فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال چهارم شماره 4 (1394)
 • سال چهارم شماره 4 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مهدی حسینی وردنجانی، مجتبی طهمورث پور، محمد مهدی شریعتی، حسین مرادی شهربابک صفحات 1-11
  پیش بینی صحیح ارزش های اصلاحی تحت تاثیر چندین عامل از جمله انتخاب بهترین مدل آنالیز ژنتیکی صفات است. به این منظور از اطلاعات فنوتیپی و شجره ای سه صفت وزن تولد (BW0)، وزن شیرگیری (BW3) و وزن شش ماهگی (BW6) گوسفند لری بختیاری بین سال های 1368 تا 1390 استفاده شد. مولفه های (کو) واریانس به روش حداکثر درست نمایی محدود شده با استفاده از مدل های حیوانی تک صفتی و چند صفتی مختلف برآورد شدند. نتایج نشان داد که وراثت پذیری صفات در مدل های دو و سه صفتی (47/0، 27/0 و 12/0 به ترتیب برای BW0، BW3 و BW6) تقریبا ثابت است؛ اما قدر مطلق تفاوت همبستگی های ژنتیکی و باقیمانده تا 11% در مدل های مختلف (23/0، 32/0 و 65/0در مدل های دو صفتی در مقابل 19/0، 31/0 و 54/0 در مدل سه صفتی به ترتیب برای آنالیزهای BW3-BW6، BW0-BW3 و BW0-BW6) تغییر کرد. ضرایب همبستگی بین ارزش های اصلاحی حیوانات در مدل های مختلف برای BW0 همواره بالاتر از 99/0 بود؛ در حالی که این ضرایب برای BW3 در کل جمعیت 97/0-43/0، در جمعیت میش ها 99/0-89/0 و در جمعیت قوچ ها 99/0-92/0 و برای BW6 در کل جمعیت 93/0-53/0، در جمعیت میش ها 94/0-52/0 و در جمعیت قوچ ها 93/0-58/0 بودند. همبستگی رتبه برای BW0 در سه جمعیت مورد مطالعه همچنان بالا بود؛ ولی ضرایب همبستگی رتبه بین مدل های تک صفتی با مدل دو و سه صفتی برای BW3 در سه جمعیت به ترتیب 96/0-42/0، 98/0-90/0 و 97/0-92/0 و برای BW6 به ترتیب 60/-52/0، 56/0-54/0 و 67/0-61/0 بودند. نتایج نشان داد که برای وزن تولد تفاوتی بین مدل ها برای پیش بینی ارزش اصلاحی وجود ندارد ولی تفاوت ها برای دو صفت دیگر قابل توجه است.
  کلیدواژگان: انتخاب مدل، صفات رشد، همبستگی، ارزش اصلاحی، گوسفند لری بختیاری
 • حمید سلطانی، علی نوبخت صفحات 13-27
  این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاهان داروی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 280 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس- 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی) و 2 درصد از پودر گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بودند. بر اساس نتایج آزمایش میزان خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای دریافت کننده 2 درصد از گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه و نعناع با تیمار شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد. درصد اجزای لاشه نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از گیاهان دارویی در مقایسه با شاهد اثرات معنی داری بر هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول سفید، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجه ها نداشت. اما استفاده از گیاه داروی مرزه تابستانی سبب افزایش تعداد گلبول های قرمز خون شد (05/0>P). غلظت تری گلیسرید، کلسترول، آلبومین، پروتئین تام و اسید اوریک خون جوجه های گوشتی نیز تحت تاثیر تیمار قرار نگرفتند. بنابراین، افزودن 2 درصد از پودر گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع به جیره جوجه های گوشتی نتوانست بر عملکرد و صفات لاشه جوجه ها اثر معنی دار داشته باشد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، پنیرک، گزنه، مرزه، نعناع
 • لعیا شهری، صادق علیجانی، حسین جانمحمدی، علی حسین خانی صفحات 29-38
  در این تحقیق، تخمین اجزای واریانس -کواریانس و وراثت پذیری برای صفات عملکردی وزن بدن در 12 هفتگی، وزن بدن در سن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ تعداد 43180 قطعه مرغ بومی آذربایجان که طی 14 نسل (سال 1367 تا 1389) این صفات رکورد برداری شده بودند، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مولفه های واریانس برای محاسبه پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل حیوانی چهار صفتی صورت گرفت. محدوده وراثت پذیری در صفات عملکردی مدل چهار صفتی در محدوده097/0 تا409/0 به ترتیب برای تعداد تخم مرغ و وزن بدن در 12 هفتگی بدست آمد. همبستگی ژنتیکی بالایی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ و وزن بدن در 12 هفتگی با وزن بدن در بلوغ جنسی (به ترتیب 83/0- و 744/0) برآورد شد.طی بررسی های انجام شده روند ژنتیکی (تفاوت ارزش اصلاحی مرغان نسل پایه با آخرین نسل) حاصل از صفات وزن بدن در 12 هفتگی، وزن بدن در سن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ به ترتیب 29/14 گرم، 5/5- گرم، 62/1- روز و 23/0 عدد بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش سن بلوغ جنسی سبب افزایش تعداد تخم مرغ خواهد شد.
  کلیدواژگان: روندهای ژنتیکی و فنوتیپی، مرغانی بومی آذربایجان، وراثت پذیری
 • عباس شیبک، نیما یساری، محمد باقر منتظر تربتی صفحات 39-45
  هدف از این پژوهش مطالعه چندشکلی ژن کالپاستاتین (CAST) و بررسی ارتباط آن با صفات وزن تولد و وزن کرک در بزهای راینی کرمان بود. بدین منظور از 108 راس بز راینی استان کرمان به طور تصادفی خونگیری انجام گرفت. DNA با روش نمکی بهینه یافته استخراج شد و قطعه ای به طول 247 جفت باز از اگزون شماره 6 این ژن با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) تکثیر شد. تفاوت فرم فضایی رشته های منفرد (SSCP) با استفاده از ژل آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره به دست آمد. در نمونه مورد مطالعه برای ژن CAST سه الگوی AA، AB و CCبه ترتیب با فراوانی های 426/0 و 28/0 و 296/0 مشاهده شد. جمعیت مورد نظر برای این ژن در تعادل هاردی - وینبرگ قرار نداشت. وزن تولد و سال بر صفت کرک اثر معنی دار نداشتند اما اثر ژنوتیپ بر وزن تولد معنی دار بود (05/0P < ). نتایج نشان داد که آلل C نسبت به آلل های AوB دارای اثر معنی داری بر وزن تولد بود؛ و از این رو می تواند به عنوان یک نشانگر مولکولی در انتخاب به کمک نشانگر (MAS) در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: چندشکلی، ژن کالپاستاتین، وزن تولد، کرک، بز راینی کرمان
 • حسین غلامی صفحات 47-55
  این پژوهش به منظور تخمین مقدار انرژی قابل استفاده دام از علوفه مراتع سیستان و بلوچستان و بدست آوردن معادلات پیش بینی انرژی قابل دسترس دام ها، از داده های تولید شده در مورد این مراتع و در نهایت تکمیل جداول استاندارد انرژی و مواد مغذی خوراک های دام و طیور ایران انجام شد. داده های خام از آزمایشگاه تغذیه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (از سال 1366 تا 1390) و گزارشات نهایی طرح های تحقیقاتی گرفته شد. داده های پایه، آزمایشات تعیین قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی (تیلی و تری) در علوفه مراتع سیستان و بلوچستان بود. معادلات برازش شده خطی، لگاریتمی، معکوس، درجه دوم، درجه سوم، تابع توان، تابع اس و تابع نمایی حاصل از روش آزمایشگاهی دارای ضریب تعیین بالا و قابل قبول و معنی دار بودند. از بین معادلات فوق، برای مراتع سیستان و بلوچستان، معادله تابع خطی زیر:ME (Mcal/ Kg DM) = -147 / 6 E -17 +0037/0 (DOMD g / Kg)
  به دلیل دقت و کاربرد ساده تر برای تخمین انرژی قابل متابولیسم پیشنهاد می شود. در این معادله ضریب تعیین بالا ( 998 / 0 R2 =) و نمودار خطی صعودی بود که نشان دهنده ارتباط مثبت و مستقیم بین مواد آلی قابل هضم در ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم است. با مقدار ماده آلی قابل هضم در ماده خشک(DOMD g . Kg) 10/476 گرم در کیلوگرم، مقدار انرژی قابل متابولیسم علوفه مرتعی سیستان و بلوچستان برابر 78/1 شد. با استفاده از معادلات انجمن ملی تحقیقات آمریکا (NRC)، مقدار انرژی قابل هضم 22/2، کل مواد مغذی قابل هضم (TDN) 36/50 درصد، انرژی خالص شیردهی 09/1، انرژی خالص نگهداری 94/0 و انرژی خالص رشد برای علوفه های مراتع استان سیستان و بلوچستان 38/0 بدست آمد.
  کلیدواژگان: مدل های ریاضی تخمین انرژی، روش آزمایشگاهی (تیلی و تری)، علوفه مراتع سیستان و بلوچستان
 • محسن محمدی، حسن محمدی عمارت، محمود قزاقی، وحید محمدی صفحات 57-69
  این پژوهش، با هدف ارزیابی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک و تنش گرمایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس- 308 در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش فاکتوریل 2×3 شامل 2 سطح (شرایط طبیعی و تنش گرمایی) و 3 سطح پروبیوتیک پروتکسین (صفر، 150 و 250 میلی گرم در کیلوگرم) و هر تیمار شامل چهار تکرار استفاده و مورد استفاده قرار گرفتند. طی هفته سوم با افزایش خطی در مصرف خوراک روزانه با افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و تفاوت آن ها با مصرف خوراک روزانه برای گروه شاهد، معنی داری نبود. افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و شرایط پرورشی اثر معنی داری بر افزایش وزن نسبی اجزای لاشه اندازه گیری شده در سن 42 روزگی نداشتند، وزن نسبی قلب در پرندگانی که در شرایط تنش گرمایی پرورش یافته بودند، به طور معنی داری نسبت به گروه پرورش یافته در شرایط نرمال، کاهش یافته بود (05/0P<). مکمل کردن جیره جوجه های گوشتی با 150 میلی گرم پروبیوتیک سطح کلسترول سرم را به طور معنی داری نسبت به سطح صفر پروبیوتیک کاهش داده بود. سطح متابولیت های لیپیدی به جزء لیپوپروتئین با چگالی زیاد در پرندگان تحت تنش گرمایی نسبت به پرندگان پرورش یافته در دمای شرایط طبیعی، بالاتر بود. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش، می توان بیان کرد که استفاده پروبیوتیک ها در شرایط تنش گرمایی نسبت به شرایط شرایط طبیعی پرورش اثرات مفیدتر و مثبت تری بر عملکرد جوجه های گوشتی و همچنین، کاهش سطح (150 میلی گرم) متابولیت های کلسترول در جوجه های گوشتی دارد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، تنش گرمایی، جوجه گوشتی، عملکرد
|
 • S.M. Hosseini Vardanjani, M. Tahmoorespur*, M.M. Shariati, H. Moradi Shahrebabak Pages 1-11
  Accurate prediction of breeding value of animals is influenced by several factors such as selection of the best genetic analysis model. For this purpose, pedigree and phenotypic information of birth weight (BW0), weaning weight (BW3) and six-month weight (BW6) of Lori-Bakhtiari sheep from 1989 to 2011 were used. (Co) variance components were estimated by Restricted Maximum Likelihood (REML) with different univariate and multivariate animal model. The results showed that heritability of traits is constant in different two and three trait models (0.47, 0.27 and 0.12 for BW0, BW3 and BW6, respectively), but absolute difference between the genetic and residual correlations changed up to %11 in different models (0.23, 0.32 and 0.65 in two-trait vs. 0.19, 0.31 and 0.54 in three-trait for BW3-BW6, BW0-BW3 and BW0-BW6 analyses, respectively). The correlation coefficients between animal breeding values were principally upper 0.99 for BW0 in different models, whereas these coefficients for BW3 in total population were 0.43-0.97, in ewe population 0.89-0.98 and in rams population 0.92-0.99, and for BW6 in total population 0.53-0.93, in ewes population 0.52-0.94 and in rams population 0.58-0.93. Rank correlations were also high for BW0 in three studied populations, but BW3 rank correlations between single with two and three-trait models in three populations were 0.42-0.96, 0.90-0.98 and 0.92-0.97, and for BW6 0.52-0.60, 0.54-0.56 and 0.61-0.67, respectively. The results showed that there was no difference between different models to predict breeding values of birth weight, but differences were significant for other two traits.
  Keywords: Model selection, Growth trait, Correlation, Breeding value, Lori Bakhtiari sheep
 • H. Soltani, A. Nobakht* Pages 13-27
  The present experiment was conducted to evaluate the effects of four medicinal plants mallow (Malva neglecta L.), nettle (Urticaceae dioica L.), summer savory (Satureja hortensis L.) and peppermint (Menta piperita L.) on performance, carcass characteristics and biochemical and hematological parameters of broilers. Two hundred and eighty broiler chicks (Ross 308) in a completely randomized design with five treatments and four replicates and 14 chicks in each replicate were used. Treatments were control (no use of medicinal plants) and groups with 2% of mallow, nettle, summer savory and peppermint. Experimental results showed that the amount of daily feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio in treatments receiving 2% of the medicinal plants had no significant difference with control group. Treatments had no affects on carcass composition. Hematocrit, hemoglobin, white blood cells, heterophils, lymphocytes, and the heterophil to lymphocyte ratio were not affected by treatments. However, the highest count of red blood cells was related to summer savory which it had significant difference compared to others (P
  Keywords: Broiler, Performance, Mallow, Nettle, Summer savory, Peppermint
 • L. Shahri*, S. Alijani, H. Janmohhamadi, A. Hosseinkhani Pages 29-38
  In this study, (co)variance components and heritability for performance traits of body weight in 12 weeks, body weight at sexual maturity, age at sexual maturity and egg number of 43,180 birds native Azerbaijan during 14 generations (1988 to 2010) were estimated. Data analysis were undertaken using restricted maximum likelihood method through applying a multivariate animal model. Heritability of the traits was in the range of 0.097 (egg number) to 0.409 (body weight in 12 weeks). High genetic correlations were found between age at sexual maturity and egg number (-0.83) and between body weight at 12 weeks and body weight at sexual maturity (0.744). Genetic trends for body weight at 12 weeks, body weight at sexual maturity, age at sexual maturity and the number of eggs were 14.29 g, -5.5 g, -1.62 day and 0.23 numbers, respectively. The findings of this research revealed that lowering the age of sexual maturity will increase the egg number.
  Keywords: Genetic, phenotypic trends, Azerbaijan's native chickens, Heritability
 • A. Shibak*, N. Yasari, M. Montazaretorbati Pages 39-45
  The objective of this research was to study polymorphism of CAST gene and its association with birth weight and cashmere traits in Kerman Raini goat. Blood samples were randomly collected from 108 Kerman Raini goats. DNA was extracted by salting out method and a fragment length of 247 bp of exon 6 of the gene using polymerase chain reaction (PCR) was amplified. SSCP obtained by acrylamide gel and stained with silver nitrate. Three patterns AA, AB and AC were detected for CAST gene with frequencies of 0.426, 0.28 and 0.296, respectively. The population deviated from Hardy–Weinberg equilibrium. Birth weight and year of shearing had no significant effects on cashmere wool but the effect of genotype was significant on birth weight (P
  Keywords: Polymorphism, Calpastatin gene, Birth weight, Cashmere wool, Kerman Raini goat
 • H. Gholami* Pages 47-55
  This study was conducted to determine the amount of usable energy in Sistan and Baluchestan range plants for livestock to obtain of regression equations and completing the Iranian feed composition tables. The raw data were collected from the Animal Nutrition Laboratory of Animal Science Research Institute (ASRI) (from 1987 to 2011) and Animal Nutrition Laboratory of Tehran University as well as final report of some research projects. The Tilly & Terry experimental data used. Linear, logarithmic, inverse, quadratic, cubic, power, S, and exponential fitted equations with SPSS software from DOMD data were very significant. Among the fitted equations, the linear for its precision was chosen. For ME estimation of Sistan & Balochestan range plants DOMD as independent predictor and in this regard estimated metabolizable energy was equal: ME (Mcal/ DM) = -6.147E - 15 0.0037 (DOMD g/Kg). ME estimation of metabolizable and net energy for lactation (NEL) of Sistan & Balochestan range plants was 1.78 base on tilly & terry method and NEL was 1.09 Mcal/Kg DM. Net energy for maintenance (NEm) and net energy for growth (NEg) were receptively 0.94 and 0.38 Mcal/Kg DM.
  Keywords: Mathematical models, Tilly, terry procedure, Sistan, Balochestan range plants
 • M. Mohammadi, H. Mohammadi Emarat, M. Ghazaghi, V. Mohammadi Pages 57-69
  This study was performed to evaluate the effect of different levels of probiotic and heat stress on performance, carcass characteristics and some blood parameters in broilers.192 day-old Ross 308 broiler chicks were divided into two group (2×3 factorial method), two heat levels (normal and heat stress) and three levels of Protexin probiotic (0, 150 and 250 mg/kg). Four replicates were applied for each treatment. However, within the third week, with linear increase in feed intake and addition of various levels of Protexin daily feed, feed conversion ratio (FCR) and daily food consumption was observed to be increased compared to control group. Different levels of probiotic and rearing conditions (normal and heat) did not cause a significant increase in the relative weight of carcass components on day 42 of age. The relative weights of hearts of the birds under heat stress were significantly reduced (P0.05). Broiler diets supplemented with 0.15 probiotics significantly reduced serum cholesterol levels compared to those of the zero level of probiotic. Components of lipid metabolites in birds under heat stress were increased except for HDL. According to the results of this study, the use of probiotics in heat stress conditions have more positive effects on performance in broiler chickens as well as decreased levels of the metabolites of cholesterol compared to those of normal heat conditions.
  Keywords: Probiotics, Heat stress, Broilers, Performance