فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کبری وریج کاظمی*، عبدالرضا کرباسی، پروین نصیری، محمدصادق سخاوت جو صفحات 1-16
  زمینه وهدف
  بدون شک غلظت گازهای گلخانه ای درجو کره زمین افزایش یافته واین افزایش باعث بالا رفتن میانگین دمای کره زمین شده است .بهترین راه جهت کاهش گازهای گلخانه ای استفاده از ابزار بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی های تجدید پذیرو نیزمکانیسم توسعه پاک می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق با استفاده از نرم افزار پروفرم پنج سناریو برای صنعت چوب وکاغذ ایران در نظر گرفته شد و آنالیزهای اقتصادی لازم محاسبه و میزان اثربخشی اقدامات بهینه سازی در کاهش گازهای گلخانه ای صورت پذیرفت و نیز با استفاده از نرم افزار انرژی و محیط زیست میزان انتشار گازها ی آلاینده وهزینه های اجتماعی هریک ازگازهای آلاینده محاسبه شد و همچنین گزارشات PIN برای این صنعت تهیه گردید..
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که با تعویض بویلر و استفاده از بویلر بابازدهی بالاتر، حدود 6360 هزار گیگاژول در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد (در طول عمر پروژه که 12 سال فرض شده است). در طی همین مدت زمان حدود 360 هزار تن انتشار گازهای گلخانه ای کاهش خواهد یافت و به عبارت دیگر در طی هر سال حدود 30 هزار تن انتشار انواع گازهای گلخانه ای حذف خواهد شد.
  نتیجه گیری
  با در نظرگرفتن نیاز سرمایه گذاری به میزان 385 هزار دلار و اثربخشی 12 ساله پروژه در کاهش 360 هزار تن انواع گازهای گلخانه ای می توان نتیجه گرفت که آن دسته از پروژه هایی که کاهش گازهای گلخانه ای در آن ها کم هزینه است نبایداز مکانیسم توسعه پاک استفاده نمایند و دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت لازم از این پروژه ها به عمل آورد تا کوپن مازاد خود را بتواند در بازارهای جهانی بین 35 تا 45دلار به ازای هر تن دی اکسید کربن بفروش برساند.
  کلیدواژگان: گرمایش جهانی، مکانیسم توسعه پاک، پروفرم، محیط زیست، گاز گلخانه ای، صنعت چوب وکاغذ
 • نبی الله منصوری، الهام فارسی* صفحات 17-29
  زمینه و هدف
  کاهش خسارت های جانی و مالی در صنعت با کنترل عوامل موثر در بروز حوادث، همواره از بحث های مهم و دغدغه های مدیران امور ایمنی در صنایع بوده و هست. این پژوهش نقش اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه مورد فعالیت را در بروز حوادث در صنعت پتروشیمی مورد کند و کاو قرار داده است.
  روش بررسی
  برای انجام این تحقیق یک صنعت پتروشیمی واقع در اقلیم گرم عسلویه با شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و یک صنعت مستقر در اقلیم سرد تبریز با شرایط آب و هوایی سرد برای این مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات کلیه حوادث در یک دوره 5 ساله در هر دو صنعت همراه با داده های پارامتر های اقلیمی و شرایط آب و هوایی درآن دوره جمع آوری و با روش های آماری مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  علی رغم این حقیقت که در صنایع کشورمان آمار ثبت شده حوادث همیشه از مقدار واقعی آن کم تر است و معمولا آمار شبه حوادث و حتی حوادث جزیی ثبت نمی شود، لیکن بررسی حاضر حاکی از آن بود که طی دوره 5 ساله 89-1385 متوسط حوادث ثبت شده، از 6/0–4/0 حادثه در ماه متغیر بود. در مجموع تعداد حوادث کل به طور معنی داری در صنعت مورد مطالعه در اقلیم گرم و مرطوب جنوب کشور (متوسط 08/2 در ماه) از صنعت مشابه در اقلیم نسبتا سرد تر تبریز (متوسط 6/0 در ماه) بالاتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  اگر چه تعداد کل حوادث در اقلیم گرم بالاتر بود، لیکن آنالیز های آماری همبستگی بین پارامترهای اقلیمی و بروز حوادث، ارتباط معنی دار و قوی بین آن ها را نشان نداد و این مطلب حاکی از آن است که نقش پارامتر های اقلیمی بر بروز حوادث در صنعت پتروشیمی، مستقیم نیست، بلکه این پدیده دارای تاثیری غیر مستقیم است. به طوری که استرس های گرمایی امکان بروز شرایط نا ایمن را که می تواند منجر به بروز رفتار نا ایمن و در نتیجه وقوع حادثه شود را فراهم می آورد. کنترل استرس های گرمایی، مکانیزه کردن عملیات کاری و پایین آوردن ساعات کار روزانه در شرایط گرم و مرطوب می تواند در کاهش وقوع حوادث موثر باشد.
  کلیدواژگان: پارامترهای اقلیم، حوادث شغلی، صنعت پتروشیمی، رفتار نا ایمن، استرس های حرارتی
 • الهام کاظمی، فریده عتابی*، نعمت الله خراسانی، سید محمدرضا هیبتی صفحات 31-46
  زمینه و هدف
  صنایع نیشکر به دلیل مصرف بالای سوخت های فسیلی جزو صنایع انرژی بر محسوب می گردندکه این امر تاثیر ملموسی بر محیط زیست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد. سهم صنعت قند و شکر از مصرف سوخت در میان سایر صنایع 3/4% بوده و صنعت قند و شکر بیش از 70 درصد از مصرف سوخت کل صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است. هدف از اجرای این تحقیق ، بررسی میزان سود آوری و بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک بر اساس کاهش میزان مصرف سوخت فسیلی و فروش اعتبار کربن ناشی از کاهش انتشار آلاینده ها به ویژه CO2 در کارخانه نیشکر هفت تپه می باشد.
  روش بررسی
  بر اساس اطلاعات حاصل از انجام ممیزی انرژی در این کارخانه، از جمله راهکارهای مناسب جهت بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک، جایگزینی بویلر قدیمی با راندمان پایین با بویلر جدید است. به همین منظور امکان سنجی فنی – اقتصادی و زیست محیطی اجرای این پروژه به کمک نرم افزار Proform در قالب سه سناریو با توجه به هزینه اولیه خرید، نصب، راه اندازی نگه داری و میزان مصرف سوخت بویلر جدید با راندمان بالا صورت گرفته و مقرون به صرفه بودن جایگزینی این سیستم جدید نسبت به بویلر قدیمی با راندمان پایین تر، بر اساس ارزش اعتبار کربن در بازارهای جهانی، مورد ارزیابی فنی- اقتصادی و زیست محیطی قرار گرفته است.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصله، در صورت بهره گیری از سناریوی C (اعتبار کربن برابر 20 دلار به ازای کاهش هر تن CO2) ارزش خالص کنونی 21،000،000 دلار و زمان بازگشت سرمایه 3/3 سال تخمین زده شده است. هم چنین نرخ داخلی بازگشت سرمایه 18/39% خواهد بود. با توجه به آن که نرخ داخلی بازگشت سرمایه بیش از نرخ تنزیل (16%) است، مقرون به صرفه بودن اجرای پروژه تایید می گردد. در صورت استفاده از بویلر جدید با راندمان بالا، انتشار گازهای گلخانه ای در طول مدت اجرای پروژه(25 سال)،به میزان 763،353 تن CO2 معادل کاهش یافته و همچنین به میزان GJ13،607،000در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می گردد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شدت بالای مصرف انرژی و راندمان پایین بویلرهای این کارخانه، جایگزینی بویلر قدیمی با انواع جدید آن در قالب پروژه مکانیسم توسعه پاک مقرون به صرفه می باشد.
  کلیدواژگان: کارخانه نیشکر هفت تپه، گازهای گلخانه ای، مکانیسم توسعه پاک، امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی
 • محسن سعیدی، محمد فخاری* صفحات 47-57
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین موجود در رسوبات دارای پیوندهای متفاوتی با اجزای مختلف رسوب هستند. عوامل متعددی باعث تغییر در فازهای پیوندی فلزات موجود در رسوب می گردند که یکی از آن ها تغییر پتانسیل اکسیداسیون و احیا (شرایط رداکس) در رسوبات است. یکی از عواملی که باعث تغییر پتانسیل رداکس در محیط رسوبات می گردد، تغییر شرایط رسوبات از بی هوازی به هوازیست.
  روش بررسی
  در این تحقیق میزان تاثیر تغییر پارامتر پتانسیل اکسیداسیون و احیا در تغییر فازهای پیوندی فلزات موجود در رسوبات بستر تالاب بین المللی انزلی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  برای تغییر شرایط رداکس، نمونه رسوبات به دست آمده از تالاب انزلی، طی مدت یک ماه در معرض هوادهی قرار گرفت و در زمان های 0، 1، 7، 21 و 28 روز میزان Eh و pH اندازه گیری شد. در زمان های یاد شده از رسوبات نمونه برداری گردید و میزان فلزات سنگین Cu، Zn، Ni و Cr در فازهای پیوندی مختلف با استفاده از آزمایشات استخراج متوالی تعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، بیش ترین میزان فلز مس در پیوند با مواد آلی و سولفیدی و عمده فلز روی در پیوند با اکسید های آهن و منگنز بود. در حالی که فلزات کرم و نیکل بیش تر در فاز سخت و باقی مانده حضور داشتند. همین طور با ادامه روند هوادهی، 8 تا 23 درصد از فلزات موجود از رسوبات آزاد و وارد فاز محلول شدند. این آزاد سازی عمدتا از فاز پیوندی با مواد آلی و سولفیدی صورت گرفت.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، فازهای پیوندی، پتانسیل اکسایش احیا، تالاب انزلی
 • آزیتا بهبهانی نیا*، رامین سلماسی صفحات 59-69
  زمینه و هدف
  مقادیر بالای فلزات سنگین در آب های سطحی و زیرزمینی روستاهای اطراف شهرستان هشترود، باعث می شود که خاک های پذیرنده این منابع آبی، با فلزات سنگین آلوده گردند. تعیین میزان کل فلزات سنگین در خاک های روستاهای آلوده اطراف شهرستان هشترود و تعیین رابطه احتمالی بین عناصر و نیز بین ویژگی های خاک و عناصر اهداف این مقاله را در بر می گیرند.
  روش بررسی
  پس از انجام بررسی های صحرایی و نمونه برداری از خاک های منطقه و تجزیه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و نیز فلزات سنگین در آن ها، تجزیه و تحلیل های لازم بر اساس تعیین ضرایب همبستگی بین عناصر و ویژگی های فیزیکی وشیمیایی نمونه های خاک و نیز آنالیزخوشه ایانجام گرفت.
  یافته ها
  مس با کربن آلی و آلومینیوم، کروم، منگنز با درصد رس نمونه های خاک همبستگی مثبت داشته اند. در طبقه بندی یافته های بدست آمده این پژوهش با استفاده از آنالیز خوشه ای، 5 شاخه اصلی تشکیل شدند که با یافته های تعیین ضرایب همبستگی همخوانی نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  دامنه کم اسیدیته خاک های مورد آزمایش، باعث شد که ارتباط ضعیفی بین میزان فلزات سنگین خاک و اسیدیته بدست آید. جذب ترجیحی مس توسط جزء آلی خاک، علت همبستگی بالای این عنصر با مواد آلی خاک می باشد. همبستگی مثبت بین برخی فلزات و میزان رس و مواد آلی نمونه های خاک دلالت بر این می کنند که مواد آلی و رس خاک ها با تثبیت فلزات، خطر رها شدن آن ها را به محیط زیست کاهش می دهند. پژوهش های دیگری لازم است انجام گیرد تا منشا ناشی از فعالیت های زمین شناختی و انسانی فلزات اندازه گیری شده این طرح را تعیین نماید
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آنالیز خوشه ای، محیط زیست، ویژگی های خاک
 • ذکریا اسداللهی، صالح یوسفی، مجید محمدی* صفحات 71-82
  زمینه و هدف
  جاده های جنگلی از مهم ترین واحد های مدیریتی جنگل محسوب می شوند که در حمل و نقل چوب و استفاده از سایر خدمات جنگل مانند شکار، توریسم و غیره نقش ویژه ای را ایفا می کنند. یکی از بزرگ ترین مشکلات ناشی از جاده سازی در جنگل، به ویژه در صورت عدم رعایت اصول جاده سازی، ایجاد و افزایش اشکال مختلف فرسایش در اطراف جاده و بالطبع رسوب زایی در اثر از بین بردن پوشش گیاهی، تخریب ساختمان خاک، افزایش سرعت رواناب و ناپایدار کردن شیب دامنه است.
  روش بررسی
  در این تحقیق، رسوب ناشی از جاده های جنگلی موجود در بخشی از جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، با استفاده از مدل تحویل رسوب و در محیط GIS تخمین زده شد. عوامل موثر بر فرسایش در این مدل شامل زمین شناسی، جاده، شیب، بارندگی، پوشش گیاهی و شبکه آب راهه می باشند.
  یافته ها
  فرسایش تولیدی از این شبکه جاده بدون در نظر گرفتن میزان تحویل رسوب در حدود 4/1576 تن در سال تخمین زده شد. با درنظر گرفتن میزان تحویل رسوب بر اساس فاصله از آب راهه، رسوب دهی از شبکه جاده در حدود 7/140 تن در سال به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد سهم رسوب تولیدی جاده ها در حدود 33/1 درصد رسوب خروجی حوضه است، در حالی که این جاده ها تنها 017/0 درصد از سطح حوزه آب خیز را شامل می شوند.
  کلیدواژگان: جاده های جنگلی، رسوبدهی، سامانه اطلاعات مکانی، فرسایش، مدل تحویل رسوب
 • محمد بهشتیان اردکانی*، تقی عبادی صفحات 83-94
  زمینه و هدف
  یکی از چالش های مهم در بهره برداری از محل های دفن زباله شهری، جمع آوری و تصفیه شیرابه است. از آن جا که بیش تر نقاط ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک با مشکل محدودیت منابع آب روبه رو است، مطالعه در زمینه آلوده زدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه حاصل از محل دفن زباله نیز دارای اهمیت فراوان می باشد.
  در دهه اخیر، فعالیت های گسترده ای در خصوص توسعه و پیاده سازی موانع واکنش دهنده نفوذپذیر (PRB ها ) صورت گرفته است که در این میان کاربرد این روش جهت آلوده زدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه هم چنان نیازمند بررسی های دقیق تر است. به همین منظور در این مقاله ضمن بررسی این روش، نقش کربن فعال گرانولی و زئولیت طبیعی به عنوان بسترهای رایج جهت حذف آلاینده آلی در آب زیرزمینی بررسی گردید.
  روش بررسی
  جهت انجام آزمایش، آب آلوده به شیرابه با COD های 690، 1910 و (mg/L) 3100، از مدل آزمایشگاهی مانع واکنش دهنده نفوذپذیر پرشده با ماسه شسته شده، زئولیت طبیعی و کربن فعال گرانولی، عبور داده شد و میزان حذف COD در هریک از شرایط محاسبه گردید.
  یافته ها
  بیش ترین میزان حذف COD توسط کربن فعال گرانولی و بهترین عملکرد آن در غلظت آلاینده (mg/L) 690 مشاهده گردید. هم چنین، اختلاف محسوسی در میزان کارایی حذف COD توسط زئولیت، با ماسه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین، به منظور ایجاد شرایط بهینه مصرف مواد واکنش دهنده، پیشنهاد می شود این سیستم با ترتیب لایه های زئولیت و کربن فعال، در فاصله ای مناسب از منبع آلودگی قرار گیرد تا علاوه بر حذف مناسب آلاینده توسط هر لایه، بتوان از حذف آلاینده توسط خاک بیش ترین استفاده را نمود.
  کلیدواژگان: لایه واکنش دهنده نفوذپذیر، آب زیرزمینی، شیرابه، زئولیت، کربن فعال
 • مهرداد زرافشار، مسلم اکبری نیا *، علی ستاریان، حامد یوسف زاده، مهدی طیبی صفحات 95-106
  مقدمه
  روند روز افزون تخریب توده های خالص گونه شاه بلوط، به عنوان ذخیرگاه جنگلی در غرب جنگل های هیرکانی، سبب فرسایش ژنتیکی و در معرض خطر قرارگرفتن این گنجینه ارزش مند ژنتیکی گردیده است. با توجه به ضرورت شناخت نیازهای اکولوژیک یک گونه جهت ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور حفاظت، احیا و توسعه آن، تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی میزان تاثیرپذیری صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط تحت تاثیر رژیم های مختلف نوری بپردازد.
  روش کار
  بدین منظور60 پایه درختی شاه بلوط از توده های طبیعی در حوالی امام زاده ابراهیم در توابع شهرستان شفت ( استان گیلان) انتخاب و از چهار جهت تاج درختان (شمال، جنوب، شرق و غرب) که تحت تاثیر رژیم های مختلف نوری می باشند، تعداد 10 برگ ( از هر درخت 40 برگ) به طور تصادفی جمع آوری شد. پارامترهایی از قبیل طول پهنک برگ، حداکثر عرض پهنک برگ، فاصله قاعده برگ تا محل حداکثر عرض پهنک، طول دم برگ، تعداد رگ برگ، تعداد دندانه، فاصله دندانه ها، طول و عمق دندانه و نسبت شاخص دندانه اندازه گیری و پس از محاسبه مقدار پلاستیسیتی هر صفت در چهار جهت، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  ضمن عدم وجود تفاوت معنی دار میزان پلاستیسیتی بین چهار جهت تاج، نتایج حاکی از پایین بودن میزان تغییرات بسیار پایین پلاستیسیتی صفات مورد مطالعه در جهات مختلف تاج بوده است، طوری که بیش ترین ضریب تغییرات مشاهده شده مربوط به صفت حداکثر عرض پهنک (% 29/4) بوده است. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که به جز فاصله قاعده برگ تا محل حداکثر عرض پهنک، هیچ کدام از پارامترهای مورد مطالعه از برگ درختان شاه بلوط در چهار جهت تاج تفاوت معنی داری از خود نشان نمی دهد.
  نتیجه گیری
  ضمن تایید میزان انعطاف پذیری پایین در خصوصیات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط در مقابل شرایط نوری، نتایج کلی حاکی از آن است که برای ارائه راهکارهای مدیریتی صحیح به مدیران جنگل در راستای حفظ و توسعه این توده های با ارزش، مطالعه سایر نیاز های اکولوژیک الزامی است.
  کلیدواژگان: شاه بلوط، پلاستیسیتی، رژیم نوری، صفات مورفولوژیک برگ
 • محمدعلی افشارکاظمی، لیلا افتخار *، قاسم علی عمرانی صفحات 107-126
  زمینه و هدف
  تولید پسماند محصول فعالیت های مختلف آدمی است که امروزه با تغییر شیوه زندگی و توسعه همه جانبه نسبت به گذشته، بسیار دگرگون شده است. با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، مدیریت پسماند نیز تحت بررسی های دقیق علمی و پژوهشی قرارگرفته است. در میان عناصر موظف هشت گانه سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری، عناصر تولید، جمع آوری و حمل از اهمیت ویژه ای برخوردارند. عنصر تولید از آن جهت حایز اهمیت است که اولین حلقه از زنجیره بازیافت بوده و مهم ترین بخش و قاعده هرم مدیریت جامع زایدات را کاهش تولید بر عهده دارد.از سوی دیگر بخش اعظم هزینه های سیستم مدیریت مواد زاید جامد مربوط به جمع آوری و حمل پسماندها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مقاله نخست به تشریح سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری ، روش شناسی مدل سازی پویا و پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص مدل سازی دینامیکی سیستم های مدیریت مواد زاید جامد شهری پرداخته ایم . در گام بعدی مدلی پویا از سیستم های تولید ،جمع آوری و حمل زباله در شهر تهران ارایه نموده ایم. پس از تدوین مدل در محیط نرم افزاری پویا، نتایج حاصل از اجرای مدل را تحلیل نموده و جهت اعتباردهی به مدل آن را تحت آزمون های اعتبارسنجی قرار داده ایم.
  بحث و نتیجه گیری
  پس از آن که مدلی معتبر حاصل گردید، با استفاده از تحلیل سیاست و حساسیت مدل به تدوین سناریوی بهبود سیستم در راستای روش 3R [1] پرداخته ایم. در شهر تهران بهترین گزینه برای مدیریت زیرسیستم های تولید ،جمع آوری و حمل پسماندها ، تاکید بر کاهش تولید و کاستن از سرانه تولید زباله ، آگاهی بخشی شهروندان و مسوولان بر لزوم جداسازی زباله خشک و تر در مبدا تولید و تلاش در جهت بهبود عملکرد طرح تفکیک پسماند های خشک است.
  کلیدواژگان: پسماند جامد شهری، شهر تهران، پسماند خشک ارزش مند، مدل سازی پویا
 • اصغر فلاح *، یحیی کوچ، علی اکبر رستاقی صفحات 127-143
  زمینه و هدف
  جهت بررسی کمی و کیفی کاج بروسیا، جنگل کاری منطقه قپان با مساحت 232 هکتار مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  به همین منظور در سه طبقه ارتفاعی از سطح دریا (400-200، 600-400 و 800-600 متر) به روش تصادفی سیستماتیک اقدام به برداشت پلات های 400 مترمربعی گردید (تعداد 30 قطعه نمونه در هر طبقه ارتفاعی). در داخل هر یک از قطعات نمونه مورد بررسی، برخی خصوصیات کمی و کیفی درختان ثبت شد. هم چنین به منظور بررسی خصوصیات خاک توده نیز در هر یک از طبقات ارتفاعی سه پروفیل خاک در افق های A و B حفر گردید و در محیط آزمایش گاه اندازه گیری و در تجزیه و تحلیل به کار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که ساختار قطری و ارتفاعی توده در هر سه پایگاه از توزیع متمایل به نرمال پیروی می کند. پایگاه بالایی (800 - 600 متر) مقدار حجم در هکتار بیش تری را نسبت به دو پایگاه دیگر نشان داده است. از طرفی معلوم گردید که با افزایش ارتفاع از سطح دریا درصد شاقولی بودن، تنه بدون شاخه، شادابی تاج، افزایش و درصد درختان با تاج متقارن و انحناء تنه اصلی کاهش می یابد، در حالی که درصد چند شاخگی و سلامت تنه تغییرات منظمی را در ارتباط با افزایش ارتفاع نشان نداده است. مطالعات خاک شناسی نیز تفاوت های معنی داری را در ارتباط با پایگاه های مختلف نشان نداده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه کلی این که بهترین توده های کاج بروسیا هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت در منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات بالا قابل مشاهده هستند.
  کلیدواژگان: کاج بروسیا، ارتفاع از سطح دریا، خاک، خصوصیات کمی و کیفی توده
 • پریسا طهوری، محمدرضا پروین* صفحات 145-161
  خاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا، مهم ترین جزء محیط زیست محسوب می شود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی، فرسایش زمین، امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با بیابان زایی و نیز کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان مصادیقی از منابع الزام آور مرتبط در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.
  در این مقاله جهت تبیین فرصت ها و چالش های موجود و یا قابل طرح در عرصه حفاظت از خاک در نظام حقوق بین الملل محیط زیست، قوانین، اسناد و معاهدات الزام آور و غیر الزام آور مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی درسطح جهانی و یا منطقه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا از این طریق بتوان به ماهیت و خصایص یک رژیم حقوقی کارآمد در جهت استفاده پایدار از خاک دست پیدا کرد.
  بررسی های انجام یافته در اسناد موجود حقوق بین الملل محیط زیست نشان می دهد که رویکردهای متفاوت مطروح در آن اسناد نسبت به موضوع خاک و پراکندگی و عدم انسجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا اسناد حاضر فاقد کارایی موثر و لازم به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشند. از این رو، ایجاد یک نظام حقوقی بین المللی جامع و خاص در زمینه حفاظت، مدیریت و بهره برداری پایدار از خاک ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: حفاظت خاک، بهره برداری پایدار از خاک، تنوع زیستی، حقوق بین الملل محیط زیست
 • سید محمد قاری سیدفاطمی، فریبا مشیرپور* صفحات 163-175
  هدف از نگارش این مقاله بیان اسباب توسعه قواعد حقوق محیط زیست جهت مقابله با تهدیدهایی است که سلامت محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را به مخاطره می افکند. حقوق بین الملل محیط زیست با این که چند صباحی از عمر آن نمی گذرد و شاخه ای جوان از حقوق بین الملل محسوب می شود ولی توانسته است بسیاری از بخش های نظام حقوقی (مثل حقوق بشر و حقوق بین الملل اقتصادی) را با تلاطمی جدی مواجه سازد.
  در نتیجه به نظر می رسد حقوق بین الملل محیط زیست سهمی به سزا در گسترش حقوق مسوولیت بین الملل داشته است. مطرح شدن بخش هایی چون مسوولیت عینی و مسوولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، تا حدی حاصل تاثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر نظام مسوولیت بین الملل بوده است.
  کلیدواژگان: مسوولیت بین المللی، خسارت، حقوق بین الملل، تقصیر
 • سعید شفیعی ثابت*، محمدرضا ایمانپور، باقر امینیان فتیده، سعید گرگین صفحات 177-189
  زمینه و هدف
  در این بررسی خصوصیات بافتی تخمدان ماهی سفید دریای خزر در استان گیلان ناحیه بندرکیاشهر مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره از آغاز صید ماهیان استخوانی (15/7/1386) در سواحل جنوب غربی دریای خزر شروع شد و تا پایان دوره صید ماهیان استخوانی (15/2/1387) ادامه یافت. نمونه های مورد نیاز جهت این مطالعه با همکاری یگان گشت حفاظت از منابع دریایی و صیادان محلی و بازار تهیه گردید.
  روش بررسی
  تخمدان 64 عدد ماهی سفید پس از صید جداسازی و به منظور بررسی بیولوژیک، پارامترهایی همانند طول، وزن بدن، وزن گناد و مراحل رسیدگی جنسی، اندازه گیری و ثبت گردیده است. بافت تخمدان پس از نمونه برداری، در محلول بوئن تثبیت گردید و با استفاده از روش های استاندارد بافت شناسی، آبگیری، شفاف سازی، و پارافینه شده و سپس برش عرضی 5 میکرونی از آنها تهیه و بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  روند تغییرات تدریجی شاخص وزن گنادوسوماتیک ماهی سفید ماده در طول دوره نمونه برداری نشان داد که شاخص وزنی گناد در ماه بهمن دارای روند افزایش تدریجی بود و در طول ماه های اسفند و فروردین افزایش معنی داری را از خود نشان داد و پس از آن مقدار GSI بطور ناگهانی افت نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، چهار مرحله جنسی شامل نابالغ در حال رسیدگی مرحله 2 (Maturing virgin)، در حال توسعه مرحله 3 (Developing)، آماده تخمریزی مرحله 4 (Gravid) و در حال تخمریزی مرحله 5 (Spawning) در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. در مجموع تخمدان ماهی سفید از نوع هماهنگ همزمان یا (Synchronous) می باشد.
  کلیدواژگان: گناد، فصل تخمریزی، ماهی سفید، بندرکیاشهر
 • نگین ناصح، بهنام باریک بین، لعبت تقوی*، علیرضا حریفی صفحات 191-206
  زمینه و هدف
  تخلیه پساب صنایع حاوی کروم شش ظرفیتی به داخل محیط می تواند اثرات مضری را برای انواع موجودات زنده به همراه داشته باشد. بنابراین باید با یک روش موثر، قبل از تخلیه به محیط از آب های آلوده حذف گردد. هدف از این مطالعه، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از کربن پوسته سبز بادام می باشد.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از کربن پوست سبز بادام منطقه بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، با تغییر در زمان تماس، غلظت، pH، مقدار جاذب و دما و بر اساس مدل جریان ناپیوسته، انجام گردید. در پایان برای سنجش کروم شش ظرفیتی از اسپکتروفتومترUV/Vis Spectrometer T80+در طول موج 540 نانومتر استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده، حذف کروم شش ظرفیتی وابستگی زیادی به pH محلول دارد. یافته ها نشان داد که با افزایش مقدار جاذب، زمان تماس و دما، درصد حذف افزایش داشت و به دلیل محل های محدود در جاذب، با افزایش غلظت اولیه کروم، راندمان حذف کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  کربن حاصل از سوزاندن پوسته سبز بادام به طور موثری حذف کروم شش ظرفیتی را از فاضلاب صنعتی انجام می دهد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، کروم شش ظرفیتی، جاذب زیستی، جذب سطحی، فاضلاب
 • محسن گودرزی، نفیسه حق طلب*، محمدهادی مهدی نیا صفحات 207-219
  زمینه و هدف
  افزایش فعالیت های صنعتی درون و اطراف شهرها باعث بروز مشکلات و مسایل زیست محیطی عدیده ای گشته و سلامت انسان را جدا به خطر انداخته است. یکی از مهم ترین مشکلات امروزه مناطق شهری در رابطه با نواحی صنعتی حاشیه و یا نزدیک به شهرها می باشد که این مساله به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی به نحو بارزی دیده می شود، به شکلی که تا فواصل بسیار زیادی از شهرها نمی توان محیط و منظر طبیعی و کارآمدی را مشاهده نمود. مشکلاتی از قبیل انواع آلودگی ها، تخریب مناظر، تغییر شکل ساختار سرزمین و از بین رفتن سازو کارهای طبیعی در این مناطق از مهم ترین مشکلات می باشند.
  روش بررسی
  راه حل تقلیل یا حل مشکلات زیست محیطی کنونی و پیشگیری از بروز مشکلات آتی بی تردید نیازمند تعریف سیاست ها، راهکارها و اقدامات بسیاری است. در این میان نقش برنامه ریزی و طراحی خصوصا در رابطه با محیط و منظر می تواند بسیار حساس باشد.
  یافته ها
  در این رابطه پیروی از اصول اکولوژی در رابطه با فعالیت های صنعتی منجر به تدوین مفهوم شبکه اکولوژیک صنعتی به تقلید از اکوسیستم های طبیعی شده است. به تبعیت از این امر، ارائه راهبردهایی مفهومی از شبکه اکولوژیک صنعتی که به نحوی اکوسیستم های صنعتی را سازمان دهد، می تواند تا حد زیادی در جهت رفع این مشکلات گام بردارد.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش به بررسی مفاهیم اکولوژی صنعتی و اکو پارک های صنعتی و کاربرد این مفاهیم در بهسازی محیط و منظر ناحیه صنعتی شمال غرب مشهد و شهرک صنعتی چناران پرداخته و تلاش شده است تا این مساله به نحوی عملی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهبردهایی برای ارتقاء محیط و منظر در هر سطح در قالب پلان های راهبردی ارایه گردد.
  کلیدواژگان: پارک صنعتی اکولوژیک، شبکه اکولوژیک صنعتی، منظر صنعتی، بهسازی محیط
|
 • Kobra Verij Kazemi *, Abdolreza Karbassi, Parvin Nasiri, Mohammad Sadegh Sekhavatjou Pages 1-16
  Background And Objective
  Undoubtely, concentration of green house gases increased in the atmosphere, so this caused an increasing in the earth temperature average.The best way in reducing of green house gases is the implement optimization of consuming energy and renewable energy and so Clean Development Mechanism.
  Method
  This study implements perform software to consider five scenarios for the wood exploited in Iran Wood& Paper Industry. Essential economic analysis has been performed and efficiency of the optimization proceedings in diminishing greenhouse gasses has been evaluated. Also PIN reports regarding to this industry have been prepared.
  Findings:Results show that by replacing boilers currently in use with boilers with higher efficiency, an approximate 6360*1012 Joules saving in energy consumption in project’s 12year duration would be attained. During the same period, emission of greenhouse gases would decrease about 360 kilo tons, which is equivalent to a 30 kilo tons reduction per year.
  Discussion and Conclution: by Considering project’s investment requirement of 385 thousand dollars and its 13 year outcome of diminishing 360 kilo tons of greenhouse gas emission. Reduction amid low expenditures should support such projects so it could sell its supplemental. Coupons for 35 to 45 dollars per each ton of carbon dioxide in global markets.
  Keywords: Global Warming, Clean Development Mechanism, Perform, Green House Gas, Wood, Paper Industry
 • Nabiollah Mansouri, Elham Farsi * Pages 17-29
  Background and Objective): In this research the effectiveness of weather and climate parameters in incidence of accidents in the petrochemical industry was studied and management strategies to prevent these events have been presented.
  Method
  Two of the petrochemical companies, one of them in Assaluyeh (named Zagros, located in warm climates) and the other one in Tabriz (in cold climates) were selected for pilot study. The required data were collected by questionnaire, interview and walking through under study fields. The analyses of data have been done by Excel, SPSS software and Correlation statistical test.
  Findings: Climate parameters don’t have a directly impact on the petrochemical occupational accidents and there is no significant relationship between them.
  Discussion and
  Conclusion
  The role of climatic parameters in the incidence of accidents in the petrochemical industry is indirect. In fact, the thermal stress in the first stage caused unsafe conditions and then unsafe behavior, and finally cause human error and occupational accidents. In this study, appropriate solutions for instance engineering or managerial measures are also suggested in order to prevent accidents and injuries.
  Keywords: Climate Parameters, Occupational Accidents, Petrochemical Industry
 • Elham Kazemi, Farideh Atabi *, Nematollah Khorasani, Seyed Mohammadreza Heibati Pages 31-46
  Background And Objective
  Energy consumption in food industries is high and increasing due to the growing population, inadequacy of cultivating farms, and life condition improvement. This growing consumption is a threat to the environment and human’s health. Sugarcane industries are considered as high consuming industries which have a tangible impact on the environment and emission of greenhouse gases. Sugarcane industrial energy consumption share among other industries is 4.3% and more than 70% in total energy of food industry consumption. The purpose of this study is to investigate the impact of CMD application on the reduction of fossil fuel energy consumption and GHGs emission reduction in Haft Tappeh Sugarcane Factory.
  Method
  The results of the factory energy auditing indicated that one of the proper methods to benefit from CMD is to replace the old boiler which has low efficiency with a new boiler. Pre-feasibility assessment of the environmental and economical aspects of implementing the project has been calculated using “Proform” software. It ran through three scenarios assuming the investment, installation, and maintenance costs; the new boiler consumption rate with higher efficiency and cost-effectiveness of replacing the new system with the old one having lower efficiency. Calculation was based on carbon credit value in global market.
  Results
  As results show in case if scenario C is applied, the Net Present Value (NPV) will equal 21,000,000 dollars and Internal Rate of Return (IRR) will become 39.18%. Carbon credit was considered 20 dollars based on the reduction of CO2 equivalent which was calculated by carbon supply and demand market for CERs of CDM projects that are sold and purchased in carbon exchange market. IRR is higher than 16% discount rate; consequently, it proves that implementing such a project is cost-effective. Provided that the new high efficient boiler is used, the emission of CO2 equivalent during implementing the project-25 years- will reduce to 763,353 ton equal to CO2 equivalent; furthermore, 13,607,000 GJ is saved on consumption of natural gas.
  Conclusion
  Considering the boilers with high energy consumption and low efficiency in this factory, the replacement of old boiler with the new one through CDM project is cost effective
  Keywords: Haft Tappeh Sugarcane Factory, Greenhouse Gases, Clean Development Mechanism (CDM), Techno, Economic, Environmental Assessment
 • Mohsen Saeedi, Mohammad Fakhari * Pages 47-57
  Background And Objective
  Heavy metals are naturally presented in different chemical bonds within sediment. Different factors affect metals bonding in sediment. One of those factors is changing in Redox potential. Redox potential may change under oxic/anoxic conditions in the bottom sediments.
  Method
  In the present study the effect of redox potential on fractionation and bonding of metals within Anzali international wetland bottom sediment is investigated.
  Findings: Sediment samples of Anzali wetland were aerated for one month and redox potential and pH was measured at 0, 1, 7, 21, and 28th days. Subsamples of sediments at mentioned days of experiments were taken and analyzed for Cu, Zn, Ni, and Cr for deferent chemical bonds using sequential extraction analysis.
  Discussion and
  Conclusion
  Results revealed that majority of Cu were presented in the sulfidic/organic bonds while Zn was associated with Fe/Mn oxides. Nickel and Cr were mostly associated in hard residual bonds. At the end of aeration process, with increasing redox potential, 8-23% of metals were released from sediments into dissolved phase. They mainly released from sulfide/organic bonds.
  Keywords: Heavy metals, Binding Forms, Redox Potential, Anzali Wetland
 • Azita Behbahaninia *, Ramin Salmasi Pages 59-69
  Background And Objective
  Arsenic pollution in Hashtrood city was reported. Primary experiments of the stream water samples showed several times concentrations than standard. Total Contents of heavy metal in the soils of polluted villages of Hashtrood city and determining the relationships of these metals and soil properties are the goals of this research.
  Method
  After field investigations and the soil sampling and analysis of soil physic-chemical properties and heavy metals, correlation coefficients and cluster analysis of data were determined.
  Findings: Cu with OC and Al, Cr, and Mn with clay percentages of soil samples had positive correlation. Five main clusters were determined with cluster analysis that were in agreement with correlation coefficients.
  Discussion and Counclusion: Low range of the soil pHs causes low correlation between soil heavy metals and pH. Selective adsorption of Cu by soil organic component is the reason of high correlation of this metal with soil organic matter. Positive correlations between clay and OC of the soil samples with some metals, indicate that these 2 soil components with metals fixing, reduce their release into environment. Other researches are necessary to determine geology and anthropogenic sources of these metals.
  Keywords: Heavy metals, Cluster analysis, Environment, soil properties
 • Zakaria Asadollahi, Saleh Yosefi, Majid Mohammady* Pages 71-82
  Background And Objective
  Forest roads are important components of forest management units and involving special roles in wood transporting and the other forest uses such as hunting, tourism, etc. One of the most important problems due to forest roads developing is increasing erosion of different forms of soils around roads, sediment yield resulting of vegetation destroy, ruining of soil structure, increasing run off velocity and instability of slope.
  Method
  In this research, sediment due to existence forest roads was estimated in a part of Experimental Forest Station of Tarbiat Modares University using of SEDMODEL and GIS. In this model effective factors consist of geology, road, slope, precipitation, vegetation cover and drainage network.
  Findings: Created erosion resulting of this road network was estimated about 1576.4 ton/year without considering SEDMODEL. This amount was estimated about 140.7 ton/year with considering SEDMODEL on basis distance of waterway.
  Discussion and
  Conclusion
  Results showed that the share of roads sediment yield is about 1.33 percent of watershed exit, but roads includes 0.017 percent of watershed areas. Paying attention to the covered areas by roads in watershed, the amounts of sediment yield is 78 equal of sediment yield average in watershed area.
  Keywords: Forest Roads, Sediment Yield, Geographical Information System (GIS), Erosion, SEDMODEL
 • Mohammad Beheshtian Ardakani *, Taghi Ebadi Pages 83-94
  Background And Objective
  Collection and treatment of landfill leaching is one of the most important challenges in the operation of municipal solid waste landfills. Since the most parts of Iran, due to the arid and semi-arid climate, are faced with the limited water resources, the study of landfill leaching-contaminated groundwater remediation is also very important.
  In recent decades, extensive work has been done regarding the development and implementation of permeable reactive barriers (PRBs) but application of this method needs more investigations for landfill leaching-contaminated groundwater remediation. For this purpose, the groundwater remediation method by permeable reactive barriers was investigated in this paper. In addition, the granular activated carbon and natural zeolite were studied as a common media for the removal of organic pollutants in water.
  Method
  For the experiment, leaching-contaminated water with a COD of 690, 1910 and 3100 (mg/l) was passed from the experimental model of permeable reactive barrier, filled with washed sand, granular activated carbon and natural zeolite, and COD removal rate was calculated in each condition.
  Findings: The highest COD removal was obtained by granular activated carbon and the best performance was in the 690 (mg/l) concentration pollutants. Also, significant differences were not observed in the rate of COD removal efficiency by zeolite compare to sand.
  Discussion and
  Conclusions
  Therefore, in order to optimize the use of reactive media, the system must be arranged with layers of zeolite and activated carbon respectively and in a suitable distance from pollution source so that removal of pollutants by the soil can be used in addition to the proper removal of pollutants by each layer.
  Keywords: Permeable Reactive Barrier, Groundwater, Landfill Leachate, Zeolite, Activated Carbon
 • Mehrdad Zarafshar, Moslem Akbarinia *, Ali Sattarian, Hemed Yousefzade, Mehdy Taieby Pages 95-106
  Background And Objective
  Increasing of degradation process in Chestnut (Castanea Sativa) pure stands as reserved forest in west of Hyrcanian forest led to genetic erosion of the stand. Understanding of ecological demands of plant species is necessary for their management and conservation. So we investigated on leaf morphologic characteristics of chestnut in response to different light regimes.
  Method
  For this purpose 60 trees of natural stands around of Ebrahim Emamzade (in Shaft city located in Guilan province) were selected. Ten leaves (40 leaves from every tree) randomly were selected from four aspects of trees (north, south, east and west). These leaves were imposed by different light regimes. Some of the parameters such as lamina length, lamina width, distance from leaf base to the leaf maximum width, petiole length, nerves (counted variable), teeth (counted variable), leaf tooth width, leaf tooth length, tooth distance and tooth index were measured and analyzed after calculating the plasticity for each character in four aspects.
  Findings: The plasticity values showed that there is no significant differences among four aspects of crown. The results indicated that plasticity of all studied characters is so low while the most value of C.V was belonged to leaf limb width (4.04%).
  Discussion and
  Conclusion
  The results of ANOVA showed that all studied parameters had no significant differences between surveyed aspects except distance from leaf corner to the most leaf limb width. Our finding confirmed that morphologic characters of Castanea sativa leaf has low flexibility in response to light conditions. We suggest that study of other ecological demands are necessary for presentation of accurate guidelines to forest managers.
  Keywords: Castanea Sativa, Plasticity, Light Regime, Leaf Morphologic
 • Mohammad Ali Afshar Kazemi, Leila Eftekhar *, Ghasem Ali Omrani Pages 107-126
  Introduction
  The waste generation is the product of different human activities that have been transformed because of the change of life style and multilateral development. By progression in science and technology, waste management has been reviewed scientifically. Within the eight branches of functional elements of municipal solid waste management system, generation, collection and transportation have especial importance. The significance of waste generation is due to being the first loop in the chain of recycling and reducing production is the base of comprehensive solid waste management pyramid .Otherwise the greatest part of costs for managing solid waste systems relates to collection and transportation of wastes.
  Materials and Method
  In this paper we described municipal solid waste management system and dynamic modeling methodology. After that we reviewed the literature research about dynamic modeling of municipal solid waste management systems. In the next step, we illustrated a dynamic model for generation, collection and transportation of wastes in the city of Tehran. Then we analyzed the findings from the base run of model and examined that with validation tests to gain accredited model.
  Result&
  Discussion
  After achieving a valid model the improved scenario have been built based on 3R techniques and policy and sensitivity analysis. In Tehran city, emphasis on reducing production and decreasing of per capita waste generation, awaken citizens and officials on necessity of separation wet and dry wastes in era and Effort to improving the performance of Dry waste separation plan are the best options to manage generation ,collection and transportation wastes subsystems .
  Keywords: Municipal Solid Waste, Tehran City, Valuable Dry Waste, Dynamic Modeling
 • Asghar Fallah *, Yahya Kooch, Ali Akbar Rostaghi Pages 127-143
  Background And Objective
  Afforestation stand of Ghapan region (with 232 ha-1 area) was selected for investigation of quantitative and qualitative characteristics of Pinus brutia ten.
  Method
  Three altitude classes (200-400, 400-600 and 600-800m) were classified and number of 30 sample plots (with 400m2 area) were selected by using of random – systematically method in every classes. Some of quantitative and qualitative characteristics were recorded in every sample plots. Also, three soil profiles (A and B horizons) were excavated in every three altitude classes for investigation of soil properties.
  Findings: Results of this research showed that mean D.B.H and height was similar to normal distribution. Volume of high class (600-800m) was estimated more than the other two classes. Qualitative characteristics showed that plummet of stem, stem without branch, fresh of crown were climbing as crown symmetry and stem curvature were reducing with increase of altitude. Multi branch and stem healthy don’t show regular changes in relation to altitude changes. Soil studies showed no significant different in relation with altitude changes.
  Discussion and Counclusion: The final result shows that pinus brutia ten stands with the best quality and quantity and it is visible in high altitudes.
  Keywords: Pinus brutia Ten, Altitude, Soil, Quantitative, Qualitative Characteristics of Stand
 • Parisa Tahoori, Mohammad Reza Parvin* Pages 145-161
  The soil is an earth's limited natural resource and considered as the most important part of environment after water and air.
  The special roles of soil in climate change, land degradation, food security and ecosystems are respectively subjects to UN Convention on Climate Change, UN Convention on Combating Desertification and the Convention on Biological Diversity as binding sources of international environmental law.
  In order to study present or future opportunities and challenges in the field of soil conservation in international environmental law, and to explore required principles for elaborating an effective special legal system for sustainable use of soil, in this paper has been compared and analyzed binding/non-binding treaties related to natural resources conservation in global or regional levels.
  Implemented studies within international environmental law instruments show that different approaches adopted on soil conservation and lack of integrity in its` required actions, have caused non-efficiency of the present instruments to preserve and sustainable use of soil with regards to all specific characteristics and functions. Therefore, establishing a comprehensive and special international legal system for conservation, management and sustainable use of soil seems to be necessary.
  Keywords: Soil conservation, Sustainable use of soil, biodiversity, International environmental law
 • Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi, Fariba Moshirpour* Pages 163-175
  The purpose of this paper is expressing causes of development for legal environmental rules confronting with hazardous elements which endanger safety of human environment and consequently of its life. International environment law although has a very short time existence and constitute as a young branch of international law, but it has been able confronting to serious challenges of many branches of international legal system such as human rights and international economic law.
  Finally, International environment law apparently has had an essential role in developing the law of international responsibility.
  Propounding titles i.e. objective liability, liability arising out of non-prohibited acts in international law and etc. has been to some extent stemming from traces of international environment law on the system of international responsibility.
  Keywords: International Responsibility, Damage, International Law Negligence
 • Saeed Shafiei Sabet *, Mohammadreza Imanpour, Bagher Aminian Fatideh, Saeed Gorgin Pages 177-189
  Background And Objective
  Studies were conducted on the changes occurring in the ovaries of adult female Kutum, (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) in Bandar-e Kiashahr in Southwestern of Caspian Sea during a yearly cycle (between two spawning period) from October 2007 to May 2008. No abnormalities or pathological changes in the ovarian or body of the investigated fish were detected. The aims of this study were confirm to timing, frequency and duration of the spawning period, monitor changes in the gonado-somatic index(GSI), relate (GSI) to the histological characteristics of the ovaries and describe the stages of Kutum oocyte and ovarian development.
  Method
  64 kutum specimens caught and after separation to assess biological parameters such as length, body weight, gonad weight and sexual maturity stages, were measured and recorded. Gonad samples were taken monthly from the females stained with H&E stain and Samples were studied by light microscope. Different stages of oocyte development (nucleus changes, oocyte diameter and forming of yolk vesicle, yolk granules and lipid droplets) were surveyed.
  Findings: Gradual trend of Gonadosomatic index in kutum during biopsy showed that Gonadosomatic index (GSI) began to gradual increase in March and reached the highest value (29.47±4.2) significantly in April and then suddenly drop in early may.
  Discussion and
  Conclusion
  According to the results gonad development of Kutum was synchronous group. Four maturity stages were observed during our study that included: Maturing virgin (II), Developing (III), Gravid (IV) and Spawning (V).
  Keywords: ovaries, seasonal spawning, kutum, badare, kiashahr
 • Negin Nasseh, Behnam Barikbin, Lobat Taghavi *, Alireza Harifi Pages 191-206
  Background And Objective
  The discharge of industrial effluents containing hexavalent Chromium into the environment can be very harmful to living things. Therefore, prior to this discharge into the environment, hexavalent Chromium should be removed from contaminated water and especially from wastewaters. This study aimed to analyze the effects of removal of hexavalent Chromium using derived carbon from almond green hulls.
  Method
  In the present study, derived carbon from almond green hulls of zonal district of South Khorasan (Birjand) were used to remove hexavalent Chromium from Synthetic wastewater while contact time, density, PH, absorbent dosage and temperature were changed. Batch tests were discontinuously performed on Shaker. At the end, to assess hexavalent Chromium, Spectrophotometer UV / VIS Spectrometer T80 at 540 nm wavelength was used.
  Findings: The findings of the present study revealed that hexavalent Chromium removal was highly dependent on PH. Most of the results showed high removal at PH=2. Furthermore, it was found that as the absorbent dose, contact time and temperatures were increased, removal percentage would increase as well. Surprisingly it was understood that because of limited space in the absorbents, when the initial hexavalent Chromium density was increased, the removal efficiency was decreased.
  Discussion and
  Conclusion
  Derived carbon from almond green hull and derived carbon, does efficiently remove hexavalent Chromium from industrial water wastes.
  Keywords: Heavy metals, Hexavalent Chromium, Bio absorption, Adsorption, Wastewater
 • Mohsen Goodarzi, Nafise Haghtalab *, Mohammad Hadi Mahdinia Pages 207-219
  Background And Objective
  Increasing industrial activities in and around cities causes many environmental problems and threatens human health. These days, one of the main problems with cities results from urban fringe industrial activities in these areas. This issue can be seen especially in big cities, so that naturally efficient landscapes can be seen only a long distance from these cities. The main problems in such areas are pollution, landscape fragmentation, land structure deformation, and decrease in natural mechanisms.
  Method
  In order to come up with solutions to these problems, some strategies, policies and practices are required. In this regard, landscape planning and design can play an important role. Using the concept of ecology in industrial development has generated the concept of industrial ecosystem based on natural ecosystem patterns and processes. Following this analogy, the conceptual strategies of an eco-industrial network, which is an organized form of the industrial ecosystem, can greatly help us to overcome these problems.
  Findings: This research investigates the concepts of industrial ecology and eco-industrial networks and applies those concepts to the environmental rehabilitation of an existing industrial area in northwestern industrial area of Mashhad and Chenaran Industrial state.
  Results And Discussion
  In this regard, we have tried to consider this concept in various scales of landscape. Finally, using conceptual plans, strategies for improving the quality of landscape and environment in this area have been provided.
  Keywords: eco, industrial parks, Eco, industrial Network, industrial landscape, environmental improvement