فهرست مطالب

توسعه آموزش در علوم پزشکی - سال نهم شماره 23 (پاییز 1395)
 • سال نهم شماره 23 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پرویز ترک زبان، مهدی کدخدازاده، سپیده سیدزاده صابونچی، علیرضا سلطانیان صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  در راستای ارایه ی خدمات، ارزیابی میزان موفقیت و مفید بودن روند آموزش و تعیین فاکتورهای موثر از عوامل مهم در تامین و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه می باشد . لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی یکی از بخش های آموزشی دانشکده دندانپزشکی در همدان در سال تحصیلی91-90 انجام شد .

  روش بررسی
  در مطالعه ی حاضر 28 دانشجوی سال آخر دانشکده ی دندانپزشکی همدان که واحد پریودنتولوژی 4 عملی را اخذ نموده بودند، شرکت داشتند و بر اساس چک لیست و پرسشنامه تعیین شده توسط گروه، مورد ارزیابی قرار گرفتند در انتها داده ها جمع آوری شده و با بهره گیری از آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
  یافته ها
  مطالعه ی حاضر نشان داد تحقق اهداف آموزشی در بخش پریودنتولوژی 6/3%در حد مطلوب و 7/60% در حد نسبتا مطلوب و7/35% در حد نا مطلوب بود.این میزان با متغیرهای جنسیت و سهمیه ورودی نیز ارتباط معنی داری نشان داد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش مشخص کردکه تحقق اهداف آموزشی بخش پریودنتولوژی به احتساب مجموع درجه مطلوب و نسبتا مطلوب به میزان3/64 % در حد خوب تحقق یافته است. برای ارتقای کیفیت آموزش خصوصا در مقاطع بالینی و عملی شناسایی ضعف های آموزشی و فاکتورهای دخیل می تواند بسیار کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی آموزشی، برنامه آموزشی، آموزش دندانپزشکی، دانشجوی دندانپزشکی
 • آرزو خواجه داد میر، ناصر ناستی زایی، عبدالوهاب پورقاز صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  اهمال کاری تحصیلی یکی از پدیده های شایع در بین دانشجویان است که می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نحوه ی مدیریت کلاس قرار بگیرد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی مدیریت کلاس با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون است. جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمه اول سال تحصیلی 95-1394 بود که به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای دردسترس تعداد 328 نفر از طریق دو پرسشنامه مدیریت کلاس محقق ساخته و اهمال کاری تحصیلی سواری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین مدیریت کلاس (346/0± 35/3)، طراحی و سازماندهی (452/0± 49/3)، رهبری (422/0± 58/3)، نظارت و کنترل (48/0± 42/3)، ارزشیابی (708/0± 92/2)، اهمال کاری تحصیلی (169/1± 05/2) بود. مقدار ضریب همبستگی مدیریت کلاس و مولفه های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل، ارزشیابی با اهمال کاری تحصیلی به ترتیب637/0-، 3/0-، 391/0-، 414/0-، 544/0- بود (01/0p<). بر اساس نتایج رگرسیون مولفه های مدیریت کلاس 5/41 درصد از اهمال کاری تحصیلی را تببین می کنند (01/0p<).
  نتیجه گیری
  اساتید دانشگاه با بهبود مهارت های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل و ارزشیابی می توانند کلاس درس خود را به طور موثر و کارآمدی مدیریت کنند که پیامد آن کاهش میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت کلاس، طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل، ارزشیابی، اهمال کاری تحصیلی
 • سمیه زیار، نادر ممتازمنش، سلیمان احمدی، علیرضا ابدی، فرزانه احمدی صفحات 20-30
  زمینه و هدف
  مهم ترین عامل موثر برموفقیت درهرسازمانی،نیروی انسانی آن سازمان می باشد.نیروی انسانی که با قوه ی خلاقیت، ابتکار،ایمان وتعهد خود،تاثیر به سزایی درعملکرد سازمان دارد.اعضای هیات علمی دانشگاه ها از ارکان اصلی نیروی انسانی بوده و با تاثیر برپیشرفت جایگاه علمی دانشگاه ها سبب پیشرفت درجوامع می گردند.دراین راستا،توجه به عوامل انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بهره وری هرچه بیشتر دانشگاه ها کمک بسیاری می کند. تعیین عوامل موثر برانگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس تئوری انگیزشی دوعاملی هرزبرگ هدف این مطالعه بود.
  روش بررسی
  دریک مطالعه ی مقطعی توصیفی به بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با نمونه ای برابر137نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه،( 10درصد از جامعه ی آماری)به طورتصادفی ومتناسب با حجم وجنسیت اعضا در12دانشکده ی دانشگاه پرداخته شد.ابزارمورد استفاده پرسشنامه ای حاوی40عامل در11حیطه از عوامل موثربیرونی و موثر درونی انگیزش شغلی مبتنی بر نظریه دو عاملی هرزبرگ بود.پایایی و روایی آن در بسیاری از مطالعات محاسبه شده است. همچنین پایایی در مطالعه ی مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 86%،مجددا مورد تایید قرار گرفت.داده ها پس از جمع آوری با استفاده ازضرب همبستگی گاما وآزمون کی دو وتحلیل رگرسیون لجستیک با نرم افزاراس پی اس16مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  عوامل موثردرونی اهمیت بیشتری نسبت به عوامل موثر بیرونی داشتند.درافراد جوان تر اهمیت عوامل موثردرونی نسبت بالاتری داشت.عوامل موثربیرونی درافراد مسن تر از اهمیت بالاتری برخوردار بود.سه حیطه ی ماهیت کار،پیشرفت و توسعه ی شغلی و موقعیت شغلی نیز بالاترین اهمیت را دربین حیطه های عوامل موثر درونی دارا بودند.دو حیطه ی امنیت شغلی وارتباط با دیگران بالاترین اهمیت را در بین حیطه های عوامل موثربیرونی داشتند.اهمیت دو حیطه ی ارزش های اخلاقی- اعتقادی وعدالت که از حیطه های تئوری دوعاملی انگیزش شغلی هرزبرگ نبوده است ولی از نتایج بدست آمده ازآخرین سوال پرسش نامه وجود این دوعامل با اهمیت بود.
  نتیجه گیری
  فراهم نمودن محیط کاری مناسب با توجه به مرتبه ی علمی اعضای هیات علمی توام با امنیت شغلی واحترام به ارزش های اخلاقی،رفع موانع و مشکلات استخدامی،بهبود ماهیت کاربا توجه به سن وسابقه ی کارآموزشی افراد و ارایه ی حقوق و دستمزد برمبنای توانایی وعملکرد،عدالت،قدردانی شایسته،ارتباطات مناسب،تنظیم آیین نامه های ارتقای شغلی مناسب موجبات انگیزش شغلی اعضای هیات علمی بوده که سبب می گردد احساس تعهد بیشتری نسبت به انجام وظایف محوله داشته باشند ورضایت بخشی ازکاراحساس کنند.
  کلیدواژگان: انگیزش، عضو هیئت علمی، عوامل موثر بیرونی، عوامل موثر درونی، تئوری دو عاملی هرزبرگ
 • عبدالرضا گبلاوند، محمد شوریابی، بهناز شاهزاده صفحات 31-41
  زمینه و هدف
  آموزش رعایت ملاحظات دندانپزشکی بیماری های سیستمیک به دانشجویان دندانپزشکی از مباحث مهم درسی آن ها به شمار می رود. لذا این مطالعه اثر نرم افزار آموزشی موبایل DMOTMC طراحی شده توسط پژوهشگران را در ارتقائ میزان آگاهی دانشجویان در زمینه ی ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک بررسی کرده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی(پیش آزمون و پس آزمون)، از بین دانشجویان دو سال آخر سال تحصیلی 95-94 رشته ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 60 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس به گروه مداخله نرم افزار آموزشی موبایل ارایه شد و 30 روز بعد از آن ، آزمون های جداگانه ای گرفته شد و نمره ی آن ها با دانشجویان گروه کنترل که از نرم افزار استفاده نکرده بودند، مقایسه گردید. اطلاعات توسط نرم افزارSPSS V21 و با آزمون رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات آگاهی در دانشجویان گروه مداخله قبل و بعد از ارایه ی نرم افزار افزایش پیدا کرده و معنادار بود (05/ <0 P). همچنین تفاوت میانگین نمرات اگاهی بعد از مداخله بین گروه مداخله و کنترل نیز معنادار بوده است(05/ <0 P). براساس آزمون رگرسیون، سن، جنس و ترم تحصیلی تاثیری بر تغییرات نمره ی قبل و بعد از مداخله نداشت.
  نتیجه گیری
  گوشی های هوشمند می توانند در راستای اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گیرند، گرچه این تکنولوژی هنوز بشکل رسمی در برنامه های درسی گنجانده نشده ولی نمایانگر فرصتی است تا به دانشجویان امکان استفاده از روش های متنوع یادگیری را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، نرم افزارآموزشی، موبایل، دندانپزشکی، بیماران سیستمیک
 • یحیی صفری، حبیبه مسکینی، اکبر نصرتی، شهلا صفری صفحات 42-50
  زمینه و هدف
  یادگیری مستلزم استفاده از فرآیندهای فراشناختی است، و فراشناخت هم با مهارت های حل مساله ارتباط دارد. مطالعه ی حاضر با هدف ارتقای سطح مهارت های حل مساله دانشجویان با استفاده از آموزش مبتنی بر پردازش فراشناخت انجام شد.
  روش بررسی
  برای یک مطالعه شبه آزمایشی، تعداد40 نفر (20نفر گروه مداخله و 20 نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب، و سپس به طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. برای گروه مداخله، مهارت های حل مساله به روش آموزشی مبتنی بر فراشناخت، و برای گروه کنترل به روش متداول، اجرا شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مهارت حل مساله هیپنر (1988) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمونt و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS V. 18، انجام شد.
  یافته ها
  میانگن کل نمرات مهارت های حل مساله دانشجویان گروه آزمایش (90/151) در پس آزمون از میانگین گروه گواه (65 /101) بیشتر بود(0001/0P<). این تفاوت برای مهارت های حل مساله و مولفه های آن( اعتماد به حل مساله، سبک گرایش- اجتناب از فعالیت های حل مساله و کنترل شخصی رفتار و هیجانات خود حین حل مساله) معنا دار گردید (0001/0 P<). تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات دانشجویان از نظر جنسیت و نوع رشته ی تحصیلی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت آموزش مبتنی بر پردازش فراشناختی بر عملکرد حل مساله دانشجویان، آموزش این راهبرد ها به دانشجویان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، مهارت حل مساله، آموزش فرا شناخت، دانشجویان علوم پزشکی
 • رضا عمید، مهدی کدخدازاده، مهدیه میراخوری، شیرین شیدفر، زهرا نسبی، محمدتقی باغانی صفحات 51-63
  زمینه و هدف
  شناخت مسایل و مشکلات و نگرش دستیاران تخصصی در مورد رشته ی تحصیلی خود به منظور برنامه ریزی در رفع آن ها و بهبود وضعیت از مهم ترین اهداف نظام آموزش عالی کشور می باشد که با وجود سال ها تجربه ی آموزشی و دانشگاهی در کشور همچنان کمبود اطلاعات در این زمینه احساس می شود. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی نگرش دستیاران رشته های مختلف تخصصی دندانپزشکی نسبت به موقعیت و آینده شغلی خود بود.
  روش بررسی
  این مطالعه ی مقطعی بر روی تعدادی از دستیاران تخصصی شاغل به تحصیل در دانشکده ی دندانپزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر تهیه و روایی و پایایی آن بررسی گردید. عوامل موثر بر نگرش دستیاران تخصصی نسبت به موقعیت شغلی در سه حیطه ی رشته ی تحصیلی، دانشکده محل تحصیل و جایگاه دندانپزشکان جمع آوری و میانگین نمرات گزینه ها در 21 سوال به عنوان نمره ی نگرش دستیاران تخصصی تلقی می گردید و میانگین امتیاز کل سوالات پاسخ داده شده پرسشنامه ها، از 1 تا 4 تقسیم بندی و با کمک نرم افزار spss16 تجزیه و تحلیل و از روش های آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره ی نگرش دستیاران تخصصی در دانشکده ی دندانپزشکی شهید بهشتی 3/0±62/2 به دست آمد (نسبتا راضی) که اندکی بیشتر از نمره ی 5/2 یا نصف میانگین نمره ی امتیاز کل سوالات پرسشنامه بود .
  نتیجه گیری
  نگرانی جدی دستیاران در مورد آینده ی شغلی است که نیازمند توجه به عوامل فرهنگی و تجاری خاص خود است.
  کلیدواژگان: نگرش، آموزش، پزشکی، دندانپزشکی، آینده شغلی
 • فیروز محمودی، زینب چراغی صفحات 64-73
  زمینه و هدف
  گسترش سریع دانش و اطلاعات، گسیختگی و پراکندگی بخش های گوناگون برنامه درسی سنتی، ارتباط کمتر آن با جهان واقعی یادگیرندگان موجب توجه هر چه بیشتر به مقوله تلفیق برنامه های درسی شده است. هدف این پژوهش مقایسه دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه تبریز در گام های تلفیق بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه ی اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه تبریز به تعداد 650 نفر و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 324 نفر بود. براساس جدول مورگان، 242 نفر از اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه تبریز و 177 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تبریز به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته گردآوری شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22و با استفاده از شاخص های پراکندگی و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز در گام های آگاهی، هماهنگ سازی، لانه ای، چندرشته ای و بین رشته ای تفاوت معنادار وجود دارد. میانگین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در گام های ذکر شده بیشتر بود. اما در گام های جداسازی، هماهنگ سازی زمانی، به اشتراک گذاری، همبستگی، مکمل، فرارشته ای بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به گام های آگاهی، هماهنگ سازی، لانه ای، چندرشته ای، و بین رشته ای توجه بیشتری دارند. بنابراین در برنامه های درسی رشته های پزشکی میزان توجه به تلفیق بیشتر است، که این امر می تواند ناشی از ماهیت دروس رشته ی علوم پزشکی باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ی درسی، تلفیق در برنامه های درسی، نردبان تلفیق هاردن، تلفیق در آموزش پزشکی
 • سعید مشتاقی، محمد افضل زاده صفحات 74-82
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی کاربردپذیری نظریه ی راسل و پتری (1992) در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر مبنای سیاهه سنجش اثربخشی یادگیری دانشگاهی (CLEI) بود.
  روش بررسی
  این مطالعه همبستگی روی 245 دانشجوی (136 زن و 109 مرد) دانشگاه علوم پزشکی دزفول که به روش تصادفی انتخاب شدند، صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از نسخه سوم ابزار CLEI استفاده شد. میانگین نمره ی درسی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از نرم افزار SPSS 18 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین عوامل ششگانه موثر در یادگیری دانشگاهی با پیشرفت درسی دانشجویان رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد؛ به علاوه، از میان عوامل مورد سنجش، عامل خودکارآمدی تحصیلی و سازماندهی و توجه در مطالعه بیشترین توان تبیین پیشرفت درسی را دارند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه بر اهمیت بررسی عوامل مختلف بر مبنای مدل راسل و پتری و تاثیر آن بر متغیرهای تحصیلی تاکید داشت.
  کلیدواژگان: یادگیری دانشگاهی، مدل راسل و پتری، ابزار CLEI
 • مهدی محمدی، رضا ناصری جهرمی، زینب مختاری، اطهر راسخ جهرمی، علیرضا عابدی، راحیل ناصری جهرمی صفحات 83-89
  زمینه و هدف
  پرستاری یکی از مشاغل حوزه سلامت است که علاوه بر ارایه ی خدمات درمانی، به آموزش مداوم نیاز دارند تا علاوه بر بهسازی فردی، از آخرین دستاوردهای علم پزشکی نیز آگاه شوند. هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی عوامل موثر بر انتقال یادگیری دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاری به محیط کار بر اساس مدل انتقالی هالتون بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، مطالعه ای از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه ی آماری شامل تمامی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1394و معیار ورود به پژوهش، شرکت در دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت بود. به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 95 نفر از پرستاران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی سیستم انتقال یادگیری مبتنی بر مدل هالتون بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین نمونه های مطالعه توزیع گردید. با استفاده از روش های آمار استنباطی و نرم افزار SPSS21 داده ها تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار عوامل فردی 78/0 ± 80/2، عوامل سازمانی 66/0 ± 68/2 و عوامل آموزشی 54/1 ± 74/2 بوده است. نتایج نشان داد که عوامل فردی، سازمانی و آموزشی موثر بر انتقال یادگیری دوره های آموزش ضمن خدمت به محیط کار از دیدگاه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سطح متوسط بیشتر اما از سطح مطلوب کمتر می باشند. همچنین مشخص گردید که عامل موثر غالب از دید آنان عامل فردی می باشد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  باید با توجه ویژه به اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت پرستاران و ایجاد انگیزش، زمینه ی انتقال آموخته های آنان را به محیط کار فراهم نمود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، انتقال یادگیری، آموزش ضمن خدمت، مدل انتقالی هالتون
 • زهرا مسلمی، مهین قمی، سید داود محمدی صفحات 90-101
  زمینه و هدف
  تفکرانتقادی یکی از اهداف آموزش عالی و مولفه ای کلیدی در سلامت روان دانشجویان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی مهارت های تفکرانتقادی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1394، نمونه ای شامل 303 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه مهارت های تفکرانتقادی کالیفرنیا فرم(ب) و سلامت روان GHQ-28 جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره ی مهارت های تفکرانتقادی در بین دانشجویان این دانشگاه (15/3±84/9) و در حد ضعیف بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های تفکرانتقادی با سلامت روان(039/0- =r ؛ 702/0 =p) و پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود نداشت (081/0 =r ؛ 284/0 =p). همچنین بین نمره ی سلامت روان با پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری مشاهده نشد(150/0- =r ؛ 141/0 =p). نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین نمره ی مهارت های تفکرانتقادی و سلامت روان دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p). در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های سلامت روان و پیشرفت تحصیلی قادر به پیش بینی مهارت های تفکرانتقادی نبودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه تقویت تفکر انتقادی در روش های یادگیری و تقویت آن در دانشجویان می تواند باعث پیشرفت در یادگیری مهارت ها و عوامل اثرگذار بر یادگیری آنها باشد. بنابراین می توان با اصلاح و فراهم آوردن فرآیند و شیوه های مناسب آموزشی در ایجاد تفکر انتقادی در دانشجویان نقش بسزایی را ایفا کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های تفکرانتقادی، سلامت روان، پیشرفت تحصیلی
 • مهین نادری فر، فرشته قلجایی، عالیه جلال الدینی، نسرین رضایی، علیرضا سالار صفحات 102-111
  زمینه و هدف
  گسترش دانش و اطلاعات مفهوم آموزش را معنایی تازه بخشیده است. از مهم ترین دلایل برای استفاده از آموزش الکترونیکی در نظام آموزش پزشکی این است که یادگیری را برعهده یادگیرنده میگذارد. این روش برنامه های آموزش انفرادی را تسهیل می کنند. در این مقاله سعی شده است در مورد چالش ها و راه حل های توسعه ی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی بحث شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به صورت مروری بر متون و با استفاده از شبکه جهان گستر انجام شده است. از بانک های اطلاعاتی Medline ،Ovid ،ProQuest، PubMed و از کلید واژه های «آموزش الکترونیکی، چالش های آموزشی و آموزش علوم پزشکی» به زبان های فارسی و انگلیسی استفاده شد. از تعداد 80 مقاله یافت شده، 30 مقاله که مربوط به موضوع مورد نظر بود انتخاب شدند.
  یافته ها
  تحقیقات نشان می دهند که آموزش الکترونیکی در کنار مزایا و کاربردهای وسیعی که دارد؛ چالش هایی از جمله عدم اجرای آن از سوی اساتید به دلیل بی اطلاعی از کارکرد آن،کم رنگ شدن نقش معلم، نداشتن تخصص استفاده از آن، ترس از استفاده از آن، اعتقادات فرهنگی خاص و وجود منابع ناکافی را می توان ذکر کرد.
  نتیجه گیری
  لازمه موفقیت در اجرای آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی برقراری زیر ساخت ها و استاندارد است. با توجه به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مقایسه با دانشگاه های دیگر جهان تجربه ی کمتری دارند. پیشنهاد می گردد با استفاده از تجارب کشورهای سرآمد مناسب ترین روش آموزش الکترونیکی انتخاب شود. همچنین تشکیل کارگاه هایی در این زمینه کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، چالش های آموزشی، آموزش علوم پزشکی
 • سعید واقعی، اعظم سالارحاجی، حسین کریمی مونقی، سید علیرضا سعادت جو، آزاده بانژاد صفحات 112-121
  زمینه و هدف
  باتوجه به غیرقابل پیش بینی بودن وقایع در محیط روانپزشکی و جایگزین شدن تجارب معمول بالینی با تکالیفی از جمله ارتباط درمانی با مددجویان، به کارگیری روش های نوین سنجش در این محیط ها بدون در نظر گرفتن میزان پذیرش و رضایتمندی دانشجویان امکان پذیر نخواهد بود. تعیین تاثیر به کارگیری پورت فولیو بر میزان رضایتمندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری در کارآموزی روان هدف این مطالعه بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 60 نفر از دانشجویان ترم چهار پرستاری که در حال گذراندن کارآموزی روان در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد (تابستان 1394) بودند؛ به طور غیرتصادفی در دو گروه پورت فولیو (ارزشیابی پورت فولیو) و اهداف آموزشی (روش معمول ارزشیابی) مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله، اهداف آموزشی برای دو گروه یکسان سازی شده بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان و آزمون کتبی – عملکردی (پیشرفت تحصیلی) بود؛ که در پایان کارآموزی اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 5/11 و آزمون های آماری تی- مستقل، دقیق فیشر و مجذور کای انجام شد.
  یافته ها
  6/51% درصد (31 نفر)دانشجویان مورد مطالعه مذکر و 3/48% درصد (29 نفر) آنها مونث بودند. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که از نظر میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان، بین گروه پورت فولیو (5/2 ± 3/34) و اهداف آموزشی(2/4 ± 5/30) تفاوت آماری معنادار وجود داشت(001/0>p)؛ همچنین از نظرمیانگین نمره ی پیشرفت تحصیلی بین گروه پورت فولیو (7/14±8/61) و اهداف آموزشی (2/14±0/53) نیز، تفاوت آماری معناداری وجود داشت (02/0p= ).
  نتیجه گیری
  به کارگیری پورت فولیو در آموزش می تواند موجب افزایش رضایتمندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری در کارآموزی روان شود. لذا، توصیه می شود که مربیان پرستاری از آن جهت سنجش بالینی دانشجویان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: پورت فولیو، ارزشیابی بالینی، رضایتمندی، دانشجوی پرستاری، کارآموزی بالینی
 • مجید خادم رضاییان، فرناز زاهدی اول، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی صفحات 122-129
  مقدمه
  توجه زیادی به آموزش دانشجویان دوره عمومی در برخی نقاط جهان شده است. نکته فراموش شده در خصوص مدرسی علوم پایه است. هدف مطالعه حاضر بررسی نظرات دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در خصوص آموزش علوم پایه به وسیله مدرسین با زمینه پزشکی است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 205 دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی شاغل به تحصیل در مقطع علوم پایه (دروس میکروبیولوژی و بیوشیمی) در مشهد در سال 93 انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری گردید و توسط نرم افزار SPSS نسخه 5/11 آنالیز گردید. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نطر گرفته شد.
  نتایج
  در مجموع 120 دانشجوی پزشکی (4/71 %) و 48 دانشجوی دندانپزشکی (6/28 %) پرسشنامه های تکمیل شده ار ارجاع دادند. نیاز به استفاده از مدرسین با مدرک MD-PhD و تاکید آنها بر مسائل مهم بالاترین نمرات را دریافت کردند (به ترتیب 7/0±1/4 و 7/2±2/4). تفاوتی نیز در جنسیت یا رشته وجود نداشت. امتیاز آموزش کلی و امتیاز آموزش بالینی در دو رشته تفاوتی نداشتند. هرچند، ترجیح برای ندریس بالینی در خانم ها بیشتر بود. (p=0.02)
  نتیجه گیری
  این مطالعه ترجیح دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی را برای مدرسین MD-PhD نشان داد. این مساله می تواند ناشی از در نطر گرفتن جنبه های بالینی حین تدریس باشد.
  کلیدواژگان: پزشکی، دندانپزشکی، آموزش، علوم پایه
|
 • Parviz Torkzaban, Mahdi Kadkhodazadeh, Sepideh Seyedzadeh Sabounchi, Alireza Soltanian Pages 1-9
  Background And Objective
  Periodical evaluation of educational curriculum is of great importance for knowing the strength and weakness and thus achieving success in education. Therefore the aim of this study was to evaluate educational objective achievement and related factors in senior students of the periodontolgy department of dental school of Hamedan university of medical sciences in the year 2011-12.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 28 senior students attending the periodontology department participated in the study and their theoretical and practical knowledge were evaluated based on prepared check list and questionnaire. Data were collected and analyzed using Fisher’s exact test.
  Results
  According to the results the educational objective achievement by senior students of the periodontology ward were desirable by %3.6 , almost desirable by %60.7 and non desirable by %35.7. Achievement of educational objectives showed correlation with sex and admission allotment (P
  Conclusion
  This study showed that the educational objective achievement by senior students of the periodontolgy department with adding up desirable and almost desirable values was good by %64.3. Knowing the strength and weakness of the educational curriculum could be very useful for reaching the educational goals.
  Keywords: Educational assessment, Dental student, Curriculum, Dental education
 • Khajedadmir A., Nastiezaie N., Pourgaz A Pages 10-19
  Background And Objective
  Academic procrastination is one of the common phenomena among students that can be affected by several factors, including classroom management. This study aimed to investigate the relationship between classroom management and academic procrastination in graduate students in University of Sistan and Baluchistan.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive-correlation (regression). The study population was all graduate students of university of Sistan and Baluchestan in the first half of the academic year 2015-2016. By using stratified convenience sampling method, 328 students were selected and studied through applying two questionnaires of class management that were made by researchers and Savari’s academic procrastination questionnaire. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were used SPSS21 software.
  Results
  Mean score on designing and organizing (3/49±0/452), leadership (3/58±0/422), monitoring and control (3/42±0/48), evaluation (2/92±0/708), classroom management (3/35±0/346), academic procrastination (2/05±1/169) were. Correlation coefficients of designing and organizing, leadership, monitoring and control, evaluation, classroom management with academic procrastination were respectively -0/3,-0/391,-0/414,-0/544 and -0/637 (p
  Conclusion
  Faculty by improving designing and organizing, leadership, monitoring and control, evaluation skills, can be effectively and efficiently manage your classroom that it’s result will be reduction of student's academic procrastination.
  Keywords: Classroom management, Designing, organizing, Leadership, Monitoring, control, Evaluation, Academic procrastination
 • Ziar S., Momtazmanesh N., Ahmadi S., Abdi Ar, Ahmadi F Pages 20-30
  Background And Objective
  The most important factor for success in every organization,is its human resources.Human resources with the power of creativity,imagination,faith and commitment,a great impact on the performance ofthe organization.University of facultymembers is the main pillars of human resources and affects the development of universities to promote academic standing in their communities.In this regard,the roleofjob motivation facultymembers to further efficiencyhelps universities
  Materials And Methods
  To determine the effective factors in job motivation of Shaheed BeheshtiUniversity of Medical Sciences facultymembers based on Herzbergstwo factor motivation theory. In across-sectional study to evaluate the factors affecting job motivation in facultymembers of Shaheed BeheshtiUniversity of Medical Scienceswith a sample of137No,(10% of the population)in12faculties by random and proportional base on size and gender of facultymembers.The instrument used questionnaire containing40 of the11areas of external factors and an effective two-factor theory of Herzbergsmotivation-based job.Reliability and validity studies have been performed in many ways.The reliability of the pilot study withCronbach's alpha coefficientof %86,was approved again.After collecting data using gamma and correlation multipliers Ki-test and logistic regression analysis with softwareSPSSwas16.
  Results
  The internal factors were more important than external factors.The importance of internal factors were higher than in younger people. External factors were more important in older people.Three areas,nature of work,professional development and career is also the most importance in the areas of internal factors,respectively.Two areas of occupational safety and conection arethe most importance in the areasof external factors.The importance of moral values,faith and justice that two safety areas Herzbergstwo factor theory of job motivation were not there,but the results from the last questionnaire that these twofactors were important
  Conclusion
  Providing the perfect environment,according to members of academic rank job security and moral values,decreasing the problems of employment,where work is done dueto age andwork experience training individuals and providing a salary based on ability andperformance,justice,deserve appreciation,good communication,regulation of career paths lead to job motivation of faculty.
  Keywords: Motivation, Faculty, External factors, Internal factors, Herzberg's two, factor theory
 • Abdolreza Gilavand, Mohammad Shooriabi, Behnaz Shahzadeh Pages 31-41
  Background And Objective
  Dental students should learn how to deal with dental treatment of patients with systemic diseases and it is one of the most important issues in their curriculum. Accordingly, this study aimed to gauge the impact of application of researcher-made Mobile Educational Software (DMOTMC) in promoting students’ awareness on dental treatment of patients with systemic diseases.
  Materials And Methods
  In this (pre-test and post-test) semi experimental study by simple random method 60 people were selected from the last two years of dentistry students in educational year 2015-2016 of AJUMS, and were divided into two intervention and control groups randomly. Then a mobile educational software was offered to the intervention group, and 30 days later separate tests were conducted, and their scores were compared with the students’ scores of control group who did not use the software. Finally, the data were analyzed using regression test and SPSSV21.
  Results
  Average test scores of students in the study group before and after the using of application categorized as significant which shows the increase of their scores(P
  Conclusion
  The smart-phones can be used for educational purposes; although this technology has not been formally inserted in educational curriculum yet, it represents an opportunity to provide students the possibility of using various methods of learning.
  Keywords: Students, Educational Software, Mobile, Dentist, Systemic diseases
 • Yahya Safari, Habibeh Meskini, Akba Nosrati, Shahla Safari Pages 42-50
  Background And Objective
  studies have indicated that metacognitive strategies control and direct cognitive strategies. Thus, application of metacognitive and cognitive strategies together is essential for successful learning to happen. The present study was conducted to examine the effect of metacognitive-oriented instruction on development of problem solving skills in students of Kermanshah University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  this study was a quasi-experimental research with pretest/posttest and control group design. The study sample included the students of Kermanshah University of Medical Sciences (n=4283) in the academic year of 2013-2014. A total number of 40 students were selected through convenient sampling method as the study sample. The samples were randomly placed in experimental and control groups. For experimental group, problem solving skills were taught based on metacognitive strategies in 8 sessions, each session for 1 and half hours. For the control group, however, problem solving skills were taught through conventional teaching method. The instrument for data collection was Heppner’s (1988) problem solving inventory, with acceptable validity and reliability confirmed previously. Data were analyzed by descriptive statistics, mean and standard deviation, and the hypotheses were tested through t-test.
  Results
  the results of the posttest showed that the total mean of scores for problem solving skills in experimental group (99.75) was higher than that of control group (26.800) (p
  Conclusion
  Given the positive effect of metacognitive strategies on the students’ performance and the necessity of teaching metacognition for the sake of academic achievement, these strategies are recommended to be taught to students.
  Keywords: Metacognition, Problem, solving skill, Metacognition instruction, Medical students
 • Reza Amid, Mahdi Kadkhodazadeh, Mahdie Mirakhori, Shirin Shidfar, Zahra Nasabi, Mohammadtaghi Baghani Pages 51-63
  Background And Objective
  Taking back to many years ago, there are still some deficits in higher educational programs. one of the goals in every training system is to calculate baseline and updated information regarding demands and attitudes of post-graduate students to predict the probable shortcomings. This study was performed to evaluate the attitude of post-graduate dental students to their position and future.
  Materials And Methods
  This cross - sectional study was done on some Postgraduate students of Shahid Beheshti dental school. Data was collected through a questionnaire which was tested according to reliability and validity. The questionnaire included different questions about attitude to major, school, and the social credits of dentists, etc. Mean scores of selected answers to specific 21 questions determined the final score via a range of 1-4 for each answers. The data was analyzed with SPSS version 16 and descriptive statistics were used for analysis.
  Results
  The mean and SD score on the attitude of Postgraduate students was 2.62 ± 0.3 (partly satisfied) that was more than the half of the total points score (2.5).
  Conclusion
  post-graduate student concern seriously about future job that requires special attention is the cultural and commercial factors.
  Keywords: Attitude, Education, Medical, Dentistry, Career
 • Firooz Mahmoodi, Zeynab Cheraghi Pages 64-73
  Background And Objective
  The rapid expansion of knowledge and information, fragmentation and dispersion of various sectors of traditional Curricula, less connection with the real world of learners would pay more attention to the issue of integration in curricula. The aim of this study was to Comparing the viewpoints of academic staff of Tabriz University of Medical Sciences with the University of Tabriz about integration steps.
  Materials And Methods
  This study is descriptive -survey. The population of study were 650 academic staff employed of university of Tabriz and 324 members of the academic staff at the Tabriz University of Medical Sciences. The sample for study were randomly selected 242 academic staff from Tabriz University and 177 from Tabriz University of Medical Sciences based on Morag sampling Table. Data were collected using The researcher- made questionnaire. Data using descriptive statistics (Mean and Standard deviation indicators) and inferential statistics (MANOVA) through SPSS 22 were analyzed.
  Results
  MANOVA test Results showed that between the academic staff of Tabriz University of Medical Sciences and University of Tabriz on the steps of awareness, harmonization, nesting, multi-disciplinary and inter- disciplinary are a significant difference. the mean of academic staff of Tabriz University of Medical Sciences in the mentioned steps more than the mean of university of Tabriz’s of academic staff. Result showed the that between the academic staff of Tabriz University of Medical Sciences and University of Tabriz on the steps of Isolation, Temporal co-ordination, Sharing, Correlation, Complementary program and Trans-disciplinary are not a significant difference.
  Conclusion
  The results that the academic staff of Tabriz University of Medical Sciences than the academic staff of Tabriz University have been paying attention to steps of awareness, harmonization, nesting, multi-disciplinary and inter- disciplinary. Therefore, more attention to integration were in medical curricula, and that can be caused to the nature of the medical science curriculum.
  Keywords: Curriculum, Curriculum integration, Harden Integration Ladder, Integration in medical education
 • Saeed Moshtaghi, Mohammad Afzalzadeh Pages 74-82
  Background And Objective
  The aim of present study was to examine the applicability of Russel and Petrie theory in prediction of academic achievement by college learning effectiveness inventory (CLEI).
  Materials And Methods
  This correlation study was performed in Dezful University of Medical Sciences, on 245 students (136 men and 109 women), who were selected by random sampling method. Data was collected using the third version of CLEI. The mean scores of students were used as an index for academic achievement. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, multiple regression analyze using SPSS 18 software.
  Results
  The results indicated that six factors college learning effectiveness correlated positively with student's academic achievement. In addition, the factors assessed, according to the study of academic self-efficacy and organization and attention to study factors were strongest predictors of academic achievement.
  Conclusion
  Findings of the study emphasized the importance of investigating different factors on based of Russel and Petrie model, and their influence on academic variables.
  Keywords: College Learning, Russel, Petri Model, CLEI
 • Mohammadi M., Naseri Jahromi R., Mokhtari Z., Rasekh Jahahromi A., Abedi A., Naseri Jahromi R Pages 83-89
  Background of
  Objective
  Nursing is one of the health jobs. In addition to health care, need continuing education to individual development and aware of the latest medical science achievements. The main purpose of this study was an evaluation of effective factors on learning transfer of nursing on the job training courses into work environment based on Holton’s transfer model.
  Materials And Methods
  This was a descriptive- sectional study that the population was all of Jahrom University of medical sciences nurses. Passed on-the-job training courses in 2015 was inclusion criteria. Using random sampling method and Cocran formula 95 nurses were selected. Research instrument was learning transfer system inventory that distributed after validity and reliability calculation. Data analyzed by inferential statistical methods and SPSS21.
  Results
  The results showed that effective individual, organizational and educational factors on learning transfer of on-the-job training courses into work-environment from view point of Jahrom medical sciences university nurses were more than average level. Also showed that individual were dominant effective factor (P
  Conclusion
  With special attention to the nurse's on the job training courses effectiveness and motivation, provide learning transfer context into work environment.
  Keywords: Evaluation, Learning transfer, On, the, job training, Holton's transfer model
 • Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Seyed Davood Mohammadi Pages 90-101
  Background And Objective
  Critical thinking is one of the goals in higher education levels and a key element in student's mental health.This study aims to investigate the relationship between critical thinking skills with mental health and academic achievement on Qom University of Medical Sciences students.
  Materials And Methods
  In this descriptive­-correlation study in 1394,a sample of 303students in Qom University of Medical Sciences were selected through stratified random sampling method with considering gender.The data were collected through two standard questionnaires on critical thinking skills CCTST form(B) and mental health questionnaire of GHQ-28.Then the data were analyzed simultaneously using descriptive statistics methods, Pearson correlation and independent t-test, and multiple regression analysis.
  Results
  Students’ main score of critical thinking skills were(9/16 ± 3/15)which was interpreted as under average. The results of Pearson correlation test showed that There was no significant relationship between critical thinking skills with mental health(P=0/702, r=0/039)and academic achievement(P=0/284, r=0/081).There was also no significant relationship between mental health and academic achievement(P=0/141, r=-0/150).According to independent t-test results, there was no significant difference between male and female students’ average scores in critical thinking skills and mental health.But there was a significant difference between male and female students in academic achievement. Finally multiple regression analysis revealed that two state components of and mental health and academic achievement are not able to predict any critical thinking skills.
  Conclusion
  Considering that strengthen critical thinking in students and enhance learning methods can improve learning skills and factors affecting their learning Therefore, we can modify and provide process and appropriate educational practices played a significant role in developing critical thinking in students.
  Keywords: Critical thinking skills, Mental health, Academic achievement
 • Mahin Naderifar, Fereshteh Ghaljaie, Alia Jalalodini, Nasrin Rezaie, Alireza Salalr Pages 102-111
  Background And Objective
  Extention of knowledge and informations is given new meaning to the concept of education. One of The most important reasons for the use of e-learning in medical education are that learning done by the learner own. This method facilitates their Individualized education programs. This study introduced about the challenges and solutions for the achievement of e-learning in medical education.
  Materials And Methods
  This is a review article that was implemented a comprehensive review using the World Wide Web. The databases were used such as Medline, Ovid, ProQuest, and PubMed and by the key words “e-learning, educational challenges and medical education” in Persian and English languages. Of the 80 founded articles, 30 articles were chosen related to the objective.
  Results
  Researchs show that e-learning despite of advantages and wide applications have chalenges, including the lack of implementation by lecturer due to lack of knowledge of its functioning, the fading role of lecturer, lack of expertise in its application, fear of its application, special cultural beliefs and insufficient resources can be cited.
  Conclusion
  It is nessessory to be considerd to establish standards and substractures for achieving the implementation of e-learning in medical medical education. Beacause to inexperience of universities of medical sciences in Iran comparison with other universities in around the world, so suggested to use from experiences of the master countries. Also helding the workshops base e-learning can be effective.
  Keywords: E, learning, Educational challenges, Medical education
 • Mohammadi M., Naseri Jahromi R., Mokhtari Z., Rasekh Jahahromi A., Abedi A., Naseri Jahromi R Pages 112-121
  Background And Objective
  Due to the unpredictability of events in routine clinical psychiatry and replacing experience with assignments including therapeutic relationship with patients, Using of modern methods of measurement in this environment regardless of the student's acceptance and satisfaction is not possible.To determine the effect of portfolio applying on satisfaction and educational achievement of nursing students in psychiatry clerkship
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 60 nursing students who were spending psychiatry clerkship in Ebn-Sina psychiatric hospital in Mashhad (summer of 2015), were studied. They were allocated to two portfolio and educational goals (The usual method of evaluation) group non-randomly. Before the intervention, educational objective was the same for both groups. Data collection tools were include questionnaire of nursing students satisfaction and Writing – functional (educational achievement) test. Data analysis was performed by SPSS (11.5 version) software and the independent T-test, Fisher's exact test and chi-square tests.
  Results
  In this research, 51/7% (n = 31) participating nursing students were male and were 48/3% (n = 29) female. The independent t-test results shows a significant difference between the score mean of the nursing student satisfaction in the Portfolio (34/3 ± 2/5) and educational goals (30/5 ± 4/2) groups (p
  Conclusion
  Using of Portfolio in training can increase nursing student satisfaction and educational achievement. Therefore, it is recommended that nursing teachers use to assess in clinical education.
  Keywords: Clinical evaluation, Satisfaction, Nursing student, Clinical clerkship
 • Majid Khadem Rezaiyan, Farnaz Zahedi Avval, Kiarash Ghazvini, Masoud Youssefi Pages 122-129
  Background And Objective
  A growing concern has emerged that all is not completely well with undergraduate medical education in some parts of the world. An important neglected issue is about the basic science educators. We aimed to investigate the medical and dentistry student's viewpoints on basic science education by instructors with a background of medicine.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 205 medical and dentistry students studying in basic science stage (microbiology or biochemistry courses) in Mashhad, in 2014. Data was gathered with a questionnaire and was analyzed by SPSS 11.5. P
  Results
  A total of 120 (71.4%) medical students and 48 (28.6%) dentistry students returned the questionnaires. MD-PhD educators are needed in educational programs and their emphasis on important issues got the highest scores with no gender nor major difference (4.2±0.7 and 4.1±0.7, respectively). Total teaching and clinical based teaching scores were not different in two majors. However, more preference for clinically oriented teaching was found in females (p=0.02).
  Conclusion
  This study highlights the medical student's preference for MD-PhD lecturers. This mainly stems from considering clinical aspects of the teaching topics.
  Keywords: Medical, Dentistry, Education, Basic science, Educator