فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:5 Issue: 2, Sep 2016
 • Volume:5 Issue: 2, Sep 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/08/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میترا طبری، زیبا نورعلی، ثریا خفری، سمانه قره خانی، ایمان جهانیان* صفحات 8-16
  مقدمه
  ارزشیابی امری حیاتی برای دستیابی به هدف های آموزش عالی می باشد. این مطالعه جهت بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی در دانشکده دندانپزشکی بابل با کمک الگوی CIPP] زمینه (محتوا)، درون داد، فرآیند، برون داد[ از دیدگاه دانشجویان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی CIPP در سه گروه اطفال، ارتودنسی و ترمیمی در میان دانشجویان ورودی 87 و 88 صورت گرفت. نمرات کل در هر حیطه محاسبه شده و نمرات کمتر از 50، 51-70 و 100-71 به ترتیب نامطلوب، نسبتا مطلوب و مطلوب در نظر گرفته شد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های ANONA , T-test و Tukey HSD انجام شد و0.05>p معنی دار در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات در همه ی گروه ها مطلوب بود. میانگین نمرات اختصاص داده شده به حیطه های زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد در بین بخش های اطفال، ارتودنسی و ترمیمی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نظر دانشجویان، گروه های اطفال، ارتودنسی و ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بابل در دستیابی به اهداف آموزشی موفق بودند.
  کلیدواژگان: مدلهای آموزشی، دانشجوی دندانپزشکی، آموزش، ارزشیابی
 • مهرداد پنجنوش، نکیسا ایل، یاسمن خیراندیش *، نیلوفر مفیدی، احمدرضا شمشیری صفحات 17-23
  مقدمه
  امروزه استفاده از ایمپلنت در درمان بیماران بسیار مرسوم شده است .هدف از این مطالعه بررسی شیوع افراد دارای تقعر در لینگوال مندیبل وباکال ماگزیلا و میانگین اندازه و زاویه وهمچنین رابطه ان با سن و جنس افراد بود
  مواد و روش ها
  در 200 فایل cbct عمق و زاویه تقعر در 2 میلی متر بالاتر از کانال الوئولار تحتاتی در ناحیه دندان مولر مندیبل و در فاصله 1 میلی متری از کف بینی در ناحیه midpoint دندان لترال و کانین در ماگزیلا به دست امد .رابطه عمق و زاویه تقعر با سن و جنس به ترتیب توسط t-test و spearman correlation محاسبه شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار تقعر لینگوال،زاویه تقعر و راویه ریج درمندیبل به ترتیب 1.54±mm 1/3 و°16/19± 15/45و °6/1± 10/13و میانگین و انحراف معیار تقعر باکال و زاویه تقعر در ماگزیلا یه ترتیب mm 5/35±1/03 و° 5/75± 30/6 به دست امد.در مندیبل عمق تقعر در 44 درصد موارد صفر و 56 در صد بیشتر از صفر بود . در ماگزیلا تقعر در تمامی موارد بالای mm 3 گزارش شد.بین سن افراد و تقعر مندیبل رابطه خطی0/27 -با 0/007=pوبین سن و زاویه تقعر لینگوالی مندیبل رابطه خطی 0/25- با0/01=p برقرار است.رابطه بین سن و زاویه ریج مندیبل معنی دار نیست.در ماگزیلا رایطه خطی بین سن و جنس و هیچ کدام از متغیر ها وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  جمع اوری اطلاعات بیشتر از اناتومی این نواحی با استفاده از مقاطع CBCT قبل از قرار دادن ایمپلنت لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی، ایمپلنت، آناتومی، فک پایین
 • علی دودانی، سپیده سیادتی، جهانشاه صالحی نژاد، کریم الله حاجیان، حمید عباس زاده بیدختی* صفحات 24-29
  مقدمه
  تمایز فیبروبلاست به میوفیبروبلاست یک رویداد اولیه و بسیار مهم در ایجاد تومور است. میوفیبروبلاست ها پروتئینازهایی تولید میکنند که تهاجم را در کانسر ها تحریک می کنند. بدلیل پتانسیل بدخیمی بیشتر کارسینوم سلول سنگفرشی دهان (OSCC) نسبت به کارسینوم سلول سنگفرشی پوست (CSCC)، هدف از این مطالعه مقایسه میوفیبروبلاست بین OSCC و CSCC است تا دریابیم که آیا میوفیبروبلاست می توانند به پتانسیل بدخیم بیشتر OSCC در مقایسه با CSCC کمک کنند یا نه.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شامل 20 مورد OSCC، 20 موردCSCC ، 10 بافت نرمال پوست و 10 مورد مخاط نرمال دهان می شود. مقاطع 4 میکرونی از بلوک های بافتی قرار گرفته در پارافین گروه های مورد مطالعه به روش ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی α-SMA رنگ آمیزی شدند. میانگین درصد میوفیبروبلاست ها در جبهه تهاجمی OSCCs و CSCCs و نیز در نمونه های نرمال محاسبه شد و شدت رنگ پذیری سلول ها برای نشانگر α-SMA و الگوی توزیع میوفیبروبلاست ها تعیین شد.
  یافته ها
  اختلاف میانگین ​​درصد میوفیبروبلاست در OSCC و CSCC نسبت به گروه های نرمال معنی دار بود (به ترتیب Pvalue= 0.007، Pvalue=0.003)، اما زمانی که ما OSCCs و CSCCs را مقایسه کردیم، تفاوت معنی دار نبود. همچنین، تفاوت معنی داری بین OSCC و CSCC به لحاظ شدت و الگوی رنگ پذیری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تفاوت رفتار بیولوژیک OSCC در مقایسه با CSCC به میوفیبروبلاست بستگی ندارد و عوامل دیگری می توانند دخیل باشند.
  کلیدواژگان: کارسینوم، ارزیابی، میوفیبروبلاست، سلولهای سنگفرشی
 • رومینا رودگریان، طلوع جعفری، ثریا خفری، فائزه ابوالقاسم زاده* صفحات 30-36
  مقدمه
  توانایی انتخاب رنگ دندانپزشکان یک عامل ضروری جهت بازسازی رنگ دندان طبیعی است. انتخاب رنگ بصری تحت تاثیر متغیرهای منبع نوری قرار دارد. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج انتخاب رنگ زیر سه منبع نوری است.
  مواد و روش ها
  پس از انجام تست Ishihara ، 58 داوطلب در این مطالعه شرکت کردند: 40 دانشجوی دندانپزشکی سال آخر، 10 دستیار تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، 8 دستیار تخصصی پروستودنتیکس. 9 نمونه رنگ classical vita shade بطور تصادفی انتخاب شد و کد رنگی آنها پوشانده شد. شرکت کنندگان این 9 نمونه رنگ را با نمونه رنگ کامل classical vita shade زیر نور کلینیک، نور طبیعی و نور تصحیح شده ،تطابق دادند. نمرات انطباق دهی محاسبه شده و میانگین تفاوت رنگ بین نمونه اصلی و نمونه انتخاب شده براساس ΔEab* محاسبه شد. داده ها توسط تستهای Mann-Whitney , Friedman و Wilcoxon آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین انطباق رنگ زیر نور تصحیح شده (7/87) بیشتر از نور کلینیک (3/94) و نور طبیعی (5/53) بود. مقایسه ΔE بین سه منبع نوری معنادار بود (p<0/05). هیچ تفاوت معناداری بر اساس جنسیت نشان داده نشد (p>0/05). تفاوت معنا داری بین نمرات دانشجویان فارغ التحصیل شده و نشده دیده شد (p<0/05).
  نتیجه گیری
  برای دستیابی به تطابق رنگ موفق توصیه می شود که از منبع نورتصحیح شده استفاده شود وهمچنین اجراکنندگان باید دانش خود را افزایش دهند.ترکیب استفاده از نور اصلاح شده و آموزش می تواند منجر به بهبود انتخاب رنگ شود.
  کلیدواژگان: دانشجوی دندانپزشکی، نور، رنگ
 • ندا بابایی، حامد کاظمی، سیدعلی اصغر سفیدگر، علی بیژنی، مهدی پور امیر، هادی مرتضوی*، نفیسه قاسمی صفحات 37-43
  مقدمه
  آلفا آمیلاز فراوانترین آنزیم غدد پاروتید است. این آنزیم هضم کربوهیدراتها را در دهان آغاز می کند. تحقیقات متعددی در مورد اثر تلفن همراه بر غده پاروتید انجام شده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تلفن همراه بر فعالیت آنزیم آمیلاز غده پاروتید بود.
  مواد و روش ها
  251نفر مرد و زن در گروه سنی18 تا 55سال که از لحاظ سیستمیک سالم بودند و فقط از اپراتور همراه اول استفاده می نمودند، وارد طرح شدند نمونه های بزاق پاروتید دو طرف هر فرد توسط لوله مویینه ای که در مجاورت مجرای استنسن قرار می گرفت، جمع آوری شد. میزان فعالیت آمیلاز دو طرف افراد با در نظر گیری سمت غالب مکالمه و سمت غالب جویدن در آزمایشگاه با روش اسپکترو فتومتری سنجش گردیده و داده ها توسط آزمون two-way ANOVA,χ2 ,T test و نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  ارتباط بین سمت غالب مکالمه و فعالیت آمیلاز پاروتید از لحاظ آماری معنی دار نبوده ولی ارتباط سمت غالب جویدن بر روی فعالیت آمیلاز از لحاظ آماری معنی دار بود(p=0.001).
  نتیجه گیری
  تلفن همراه بر فعالیت آنزیم آمیلاز پاروتید موثر نیست در حالیکه جویدن بر فعالیت آنزیم آمیلاز پاروتید موثر است.
  کلیدواژگان: جویدن، تلفن همراه، غده پاروتید، آمیلاز
 • عبدالایمان عمویی، حسین فرجی، عمید خسروی سامانی، محمود خسروی سامانی* صفحات 44-49
  مقدمه
  پسماندهای جامد دندانپزشکی به دلیل دارا بودن عوامل میکروبی بیماری زا و ترکیبات شیمیایی سمی، در رده مواد زاید خطرناک قرار می گیرند. هدف این مطالعه، بررسی کمیت و کیفیت مواد زاید جامد تولیدی از مطب های عمومی و تخصصی دندانپزشکی شهر بابل می باشد.
  مواد و روش ها
  از مجموع مطب های دندان پزشکی شهر بابل (170 مطب عمومی و 20 مطب تخصصی)، تعداد 20 مطب عمومی و 5 مطب تخصصی به شکل تصادفی انتخاب شدند. نمونه های پسماند، هفته ای 3 بار در پایان روز کاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جمع آوری و در 50 گروه جداسازی و سپس با ترازوی دیجیتال با دقت 0/01 گرم توزین شدند. داده های کمی به کمک نرم افزارهای Excel و Word به صورت نمودار و جدول ارائه گردید.
  یافته ها
  میزان پسماند های تولیدی از کلیه مطب ها ی عمومی و تخصصی این شهر به ترتیب 11829 و 2831/5 کیلوگرم در سال بدست آمد. میزان درصد مواد زاید جامد شبه خانگی، عفونی و بالقوه عفونی، دارویی و سمی در مطب های عمومی به ترتیب 52/5، 42/5، 4/7 و 0/3 و در مطب های تخصصی به ترتیب 42/5، 50، 7 و 0/5 بوده است. بیشترین اجزای موجود در انواع پسماندهای دندانپزشکی شامل پلاستیک، کاغذ، قالب های گچ، شیشه و فلز می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود مقادیر زیاد پلاستیک، کاغذ، گچ، شیشه و فلز در پسماندهای شبه خانگی و زباله های عفونی تولیدی از مطب های دندانپزشکی، مدیریت جامع این گونه ضایعات، شامل جداسازی و بازیافت آنها در محل، بسیار ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: پسماند های جامد، مطب های دندانپزشکی، تفکیک، بازیافت
 • سید مصطفی موسوی نسب، آرمان صالحی*، نگار صالحی صفحات 50-58
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شیوه نوردهی و رنگ کامپوزیت های با پایه متاکریلات و پایه سایلوران بر افزایش دما حین پلیمریزاسیون رزین کامپوزیت ها انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی 90 نمونه از دو نوع کامپوزیت، با پایه متاکریلات و کامپوزیت با درصد انقباض پایین با پایه سایلوران در سه گروه، گروه1: Filtek Z250 (رنگ A3)، گروه 2: Filtek Z250 (رنگ B2) وگروه 3: Filtek P90 (رنگ A3) استفاده شد. برای ارزیابی تغییرات حرارتی 15 نمونه به روش standard و 15 نمونه به روش soft start به مدت 40 ثانیه نوردهی شدند. برای ثبت تغییرات حرارتی از یک ترموکوپل نوع K استفاده شد.
  یافته ها
  افزایش دما در کامپوزیت سایلوران بیس (گروه 3) نسبت به کامپوزیت متاکریلات بیس (گروه 1) بیشتر بود (P<0.001). افزایش دما در رنگ روشن تر (گروه 2) بیشتر از رنگ تیره تر (گروه 1) بود (P<0.001). شیوه نوردهی standard بیشتر از شیوه نوردهی soft start موجب افزایش دما شد، که این تفاوت تنها در گروه 2 آشکار بود (P<0.001). در تمامی گروه ها افزایش زمان نوردهی موجب افزایش دما شد و الگوی افزایش دما در طول 10 ثانیه ابتدایی پلیمریزاسیون در مورد شیوه نوردهی soft start در مقایسه با شیوه نوردهی standard در گروه 2 و 3 همخوانی نداشت; الگوی افزایش دما در مورد شیوه نوردهی soft start ملایم تر بود(P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فاکتورهای نوع و رنگ کامپوزیت و همچنین شیوه نوردهی بر تغییرات حرارتی کامپوزیت های مورد بررسی در مطالعه حاضر اثر گذار هستند.
  کلیدواژگان: دستگاه ساطع کننده نور، رزین کامپوزیت، پلیمریزاسیون، Filtek z250، Filtek p90
|
 • Mitra Tabari, Ziba Nourali, Soraya Khafri, Samane Gharekhani, Iman Jahanian Pages 8-16
  Introduction
  Evaluation is a critical issue to achieve the goals of academic education. The aim of this study was to evaluate the achievement level of educational objectives in Babol dental school using the CIPP (content, input, process, and product) model based on the point of view of students.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed using a researcher made questionnaire based on CIPP model for three educational groups of pediatrics, orthodontics and restorative dentistry among dental students accepted in 2008 and 2009. Total scores were calculated for each field and categorized as undesirable, relatively desirable and desirable with scores below 50, 51-70 and 71-100, respectively. Statistical analysis was performed using ANONA, T-test and Tukey HSD tests and p
  Results
  The mean scores were desirable in all groups. Mean scores allocated to the content, input, process and product areas were not significantly different in the pediatrics, orthodontics and restorative dentistry groups.
  Conclusion
  Based on the student’s point of view, the pediatrics, orthodontics and restorative dentistry departments of Babol dental school were successful in achieving educational goals.
  Keywords: Educational Models, Dental student, Education, Evaluation
 • Mehrdad Panjnoush, Nakisa Eil, Yasaman Kheirandish*, Niloufar Mofidi, Ahmad Reza Shamshiri Pages 17-23
  Introduction
  Nowadays, using implants as a choice in patient's treatment plans has become popular. The aim of this study was to determine the prevalence of mandibular lingual and maxillary buccal concavity, mean concavity depth and angle and its relation to age and gender.
  Materials And Methods
  In 200 CBCT, concavity depth and angle were measured in 2 mm superior to the inferior alveolar canal in the mandibular first molar area and in 1 mm distance from nasal floor in the midpoint region of maxillary lateral incisor and canine. Concavity depth and angle relationships with age and gender have been evaluated using Spearman Correlation and a t-test.
  Results
  Mean and standard deviation of lingual concavity, concavity angle and ridge angle in mandible were 1.3±1.54 mm, 15.45±16.19 and 10.13±6.1. Mean and standard deviation of buccal concavity and concavity angle in maxilla were 5.35±1.03 mm and 30.6±5.75. Mandibular concavity depth was zero in 44% of subjects and more than zero in 56%. Results were more than 3 mm in maxillary samples. There was a linear relationship between mandibular concavity depth and age equaled to -0.27, p=0.007 and for mandibular concavity angle and age equaled to -0.25, p=0.01. There was no significant relationship between mandibular ridge angle and age. In maxilla, there was no linear relationship between age and gender with any other variables
  Conclusion
  It is necessary to provide more information on these region's anatomy using CBCT cross sections before implant placement.
  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Dental implants, Anatomy, Mandible
 • Ali Dodani, Sepideh Siadati, Jahanshah Salehinejad, Karimollah Hajian, Tilaki, Hamid Abbaszadeh* Pages 24-29
  Introduction
  Differentiation of fibroblasts to myofibroblasts is an initial and very important event in tumor genesis. Myofibroblasts produce proteinases that stimulate invasion in cancers. Due to the more malignant potential of oral squamous cell carcinoma (OSCC) compared to cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC) , the aim of the present study was to compare myofibroblasts between OSCC and CSCC to understand whether myofibroblasts can help more malignant potential of OSCC compared to CSCC or not.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study included 40 cases of OSCC and CSCC and 20 cases of normal skin and normal oral mucosa. Then, 4-micron sections of paraffin-embedded tissue blocks of studied groups were stained immunohistochemically with α-SMA antibody. Mean percentage of myofibroblasts was calculated in invasive fronts of OSCCs with CSCCs and also in normal samples and staining intensity of cells for α-SMA marker and distribution pattern of myofibroblasts were determined.
  Results
  The differences of average percentage of myofibroblasts in OSCC and CSCC compared to normal groups were significant (Pvalue= 0.007 and Pvalue=0.003 respectively), but when we compared OSCCs and CSCCs, the difference was not significant. Also, there were no significant differences between OSCC and CSCC with regard to staining intensity and pattern.
  Conclusion
  Different biologic behavior of OSCC compared to CSCC doesn’t depend on myofibroblasts and other factors can be involved.
  Keywords: Carcinoma, Evaluation, Myofibroblasts, Squamous Cells
 • Romina Roodgarian, Tolo Jafari, Soraya Khafri, Faezeh Abolghasemzadeh* Pages 30-36
  Introduction
  The shade selection ability of dentists is a necessary element in natural tooth color recreation. Visual shade selection is affected by light source variables. The aim of this study was to compare the results of shade matching under three light conditions.
  Materials and Methods
  The Ishihara test was doneon58 volunteers participated in this study: 40 dental interns, 10 Postgraduate students of restorative dentistry, 8 Postgraduate students of prosthodontics. Totally, 9 classical vita shade tabs were randomly chosen and their codes were covered. The participants matched these 9 shades with a complete classical vita shade under the lighting condition in the dental office, natural light and corrected light source. Matching scores were computed and the mean of the color differences between the citation shades and the chosen shades counted with ΔEab* formula. The data were analyzed using Mann-Whitney, Friedman and Wilcoxon test.
  Results
  The average of shade matching scores with correcting light (7.87) was higher than the lighting conditions in the dental office (3.94) and natural light(5.53). Comparison of ΔE between three light conditions was significant (P0.05).There was a significant difference between scores of under-graduate and post-graduate students (P
  Conclusion
  To achieve successful shade matching, it is recommended to use the corrected light source. The combination of using corrected light and training can improve shade matching performance.
  Keywords: Dental student, Lighting, Color
 • Neda Babaee, Hamed Kazemi, Seyed Ali Asghar Sefidgar, Ali Bijani, Mehdi Pouramir, Hadi Mortazavi*, Nafiseh Ghasemi Pages 37-43
  Introduction
  Alpha amylase is the most abundant enzyme of parotid gland. This enzyme starts digestion of carbohydrates in the mouth. A pair of parotid glands is located in front of ears. Several studies have been conducted on the effects of mobile phones on the parotid gland. The aim of this study was to investigate the effects of mobile phones on the activity of the amylase enzyme.
  Materials and Methods
  Totally, 251 men and women aged 18 to 55 years, who only used Hamrahe Aval's operator were included. Parotid salivary samples of each individual were bilaterally collected using capillary tube placed in the vicinity of Stensen's duct. Bilateral amylase activity of each individual was evaluated with spectrophotometric method in the laboratory considering dominant sides of phone conversation and chewing. Data were analyzed using Two-way ANOVA, χ2, T test and SPSS software.
  Results
  The relationship between the dominant phone conversation side and parotid amylase activity was not statistically significant but the correlation between prevailing chewing side and amylase activity was statistically significant (p=0.001).
  Conclusion
  Handheld mobile phone was not effective on parotid amylase enzyme activity whereas chewing was effective on parotid amylase enzyme activity.
  Keywords: Chewing, Mobile phone, Parotid gland, Amylase
 • Abdoliman Amouei, Hossein Faraji, Amid Khosravi Samani, Mahmood Khosravi Samani* Pages 44-49
  Introduction
  Dental wastes due to having bacterial disease-causing agents and toxic chemicals are categorized in hazardous wastes. The aim of this study was to evaluate the quantity and composition of dental waste produced by general and specialized dental offices in babol city.
  Materials and Methods
  From all dental offices (170 and 40 dental offices were related to general and specialized respectively) in Babol city, 20 general and 5 specialized offices were randomly selected. Waste samples were collected three times a week (Sunday, Monday and Tuesday), 50 sub-groups were separated and weighted by a digital scale with accuracy of 0.01 gram. The data were presented by excel and word software in figures and tables.
  Results
  The total wastes of general and specialized offices were 11829 and 2831.5 kg/year, respectively. The percentages of domestic-type, infectious, pharmaceutical and toxic wastes in general dental offices were 52.5%, 42.5%, 4.7% and 0.3%; and in specialized offices were 42.5%, 50%, 7% and 0.5%, respectively. Most components in a variety of dental waste included plastic, paper, plaster molds, glass and metal.
  Conclusion
  Due to the large contents of plastic, paper, plaster molds, glass and metals in domestic- type and infectious wastes produced in the general and specialized dental offices, it is necessary to manage the wastes and their separation and recycling in source place.
  Keywords: Solid waste, Dental offices, Separation, Recycling
 • Sayed Mostafa Mousavinasab, Arman Salehi*, Negar Salehi Pages 50-58
  Introduction
  The present study was performed to evaluate the effects of light-curing modes and shades of methacrylate and silorane-based composite resins on temperature rise during polymerization of composite resins.
  Materials and Methods
  In this in vitro study, ninety composite samples with two types of composite resin - methacrylate-based and a low-shrinkage silorane-based were prepared, in 3 groups (30 samples in each group), Group 1: Filtek Z250 (shade A3), Group 2: Filtek Z250 (shade B2) and Group 3: Filtek P90 (shade A3). To evaluate temperature changes, 15 samples and the other half were light-cured using the standard and soft start curing modes for 40 seconds, respectively. A k-type thermocouple was used to recorded temperature changes.
  Results
  Temperature rise in the silorane-based composite resin group (group 3) was higher than that in the methacrylate-based one (group 1) (P
  Conclusion
  Factors such as composite resin type, shade and curing mode affected temperature changes in composite resins evaluated in the present study.
  Keywords: LED dental curing lights, Composite resins, Polymerization, Filtek p90, Filtek z250