فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 25 (پاییز 1395)
 • پیاپی 25 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سوگند پوراقبالی، حمیدرضا طاهری، علیرضا صابری کاخکی، داود فاضلی صفحات 17-30
  هدف از این پژوهش، مقایسه دو روش تمرینی برای ایجاد انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد. بدین منظور، 12 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم گردیدند. شایان ذکر است که افراد پس از پیش آزمون به تمرین مهارت مربوطه پرداختند؛ بدین شکل که گروه متغیر در طول تمرین می بایست هر بار به صورت تصادفی توپ را از بالای مانعی با ارتفاع متفاوت پرتاب می کرد، اما برای گروه ثابت، ارتفاع مانع همواره ثابت بود. علاوه براین، پس از هفت روز تمرین متوالی، آزمودنی ها دو آزمون انتقال و یادداری را انجام دادند که یکی مشابه با شرایط گروه ثابت و دیگری مشابه با شرایط گروه متغیر بود. این آزمون ها یک هفته بعد نیز تکرار شدند. نتایج نشان می دهد که عملکرد آزمودنی ها در طول مرحله اکتساب پیشرفت معنا داری داشته است، اما بین گروه ها در آزمون های انتقال و یادداری فوری و تاخیری، تفاوت معنا داری مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که تمرین گونه های مختلفی از یک تکلیف، فایده ای برای ایجاد انعطاف پذیری در حرکت ندارد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، پرتاب آزاد بسکتبال، گونه های مختلفی از تکلیف
 • احمدرضا موحدی، حمید رجبی، الهام رضوانی بروجنی صفحات 31-50
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر دو نوع تمرین ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند می باشد. بدین منظور، 54 سالمند به صورت دردسترس انتخاب گردیدند و به شکل تصادفی به سه گروه تمرین ایروبیک (با میانگین سنی 85/4± 78/67 سال)، تمرین پیلاتس (با میانگین سنی 49/5±50/66 سال) و بدون تمرین (کنترل) (با میانگین سنی 27/6±58/68 سال) تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه در تمرینات مربوطه شرکت کردند و شرکت کنندگان گروه کنترل نیز ملزم شدند که در هیچ گونه تمرینات سازمان یافته ای شرکت نکنند و تنها به فعالیت های روزانه خود مشغول باشند. شایان ذکر است که عملکرد شناختی، قبل و بعد از دوره مداخله اندازه گیری شد. همچنین، به منظور سنجش عملکرد شناختی از آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، تحلیل واریانس یک راهه با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس (نسخه 16) به کار رفت. یافته ها نشان می دهد که هم تمرینات ایروبیک و هم تمرینات پیلاتس باعث بهبود عملکرد شناختی در مولفه خطای درجاماندگی (شکل گیری مفاهیم، سودبردن از تصحیح و انعطاف پذیری شناختی) می شود (P<0.001). همچنین، برمبنای یافته ها، اختلاف معناداری به لحاظ آماری بین گروه های تحت مطالعه از منظر مولفه تعداد طبقات تکمیل شده (نگهداری مفاهیم) مشاهده نمی شود (P=0.052). علاوه براین، نتایج بیانگر این است که تمرینات پیلاتس نسبت به تمرینات ایروبیک، به لحاظ اثر گذاری بر عملکرد شناختی در مولفه خطای درجاماندگی مفیدتر می باشد (P<0.05). به طورکلی، می توان گفت که استفاده از تمرکزهای ذهنی مکرر که ماهیت ورزش پیلاتس می باشد ممکن است عامل برتری این ورزش نسبت به ایروبیک در بهبود بیشتر عملکرد شناختی باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، پیلاتس، ایروبیک، عملکرد شناختی
 • سیمین جعفری، محمد علی نظری، حمیدرضا طاهری، سید محمد کاظم واعظ موسوی صفحات 51-64
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سطح مهارت و موقعیت های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی بر زمان بندی تکواندوکاران می باشد. بدین منظور، 23 نفر از تکواندوکاران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی و 23 نفر از تکواندوکاران غیر نخبه از سطح باشگاه های موجود در سطح شهر تهران به ترتیب به شیوه نمونه گیری در دسترس و تصادفی انتخاب گردیدند و در آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران آزمون شدند. به منظور سنجش دقت زمان بندی، از تکلیف رایانه ای زمان بندی در موقعیت های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها نیز آزمون مانووا مورداستفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بین دقت زمان بندی تکواندوکاران نخبهوغیر نخبه، نه تنها در موقعیت های مذکور، بلکه در بازه های زمانی موقعیت قابل پیش بینی نیز تفاوت معناداری وجود دارد(سطح معناداری بازه های موقعیت قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی به ترتیب عبارت هستند از: P=0.00001، P=0.019، P=0.005؛ لذا، می توان نتیجه گرفت چناچه تکواندوکاران از دقت پردازش زمانی دقیقی برخوردار باشند، در اجرای مهارت های حرکتی و پاسخ به محرک هایی که نیازمند پیش بینی زمانی هستند موفق تر عمل خواهند نمود؛ بنابر این، می توان زمان بندی را به عنوان یکی از توانایی های ادراکی حرکتی دخیل در نخبگی و گزینش تکواندوکاران برتر لحاظ نمود.
  کلیدواژگان: سطح مهارت، قابل پیش بینی، غیرقابل پیش بینی، زمان بندی
 • آزاده زنگانه، محمود شیخ، احمد فرخی، رضا نوری صفحات 65-88
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه رفتن زنان سالمند با تجربه افتادن و بدون تجربه افتادن می باشد. بدین منظور، 120 زن سالمند شهرستان بابل که در دامنه سنی 8060 سال قرار داشتند به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به شکل تصادفی در گروه های کنترل و تمرینی دوگانه، مجرد و ترکیبی جای گرفتند. جهت سنجش کیفیت راه رفتن سالمندان از آزمون برخاستن و حرکت کردن زمان دار استفاده شد. پس از مرحله پیش آزمون، گروه های مختلف تمرینی بر اساس برنامه مشخص با توجه به گروه خود، به تمرین راه رفتن با شرایط تکلیف مجرد، دوگانه و ترکیبی پرداختند و پس از دوماه، مجددا در آزمون برخاستن و حرکت کردن زمان دار حضور یافتند. شایان ذکر است که آزمون در دو شرایط تکلیف مجرد و تکلیف دوگانه برای تمام گروه ها انجام پذیرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان می دهد که اثر مداخله و اثر تعاملی مداخله در گروه در دو شرایط آزمون با اجرای تکلیف مجرد و تکلیف دوگانه معنادار می باشد (0.05≥P)، اما تفاوت بین این دو شرایط در پس آزمون معنادار نیست. این احتمال وجود دارد که افزایش قابلیت شناختی و جسمانی زنان سالمند، زمینه ساز بهبود امتیازات کیفیت راه رفتن آن ها بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت راه رفتن، ظرفیت توجه، سالمندان، افتادن
 • ولی الله کاشانی، بهروز گل محمدی، سمانه عطارزاده فدکی صفحات 89-110
  هدف از پژوهش حاضر،تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی «مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن، فرم بین المللی» در بیماران تصلب چندگانه می باشد. بدین منظور و جهت تایید روایی سازه، 170 نفر از افراد مبتلا به تصلب چندگانه (95 مرد و 75 زن) شهرستان مشهد (با میانگین سنی 02/46 سال) به شکل نمونه در دسترس انتخاب شدند و نسخه فارسی «مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن» فرم بین المللی را تکمیل کردند.ابتدابا استفاده از روش ترجمه باز ترجمه،رواییصوریوصحتترجمه نسخه فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین المللی تایید شد.در ادامه،برای تعیین روایی سازه مقیاس ازتحلیلعاملی تاییدیمبتنی برمدل یابی معادلاتساختاری استفاده شد. همچنین،جهت تعیین همسانی درونیمقیاس،ضریبآلفای کرونباخ مورداستفاده قرار گرفت وبه منظور تعیین پایایی زمانی گویه ها نیزضریب هم بستگی درون طبقه ای در روش آزمون آزمون مجددبه کار رفت. یافته ها نشان می دهند که شاخص های برازندگی(TLI=0.99، CFI=1، RMSEA=0.067)، همسانی درونی (94/0) و پایایی زمانی (83/0) از مقدار قابل قبولی برخوردار هستند که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین المللی می باشد. با توجه به این نتایج، نسخه فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین المللی می تواند به عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی خودکارآمدی افتادن در افراد مبتلا به تصلب چندگانه ایرانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: کارآمدی افتادن، روایی سازه، همسانی درونی، پایایی زمانی
 • مریم کاویانی، علیرضا فارسی، بهروز عبدلی صفحات 111-130
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیرارائه انواع محرک دومساده، افتراقی و انتخابی در فاصله های زمانی مختلف بر زمان واکنش محرک اول در الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی می باشد. بدین منظور، 36 دانشجوی دختر با دامنه سنی 2418 سال ( با میانگین سنی 3±21 سال) به صورت در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی به سه گروه 12نفره ساده، افتراقی وانتخابی تقسیم گردیدند. شایان ذکر است که برای هر یک از گروه ها، پنج حالت اندازه گیری برحسب فاصله ارائه بین دو محرک (50،100،200،400 و1000 هزارم ثانیه) وجود داشت. علاوه براین، داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس عاملی مرکب سه در پنج (فاصله زمانی×گروه)و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شدند. نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان می دهد که در زمان واکنش محرک اول، اثر اصلی گروه (F2،33=15.40، P=0.001)، اثر اصلی فاصله زمانی(F2،33=19.79، P=0.001) و اثر تعاملی فاصله زمانی در گروه (F5،93=2.42، P=0.03)معنا دار می باشد. در زمان واکنش محرک دوم نیز اثر اصلی گروه (F2،33=12.04، P=0.001) معنا دار است، اما اثر اصلی فاصله زمانی(F2،33=2.57، P=0.05) و اثر تعاملی فاصله زمانی در گروه(F3،100=1.63، P=0.14)معنا دار نمی باشد. به طورکلی، یافته ها بیانگر این است که نوع محرک در تکلیف دوم و نیز فاصله ارائه بین دو محرک، نه تنها بر میزان تاخیر زمان پاسخ محرک دوم تاثیر می گذارد، بلکه بر زمان پاسخ محرک اول نیز اثرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: توجه، دوره بی پاسخی روان شناختی، فاصله ارائه بین دو محرک، تاثیر متقابل عقب گرد
 • نگار آرازشی، عبدالله قاسمی، مهدی نمازی زاده، ابراهیم صادقی دمنه صفحات 171-192
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون مرحله و برون مرحلهدست و پا می باشد. بدین منظور، 12 دانشجوی دختر از دانشگاه فرهنگیان اصفهان (با میانگین سنی 5±22 سال) که هیچ گونه سابقه فعالیت در رشته های ورزشی ریتمیک نداشتند، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به مدت شش ماه تحت نظر مربی هیپ هاپ آموزش دیدند و مهارت های مختلف هیپ هاپ و در خلال آن، تکالیف مدنظر پژوهش را آموخته و تمرین کردند. شرکت کنندگان در طول این شش ماه، سه بار به فاصله های یک، سه و شش ماه، در آزمایشگاه حضور یافتند که هر حضور به منزله یک سطح مهارتی در نظر گرفته شد و هر مرتبه با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت، از اجرای چهار تکلیف ورزشی درون مرحله و برون مرحله منتخب با هفت دوربین با فرکانس 60 هرتز به صورت سه بعدی فیلم برداری شد. شایان ذکر است که داده های حاصل به کمک برنامه نویسی در نرم افزار مت لب، پردازش شده و خطای متغیر اجرای شرکت کنندگان محاسبه گشت. سپس، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس، اندازه گیری های مکرر در سطح ( P=0/005) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که تفاوت معنا داری بین خطای متغیر اجرا در سطوح مهارتی وجود دارد و حرکات هماهنگ در هر سطح، استوارتر از سطح قبل اجرا می شو د. بررسی اثر تعاملی الگو، سطح و اندام نیز بیانگر آن است که در تمام سطوح و هر دو اندام، خطای متغیر الگوی برون مرحله به صورت معناداری بیشتر از خطای متغیر الگوی درون مرحله می باشد. درمجموع، یافته ها حاکی از آن است که تمرین، اجرای الگوهای حرکت درون مرحله و برون مرحله را در دست ها و پاها به یک نسبت بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: هیپ هاپ، الگوی حرکتی درون مرحله، الگوی حرکتی برون مرحله، سطح مهارت
 • مهدی رافعی بروجنی، سمیه هاشمی، فروغ رادفر، مهسا زمانی، نکیسا سلطانی صفحات 193-208
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ت‍اثیر تمرین بدنی و مشاهده ای بر ویژگی های الکترومیوگرافیک عضلات فعال منتخب در اجرای سرویس بلند بدمینتون می باشد. بدین منظور، 30 نفر از دانشجویان دختر در رشته های غیر تربیت بدنی (با میانگین سنی 93/0±80/20 سال) پس از پیش آزمون و به صورت تصادفی در سه گروه ده نفری تمرین بدنی، مشاهده ای و ترکیبی جای گرفتند. شایان ذکر است که حین انجام سرویس بلند بدمینتون در پیش آزمون، از عضلات دوسر، سه سربازویی و قسمت میانی دلتوئید، الکترومیوگرافی سطحی انجام شد. همچنین، هنگام مشاهده در گروه تمرین مشاهده ای و پس از چهار جلسه تمرین، از آزمودنی های تمام گروه ها(مشابه با پیش آزمون) تست الکترومیوگرافی به عمل آمد. از آزمون آماری تحلیل واریانس مختلط سه در دونیز جهت تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که زمان فعالیت، میانگین و اوج فعالیت نرمال سازی شده در عضلات دوسربازویی و دلتوئید در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر معنا داری داشته است . همچنین، از دیدگاه عصب فیزیولوژیک، مشاهده فعالیت فرد دیگر، مکانیسمی آینه ای را فعال می کند و تحریک زیر بیشینه عمل ادراک شده، منجر به تسهیل حرکتی برای رفتار تقلیدی می شود.
  کلیدواژگان: تمرین مشاهده ای، تمرین بدنی، سرویس بلند بدمینتون
|
 • Sogand Pooreghbali, Hamidreza Taheri, Alireza Saberi Kakhki, Davoud Fazeli Pages 17-30
  The purpose of this study was to compare the effect of two methods of practice for emerging motor flexibility in basketball free throw. For this purpose, 12 students of Ferdowsi University of Mashhad were selected and randomly divided into two groups (constant and variable). After a pre- test, participants practiced the aforementioned skill. At each trial, the variable group should randomly throw the ball over an obstacle with different height but the obstacle's height was fixed for constant group. After 7 consecutive days of practice participants performed two transfer tests that one of them was similar to the conditions of constant group and the other one was similar to the conditions of variable group. Also, these tests were repeated after a week. The results showed that participant's performance had a significance improvement during acquisition period. But the results did not show a significance difference between groups in immediate and late transfer tests. It seems that practice with different kinds of a skill don’t has an advantage for emerging flexibility in movement.
  Keywords: Flexibility_Basketball Free Throw_Different Kinds of a Skill
 • Ahmadreza Movahedi, Hamid Rajabi, Elham Rezvani Brojeni Pages 31-50
  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of aerobic versus Pilates training on cognitive function of elderly females. A total of 54 elderly females were randomly divided into aerobic (mean age= 67.78±4.85 years), Pilates (mean age= 66.50±5.49 years) and control (mean age= 68.58±6.27 years) groups. The experimental groups exercised for 12 weeks, three sessions per week, 60 minutes per session. The participants of the control group were required not to participate in any organized physical activity and just were asked to do their normal and regular daily activities. To assess cognitive function, we used Wisconsin Card Sorting Test (WCST). We used one way ANOVA for data analysis via SPSS software version 16. Results showed that both Pilates and aerobic training resulted in improving preservative errors (a cognitive item which forms concepts and helps to create cognitive flexibility) of elderly females (P
  Keywords: Elderly, Pilates, Aerobics, Cognitive Function
 • Simin Jafari, Mohammad Ali Nazari, Hamidreza Taheri, Seyed Mohammad Kazem Vaez Moosavi Pages 51-64
  The purpose of this study was to investigate the effect of skill level and predictability of conditionson taekwondo players’ timing. Twenty-three elite taekwondo players attending the camp of the national team and twenty-three none elite taekwondo players from the gyms of Tehran were chosen respectively at convenience and random sampling method. Practitioners were examined in psychology laboratory of Tarbiat Modarres University. They were asked to perform a computerized version of timing task in predictable and non-predictable conditions. Data were analyzed by MANOVA test. Results indicated significant differences between elite and non elite taekwondo players’ timing, not only in predictable and non-predictable conditions, but also in different intervals of predictable condition (significant level for predictable conditions’interval and non-predictable condition are respectively including: P=0.0001, P=0.019, P=0.005).Thus we can say that taekwondo players with better timing, have better performance in motor skills and react to stimulus needed time prediction. So timing can be accounted as perceptual- motor skills in selecting elite taekwondo players.
  Keywords: Skill Level, Predictable, Non Predictable, Timing
 • Azadeh Zanganeh, Mahmood Sheikh, Ahmad Farookhi, Reza Noori Pages 65-88
  The main aim of this study is to determine the effect of dual task, single task, and combined task on older adults’ gait, with or without the experience of falling. For this purpose, we have chosen 120 volunteers in Babol in the 60- 80 age range. The participants were divided into different groups by random. These groups were inclusive of two controlled groups, two practical groups assigned to single task, two practical groups assigned to dual task, and two groups assigned to combined task. To evaluate the quality of gait in older adults, we have applied the ‘Timed up and go test (TUG)’. After pre- examining participants according to the task to which their groups were assigned, they also participated in single task, dual task, and combined task exercises. After about two months, samples participated in TUG again. Single task and dual task condition were used for the entire participant. Mix ANOVA test shows that the effect of interference and the effect of Interference interactive on groups under both test conditions of single task and dual task exercises were meaningful but the difference between these two after the test was not meaningful. Probably, the increase in cognitive and physical ability is the key reason for a better quality of gait.
  Keywords: Quality of Gait, Attention Capacity, Older Adults, Falling
 • Valiollah Kashani, Behrooz Gol Mohammadi, Samaneh Attarzadeh Fadaki Pages 89-110
  The purpose of this study was to determine validity, reliability of the Persian shortened version of the falls efficacy scale-international in People with Multiple Sclerosis. In this regard and to confirm the construct validity of the Persian shortened version of the falls efficacy scale-international, 170 (95 male and 75 female) people with Multiple Sclerosis by Convenience Sampling and then completed the Persian shortened version of the falls efficacy scale-international. The first, with use of translation-back translation methods, face validity and translate accuracy of Persian version of questionnaires were confirmed. Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of items and percentile points were used for normalization. Fit index (RMSEA = 0.067, CFI = 1.00, TLI = 0.99), internal consistency (0.94) and temporal reliability (0.83),This finding indicates good validity and reliability of the Persian Persian shortened version of the falls efficacy scale-international. Therefore, The Persian shortened version of the falls efficacy scale-international (FES-I) can be characterized as a tool to study and evaluate the fear of falling of Iranian people with Multiple Sclerosis will benefit.
  Keywords: Falls Efficacy, Construct Validity, Internal Consistency, Temporal Reliability
 • Maryam Kavyani, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli Pages 111-130
  The purpose of this study was to compare the effect of different type of second stimulus (simple, discrimination, choice) in difference time interval on the first stimulus reaction time in the psychology refractory period paradigm. 36 girl students with 21 age average (18-24) were voluntarily selected and randomly assigned to three experimental groups with 12 subjects: simple, discrimination and choice. For each group, there were five measurement phases based on the time interval between two stimulus (50,100,200,400, 1000 ms). The data have been analyzed with repeated measure and mixed factorial analysis of variance including factors as time intervals and groups. Results showed that in the first stimuli reaction time, the main effect of group (F2, 33=15.40, P=0.001), the main effect of different time interval (F3, 93=16.79, P=0.001) and the interaction between group and time interval (F5, 93=2.42, P=0.03) was significant. In the second stimuli reaction time, the main effect of group (F2, 33=12.040, P=0.001) was significant; the main effect of different time interval (F3, 100=2.57, P=0.05) and the interaction between group and time interval (F3, 100=1.63, P=0.05) was not significant. Findings showed that the second stimulus type also interval between two stimuli not only affect significantly the second stimuli reaction time delay but also the first stimuli reaction time.
  Keywords: Attention, Psychological Refractory Period Paradigm, the Stimulus Onset Asynchrony, Backward Cross, Talk
 • Negar Arazeshi, Abdollah Ghasemi, Mahdi Namazi Zade, Ebrahim Sadeghi Demne Pages 171-192
  The purpose of the following research was the comparison of the exercise effect concerning in phase and anti-phase coordinated movements in executed by arms and legs. A number of 12 female students of the Farhangian University of Isfahan were randomly selected by virtue of their age 22±5 without any background in rhythmic sports what so ever. Then, in a six-month chronological span, according to holding practical training under supervision of hip-hop instructor, they were all to drill the exercises based on research. The participants were present at the sessions three times a week during the period of six months every attendance was considered as a level of skill. Using motion analyzer machine, performance of four chosen exercises of in phase and anti-phase were filmed by seven cameras. All the data were processed by programming, using Mat Lab software and the variable error of the participants were specified. Afterwards, using ANOVA with repeated measure the data analysis was at the level of (P=0.005). The results indicate meaningful difference between variable error of performance which will be enforced firmer in their levels than the former level. Studying of interactive effect of the pattern, levels and limbs showed that the variable error of anti-phase movement was more significant from variable error of in phase movement in each level and both limbs. Over all, the results proofed that exercise will improve the in phase and anti-phase movement model performance in hands and legs at the same level.
  Keywords: Hip Hop, In Phase Movement Pattern, Anti, Phase Movement Pattern, Level of Skill
 • Mahdi Rafei Brojeni, Somayeh Hashemi, Froogh Radfar, Mahsa Zamani, Nakisa Soltani Pages 193-208
  The purpose of the present study was to determine the effects of physical and observational practices on electromyography features of active muscles in high badminton serve. 30 nonathletic girl students (age 18 – 24 years) randomly assigned to tree physical, observational and combination groups after pre-test. Surface electromyography was done from biceps, triceps and middle part of the deltoid, in the observational group during and in all groups before and after 4 sessions practice. A mixed model of variance analysis was used to analyze data. There was significant decrease between pre and posttest in activity time, mean and peak normalized activity of biceps and deltoid muscles. At neurophysiology point of view, observation will activate a mirror mechanism that leads to facilitation of movement for imitating act.
  Keywords: Observational Practice, Physical Practice, Badminton High Serves