کننده با علامت سرفه به بیمارستان های استان مازندران،هدف پژوهش حاضر بررسی علل سرفه مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی گوش، حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال های 1393-1392است.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر از مراجعین درمانگاه تخصصی گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن مورد مصاحبه قرار گرفتند. متغیرهای نوع بیماری، سن، جنس، شغل، محل سکونت و مصرف دخانیات با کمک نرم افزار SPSS و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از میان 100 نفر نمونه آماری مورد مطالعه، 52% زن بودند. سن 39% شرکت کنندگان بیش از 60 سال بود. بیشتر پرسش شوندگان (41%) بیکار بودند و 75% افراد ساکن شهر بودند. و پاسخ 72% افراد به مصرف دخانیات منفی بود. بین بیماری های پنومونی مزمن (0/003=P) و ریفلاکس معده به مری(0/0001=P)، COPD (P=0/001) با سن ارتباط معنی داری وجود داشت. بین نوع بیماری و شغل ارتباطی وجود نداشت و مصرف دخانیات تنها با بیماری COPD رابطه آماری معنی داری داشت (0/0001=P). بیشتر افراد مبتلا به پنومونی در روستا سکونت داشتند (0/016=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده ریفلاکس معده به مری، آسم و COPD از علل اصلی سرفه مزمن در میان مراجعه کنندگان بود (73%). لازم است علل سرفه مزمن در دیگر شهرهای کشور نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا کلیه فاکتورهای موثر بر سرفه مزمن در سطح وسیع تری بررسی شود.
  کلیدواژگان: سرفه مزمن، ریفلاکس معده به مری، آسم، COPD
 • مقاله مروری
 • مجید خادم رضاییان، حکیمه باصری* صفحات 17-19
  در تحقیقات بالینی، مطالعات را می توان به مطالعات مشاهده ای و مداخله ای طبقه بندی کرد. در یک تقسیم بندی کلی، مطالعات مشاهده ای را می توان در دو دسته توصیفی و تحلیلی جای داد. مطالعات مورد-شاهدی، همگروهی و مقطعی، طرح های مطالعاتی معروف در دسته مطالعات توصیفی می باشند. یکی دیگر از طرح های مطالعاتی که در این دسته قرار می گیرد مطالعات موردی می باشند که خود شامل مطالعات گزارش مورد و سری موارد می باشد. هر چند بر اساس هرم شواهد، امکان اثبات رابطه علی توسط این طرح های مطالعاتی ضعیف است اما برخی نقاط قوت که مختص این طرح مطالعه می باشند، باعث شده است که پژوهشگران در موارد خاصی از این طرح های مطالعاتی استفاده نمایند. هدف مقاله حاضر، بررسی این دو طرح مطالعه و نحوه نگارش آن می باشد.
  کلیدواژگان: گزارش مورد، پزشکی، سری موارد
 • مقاله علمی-ترویجی
 • علیرضا رجعتی حقی* صفحات 20-21
 • فرهاد حیدریان* صفحات 22-23
 • کتایون صمدی* صفحات 24-25
 • هنگامه نیکجوی، حسین رجایی* صفحات 26-27
 • یاد یاران
 • میراث ماندگار
 • هنر و پزشکی
 • پل
 • سیدعلی بنی هاشم راد* صفحات 36-37
 • حقوقی
 • مقاله خبری
 • روابط عمومی سازمان انتقال خون خراسان رضوی صفحه 41
 • رویدادها
 • مقاله خبری
 • دفتر تحریریه صفحات 44-46
|
 • Seyed Ali Banihashem, Rad *, Saeedeh Khajeh Ahmadi, Mahmood Ghiyasi, Seyed Ahmad Banihashem, Rad, Abdollah Javan Pages 4-7
  Background
  The final result of tooth decay or periodontal diseases is tooth loss. The high frequency of edentulism demonstrates the fact of undesirable oral health care in society and also the unawareness of the people toward oral health care. The aim of this study was to determine the prevalence of tooth loss in Jajarm City during 2011-2012.
  Methods
  In the current descriptive cross-sectional study, 560 patients were selected using cluster random sampling. Variables in a questionnaire included age, gender, occupation, education, personal hygiene, income, and certain habits in which the amount of edntulism was defined. To investigate the difference between the study groups, Chi Square test was used. The statistical significance level was considered less than 0/05.
  Results
  322 women and 238 men among 20,000 residents of Jajarm city were studied in this study. Mean age of participants was 28/02 ± 5/11. 42/5% men and 57/5% women of participants had missing teeth. The Edentulism was observed in 86/9% employees and 70/8% staffs. A statistically significant relationship was between gender, occupation, education, personal hygiene, certain habits and income.
  Conclusion
  the prevalence of tooth loss was 71.4% in JaJarm City. Regarding to the results of this study, preventive policies in the prevention of edentulism, replacement of missing teeth and training on prevention principles of the tooth decay and periodontal diseases by the use of effective methods are essential to prevent edentulism.
  Keywords: Edentulism, Tooth Decay, Preventive Measures
 • Soroush Ahmadi *, Ali Morteza Einy Pages 8-12
  Background
  To make a balanced health system and an integrated urban system, control of the geographical distribution of medical workplaces in each city is one of the undeniable principles. This study aimed to investigate the prevalence and distribution of medical laboratories in 13 urban districts of Mashhad city.
  Methods
  In this study, the absolute and relative distributions of medical laboratories in urban areas of Mashhad city were studied. Geographical location, type of the activity and the ownership of medical laboratories were extracted from Mashhad Medical Council database (up to the end of 2015). The data related to geographical districts and demographic features were obtained from reports issued by the Municipality of Mashhad.
  Results
  By the end of 2015 in Mashhad city, 153 laboratories were active. Medical laboratory percent regarding to their fields were 51/6% clinical pathology laboratories, 45/8% anatomoclinical laboratories, and the rest of were anatomical pathology laboratories. The frequency of medical laboratories based on ownership was as follows: 32/7% clinical laboratories, 47/7% private laboratories and 19/6% hospital laboratories. Considering the zoning of the city of Mashhad, the largest number of medical laboratories was in districts one (38), eight (23), two (20) and the lowest number of medical laboratories were in the district 12 with one laboratory. The number of medical laboratories to 10,000 people in urban districts of Mashhad city were 0/6 that was the highest rate in districts 1, 8, Samen and the lowest one in districts 3, 5, 6 and 12.
  Conclusion
  Planning for the fair distribution of diagnostic and treatment services is one of the main objections of health care poly makers. Therefore, the implementation of guidance policies by responsible institutions such as Ministry of health, medical association and organizations will help to distribute medical workers equally.
  Keywords: Delivery of Health Care, Geography, Iran, Medical Laboratories
 • Bentolhoda Gholami, Farhad Farrokhpey *, Morteza Saberifar Pages 13-16
  Background
  Cough is a defense mechanism to ward off foreign bodies that suddenly enter the airways, and clean the natural secretion, remove particles in the inhaled air. Cough in adults could be divided into three groups based on duration. Up to three weeks as Acute, between 3 and 8 weeks as prolonged and more than 8 weeks is considered as chronic cough. According to the high fequency of patients with this complaint in Mazandaran, the purpose of this study is investigating causes of chronic cough in patients that referred to the clinic of ENT of Tonekabon Shahid Rejaei hospital between 2013 and 2014.
  Methods
  In the current descriptive cross-sectional study 100 patients were interviewed who referred to the specialized clinic of ENT; Tonekabon Shahid Rajaei hospital, using random sampling. Variables including type of disease, age, gender, occupation, place of residence, and smoking were analyzed with the help of SPSS software and chi-square tests.
  Result
  Of the 100 people that were studied in the sample, 52% were female. 39% of respondents aged over 60 years. A noticeable percentage of patients (41%) were unemployed and 75% were urban residents. In addition, 72% of the participants’ answers to the consumption of tobacco were negative. Chronic pneumonia (P=0/003), gastroesophageal reflux (P=0/001), and COPD (P=0/001) were significantly correlated with the age variable. There was no relationship between disease and job, and smoking was the only variable that had statistically significant relationship with COPD (P=0/0001). Most people with pneumonia were rural residents (P=0/016).
  Conclusion
  In accordance with the results, gastroesophageal reflux, asthma and COPD are the leading cause of chronic cough among visitors (73%). It is necessary to study the causes of chronic cough in other cities in the country in order to examine all of the factors affecting chronic cough in large scale.
  Keywords: Chronic Cough, GERD, Asthma, COPD
 • Majid Khadem, Rezaiyan, Hakimeh Baseri* Pages 17-19
  In clinical researches, studies are categorized into two main groups: observational and interventional. In a general division, observational studies are also divided into descriptive and analytical studies. Case-control, cohort and cross-sectional studies are the three famous study designs in the descriptive category. Case studies which include case reports and case series are also in this category. Although these two types of studies provide weak evidence for causal relationship based on evidence hierarchy, but they have specific advantages, leading to being used by researchers in certain cases. The goal of this study is to review some important points in writing a manuscript with these study designs.
  Keywords: Case report, Medicine, Case Series
 • Alireza Rajati Haghi Pages 20-21
 • Farhad Heydarian* Pages 22-23
 • Katayoon Samadi * Pages 24-25
 • Hengameh Nikjooy, Hossein Rajaie* Pages 26-27
 • Seyed Ali Banihashem, Rad* Pages 36-37
 • Alireza Ghassemi Toussi* Pages 38-39
 • Public Relations Khorasan Razavi Blood Transfusion Organization* Page 41
 • Editorial Office Pages 42-43
 • Editorial Office Pages 44-46