فهرست مطالب

سلامت و مراقبت - سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1395)

فصلنامه سلامت و مراقبت
سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سهیلا دوانقی، علی طریقت اسفنجانی، منیره دهری صفحات 93-100
  زمینه و هدف
  دیسمنوره ی اولیه از شایع ترین اختلالات قاعدگی در دختران جوان است. با توجه به اهمیت فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی در پیشگیری و کنترل دیسمنوره و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی با شدت درد دیسمنوره اولیه در دختران انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر بصورت مقطعی- توصیفی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 انجام شد. با استفاده از نمونه گیری آسان، 124 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید در مطالعه وارد شدند. اطلاعات دموگرافیک بوسیله پرسشنامه، اطلاعات تغذیه ای با پرسشنامه بسامد غذایی و میزان فعالیت فیزیکی با پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی تعیین شدند. شدت دیسمنوره با معیار آنالوگ بصری اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها بوسیله تست های رگرسیون خطی یک و چند متغیره انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج رگرسیون خطی یک و چند متغیره (به ترتیب 02/0= ; p 2/0-= βو 04/0=p ، 2/0-=β) ارتباط معنی دار آماری بین میزان مصرف چربی ها با شدت درد نشان داد، بطوری که با تعدیل روی متغیرهای مخدوشگر به ازای هر یک واحد افزایش در مصرف چربی، بطور متوسط 2/0 واحد از VAS کم می شد. به عبارت دیگر افزایش مصرف چربی های دریافتی با شدت درد دیسمنوره رابطه معکوس داشت و میزان مصرف چربی بهعنوان پیشگوی مستقل شدت درد در این مطالعه بدست آمد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه ارتباط معکوس بین دریافت چربی رژیم غذایی و شدت درد دیسمنوره در دختران نشان داد، اما روش های کمی بررسی رژیم غذایی با تعداد نمونه بیشتر در گروه های جمعیتی مختلف از نظر سن و طبقه اجتماعی برای دستیابی به نتائج دقیق تر در مطالعات آتی پیشنهاد می شوند.
  کلیدواژگان: درد، دیسمنوره اولیه، رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی
 • مژگان بقایی لاکه، مژگان بزرگ زاده، عزت پاریاد، لیلی احسان کاظم نژاد، عارفه صفتی صفحات 101-110
  زمینه و هدف
  تقویت خودکارآمدی بیماران دیالیزی در امر مراقبت از خود برای دستیابی به برآیندهای مورد انتظار پرستاران ارزشمند است. ازاین رو مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش گویی کننده خودکارآمدی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی در رشت صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 73 بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهرستان رشت در سال 1394 انجام شد. نمونه ها از میان بیماران دارای معیارهای ورود به مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزاری 2 بخشی شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی و خودکارآمدی بیماران کلیوی مزمن از طریق مصاحبه جمع آوری شده و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل، آنوا و رگرسیون خطی) در SPSS-22 تحلیل شد. سطح معنی داری مورد قبول این مطالعه کمتر از 05/0 بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی کل نمونه ها 4/1 ± 9/5 بود که ارتباط معناداری با سکونت در منزل استیجاری (049/0=p) و عدم ابتلا به بیماری های دیگر (043/0=p) داشت. تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که ابتلا به بیماری های همزمان تنها متغیر پیشگویی کننده نمره کمتر خودکارآمدی می باشد (18/0-=ẞ و 022/0=p) .
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی ضعیف در بیماران تحت درمان با دیالیز مبتلا به بیماری همزمان نیاز ویژه این گروه از بیماران به توجه خاص پرستاری جهت ارتقای خودکارآمدی از طریق بررسی کل گرایانه بیماران و همچنین برنامه ریزی آموزشی خاص را برجسته می سازد.
  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، خودکارآمدی، همودیالیز
 • لیلا کاظم نژاد، محمد جواد قاسم زاده، سیامک محبی صفحات 111-119
  زمینه و هدف
  در حوزه ارائه خدمات بهداشتی، مقوله کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است و شناخت ارائه دهندگان این خدمات از ادراکات و انتظارات آنان از خدمات ارائه شده حائز اهمیت فراوان است و اولین گام برای ارتقای کیفیت محسوب میشود. لذا این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خدمات بهداشت مادر و کودک ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر قم صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی 409 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی شامل تنظیم خانواده، واکسیناسیون و پایش رشد کودکان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات فردی و نیز پرسشنامه 22 سئوالی استاندارد سروکوال (پرسشنامه سنجش کیفیت در 5 بعد ملموسات، تضمین، اطمینان، پاسخگویی و همدلی) استفاده شد. داده ها توسط SPSS-21 توسط شاخصهای مرکزی و نیز آزمونهای ANOVA، T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شد.
  یافته ها
  در تمامی ابعاد شکاف کیفیت منفی به دست آمد به عبارتی ادراکات از انتظارات کمتر بود. بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد ملموسات (59/1-) و بعد از آن به ترتیب در ابعاد همدلی (53/1-)، پاسخگویی (47/1-) و اطمینان (28/1-) مشاهده شد و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد تضمین (10/1-) بود. در این مطالعه شکاف کیفیت خدمات ارائه شده بین زنان شاغل و خانه دار اختلاف معنی داری نشان داد (001/0>p). میزان تحصیلات نیز با شکاف کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط معنی داری داشت (024/0=p). همچنین سن با شکاف منفی کیفیت همبستگی مستقیم معنی داری در تمام ابعاد نشان داد (005/0>p).
  نتیجه گیری
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در کیفیت خدمات و در تمامی ابعاد پنجگانه آن بین انتظارات و ادراکات زنان گیرنده خدمت، شکاف منفی وجود داشت. در تمامی موارد سطح انتظارات آنان فراتر از سطح ادراکات آنها بود.
  کلیدواژگان: شکاف کیفیت، خدمات بهداشتی، سروکوال، مراکز بهداشتی درمانی، گیرندگان خدمات
 • فیروز میردریکوند، عباس سامی، علی اضغر محمدی، مریم احمدی، منصور ظاهری صفحات 120-130
  زمینه و هدف
  با توجه به پژوهش های موجود سبک فرزند پروری می تواند نقش مهمی در سلامت روان شناختی افراد داشته باشد. بنابراین، یکی از اقدامات اساسی در این زمینه شناسایی متغیر هایی است که در آن نقش دارند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش سبک های دلبستگی و مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی شیوه ی فرزند پروری انجام شد.
  روش کار
  روش این مطالعه همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل والدین شرکت کننده در طرح سنجش سلامت نوآموزان شهر خلخال در سال تحصیلی 94-1393 بودند. نمونه پژوهش شامل 160 نفر از والدین بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید، هوش هیجانی بار- ان و پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج پژوهش، سبک فرزند پروری سهلگیرانه با دلبستگی دوسوگرا، حل مساله، استقلال، واقع گرایی و کنترل تکانه (05/0p<) و سبک فرزند پروری استبدادی با دلبستگی دوسوگرا و خود آگاهی هیجانی رابطه معناداری وجود داشت (02/0(p<. همچنین، سبک فرزند پروری مقتدرانه با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و تمام مولفه های هوش هیجانی، به استثنای خود ابرازی رابطه معناداری داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبک های دلبستگی دوسوگرا، اجتنابی و ایمن، سبک فرزند پروری سهلگیرانه و سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی سبک فرزند پروری استبدادی را پیش بینی کردند (001/0(p<. در بین مولفه های هوش هیجانی، واقع گرایی، حل مساله و مسئولیت پذیری اجتماعی، سبک فرزند پروری سهلگیرانه، آگاهی هیجانی و خوش بینی سبک فرزند پروری استبدادی و خودشکوفایی و عزت نفس سبک فرزند پروری مقتدرانه را پیش بینی کردند (001/0(p<.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش سبک های دلبستگی و هوش هیجانی در پیش بینی شیوه فرزند پروری، پیشنهاد می شود که این مولفه ها در آموزش ها و پژوهش های آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فرزند پروری، دلبستگی، هوش هیجانی
 • اعظم فتحی، سیامک محبی، غلامرضا شریفی راد صفحات 131-138
  زمینه و هدف
  وجود اختلال و کمبود تغذیه ای در کودکان منجر به کاهش رشد ذهنی و جسمی می شود و تغذیه سالم در یادگیری آنها موثر می باشد و با توجه به آمار برآورد شده از مطالعات انجام شده در این خصوص که دلیل بر تغذیه نامناسب کودکان و همچنین آگاهی ناکافی مادران در این زمینه می باشد، این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد مادران در رابطه با تغذیه کودکان انجام شد.
  روش کار
  این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن تعداد 243 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود. داده ها در SPSS با استفاده ازآزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه و t مستقل در سطح معناداری 05/0 p<مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 1/90 درصد (228 نفر) از مادران خانه دار و 9/9 درصد (24 نفر) آنها شاغل بودند. یافته ها اختلاف معنی داری را در میانگین نمره نگرش بر حسب میزان تحصیلات نشان داد (005/0=p). بین آگاهی با نگرش و نیز آگاهی با عملکرد همبستگی معنی داری وجود نداشت. اما این آزمون حاکی از آن بود که بین نگرش و عملکرد همبستگی مستقیم معنی داری وجود داشت (259/0=r و 001/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش میزان آگاهی و نگرش مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان در سطح متوسط و مطلوبی بود ولی با توجه به نقش تعیین کننده مادران در سلامت کودکان و از آنجا که عدم آگاهی ایشان منجر به بروز اختلالات گوناگون در کودکان می شود، آموزش صحیح مادران در این مورد حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، مادر، تغذیه کودک
 • طاهره رمضانی، زهرا دشتی، محمد حضوری، سیامک محبی صفحات 139-149
  زمینه و هدف
  فشارخون بالا در همه جوامع یکی از شایعترین معضلات سلامت عمومی میباشد که شیوع آن در زنان به خصوص زنان یائسه بالا است. آگاهی تغذی های نقش مهمی در مدیریت بیماری های مزمن از قبیل فشارخون بالا دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط آگاهی تغذیه ای با فشارخون بالا و شاخص های تن سنجی، در زنان یائسه شهر قم بود.
  روش کار
  این پژوهش تحلیلی- مقطعی با جامعه پژوهش شامل زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون در شهر قم در سال 1393 بود که از بین این افراد 211 نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامهای شامل مشخصات دموگرافیک، چک لیست شاخص های تن سنجی و پرسشنامه آگاهی تغذیه ای بعد از تایید روایی و پایایی از طریق مصاحبه سازمان یافته جمع آوری و با استفاده از SPSS-16 و با آزمونهای T مستقل، همبستگی پیرسون و ANOVA در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سن زنان یائسه 9/8 ±6/60 سال بود. اکثریت نمونه ها به لحاظ تحصیلات و شغل بیسواد و خانه دار بودند (1/71% و 1/99%). میانگین مدت ابتلا به فشارخون بالا 5/5±2/6 سال و میانگین و انحراف معیار آگاهی تغذیه ای در زنان یائسه 06/2±11/11 بود. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معنی داری را بین آگاهی تغذیه ای با فشار خون سیستولیک (005/0= p، 03/0- =r) و نسبت دورکمر به دورباسن (002/0= p، 215/0- =r) نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش وجود برنامه های آموزشی مناسب در جهت ارتقای آگاهی تغذیه ای زنان یائسه ضروری است تا بدین وسیله موجب کاهش موارد فشارخون بالا در این گروه از جامعه گردد.
  کلیدواژگان: فشارخون بالا، آگاهی تغذیه ای، شاخص های تن سنجی، زنان یائسه
 • حسن حقی گرمی، عالیه ناظمی، منصوره کریم اللهی صفحات 150-160
  زمینه و هدف
  سرطان مری ششمین سرطان در ایران است و استان اردبیل بر روی کمربند سرطان مری واقع شده و یکی از شایعترین مناطق بروز سرطان مری در ایران میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان مری شهر اردبیل بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان مری شهر اردبیل بود که در نیمه اول سال 1394 به بیمارستان امام خمینی (ره)، کلینیک ارس و کلینیک شیمی درمانی شفا پرتو اردبیل مراجعه کرده بودند. از بین مراجعین 80 بیمار مبتلا به سرطان مری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر- دیویدسون، پرسشنامه ابعاد شخصیتی مک کری و کوستا و پرسشنامه اعتقادات مذهبی معنویت هال و ادواردز استفاده شد. در نهایت داده های به دست آمده به کمک SPSS-21 و آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین اعتقادات مذهبی و ابعاد شخصیت با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان مری همبستگی معناداری وجود داشت. همچنین بین تاب آوری با اکثر مولفه های اعتقادات مذهبی از قبیل آگاهی، بزرگنمایی، مدیریت برداشت و با نمره کلی معنویت رابطه مثبت و با نا امیدی و بی ثباتی رابطه منفی وجود داشت. بین تاب آوری با روان آزردگی، برونگرایی رابطه منفی و با توافق و وظیفه شناسی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (001/0>p) و حدود 73 درصد واریانس تاب آوری توسط متغیرهای معنویت و 69 درصد واریانس متغری های روان آزردگی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن، وظیفه شناسی توسط متغیر معنویت پیش بینی می شود.
  نتیجه گیری
  میتوان نتیجه گرفت با بالا رفتن اعتقادات مذهبی، تاب آوری بیماران سرطانی بالا میرود و با پایین بودن روان آزردگی و برونگرایی اعتقادات مذهبی بالا می رود و بالعکس با بالا رفتن توافق و وظیفه شناسی اعتقادات مذهبی نیز بالا می رود. بنابراین میتوان گفت اعتقادات مذهبی و ابعاد پنجگانه شخصیت میتواند تاب آوری را در بیماران مبتلا به سرطان مری پیش بینی کند. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آسیبشناسی و درمان این بیماران در اختیار متخصصین قرار میدهد.
  کلیدواژگان: عوامل شخصیتی، اعتقادات مذهبی، تاب آوری، سرطان مری
 • سمیه باشتی، معصومه آقامحمدی، مهدی حیدرزاده صفحات 161-169
  زمینه و هدف
  در ایران حضور خانواده بیمار در بخش مراقبت ویژه ممنوع بوده و بیمار به تنهایی در این بخش بستری میشود. یکی از دلایل این مساله تصور بر افزایش اضطراب بیمار در نتیجه حضور خانواده بر بالین وی میباشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ملاقات خانواده بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان شهید رجایی گچساران انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان شهید رجایی گچساران که هوشیار بوده و تاریخچه بیماری های روانی یا مصرف داروهای روانگردان نداشتند تشکیل میدادند. تعداد 60 بیمار به صورت در دسترس از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند. روش ملاقات برنامه ریزی شده به صورت دو بار در روز و هر بار به مدت 1 ساعت روی 30 نفر از بیماران حائز شرایط مطالعه اعمال و اضطراب آنها قبل و در پایان مداخله توسط پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر سنجیده شد. در گروه کنترل، روش ملاقات ممنوع که روتین بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان شهید رجایی گچساران است اعمال و اضطراب بیماران 12 و 72 ساعت پس از بستری اندازه گیری شد. در نهایت میزان اضطراب بیماران دو گروه مداخله و کنترل با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و تی زوجی مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در هر دو گروه، میزان اضطراب بیمار سه روز پس از بستری شدن کاهش یافته بود که این کاهش در گروه ملاقات برنامه ریزی شده در مقایسه با گروه ملاقات ممنوع از نظر آماری معنیدار بود (004/0(p=.
  نتیجه گیری
  روش ملاقات برنامه ریزی شده شیوه مناسبی برای کاهش اضطراب بیماران مبتلا به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی است، لذا میتواند جایگزین روش ملاقات ممنوع در بخشهای ویژه گردد.
  کلیدواژگان: اضطراب، ملاقات ممنوع، ملاقات برنامه ریزی شده، بخش مراقبت ویژه قلبی
|
 • Soheila Daveneghi, Ali Tarighat, Esfanjani, Monire Dahri Pages 93-100
  Background and Objectives
  Primary dysmenorrhea is one of the most common menstrual disorders in young girls. Given the impact of physical activity and diet on prevention and control of Primary dysmenorrhea and consequently on the quality of life¡ this study aimed to investigate the association of diet and physical activity with the severity of primary menstrual pain in girls.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in Tabriz University of Medical Sciences in 2014.Using convenience sampling method¡ 124 university students with moderate to severe PD participated in the study. A demographic information form and the Food Frequency Questionnaire (FFQ)¡ International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and pain visual analogue scale (VAS) were used for data gathering. Univariate and multivariate linear regression tests were used for statistical analyses.
  Results
  Univariate (β= -0.2¡ p=0.02) and multivariate (β=-0.2¡ p=0.04) linear regression test showed significant association between fat intake and severity of pain. After adjusting for confounding variables¡ one unit increase in fat intake was correlated with 0.2 unit decrease in VAS score. In other words¡ fat intake had negative correlation with severity of menstrual pain.
  Conclusion
  This study found inverse correlation between fat intake and severity of menstrual pain. However¡ quantitative dietary assessment with larger sample in different population age groups and social classes for more accurate results is needed.
  Keywords: Pain, Primary Dysmenorrhea, Diet, Physical Activity
 • Mojgan Baghaie, Lakeh, Mojgan Bozorgzade, Ezat Paryad, Leili Ehsan Kazemnejad, Arefeh Sefati Pages 101-110
  Background and Aim
  Self-efficacy improvement of patients receiving hemodialysis is valuable for their self-care and achieving to the expected outcomes. Thus, this study was conducted by the aim of determining the predictive factors of self-efficacy in patients receiving hemodialysis in educational-therapeutic center of Razi in Rasht.
  Methods
  This analytical-cross sectional study was performed on 73 patients under treatment with hemodialysis referring to Razi educational-therapeutic center in Rasht city, 2014. The sample was selected randomly from eligible patients who had inclusion criteria of the study. The data were collected by a tool in two parts consisting personal information (including charlson index and self-care) and Chronic Renal Patient’s Self-efficacy Questionnaires. The data were analyzed by descriptive (frequency, mean and SD) and analytic (Independent t-test, ANOVA and linear regression) statistics tests in SPSS, version-22. Significant level in this study was less than 0.05.
  Results
  The findings showed that the mean and SD of total self-efficacy of sample was 5.9 ± 1.4 that had significant direct relationship with living in rental homes (p= 0.049) and no-comorbidities (p=0.043). Linear regression analysis revealed that comorbidities was only variable that can be as a predictive factor for lower score in self-efficacy (β= -0.18 and p= 0.022).
  Conclusion
  Poor self-efficacy in patients receiving hemodialysis with comorbidity highlights the special need of these patients to nursing attention on self-efficacy promotion thorough holistic assessment and also specific educational plans.
  Keywords: Chronic Renal Failure, Self, efficacy, Hemodialysis
 • Leila Kazemnezhad, Mohammad Javad Ghasemzade, Siamak Mohebi Pages 111-119
  Background and Objectives
  In the field of ​​health care, the quality has a special place and understanding the perceptions and expectations of the care recipients of the provided services is very important and the first step to improve the quality of care. Therefore, this study was conducted to examine the quality of mother-child care from perspectives of mothers in the primary health centers of Qom.
  Methods
  In this cross-sectional study, using multi-stage sampling method, 409 mothers referring to health care centers of Qom evaluated the quality of primary health care including family planning, immunization, growth monitoring of children. Demographic information as well as the standard SERVQUAL questionnaire with 22 questions (Quality assessment questionnaire with 5 dimensions of tangibles, assurance, reliability, responsiveness, and empathy) was used for collecting data. Data were analyzed by SPSS 21 with descriptive statistics and ANOVA, T-test and Pearson's correlation coefficient tests at the significant level of less than 0.05.
  Results
  In all aspects, the quality gap was negative. The highest gap mean was observed in the tangible dimension (-1.59) then empathy (-1.53), accountability (-1.47) reliability (-1.28) and the lowest gap average was assurance (-1.10). In this study the gap between the services quality provided for working women and housewives indicate a significant difference (p>0.001). The education level had a significant relationship with provided services quality gap (p=0.024). Also age has a significant direct correlation with negative gap of quality in all dimensions (p
  Conclusion
  The services quality and its dimensions’ analysis showed that there is a negative gap in service quality and its five dimensions between women's expectations and perceptions of the service recipient. In all cases, their expectations level was beyond perception.
  Keywords: Quality Gap, Health Care, SERVQUAL, Health Centers, Care Recipient
 • Frooz Mirderikvand, Abbas Sami, Aliasgar Mohammadi, Maryam Ahmadi, Mansoor Taheri Pages 120-130
  Background and Objectives
  According to the prior studies, parenting style plays an important role in mental health of children. Therefore, identification of variables related to parenting styles is valuable. The present study aimed to investigate the role of attachment styles and emotional intelligent in predicting parenting style.
  Methods
  A correlational design was used to conduct the study. The study population consisted of parents who participated in health assessment plan of students in the city of Khalkhal during 2015-2016. The participants were 160 parents which were chosen through convenience sampling. For collecting data the Collins & Read’s Attachment Style Questionnaire, Baumrind’s Emotional Intelligence Questionnaire and Parenting Styles Questionnaire were used. Data were analyzed through Software SPSS v.18 using Pearson Correlation and multiple regressions.
  Results
  Data analysis showed that permissive parenting has significance correlation with ambivalent attachment, problem-solving, independence, reality testing and impulse control (p
  Conclusions
  Considering the role of attachment styles and emotional intelligence in predicting parenting style, it is proposed to pay more attention to this area in future educations and researches.
  Keywords: Parenting, Emotional Intelligence, Attachment
 • Azam Fathi, Siamak Mohebi, Golamreza Sharifirad Pages 131-138
  Background and Objectives
  Nutritional deficiencies can lead to physical and mental problems in children. Notably, healthy nutrition is important in effective learning. According to estimates from prior studies, because of the poor nutrition of children and as well as insufficient knowledge of their mothers; this study aimed to assess the knowledge, attitude and practice of mothers about healthy nutrition of their children in fifth and sixth year elementary school.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study in which two-stage cluster sampling, 243 samples were selected for the study. A valid and reliable research tool questionnaire was used to collect data. Data were analyzed by SPSS software and independent t test, Pearson correlation coefficient, ANOVA at significant level of p
  Results
  90.1% (228 person) were housewives and 9.9% (n=24) were employed. Results showed no significant difference in mean score of attitude based on the level of education (p=0.005). There was no significant correlation between knowledge and attitude (r=0.069 and p=0.284), as well as awareness with performance (r=0.004 and p=0.946). But the test showed that there is a direct and significant correlation between attitude and practice (r=0.259 and p
  Conclusion
  According to the findings of the study, knowledge and attitude of mothers of students about healthy nutrition is intermediate and satisfactory. However, given the decisive role of mothers in nutrition of students and because of their lack of knowledge can lead to various disorders in children, proper education of mothers is recommended.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Mother, Child Nutrition
 • Thereh Ramazani, Zahra Dashti, Mohammad Hozoori, Siamak Mohebi Pages 139-149
  Background and Objectives
  Hypertension is one of the most common public health problems that its prevalence is high among women, especially in menopausal women. Nutritional awareness has a special place in management of chronic diseases such as hypertension. Therefore, this study was conducted to determine the relationship of nutritional awareness with hypertension with anthropometric indices in menopausal women.
  Methods
  This cross-sectional and descriptive study was conducted on the population consisted of menopausal women with hypertension in the city of Qom in 2014. Of the population, 211 subjects have been selected through multi-stage sampling. The data were collected using demographic information questionnaire; anthropometric indices check list and nutritional awareness questionnaire through an organized interview after confirmation of the validity and reliability. Data were analyzed by independent T-test, Pearson correlation coefficient and ANOVA in SPSS -16. P-values less than 0.05 were reported as statistically significant.
  Results
  The mean and standard deviation of age in menopausal women was 60.6±8.9 years. Most of the subjects in terms of education and job were illiterate (71.1%) and housekeeper (99.1%). The mean duration of hypertension was 6.2±5.5 years. The mean and standard deviation of nutritional awareness in menopausal women was 11.11±2.06. Pearson correlation coefficient showed a significant inverse correlation between nutritional awareness and systolic blood pressure (r =-0.03, p
  Conclusion
  According to the results of this study, implementation of proper training programs in order to improve nutritional awareness is essential for menopausal women and thereby to reduce the incidence of hypertension in this group of society.
  Keywords: Hypertension, Nutritional Awareness, Anthropometric Indices, Menopausal Women
 • Hasan Hagi, Alieh Nazemi, Mansooreh Karimollahi Pages 150-160
  Background and Objectives
  Esophageal cancer is the sixth common cancer in Iran. Ardabil province is located on the esophagus cancer belt worldwide. Moreover, this province is considered as a region with high incidence of esophageal cancer in Iran. This study examined the role of personality factors and religious beliefs in resiliency of disease among patients with esophageal cancer in the city of Ardabil.
  Methods
  This study was a descriptive and correlational research. The study population included all patients with esophageal cancer that were referred to Imam Khomeini hospital, Aras Clinic and Shafa Parto Chemotherapy Clinic during the first six months of 2015. Of the patients, 80 patients with esophageal cancer were selected to the study by convenience sampling. To collect the data, Connor-Davidson Resilience questionnaire, personality dimensions of McCrae and Costa questionnaire, religious beliefs spirituality of Hall and Edwards’s questionnaire were used. In the end, data analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression in SPSS (ver. 21).
  Results
  There was a significant relationship between religious beliefs and personality dimensions and resiliency in patients with esophageal cancer. In addition, there were negative relationship between resilience and religious beliefs in the most components such as knowledge, enlarge, harvest management and overall score spirituality and positive relationship with the frustration and instability. Between resiliency with neuroticism, extroversion negative correlation with the agreement, there was a significant positive relationship between conscientiousness. Almost 73% of the variance of resiliency is explained by spirituality and 69% of the variance of the variables of neuroticism, extraversion, flexibility, agreeableness and conscientiousness are explained by the predictor variables.
  Conclusion
  As the result, we can claim that with increasing religious beliefs, resiliency of cancer patients goes up. With decreasing of neuroticism and extraversion, religious beliefs go up. In contrast, with improvement agreement and dutifully, religious beliefs also go up. Therefore, religious beliefs and five aspects of personality can predict resiliency of disease in patients with esophageal cancer. These results provide important implications for health professionals in the field of pathology and treatment.
  Keywords: Personality Factors, Religious Beliefs, Resiliency, Esophageal Cancer
 • Somayeh Bashti, Masomeh Aghamohammadi, Mehdi Heidarzadeh Pages 161-169
  Background and Objectives
  The presence of patient’s family in critical care units in Iran is banned and the patient is alone in these wards. One reason for this is thought to increase patient’s anxiety is a result of his/her family's presence in bedside. This study aimed to determine the impact of family visits on the level of anxiety in patients with angina pectoris hospitalized in cardiac intensive care unit, Iran
  Methods
  This study was an after and before quasi-experimental research with a control group. The study population included all patients with angina pectoris admitted to the CCU of martyr Rajai Hospital in Gachsaran and had no history of psychiatric disorders or psychotropic drugs abuse. A total of 60 patients were selected by convenience sampling method from the study population. Scheduled visits twice a day, each time 1 hour used in 30 patients eligible for the study and their anxiety before and at the end of the intervention was measured by the Spielberger Questionnaire. In the control group, routine prohibited visits were followed and the level of patients’ anxiety was measured 12 and 72 hours after admission. Finally, the level of anxiety in two intervention and control groups was compared using independent and paired t-test.
  Results
  The results showed that 3 days after hospitalization anxiety was reduced in both groups but this reduction is statistically significant in the intervention group (p=0.004).
  Conclusion
  Scheduled visit method is a good way to reduce anxiety in patients with Angina pectoris hospitalized in cardiac intensive care unit, so it may be replaced for banned visiting in intensive care units.
  Keywords: Anxiety, Visits, Scheduled Visits, Cardiac Care Unit